Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT24243CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxladě věcného záměru zákona, schváleného vládou dne 20. února 2002 usnesením č. 165, jímž vláda svěřila přezkoumání hospodaření územních samosprávnýxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ( dále jen " zákon o přezkoumání") a současně s ním předkládaného
- zákona o změně záxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch členů vlády) svým usnesením č. 911.
I. Zhodnocení platného právního stavu v oblasti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Plxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a k němu vydaná prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisxx
xx xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění uvedeného v tomto zákoně 1) Ministexxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxů obcí (dále jen "územní celek"), kterou novelizovalo vyhláškou č. 67/2003 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxka č. 41/2002 Sb. Bližší rozvedení této právní materie ve zmíněné vyhlášce není vyhovující, neboť zmíněná prováděcí právní úprava se týká pouze obsahx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxou řídí při přezkoumání pouze krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy. Pro auditory, kteří vykonávají uvedenou činnost na základě zákona č. 254/2000 Sb.x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxcovala a vydala pod názvem "Audit územních samosprávných celků".
Vyhodnocení pozitivněprávního stavu v dané oblasti vede nutně k závěru, že je třebx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxí (hlediska při něm uplatňovaná a postup přezkoumání), včetně procesněprávního postavení a vztahu účastníků, vyplývajícího z přezkoumání, tj. pravxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxbrovolné svazky obcí v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro kraje v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích ( krxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčemž se v těchto zákonech upravuje částečně i způsob přezkoumání a některé další okolnosti.
Způsob přezkoumání si mohly podle původního znění těchtx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí auditorovi, nebo požádají o přezkoumání příslušný státní orgán. U obcí a u dobrovolných svazků obcí byl tímto státním orgánem okresní úřad, u statutáxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí a okresní úřady, na které se obrátilo se žádostí o přezkoumání přes 6000 obcí, tj. 90 % všech obcí.
Novely zákona o obcích a zákona o krajích přijaté v kxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnosti koncem roku 2002.
Především odňaly územním celkům od 1. ledna 2003 možnost volby pro zadání přezkoumání a stanovily povinnost dát si přezkoumat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx
x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
- všem krajům (zákon č. 231/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích).
U obcí do 5 000 stálxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxedevším subjektem samosprávným, a proto tuto činnost vykonává v přenesené působnosti. Do procesu přezkoumání jsou zákonem č. 313/2002 Sb. nově začlxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečí provedení přezkoumání obce auditorem na náklad povinné obce. 3)
Naprosto odlišná pravidla pro přezkoumání platí podle zákona č. 131/200x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může o přezkoumání požádat Ministerstvo financí. Také městské části hlavního města Prahy mohou bez ohledu na jejich velikost požádat o přezkoumání Maxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxraně zákonem č. 131/2000 Sb., který pro hlavní město Prahu a pro všechny městské části (i s počtem stálých obyvatel nad 50 000) dává možnost volby při zadáxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxovolné svazky obcí na základě zákona č. 313/2002 Sb. a pro kraje na základě zákona č. 231/2002 Sb., (a to za současně jim uložené povinnosti zadat přezkoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxných svazků obcí a krajů omezením jejich rozhodovací pravomoci.
Situací, která vznikne po zrušení okresních úřadů v oblasti přezkoumání hospodařexx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa základě tohoto usnesení předložilo Ministerstvo vnitra, se vláda opět zabývala na svém zasedání 13. června 2001 a přijala usnesení č. 587, v němž uložxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxcný záměr zákona, jímž by se řešilo přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (ne zcela správně označované jako veřejný audit).
Předměxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xákona, a to ve znění varianty A. Oproti vládou zamítnuté variantě B, ve které se předpokládalo zřízení nového ústředního úřadu státní správy (pro koordxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxoru působnosti Ministerstva financí.
Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra na základě citovaného usnesení vlády vypracovalx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
II. Odůvodnění hlavních principů navxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxován zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nebo vypracován zákon nový upravující kontrolní proces,
- ze souboru koncepcí k reformě veřejné správx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xo zrušení okresních úřadů,
- z usnesení vlády č. 165 ze dne 20. února 2002 k věcnému záměru zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných cexxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxisterstva financí,
- z mezinárodních zvyklostí v oblasti kontroly veřejnoprávních korporací.
Hlavní principy zakotvené v navrhovaném zákonu jxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost volby způsobu přezkoumání hospodaření mezi zadáním přezkoumání auditorovi nebo požádáním o toto přezkoumání státní orgán nebo Magistrát hlxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx/2000 Sb., o krajích, a jak je upravena v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
- zaniklé okresní úřady, jakožto územní státní orgány, se ve funxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu již podle právní úpravy z roku 2000, a to vůči statutárním městům (podle zákona č. 128/2000 Sb.), vůči krajům (podle zákona č. 129/2000 Sb.) a vůči hlavnxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh územních rozpočtů, o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze a na další zákony (např. na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech, jako např. způsob předání a projednání zprávy o výsledku přezkoumání nebo postup při informování v případě podezxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xospodaření.
- oproti úpravě způsobu přezkoumání provedené v novele zákona o obcích a zákona o krajích, které nabyly účinnosti k 1.1.2003, návrh tohotx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxek stálých obyvatel.
c) princip zvýšení účinnosti kontroly územních celků (jak předpokládal soubor koncepcí k veřejné správě z prosince 2000) a zvýxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xo jeho skončení rozkládá u většiny přezkoumávaných subjektů do dílčích přezkoumání v průběhu roku, jehož se ;přezkoumání týká (tj. běžného roku) a na zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxů v průběhu celého roku, které zbaví kontrolory nárazového jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxorů za účelem průběžného napravování zjištěných chyb a nedostatků v územních celcích a tím i pro zlepšení jejich hospodaření,
- zavádí dozor státu nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxahy, auditoři).
d) princip rovného procesněprávního postavení účastníků vztahů vyplývajících z přezkoumání.
Za tímto účelem se do přezkoumání xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xídících orgánů a samosprávné
kompetence
územních celků, jakož i adekvátní práva přezkoumávajících orgánů včetně jejich kontrolorů na straně jedné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxoly veřejnoprávních korporací.
Za tímto účelem v návrhu zákona
- nejsou použity některé termíny ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 4) kxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxávajících přezkoumání oznámit písemně územnímu celku počátek přezkoumání předem, a to nejpozději 5 dnů před jeho vlastním uskutečněním,
- je dána úzxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xřezkoumání přiložit konečné stanovisko k výsledné zprávě tím zpráva o přezkoumání přestává být jednostranným aktem kontrolujícího orgánu, ale stávx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxných chyb a nedostatků a k vyvození případných důsledků a stává se tak i motivujícím nástrojem k hospodárnějšímu chování územních celků.
III. Nezbytnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxezkoumání hospodaření územních celků komplexně a uceleně ( na rozdíl od její dosavadní roztříštěnosti),
- stanovit podrobný výčet oblastí hospodaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a finanční situaci (například nakládání s pohledávkami, přijímání závazků územního celku, poskytování záruk a zástav územního celku, učiněných ve pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxádání s majetkem a příjmy obcí a krajů a vytvořit tak i předpoklady pro plné zabezpečení kontrol nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx kraje a dobrovolné svazky obcí měly možnost volby mezi přezkoumáním hospodaření státním orgánem nebo auditorem,
- umožnit v souladu s požadavky EK kxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvyklostmi, upravit procesní pravidla tohoto přezkoumání, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran a umožnit územním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxerstvu financí usnesením vlády č. 125/1999 novelizovat zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nebo vypracovat zákon nový,
- zavést dozor nad dodrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxbliky
Návrh zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a odstraňuje některé nedosxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxje rozšiřování počtu úkonů státní správy vykonávaných vyššími územními celky v přenesené působnosti namísto úkonů realizovaných ústředními orgány xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdmé Ústavy České republiky. Za tím účelem se působení přezkoumávajících orgánů omezuje na činnost kontrolní, aniž jsou jim dána oprávnění k zásahům do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxdu, že tyto
kompetence
náleží zastupitelstvu územního celku.
Přezkoumání hospodaření se tím - kromě jiného - obdobně jako finanční kontrola ve veřxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxsterstvem vnitra podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jakož i od dozoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxjí vztahy kontrolujících a kontrolovaných do souladu s Listinou základních práv a svobod.
V. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinároxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxntnosti veřejných financí a k zamezování schodků v hospodaření územních samosprávných celků v souladu s ustanovením čl. 104 (ex čl. 104c) Smlouvy o zalxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxh novely zákona o krajích a návrh novely zákona o hlavním městě Praze nejsou v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh samosprávných celků respektuje hlavní principy kontroly veřejnoprávních korporací uplatňované v Evropské unii, jakož i zásady obsažené v Evropskx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by měly být v kontrolním systému organizačních složek veřejné správy zabudovány. Ke spolupráci s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy podle standxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (čl. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenství, jehož součástí jsou i implementované auditní standardy mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI.
Do návrhu zákonx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxé správě využívány hospodárně a účelně od jejich přidělení České republice, až ke konečnému uživateli. Tyto principy, které vycházejí z předpisů ES č. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxtí i efektivnost daného procesu. 6) Návrh respektuje zásadu rovného zacházení s prostředky veřejných rozpočtů a s prostředky Evropské unie a zásadu jxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxleného věcného záměru předmětného zákona se pro zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí počítalo "s převedením zaměstnanců finančních referátů oxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xůvodové zprávě s personálním zajištěním této činnosti novými zaměstnanci získanými v rámci náboru. Počítalo se s tím, že tuto činnost bude zabezpečovxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxských úřadech a vyplývá i z provedené analýzy potřeby počtu těchto kontrolorů.
V důsledku nově prosazovaného trendu, směřujícího ke snížení počtu zxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxobu personálního zabezpečení předmětné činnosti.
Přezkoumání hospodaření nebude zajišťováno v rámci náboru získanými novými zaměstnanci, ale doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xe i technické vybavení pro tyto kontrolory bude předisponováno z oblasti rušených úřadoven Celní správy a bude zařazeno na tento nový úsek činnosti Minxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
K § 1
Ustanovení § 1 vymezuje cíl zákona, jímž je úprava přezkoumání hospodaření územních celků, reprezentovaných kraji, obcemi, včetně hlavníxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xeaguje tak na povinnost zmíněných subjektů dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok, která je jim uložena v ustanoveních zvláštních pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxa.
K § 2
V odstavci 1 tohoto paragrafu je předmět přezkoumání vymezen v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových praxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxíjmů vlastních (daňových, nedaňových, kapitálových) a přijatých dotací, jakož i všech výdajů (běžných i kapitálových) podle rozpočtové skladby. Cixxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxdě mezinárodních smluv (např. prostředky PHARE, ISPA, SAPARD, strukturálních fondů, Fondu soudržnosti) a vyúčtování a vypořádání finančních vztahx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxkoumání u územního celku rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a v jeho organizačních složkách nebo městských částexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ovlivňují nebo by do budoucna mohly ovlivňovat hospodaření a finanční situaci územního celku, s dopadem především na zadluženost obcí (např. pohledáxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxjných zakázek bude předmětem tohoto přezkoumání s výjimkou úkonů a postupů, přezkoumaných a zkontrolovaných již Úřadem pro ochranu hospodářské soutxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxených platů zaměstnancům a odměn členům zastupitelstva územního celku a účetnictví vedené územním celkem.
Do předmětu přezkoumání není zahrnuto pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu v rámci veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Přezkoumávající orgán může pouze hodnotit, jak územní celek tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x x
x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx jeho přezkoumání. Rovněž je kladen důraz na posouzení účelnosti a hospodárnosti přezkoumávaných operací, a to v souladu s ustanoveními zákonů o územnxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxoprávních korporací.
Účelně a hospodárně využívat majetek kraje a obce včetně hlavního města Prahy ukládá těmto územním celkům § 38 zákona č. 128/2xxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxazené ze státního rozpočtu jsou dále povinny všechny organizace hospodařící s rozpočtovými prostředky, tedy i územní celky, podle ustanovení § 30 odsxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxíspěvkových organizací.
Hospodárností podle našich právních předpisů (např. podle zákona č. 320/2001 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x x x x
x x x x x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x x x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxmní celek povinen dát si přezkoumat hospodaření za každý uplynulý kalendářní rok. O způsobu zabezpečení přezkoumání rozhoduje územní celek. Pro obcex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx auditorskou společností (dále jen "
auditor
") anebo Ministerstvem financí. Městské části hlavního města Prahy mohou přezkoumání zadat auditorovi nxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxt hlavního města Prahy, a to do 30. června roku, jehož se přezkoumání týká (dále jen "běžný rok"). Ministerstvo financí a Magistrát hlavního města Prahy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxn zahrnuje dílčí přezkoumání, která budou vykonána již v průběhu běžného roku a v roce následujícím. Vytváří se tím možnost průběžně odstraňovat chyby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob, kde rozsah a složitost přezkoumávaného hospodaření umožňuje v krátkém časovém úseku přezkoumat jxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxkonu přezkoumání auditorem stanoví zákon požadavek písemné smlouvy, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti taxativnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
x § 5 jsou stanoveny předpoklady pro výkon přezkoumání. Přezkoumávající orgány, jimiž jsou Ministerstvo financí a Magistrát hlavního města Prahy povxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveny - dosažení alespoň středního vzdělání a absolvování nejméně tříleté praxe v odborné činnosti, vztahující se k předmětu přezkoumání a musí bxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxt při hodnocení odborných předpokladů také z podmínek, stanovených zákonem o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb. Na Ministerstxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxní, jakož i další odborné vzdělávání kontrolorů.
Přezkoumávající orgán písemně oznámí územnímu celku počátek přezkoumání a jméno kontrolora pověřxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxezit, aby se přezkoumání účastnily osoby, které pro svůj vztah k územnímu celku nebo předmětu přezkoumání vzbuzují pochybnosti o nezaujatém výkonu přxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízením přezkoumání, případně přezkoumávající orgán o podjatosti. Do rozhodnutí o podjatosti vykonává příslušný kontrolor pouze úkony, které nesnxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxá kontrolu nadále.
K § 6 až 13
V § 6 až 13 jsou obsažena pravidla přezkoumání.
K § 6 a 7
V těchto ustanoveních jsou založena jednak práva a povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxami, uvedenými v uzavřené smlouvě podle § 4 odst. 6 tohoto zákona a podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech.
V ustanoveních § 6 jsou nejdříve uvedenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přezkoumání. Vždy musí jít pouze o prostory bezprostředně související s předmětem přezkoumání. Zvláště je zde zdůrazněna povinnost respektovat ústxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pouze kontroloři na základě osvědčení vydaného Národním bezpečnostním úřadem, a to v rozsahu v osvědčení stanoveném.
Kromě toho jsou zde uvedena daxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm písemností, dokladů, zápisů a k informacím, umožňujícím zjištění skutečného stavu věci a prokázání kontrolních zjištění. V zájmu hospodárnosti a exxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xzemního celku podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, jakož i s výsledky finančních kontrol vykonaných samotným územním celkem.
K povinxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xá postupovat tak, aby zjistil skutečný stav věci, který následně popíše ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření (dále jen "zpráva o výsledku přezxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxativnost daného výběru. V případě nezbytnosti převzetí originálních dokladů přebírá kontrolor zároveň povinnost pečovat o jejich ochranu a zabezpexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxh přezkoumání nebo zprávu o výsledku jednorázového přezkoumání. Zprávy z dílčích přezkoumání (dále jen "dílčí zpráva") slouží kontrolorům ke shrnutx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zprávy kromě popisu zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení případného porušení právních předpisů nebo jiných předpisů vydaných na jejich záklaxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvy o přezkoumání za celý uplynulý rok. Zákon neukládá kontrolorovi povinnost předat dílčí zprávu územnímu celku. Za účelem operativního přijetí opatxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá kontrolor pověřený řízením přezkoumání příslušnému představiteli územního celku, aby se tento mohl ke zprávě vyjádřit v písemném stanovisku.
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xávrhem výsledné zprávy tato lhůta může být kontrolorem prodloužena. Kontrolor je povinen prověřit případné námitky vznesené ve stanovisku územního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Z výčtu povinností kontrolora je důležité dále zmínit povinnost mlčenlivosti o všech věcech, které se kontrolor při přezkoumání dozví, s odkazem na poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí povinnosti a práva územních celků, uvedená v § 7. Práva územního celku zajišťují, aby územní celek byl vždy a včas informován o počátku přezkoumání a o jxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxž ohradit proti podjatosti kontrolora, vykonávajícího přezkoumání.
Územní celek je však také povinen zajistit spolupráci s kontrolory, poskytovxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxuje přezkoumávajícímu orgánu přibrat k přezkoumání další osoby a jim zadat v rámci přezkoumání posouzení odborné problematiky, k jejímuž řešení sám nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona, a to v rozsahu jejich zmocnění. Výběr přizvaných osob schvaluje vedoucí zaměstnanec, který v přezkoumávajícím orgánu pověřuje zaměstxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxné osoby poučit o jejich právech a povinnostech při účasti na přezkoumání a informovat příslušný územní celek o účasti těchto osob na přezkoumání.
K x x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo poskytují služby, nebo se na těchto dodávkách podílejí, tj. plní veřejné zakázky. Uvedené osoby mají povinnost spolupůsobit při přezkoumání územníxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxužije přiměřeně postup jako u územního celku. Toto ustanovení, důležité pro kontrolu zákonnosti a hospodárnosti vynakládaných veřejných prostředkx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxo bylo vloženo na základě jednoznačného požadavku Evropské komise. Vynutitelnost povinnosti spolupůsobit se zajišťuje u uvedených osob jejich závaxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. název územního celku, místo kde se přezkoumání uskutečnilo, jména kontrolorů). Součástí závěru této zprávy je vyjádření, zda při přezkoumání nebylx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxy a nedostatky, které nejsou v daném výčtu.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání, který zpravidla osobně vypracovává zprávu o výsledku přezkoumxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rizik (např.zhoršující se ekonomická situace dlužníků obce a s tím spojené riziko splácení dluhu obci, nebo situace třetích osob, za něž obec převzala xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Náležitostí závěru zprávy je rovněž uvedení, jaký podíl činí jak pohledávky, tak i závazky na rozpočtu xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx i upozornění na případy, kdy územní celek se svým majetkem včetně finančních prostředků účelně a hospodárně nenakládal a z jakých důvodů k takovému závxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Vypracovanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření projedná kontrolor pověřený řízením následně se starostou, u statutárního města s primátoxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlného svazku obcí a předá jim její stejnopis, a to tak, aby spolu se závěrečným účtem (jehož je součástí) její konečné znění bylo k dispozici 15 dnů před prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech. Pokud přezkoumání hospodaření územního celku vykonával
auditor
, řídí se projednání zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcí zajistit z důvodu možné
verifikace
doručení kopie auditorské zprávy Ministerstvu financí nebo Magistrátu hlavního města Prahy, a to ve lhůtě 15 dnx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxyby a nedostatky zjištěné kontrolorem v průběhu dílčích i jednorázových přezkoumání. Územní celek vypracuje vlastní opatření k nápravě ve vztahu k zjxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnaných nápravách. Podle tohoto paragrafu je proto územní celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxemní celek přijmout podle zvláštních právních předpisů (zákon o obcích, o krajích a o rozpočtových pravidlech územních celků) na základě projednání zxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci o opatřeních, která byla přijata jak na základě zprávy o přezkoumání vykonaného přezkoumávajícím orgánem, tak i na základě zprávy o přezkoumání vykxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle odst. 1 územní celek uvede lhůty, jež si sám stanoví pro podání zprávy příslušnému orgánu přezkoumání o plnění přijatých opatření.
Ve lhůtách, kxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu přezkoumání zprávu o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených jak v dílčích zprávách, tak ve zprávě o přezkoumání hospodařxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx xx xx
x x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxkové pokuty. Možná porušení povinností jsou členěna na porušení ze strany územního celku (§ 14), ze strany příspěvkové organizace zřízené územním celxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s nímž příslušné ustanovení návrhu zákona spojuje určitou povinnost, s tím, že za jejich porušení by Ministerstvo financí bylo oprávněno uložit pořáxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí návrhu zákona spojuje určitou pm na příslušná písmena, podle závažnosti protiprávního jednání.
Pořádkové pokuty vymáhá přezkoumávající orgán a jxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonával
auditor
, a územní celek nevyhoví požadavku auditora ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb., ukládá pořádkovou pokutu na základě podněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx 18 se nepoužijí.
K § 20
Dozor nad dodržováním zákona je svěřen Ministerstvu financí jako věcně příslušnému ministerstvu (v souladu se zákony o obcxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxm subjektem než orgánem státní správy, tj. Magistrátem hlavního města Prahy nebo auditorem.
Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným Magistrátem hl. xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxumáním vykonaným auditorem se postupuje podle ustanovení § 6 a 7 přiměřeně, přičemž Ministerstvo financí jej provádí pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxšímu postupu podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech.
K § 21 až 24
V § 21 až 24 jsou obsažena ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
K § 21
Usxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolních činností podle jiných právních předpisů.
K § 22
Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 4 odst. 1 mají územní celky oznamovat orgánu přexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 23
Současně se schválením tohoto zákona je nutné zrušit dosavadní vyhlášku Ministerstva financí, která upravxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxutím jednoho měsíce ode dne vyhlášení.
----------
xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx veřejných, aniž má možnost jiné volby v zákoně není řešena situace, kdy obec na úhradu nebude mít finanční prostředky, které může pro tento účel uvolnitx
xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxpečí provedení přezkoumání u auditora kdo bude zadavatelem, který uzavře s auditorem smlouvu,
- jak obec získá prostředky na zaplacení, pokud vlastxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolní činnost.
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmenech označení "3E".

Předpisy ČR