LIT24034CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je v zásadě v souladu s předpisy Evropské unie, které upravují uplatňování této daně. Hlavním cílem připraxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxěrnicím, doporučením nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie a sladit tak plně legislativní úpravu platnou pro Českou republiku s předpisy Evropské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné sazby i po datu vstupu u dodávek tepla a u stavebních prací a objektů pro bydlení do 31.12.2007) a nebo o trvalou výjimku (snížení výše obratu pro povinnxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvající znění prošlo od 1.1.1993, kdy začal výše uvedený zákon platit, již dvaceti novelizacemi.
Ve vztahu k předpisům Evropské unie jsou návrhem novxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x77/388/EHS). Stávající limit obratu pro povinnou registraci plátců je příliš vysoký, a proto je navrhováno jeho snížení na částku 1 mil. Kč za nejbližšxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxst dnem vstupu ČR do EU.
Z hlediska cenových a sociálních dopadů je nejvýznamnější navrhovanou změnou převedení výrobků, služeb, staveb a stavebnícx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, u nichž Česká republika vyjednala výjimku po přechodné období. Přesuny některých druhů zboží a služeb ze snížené sazby daně do základní sazby vzhledex x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xoučasných diskusí v EU je možnost uplatnění snížené sazby daně u stravovacích služeb a je reálný předpoklad, že tato změna bude do vstupu ČR do EU promítnxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxutečnost v současné době v rozporu se Šestou směrnicí. Uplatnění snížené sazby daně je na základě rozhodnutí vlády navrhováno také u dětských plenek, pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx.
Další navrhované změny se týkají sladění postupu při uplatnění odpočtu a vracení daně s předpisy EU, a to se směrnicemi ES 79/1072/EHS a 86/560/EHSx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxože tato možnost není v souladu s předpisy Rady ES.
V souladu s Šestou směrnicí je dále navrhováno doplnění zvláštních způsobů uplatňování daně pro cexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje doplnění pravidel pro přechodnou úpravu zdanění mezi členskými státy EU podle Šesté směrnice ES. Tato pravidla vnitřního trhu mohou být uplaxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxrazena novou úpravou platnou v souvislosti se zavedením pravidel vnitřního trhu.
Konkrétní zdůvodnění jednotlivých ustanovení je uvedeno ve zvláxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, bude zrušen a zároveň s tím části některých dalších zákonů, které novelizovaly dosavadní znění zákona o DPH. Drobné legislativní úpravy jsou xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxunikacích a o změně některých jiných zákonů. Uvedená novela je součástí návrhu doprovodného zákona, stejně jako úprava struktury daňového identifikxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxbliky.
4. Vztah k mezinárodním smlouvám
Navržená úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
5. Slučitelnoxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxolikrát novelizována. Ustanovení této směrnice, včetně přechodné úpravy zdanění obchodu mezi členskými státy, jsou promítnuta do návrhu zákona s výxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxížená sazba daně u tepla a bytové výstavby). Nevyjasněnou otázkou je možnost uplatnění snížené sazby daně, která je v návrhu obsažena, u stravovacích sxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxanovení navrhovaného zákona. Vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu osobního automobilu není slučitelné s předpisy ES.
Návrh zákxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xstupu České republiky do EU.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah
Většina navrhovaných změn směřuje ke zvýšení daňového zatížení, a protx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxu pro povinnou registraci plátců.
Snížení výše obratu pro povinnou registraci plátců daně vstoupí v platnost dnem vstupu do EU a bude znamenat zvýšenx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx pořízeného za ceny včetně daně při této změně režimu (z neplátce daně na plátce daně). Pozitivní přínos snížení výše obratu a zvýšení počtu plátců se tak xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xiž zčásti proveden novelou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xočet sazeb daně se nezmění ani s předpokládanou účinností návrhu zákona, tj. k datu vstupu ČR do EU.
Důsledky přesunů zboží a služeb mezi oběma sazbami xxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxhy č. 1 a 2 k zákonu. Tyto navrhované změny by měly po jejich účinnosti, tj. k datu vstupu do EU přinést zvýšení příjmů veřejných rozpočtů podle předběžnýcx xxxxxx x xxx xx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxec 2004 by byl cca 6,6 až 8 mld. Kč. V souhrnu i se změnami realizovanými k 1 .lednu 2004 by přesuny sazeb měly pro rok 2004 přinést zvýšení příjmů rozpočtu o cxx xx xxxx xx x xxx xxx xxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xteré by však na druhé straně mělo být plně nebo částečně kompenzováno omezením možnosti vracení daně zahraničním turistům při vývozu zboží nakoupenéhx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxré představuje celkově do 1,5 %. Pokud by byla uplatňována základní sazba daně u stravovacích služeb, mělo by to za následek zvýšení cenové úrovně o dalšx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxužeb, jichž se změna sazeb daně dotkne a dále je nutné vzít v úvahu i časový odstup mezi zpracováním propočtů a dobou realizace daňových opatření.
V souxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxerý má za úkol bránit daňovým únikům u tzv. "intrakomunitárních dodávek". Náklady na technické zajištění tohoto systému včetně proškolení dosáhnou vxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolů, nedojde k navýšení pracovníků územních finančních orgánů, ale bude přeorganizováno rozdělení jejich aktivit.
II. Zvláštní část
K § 1
V toxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kdy předmětem daně jsou vyjmenovaná plnění, pokud je uskutečňuje osoba povinná k dani, tedy osoba, která uskutečňuje ekonomické aktivity (podniká) x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx založena za účelem podnikání, jestliže uskutečňuje ekonomické aktivity. Plnění, která jsou předmětem daně jsou buď zdanitelná (uplatňuje se daň) nexx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, která je zaregistrovaná jako plátce v tuzemsku) povinen přiznávat daň.
Předmětem daně je stejně jako dosud dodání zboží, převod nemovitosti a poskxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx o postup zdaňování při přemístění zboží z jednoho členského státu do druhého, kdy se zdaňuje nabytí toho zboží pořizovatelem tedy pořízené zboží a nikoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxrá je zaregistrována, tedy plátcem nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání, ale je identifikovaná k dani přidělením daňovéxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsobou, tj. osobou, která není povinná k dani. Aby plnění bylo předmětem daně, musí být uskutečněno za úplatu, ale zákon v dalších ustanoveních ošetřujex xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxán stejný přístup ke zdanění použití obchodního majetku pro jiné účely, než pro podnikání plátce. Také nadále zůstává v platnosti, že předmětem daně je xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxenského státu podnikatelem nebo právnickou osobou, která není založena za účelem podnikání, pokud se jedná o pořízení takového zboží, které by bylo osxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Předmětem daně také není pořízení zboží z jiného členského státu osobou osvobozenou od uplatňování daně, (tj. podnikatel, který není zaregistrovaný x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxt daně) nebo právnickou osobou, která není založena za účelem podnikání a není identifikována k dani za podmínky, že celková hodnota pořízeného zboží nxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xe předmětem daně.
V odstavci 3 je stanoveno, že zdanitelným plněním tedy plněním, u kterého je plátce povinen uplatňovat daň, jsou všechna plnění, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Ve vazbě na něj a doplněný pojem "území Evropského společenství" se definují pojmy "členský stát" a "třetí země".
Ve vazbě na Šestou směrnici jsou v oxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxzemska bude zdaňováno jako dovoz zboží a dále jmenovitě území, která jsou považována za území některého členského státu a dodání zboží z těchto území je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x x
x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo znění zákona. Definice pojmů, které nejsou dosud v našem daňovém právu používány bylo nutno doplnit ve vazbě na příslušné předpisy Evropské unie.
V xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxy nahrazujícími penězi, ale i zaplacení v nepeněžité formě, tedy i zbožím, službou apod. Dále je nadefinována jednotková cena, kterou je plátce povinex xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenu celkovou cenu za poskytovanou službu nebo převod nemovitosti.
Pro stanovení daňové povinnosti plátce je nutno vymezit nové pojmy. Daň na výstuxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xři poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státu nebo zahraniční osobou, daň při pořízení zboží z jiného členského státu a daň přx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxtupu po případném zkrácení nároku způsobem, který je upraven v § 76 zákona, jak je podrobněji vysvětleno v komentáři k tomuto paragrafu. Nově se definujx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxější vysvětlení je uvedeno u příslušných paragrafů upravujících osvobození od daně.
Vlastní daňovou povinnost plátce je povinnost odvést do státnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxinností, tj. vznikne v případě, že nárok na odpočet daně je vyšší než daň na výstupu za příslušné zdaňovací období. Nadměrný odpočet se vrací plátci za záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxrný odpočet. Zvýšení daňové povinnosti je chápáno jako zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu. Naopak snížení daňové povxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx definice
dotace
k ceně. Touto dotací se rozumí přijaté finanční prostředky přímo vázané k ceně uskutečněného plnění, potom tyto finanční prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxho a nehmotného majetku.
Pro jednoznačnost některých ustanovení zákona je nutné definovat rozdíl mezi plátcem, osobou identifikovanou k dani a osoxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxí sídlo v případě právnických osob nebo místo pobytu v případě fyzických osob.
V odstavci 2 je uvedena definice zboží, kdy jsou stejně jako dosud zbožíx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xemovitostí. Z toho vyplývá, že při dodání nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, se budou uplatňovat ustanovení, týkající se dodáxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxbcem, pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovoz ČNB a peníze prodávané pro sběratelské účely. Cenné papíry se považují za zboží při jejich dodxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxě používají.
V návaznosti na předpisy Evropského společenství, které upravují zdaňování nových dopravních prostředků v místě zákazníka, se definxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo znamená, že za nový dopravní prostředek se považuje ten, který byl dodán do stanovené lhůty od prvního uvedení do provozu, bez ohledu na počet najetých xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx stanovené lhůtě a počet km a hodin musí překročit stanovený limit. Podmínky pro uplatnění daně při dodání nových dopravních prostředků osobě neregistxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem se rozumí majetek, který slouží k podnikání, a o kterém je plátce povinen účtovat nebo jej evidovat. Majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí mxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxo jednoznačné vymezení pojmu
kolaudace
se definuje i pojem technického zhodnocení ve vazbě na zákon o dani z příjmů, ale nikoliv jako výdaj na zajištěnx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nově posuzuje jako dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje přenechání zboží nebo nemovitosti do užívání na základě smlouvy o finančním pronáxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxsud je pojem nájem vztahován i na podnájem, aby platil pro nájem a podnájem stejný daňový režim.
Prodej podniku nebo jeho části je nově rozšířen v tom smxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxou měnu, který je nutný pro výpočet daně, pokud částka za zdanitelné plnění je stanovena v cizí měně.
K § 5
V odstavci 1 se v souladu s předpisy Evropskxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx povinou k dani se pro účely zákona považuje právnická nebo fyzická osoba, která na jakémkoliv místě uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost. Za osxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxě se zdůrazňuje, že osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže za úplatu dodává zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterou osoba povinná k dani uskutečňuje samostatně, nikoliv však nahodile. Vylučuje se činnost zaměstnanců, nebo dalších osob, pokud uskutečňují exxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxdí legislativní zkratka "veřejnoprávní subjekt". Veřejnoprávním subjektem je stát a jeho organizační složky, zřízené zákonem č. 219/2000 Sb., (s výxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxací, které se uvedeným zákonem řídí, ale jsou založeny podle zvláštních právních předpisů a Budějovický Budvar jako národní podnik). Dále jsou veřejnxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx samostatnými zvláštními zákony, ale ne za účelem podnikání. Veřejnoprávní subjekt se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx založen nebo zřízen, narušovala závažně pravidla hospodářské soutěže nebo pokud by prováděl ekonomické činnosti podle odstavce 2, bude i tento subjexx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxou k dani, pokud bude uskutečňovat činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona, a to i když byl k těmto činnostem založen nebo zřízen. Těmito činnostmi je např. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovních kanceláří, ale i dodávání určitého vyjmenovaného zboží jako vody, plynu, elektřiny, páry.
K § 6
V odstavci 1 je uvedeno, kdy je osoba povinnx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxximku 35 000 EUR. V ustanovení § 94 jsou uvedeny případy, kdy je osoba povinná k dani povinna se registrovat, i když její obrat nepřesáhne uvedenou částku (xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxě, ani vystavovat daňové doklady. Vzhledem k tomu, že se limit obratu pro povinnou registraci plátce počítá za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxice obratu, jehož výše je rozhodující při povinné registraci plátce, zrušení registrace a stanovení zdaňovacího období. V souladu se 6. směrnicí se doxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxnosy z činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a finančních a poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxho a dlouhodobého nehmotného majetku (investičního majetku), který zejména při zrušení registrace plátce ovlivňoval výši obratu, která je plátci stxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x x x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxité pro stanovení místa, kde se daň bude vybírat v souladu s předpisy Evropského společenství. Nadále platí zásada, že se daň přiznává v tuzemsku, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxnitelné plnění podle tohoto zákona.
V odstavci 1, 2 a 3 je stanoveno obecně místo plnění při dodání zboží, které zůstává stejné, jen je v jednotlivých uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xdy se dodání uskutečňuje. Místem plnění při dodání zboží s odesláním nebo přepravou je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xterá je zmocněna dodavatelem nebo odběratelem k přepravě. Pokud je počátek odeslání nebo přepravy zboží ve třetí zemi, potom místem plnění dovozu zbožx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx místem plnění místo, kde je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxstavcích 4 a 5 je uplatněn nový postup podle předpisů Evropského společenství, který se týká stanovení místa plnění při dodání zboží na palubě lodí, letxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxečenství. Důležitou změnou je upozornění, že zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
V odstavci 6 je stanoveno stejně jako dosud mísxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxsto plnění není v tuzemsku, a potom není tento převod nemovitosti předmětem daně v tuzemsku.
K § 8
V tomto ustanovení se stanoví místo plnění při zasxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxto ustanovením se ošetřuje, ve kterém členském státu se vybírá daň při dodání zboží do jiného členského státu, kromě nových dopravních prostředků, osoxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxstrována k dani a tedy nemá daňové identifikační číslo. Obecně je místo plnění při zasílání zboží v členském státu, kde končí přeprava zboží, kterou musx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxnoty dodaného zboží. Jednotlivé členské státy si stanoví hodnotu zasílaného zboží (mohou si vybrat mezi částkou 100 000 EUR nebo 35 000 EUR přepočtenou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxelem zboží, je místem plnění členský stát, ze kterého je zboží zasíláno. Při překročení limitu je místem plnění členský stát, do kterého je zboží zasíláxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxké upravuje případy, když je zboží přepraveno ze třetích zemí a dovoz je uskutečněn do jiného členského státu, než do kterého je zboží zasíláno tak, že se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxkytování služeb shodně jako dosud. Výchozím principem pro stanovení místa plnění je sídlo, místo pobytu, případně místo, kde se obvykle zdržuje, osobxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnto základní princip stanovení místa plnění při poskytování služeb se použije, pokud se nejedná o zvláštní případy služeb uvedené v dalším ustanoveníx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnceláří, odhadců a služeb architektů a stavebního dozoru, které se váže na místo, kde se nemovitost nachází.
V odstavcích 2 a 3 je v souladu s předpisy Exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto způsobem se stanoví místo plnění při přepravě osob a zboží v tuzemsku, při přepravě osob na území Evropského společenství a při přepravě ve třetích zexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx registrovanou k dani v jiném členském státu, než ve kterém přeprava začíná, je místem plnění členský stát, který vydal daňové identifikační číslo této xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxu tyto služby skutečně provedeny. Jedná se o poskytnutí služeb kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých, výchovných, zábavních včetně organxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxvodním zákonu. Nově je doplněno, že stejný princip stanovení místa plnění se použije při stanovení místa plnění u služeb přímo souvisejících s přepravxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xboží, které je ve vlastnictví někoho jiného. Může se jednat o opravy, smontování , čištění, restaurování, lakování, malování, broušení, úpravy, kalixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mezi členskými státy a službu oceňování nebo prací na movité věci, pokud jsou poskytovány osobě, která je registrovaná k dani v jiném členském státu, nex xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxa služba poskytnuta. V případě prací na movité věci je důležitou podmínkou, že věc byla odeslána nebo přepravena z území členského státu, ve kterém byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxce 4, tedy kde byla služba provedena.
V odstavci 6 a 7 se nově vymezuje v souladu s předpisy Evropského společenství místo plnění při poskytnutí vyjmenxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxerá podniká v zahraničí nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státu podnikateli v tuzemsku, v takových případech je místem plnění místo, kdx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xenom jedna z osob mezi kterými dochází k poskytnutí služby, může uskutečňovat ekonomické aktivity v tuzemsku, buď dodavatel podniká v tuzemsku a poskyxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxrských práv, poskytování služeb reklamních, poradenských, právnických, bankovních, finančních, pojišťovacích, telekomunikačních, rozhlasovýxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxkytnuty plátcem pro osobu, která nemá sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, případně tady nemá umístěnou provozovnu, není poskytnutí těchto služeb předxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxna k dani v jiném členském státu, stanoví se místo plnění podle obecného principu, a to podle sídla nebo místa pobytu poskytovatele služby.
V odstavci x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxavních prostředků zahraniční osobou nebo zahraniční osobě, která nepodniká v tuzemsku, jinak než podle obecného principu, a to na základě místa skutexxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx v tuzemsku, soukromé osobě, potom je místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytována, sídlo nebo místo pobytu.
V odstavci 11 je také novx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxční osobou, která podniká v zahraničí, ale ne v tuzemsku, soukromé osobě. Místo plnění se stanoví v tuzemsku, pokud je místo užití služby v tuzemsku.
V xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxona nazývá zprostředkovatelskou službou), za účelem obstarání přepravy zboží mezi členskými státy a služeb přímo souvisejících s touto přepravou a oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzi členskými státy, je místo, kde přeprava začíná, za účelem obstarání služeb přímo souvisejících s přepravou místo, kde je služba související skutečxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxno místo plnění zprostředkovatelské služby uvedené v odstavci 12, pokud je tato služba poskytnuta pro osobu, která je registrovaná k dani v jiném člensxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxtu, který vydal daňové identifikační pod kterým byla služba poskytnuta.
K § 11
Jedná se o nové ustanovení ve vazbě na uplatňování daně při obchodovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu místo, kde končí přeprava zboží k pořizovateli. Pokud osoba, která pořizuje zboží, oznámí prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxal toto daňové identifikační číslo, pokud osoba, která pořizuje zboží neprokáže, že pořízení bylo zdaněno v členském státu byla ukončena přeprava zboxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
V odstavci 4 se vymezují podmínky pro možnost stanovení místa plnění v členském státu, kde končí přeprava zboží, přestože osoba, která pořizuje zbožíx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s použitím zjednodušeného postupu v třístranném obchodu podle § 17.
K § 12
Dovoz zboží je podle navrhované úpravy považován za zdanitelné plnění. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství prováženo a povinnost daně vzniká dovozci v tuzemsku.
V odstavci 2 se jedná o případy, kdy je v některé zemi Evropského společenství dovoz ukoxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxoží v tomto členském státě propuštěno do volného oběhu a následně je dopraveno do tuzemska, jedná se o zboží pořízené z členského státu Evropského spolexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxemska a celní režim xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xaňová povinnost při dovozu zboží a následně je místo plnění v tuzemsku.
K § 13
V ustanoveních dílu 3 je podrobně vyjádřeno, co všechno je nebo se povaxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxitosti nebo poskytnutí služby a tedy není předmětem daně.
V § 13 odstavci 1 a 2 je nadefinováno, co se rozumí dodáním zboží a převodem nemovitosti. Dodáxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxhod vlastnictví (např. vlastnictví přechází až zaplacením), jedná se také o dodání zboží, pokud kupující převezme zboží a může ho využívat tedy s ním naxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xterém dochází ke změně vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření. To znamená, že ustanovení, týkající se převodu nemovitosti (uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxží do jiného členského státu, protože musí být jednoznačné, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu a pokud to plátce neprokáže, musel by je zxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxlatu v rámci podnikání, s místem plnění v tuzemsku, je to také zdanitelným plněním, pokud není osvobozeno od daně. Nově se za dodání zboží nebo převod nemxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxko samostatné dodání zboží komisionáře, přestože dodávaný majetek nevlastní. Nově tedy zprostředkování obchodu na základě komisionářské smlouvy zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xaopak. Za dodání zboží se také považuje předání dovezeného zboží z třetí země, které je po propuštění do volného oběhu stále ve vlastnictví osoby z třetí xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx jednalo o bezúplatné plnění a tím se tato plnění stávají zdanitelnými. Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se považuje také použití zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdanitelným plněním. Účely nesouvisející s podnikáním zahrnují jak použití pro vlastní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, tak i použití bez úplaxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet daně. Jedná se např. o osobní automobil nebo vratné lahve vlastní výroby, kdy není nárok na odpočet daně nebo o majetek vytvořený vlastní činnosxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě, protože je také považováno za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu, pokud byl uplatněn odpočet daxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxúplatné přenechání věcí vnesených nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě vytvořeného společnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo vyloučenému účastníkovi. Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se považuje majetkový vklad v nepeněžité podobě, osobě, která není plxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xkládán plátci. Ve všech těchto případech se jedná o hmotný majetek, protože nehmotný majetek musí být ošetřen jako služba.
V odstavci 6 a 7 v souvislosxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého státu za účelem jeho podnikání v tom jiném členském státu při splnění uvedených podmínek s tím, že určité vyjmenované přesuny majetku nejsou přemísxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx pro případ dodání zboží s montáží nebo instalací osobou, která tady nepodniká, kdo je povinen přiznat daň, pokud je místo plnění v tuzemsku. Jestliže je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxtáží dodáno osobě soukromé nebo podnikateli, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, potom je povinna daň přiznax xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxti, a proto takové plnění není předmětem daně, i když by bylo za úplatu. Jedná se o prodej podniku, vydání majetku v restituci a dodání reklamního předmětx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, a nově jsou některé služby konkrétně vyjmenovány jako např. převod a využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxsy Evropského společenství, že za poskytnutí služby se považuje poskytnutí služby na základě rozhodnutí státního orgánu, poskytnutí služby prostřexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx plnění komisionáře stejně jako u dodání zboží.
Za poskytnutí služby za úplatu, přestože se jedná o bezúplatné plnění, se považuje poskytnutí služby xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxhoto majetku uplatněn odpočet daně nebo poskytnutí vlastní služby plátcem pro jiné účely než jeho podnikání. Za poskytnutí služby se považuje také bezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxřádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku, pokud se v uvedených případech jedná o nehmotný majetek.
V odstavci 5 se stanoví, co se nepovažuxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xajetku, jsou službou.
K § 15
V tomto ustanovení je v souladu s předpisy Evropského společenství vymezen postup zdaňování při poskytnutí některýcx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovanou k dani v jiném členském státu plátci, je místem plnění tuzemsko, služba je předmětem daně v tuzemsku a plátce, kterému je služba poskytována, je pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxování těchto služeb zahraniční osobou plátci.
Nově jsou také zdaňovány elektronické služby, telekomunikační, provozování rozhlasového a televizxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xahraniční osoba je povinna v tuzemsku daň přiznat a zaplatit prostřednictvím daňového zástupce, nemůže si však uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud sx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxinnosti vyřídit elektronickým způsobem.
Při poskytnutí služby přepravy zboží mezi členskými státy včetně souvisejících služeb, služby oceňovánx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xá přiděleno DIČ), je osoba, které je služba poskytnuta povinna daň přiznat a zaplatit
V případě služeb vztahujících se k nemovitosti, kulturní, umělxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo osobě identifikované k dani, je tato osoba povinná přiznat daň, pokud jsou poskytnuty osobě, která není podnikatelem, má povinnost přiznat daň osobax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxpodniká v tuzemsku, pokud je zákazník plátce nebo osoba identifikovaná k dani, je zákazník povinen daň přiznat a zaplatit. Jestliže je zákazníkem osobxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxjem dopravního prostředku.
K § 16
Jedná se o nové ustanovení, kterým se řeší uplatňování daně při obchodování mezi členskými státy. V souladu s přexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxáva nakládat jako vlastník se zbožím, které bylo dodáno osobou registrovanou v jiném členském státu, a je skutečně přepraveno z jiného členského státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu za úplatu se považuje použití zboží, které je přemístěno plátcem z jeho obchodního majetku z jiného členského státu pro potřeby podnikání v tuzemsku xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
K § 17
V tomto novém ustanovení je vymezen postup pro obchodování uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu. Jedná se o uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xboží dodáno přímo od prvního obchodníka k tomu poslednímu obchodníkovi, za stanovených podmínek. Základním principem tohoto zjednodušeného postupx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxené podmínky a kupující zaplatí xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxanoveny podmínky zdaňování při obchodování mezi členskými státy při dodání zboží formou zasílání zboží. Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží plátcxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xe buď o soukromé osoby nebo o osoby pro které je pořízení zboží předmětem daně až překročením částky pořízeného zboží 10 000 EUR. Předmětem daně v tuzemskx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxregistrovat v tom členském státu a daň tam zaplatit.
K § 19
V návaznosti na ustanovení, týkající se zdaňování nových dopravních prostředků v rámci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx za předpokladu skutečného přemístění nového dopravního prostředku do jiného členského státu, považuje za osvobozené plnění s nárokem na odpočet danxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxci 2 se podrobně stanoví, který den se považuje za den prvního uvedení do provozu, který je rozhodným dnem, od kterého se počítá lhůta 3 nebo 6 měsíců uvedexx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xlenském státě se považuje za pořízení zboží, které je vždy předmětem daně v tuzemsku.
V odstavci 4 jsou uvedeny podmínky při dodání nového dopravního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xa odpočet daně, pokud je předmětem daně u zákazníka. Upravuje se zde i pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby neregistrované k dani, ktxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxně pro neplátce, tedy soukromou osobu nebo osobu povinnou k dani neregistrovanou k dani, která příležitostně dodá nový dopravní prostředek do jiného čxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředku, protože se na ní pohlíží jako na plátce, který pořídil nový dopravní prostředek za účelem jeho dalšího dodání do jiného členského státu. O vrácexx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xlenského státu, povinen předložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a místně příslušnému správci daně tuto daň zaplatit.
K § 20
Doxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xovoz ze třetích zemí do tuzemska, dále o zahraniční zboží, které je před vstupem do tuzemska propuštěno v jiném členském státu do režimu, kde vzniká daňoxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxmu je přiděleno celně schválené určení umístění do svobodných celních skladů nebo pásem, vrácené zboží Evropského společenství, které nebylo vyvezexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxnnosti přiznat daň v návaznosti na definice jednotlivých zdanitelných plnění uvedených v § 13 a § 14.
Podle odstavce 1 je plátce povinen přiznat daň ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo ve kterém přijal platbu, a to vždy v tom zdaňovacím období, které nastalo dříve. Na rozdíl od dosavadní úprxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxdle § 37 odst. 1 písm. b). Tato úprava umožnila maximálně zjednodušit definice dnů uskutečnění zdanitelných plnění podle § 13 a § 14.
V odstavci 2 jsou sxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxčující den dodání, resp. převzetí nebo převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, i když se od něho může den přechodu vlastnických práv ke zboží lišixx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxik doručení rozhodnutí o právních účincích vkladu do katastru nemovitostí (doručením se rozumí vyzvednutí rozhodnutí na základě výzvy katastrálním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxkutečnění zdanitelného plnění při poskytování služeb. Při převodu a využití práv se váže den uskutečnění zdanitelného plnění na den uvedený ve smlouvxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxí výše, stanoví se den uskutečnění zdanitelného plnění podle dne přijetí platby.
V odstavci 5 je ve vazbě na jednotlivé specifické případy zdanitelnxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé dnem převzetí a předáním díla, při dodání tepla nebo chladu a elektrické energie, plynu, vody a poskytování telekomunikačních služeb je výjimečně umxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdečty, při plnění podle komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu dnem dodání zboží nebo poskytnutím služby třetí osobě u příkazce i příkazníxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxužití majetku pro účely nesouvisející s podnikáním dnem takového využití atd.
V odstavci 6 je, obdobně jako v dosavadním znění zákona, stanoven den uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxlně zjistit ani den dodání zboží ani okamžik zaplacení. Zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce daně vyjmutím xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxčnění zdanitelného plnění v případě tzv. dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považována plnění podle nájemních smluv, smluv o nájmu podniku nebo doprxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem uvedeným ve smlouvě. Plátci daně si tedy mohou tyto dny sjednat, jak nejlépe vyhovují předmětu plnění. Termíny dílčích plnění mohou být delší než jx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxména opakované dodávání zboží stejného druhu nebo poskytování služeb stejné povahy např. výkup masa nebo mléka, svoz odpadků, přepravní služby nebo pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxjpozději k poslednímu dni zdaňovacího období provedeno vyúčtování opakovaných plnění realizovaných v tomto zdaňovacím období.
Protože plnění osvxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxho přiznání.
K § 22
V § 22 se k dosud platným definicím uskutečnění zdanitelného plnění a vzniku povinnosti přiznat za tato uskutečněná zdanitelná xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu.
V odstavcích 1 a 2 je řešeno dodání zboží, na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na uplatnění odpočtu daně. V tomto případě je den uskuxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, tj. podle § 21.
Odstavcích 3 a 4 se stanoví vznik povinnosti přiznat uskutečnění a uvedení do daňového přiznání dodání zboží osvobozeného od dxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxňový doklad vystaven před uskutečněním dodání zboží, písmeno b) upravuje ostatní případy, kdy daňový doklad je vystavován až na základě uskutečněnéhx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxí Evropského společenství, tak v případech nezákonného dovozu zboží. Je zde zdůrazněno, že daň při dovozu zboží neuvádí plátce, stejně jako dosud, do dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxční osobou vzniká plátci povinnost přiznat daň k okamžiku jejich zaplacení nebo uskutečnění zdanitelného plnění, podle toho, co nastane dříve. Na rozxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnost přiznat daň, protože daň při těchto poskytnutých službách nevyměřují celní orgány.
K § 25
Při pořízení zboží z jiného členského státu se stanxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxána odlišně. Povinnost přiznání daně je v tomto případě shodná s povinností přiznání daně při dodávání zboží do jiného členského státu podle § 22 odst. 3 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxd s náležitostmi, které umožňují identifikaci vlastního zdanitelného plnění, stejně jako dosud v 15 denní lhůtě od uskutečnění zdanitelného plnění nxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxho plnění neuplynulo více než 15 dnů. Odstavec 2 zavádí pojem souhrnného daňového dokladu a definuje i povinnost plátce, který se rozhodl souhrnný daňoxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxého dokladu, ale v souvislosti se závaznými podmínkami Šesté směrnice Evropské unie (viz odstavec 3), je zplnomocnění pro vystavení daňového dokladu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxhrad.
V odstavci 4 je definována možnost vystavování daňových dokladů v elektronické formě, pokud splňují podmínky dané doporučením Evropské komisx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je v odstavci 5 stanoveno, že za správnost údajů na daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, tedy i v těch případech, kdy zpxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přepravě osob odpovídá plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečnilo.
V odstavci 6 je pod sankcí omezeno právo osobě povinné k dani, ale neregisxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xůže.
K § 27
Shodně s dosavadní právní úpravou má plátce povinnost uschovávat kopie daňových dokladů nejméně po dobu 10 let s tím, že je povinen zaručxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx x xxxxavci 2 zakotvena možnost převodu písemného daňového dokladu do elektronické podoby a možnost jeho úschovy v této podobě, pokud je pro převod zvolena mexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxy daňových dokladů mimo tuzemsko, zajistit správci daně volný přístup v reálném čase elektronicky k uschovávaným daňovým dokladům i k datům zaručujícxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxových dokladů tuzemsko je povinen oznámit správci daně.
K § 28
V tomto ustanovení se definují typy a náležitosti některých vybraných daňových dokxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi běžného daňového dokladu obdobné s dosavadní právní úpravou, ale některé z nich se upřesňují a doplňuje se podle pravidel Šesté směrnice jako např. jexxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xd dosavadní praxe, i při poskytování služeb prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, kdy je jejich poskytnutí podmíněno zaplacenxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xpotřebitele a je dále omezeno jen pro zdanitelná plnění v ceně včetně daně do celkem 10 000,- Kč.
V odstavci 4 jsou definovány náležitosti zjednodušenxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxového dokladu, jako splátkový kalendář, který je součástí smluvního ujednání v případě vyjmenovaných smluvních vztahů, doklad o zaplacení v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxré jsou vymezeny ve vazbě na běžný daňový doklad, z něhož je souhrnný daňový doklad odvozen. Dále je zde definována povinnost uvádět některé vybrané nálxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxladu.
V odstavci 10 je stanovena povinnost, kdy podle Šesté směrnice nelze na daňovém dokladu uvést daň, uvést sdělení, že se jedná o plnění podle zvláxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xímto dokladem nelze prokázat uplatněný nárok na odpočet daně. Oproti současnému znění zákona se upravují jeho náležitosti v návaznosti na novelu obchxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxklarace, který byl, jako jediný, používán na základě současné právní úpravy, umožňuje toto ustanovení použít jako daňový doklad i jiné rozhodnutí celxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxektronické podobě, který splňuje definované podmínky.
Touto úpravou dochází k rozšíření daňových dokladů, které tak jsou identické s doklady použxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xbdobné doklady, které se používají při dovozu zboží.
K § 31
V ustanovení § 31 je nově definován daňový doklad při poskytnutí služby od osoby registrxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nelze doplňovat náležitosti na daňový doklad, protože je v elektronické podobě, vede plátce údaje o doplněných náležitostech v záznamní daňové evidexxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxela shodně jako v § 31 s výjimkou uvedení kódu země, ze které je služba poskytována.
K § 33
Ustanovení § 33 upravuje použití daňových dokladů u přepraxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xotvrzený pohraničním celním úřadem vstupního nebo výstupního členského státu. U služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží je osvobození od daně podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxzení jízdenkou, letenkou nebo jiným dokladem.
K § 34
K datu přistoupení ČR k Evropské unii vznikne povinnost českému plátci daně při dodání zboží dx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xasílání zboží podle § 18.
V odstavci 3 jsou definovány náležitosti dokladu podle Šesté směrnice Evropské unie. Údaje uvedené na daňovém dokladu bude pxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 18 nahrazen kódem země, do které je zboží zasíláno.
Pokud je předmětem dodání uvnitř území Evropského společenství nový dopravní prostředek, musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xtátu musí plátce prokázat mimo jiné i zaúčtovaným daňovým dokladem. Tento doklad vystavovaný osobou registrovanou k dani v jiném členském státu musí oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znát, a to sazbou daně a výší daně v Kč, včetně zaokrouhlení. V případech, kdy nelze doplňovat náležitosti na daňový doklad, protože je v elektronické poxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxce pořizovatele, tedy údaje uvedené v odstavci 1 písm. b).
Shodně jako v § 34 je povinnost uvádět na daňovém dokladu údaje týkající se nových dopravnícx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x x xx
V § 36 je stanoven základ daně u zdanitelných plnění v tuzemsku. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy je základem daně cena v úrovni bez daně, je záklaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xskutečněním zdanitelného plnění vzniká mu povinnost přiznat daň z této přijaté částky snížené o daň a současně se tato částka započítává do základu danxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxování zdanitelného plnění spolu s dalšími položkami uvedenými v odstavci 3.
V určitých případech definovaných v § 41 nevstupuje do základu daně spotxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxdě poskytovaných služeb do základu daně zahrnován i materiál přímo související s poskytovanou službou a v případě dodávání staveb i materiál, stavebnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xaně pro zařízení a stroje, které jsou sice pevnou součástí bytového domu, ale podle zákona o daních z příjmů jsou zařazeny do jiné odpisové skupiny než stxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxo účet, které nejsou příjmem nebo výnosem ovlivňujícím jeho základ daně a sleva z ceny, která je poskytnuta nejpozději k datu uskutečnění zdanitelného xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xceňování majetku. Protože tento zákon při zjišťování cen vychází z cen skutečně dosahovaných na trhu, na kterém se střetávají podnikatelé s různými daxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxného zákona, jsou zjištěné ceny považovány za částky obsahující daň.
Pro případ povinnosti stanovit základ daně u majetku vytvořeného vlastní činnxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxklady daně v předepsaném poměru. Pro stanovení tohoto poměru se použije zjištěná cena. Jak celková cena podle odstavce 6, tak i zjištěné ceny pro účely sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx z posudku, v němž je cena nejvyšší.
V odstavci 10 je definován způsob výpočtu základu daně při dodání platných mincí pro sběratelské účely za jinou hodxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxného o daň nebo z částky za zdanitelné plnění. Algoritmus výpočtu jak ze základu daně sníženého o daň písm. a), tak z částky za zdanitelné plnění písm. b) sx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Podle odstavce 1 je základem daně při dovozu zahraničního zboží a při jeho propuštění ze svobodného celního skladu součet základu pro vyměření cla, clxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxě až do prvního místa určení v tuzemsku. Pokud jsou poskytovány služby přímo vázané na dovoz a jsou současně posouzeny jako vedlejší příležitostné výdaxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxobození od spotřební daně v daňovém skladu (viz § 41). V takovém případě nevstupuje do základu daně spotřební daň, protože toto zboží je od spotřební danx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v přepravním dokladu. Pokud toto místo není v přepravní dokladu uvedeno,považuje se za první místo určení, přeložení tohoto zboží v tuzemsku.
V odstxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xro případy, kdy k této změně nedochází, popř. postup, kdy dochází ještě k provedení zušlechťovacích operací a tím ke zvýšení ceny zboží.
V odstavci 4 sx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se daň vypočte stejně jako clo podle celních předpisů.
Obdobně jako xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxho oběhu.
Odstavec 6 upravuje výpočet daně při "změně" režimu z dočasného použití na režim volného oběhu.
K § 39
Při stanovení základu daně při posxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xaně se stanoví stejně jako u tuzemských zdanitelných plnění podle § 36. Daň si plátce vypočítá podle § 37 odst. 1 písm. a).
K § 40
Základ a výpočet daně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxavce 2 v souladu se Šestou směrnicí Evropské unie zakotvuje i snížení základu daně o spotřební daň zaplacenou v jiném členském státu při jejím vrácení.
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daním a jsou upraveny v zákoně o spotřebních daních. Návrh zavádí částečné osvobození od DPH, a to v případě dovozu, pořízení nebo při výrobě zboží v tuzexxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xž po ukončení režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně je stanovena povinnost plátci daně, aby při prodeji takového zboží uplatnil na výstupu xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
x x xx
x x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxmínky, za jakých má plátce možnost provést opravu základu daně a tím i částky daně za zdanitelné plnění včetně podmínek, kdy je povinen tuto opravu provéxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxácení zboží z důvodu špatné kvality, nedodržení sjednaných podmínek, odstoupení od smlouvy apod. Obecně se tedy vždy jedná o případy, kdy oprava záklaxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxy případy, kdy je plátce naopak povinen opravu výše daně provést. Tato povinnost je stanovena v případě zvýšení ceny za zdanitelné plnění.
Nově je podxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxé plnění neuskutečnilo. Tuto úpravu si vyžádala nová definice povinnosti přiznání daně při přijetí jakékoli platby na účet osoby, která uskutečňuje zxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí a kdy se toto zdanitelné plnění považuje za uskutečněné.
V odstavci 5 je stanoveno, že u opravy základu a výše daně se uplatňuje sazba daně platná v dobxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxnovuje, že pokud plátce vystavil daňový doklad s chybnou sazbou daně a opravuje základ daně, musí nejdříve provést opravu sazby daně a pak teprve opravu xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xro neplátce daně. V tomto případě plátce nevystavuje daňové dobropisy ani vrubopisy, které se vystavují pouze v případě, že se původní zdanitelné plněxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xystaví doklad o opravě základu daně, který má předepsány obdobné náležitosti jako doklad o použití s tím, že místo účelu použití se na něm uvádí důvod oprxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků stanoví, že opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitexxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo jeho právní nástupce.
K § 43
V tomto paragrafu jsou v odstavcích 1 - 3 definovány doklady, kterými plátce daně, který uskutečnil zdanitelné plxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxový dobropis či vrubopis obsahují stejné údaje jako běžný daňový doklad, ke kterému mají vztah, ale místo ceny bez daně, se v tomto případě uvádí rozdíl mxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxsňují náležitosti daňových dobropisů a vrubopisů obdobně jako je tomu u daňových dokladů obecně v návaznosti na novelu obchodního zákoníku.
Pokud sx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xpolečné pro všechny opravy na daňovém dobropisu nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady však musí být na daňovxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxsu čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi opraveným a původním základem daně a tomu odpovídající částky daně. Tím je vlastně umožněno vystavexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxci 6 je nově stanoveno, že v případě, že za uskutečněné zdanitelné plnění byl vystaven jiný daňový doklad než běžný daňový doklad (např. zjednodušený daxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxežitosti odpovídající původně vystavenému daňovému dokladu. Toto ustanovení umožňuje vystavení daňového dobropisu nebo vrubopisu s přihlédnutím x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxladu s celními předpisy, které umožňují doměření nebo vrácení cla, je upraveno v § 44 opravy výše daně v souvislosti s doměřením nebo vrácením daně. V příxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxření daně, má plátce daně nárok na odpočet této daně. V opačném případě, pokud dojde k vrácení daně, celní orgán daň vrátí a plátce je povinen snížit již upxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxad jako oprava daně při tuzemském přijatém zdanitelném plnění podle § 42. Základem pro opravu je přitom fakticky vrubopis nebo dobropis vystavený zahrxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxtnuta.
K § 46
Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu je prováděna podle stejných zásad jako oprava daně při tuzemském přijaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe kterém je odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží pořízeno. Dobropis nebo vrubopis musí obsahovat minimálně náležitosti stanovxxx x xxxxxxxx xx
x x xx
x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xterých je za výchozí sazbu považována sazba daně základní a pouze u zboží, které je uvedeno v příloze č. 1 k zákonu, tepla a chladu a u služeb uvedených v příxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x převodu nemovitostí a podle odstavce 5 i u dodání staveb včetně nedokončených staveb, pokud není v následujícím paragrafu týkající se dodání a převodu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxry je podle odstavce 6 umožněno v souladu se Šestou směrnicí Rady ES uplatnění snížené sazby daně u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxi dodání souboru zboží, které jednotlivě podléhá různým sazbám daně, ale u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba přesto, že zařazením patří do různxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx podle které může být do 31.12.2007 uplatňována snížená sazba daně pouze u převodu a u dodání bytového domu, včetně prací spojených s jejich výstavbou, rxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xodinného domu a bytu uplatnění snížené sazby, pokud není převod plněním osvobozeným od daně podle § 56.
V odstavci 3 je definován ve shodě s vyhláškou čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx snížená sazba daně při dodání výrobků, strojů a zařízení, které se stavebními pracemi do bytového domu, rodinného domu nebo bytu zabudují nebo zamontuxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxlávka na zvláštní právní předpis není záměrně zařazena do tohoto paragrafu, ale do § 56 odst. 4, protože § 48 bude v souvislosti s uplynutím výše uvedené dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, přičemž důsledkem této chyby je snížení daňové povinnosti plátce oproti daňové povinnosti stanovené s použitím správné sazby daně.
Oprava sazby dxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxné než platné sazby daně (5 % místo 22 %) nebo nesprávným použitím osvobození od daně snížil svoji daňovou povinnost. Tuto opravu provede podle odstavce x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx
x xřípadě, že plátce zjistí po vyměření daně z řádného daňového přiznání, že použitím jiné než platné sazby daně (22 % místo 5 %) nebo nesprávným použitím osxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxně povinnost odvést daň ve výši odpovídající zvýšené daňové povinnosti, ale na druhé straně plátce, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, má nxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
x x xx
x x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxející § 49 stanoveny podmínky, za nichž se vystavuje opravný daňový doklad a jeho náležitosti, kterým se provádí oprava jiné než platné sazby daně popř. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxy daně nebo vyměří-li dodatečně správce daně daň za zdanitelná plnění, u kterých plátce uplatnil nesprávnou sazbu daně (popř. osvobození od daně), můžx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xde dne provedení opravy do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Na opravném daňovém dokladu musí uvést náležixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxového dokladu patří také evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu, dále původní základ daně a daň odpovídající původně použité sazbě danxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xbdobně jako v § 43 stanoveno, že pokud se oprava sazby daně týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxlady však musí být na opravném daňovém dokladu vždy uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů.
V odstavci 5 je obdobně jako v § 43 stanoveno, xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstaví při opravě sazby daně plátce daně doklad, který svým účelem a obsahem odpovídá opravnému daňovému dokladu a má náležitosti odpovídající původně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x x xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně bez nároku na odpočet daně. Uvedené osvobození od daně vlastně znamená osvobození od daně na výstupu a ztrátu nároku na odpočet daně na vstupu. Osvoxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxnění je plátce povinen přiznat v daňovém přiznání ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí platby.
V následujících § 52 až § 62 jsou pro jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xx xxxx xx xxně osvobozeny vyjmenované poštovní služby, pokud je poskytuje držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle poštovního zákona. Jedxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxžno platit za dopravu poštovních zásilek je fakticky osvobozeno v rámci písmene a), podle něhož je osvobozeno od daně dodání poštovní zásilky.
Další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxe jsou vymezena osvobozená plnění, podléhají zdanění příslušnou sazbou daně.
K § 53
Podle § 53 je ve vazbě na zákon o provozování rozhlasového a telxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxzovatele, kteří získali oprávnění k vysílání udělením licence. Osvobození od daně se podle tohoto paragrafu nevztahuje na vysílání reklam, teleshopxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxěno provozovateli ze zákona.
K § 54
Podle § 54 jsou od daně osvobozeny finanční činnosti. Oproti stávajícímu stavu již nejsou rozděleny do dvou skuxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxzi finančními činnostmi jsou uvedeny především činnosti, které podle zákona o bankách provádějí banky jako např. přijímaní vkladů od veřejnosti, posxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxávajícímu stavu již není osvobozeno od daně zprostředkování spoření, protože tato úprava není v souladu s Šestou směrnicí ES.
Dalšími finančními čixxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na zákon o investičních společnostech. Podle Šesté směrnice nelze mezi osvobozená zdanitelná plnění zahrnovat tzv. faktoring a forfaiting, a proto jx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtfolií nelze podle Šesté směrnice osvobodit správu a řízení investičních instrumentů. Nově se do finančních činností zařazují činnosti jako vybíránx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xařazeny do poštovních služeb.
V odstavcích 2 a 3 je zdůrazněno, že osvobození v případě operací souvisejících se sjednáváním nebo správou úvěru, resxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xx xxxx xsvobozeny pojišťovací činnosti, kterými jsou činnosti prováděné pojišťovnami podle zákona o pojišťovnictví. Za pojišťovací činnost je považována x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xo pouze pro pojištění provozované pojišťovnou, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví. Za pojxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního připojištění, protože tato úprava není v souladu s Šestou směrnicí ES.
K § 56
Z ustanovení tohoto paragrafu stejně jako dosud vyplývá, žx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.
Převod staveb, bytů a nebytových prostor je podle odstavce 1 plněním, na nějž se vztahuje osvobození od daně, pokud se jedná o převod staveb, bytů a nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnčních orgánů prodloužena časová lhůta ze dvou na pět let, v níž převod staveb dani podléhá. Pojem
kolaudace
je definován pro tyto účely v § 4.
Od daně je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxo tyto účely definován mezi základními pojmy v § 4.
Převod pozemků s výjimkou stavebních pozemků je podle odstavce 3 plněním osvobozeným od daně vždy, bxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxbních pozemků, které jsou definovány ve vazbě na jejich vymezení podle § 9 zákona o oceňování majetku.
Stejně jako dosud podle odstavce 4 je od daně osxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx i staveb, bytů a nebytových prostor. Osvobození se netýká krátkodobého nájmu, kterým se rozumí nájem včetně vnitřního vybavení nejdéle na 48 hodin nepxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxtalovaných zařízení a strojů, kterými se rozumí zařízení a stroje, která jsou sice pevnou součástí stavby, ale odpisují se samostatně a v jiné odpisové xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xsou pronajímatel i nájemce plátci daně, mohou se rozhodnout, zda budou nájem zdaňovat či ho budou považovat za plnění osvobozená od daně. Tento režim se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy.
K § 57
Podle § 57 je od daně osvobozena výchova a vzdělávání a další činnosti uvedené v tomtx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxk i soukromými zařízeními, ve vazbě na příslušné předpisy. Podle písmene a) se osvobození od daně vztahuje na výkony výchovy a vzdělávání, prováděné poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxy základních a středních škol, kterými jsou podle § 2 školského zákona základní školy, učiliště, střední odborná učiliště, gymnázia, střední odbornx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xd daně se vztahuje i na soukromé školy, jejichž základní vymezení je uvedeno v § 57a školského zákona, na církevní školy, jejichž základní vymezení je uxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxobozeno vzdělávání na vysokých školách. Osvobození od daně se týká jak státních, tak i soukromých vysokých škol. Osvobození se v případě vysokých škol xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kurzy k přijímacím zkouškám apod. Osvobození se vztahuje i na výchovu a vzdělávání v předškolních zařízeních a školských zařízeních podle zákona o v přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxvce 2 je osvobozeno od daně i dodání zboží v rámci výchovné a vzdělávací činnosti, pokud dodání zboží uskutečňují oprávněné osoby definované v odstavci xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xx xxxx xxxxxozeny od daně služby zdravotní péče, a to za podmínek stanovených v tomto paragrafu. Osvobození od daně se uplatňuje jak v případě, že uvedená plnění jsox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxče, které jsou prováděny oprávněnými subjekty, tj. zařízení soustavy zdravotnických zařízení podle zákona o péči o zdraví lidu. Jsou to zejména službx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxje na odstavec 1, je od daně osvobozeno dodání zboží, které je spotřebováno v rámci zdravotních výkonů podle odstavce 1, tzn. jedná se o léčiva, která jsox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnické techniky. Od daně je podle tohoto odstavce osvobozeno také dodání lidské krve a jejich složek k přímému klinickému využití, lidských orgánů, tkáxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zboží.
Podle odstavce 3 je od daně osvobozeno zdravotní pojištění prováděné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Oproti stávajícxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxžby sociální pomoci ve vazbě na příslušný zvláštní předpis, kterým je zákon o sociálním zabezpečení.
K § 60
Podle § 60 je v souladu s Šestou směrnicx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx o loteriích a jiných podobných hrách. Důvodem pro osvobození loterií a jiných podobných her od daně je jednak to, že by bylo obtížné stanovit základ daněx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxovozování těchto her se uplatňují i správní poplatky.
Osvobození od daně se podle tohoto paragrafu nevztahuje na služby související s provozováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
K § 61
Podle § 61 jsou ve vazbě na čl. 13 Šesté směrnice osvobozeny od daně vyjmenované činnosti, a to při splnění zákonem stanovených podmínek (např. nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xaně se vztahovalo na všechny činnosti prováděné neziskovými organizacemi v rámci hlavní činnosti. Navrhovaná úprava je nutná z hlediska harmonizace xx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxovat odpočet daně, protože uvedené zboží mu sloužilo k uskutečňování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Navrhovaná úprava byla jix x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxi a přispěje k větší daňové spravedlnosti. Od daně je také osvobozeno dodání zboží, u něhož při pořízení nemá plátce nárok na odpočet daně (osobní automoxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxě znamená osvobození od daně na výstupu s možností uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu v plné výši ve vztahu k těmto plněním. Osvobození od daně se vx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo i pořízení zboží z jiného členského státu a dovoz zboží. V následujících § 64 až § 71 jsou pro jednotlivá osvobozená plnění uvedeny podrobnější podmínkx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xtanoví, kdy je dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozené xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxm daně. V případě dodání nového dopravního prostředku je dodání osvobozené od daně vždy, ať je dodáno jakékoliv osobě i soukromé, v návaznosti na ustanoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je toto dodání osvobozené, pokud je dodání uskutečněno pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státu nebo pro právnickou osobu, která není regxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxtění obchodního majetku plátce do jiného členského státu pro účely jeho podnikání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xouvislosti s uplatňováním daně při obchodování mezi členskými státy, kterým se stanoví, kdy je pořízení zboží z jiného členského státu osvobozeno od dxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxží je osvobozeno od daně.
K § 66
V § 66 jsou stanoveny podmínky za nichž se uplatňuje osvobození od daně při vývozu zboží. Za vývoz zboží ve smyslu zákoxx x xxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na místo určení mimo území Evropského společenství.
V odstavci 2 jsou vyjmenovány osoby, které uplatňují nárok osvobození od daně ve vazbě na odstavxx xx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxu přechodu zboží přes státní hranice nebo umístění zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma.
V odstavci 4 je upraven nárok plxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxoží do daňového přiznání, a to nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byl plátce povinen osvobození přiznat. Vývoz může uvést pouze v případě, že má k dixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxho zušlechťovacího styku v systému navracení.
K § 67
Poskytování služeb do třetích zemí, kterým se rozumí pouze práce na movitém majetku, je osvoboxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xteré bylo v tuzemsku vyrobeno, pořízeno nebo dovezeno. Jedná se tedy o služby, které jsou součástí vyváženého zboží, a proto k jejich spotřebě, použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x x xx
x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x odstavci 1 a v odstavci 4 je osvobozeno dodání paliva a potravin vymezenému okruhu lodí a letadlům používaným pro mezinárodní přepravu.
Odstavec 2 vymxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtavec 1 písm. c)]. Podle odstavce 5 se osvobozují i ostatní služby přímo související s loděmi podle odstavce 2 včetně služeb souvisejících s přepravovaxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdstavce 6 se osvobozují i ostatní služby přímo související s letadly užívanými v mezinárodní přepravě podle odstavce 3 včetně služeb souvisejících s pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxanizace a v odstavci 8 dodání zboží a služeb pro ozbrojení síly NATO.
K § 69
Přeprava zboží při dovozu a vývozu a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxkým vedením, protože vstupem všech kandidátských zemí do EU, bude přeprava potrubím nebo elektrickým vedením ze sousedních zemí považována za přepraxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxy do základu daně u dováženého zboží.
V odstavci 2 je stanoveno, že doprava mezi dvěma svobodnými celními sklady nebo svobodnými celními pásmy stejně xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxží.
Stejně tak jsou služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, a to pouze u přepravy zboží. Vypuštěny byly sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx přímo vázané na dovoz a vývoz zboží plátce je povinen je doložit důkazními prostředky.
K § 70
Přeprava osob je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem xx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxž ji zákon takto nerozlišuje.
Na rozdíl od dosavadní právní úpravy podléhají služby související s přepravou osob při přepravě osob dani.
K § 71
Osvxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xodle výše přiznaných preferencí na dovozním cle, zboží podléhá dani, protože nulovou sazbu nelze považovat za osvobozením od cla. Ve vazbě na Šestou smxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xezprostředně po tomto propuštění bude dodáno do jiného členského státu.
Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy je prodej zboží za cenu vyšší, než poxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xdpočet daně.
K § 72
V odstavci 1 je stanoveno, kdy vzniká nárok na uplatnění odpočtu daně, a to dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijexx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxt nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění v plné výši, bez krácení.
Odstavec 3 definuje, co se rozumí uplatněním odpočtu daně - uvedení daxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá plátce použije jak pro svá uskutečněná zdanitelná plnění, u kterých má nárok na odpočet daně, tak i pro svá uskutečněná plnění, u kterých nemá nárok na oxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxetních předpisů, popř. evidovaných u plátců, kteří nejsou účetní jednotkou. Dále je stanoveno jako dosud, že pokud daňový doklad nemá všechny předepsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx plátce uplatnit nárok na odpočet daně při dovozu zboží v případech, kdy byla vyměřena daň. Nárok na uplatnění odpočtu daně je plátce povinen doložit daňxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x x xxípadě, že dovezené zboží není propuštěno do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost vyměřit daň, nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxj o zaplacení daně celní orgán uvede na rozhodnutí a pokud plátce toto rozhodnutí zaúčtuje podle účetních předpisů, popřípadě je evidováno plátci, ktexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xaň při dovozu, musí mít plátce daňový doklad s vyznačeným datem propuštění zboží, s výjimkou těch případů, kdy daňovým dokladem je jiné rozhodnutí celnxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxň dodatečně vyměřena.
Podle odstavce 6 má plátce nárok na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky pro odpočet daně a prokazování nároku na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu. Nárok na odpočet daně při pořízení zboží od oxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxté službě z jiného členského státu podle odstavce 7 musí být doložen nárok na odpočet daňovým dokladem zaúčtovaným podle účetních předpisů, případně exxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzniká také přijetím platby, ale kdy se zdanitelné plnění následně neuskuteční a platba je vrácena. V takovém případě plátce nárok na odpočet daně nemáx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xvýšení daňové povinnosti, pokud již neprovedl opravu odpočtu na základě daňového dobropisu.
V odstavci 9 jsou uvedeny podmínky pro uplatňování odpxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadně i ostatní plátci, kteří podnikají ve sdružení. V takovém případě jsou však plátci povinni uplatnit daň na výstupu vůči určenému účastníkovi, kterx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxní zdaňovací období kalendářního roku, po uplynutí této lhůty lze nárok na odpočet daně uplatnit v dodatečném daňovém přiznání, přitom nárok na odpočex xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platba.
V odstavci 11 je obdobně jako dosud stanoveno, že daňový doklad pro doložení nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny zákonem předepsanx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plátce daně je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci, který pořxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plátcem, které obsahují peněžní částku za plnění včetně daně. Nárok plátce uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni účinnosti uvedexxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku při zrušení registrace. Tuto částku je plátce povinen odvést ke dni zrušení registrace. Při výpočtu částky snížení nároku na odpočet daně u dlouhodoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zásob odvede částku, kterou si uplatnil při pořízení a u majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x x xx
x x xx xe uveden výčet přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátce daně nemá nárok na odpočet daně.
Odstavec 1 zakazuje uplatňování nároku na odpočet u pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxko dosud na pořízení a technického zhodnocení osobního automobilu. Zákaz odpočtu daně nebude stejně jako dosud uplatňován v případě nákupu uskutečněxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxocení najatého majetku, a oprav najatého majetku provedených nájemcem se souhlasem pronajimatele, za podmínky, že ode dne provedení do doby ukončení xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na odpočet.
Podle odstavce 4 se stejně jako dosud vztahuje zákaz odpočtu na pořízení vratných lahví, s výjimkou jejich vývozu uskutečněného plátcem.
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe podle zákona o daní z příjmů zahrnout do daňově uznatelných výdajů.
K § 76
Podle ustanovení tohoto paragrafu postupuje plátce pouze v případě, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxijatá plnění podle § 72 odst. 4, pro která se v odstavci 1 zavádí legislativní zkratka "krácená plnění". Pro výpočet krácení odpočtu daně použije plátce xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxých plátce má nárok na odpočet daně, na celkových uskutečněných plněních včetně plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. V souladu s čl. 1x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxupují
dotace
a jiné příspěvky, kromě dotací k ceně, které se zahrnují do základu daně. Podle dosavadní úpravy tak tomu bylo pouze u plátců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Šesté směrnice Rady nově vylučují položky příležitostného charakteru, které by mohly nesprávně ovlivnit výši podílu nároku na odpočet, konkrétně prxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xešení výjimečných případů, kdy bez ohledu na matematický výpočet se koeficient stanoví ve výši nula nebo jedna. V odstavci 6 jsou stanovena pravidla, pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 0,95 do 1, lze odpočet daně uplatnit v plné výši. Nově se zejména ve vztahu k novým ustanovením v § 78 a 79 jednoznačně stanoví, že pokud odpočet daně nelzx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx x1 se stanoví způsob krácení a vypořádání nároku na odpočet. Nově se ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku odpočet daně krátí zálohovým koexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo údaje za předchozí kalendářní rok neexistují (např. u nově registrovaného plátce), stanoví se podle předběžného odhadu plátce. Správce daně je opráxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxávního řádu). Plátci je uložena povinnost provést vypořádání nároku na odpočet daně v posledním zdaňovacím období kalendářního roku obdobným způsobxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxpočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období se zejména ve vztahu k novým ustanovením v § 78 a 79 zavádí legislativní zkratka "vypxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxených plátcem nebo zjištěních kontrol provedených správci daně. V odstavci 11 se znovu zavádí povinnost plátce při dodatečných opravách údajů, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xpravy koeficientu a vypořádání odpočtu daně se časově vymezuje pouze na období příslušného kalendářního roku a 3 bezprostředně předcházejících kalexxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxění, pokud byla provedena oprava základu a výše daně. Tento plátce je povinen provést opravu odpočtu daně, pokud má oprava za následek snížení uplatněnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x opravy sazby a výše daně, u které byl vystaven opravný daňový doklad, je plátci umožněno podle odstavce 3 provést opravu odpočtu daně. Dále se podle odstxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně dále krátí koeficientem.
K § 78
Podle pravidel stanovených v tomto paragrafu plátce postupuje v případě, kdy majetek použije pro jiná plnění, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcem 4 uvedeného článku uplatněna některá administrativní zjednodušení a opatření zaručující, aby úprava odpočtu neměla za následek neoprávněné výhxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxného majetku. Je sjednocena lhůta pro povinnost, popřípadě možnost, úpravy odpočtu daně na pětileté období od pořízení, s tím, že se prováděná úprava zxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zkrácené výši.
Pro zjednodušení výpočtu částky úpravy odpočtu daně se zavádí termín ukazatel nároku na odpočet daně, který převádí slovně vyjádřenxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, stanoví se, že má nárok na odpočet ve výši 100 %, tj. ve výši 1. Skutečnost, že plátce nárok na odpočet nemá, se matematicky vyjádří tak, že má nárok na xxxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtu.
Pro výpočet částky úpravy odpočtu daně je v zákoně uveden vzorec. Při výpočtu se vychází z částky daně na vstupu, která je uvedena na daňovém dokladu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe při výpočtu zohledňuje, který rok z celkového počtu 5 let je úprava prováděna. Pokud dojde např. k úpravě odpočtu daně ve druhém roce od pořízení, bude sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxeli nároku na odpočet daně. Pokud např. při pořízení majetku měl plátce nárok na odpočet daně v plné výši a použije jej pro účely, pro které nárok na odpočex xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxet v intervalu čísel od -0,10 do +0,10, úprava odpočtu daně se v rámci administrativního zjednodušení neprovede.
Pokud v průběhu období pro úpravu odpxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvitosti, a dojde ke změně nároku na odpočet daně, je povinen, popřípadě oprávněn, provést úpravu odpočtu daně.
Institut úpravy odpočtu daně se podle oxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxetek převeden do užívání.
Dalším administrativním zjednodušením ve srovnání se stávajícím stavem je, že úprava odpočtu se provádí pouze jednou ročnxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxstitut vyrovnání odpočtu daně. Vyrovnání odpočtu daně se vztahuje na odpočet daně, který plátce uplatnil při pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxdle změn poměru mezi nárokem na odpočet daně v následujících letech a nárokem na odpočet daně za rok, ve kterém byl majetek pořízen. V rámci možnosti admixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxkrétně větší než 10 procentních bodů.
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe od rozdílu mezi vypořádacími koeficienty. Pokud v průběhu stanovené lhůty k vyrovnání hodnota vypořádacího koeficientu za některý ze čtyř kalendářxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxdů, je plátce oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně. Naopak plátce je povinen provést vyrovnání odpočtu daně, pokud hodnota vypořádacího koeficiexxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxk pořízen, nižší o více než 10 procentních bodů.
Algoritmus výpočtu částky vyrovnání odpočtu daně je uveden v odstavci 3. Vyrovnání odpočtu daně plátcx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxní odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se provede v rozsahu jedné pětiny odpočtu daně.
Vyrovnání daně se provede v daňovém přiznání vždy za posledxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
x x xx xxxx xxxnoveny podmínky pro vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit Na základě připomínek jsou podmínky pro vracení daně vymezeny přímo v zákoně namístx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xouladu s příslušnými Úmluvami, kterými je Česká republika vázána. Osobám podle odstavce 1 písm. a) a d) je vracena daň na základě principu vzájemnosti, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle tohoto paragrafu vztahuje, jsou navrhovány maximální limity v Kč, do jejichž výše bude Česká republika daň vracet.
Náležitosti dokladu o prodexx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x dalších odstavcích jsou obdobně jako v dosavadním znění zákona stanoveny procesní postup při vracení daně. Princip vzájemnosti bude nadále podle odsxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcí nebo údržbou nemovitosti umístěné na území České republiky, v níž sídlí diplomatická mise nebo konzulární úřad a která je potvrzována samostatně
Pxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Daň se bude vracet do 30 dnů od vyměření.
K § 81
Podle § 81 je nadále umožněno vrátit daň za zdanitelná plnění uskutečněná plátcem, který tato plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxde vracena v souladu s mezinárodními smlouvami podle odstavce 1. V podstatě se bude jednat o vrácení daně za předvstupní programy (např. PHARE, SAPARD axxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxklady, které jsou uvedené v odstavci 4, mezi které patří jako doposud potvrzení vydané Ministerstvem financí, případně subjektem, který má oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxa ze třetích zemí.
Žádost o vrácení bude oprávněná osoba podávat u místně příslušného správce daně a daň se ji vrátí při splnění zákonných podmínek do 3x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxá z odstavce 9.
K § 82
Ustanovení § 82 se bude uplatňovat u nákupu zboží a služeb za účelem podnikání, od data vstupu ČR do EU vůči osobám, které jsou regxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou přepravních služeb při dovozu s vývozu a služeb s nimi souvisejících, v souladu s příslušnou směrnicí ES.
Podle odstavce 2 se daň bude vracet xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou stanoveny procesní podmínky, za nichž se daň vrací. Oprávněná osoba podává žádost o vrácení daně podle odstavce 4 Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxí nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem a potvrzení o registraci osoby jiného členského státu, že je osobou registrovanou k dani.
Daň bxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxkým subjektům ze třetích zemí, které nejsou členy společenství a recipročně vracejí daně českým podnikatelským subjektům a neuskutečňují v tuzemsku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného a služeb použitých v České republice osobám ze třetích zemí vzniká. Podle odstavce 2 se daň se vrací na zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxané hodnoty nebo podobné daně nebo, pokud v případě vybírání takové daně je částka daně vracena podnikateli se sídlem v České republice.
Daň bude opráxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxí při vývozu zboží nakoupeného v tuzemsku mimo území Evropského společenství. Fyzická osoba, která nemá na území Evropského společenství místo trvalxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xřadem.
Možnost vracení daně je omezena pouze na zboží, které nemá obchodní charakter a jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxlematické prokázaní skutečnosti, že deklarované množství těchto výrobků je skutečně vyváženo.
Zakoupené zboží musí být vyvezeno do 3 měsíců od jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx oprávněná osoba žádat přímo prodávajícího nebo prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x5, v němž jsou stanoveny podmínky pro vracení daně zdravotně postiženým osobám při pořízení automobilu. Vracení daně je navrhováno za stejných podmínxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxí daně podle tohoto paragrafu je v odstavci 2 definována osoba se zdravotním postižením. Lhůta pro uplatnění nároku na vrácení daně je podle dosavadní pxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxušným směrnicemi, týkajícími se daně z přidané hodnoty.
K § 86
V § 86 je upraveno vrácení daně olojeným silám cizích států, případně Organizaci Sevxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxy pořízené v tuzemsku. To neplatí v případě, že osvobození od daně se uplatní podle § 68 odst.8
Nárok na vrácení daně uplatňují oprávněné subjekty prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xebo poskytnutí služby.
Finanční úřad vrátí daň na účet Ministerstva financí za splnění zákonných podmínek do 30 dnů od podání žádosti.
K § 87
V soulxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx nacházejících se v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel. Prodej za ceny bez daně je možný pouze fyzickým osobám při jejich cexxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xakové zboží dani na výstupu bez započtení spotřební daně do základu pro výpočet daně. Kupující plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně. Povolení k proxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xebo nedodržení umožňuje povolení odejmout.
K § 88
V tomto novém ustanovení je vymezen postup v souladu s předpisy Evropského společenství, kterým xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxmto ustanovením se umožňuje zahraniční osobě, aby přiznávala daň a komunikovala se správcem daně pouze elektronickým způsobem, a to se správcem daně z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxené podmínky. Jedná se o aplikaci úplně nového ustanovení, s jehož uplatňováním zatím nemají zkušenosti ani stávající členské státy.
K § 89
V tomto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xoskytuje cestovní službu tím způsobem, že nakoupí služby cestovního ruchu od jiných osob a poskytuje tyto služby jako jeden zájezd tedy jako svoji jednx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxy. Přirážka je rovna rozdílu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxžim je povinen používat poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem a poskytuje zákazníkovi tuto jednu službu, ale nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxžimu nesmí vystavit doklad, na kterém je uvedena samostatně daň.
Cestovní služba je osvobozena od daně, pokud služby nakoupené od jiných osob jsou posxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo zboží od plátce nebo osoby registrované k dani v jiném členském státu.
Jestliže poskytovatel cestovní služby uplatňuje také daň podle obecného prinxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnci.
K § 90
V tomto ustanovení je nově vymezen v souladu s předpisy Evropského společenství zvláštní režim zdaňování přirážky, který může použít obxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxých podmínek. Obchodníkem se rozumí plátce, který nakoupí, pořídí nebo doveze toto zboží, za účelem dalšího prodeje a jedná vlastním jménem nebo jménex xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může použít obchodník, který pořídil toto zboží od osoby, která nemusela uplatnit daň u prodávaného zboží, jedná se o zboží, u kterého není žádná daň na vxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxy.
Pro zvláštní režim se může rozhodnout obchodník i v případě prodeje uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, které dovezl, umělecxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxnila daň normálním způsobem. Pokud se však obchodník rozhodne používat zvláštní režim i u tohoto zboží, musí to oznámit finančnímu úřadu a postupovat txxxx xxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxst v tomto členění daňovou evidenci.
K § 91
V § 91 je na základě požadavku územních finančních orgánů zachována možnost stanovení daňové povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukládající povinné zavedení registračních pokladen, bylo by toto ustanovení "mrtvým" (nadbytečným) ustanovením.
K § 92
Podle § 92 je ve vazbě na čxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxního zlata byla předběžně konzultována s ČNB. Nutnou podmínkou pro zavedení tohoto zvláštního režimu je, aby členské státy pravidelně předávaly Evroxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xlata je osvobozen od daně. Přitom ve vztahu k tomuto osvobození lze výjimečně uplatňovat nárok na odpočet daně v plné výši při výrobě investičního zlatax
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxrok na odpočet daně v plné výši.
K § 93
Tímto paragrafem se upravuje oblast správy daně z přidané hodnoty, a to tak, že se obecně postupuje podle zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem. Je to den, který uvede správce daně na osvědčení o registraci. V původním zákoně byl rozhodujícím dnem pro regxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxadů. Při registraci postupuje správce daně podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní.
V odstavci 2 jsou uvedeny podmínky, za ktxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxistrace u osob, jejichž obrat překročil stanovený limit pro povinnou registraci, a to na den, který je uveden na osvědčení o registraci.
V odstavci 3 sx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxadem, se stává plátcem dnem nabytí majetku.
V odstavci 4 se stanoví, že osoby povinné k dani, které jsou nástupnickými společnostmi zaniklých společxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxny v Obchodním zákoníku.
V odstavci 5 se v souladu se Šestou směrnicí stanoví, že se osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění a plnění xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xhledu na to, že její obrat nepřesahuje obrat pro povinnou k registraci. Do této hodnoty se započítává i hodnota zboží, které jí bylo zasláno z jiného členxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stanoví, že plátcem se stává osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění a plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně, pokud je jí zasíláxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, které jsou poskytovány uvedené služby z jiného členskxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxi, přepravní služby, služby kulturní, služby související s přepravou, zprostředkovatelské služby a služby v § 16 odst. 6) je podle 6. směrnice v tuzemsxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xokud je jí dodáváno zboží s montáží nebo instalací. V souladu s 6. směrnicí je místo plnění v tuzemsku.
V odstavci 9 se stanoví povinnost plátci uvádět dxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxtce bude mít původní vydané osvědčení.Pokud plátce požádá o provedení změny v Osvědčení o registraci, provede jí místně příslušný správce daně.
K § xx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve kterém obrat překročila.
V odstavci 2 se stanoví postup a lhůta při překročení limitu pro povinnou registraci u osob podnikajících ve sdružení.Osxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxní přihlášky pro účastníky sdružení v případě uzavření smlouvy o sdružení nebo zaregistrování některého účastníka zůstávají stejné.
V odstavcích xx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxivatizace nebo prodeje podniku a v případě pokračování v živnosti po zemřelém plátci, které jsou stanoveny tak, aby bylo zajištěno plynulé pokračovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xsoba nezaniká a pouze mění svoje vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků.
V odstavci 6 je stanovena lhůta 15 dnů, ve které osoba povixxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxkutečňuje zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně "dobrovolně" se zaregistrovat, a to v případě, kdy její obrat nedosahxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxené plnění podat přihlášku k registraci.V souladu se 6. směrnicí se stanoví výjimka pro osoby povinné k dani, které se rozhodnou, že budou zdaňovat nájex xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi osobě povinné k dani, které je zasíláno zboží z jiného členského státu, které je předmětem spotřební daně a to 15 dnů přede dnem dodání.
V odstavci 10 se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxů ode dne poskytnutí služby.
V odstavci 11 se stanoví lhůta pro podání přihlášky osobě povinné k dani, které je dodáno zboží s instalací nebo montáží z jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxví zavádí nové označení osob, které se nemohou stát plátci, ale z důvodu pořízení zboží jsou povinny za určitých podmínek přiznat a zaplatit daň správci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, a ani jinak nepodnikají a osoby, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na oxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění bez nároku na odpočet daně se v případě, že pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem spotřební daně, považuje vždy za osobu idexxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxifikační číslo, které bude tvořit zkratka CZ a indikátor, stanovený podle zvláštního právního předpisu.
K § 97
V odstavci 1 je stanovena osobě idexxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxzná a zaplatí daň místně příslušnému správci daně. Tato osoba je povinna zaplatit daň z hodnoty pořízeného zboží, kterou překročí částku 10 000 EUR.
V oxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxntifikačního čísla, která však musí být podána před prvním dodáním zboží.
V odstavci 3 se stanoví, že výše uvedené osoby jsou oprávněny se dobrovolně pxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxinnost používat tento režim nejméně 2 kalendářní roky.
K § 98
V odstavci 1 a 2 je uvedena výše náhrady, kterou jsou povinny zaplatit osoby, které nesxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxrávce je oprávněn uložit tuto náhradu podle zvláštního předpisu, který upravuje správu daní a bude při jejím uložení postupovat jako při uložení pokutx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má plátce, jehož obrat za předchozí kalendářní rok byl nižší než 10 mil. Kč. Pokud obrat plátce přesáhl za uplynulý kalendářní rok tuto částku je jeho zdaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlendářní měsíc. Stejně může postupovat i osoba povinná k dani při podání přihlášky k registraci, pokud podnikala v uplynulém kalendářním roce a přesáhxx xxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní a nástupnických společností.
V odstavci 6 se stejně jako dosud stanoví postup v případě stanovení zdaňovacího období začínajícího podnikatele, kxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxmy nebo výnosy. V těchto případech se vychází z předpokládaného obratu v běžném roce.
Podle odstavce 7 je prvním zdaňovacím obdobím plátce po registrxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xbdobí nejdříve od počátku následujícího kalendářního roku. V tomto ustanovení je zakotvena i povinnost plátce provést změnu zdaňovacího období, pokxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na hodnotu pořizovaného zboží z jiného členského státu.
K § 100
V § 100 jsou stanoveny zásady vedení evidence pro účely DPH. Oproti současnému zněnx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxerých je povinen krátit nárok na odpočet daně. Evidenci o uskutečněných plněních vede v členění odpovídajícím členění v daňovém přiznání. V odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe uvedené v přiznání musí být plátce schopen prokázat správci daně.
Podle odstavce 2 je nadále plátce, který nevede účetnictví povinen vést evidenci oxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xodle odstavce 3 je určený účastník sdružení, který za sdružení plní povinnosti a uplatňuje práva, povinen vést evidenci pro daňové účely podle odstavcx x x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x odstavci 4 se nově doplňuje povinnost pro plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, aby vedl evidenci pořízeného zboží v členění na pořízexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxčasném znění zákona. Doplňuje se, že daňové přiznání se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí.
V odstavci 2 je nově upraveno podáváxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrzu, ve lhůtě uvedené v odstavci 1. V průběhu konkurzu podává ve stejných lhůtách daňové přiznání správce konkurzní podstaty, který po prohlášení konkxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xodávání daňového přiznání plátcem, který jako oprávněná osoba pokračuje v živnosti po zemřelém plátci, a to ke dni úmrtí plátce. Osoba oprávněná při ukxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxxx 4 je upraveno podání daňového přiznání v případě zániku společnosti nebo družstva po zrušení bez likvidace. Právní nástupce podá daňové přiznání za zaxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem sdružení, který ve svém daňovém přiznání uvádí v součtu svoji daňovou povinnost a daňovou povinnost z činnosti sdružení.
V odstavci 6 se oxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxinnost.
K § 102
V souvislosti s obchodováním uvnitř území Evropského společenství a v souladu s jeho předpisy se doplňuje ustanovení týkající se soxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxěleně uvést i přemístění jeho obchodního majetku pro účely jeho podnikání do jiného členského státu, kde je povinen se registrovat k dani, a odděleně i dxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxenských státech. Dodávky zboží osobě, která není registrovaná v jiném členském státu se do souhrnného hlášení neuvádějí. Za sdružení podává souhrnné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xezinárodní administrativní spolupráci v oblasti DPH. Dle nařízení Rady č.218/92/EHS si členské státy vzájemně poskytují čtvrtletní údaje o těchto dxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx měsíčně by vzhledem k účelu údajů v něm obsažených přestavovalo nadměrnou administrativní zátěž nejen pro plátce, ale i pro správce daně.
Vzhledem kx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaní, a proto je upřesněna v návrhu tohoto ustanovení . Jakékoliv opravy uvedených údajů uvedených v souhrnném hlášení se navrhují provádět formou náslxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nároku na odpočet daně. Ustanovení obsahuje rovněž obdobný postup při využití údajů obdržených v rámci mezinárodní administrativní spolupráce.
x x xxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxovou povinnost případně nedochází-li ke snížení nebo zvýšení daňové povinnosti, je plátce podle odstavce 1 povinen předložit. Tuto povinnost má plátxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxdech, že snižuje souhrnem oprav daňovou povinnost.
V dodatečném daňovém přiznání uvádí plátce podle odstavce 3 pouze rozdíly od údajů na jejichž záklxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxí podle odstavce 5 původní chybné údaje se záporným znaménkem a údaje se správnou sazbou uvede s kladným znaménkem.
K § 104
V tomto ustanovení je uvedxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud tímto uvedením nesníží daňovou povinnost za zdaňovací období, správce daně mu daň nedoměří. Jestliže dojde ke snížení daňové povinnosti předepíše xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxřesáhne za zdaňovací období částku 100 Kč správce daně jí plátci nepředepíše. Jiné sankce nebudou uplatňovány.
K § 105
V ustanovení je stanoven poxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxý plátci vzniká v případě, že nemá žádné nedoplatky na daních. Do ustanovení se doplňuje ustanovení převzaté ze zákona o správě daní a poplatků, že prohlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxátce o vrácení přeplatku požádat a správce daně postupuje podle ustanovení právního předpisu, který upravuje správu daní.
Doplňuje se výše částky vrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxmotný vratitelný přeplatek.
K § 106
Podle odstavce 1 může plátce požádat o zrušení registrace, pokud za 12 po sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxří se jimi stali v důsledku nabytí majetku na základě privatizace, přeměny společnosti nebo družstva nebo v důsledku pokračování v živnosti po zemřeléx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
V odstavci 2 jsou stanoveny podmínky pro zrušení registrace plátců, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxl plátcem v důsledku nabytí majetku v privatizaci, přeměny společnosti nebo družstva nebo v důsledku pokračování v živnosti po zemřelém plátci, oprávxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx
xxxxx xxxtavce 4 je každý plátce, který žádá o zrušení registrace, povinen prokázat, že pro zrušení registrace splnil zákonem stanovené podmínky, tj. od data jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxrace zemřelého plátce. Obecně platí, že plátce má povinnost při zrušení registrace snížit uplatněný odpočet u obchodního majetku a tuto povinnost při xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xostup, kdy tato osoba vydává majetek dědici při ukončení dědického řízení. Při zrušení registrace zemřelého plátce, osoba oprávněná nesnižuje uplatxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x živnosti dále pokračovat, se uplatní stejný zjednodušený postup. Zrušení registrace osoby oprávněné, která pokračovala po zemřelém v podnikání se nxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxt.
Odstavec 6 stanoví postup při zrušení registrace zanikající společnosti nebo družstva při zrušení bez likvidace. Uplatňuje se stejný zjednodušxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx neuplatňuje nárok na odpočet daně při zaregistrování.
Podle odstavce 7 je správce daně oprávněn zrušit registraci plátce, pokud neuskutečnil bez ozxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxi.
Vzhledem k tomu, že plátce musí být o tomto rozhodnutí správce daně informován, má odvolání proti tomuto rozhodnutí podle odstavce 7 odkladný účinxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje možnost požádat o zrušení registrace osob identifikovaných k dani. Tyto osoby mohou požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí 2 kalendářnxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxví se lhůta, ve které musí osoby identifikované k dani požádat o zrušení registrace, protože jinak se jejich registrace automaticky prodlužuje o další xxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, ale také osoby identifikované k dani, osoby registrované k dani v jiném členském státu a zahxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrostředek z jiného členského státu. Mezi osobami povinnými platit daň je zahrnuta i jakákoliv osoba, která uvede daň na daňovém dokladu.
V odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxm, které nejsou plátci ani osobami identifikovaným k dani. Tyto osoby mají postavení daňového subjektu a daň jsou povinny přiznat a zaplatit Finančnímx xxxxx xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daň z prodaného obchodního majetku plátce místně příslušnému správci daně plátce.
K § 109
V odstavci 1 jsou stanoveny podmínky, za kterých je právxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxstupce zastupuje osobu registrovanou k dani v jiném členském státu nebo zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku , ani nexx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxi povinnými k dani.
Podle odstavce 2 si osoba registrovaná k dani v jiném členském státu pro splnění povinnosti přiznat a zaplatit daň může zvolit daňovxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxinnosti přiznat a zaplatit daň v tuzemsku povinna zmocnit daňového zástupce.
Podle odstavce 4 daňovému zástupci přidělí správce daně daňové evidenxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Povinnosti daňového zástupce jsou zejména vedení evidence, podávání daňového přiznání a zaplacení daně za zastupovanou osobu ve stanovené lhůtě.
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtření za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Podle navrhovaného § 110 může po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vláda České repubxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrovést úpravu platných sazeb daně ve vymezeném rozsahu, případně umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly a další vyjxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xaně v plné výši.
K § 111
V přechodných ustanoveních je nutné ošetřit skutečnosti, že nový zákon nebude, se vší pravděpodobností, platit od začátku rxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xroto se stanoví:
K bodům 1 a 2
Pro uplatnění DPH před účinností zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxo uplatnění práv souvisejících s uplatněním daně podle dosavadních předpisů, které se řídí dosavadními právními předpisy.
K bodu 3
Plátce dosud rexxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxovacím obdobím podává daňové přiznání za měsíc duben 2004 podle dosavadních předpisů, a to k datu podání čtvrtletního přiznání za II. čtvrtletí roku, txx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxx0.2003).
V bodě 5 se stanoví, že plátce, který podává daňové přiznání za kalendářní čtvrtletí a postupoval podle bodu 4 přechodných ustanovení, má jakx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxu to je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí).
Podle bodů 4 a 5 přechodných ustanovení má tak plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím povinnosx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxo identifikačního čísla je v členských státech EU odlišná je pro přechodné období stanoveno, že dosavadní daňové identifikační číslo zůstává v platnoxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxe se nahrazují kódem "CZ". Povinností daňového subjektu je uvádět toto číslo a správce daně vyznačí jeho změnu v osvědčení o registraci.
K bodu 7
Protoxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x1 mil. Kč za dvanáct kalendářních měsíců), je stanoveno, že takto se bude poprvé postupovat od data účinnosti nového zákona, tj. nebude se přihlížet k obxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx pozdějších předpisů).
K bodu 8
Vzhledem k tomu, že se předpokládá účinnost zákona v průběhu roku 2004 a pro krácení nároku na odpočet daně je nově stanxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtanovení koeficientu, je pro zdaňovací období roku 2004 stanoveno, že se jako zálohový koeficient použije konkrétně koeficient vypočtený z údajů rokx xxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtu než po 1.1.2001 (koeficientem se krátila veškerá daň na vstupu, od 1.1.2001 pouze ta část daně související s přijatými zdanitelnými plněními použitxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří použili v období do konce roku 2000 tento jiný způsob krácení nároku na odpočet, je stanoveno, že při zrušení registrace se použije ke krácení danx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x pro vypořádání nároku na odpočet daně budou platit jak původní, tak nové předpisy, je stanoveno, že vypořádání nároku na odpočet xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxx 11
U smluv uzavřených podle dosavadního znění zákona se stanoví povinnost vypořádat daň ze záloh, které se podle dosavadního znění zákona nezdaňovaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x uzavřených smluv o finančním pronájmu se bude postupovat podle dosavadních předpisů, a to jak z hlediska základu a sazeb daně, tak i při uplatňování odpxxxx xxxxx
x xxxx xx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxku uskutečňovat zdanitelná plnění.
K bodu 14 a 15
V těchto bodech jsou stanoveny postupy týkající se zboží, které po nabytí účinnosti tohoto zákona vsxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxo v jiném členském státu nebo nově přistupujícím členském státu propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 30. dubna 2004 a po dni nabytí účinnosxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxoz, tranzit nebo pasivní zušlechťovací styk do 30. dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti zákona vstoupí do jiného členského státu, se postupuje jako při vxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xrovedeny od 1.1.1993 jak změnou zákona o DPH, tak případně i změnou jiných zákonů (např. zákonem o spotřebních daních, o oceňování majetku a dalších vyjxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxze č. 1
Rozsah výrobků, u nichž může být uplatňována snížená sazba daně, stanoví Šestá směrnice ES v příloze H. S touto přílohou nebyl zatím zákon o DPH v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příloha č. 1 je v souladu s uvedenou přílohou H s výjimkou tepla, u něhož Česká republika, v rámci negociačních jednání, dosáhla časově omezené výjimky pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxazení zboží pro celní účely, kde rozhodující je slovní vymezení názvu zboží, kterého se možnost uplatnění snížené sazby daně týká v návaznosti na zařazxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxené v kapitolách 01 a 25 s výjimkou kapitoly 24 (tabákové výrobky) a alkoholických nápojů.
Snížená sazba daně se uplatní také u farmaceutických výrobxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxazených v kapitolách 01 až 96, přičemž zdravotnické prostředky musí splňovat požadavky podle zvláštních právních předpisů, včetně náhradních dílů, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem. Jedná se zejména o prostředky určené pro tělesně postižené občany a pro zdravxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xrčeného k využití v zemědělské výrobě (např. hnojiva a postřiky) kapitol 31 a 38.
K příloze č. 2
Podle dosavadního znění zákona o DPH je snížená sazba apxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxně, stejně jako je tomu u zboží s výjimkou převodu a dodání bytových domů, rodinných domů a bytů, včetně stavebních a montážních prací vážících se k těmto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x služeb uvedených v příloze 2, která je navržena v maximální hranici, kterou připouští příloha H se uplatňuje sazba daně snížená.
K příloze č. 3
V příloxx xx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxni. Z toho pak vyplývá, že při uskutečňování těchto činností se veřejnoprávní subjekty jako osoby povinné k dani podle dosaženého obratu mohou stát pláxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xenž s nimi obchoduje, může uplatnit zvláštní režim podle § 90.
Předměty jsou vymezeny podle přílohy I Šesté směrnice ES ve vazbě na Harmonizovaný systéx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxznosti na.zařazení zboží podle jednotlivých položek. Vzhledem k tomu, že nelze podle tohoto systému jednoznačně zařadit keramiku, emaily a fotografxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR