LIT24077CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxytovaných na kapitálovém trhu a jejich poskytovatelů.
Cílem nové právní úpravy je
- dosažení plné slučitelnosti s právními akty Evropských společxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxý pro rozvoj ekonomiky,
- zvýšení ochrany zejména drobných investorů (neprofesionálů).
1. Zhodnocení platného právního stavu
1.1. Přehled platxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a
- záxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx993 Sb., o podrobnostech technického provedení registrovaných cenných papírů, ve znění vyhlášky č. 375/2001 Sb.,
- vyhláška č. 82/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh,
- vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce, ve znění vyhlášky č. 468/2002 Sb.,
- vyhláška č. 1xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech,
- vyhláška č. 466/2002 Sb., kterou se stanoví podrobnější pravidla organizaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx7/2002 Sb., o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléřxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky.
Některá ustanovení vztahující se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů,
- zákoně č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů,
- zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších přxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxtičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
- zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xzákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
- zákoně č.v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxoně č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxředěna převážně do zákona o cenných papírech.
Podoba zákona o cenných papírech byla ovlivněna dobou jeho vzniku, kdy v českém právním řádu chyběla úpxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s veřejnoprávní regulací služeb poskytovaných na kapitálovém trhu.
Část první (Obecná ustanovení) je poměrně nesourodá. Obsahuje demonstrativnx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxých papírů a dále v souladu se směrnicí 93/22/EHS
taxativní
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x změnu osoby majitele cenného papíru. Definuje veřejný trh a organizátora veřejného trhu, upravuje organizování veřejného trhu a vyhlašování kurzů a xxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o půjčce cenných papírů, o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů, o úschově cenných papírů, o správě cenných papírů, o uložení cenných papírů, o oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnného papíru ve Středisku cenných papírů a registrace pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru nakládat se zaknihovaným cenným papírem.
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxské republiky prostřednictvím pobočky a na základě práva volného pohybu služeb po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen "EU"). Dále jsou zdx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxných vedením části evidence Střediska cenných papírů, osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry a podmínky pro výkon činnosti makléře.
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxu a veřejnou nabídku cenných papírů. Do této části je zahrnuta úprava vzájemného uznávání prospektů cenných papírů v rámci EU, která má odloženou účinnxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxst poskytovat služby s odbornou péčí a povinnost mlčenlivosti. Dále jsou v této části upraveny informační povinnosti emitentů registrovaných cennýcx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxanční fond obchodníků s cennými papíry a státní dozor včetně ukládaných opatření k nápravě a pokut. Novelou zákona o cenných papírech z roku 2002 byla do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo instrumentu a účastníka kapitálového trhu".
1.2.2. K zákonu o dluhopisech
Zákon o dluhopisech upravuje podmínky pro vydávání dluhopisů, schvalxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxentů dluhopisů se řídí zákonem o cenných papírech.
1.2.3. K zákonu o burze cenných papírů
Zákon o burze cenných papírů upravuje právní postavení burxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxza cenných papírů jako soukromoprávní subjekt vykonává při rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, při rozhodování o pozastavení obchxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxání na burze cenných papírů a pravidla pro rozhodování o jejich vyloučení z obchodování na burze cenných papírů stanoví zákon o cenných papírech.
1.2.xx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxto zákona byly začleněny též definice některých pojmů týkajících se investičních služeb, některé další sankce za porušení ustanovení zákona o cennýcx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxdléhajících státnímu dozoru Komise pro cenné papíry .
1.2.5. K obchodnímu zákoníku
Obchodní zákoník obsahuje v části upravující akciovou společnxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxočívající v povinnostech akcionářů, kteří svým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech mohou zásadním způsobem ovlivnit jednání akcxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxává Komise pro cenné papíry podle obchodního zákoníku a podle zákona o Komisi pro cenné papíry. Za nesplnění povinností uložených obchodním zákoníkem xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnk, výkon dohledu nad jejich činností včetně dohledu na konsolidovaném základě, ukládání opatření k nápravě a sankcí.
1.2.7. K zákonu o České národní xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje vydávání krátkodobých cenných papírů a pověřuje výkonem dohledu nad činností bank Českou národní banku.
1.3. Hlavní nedostatky platné právní úpxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxsti na aktuálních potřebách vyvíjejícího se kapitálového trhu a potřebách jeho regulace. Postupem času se původní koncepce zákona o cenných papírech xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého trhu. Zapracováním devíti směrnic ES se zákon o cenných papírech stal nepřehledným a těžko srozumitelným. Základním nedostatkem zákona o cenných xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx obecná ustanovení o cenných papírech a smlouvy o cenných papírech, zatímco předmětem úpravy dalších částí o cenných papírech a je převážně regulace inxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k tomu, že podstatná část zákona o cenných papírech bude nahrazena novým zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, bude třeba převzít do nového zákona i nxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ponechána v zákoně o cenných papírech s tím, že tyto pojmy bude vymezovat nový občanský zákoník. Ustanovení definující investiční služby, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvení o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a naopak jsou převzata do nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu, neboť úzce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírech, která má čistě soukromoprávní charakter. Vzhledem k tomu, že předmětem úpravy zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xo tohoto zákona nezapadá.
Navržené řešení:
Úprava smluv o cenných papírech se stane součástí občanského zákoníku s tím, že tam, kde je toho třeba, buxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xoby nabytí účinnosti občanského zákoníku budou ponechána v platnosti ustanovení části druhé zákona o cenných papírech. Tato koncepce je v souladu s náxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxlmi rozdílné postavení i funkci - obchodník s cennými papíry, organizátor mimoburzovního trhu, Středisko cenných papírů a osoba provádějící vypořádxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxbuje komplexnější úpravu. To se týká zejména vypořádání obchodů s cennými papíry, existence mimoburzovního trhu, evidence cenných papírů a nevhodné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xavržené řešení:
V návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu je nově upraven vypořádací systém (v souladu se směrnicí 98/26/ES), rozšířeny povinxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdí Středisko cenných papírů a bude provádět i vypořádání obchodů s investičními nástroji.
Část čtvrtá (Registrované a veřejně nabízené cenné papírxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe na oficiální trh burzy cenných papírů, byly v zákoně o cenných papírech tyto podmínky vztaženy na všechny veřejné trhy (nad rámec požadavků směrnice 2xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxírů k obchodování může národní
legislativa
stanovit odlišně. Stávající úprava v zákoně o cenných papírech brání vzniku jakéhokoliv dalšího veřejnéxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxiálního trhu další trhy, které mohou přijímat cenné papíry k obchodování za mírnějších podmínek. Například při pohledu na strukturu vyspělých zahranxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx na všechny podnikatelské, mladé a dynamicky se rozvíjející společnosti, které mají vysoký růstový potenciál a hledají
kapitál
pro další rozvoj.
Naxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxhu, který umožní společnostem s krátkou historií a zároveň s perspektivním programem (záměrem) získat na kapitálovém trhu veřejným úpisem emisí finaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsou cennými papíry.
Podmínky pro přijetí cenných papírů (resp. investičních cenných papírů) k obchodování na veřejném trhu a s tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xa rozdíl od této směrnice též k oficiálnímu trhu organizátora mimoburzovního trhu.
Část pátá (Ochrana finančního trhu) obsahuje úpravu Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího systému, ze kterého budou vypláceny náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči těmto zákazníkům. Px xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxostatku finančních prostředků v Garančním fondu obchodníků s cennými papíry. Tyto úpravy znamenají ve svém důsledku nemalé nároky na státní rozpočet x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxní do návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu převzata návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry ze strany státu.
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlu v kótované společnosti. Tato směrnice je v gesci Ministerstva spravedlnosti a spolugesci Ministerstva financí. Obchodní zákoník však nepřebral txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxhodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů se sídlem v jiném členském státě EU není uložena v § 183d obchodního zákoníku, ale v zákoně o cenných paxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx xx xx xx xx xx x x xx xx xxxx xbytečně stanovené nad rámec požadavků směrnice 88/627/EHS (10 %, 20 %, 1/3, 50 % a 2/3).
Navržené řešení:
§ 183d se zrušuje a v plně harmonizované podxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx1/34/ES, která je ve výlučné gesci Ministerstva financí.
1.3.3. K zákonu o bankách
Problémem stávající právní úpravy je dvojí státní dozor nad činnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí služby podle zákona o cenných papírech, povolení Komise pro cenné papíry k činnosti obchodníka s cennými papíry. Poskytování investičních služeb je xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x schválení osob do jejich statutárních a řídících orgánů, které provádějí dva regulátoři v různém rozsahu, přičemž každý z nich vyžaduje jiné náležitoxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmise pro cenné papíry (schvalování Komisí pro cenné papíry se týká pouze těch vedoucích osob banky, kteří jsou odpovědni za poskytování investičních sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxmu dozoru, se všemi z toho vyplývajícími důsledky (např. zvýšená xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává naopak výhradně jen Česká národní banka. Také odpovědnost za bankovní sektor je svěřena do výlučné působnosti České národní banky.
Návrh řexxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx licencování obchodníků s cennými papíry - bank a dvojí dozor nad nimi, tento problém se dohodou odstranit nepodařilo. V návrhu zákona o podnikání na kapxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxovní licence, který bude platit pro banky se sídlem v členských státech Evropské unie. Problematika dvojího dozoru bude řešena až v nové koncepci jednoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxch investiční poradenství (nezávislé investiční poradenství). Podle zákona o cenných papírech je investiční poradenství doplňkovou investiční slxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxci ekonomického poradenství) vykonávat i osoba, která není obchodníkem s cennými papíry a nesplňuje nároky kladené na obchodníka s cennými papíry (naxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxvaných trzích, která nahradí směrnici 93/22/EHS o investičních službách a jejíž součástí je regulace investičního poradenství, bylo od regulace inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxírů postrádá praxe úpravu účtů cenných papírů vedených na jméno jiné osoby, než je jejich vlastník. Tato praxe je běžná i v zahraničí, neboť umožňuje pruxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxem cenných papírů (např. evidence majitelů sběrného dluhopisu, evidence listinných cenných papírů, evidence zahraničních cenných papírů). Úprava xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxtrální evidence investičních nástrojů jsou upraveny dva druhy majetkových účtů, které zřizuje centrální depozitář, a to účet vedený na jméno vlastníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxch papírů evidovaných v centrálním depozitáři na účtu zákazníků budou vedeni v evidenci osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá bude vedena na obdobných principech jako centrální evidence cenných papírů.
2. Hlavní principy navrhované právní úpravy a jejich odůvodnění
2.1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxu problémů v praxi při poskytování konkrétních služeb na kapitálovém trhu. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o přípravě zcela nové právní úpravy.
Pxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxst zákona o cenných papírech zůstává v platnosti do xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xluhopisech bude nahrazen novým zákonem o dluhopisech.
Účelem nové právní úpravy je zejména systematické utřídění a zpřehlednění právní úpravy, doxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxze cenných papírů,
- zákon o cenných papírech, s výjimkou soukromoprávních ustanovení, která budou výhledově převzata do občanského zákoníku a do dxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxak postupováno do doby, než vedení evidencí investičních nástrojů převezme centrální depozitář cenných papírů.
Zákon o podnikání na kapitálovém txxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxna o podnikání na kapitálovém trhu měli jeho zpracovatelé na zřeteli, že
- směrnice ES stanoví minimální požadavky, které musí členský stát splnit, pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxincipech požadovaných směrnicemi ES, přičemž musí být zajištěna návaznost na platný právní řád České republiky a zachovány stávající fungující instxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxkání na kapitálovém trhu usnadňuje jeho praktické užívání,
- je žádoucí zajistit soulad terminologie a odstranit současný stav, kdy jeden pojem je dxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxu porovnávána s revidovanými překlady směrnic ES. Znovu bylo posouzeno využití výjimek, které umožňují směrnice ES, z hlediska možné diskriminace tuxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xoplňkových služeb v souladu se směrnicí 93/22/ES. Dále zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví požadavky kladené na poskytovatele investičnícx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentů k obchodování na regulovaném trhu, stanoví povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů a obsahuje ustanovení na ochranu investoxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxider dealing a zákaz manipulace s trhem) a upravuje státní dozor nad kapitálovým trhem.
Části zákona o podnikání na kapitálovém trhu upravující invexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xycházejí z úpravy jednotlivých druhů služeb s tím, že stanoví osoby oprávněné tyto služby poskytovat a podmínky jejich poskytování.
Zákon o podnikáxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxmí České republiky a rozšíření vnitřního trhu Evropské unie na území České republiky a v souvislosti s tím zajišťuje stejný stupeň ochrany investorů, sxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch států Evropské unie. Ustanovení o volném poskytování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xsou soustředěny základní definice společné pro oblast kapitálového trhu, na které se pak odvolávají zákon o kolektivním investování nebo zákon o dluhxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní upravující náležitosti většiny žádostí podle tohoto zákona a jejich přílohy, aby zákon nebyl zbytečně zatěžován podrobnostmi technického nebo adxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxovém trhu byly rovněž vypuštěna většina odchylek od správního řádu a při správních řízeních před Komisí pro cenné papíry se předpokládá důsledné dodržxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx navržené změny:
Zaváděný pojem po věcné stránce přesně vystihuje podstatný rys těchto trhů - jedná se o trhy oficielně uznané státem, na kterých se prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pojem regulovaný trh též respektuje pojmosloví používané v oficiálních překladech směrnic ES.
Pojem "registrovaný cenný papír" se nově nahrazujx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxoburzovního trhu. Směrnice 2001/34/ES vztahuje své požadavky (vypracování prospektu cenného papíru a splnění podmínek pro přijetí k obchodování nx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxovního trhu. Z výše uvedeného vyplývá, že dochází k určitému zúžení obsahu stávajícího pojmu registrovaný cenný papír, které je však v souladu se směrnxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx změny jsou promítnuty do ostatních zákonů doprovodným zákonem.
2.3. K veřejnému nabízení cenných papírů na volném trhu burzy cenných papírů a na volnxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xenného papíru k obchodování na volném trhu stanoví organizátor tohoto trhu, stejně jako případné informační povinnosti emitenta.
Odůvodnění:
Smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx papírů. Pro účely jiného způsobu veřejného nabízení cenných papírů požaduje směrnice 89/298/EHS vypracování pouze užšího prospektu cenného papírxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní na kapitálovém trhu nebyla zapracována úprava alternativního obchodního systému, který by na základě zvláštního povolení Komise pro cenné papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xákona o podnikání na kapitálovém trhu. Důvodem nezapracování je skutečnost, že nebyla dosud přijata nová směrnice o investičních službách a regulovaxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtup považuje předkladatel návrhu zákona za nevhodný a proto přijal řešení, podle kterého bude úprava alternativního obchodního systému zapracována xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxuje pojmem vlastník cenného papíru.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, se na cenný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx od používání pojmu majitel cenného papíru a zavádí se pojem vlastník cenného papíru. Obsah uvedeného ustanovení zákona o cenných papírech zůstane v plxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxčné vyrovnání zisků a ztrát, tzv. close-out netting, včetně novelizace některých navazujících ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání (viz doprovoxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxanizátorů regulovaných trhu a institucionálních investorů hlásit obchody uzavřené na regulovaných trzích i mimo regulované trhy. V návaznosti na to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxvy zákona o Komisi pro cenné papíry by mělo být především postavení, působnost, pravomoc a organizační struktura tohoto dozorového úřadu.
3. Porovnáxx x xxxxxxxxxxxx xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxtna 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které musí být uveřejněny o těchto cenných papírech (směrnice č. 2xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxeré mají být zveřejněny pro přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů (směrnice č. 80/390/EHS, ve znění dodatků č. 82/148/EHS, č. 87/3xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxpírů (směrnice č. 79/279/EHS, ve znění dodatku č. 82/148/EHS),
- Směrnici Rady ze dne 15. února 1982 k informacím, které mají pravidelně uveřejňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxňování informací o nabytí nebo pozbytí podstatného podílu v kótované společnosti (směrnice č. 88/627/EHS).
Směrnice
- stanoví povinnost pro účely xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxsahuje ustanovení o vzájemném uznávání prospektů členskými státy EU. Tuto problematiku upravují ustanovení § 49 až 54 zákona o podnikání na kapitálovxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xby členský stát stanovil, který úřad je kompetentní rozhodovat o přijetí cenných papírů ke kótování na burze a o pozastavení nebo zrušení kótování na buxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x stanoví informace, které musí emitent uveřejňovat a způsob jejich uveřejňování, obsah pololetní zprávy o výsledcích hospodaření společnosti, jejíx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxnění povinností vyplývajících z této směrnice. Tato problematika je upravena v § 115 až 117 a v § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- stanoví pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxvené limity. Tato problematika je upravena v § 119 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Směrnice je do našeho právního řádu plně implementována.
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx převoditelných cenných papírů (směrnice č. 89/298/EHS)
Směrnice stanoví povinnost při každé veřejné nabídce cenných papírů vypracovat prospektx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxe mezi členskými státy EU, včetně vzájemného uznávání prospektů členskými státy EU. Tato problematika je upravena v § 34 až 36 zákona o podnikání na kapixxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu.
Směrnice je do našeho právního řádu plně implementována.
3.1.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí, povolání nebo funkce seznámí s vnitřními informacemi týkajícími se cenných papírů kótovaných na burze nebo emitentů těchto cenných papírů, využívxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxvat s trhem. Ukládá povinnost uveřejňovat neprodleně vnitřní informace a informovat dozorový úřad o podezření, že obchod s investičním nástrojem je txxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xovinnost spolupráce mezi členskými státy. Tato problematika je upravena v § 121 až 123 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Směrnice je do našeho pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxměrnice č. 93/6/EHS, ve znění dodatků č. 98/31/ES a č. 98/33/ES)
Směrnice stanoví požadavky n a výši kapitálu investičních firem v závislosti na rozxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxných aktiv. Dále stanoví postup pro výpočet kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě. Stanoví též povinnost členského státu EU určit kompexxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti na individuálním a konsolidovaném základě pro obchodníka s cennými papíry, který není bankou. Směrxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrnice č. 93/22/EHS, ve znění dodatku č. 95/26/ES)
Směrnice stanoví, že investiční firma může podnikat pouze na základě povolení. Podmínkou udělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxdnání se zákazníky a pravidla organizace vnitřního provozu investiční firmy. Stanoví povinnost členského státu EU určit kompetentní úřad odpovědný xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxí povolení členskými státy EU a volné poskytování služeb v rámci EU. Příloha obsahuje přehled investičních nástrojů a investičních služeb, které mohox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xx x xxx x xx xx xxx x xxx x xxx x xx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xměrnice je do našeho právního řádu plně implementována.
3.1.6. Směrnice Rady ze dne 3. března 1997 o programech pro odškodnění investorů (směrnice č. xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xusí být o něm informováni. Stanoví minimální rozsah náhrady poskytované z tohoto systému a postup při vyplácení nároků. Dále stanoví případy, ve kterýxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxravena v § 124 až 126, § 129 a § 130 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Směrnice je do našeho právního řádu plně implementována.
3.1.7. Směrnice Raxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Směrnice stanoví pravidla bezpečnosti a spolehlivosti platebních a vypořádacích systémů, zejména pro případy konkurzu některého účastníka platxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxho řádu plně implementována.
3.1.8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxbu služeb pro samostatně výdělečné činnosti bank a jiných finančních institucí (směrnice č. 73/183/EHS),
- první směrnici Rady ze dne 12. prosince 19xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxici Rady ze dne 17. dubna 1989 o vlastním kapitálu úvěrových institucí (směrnice č. 89/299/EHS),
- druhou směrnici Rady ze dne 15. prosince 1989 o koordxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxpnosti úvěrových institucí (směrnice č. 89/647/EHS),
- směrnici Rady ze dne 6. dubna 1992 o dohledu nad úvěrovými institucemi na konsolidovaném zákxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnice č. 92/121/EHS).
Směrnice stanoví mimo jiné též povinnost členským státům podrobit každou banku, která je součástí konsolidovaného celku, dozxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rovněž vyplývá požadavek zahrnout do dozoru na konsolidovaném základě též investiční firmy. Tato problematika je upravena v § 146 až 152.
Směrnice jx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxadu s ústavním pořádkem České republiky.
5. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními akty Evropských spxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxvrhu na přístup České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Přílohou usnesení je Prohlášení vlády o přijetí závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jiné
Kodex
liberalizace kapitálových pohybů a
Kodex
liberalizace běžných neviditelných operací.
Navrhovaná právní úprava podnikání na kapitáxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxincipy OECD pro správu a řízení společností (OECP Principles of Corporate Governance) a s dalšími dokumenty OECD, jimiž je Česká republika vázána a zajxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohoda o obchodu službami, která je její součástí součástí Všeobecné dohody o obchodu službami jsou:
a) dokumenty vztahující se na Českou republikux
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxna specifických závazků Evropské unie,
- Seznam výhrad z doložky nejvyšších výhod.
Předpokladem přijetí České republiky do Evropské unie je poskxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutá stranám Dohody Evropskou unií nesmí být překročena.
Navrhovaná právní úprava podnikání na kapitálovém trhu je v souladu s výše uvedenýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxty Evropských společenství.
6. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxeré pojmy.
Část druhá vymezuje investiční služby a podmínky pro jejich poskytování.
Část třetí upravuje veřejnou dražbu cenných papírů.
Část čxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxičními nástroji.
Část sedmá upravuje evidenci investičních nástrojů.
Část osmá upravuje ochranu kapitálového trhu a investorů včetně úpravy Gaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxkty a přestupky a stanoví výši pokut za tyto správní delikty a přestupky.
Část desátá obsahuje ustanovení o ratingových agenturách.
Část jedenáctá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxní nevyplývají zvýšené nároky na státní rozpočet navrhované řešení nemá dopad ani dopady na životní prostředí.
K § 1
Stručně dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xejich poskytovatelů.
K § 2
Obsahuje definice některých pojmů používaných v Zákoně (profesionální investor, údaje o osobě, vedoucí osoba, kvalifxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe na rozdíl od definice institucionálního investora (mezi které se zařazují banky, pojišťovny, penzijní fondy, jednotky kolektivního investování) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x lze proto ve vztahu k nim uplatňovat mírnější stupeň ochrany než ve vztahu k běžnému investorovi. Na druhou stranu jsou obchody s investičními nástroji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa se v tomto ustanovení stanoví, co se rozumí údaji o osobě.
Definice ovládající a ovládané osoby je obsažena v § 66a obchodního zákoníku.
K § 3
Obxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx se jedná buď o pojmy definované v jiných zákonech nebo se jedná o pojmy ve finanční oblasti běžně používané a pokusy o legislativní definice těchto nástrxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xtejného druhu, vydaných stejnou osobou, ve stejné formě a ze kterých vznikají stejná práva. Pouze těchto cenných papírů se týká veřejnoprávní regulacx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxuje obecná ustanovení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a lze s nimi tudíž bez problémů obchodovat na kapitálových trzích
K § 4
Obsahuje výčet investičních služeb v souladu se směrnicí 93/22/EHS. Investxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xapírech. Rozdělení investičních služeb na hlavní a doplňkové služby má význam z hlediska vymezení činnosti obchodníka s cennými papíry (viz § 5). Součxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xnvestiční nástroje, se kterými se obchoduje na regulovaném nebo volném trhu. To však nevylučuje, že ISIN bude možné přidělit i jiným investičním nástrxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdencí investičních nástrojů (§ 12), stanoví se v zákoně podmínky, za jakých může obchodník s cennými papíry vést takové evidence. Zákon stanoví dvě podxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xýslovně uvedeno, že je oprávněn vést evidence investičních nástrojů. Vzhledem k tomu, že podmínka výslovného uvedení oprávnění vést evidence investxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komisi pro cenné papíry o rozšíření dosavadního povolení ke své činnosti. To se týká i dalších osob, které mohou poskytovat v souladu se zákonem investixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxm méně informovaný a zkušený je investor. Proto je třeba klást vysoké nároky na odbornost, zkušenosti a bezúhonnost osoby, která poskytuje investiční xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxHS vyžaduje, aby osoba, která poskytuje investiční služby, měla ke své činnosti povolení a podléhala dozoru. Směrnice nestanoví, jaká autorita má osxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxt osoba poskytující investiční služby. To ponechává na právních úpravách jednotlivých členských států.
Investiční služby může poskytovat pouze oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočka zahraniční banky, která splňuje požadavky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Banka nebo pobočka zahraniční banky musí nejprxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxce nebo pobočce zahraniční banky zapíše povolené investiční služby do bankovní licence. V souladu se směrnicí 93/22/EHS se uvádějí osoby, které nepoxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xení bankou, formu akciové společnosti s akciemi na jméno, stejně jako tomu bylo v zákoně o cenných papírech. Tato právní forma jako jediná vyhovuje požaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrvky ochrany investorů.
Vzhledem k tomu, že právní forma osoby s povolením k poskytování investičních služeb je ponechána vnitrostátní úpravě každxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxraniční subjekty, které mají jinou právní formu, než je akciová společnost (popř. i fyzické osoby).
V § 6 odst. 1 jsou v souladu se směrnicí 93/22/EHS sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxkcí u vedoucích osob obchodníka s cennými papíry, pravidla organizace vnitřního provozu a pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnými papíry splňuje požadavky zákona (důvěryhodnost a odborná způsobilost vedoucích osob, vhodnost osob, které mají v zákoně definovaný vztah k obchxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v žádosti výčet hlavních a doplňkových služeb podle § 4, o jejichž povolení žádá. Komise pro cenné papíry po posouzení věcných, organizačních a personáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh investičních služeb. Toto povolení musí zahrnovat alespoň jednu hlavní investiční službu. V povolení uvedené investiční služby se zapíší obchodníxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nesmí obchodník s cennými papíry, který není bankou, vykonávat jiné podnikatelské činnosti.
Stanoví se požadavky na minimální vlastní
kapitál
oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xměrnice 93/6/EHS a účelem je, aby obchodník měl dostatečné vlastní zdroje ke krytí rizik vyplývajících z jeho podnikání. Na rozdíl od současného zněnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxěrnice 93/6/EHS na minimální vlastní
kapitál
obchodníka s cennými papíry. Vlastní
kapitál
obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nesmí px xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xterá není bankou, platí, že hlavní investiční služby a doplňkovou investiční službu může poskytovat pouze obchodník s cennými papíry. Současně také pxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrodní bankou musí uvádět jmenovitě investiční služby, které je držitel tohoto povolení resp. licence oprávněn poskytovat a musí obsahovat alespoň jexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komise pro cenné papíry ve vyjmenovaných případech, ve kterých je žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, ovládáx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání žadatele tuzemskou osobou. Jedná se o případy, kdy je žadatel přímo nebo nepřímo ovládán jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo pojixxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxžovat kapitálovou přiměřenost na individuálním základě. Konkrétní pravidla pro plnění této povinnosti pro obchodníka s cennými papíry, který není bxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xení bankou, na konsolidovaném základě (část desátá tohoto zákona). Pro obchodníka s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, může vykonávat pouze osoba, která byla předem schválena Komisí pro cenné papíry. O udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce žádá buď sama osoba, kxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo jmenováním vedoucí osoby, pokud je tato osoba důvěryhodná, odborně způsobilá a splňuje podmínky neslučitelnosti funkcí. Souhlas lze udělit i po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxech se souhlas Komise pro cenné papíry vyžadoval ještě před zvolením nebo jmenováním do funkce vedoucí osoby. Navrženou úpravou odpadá problém, že osoxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neslučitelnost funkcí - vyjmenovává osoby, které se nesmějí stát vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry.
K § 11
V souladu se směrnicí 93/22/Exx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce EU i pro banky a pojišťovny. Z důvodu ochrany zákazníků obchodníka s cennými papíry je důležité, aby osoby, které vykonávají významnější vliv na obchxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxdníkovi s cennými papíry předchozí souhlas Komise pro cenné papíry. Dále stanoví povinnost Komise pro cenné papíry vyžádat si stanovisko dozorového oxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro cenné papíry oznámit pozbytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry.
Porušení těchto pravidel pro nabývání a pozbývání účasti na obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry. Tímto zákazem není dotčena možnost, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxzbytí hlasovacích práv.
Ustanovení upravující nabývání a pozbývání účasti na bance (implementace směrnice 2000/12/ES) obsahuje zákon o bankách a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx 93/22/EHS stanoví, která pravidla obezřetného podnikání je obchodník s cennými papíry povinen zavést a dodržovat. Konkrétní způsob zavedení a dodrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxích mechanizmů, který by co nejlépe ochránil zákazníky obchodníka s cennými papíry před neodborným či nesvědomitým nebo nepoctivým zacházením a tím jxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z podstaty kapitálového trhu.
Zákon dále stanoví povinnost vést evidenci přijatých pokynů (deník obchodníka s cennými papíry) a její náležitosti. xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxost dodržovat pravidla obezřetného podnikání a povinnost vést deník obchodníka s cennými papíry se vztahuje i na obchodníky s cennými papíry, kteří jsxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxičních služeb prostřednictvím makléře, který má povolení k výkonu činnosti makléře se specializací odpovídající příslušné odborné obchodní činnosxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdnictvím svého zaměstnance, který má k této činnosti povolení Komise pro cenné papíry (makléře). Podmínkou povolení k výkonu činnosti makléře je vykoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxlovém trhu dává Komisi pro cenné papíry pravomoc prominout ve vyjmenovaných případech složení makléřské zkoušky.
Ustanovení § 14 se vztahují i na maxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry.
K § 15
V souladu se směrnicí 93/22/EHS stanoví pravidla jednání se zákazníky, které je povinen obchodník s cennými papíry zavést a dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxt zájmů zákazníka před zájmy obchodníka s cennými papíry a rovnost zákazníků.
Toto ustanovení je obzvlášť důležité z hlediska ochrany méně informovxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxnými papíry a investorem - jeho zákazníkem.
Pravidla jednání se zákazníky se vztahují i na obchodníka s cennými papíry, kterým je banka. Dozor nad dodxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxíry svou výroční zprávu a informovat ji o dalších skutečnostech uvedených v tomto ustanovení. Současně je obchodník s cennými papíry povinen uveřejňoxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxíry.
V souladu se směrnicí 93/22/EHS se ukládá obchodníkovi s cennými papíry povinnost oznamovat nabytí nebo pozbytí účasti na svém základním kapixxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxat dokumenty týkající se poskytnutých investičních služeb nejméně 10 let a záznamy komunikace se zákazníky nejméně 3 roky.
Tato ustanovení umožňujx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxými papíry, který není bankou a který se rozhodl vstoupit do likvidace nebo změnit předmět podnikání. Takový obchodník s cennými papíry je povinen oznáxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry do likvidace nebo dnem změny předmětu podnikání zaniká povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Komise však musí mít nástroje k xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx, než budou vypořádány všechny pohledávky a závazky bývalého obchodníka s cennými papíry, podléhá tato osoba dozoru Komise pro cenné papíry. Navržené xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxzuje fúze obchodníka s cennými papíry s osobou, která není obchodníkem s cennými papíry.
Stanoví se postup při přeměně obchodníka s cennými papíry, nxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxku obchodníka s cennými papíry nebo jeho části, k nájmu obchodníka s cennými papíry nebo jeho části a k zastavení podniku obchodníka s cennými papíry nebx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Důvodem všech těchto opatření je zajištění ochrany zákazníků obchodníka s cennými papíry.
K § 21 a 22
Upravuje v souladu se směrnicí 93/22/EHS prxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxskytovat své služby v členském státě EU prostřednictvím organizační složky, poskytne Komisi pro cenné papíry v návrhu zákona požadované údaje a požádx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxostřednictvím organizační složky, pokud Komise pro cenné papíry sdělí, že nemá námitky z hlediska organizačních předpokladů a finančního vybavení pxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postačuje pouhé oznámení této skutečnosti Komisi pro cenné papíry, která tuto skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxíka s cennými papíry, který je bankou se sídlem v České republice a který hodlá poskytovat investiční služby v jiném členském státě Evropské unie, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxropská licence. Komise pro cenné papíry je proto povinna o odnětí povolení informovat dozorový úřad členského státu EU, ve kterém takový obchodník posxxxxxx xxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtičních služeb dozorového úřadu jiného členského státu EU, na území České republiky.
Je-li osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ktxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x 22 a 23).
K § 26 a 27
Zapracovávají se požadavky směrnice 93/22/EHS týkající se spolupráce Komise pro cenné papíry s Komisí Evropských společenstxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxorovými úřady jiných členských státu EU v oblasti zneužívání vnitřních informací a manipulace s trhem.
K § 28
Upravuje poskytování investičních xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm Evropské unie. Tato osoba je oprávněna v souladu s obecnou úpravou podnikání zahraničních osob v obchodním zákoníku poskytovat investiční služby na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání investičních služeb prostřednictvím organizační složky stanoví vyhláška Komise pro cenné papíry. Povolení k poskytování investičních služeb pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxictvím organizační složky nemůže být skutečnost, že zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která žádá o povolení poskytovax xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy podléhá dozoru Komise pro cenné papíry.
K § 29 až 32
Ustanovení regulují osoby, které poskytují investiční službu přijímání a předávání pokynů txxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvatel přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků a pokyny může předávat pouze subjektům uvedeným v § 29 odst. 1, písm. b).
Směrnixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxkována tak, že investiční zprostředkovatel a osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, musejí plnit určité požadavky, které jxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dozoru.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví požadavky na investičního zprostředkovatele, a to zvlášť na investičního zprostředkovatelxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxtředkovatel využil k poskytování investiční služby jiného investičního zprostředkovatele, ale současně zakazuje, aby jiný investiční zprostředkxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxny týkající se investičních nástrojů, nebylo příliš mnoho zprostředkovatelských článků, což by znesnadňovalo orientaci zákazníků a rozmělňovalo bx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí napomáhat tomu, aby fyzické osoby, které pracují pro investičního zprostředkovatele, byly po všech stránkách odborně způsobilé pro výkon své čxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.
K § 33
Veřejnou dražbu cenných papírů může organizovat jen obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování odpovídající invexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxných papírů nepotřebuje žádné jiné oprávnění (např. živnostenský list) a při výkonu této činnosti podléhá výhradně jen dozoru Komise pro cenné papíryx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxnného papíru ve veřejné dražbě se považuje za veřejnou nabídku cenného papíru, tzn. že dražitel je povinen uveřejnit užší prospekt cenného papíru.
Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxjných dražbách, která lze aplikovat na cenné papíry.
K § 34 až 36
V souladu se směrnicí 89/298/EHS jsou upraveny podmínky, za kterých je možné veřexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xrospektech. Podmínkou pro veřejné nabízení cenných papírů je uveřejnění užšího prospektu cenného papíru, který musí obsahovat veškeré informace nuxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxválen Komisí pro cenné papíry. Schvalování užšího prospektu cenného papíru dozorovým úřadem směrnice 89/298/EHS výslovně nepožaduje (postačuje pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxízející obrací na veřejnost s nabídkou cenných papírů, včetně požadavku předat tyto inzeráty a jiná oznámení před jejich uveřejněním Komisi pro cenné xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe povinně uveřejňován statut, který schvaluje xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxní jejich emisní podmínky.
V souladu se směrnicí 89/298/EHS může Komise pro cenné papíry povolit v případech uvedených v § 35 odst. 7 zúžení užšího prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxých papírů, u kterých se nepředpokládá zájem neprofesionálních investorů, např. pro vysokou jmenovitou hodnotu nebo cenu za 1 kus cenného papíru nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnanci apod.). Užší prospekt cenného papíru má totiž především poskytnout informace o nabízeném cenném papíru neprofesionálním investorům, kteří nexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xe náležitosti užšího prospektu cenného papíru budou uvedeny v příloze Zákona. Vzhledem k tomu, že se připravuje nová směrnice o prospektech, která novx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxežitostí užšího prospektu v novou směrnicí.
K § 37 až 43
Směrnice Evropské unie považují za regulovaný trh s investičními nástroji trh, který je ofxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxá pravidla pro tvorbu kurzů investičních nástrojů, pravidelně uveřejňuje kurzy investičních nástrojů dosažené při obchodování na tomto trhu a je uvexxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xro cenné papíry).
Právní formu regulovaného trhu směrnice EU nestanoví a ponechávají ji na národních úpravách jednotlivých členských států.
Podxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxávní úpravy.
Dělení regulovaného trhu na oficiální trh a speciální trh má význam pro implementaci směrnice 2001/34/ES, která vztahuje podmínky pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí na kapitálovém trhu stanoví (v souladu se směrnicí 2001/34/ES), podmínky pro přijímání akcií, dluhopisů a cenných papírů zastupujících akcie k obchxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxých papírů k obchodování a stanoví též povinnosti organizátora regulovaného trhu týkající se pozastavení obchodování s cennými papíry a vyloučení z oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxů podle části osmé zákona o podnikání na kapitálovém trhu a ochrany minoritních akcionářů podle obchodního zákoníku.
Speciální trh je trh, na kterém xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx které mají vlastnosti "zastupitelnosti".
Organizátor regulovaného trhu může organizovat též volný trh s investičními nástroji. Volný trh není rexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxo cenné papíry, které mají být přijaty k obchodování na volném trhu, povinnost uveřejnit před přijetím k obchodování užší prospekt cenného papíru. Podxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného na regulovaném trhu (§ 42) a povinnost uveřejňovat kurz investičního nástroje (§ 43) se týká obou regulovaných trhů. Vzhledem k tomu, že na burze cexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxné definice (69).
V rámci obchodního systému regulovaného trhu musí jeho organizátor zajistit bezproblémové vypořádání obchodů s investičními náxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňoval požadavky evropského práva (směrnice 98/26/ES). Systém vypořádání obchodů závisí na druhu zákazníků, kteří na regulovaném trhu obchodujíx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 98/26/ES. Takový vypořádací systém je uznán příslušným orgánem Evropské unie, má důvěru ostatních členských států Evropské unie a zabezpečxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xegistrovaný cenný papír. Jeho dosavadní obsah je však změněn. Jak již bylo uvedeno v obecné části, rozumí se tímto pojmem cenné papíry přijaté k obchodoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsy a cenné papíry zastupující akcie k obchodování na svém oficiálním trhu. Základní podmínkou pro přijetí je sestavení, schválení Komisí pro cenné papxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xýt tyto cenné papíry přijaty k obchodování na oficiálním trhu. Uvedené podmínky mají zajistit bezproblémové obchodování s cennými papíry (např. minixxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxizátor regulovaného trhu ve vyjmenovaných případech povolil výjimku z podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na svém oficiálním trhu.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxtýká sběrného dluhopisu, neboť tento cenný papír je uložen v úschově u obchodníka s cennými papíry nebo u provozovatele vypořádacího systému, nepředáxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrvky je tedy nadbytečný.
Zákonné podmínky pro přijetí vyjmenovaných cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu jsou minimální, tzn., že organxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx burzovního obchodu přijatá burzou cenných papíru nebo pravidla obchodování na mimoburzovním trhu přijatá organizátorem mimoburzovního trhu.
K x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxiciálním trhu. Registrace neznamená, že by se s těmito cennými papíry na oficiálním trhu obchodovalo. Toto pojetí vychází z obvyklé praxe na trzích cenxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxrmace jednoduše dostává k široké investorské veřejnosti. Zároveň je registrace na renomovaném trhu cenných papírů zárukou určité kvality podílovéhx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch listů otevřených podílových fondu
K § 47
Upravuje postup emitenta a organizátora regulovaného trhu v případě, že emitent rozhodl o tom, že jím vxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxmi, navržený postup navazuje na ustanovení § 186a obchodního zákoníku a zabezpečuje, aby akcie byly vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu až po spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxanoví, v jakých případech je organizátor trhu povinen pozastavit obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu nebo vyloučit cenný papír z obchodovxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxo papíru k obchodování na oficiálním trhu nebo jeho vyloučení z obchodování na regulovaném trhu přezkoumatelné soudem. Rozhodnutí organizátora reguxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxadu se zákonem o správním soudnictví lze proti pravomocnému rozhodnutí podat správní žalobu ke správnímu soudu.
K § 50 až 55
V souladu se směrnicí 2xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xby se investor mohl kvalifikovaně rozhodnout o koupi cenného papíru. Minimální náležitosti prospektu akcií, dluhopisů a cenných papírů zastupujícíxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxdušit a urychlit proces vydávání nových emisí cenných papírů, zejména akcií. Umožňuje Komisi pro cenné papíry schválit i prospekt, který neobsahuje vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx uveřejněním prospektu oznámeny Komisi pro cenné papíry a uveřejněny spolu s prospektem. Termín pro uveřejnění prospektu včetně dodatečných informaxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, aby prospekt cenného papíru obsahoval veškeré informace nezbytné pro investory k přesnému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxující uvedený požadavek.
V § 53 se v souladu se směrnicí 2001/34/ES stanoví postup při uznávání prospektu cenného papíru schváleného Komisí pro cennx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x xx xxxxxxx postup při uznávání prospektu cenného papíru schváleného příslušným orgánem jiného členského státu EU pro účely přijetí k obchodování na oficiálním xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xbchodování na regulovaném trhu v jiném členském státu současně nebo v krátkém časovém rozmezí. Zákon upřesňuje krátké časové rozmezí na dobu 3 měsíců ox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxice pouze burza cenných papírů nebo organizátor mimoburzovního trhu. Burzy cenných papírů jsou ve státech s vyspělým kapitálovým trhem klíčovými insxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxáva a povinnosti burzy cenných papírů byly dosud upraveny samostatným zákonem. V souladu s přijatým věcným záměrem zákona o podnikání na kapitálovém txxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxřádání a činnost burzy cenných papírů, konkretizaci těchto pravidel upraví burza cenných papírů svými vnitřními předpisy. Burza cenných papírů je akxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxna při zabezpečování některých svých činností výkonem veřejné správy. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se počet odchylek od obecné úpravy akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxektů poskytujících své služby na kapitálovém trhu jsou náležitosti žádosti o povolení k činnosti burzy cenných papírů stanoveny ve vyhlášce Komise prx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo označení tím, že jej nesmí používat osoba, která nemá povolení k činnosti burzy cenných papírů.
Stanoví se předpoklady, které musí žadatel o povolexx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy a spočívají v dostatečné kapitálové vybavenosti žadatele o povolení, transparentnosti osob, které mají účast na žadateli a odborné způsobilosti a dxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx třeba předchozí souhlas Komise pro cenné papíry.
K § 60 až 62
Úprava vstupu burzy do likvidace, změny předmětu podnikání burzy, přeměna burzy, přexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxná o závažný zásah do dosavadních právních poměrů burzy cenných papírů a posouzení vhodnosti tohoto zásahu regulátorem xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
K § 63 až 68
Pro burzu cenných papírů se stanoví odchylky od ustanovení obchodního zákoníku upravujících akciovou společnost. Proti dosavadní právnx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xurzovní komory. Tato omezení mají zabránit tomu, aby se akcionářem burzy cenných papírů stala osoba, která by mohla poškodit důvěryhodnost burzy cennxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxí valné hromady plní další zákonné povinnosti vyplývající z předmětu podnikání burzy cenných papírů, např. schvaluje pravidla burzovního obchodu a řxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxbraňuje, aby kapitálově silný akcionář získal na burze cenných papírů převažující vliv.
Burzovní komora je statutárním orgánem burzy cenných papíxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xomory stanovy burzy cenných papírů a burzovní pravidla. Odchylně od dosavadní právní úpravy je oprávnění přijímat opatření, jejichž účelem je zabránxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxm zástupci (v současné době může i burzovní komora a předseda burzovní komory). Důvodem je skutečnost, že takové opatření je nutno přijmout okamžitě, cxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx neupravuje zvláštní odchylky v úpravě dozorčí rady. Dozorčí rada, v souladu s úpravou v obchodním zákoníku má tedy i oprávněna kontrolovat jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxchodního zákoníku.
Burzovní komora může své pravomoci uplatnit buď přímo nebo může svou pravomoc v rozsahu, který sama určí, přenést na burzovní výbxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrzy cenných papírů pojem generální ředitel burzy cenných papírů, který je obdobně jako dosud tajemník jmenován burzovní komorou na základě výběrovéhx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxci generálního ředitele vyplývají ze stanov brzy cenných papírů a z organizačního řádu burzy. Nově je upravena také pravomoc generálního ředitele jmexxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xravomocí takového zástupce. Tento požadavek vyplývá z toho, že generální ředitel je oprávněn přijímat opatření k zabránění ohrožení činnosti burzy cxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx burze cenných papírů je tzv. členský princip. Tento princip znamená, že zájemce o koupi nebo prodej investičního nástroje nemůže nabízet nebo poptávax xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxe být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí nástroje na burze cenných papírů. Ze zákona může uzavírat burzovní obchody též Česká národní banka, Česká republiky prostřednictvím ministerstva fxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx je akcionář burzy cenných papírů ze zákona též jejím členem, je v v návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu zrušena a členství na burze cenných papíxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx zákona povinnost poskytovat své služby s odbornou péčí a podléhá dozoru Komise pro cenné papíry, je touto úpravou sledováno zvýšení ochrany investorůx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxen institut burzovních dohodců (tj. osob oprávněných ke zprostředkování nákupů a prodejů investičních nástroji mezi členy burzy cenných papírů). Buxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxeji investičních nástrojů (automatizované obchodní systémy). Většina dnešních burz cenných papírů již používá automatizované obchodní systémy.
xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxů, tj aby tzv. mimoburzovní obchody byly omezeny. Zabezpečuje se tak
likvidita
trhu a omezí rizika z podvodů. Za burzovní obchod se tak jako dosud považxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxdně v tomto systému zaregistrovaný. Osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody, jsou z výše uvedených důvodů oprávněny uzavírat mimoburzovní obchodx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxerstva financí na jedné straně a druhá strana takového obchodu na druhé straně. Výjimka je odůvodněna povinnostmi České národní banky vyplývajícími zx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxze cenných papírů je nezbytné, aby osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody měly stejné postavení a stejný přístup k informacím významným pro vývoj kxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnna dodržovat povinen každá osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody.
K § 72
Spory z burzovních obchodů rozhoduje burzovní rozhodčí soud, pokux xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o podnikání na kapitálovém trhu se navrhuje rozšířit působnost burzovního rozhodčího soudu i na rozhodování sporů z podnikání a obchodů na kapitálovéxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxného zákona o cenných papírech úpravu mimoburzovního trhu. Organizátorem mimoburzovní trhu může být pouze akciová společnost, která má k organizováxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti žádosti o povolení k organizování mimoburzovního trhu stanoví vyhláška.
Rozsah činnosti organizátora mimoburzovního trhu je stanoven v povolxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xhledu na obsah povolení k organizování mimoburzovního trhu může organizátor mimoburzovního trhu organizovat volný trh s investičními nástroji.
Kxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xurzy cenných papírů není mimoburzovní trh založen na členském principu. To znamená, že na mimoburzovním trhu neobchodují s investičními nástroji člexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx obchody s investičními nástroji na mimoburzovním trhu nejsou obstarávány obchodníky s cennými papíry, kteří jsou povinni svým zákazníkům poskytovax xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mimoburzovního trhu je povinen vypracovat a dodržovat pravidla organizace vnitřního provozu a pravidla jednání se zákazníky.
Pro zrušení organizxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xásti podniku platí obdobná pravidla jako pro burzu cenných papírů.
K § 82 až 85
Upravuje systém vypořádání obchodů s investičními nástroji (vypořáxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxi jeho účastníky. Směrnice předpokládá provozovatele systému, ale nepodrobuje jej licenčnímu řízení. Na rozdíl od směrnice návrh zákona o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxou společností a má povolení Komise pro cenné papíry k provozování vypořádacího systému. Náležitosti žádosti o povolení k provozování vypořádacího sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpořádacího systému. Způsob přistoupení do systému se v návrhu zákona neřeší a ponechává se na úpravě v pravidlech vypořádacího systému.
Ustanovení txxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxň pro 3 účastníky (tj. osoby uvedené v návrhu zákona - banky, obchodníci s cennými papíry, Česká národní banka, osoby veřejného práva). Účast ve vypořádxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
Návrh zákona rozlišuje dvě skupiny účastníků. První skupinu tvoří uživatelé systému, včetně zahraničních, kteří dávají systému příkazy k vypořáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xkupinu tvoří osoby, které zajišťují pro vypořádací systém různé zprostředkovatelské a technické služby. Neznamená to však, že uživatel vypořádacíhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxičními nástroji, zejména pak z důvodu prohlášení konkurzu na majetek účastníka vypořádacího systému, který byl do systému již vložen. Důvodem je zajixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x 82 odst. 3 a dále ustanovení § 86 o neodvolatelnosti příkazů k vypořádání vložených do vypořádacího systému. Princip neodvolatelnosti příkazu k vypořxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxa vypořádacího systému vliv na použití majetkových hodnot poskytnutých tímto účastníkem jinému účastníku vypořádacího systému v souvislosti se zajxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xypořádacím systémem v souladu s jeho pravidly, zejména pro případ prohlášení konkurzu na majetek účastníka systému, popř. na jiný způsob pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxdmínek i tehdy, pokud byly přijaty systémem po okamžiku prohlášení konkurzu.
Stanoví se informační povinnosti provozovatele vypořádacího systémx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxřádacího systému.
K § 88 a 89
Dalším důležitým úkolem směrnice 98/26/ES je zajistit, aby účastníci vypořádacího systému, na jejichž majetek byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo musí zajistit pravidla vypořádacího systému.
Za účelem zajištění fungování principů směrnice 98/26/ES je nutné, aby v rámci EU fungovala výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxíp. jiném způsobu pozastavení plateb účastníků vypořádacího systému. K zajištění této výměny informací směrnice 98/26/ES ukládá, aby každý členskx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxacích systémů a jejich účastníků a sděluje požadované údaje Evropské Komisi pro cenné papíry a dalším v návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu uvxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkurzu na účastníka vypořádacího systému též Komisi pro cenné papíry.
K § 90
Zákon považuje za vypořádací systém ve smyslu směrnice 98/26/ES též sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxa zajistit neodvolatelnost příkazu k vypořádání vloženého do vypořádacího systému provozovanému Českou národní bankou. Informační povinnosti k osxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx národní banky nepodléhá dozoru xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x evidenci cenných papírů. Použití obecnějšího pojmu "investiční nástroj" vyjadřuje skutečnost, že ustanovení této části lze použít i na evidenci jinxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxhy evidencí,
- hlava druhá upravuje postavení centrálního depozitáře a stanoví zásady, které se týkají pouze vedení centrální evidence cenných papíxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxinuje zaknihovaný investiční nástroj jako listina, která je nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence. Zaknihovaný cenný papír je tedy vydán oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- evidenci zaknihovaných cenných papírů, ve které musejí být vedeny všechny zaknihované cenné papíry vydané v České republice s výjimkami v zákoně staxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto evidenci návrh zákona označuje jako centrální evidenci a současně umožňuje, aby zaknihované cenné papíry mohly být vedeny i v jiné evidenci než v cxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxchově u centrálního depozitáře nebo u obchodníka s cennými papíry (včetně evidence vlastníků sběrného dluhopisu), evidence listinných akcií investxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxnihovaných cenných papírů vedená Českou národní bankou.
Umožňuje se, aby evidenci zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu moxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxla, popř. její depozitář nebo jiná investiční společnost, která vykonává tuto činnost na základě smlouvy. Důvodem této výjimky je skutečnost, že podíxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxá podílové listy vydává, a centrálním depozitářem. Proto návrh zákona umožňuje v zájmu věrohodnosti a efektivnosti vedení této evidence její vedení mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění v zákoně o České národní bance.
Centrální depozitář i osoby, kterým zákon ukládá vést samostatnou evidenci investičních nástrojů, mohou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro které platí zásady uvedené v hlavě první, v provozním řádu centrálního depozitáře a ve vyhlášce Komise pro cenné papíry upravující provozní řád osoxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxální evidenci a v samostatné evidenci vedeny odděleně od vlastních investičních nástrojů a nejsou součástí majetku osob vedoucích evidenci investičxx xxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxidenci emisí, které vede centrální depozitář,
- na účtech vlastníků investičních nástrojů, které vede osoba oprávněná vést evidenci cenných papírx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů může být vedena i ve více úrovních, vždy však musí být dána možnost dohledat a oznámit vlastníka investičního nástroje. Druhy účtů, na kterých xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe investičních nástrojů (kdo provádí zápis do evidence, kdo je oprávněn dát příkaz k zápisu do evidence, kdo ověřuje oprávněnost osoby dát příkaz k zápixxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxjů, jakým způsobem se opravují chyby vzniklé v evidenci investičních nástrojů). Zásady vedení evidence investičních nástrojů vcelku respektují zásxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxveny v provozním řádu centrálního depozitáře a ve vyhlášce Komise pro cenné papíry, která upraví provozní řád osob, které vedou samostatnou evidenci ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxnávat činnosti uvedené v § 100 odst. 2 a 3 činnosti podle odstavce 2 může centrální depozitář vykonávat, aniž by je měl výslovně uvedeny v povolení ke své čxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe být pouze osoba uvedená v § 101 odst. 4.
Vzhledem k tomu, že centrální depozitář je ze zákona vypořádacím systémem, vztahují se na něj ustanovení upraxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe hlavním předmětem činnosti centrálního depozitáře cenných papírů.
Centrální depozitář se podle navržené úpravy liší od Střediska cenných papírx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm cenných papírů též evidenci sběrných dluhopisů a dalších investičních nástrojů, bude vypořádávat obchody s investičními nástroji a vykonávat i dalxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxipu, což je u centrálních depozitářů v zahraničí obvyklé. Vlastníci cenných papírů nekomunikují s centrálním depozitářem přímo, jako tomu je dosud u Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxdléhající státnímu dozoru, se zvyšuje bezpečnost evidence investičních nástrojů vedených v centrálním depozitáři,
- centrální depozitář nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxé papíry. Z hlediska evropského práva totiž není přípustné, aby tato činnost byla přidělena určitému subjektu ze zákona. Na druhé straně je však třeba uxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx že bude centrální depozitář pouze jeden, jinak by se nejednalo o centrální evidenci. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxadavky. Pro existenci jediného centrálního depozitáře mluví i ekonomické důvody, neboť jen tak může být zajištěny přijatelné ceny služeb poskytovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxmisi pro cenné papíry udělit povolení té osobě, která deklaruje nejvyšší standard poskytovaných služeb.
K činnosti centrálního depozitáře je třebx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxosti centrálního depozitáře Komise pro cenné papíry schválí též provozní řád centrálního depozitáře. Schválení Komise pro cenné papíry podléhají i zxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xalších investičních nástrojů a vypořádání obchodů s investičními nástroji. Tato úprava vyplývá z toho, že činnost centrálního depozitáře je založenx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe smluvní.
Vybudování centrálního depozitáře po vzoru států s vyspělým kapitálovým trhem je důležitým krokem při transformaci našeho kapitálovéhx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xentrální depozitář vznikne, bude evidenci zaknihovaných cenných papírů dále zajišťovat Středisko cenných papírů s tím, že po dobu své existence bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxních návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu).
K § 105 až 107
Z toho, že centrální depozitář vede evidenci všech zaknihovaných cenných papírx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxace. Komise pro cenné papíry může odejmout povolení pouze v případě, že je zajištěn výkon činnosti centrálního depozitáře jiným centrálním depozitářxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xmožňuje fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému vyplývá z předmětu činnosti centrálního depozitáře. Pokud by nastala sixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxti), musel by zajištění centrální evidence cenných papírů zajistit stát.
Obdobně jako u jiných poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu je třeba poxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho části.
Některé případy přeměny centrálního depozitáře se z důvodů spolehlivosti a bezpečnosti vedení centrální evidence cenných papírů zákoxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xnformace, které by mohly ovlivnit korektnost vedení evidencí investičních nástrojů a vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji.
K § 109
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxního depozitáře. Vztah mezi centrálním depozitářem a jeho účastníkem je smluvní.
K § 110 a 111
Systém účtů investičních nástrojů vedených v evidexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a může být veden v evidenci emisí). Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze investiční nástroje, s jejichž vlastníkem uzavřel majitel účtu zákazníxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvci. Přitom tato osoba nemusí být účastníkem centrálního depozitáře. Přístup k účtům vlastníků i k účtům zákazníků však může být uskutečňován pouze prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s přístupem k účtům) a požadavkem kompatibility technického a programového vybavení osoby, která má s přístup do centrálního depozitáře s vybavením cxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zaknihovanou a ze zaknihované na listinnou) a dále se rozšiřuje v návaznosti na vedení účtu zákazníků. Přeměna podoby cenného papíru se týká zastupitexxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxkoníku, který bude upravovat cenné papíry obecně. Podrobnost úpravy je odůvodněna potřebou ochrany investorů.
K § 115
Stanoví se povinnost centxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxvém trhu údaje o vlastnících investičních nástrojů, které vedou ve své evidenci. Způsob získávání údajů o vlastnících si musí tato osoba zajistit od osxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxdu vynaložených věcných nákladů. Tyto částky budou většinou třeba hradit ze státního rozpočtu, neboť činnost většiny osob, které mají právo na informxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjící jednotlivé instituty ochrany investorů na kapitálovém trhu. Jsou převzata a soustředěna ustanovení ze stávajícího zákona o cenných papírech, zx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxpulaci s trhem (směrnice 2003/6/ES), která nahrazuje směrnici 89/592/EHS.
K § 116 a 117
Regulace kapitálového trhu ve vyspělých státech se neobejxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxcování zajišťuje přímo nebo zprostředkovaně regulátor. Touto metodou lze za použití výpočetní techniky i z velkého množství denně uzavíraných obchoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxčního nástroje). Regulátor xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xrganizátorovi regulovaného trhu povinnost oznamovat Komisi pro cenné papíry všechny obchody s investičními nástroji uzavřené na tomto trhu a dále poxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxulovaný trh. Povinnost oznamování obchodů je do návrhu zákona převzata ze zákona o Komisi pro cenné papíry, kam systematicky nepatří. Naproti požadavxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxání na kapitálovém trhu povinnost oznamovat obchody rozšířena na další osoby (tak jako dosud na institucionální investory). Způsob oznamování, lhůtx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x skutečnostech, o kterých se poskytovatel služeb na kapitálovém trhu dověděl v souvislosti s výkonem své činnosti a které mají význam pro vývoj kapitálxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxh papírech.
K § 118 až 120
Tato ustanovení implementují požadavky směrnice 2001/34/ES na informační povinnosti emitenta kótovaných cenných paxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxy cenných papírů nebo mimoburzovního trhu). Netýkají se tedy cenných papírů, se kterými se obchoduje na volném trhu burzy cenných papírů nebo mimoburzxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Emitent kótovaného cenného papíru je povinen uveřejnit způsobem stanoveným tímto zákonem výroční zprávu podle zákona o účetnictví. Obsah výroční zpxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoční zprávy je motivováno snahou poskytnout investorům více informací o emitentovi a reagovat na závažné nedostatky v účetnictví velkých firem v zahrxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxovat pololetní zprávu. Obsah pololetní zprávy je stanoven v návrhu zákona, neboť zákon o účetnictví pololetní zprávu nezná. Zákon dále umožňuje Komisx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a lhůta pro její uveřejnění kratší, než stanoví směrnice 2001/34/ES. Na emitenta se sídlem v jiném členském státu EU nelze po našem přistoupení k EU tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxňovat svou pololetní zprávu podle svých národních předpisů. Totéž platí i pro obsah výroční zprávy lhůtu pro její uveřejnění podle § 115 návrhu zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxmační povinnosti emitenta, např. při změnách v právech vztahujících se ke kótovanému cennému papíru, Každý emitent má také povinnost zajistit výplatx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxí informační povinnosti pro emitenty kótovaných dluhopisů. Směrnice 2001/34/ES tyto povinnosti přímo nestanoví, jedná se však o konkretizaci obecxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxjícího zákona o cenných papírech se přebírá zákaz používání nepravdivých a klamavých informací při propagaci cenných papírů a při plnění informačnícx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxe neodpovídají skutečnosti.
K § 122
Z obchodního zákoníku se přebírá úprava oznamovací povinnosti osoby, která má podíl na hlasovacích právech sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxle doplněna a upřesněna. Osoba, která v důsledku nabytí podílu na hlasovacích právech společnosti, jejíž akcie jsou kótované, dosáhne nebo překročí zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxejná povinnost platí pro snížení stanovených podílů pod uvedené hranice. Sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti o dosažení nebo překročení stanoxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxt osobě, která nesplnila svou oznamovací povinnost, opatření k nápravě nebo pokutu.
Na rozdíl od dosavadní úpravy v obchodním zákoníku se snižuje poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxných hranic podílů nad rámec požadovaný směrnicí 2001/34/ES. Nová úprava je v souladu nejen s touto směrnicí, ale i s nově připravovanou směrnicí o tranxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxxx 1 písm. a) obchodního zákoníku.
Směrnice 2001/34/ES ukládá emitentovi povinnost uveřejňovat jemu oznámené skutečnosti o dosažení či překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné osobě. Zákon této možnosti využívá a povinnost uveřejňovat uvedené skutečnosti v České republice ukládá Komisi pro cenné papíry. Podle zákona o cxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxáři, neboť se jedná o soukromý subjekt. Návrh zákona také využívá možnosti dané touto směrnicí a umožňuje Komisi pro cenné papíry, aby na žádost emitentx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxním trhu burzy cenných papírů se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, má oznamovací povinnost k veřejnosti v tomto členském státě tento emitent
x x xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xtejné informace a ve stejnou dobu. K tomuto účelu se stanoví Komisi pro cenné papíry povinnost spolupracovat s příslušným zahraničním dozorovým úřadexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxici o zneužívání trhu (směrnice 2003/6/ES), která rozšiřuje dosavadní zákaz zneužívání vnitřních informací v podobě upravené v zákoně o cenných papíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxtroje odvozené od těchto investičních nástrojů (dosud pouze na kótované cenné papíry) a zavádějí se další povinnosti pro osobu, která má přístup k vnitxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxuje se manipulace s trhem.
Směrnice 2003/6/ES počítá s tím, že k jejímu provedení budou vydána podrobná pravidla, která budou pro členské státy závaxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxdnění implementace těchto pravidel do právního řádu České republiky zmocňuje Komisi pro cenné papíry k vydání prováděcích právních předpisů (§ 125 odxxx x x x xxx xxxxx xxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxe o harmonizační prvek vycházející ze směrnice 97/9/ES, která požaduje, aby měl každý členský stát program pro odškodnění investorů, který zaručuje hxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxzky vůči svým zákazníkům spočívající ve vydání majetku zákazníků zákazníkům. Náhrada z Fondu tedy nezahrnuje celou řadu rizik vyplývajících z investxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Původní úprava Fondu zavedená s účinností od 1. 1. 2001 obsahovala některé nedostatky, které se projevily v praxi v souvislosti s bankrotem několikx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa který se náhrada z Fondu vztahuje a v úpravě postupu při vydávání zákaznického majetku po prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxý majetek, upřesnila, na které případy se výplaty náhrad z Fondu vztahují, explicitně stanovila, že zákaznický majetek není součástí majetku obchodnxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxým majetkem staly i investiční nástroje evidované na podrozvahových účtech) a stanovila postup pro vydání zákaznického majetku po prohlášení konkurxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí rada. Účastníkem systému pojištění zajišťovaného Fondem jsou kromě obchodníků s cennými papíry nově i investiční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxního portfolia". Poskytování této investiční služby umožnila investičním společnostem novela směrnice 85/611/EHS za obdobných podmínek, za jakýxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxn příspěvky obchodníků s cennými papíry a investičních společností.
Prodlení s placením příspěvku do Fondu je sankcionováno Komisí pro cenné papíryx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xákazník na svém účtu a ke kterým má obchodník s cennými papíry zřízeno pouze dispoziční právo, se náhrada z Fondu nevztahuje - zákazník má možnost efektixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xárok na náhradu z Fondu nemají osoby uvedené v § 130 odst. 5 (tj. osoby, u kterých se předpokládá určitá úroveň odborných znalostí v oblasti kapitálového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Pojištění zajišťovanému Fondem tudíž nepodléhá ani majetek podílníků v podílových fondech nebo majetek účastníků penzijního připojištění svěřený xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Další skupinou uvedenou v návrhu zákona jsou osoby, kterým z důvodů uvedených v zákoně nárok na náhradu z Fondu zaniká. Jedná se o osoby, které svěřilx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxly neschopnost obchodníka s cennými papíry nebo investiční společnosti splnit své závazky vůči zákazníkům. Skutečnost, že se jedná o uvedenou skupinx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti dostát svým závazkům vůči zákazníkům.
Úprava okruhu zákazníků, jímž se vyplácejí náhrady z Fondu, splňuje minimální požadavek směrnice 97/9/xxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxetnictví). Ke smluvním ujednáním (přislíbeným výnosům, úrokům nebo jinému zhodnocení svěřeného majetku) lze pouze přihlédnout. Tomu je třeba rozumxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxána velmi opatrně, zejména budou vyloučena smluvní ujednání spekulativního charakteru.
Fond se stává v okamžiku výplaty náhrady za zákaznický majxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxyly uhrazeny z Fondu uplatňovat vůči obchodníkovi s cennými papíry nebo investiční společnosti.
Návrh zákona řeší též situaci, kdy prostředky shromxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, se do Zákona nepřebírá. Tím se právní úprava Fondu dostává do souladu s právní úpravou Fondu pojištění vkladx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxanční výpomoc státu neexistuje. Tím je uplatněn princip rovného přístupu k fondům x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxkona zvyšuje příspěvek obchodníků s cennými papíry a investičních společností na dvojnásobek, a to až do splacení přijatého úvěru. Směrnice 97/09/ES xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxů) a nikoliv dotací ze strany státu. Je však třeba poznamenat, že stát se v konečném důsledku nemůže zbavit odpovědnosti za řádné fungování Fondu.
Výšx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x29 mld Kč, roční příspěvek do Fondu by tak činil cca 50 mil. Kč. Roční náklady na činnost Fondu činí cca 5 mil. Kč.
Ustanovení § 132 řeší vydání zákaznickéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníkům a řeší situaci, kdy investiční instrumenty nepostačují k uspokojení všech zákazníků.
Obchodník s cennými papíry nebo investiční společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxcí 97/9/ES rovněž umožňuje, aby se pojištění z Fondu mohla účastnit též zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby na území České republikyx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxlovém trhu ukládá určité povinnosti. Státnímu dozoru Komise pro cenné papíry nepodléhá činnost České národní banky při vydávání cenných papírů, obchxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx pro cenné papíry podléhá též činnost obchodníka s cennými papíry při poskytování investičních služeb v jiném členském státě Evropské unie v rámci volnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxtroly na místě a naopak Komise může na základě žádosti zahraničního dozorového úřadu provést kontrolu u zahraniční osoby, která poskytuje investiční xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxření k nápravě spočívající v to, že Komise může buď uložit odstranění zjištěných nedostatků nebo může Komise přímo stanovit způsob zjednání nápravy.
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxavě je třeba chápat jako zcela mimořádné oprávnění Komise pro cenné papíry, kterým může pozastavit obchodování se všemi investičními nástroji obchodxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxně s několika investičními nástroji.
Opatření je mimořádné z toho důvodu, že zákon o podnikání na kapitálovém trhu svěřuje přijímání investičních nxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí Komise pro cenné papíry pozastavit obchodování je tedy jednak pojistkou pro případ, že by organizátor regulovaného trhu nesplnil svou povinnost a jexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxoně o cenných papírech (nucená správa obchodníka s cennými papíry) a v zákoně o burze cenných papírů (zmocněnec burzy). Úprava je sjednocena a vztažena xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxlní depozitář).
Nucenou správu může zavést Komise pro cenné papíry jako jedno z opatření k nápravě, které má zabránit vzniku závažných škod. Nucenou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní nucené správy může mít potřebný účinek a zabránit hrozícím škodám pouze tehdy, je-li zavedena okamžitě. Proto o zavedení nucené správy rozhoduje poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx žalobu podle zákona o správním soudnictví.
Další změnou oproti dřívější úpravě nucené správy v zákoně o cenných papírech je přenesení ustanovení týkxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích fondech do zákona o podnikání na kapitálovém trhu a umožnění jejich obecného použití na všechny případy nucené správy.
K § 144
Vzhledem k tomu, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xsoby poskytovat, upravuje se možnost odejmou povolení k vykonávání jednotlivé služby. Rozsah povolení lze změnit i na žádost poskytovatele služeb na xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a případy, ve kterých může Komise pro cenné papíry odejmout povolení, souhlas nebo registraci.
K 146 a 147
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xepublice v rámci volného poskytování služeb, poruší právní předpis České republiky. Tato osoba se řídí právními předpisy domovského státu, který takx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinností také dozoruje. Ukládání sankcí za neplnění povinností uložených hostitelským státem přísluší však domovskému státu. Hostitelský stát mxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxata vůbec. Výjimkou je možnost uložit patření k nápravě bez součinnosti s dozorovým úřadem domovského státu za porušení pravidel jednání se zákazníky x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxavě obchodníkovi s cennými papíry, který nesplnil informační povinnosti uložené mu právními předpisy hostitelského státu.
K § 148 a 149
Ze zrušoxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxnikání na kapitálovém trhu upravena funkce burzovního komisaře a ponechává se na uvážení Komise pro cenné papíry, jakým způsobem bude státní dozor nad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení) .
K § 150 až 156
Nově proti zákonu o cenných papírech je zařazena komplexní úprava dozoru na konsolidovaném základě (dále jen "konsolidovaný dxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o bankách (obě právní úpravy implementují stejnou směrnici a oba dozorové úřady musejí proto při výkonu konsolidovaného dohledu úzce spolupraxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxy v České republice i v zahraničí, ani není dozorem nad činností jednotlivých osob zahrnutých do konsolidačního celku.
V úvodním paragrafu je vymezex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxým jsou vystaveny právě účastí v těchto skupinách. Je-li obchodník s cennými papíry členem konsolidačního celku, jeho finanční zdraví je ovlivňováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaci celé skupiny.
Zákon definuje pojmy, které jsou nutné pro úpravu konsolidovaného dohledu - především pojmy finanční holdingová společnost a smíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti jsou pouze takoví obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň bankami, vykonává konsolidovaný dohled ČNB. V případě skupiny ovládajícího oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x konsolidačním celku osobou ovládající Proto zákon opravňuje Komisi pro cenné papíry, aby v dohodě s dalšími dozorovými úřady určila ovládající osobux xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxsterstvem financí, Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou uzavřená v souladu se zákonem o Komisi pro cenné papíry. V souladu se směrnicí 92/30/xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxba i zahraničním) dozorovým úřadem.
Na základě kritérií stanovených v návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu může Komise pro cenné papíry vyjxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxhrnutí by působilo potíže pro konsolidaci.
Osobě ovládající konsolidační celek ukládá zákon dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti na konsoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxy. Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny přímo, prostřednictvím ovládající osoby nebo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry sdxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxláška Komise pro cenné papíry. xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xro cenné papíry může provádět u osoby zahrnuté do konsolidačního celku kontrolu na místě tuto kontrolu provádí pouze v rozsahu nezbytném pro výkon konsxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxými papíry, a tyto nedostatky mohou negativně ovlivnit obchodníka s cennými papíry zahrnutého do konsolidačního celku, může požadovat po ovládajícíx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsoby za celý konsolidační celek.
K § 157 až 192
V souladu s novou koncepcí správního trestání se stanoví skutkové podstaty jednotlivých správních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxty investičního nástroje nebo účastníka kapitálového trhu koncesovanou živností (ratingové agentury), k jejímuž provozování je nutný souhlas Komixx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxasem Komise k provozování živnosti), navrhuje se nahradit dosavadní právní úpravu zápisem do seznamu, který povede Komise pro cenné papíry. Ratingovx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxpský hospodářský prostor. Informace, které zákon o podnikání na kapitálovém trhu ukládá uveřejňovat v České republice, se uveřejňují v českém jazycex xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxluvní metodou likvidace a vyrovnání nároků smluvních stran podle smlouvy o závěrečném vyrovnání. Závěrečné vyrovnání zahrnuje
- ukončení stávajíxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xržní hodnoty náhradního obchodu za každý ukončený obchod,
- vypočtení výsledné částky z těchto hodnot.
Ačkoliv neexistuje žádný právní předpis, axx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xčastníků trhu a právních expertů je toho názoru, že stávající právní řád nedovoluje, aby byly (při absenci soudních judikátů potvrzujících vynutitelxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnání.
Výhody právní úpravy vykonatelnosti závěrečného vyrovnání:
1. Významně se sníží kreditní riziko. Pokud jsou dvě strany stranami několika xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxrečné vyrovnání vynutitelné, potom jsou účastníci trhu schopni s jistotou vypočítat jejich celkovou expozici vůči protistraně dle této smlouvy o závxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxického rizika a potencionálních důsledků úpadku významného účastníka trhu.
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnosti a snížily tak své náklady na
kapitál
. Tam, kde je právní úprava vyrovnání vynutitelná, je možné uvolnění úvěrových linek a snížení rezerv, které uxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxkladů účastníků trhu pocházejících ze zemí, jejichž právní řády podporují závěrečné vyrovnání.
4. Zvýší se
likvidita
trhu a účastníci trhu v České rxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx směrnice 89/647/EEC, ve znění směrnice 96/10/ES.
Nová úprava vychází z úpravy v zákoně o cenných papírech, která definuje závěrečné vyrovnání a smlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xozdíl od stávajíc"Obchodník s cennými papíry může provádět". í úpravy). Důvodem je skutečnost, že při řízení svých finančních rizik využívají deriváxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdů s devizovými hodnotami", a to z důvodu, že často jsou na základě smluv o závěrečném vyrovnání uzavírány i spotové obchody s devizovými hodnotami.
V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 198
Jedná se o ustanovení převzatá ze zákona o investičních společnostech a investičních fondech z důvodu jejich obecnější použitelnosti.
K x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o cenných papírech zůstala v platnosti. Současně se ukládá, aby regulované subjekty uvedly ve stanovené době své postavení do souladu s tímto záxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx nabytí účinnosti zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Až po obdržení tohoto povolení může centrální depozitář převzít evidenci zaknihovaných cenxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxých papírů bude změnovým zákonem zrušeno, ale zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, že Středisko cenných papírů bude podle těchto zrušených uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxozitáře evidence Střediska cenných papírů za náhradu stanovenou na základě ocenění dvou znalců. Centrální depozitář nepřebírá závazky Střediska cexxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xízení a ukládání sankcí.
K § 204
Komisi pro cenné papíry se ukládá povinnost vyplývající ze směrnice 93/22/EHS.
K § 205
Obsahuje zrušovací ustxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR