LIT24080CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní a poplatků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxčnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti tak, jak toto jednání vymezuje zákon č. 61/1996 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejího programového prohlášení. Vláda považuje za nezbytné předložit Parlamentu ČR návrh zákonné úpravy povinného bezhotovostního platebního styxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x USA a v zemích EU
V zemích EU je placení bezhotovostní formou podstatně více rozšířeno než v České republice, kde dosud stále přetrvává značný hotovosxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí přístup:
Zákaz některých plateb v hotovosti nad určitou hranici z 15 členských zemí EU je omezení plateb v hotovosti uplatňováno ve třech zemích, a tx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxicky zřejmě zákon o rozpočtových pravidlech) z roku 1990 v čl. 107 požaduje za zboží nebo služby povinné platby bankovním nástrojem (např. bankovním nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxe 1990 snížena na 50.000 franků a posledním dodatkem, který platí od 1.1.2000, na 20.000 franků. Pro obchodníky platí hranice 5 000 franků, která je v souxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xankovním převodem u částek přesahujících 25.000 eur.
Itálie
Zákon č. 1978 z července 1991 zakazuje u částek nad 20 milionů lir převody hotovosti nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxfikaci zákazníka a evidenci transakcí. Částka je v současné době přepočítávána na eura.
USA
Hranice pro povinnou registraci hotovostních plateb (xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxátku fiskální. Centrálním orgánem je FinCEN zabývající se bojem proti praní špinavých peněz. Povinná registrace představuje velkou administrativnx xxxxxx x xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx
c) Hlavní principy navrhované právní úpravy
Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti vychází z níže uvedených principů:
- stanoví se povinnost proxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmi, šekem ),
- za platbu se považuje též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxtavu,
- povinnost provádět platby nad stanovený limit pouze bezhotovostně se týká vzájemných plateb všech právnických i fyzických osob bydlících nexx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxost provádět výše uvedené platby bezhotovostně se vztahuje též na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízené na území České republikyx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxy při provádění celního dohledu. Na základě výsledků provedených daňových nebo finančních kontrol nebo výsledků zjištění při celním dohledu pokuty zx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xx xorušení povinnosti provádět platby nad stanovený limit pouze bezhotovostně lze uložit poskytovateli platby pokutu až do výše 1 000 000 Kč nejméně však xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxvány výjimky, které by bylo třeba zohlednit v případech věcně odůvodněných, např.:výplaty mezd, náhrady škody, placení pojistného na sociální zabezxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, kde jsou řešeny povinnosti finančních institucí ohledně identifikace osob, jakož i ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi, jimiž je ČR vázána, její slučitelnosti s právními akty ES
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani sekundární právní akty ES se nx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxeb, který zajišťuje svobodu provádění plateb. Návrh zákona vyhovuje požadavkům práva ES.
Navrhovaná povinnost provádět bezhotovostní platby tedx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxnství, tak jiných mezinárodních fór v této oblasti, včetně skupiny pro finanční úkoly (FATF - Financial Action Task Force - finanční akční výbor proti pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx moderních a bezpečných metod řízení peněz, které nahrazují hotovostní převody.
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrojevující se ve vyšším výnosu daní částečné pokrytí nákladů lze očekávat i z výběru pokut při nedodržení povinnosti provést platbu bezhotovostně. Poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xozpočtu, aby bylo možné vyhodnotit dopad navrhované právní úpravy i z hlediska efektivnosti kontrolní činnosti. Ministerstvo financí nepředpokládxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
x x
xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxtbách provést platbu prostřednictvím peněžního ústavu. Účelem předkládaného návrhu je přispět novou zvláštní zákonnou úpravou ke zvýšení podílu bexxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxtimalizaci peněžního hotovostního oběhu. Povinnost platit nad určitou mez bezhotovostním způsobem je v souladu se zákonem č. 124/2002 Sb., o platebnxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxovení § 2 odst. 1 písm. a) obsahuje definici bezhotovostní platby. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) definuje poskytovatele platby aniž je stanoven účel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa provedená prostřednictvím peněžního ústavu splňuje evidenci, kterou je možno i dodatečně vyhodnotit ve smyslu zákona č. 61/1996 Sb.
Bezhotovostxx xxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxby prováděné vzájemně mezi osobami, které mají místo svého pobytu nebo sídlo na území České republiky a dále na platby prováděné osobami s místem pobytu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxizační složky zahraničních osob zřízené na území České republiky (termín "pobočka" vyplývá z příslušných ustanovení zákona o bankách a termín "organxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxeré se povinnost bezhotovostní platby nad stanovený limit nebude vztahovat. Jde o takové platby, u nichž by neměly být pochybnosti, že by mohly sloužit x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxvinné platby vyplývající z pracovně právních předpisů, platby důchodů a důchodového pojištění či penzijního připojištění. Vztahuje se rovněž na plaxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxotný účel zákona i s ohledem na stanovený limit podle ust. § 4 tohoto zákona.
§ 4
V odstavci 1 je uvedena částka, od jejíž výše vzniká poskytovateli plxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xbchodu a je shodný s částkou, která je uplatňována podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxby. Jedná se především o platby uskutečněné ve veřejné dražbě.
Ustanovení odstavce 2 stanoví přepočet na českou měnu x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xeden kalendářní den a bylo určeno pro snížení administrativní náročnosti a rychlou kontrolu.
Ustanovení odstavce 4 zabezpečuje povinnost příjemcx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků na konkrétní účet příjemce. Účet vedený u peněžního ústavu je pod jeho bezprostřední kontrolou a v souladu se zákonem i dalších kompetentníxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, který zahájí řízení ve věci jako první, je také kompetentní k uložení pokuty podle ust. § 6.
Odstavec 2 vymezuje rámcově pravomoc kontrolních oxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xídit.
§ 6
V odstavci 1 je stanovena skutková podstata správního deliktu a výše pokuty, kterou může příslušný orgán kontroly uložit poskytovateli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxst sankce tak, jak vyžaduje koncepce reformy správního řízení, která je obsažena ve věcném záměru zákona o správním trestání. Je zde vytvořen prostor, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt sankcionovat i příjemce platby, neboť v praxi, především v obchodní, dochází často k nátlaku prodávajících, aby kupující platili zejména za odebranx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxm stanovené povinnosti lze pokutu pravomocně uložit.
Přechodné ustanovení
§ 7
Přechodné ustanovení vymezuje povinnost stanovenou v § 4 při smlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxatbám bez povinnosti provést jejich úhradu bezhotovostně. Je vytvořeno dostatečné časové období jednoho roku pro řešení smluvních ujednání, která bxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Posun účinnosti v návaznosti na přechodné ustanovení slexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR