LIT239599CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2017 Sb., o platebním styku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxo ekonomiku a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Vzhledem ke skutečnosti, že současná česká právní úprava xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxského právního řádu. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, ktxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o platebním styku, neboť novela stávajícího zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, není vhodná z důvodu zajišxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxhu zákona o platebním styku nahradí stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Nový zákon o platebním styku zaxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xransakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Toto opatření má za cíl zajistit větší bezpečnost placení přes internetx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xvé moci (např. mobilní telefon), biometrické údaje (např. otisk prstu, nebo i selfie). Změna oproti stávajícímu stavu je v tom, že povinnost silného ovxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, které ale již mnohé banky dodržují.
Snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené/odcizené kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxret, kdy dochází ke snížení limitu odpovědnosti uživateli za ztrátu z neautorizované transakce na 50 EUR.
Úprava blokace peněžních prostředků
Doxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou výši transakce (skutečná částka za čerpané pohonné hmoty či za služxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnce.
Nepřímé dání platebního příkazu
Zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikacíx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xkamžiku zadání platebního příkazu informaci o tom, zda je na účtu dostatek peněžních prostředků, v důsledku čehož může příjemce již v tomto okamžiku exxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx o snahu poskytnout alternativu ke klasickým karetním schématům. Nezávislý vydavatel karty následně získává peněžní prostředky prostřednictvím stxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázání totožnosti, při kterém se využije elektronické identifikace, pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikacx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdá povinnost prokazovat totožnost podle zákona o elektronické identifikaci. Totožnost podle zákona o platebním styku tak lze osvědčit i jinými způsxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xostačující, neboť je nezbytné do něj transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxnice“), aby byl dosažen soulad právních předpisů ČR a EU. Směrnice nahrazuje původní Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listoxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxerá se zrušuje s účinkem od 13. ledna 2018.
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy
V souvislosti s přijetím návrhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxvat v souvislosti s vedením správních řízení a při výkonu dohledu. Nutnost stanovit orgány dohledu však pramení z evropských právních předpisů. Předpxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxožky státu a nebude požadován nárůst počtu funkčních míst v organizačních složkách státu.
5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochrxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxatebním styku, na režimu uchovávání a zpracování údajů se tedy nic nemění. Rovněž veškeré nakládání s osobními údaji v případě silného ověření uživatexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxedeno ve zvláštní části důvodové zprávy (v odůvodnění k § 223).
6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Korupční rizika, která mohou vést ke zvýhodněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxvní řízení se řídí správním řádem či sektorovými procesními předpisy. Rozhodovací pravomoc je transparentní a je vždy možné určit konkrétní subjektyx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x. Zhodnocení dopadů na veřejné rozpočty
V současnosti není možné finanční dopady na státní rozpočet kvantifikovat. Náklady lze očekávat v souvisloxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcímu stavu, nelze očekávat zásadní dopady na rozpočet dohledového orgánu.
8. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem ČR
Návrh zákonx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxající na oblast platebních služeb.
Návrh zákona se dotýká zejména ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LPS) a ústavně zaručeného práva pxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxo jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4 LPS). Zásahy do uvedených základních práv jsou vyváženy legitimním zájmem na ochraně spotřebitele.
Pokud jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx 1 Ústavy) a činí tak způsobem, který neohrožuje plnění jejího hlavního ústavně zakotveného cíle, jímž je péče o cenovou stabilitu. Kromě toho návrh zákxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxdu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2 LPS) a v oblasti správního trestání zásadu
nullum crimen sine lege
,
nulla poena sine lege
(xxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxími smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právními xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxhu. Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast platebních služeb. Pokud jde o pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxmý život (čl. 8 Úmluvy). Zásahy do těchto práv jsou nezbytné k naplnění legitimního cíle, jímž je zájem na ochraně spotřebitele. Tím je podle názoru předxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx. 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a v případě práva na soukromý život hospodářský blahobyt země a ochrana práv a svobod jiných (čl. 8 odst. 2 Úmluvy). Kromě toho nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxm, že nijak neomezuje právo osob dotčených zásahy do výše uvedených práv žádat o přezkoumání těchto zásahů soud, a dále zásadu
nullum crimen sine lege
,
nxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Návrh zákona je v souladu s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxhovaná právní úprava předpokládá zlepšení přístupu určitých skupin spotřebitelů k finančním službám.
11. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a nemá žádný dopad na rovnost muxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxrodní konkurenceschopnost.
14. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí
Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na podnikatelské proxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkrétně se jedná např. o ustanovení o předsmluvních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxrizované nebo nesprávně provedené platební transakce.
15. Zhodnocení dopadů na územní samosprávné celky (kraje, obce)
Navrhovaná právní úpravx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní dopady na spotřebitele. Naopak, jejím cílem je posílení vnitřního trhu platebních služeb v Evropské unii, jehož účastníky jsou spotřebitelé a rovnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na výkon statistické služby.
Vzhledem k zavedení internetových srovnávacích stránek navrhovaná pxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxst nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
19. Návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxvání toho zákona dokončila ještě Poslanecká sněmovna v tomto volebním období, navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlax xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxrany Evropského soudního dvora. Z důvodu nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by mohlo dojít k prodloužení legislxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxků směrnice o platebních službách je nutné, aby tato transpozice byla ve všech členských státech, včetně České republiky, provedena včas a začala fungxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxž čeští podnikatelé, kteří obchodují se zahraničím, ocitl v konkurenční nevýhodě oproti členským státům, v nichž dojde k včasné transpozici. Pokud by xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxrazně zkomplikovat (zvláště při požadavku na silné ověření uživatele).
V úvahu je třeba vzít také to, že pro soukromoprávní pravidla směrnice není stxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkona. Tomu je však třeba přizpůsobit stávající smluvní vztahy mezi poskytovateli platebních služeb a jejich uživateli. Proto je žádoucí, aby byla zajxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xřípravy paragrafového znění uskutečňovalo podrobné konzultace se zástupci komerční sféry s cílem usnadnit jejich přechod na novou právní úpravu.
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžbách, směrnice o elektronických penězích, směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a směrnice o platebních účtech se doplňuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxbankovních poplatcích, která se sice netransponují, protože jsou přímo použitelná, ale v návrhu zákona se stanoví přestupky za porušení povinností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxhoto zákona, na rozdíl od některých jiných pojmů, které jsou definovány s obecnou platností, protože je bude třeba častěji používat i na jiných místech xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu). Většina definovaných pojmů je převzata přímo ze směrnice o platebních službách, na rxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xamotného (z obecného významu, který je pojmu přisuzován), a dále pojmy, jejichž obsah nevyplývá z kontextu právního předpisu. K některým definovaným xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxansakce iniciované příjemcem, uložení peněžních prostředků na platební účet nebo jejich výběr z platebního účtu. Platební transakcí nejsou např. přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx plněním, které poskytovatel jménem plátce uskutečňuje.
V základním případě se platební transakce (jde-li o převod peněžních prostředků) účastní čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xplynuly. Plátce může v platebním příkaze určit jako příjemce sám sebe, potom je plátcem i příjemcem stejná osoba (např. platba mezi různými účty téhož mxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxuace, kdy na jedné straně platební transakce splývá osoba plátce nebo příjemce s osobou poskytovatele. Jedná se o případy, kdy poskytovatel provádí plxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxovému splynutí dojde na obou stranách transakce (v transakci by vystupoval pouze jediný uživatel a jediný poskytovatel, který by však přitom jednal svxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxý slouží k provádění platebních transakcí. Vzhledem k široké definici platební transakce [§ 2 odst. 1 písm. a)] se nejedná pouze o účty, které slouží k prxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxebního účtu i některé tzv. účty spořicí, jestliže na ně lze opakovaně vkládat nebo z nich vybírat peněžní prostředky. O platební xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo vázána na další součinnost osoby, která účet vede. Z tohoto důvodu zpravidla nenaplňují definici platebního účtu např. termínované vklady a také účtx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxvažovány za platební účty pouze při splnění určitých podmínek. Jestliže jsou peněžní prostředky z takového účtu vypláceny přímo příjemci úvěru, byť bx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxe), a proto ani takový účet nemůže být považován za platební účet. Totéž platí i v opačném případě, kdy platbami na takový účet plní příjemce úvěru svůj vlxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, může úvěrový účet naplnit definici platebního účtu. V takovém případě je třeba zkoumat, co je cílem prováděných převodů. O platební účet se nejedná texxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxsobem distribuce úvěru a pokud tedy v tomto transferu distributor úvěru vystupuje jako plátce a nikoliv jako poskytovatel plátce. (Nic samozřejmě nebxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxkytovatel i plátce v jedné osobě).
Jako příklady lze uvést situace, kdy je poskytnutý úvěr čerpán prostřednictvím platebního prostředku nebo ve formx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xterým si poskytovatel úvěru zajišťuje kontrolu nad tím, že peněžní prostředky budou použity v souladu s dohodnutými podmínkami úvěru. Charakteristixxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx dáno předem dohodnutými podmínkami úvěru. Do této skupiny případů lze zařadit např. čerpání úvěru s předem konkrétně definovaným účelovým vymezením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx transakci. Pojem platební transakce totiž není vázán pouze na platební účty. I peněžní prostředky vedené na jiném než platebním účtu mohou být použity x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrázových transakcí).
K odstavci 1 písm. c) (peněžní prostředky)
Za bezhotovostní peněžní prostředky lze považovat pohledávku za poskytovatelex xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxostředku je ve směrnici i v zákoně vymezen široce, aniž by však toto vymezení z důvodu dynamického rozvoje v oblasti informačních a komunikačních technxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxodnutých postupů jako použití osobních čísel (PIN) nebo hesel nebo softwarové vybavení (např. platební aplikace v počítači nebo v mobilním telefonu nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Verein für Konsumenteninformation), kde se uvádí, že „článek 4 bod 23 směrnice xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího příkazu, tak i elektronické zadání platebního příkazu představují platební prostředky ve smyslu tohoto ustanovení“. Dikce směrnice „personalixxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xhrady, inkasa a trvalého příkazu. Všechny definice vycházejí z evropské úpravy, konkrétně z nařízení o úhradách a inkasech v eurech a ze směrnice o platxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxna pouze pro tento zákon a reflektuje používání pojmu inkaso v oblasti platebního styku i u širší veřejnosti.
K odstavci 1 písm. h) až i) (možnost přečexxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze na spotřebitele.
K odstavci 1 písm. j) (služba spojená s platebním účtem)
Pojem služba spojená s platebním účtem je širší než pojem platební sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxpřímého dání platebního příkazu)
Nepřímé dání platebního příkazu je obsahem nové platební služby a spočívá v předání platebního příkazu, který dal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vůli, ale jedná jménem plátce, nemůže tedy například platební příkaz modifikovat. Jedná se o určitou obdobu karetních transakcí, ovšem liší se v tom, žx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlatebním účtu)
Informování o platebním účtu zahrnuje sběr informací o platebním účtu (např. o zůstatku), uskutečněných transakcích prostřednictxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, což je jejím definičním znakem.
K odstavci 2 písm. a) až d) (členský stát, jiný členský stát, domovský a hostitelský členský stát)
Definxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxké unie, ale i Island, Lichtenštejnsko a Norsko jako smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
K odstavci 2 písm. g) (vedoucí osoba)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx se podílejí na řízení dané osoby. Vymezení této definice je důležité zvláště pro vymezení podmínek pro udělení povolení k činnosti pro jednotlivé poskxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxst v jiném než domovském členském státě nebo jako provozovna v domovském členském státě. Všechny provozovny v jiném než domovském členském státě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xástupce. Cílem je odlišení pověřeného zástupce od pojmu obchodního zastoupení, jak je definován v NOZ v ustanovení § 2483. Věcně se obchodní zástupce, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jedná jménem poskytovatele. Upřesňuje se, že pověřeným zástupcem není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe má význam především pro platební instituce a instituce elektronických peněz, jejichž pověření zástupci podléhají souhlasu České národní banky. Prx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x písm. j) (skupina)
Vymezení skupiny navazuje na prováděcí nařízení č. 241/2014 k nařízení CRR (č. 575/213), kdy člena skupiny mohou mimo jiné tvořit xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vztahy popsané v čl. 7, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 113 odst. 6 CRR. Bod 3 míří na personální propojení.
K odstavci 2 písm. k) (platební systém)
Definuje se oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxon jako platební systémy s neodvolatelností zúčtování.
K odstavci 3 písm. a) a b) (plátce a příjemce)
Jedná se sice o pojmy, jejichž význam vyplývá z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxí případných nejasností přesto definují. Není vyloučeno, aby plátcem i příjemcem byla tatáž osoba. Může nastat i situace, kdy na jedné straně platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxí dluh) nebo platbu svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Tato skutečnost sama o sobě nic nemění na tom, že taková operace má charxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxatelem nebo mezi příjemcem a jeho poskytovatelem.
K odstavci 3 písm. g) (jedinečný identifikátor)
Jedinečný identifikátor je údaj, prostřednicxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro posouzení, zda byla platební transakce provedena správně.
K odstavci 3 písm. i) a j) (pracovní den a provozní doba)
Význam těchto pojmů je sice v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxí doby), kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení konkrétní platební transakce. Oba pojxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh dní. Ohledně lhůt kratších než jeden den je stanoveno, že běží pouze během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxjmů dostatečně zřejmé i z pohledu uživatele.
K odstavci 3 písm. o) (úvěr)
Definice úvěru se liší od úvěru vymezeného v NOZ v ustanovení § 2395. Definixx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxání zahrnuje započtení vzájemných pohledávek (tzv. netting či výpočet čistých pozic) a samotný převod peněžních prostředků. Systém může oba postupy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxs settlement, tedy provede každý převod peněžních prostředků, aniž by nejdřív započítával vzájemné pohledávky svých účastníků. Naopak některé systxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi).
K odstavci 4 písm. b) (příkaz k zúčtování)
Definice příkazu k zúčtování reflektuje možnost propojení mezi systémy, tedy situaci, kdy systém nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxšeně řečeno, bez ohledu na zahájení insolvenčního řízení týkajícího se účastníků ve vlastním systému nebo propojeném systému (včetně jeho provozovaxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xení prostředníkem mezi účastníky systému, nýbrž vystupuje jako protistrana původních stran kontraktu, který byl po novaci rozdělen na dva nové, tedy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxran kontraktu, tzv. counterparty risk.
K odstavci 4 písm. f) (provozní den)
Pojem provozní den, k němuž je vztažen okamžik přijetí příkazu a vyloučxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxlendářního dne. Jinými slovy řečeno, zúčtovací cyklus neboli provozní den začíná většinou v odpoledních hodinách jednoho dne a končí v odpoledních hoxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zúčtování, tedy ochrana systémů, v případě insolvence některého účastníka. Mezi jednotlivými cykly zúčtování pak vždy bývá prodleva, kdy se systém pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxzen zcela přesně v pravidlech systému, takže není pochybnosti o tom, jak dlouho trvá a kdy přesně nastává. Proto předkladatel zvolil velmi obecnou defixxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrnice o platebních službách. Vymezení platebních služeb je poměrně široké. Zákon rozlišuje celkem 8 druhů platebních služeb, přičemž toto rozlišení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxadavky, zejména v oblasti kapitálu). Druhá směrnice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xefinice tzv. acquiringu platebních transakcí, která spočívá v předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí pro příjemce.
Odstaxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxh 1 nebo 2, jestliže se nejedná o některý z případů uvedených v odstavci 3, který obsahuje negativní definici platebních služeb. Jedná se především o plaxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxváděné prostřednictvím některých papírových platebních nástrojů (směnky, šeky, poštovní poukazy podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službácxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx 3
Nejde-li o platební službu, je používán obecný pojem platba místo pojmu platební transakce.
K odstavci 3 písm. c) bodu 4
Zda se jedná o úzce vymezxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xůzným obchodníkům v rámci jednotlivého obchodního domu, obchodníkům v rámci obchodního řetězce nebo v rámci téže jednotlivé akce (např. Matějská pouxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxpy palivových karet. Omezený rozsah zboží a služeb je třeba spatřovat v možnosti nákupu položek věcně spolu souvisejících; kupříkladu možnost nákupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx bezprostředně související s provozem vozidla, by podmínky pro aplikaci výjimky splňovat měla.
K odstavci 3 písm. c) bodům 5 a 6
Nově jsou z působnosxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxmínek v rámci omezené sítě. Dále jsou z působnosti vyňaty poukazy či nástroje určené k čerpání tzv. fondu kulturních a sociálních potřeb. Oba typy nástrxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxx xx xxxxx x výplatu dividend, výnosů nebo jiných příjmů, výplatu příjmů ze zpětného odkupu nebo prodeje.
K odstavci 3 písm. d) bodu 5
Jedná se o případy placenx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxet je
taxativní
, nespadá tedy pod tuto výjimku správa cizího majetku podle NOZ.
K odstavci 3 písm. e)
Platby prováděné poskytovatelem služby elektxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrmačních služeb jako jsou zprávy o počasí atp. Vyňaty jsou rovněž platby prostřednictvím mobilního telefonu za účelem nákupu jízdenek nebo vstupenek x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxích zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
K odstavci 3 písm. f) bodu 1
Jedná se o vynětí tzv. služby cashback xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx je cena nákupu, přičemž obdrží rozdíl mezi cenou nákupu a zaplacenou částkou zpět v hotovosti).
K odstavci 3 písm. f) bodu 2
Tato osoba není stranou sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracování a uchovávání údajů, o svěřenecké služby a služby na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosti, poskytování informačních technologix x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi není nepřímé dání platebního příkazu ani služba informování o platebním účtu.
K § 4:
V souladu se směrnicí o institucích elektronických peněz sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxprávní úpravu podmínek výkonu činnosti osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Nejedná se však o úpravu vyčerxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.
2.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
K § 5 a 6 (oprávnění poskytovat platební služby, oprávnění vydávat elektronické peníze):
Ustanovení § 5 taxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrávněné poskytování platebních služeb.
Kromě jednotlivých subjektů, které musí mít povolení podle jiných zákonů na finančím trhu (jako například bxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle § 34 zákona o České národní bance pro své zaměstnance a další právnické osoby. V tomto případě nad sebou ČNB nevykonává podle § 44c zákona o České náxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxktronických peněz postihováno příslušným ustanovením v části o přestupcích.
2.2 PLATEBNÍ INSTITUCE
2.2.1 Základní ustanovení
x x x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí institucí může být pouze právnická osoba, což je rozdíl například oproti poskytovateli platebních služeb malého rozsahu. Platební instituce nesmí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxební instituce přijímat peněžní prostředky pouze za účelem provedení platebních transakcí. Nemožnost přijímat vklady od veřejnosti je jedním z klíčxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxi s platební službou, neplyne-li platební instituci možnost poskytovat úvěry z jiného veřejnoprávního oprávnění.
Ustanovení § 8 vymezuje činnostix xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlatebních služeb (vymezených v ustanovení § 3) se jedná o činnosti, které souvisejí s poskytováním platebních služeb. Za služby související s poskytoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtování úschovy nebo uchovávání a zpracování informací, pokud je splněna podmínka souvislosti s poskytováním platebních služeb.
V souladu se směrnixx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx pouze úvěrem doplňkovým k poskytování platebních služeb [čl. 18 odst. 4 písm. a) směrnice]. Takový úvěr, pokud je poskytnut platební institucí v jiné čxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxé republice, tato podmínka na něj neplatí. Platební instituci je zapovězeno použít peněžní prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební traxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxna v zákoně o bankách.
Uvedené ustanovení samozřejmě neznamená, že platební instituce nemůže vykonávat jiné činnosti, musí si však pro jejich výkon oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce výlučnou povahu a mohou vznikat i tzv. “hybridní” platební instituce, pro něž bude poskytování platebních služeb představovat jen jednu z několixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxvolované na základě jiných zákonů (např. telekomunikační činnosti). Taková činnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) nesmí představovat podstatnxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxbní instituce, neboť například u mobilních operátorů představují platební služby pouze vedlejší složku jejich činnosti.
2.2.2 Povolení k činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xanka na základě žádosti. Pro udělení povolení k činnosti musí žadatel splňovat řadu kvalitativních i kvantitativních obezřetnostních požadavků. Usxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdavků snaží x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xít uzavřeno pojištění nebo srovnatelné zajištění ke krytí rizik spojených s neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakcí či se zneuxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx alespoň části služeb spojených s platebními službami v České republice. Snahou směrnice o platebních službách je zamezit tzv. regulatorní arbitrážix xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se poskytování platebních služeb podle § 9 odst. 1 písm. l) nemusí představovat část významnou. Smyslem ustanovení je zabránit situaci, kdy poskytovaxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x písm. m) je vyžadována odborná způsobilost v oblasti poskytování platebních služeb. Toto ustavení se vztahuje jen na vedoucí osoby, které skutečně říxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxechny vedoucí osoby platební instituce tedy musejí být důvěryhodné. K pojmům důvěryhodnost a odborná způsobilost vydala Česká národní banka jako orgxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdní banky kritériem zohledňujícím znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu (odborná praxe na finančním trhu), u vedoucích osob též dostatexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxedložených žadatelem, vlastních zjištění (např. informací zjištěných při výkonu dohledu apod.), z případného pohovoru s posuzovanou osobou (v přípxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx k dispozici.
Důvěryhodnost je kritériem zohledňujícím dodržování právních a etických pravidel, morální profil a integritu. Při posuzování důvěryxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx apod.), případně z dalších skutečností, které má v daném případě k dispozici.
Ustanovení § 9 odst. 2 umožňuje udělit povolení k činnosti platební instxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxdní smlouvy zaručující zahraničním subjektům režim tzv. národního zacházení).
O žádosti o povolení k činnosti platební instituce se rozhoduje ve spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxu přerušit. Lhůta pro vydání rozhodnutí během přerušení neběží. Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze podat pouze elektronickxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcí povinnost v případě změny údajů, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. Na toto ustanovení navazuje možnost České národní banky povolxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx národní banky, kterým držiteli povolení udělí povolení k činnosti, které se svým obsahem překrývá s povolením k činnosti platební instituce. V ustanoxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxě pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžních prostředků uživatelů. Tím se upouští zejména od v tomto případě neúměrně zatěžujícího požadavku uxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 3 stanoví, že prostředky uživatelů není třeba vraxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxného veřejnoprávního oprávnění (bankovní licence, povolení k činnosti instituce elektronických peněz, udělení povolení k činnosti poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xx xxx
x x xx x xxx
xxxxtálové požadavky na platební instituce jsou dvojího druhu. Jednak musí mít platební instituce podle ustanovení § 15 již v okamžiku udělení povolení k čxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxbní instituce podle ustanovení § 16 průběžně udržovat svůj
kapitál
v určité výši (tzv. kapitálová přiměřenost). Směrnice o platebních službách obsaxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxně zatěžovala, a proto se navrhuje upravit tyto otázky v prováděcím právním předpise, což je standardní řešení i v ostatních sektorech finančního trhux xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxcího řízení a v případě změny okolností bude moci toto určení změnit, což se promítá do ustanovení § 16 odst. 3.
K § 17:
Platební instituce, jejíž poxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxadné povinnosti napravit neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci vzhledem k poskytovateli, který uživateli vede platební účxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxvateli totiž zjedná poskytovatel, který uživateli vede platební účet, tento poskytovatel, ale může uplatnit
regres
vůči poskytovateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xojištění nebo srovnatelné zajištění pro krytí rizik pramenících z povinnosti platební instituce napravit případné neoprávněné získání nebo užití ixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní pro oba výše uvedené případy.
K § 18:
Obdobně jako v případě směrnice o elektronických penězích se stanoví pro osoby držící kvalifikovanou účaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitucí se však nejedná o povinnost vyžádat si k nabytí těchto účastí nebo k dispozicím jimi předchozí souhlas. Pojem kvalifikovaná účast je v zákoně defixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpozice drží kvalifikovanou účast na platební instituci osoba, která není vhodná nebo způsobilá, může s tím vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se vydává ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebylo v rozporu se zákonem učiněno. Pokud Česká národní banka vysloví s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nesouhlas, má to za následek zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxikované účasti nevhodnou nebo nezpůsobilou osobou představuje porušení podmínek pro udělení povolení.
K pojmu důvěryhodnost viz § 9.
Řídicí a kxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxnkretizován v prováděcím právním předpise. Směrnice o platebních službách otázku řídicího a kontrolního systému platební instituce upravuje jen vexxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x ostatních zákonech upravujících finanční trh. Podrobněji bude úprava řídícího a kontrolního systému řešena v doporučení Evropského orgánu pro bankxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxy svěřené platební instituci k provedení platební transakce nepředstavují vklad podle zákona o bankách, a proto je platební instituce smí přijímat, axxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxní transakce však tomuto zákazu podléhají. Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, se nepovažují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxněžních prostředků uživatelů platebních služeb. Tyto prostředky musejí být odděleny od majetku platební instituce a (dle výběru platební institucex xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xa všechny platební instituce, včetně tzv. hybridních.
V některých případech svěřují uživatelé platební instituci peněžní prostředky, aniž by bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxad stanoví ustanovení § 23 pravidlo určující, jakou část těchto prostředků je třeba specificky chránit jako prostředky určené pro platební transakcex
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxvatelů chráněny před nároky jiných věřitelů. Navrhuje se právní úprava využívající institutu zvláštního insolvenčního správce, který má zabezpečixx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx na řádném průběhu insolvenčního řízení na straně druhé. Insolvenční správce je povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxdky, které i jen potenciálně mohly být použity k platbě, např. kredit na mobilním telefonu.
Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného zástupce, tuto skutečnost předem oznámila České národní bance. K využití služeb pověřeného zástupce nebylo třeba souhlasu České národní banky. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxpisu do seznamu platebních institucí. Směrnice dále stanoví, že pověřený zástupce nemá být do seznamu zapsán, jestliže orgán dohledu (Česká národní bxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xe platební instituce musí požádat o souhlas s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce. Souhlas může být udělen jen vzhlexxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxěřeného zástupce však nemusí být udělen ke všem platebním službám, které je oprávněna poskytovat platební instituce.
Souhlas bude udělen v rámci sprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní § 28 upravuje oznámení změn údajů uvedených v žádosti. Na rozšíření platebních služeb, na které se vztahuje souhlas s poskytováním platebních služex xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxavit situaci, kdy platební instituce svěří výkon některých svých provozních činností týkajících se poskytování platebních služeb jiné osobě (tzv. oxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxznam svěřené činnosti dosahuje určité intenzity z hlediska řádného plnění povinností platební instituce. Významnou provozní činností je taková činxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkcí nebo vedení evidence peněžních prostředků na účtech.
K § 30:
Stanoví se pravidelná informační povinnost platební instituce vůči České nároxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x § 31:
V zájmu transparentního poskytování platebních služeb se platební instituci ukládá povinnost uchovávat po dobu 5 let veškeré
relevantní
dokxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx
xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm členském státě třeba souhlasu České národní banky. Dosud se taková činnost orgánu dohledu pouze oznamovala. Ustanovení § 32 stanovuje podmínky pro uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxlen ke všem takovým službám. Proces udělení souhlasu se řídí správním řádem s odchylkami uvedenými v ustanovení § 33. Pozdější změna údajů uvedených v žxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxrmování orgánu dohledu hostitelského členského státu (§ 36 a 37)
Před udělením souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském stxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxto stanovisku Česká národní banka přihlédne. Komunikace mezi výše uvedenými orgány se řídí přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxce den, od kdy hodlá fakticky začít poskytovat platební služby v hostitelském členském státě.
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském čxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxřeného zástupce nebo pobočky se stanoví oznamovací povinnost vůči České národní bance. Pro poskytování platebních služeb v rámci volného pohybu služxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlského členského státu.
K § 40:
Zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě může v České republice vykonávat ty činnosti uvedxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxkonávat prostřednictvím pobočky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx způsobů přeshraničního poskytování služeb.
2.3 SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU
2.3.1 Základní ustanovení
K § 41:
V souladu s druhou sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxo skupinu poskytovatelů se uplatní obdobný režim jako na platební instituce, avšak s určitými výjimkami. Poskytovatelé informací o platebním účtu moxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xoskytovatele informací o platebním účtu jsou obdobné jako u platební instituce, avšak žadatelem a držitelem povolení může být i fyzická osoba. S povolxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť obě tato povolení v sobě mohou zahrnovat i službu informování o platebním účtu. Naproti tomu souběh s povolením k činnosti poskytovatele platebxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xlatebním účtu zapovězenu.
Udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (§ 42 až 45)
Podmínky povolení k činnosti poskytovatexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxáteční
kapitál
, vyžaduje se ovšem řídící a kontrolní systém a důvěryhodnost a odborná způsobilost vedoucích osob.
Způsob podání žádosti o udělení poxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxí důvody, kdy
ex lege
zaniká povolení k činnosti poskytovatele informací o platebním účtu.
2.3.3 Některé podmínky výkonu činnosti správce informxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlové požadavky), přesto ale nese riziko spojené s neoprávněným získáním a užitím informací o platebním účtu. Z toho důvodu je vyžadováno, aby byl správxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu. Způsob plnění těchto požadavků bude dále konkretizován v prováděcím právním předpise. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxsti prostor pro podrobnější úpravu ze strany národního zákonodárce. S drobnými upřesněními se volí obdobná úprava jako v ostatních zákonech upravujíxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxvce informací o platebním účtu není oprávněn poskytovat jiné platební služby, než službu informování o platebním účtu. To ale nebrání tomu, aby službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxrmování o platebním účtu mohou poskytovat banky nebo spořitelní a úvěrní družstva, mají-li oprávnění vykonávat platební služby podle zákona o bankácxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xýkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 50 až 52)
V soulxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu činnosti je třeba souhlasu České národní banky, avšak případný postih za výkon činnosti bez uděleného souhlasu je v kompetenci orgánu dohledu hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh institucí.
Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu (§ 53 a 54)
Stanoví se režim vzájemné spolupráce mezi orgány dohledu domxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxtvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 55 až 57)
V případě přeshraničního poskytování služeb bez využití pověřeného zástupce nebo pobočky v hostixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto případě je však výkon činnosti oznamován orgánu dohledu hostitelskéhx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu informování o platebním účtu na základě oprávnění uděleného orgánem dohledu domovského členského státu. Uvedené činnosti může v České republxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého členského státu. I zde se při přeshraničním poskytování služeb uplatní regulační technické normy Evropského orgánu pro bankovnictví, které budox xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
2.4.1 Základní ustanovení
K § 58:
Směrnice o platebních službách umožňuje členským státům, aby využily nároxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xednotným pasem, a opravňuje tedy k poskytování platebních služeb pouze v domovském členském státě, resp. i v ostatních členských státech, pokud v nich xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdobně jako v předchozím zákoně o platebním styku. Omezení rozsahu poskytovaných platebních služeb je vyjádřeno v ustanovení § 58 odst. 2 a vyplývá z příxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb malého rozsahu. V režimu předchozího zákona o platebním styku vznikalo oprávnění poskytovat platební služby zápisem do registru. Nová xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru. O udělení povolení k činnosti se rozhoduje ve spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb malého rozsahu
Udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (§ 59 až 61)
Oprávnění poskytovat platební službx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnění poskytovat platební služby zápisem do registru. Nová právní konstrukce je v souladu s vývojem legislativy finančního trhu a vychází např. ze zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí jsou obdobné jako podmínky pro registraci v režimu předchozího zákona o platebním styku. Žadatel o povolení k činnosti poskytovatele platebních sluxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxi žádatel sídlo v České republice, pokud zde skutečně podniká. U žadatele, který má sídlo v jiném členském státě postačí, pokud tam skutečně podniká a máxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxifikovanou účast. Nově bude také strop pro transakce prováděné za posledních 12 měsíců vztažen k celé skupině. Toto opatření má za cíl předcházet obcháxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkého úvěru.
Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení v plném rozsahu, zapíše žadatele do seznamu poskytovatelů platebních služeb maxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx
V ustanovení § 62 se vymezují se důvody, kdy
ex lege
zaniká povolení k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xo zániku povolení do vypořádání závazků vůči uživatelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžních prostředkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení, které zakotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 2 stanoví, že prostředky uživatelx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb malého rozsahu je nadále oprávněn držet tyto prostředky na základě jiného veřejnoprávního oprávnění (bankovní licence, povolení k činnosti platexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxzšířit si portfolio platebních služeb, které poskytuje. Odkazuje se na obdobné použití určitých ustanovení o posuzování žádosti o povolení k činnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x § 65:
Stanoví se některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, a to odkazem na
relevantní
ustanovení upravujíxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxkytovatelů platebních služeb malého rozsahu nepřipadá v úvahu, a také na ustanovení o kapitálových požadavcích, řídicím a kontrolním systému, pověřxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxifické povinnosti týkající se ochrany uživatelů platebních služeb. Odkazem na zákon o spotřebitelském úvěru se stanoví povinnost zajistit požadovxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxť v tomto případě neplatí princip plné harmonizace.
2.5 INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
V této hlavě je upravena další kategorie osob oprávněnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přibližuje právní úpravu institucí elektronických peněz právní úpravě platebních institucí, je znění části druhé hlavy V formulováno maximálně podxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxné) použití metody odkazů na právní úpravu platebních institucí. Nakonec toto řešení nebylo zvoleno, a to především z těchto důvodů:
1)
Právní úprxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdíly v tom, zda se u institucí elektronických peněz tato právní úprava vztahuje pouze na platební služby, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeněz, tak na poskytování platebních služeb (s rozlišením, zda se platební služby týkají nebo netýkají elektronických peněz). Postihnout tyto rozdílx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxláštní (např. čl. 6 nebo 7), což ovšem v podmínkách české legislativní techniky stěží připadá v úvahu.
2)
Metoda odkazů je již použita u právní úpravx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu ve vztahu k právní úpravě institucí elektronických peněz (§ 106 návrhu). Další „proodkazování“ by prxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxituce elektronických peněz vykonávat přímo na základě svého povolení k činnosti, aniž by k tomu potřebovala jiné veřejnoprávní oprávnění. Vedle vydáxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz tedy může poskytovat i platební služby a v tomto smyslu v sobě povolení k činnosti instituce elektronických peněz zahrnuje povolení k činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s poskytováním platebních služeb lze považovat zejména služby bezprostředně zajišťující provádění platebních transakcí, služby provádění směny mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí dále vymezuje podmínky, za nichž lze poskytování úvěru považovat za činnost související s vydáváním elektronických peněz a poskytováním platebnícx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xpatřit veřejnoprávní oprávnění, pokud je toho podle příslušných právních předpisů třeba.
2.5.2 Povolení k činnosti instituce elektronických pexxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz jsou stanoveny obdobně jako v případě platebních institucí. Významnější rozdíl se týká pouze požadavku na počáteční
kapitál
.
Povolení k činnoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxřetnostních požadavků. Ustanovení § 68 odst. 1 vymezuje hmotněprávní požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Ustanovení § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxliku tato povinnost vyplývá z mezinárodní smlouvy (srov. různé mezinárodní smlouvy zaručující zahraničním subjektům režim tzv. národního zacházenxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxt část významnou. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vůbec neposkytuje.
Ustanovení § 69 obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky, která upraví náležitosti žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění pxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxu.
O žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz se rozhoduje ve správním řízení. Ustanovení § 69 odst. 2 vymezuje odchylnou lhůtu od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xodstatné změny údajů, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. Na toto ustanovení navazuje možnost České národní banky povolení odejmout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, která upraví náležitosti oznámení. Obdobně jako u platebních institucí se změny kvalifikované účasti hlásí České národní bance předem, viz ustanovxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxuce elektronických peněz. V ustanovení § 72 se vymezují požadavky na činnost instituce elektronických peněz po zániku povolení do vypořádání závazků xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxů. Tím se upouští zejména od v tomto případě neúměrně zatěžujícího požadavku udržovat průběžný
kapitál
. Vzhledem k tomu, že zánikem nebo odnětím povolxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xe vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 2 stanoví, že prostředky uživatelů nebo držitelů není třeba vracet, pokud povolení k činnosti inxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xákladě jiného veřejnoprávního oprávnění (bankovní licence, povolení k činnosti platební instituce, zápis do seznamu vydavatelů elektronických pexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxže týkat jen povolených platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz. Odkazuje se na obdobné použití určitých ustanovení o posuzování žxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
Kapitálové požadavky na instituce elektronických peněz jsou dvojího druhu. Jednak musí mít instituce elektronických peněz podle odstavce již v okaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxektronických penězích dvě složky: a) kapitálový požadavek ve vztahu k poskytování platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxněz, který se vypočítá podle speciálního přístupu (tzv. přístup D), činí 2% průměru elektronických peněz v oběhu elektronických peněz v oběhu. Institxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdavku podle přístupů A, B nebo C bude podléhat schválení České národní banky v rámci povolovacího řízení. Česká národní banka bude moci v případě změny oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrolního systému instituce elektronických peněz stanovit, aby byl požadavek na kapitálovou přiměřenost snížen či zvýšen až o 20%.
K § 75:
Stanovx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxvání o platebním účtu, mít sjednáno pojištění nebo srovnatelné zajištění, které splňují požadavky na pojistný limit a výši zajištění stanovené ve vyhxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých peněz povinnost předem oznamovat orgánům dohledu určité dispozice s touto účastí. Na rozdíl od režimu bank a jiných finančních institucí se však nxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xůsledku příslušné dispozice drží kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz osoba, která není vhodná nebo způsobilá, může s tím vyslovix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxe dne, kdy se dozvěděla, že oznámení nebylo v rozporu se zákonem učiněno. Pokud Česká národní banka vysloví s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účastx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxci elektronických peněz, protože držení kvalifikované účasti nevhodnou nebo nezpůsobilou osobou představuje porušení podmínek pro udělení povolexxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xnstituce elektronických peněz. Způsob plnění těchto požadavků bude dále konkretizován v prováděcím právním předpise. Směrnice o elektronických pexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí úpravu ze strany národního zákonodárce. S drobnými upřesněními se volí obdobná úprava jako u platebních institucí a v ostatních zákonech upravujícíxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxlem vydání elektronických peněz, anebo za účelem provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz. Smyslem úpravy ustanovení § 79 xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxtelé nebo uživatelé svěřili. Prostředky uživatelů nebo držitelů, jimiž instituce elektronických peněz disponují, připomínají vklady, které jsou vxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxvení § 79 je vyjádřeno, že peněžní prostředky svěřené instituci elektronických peněz k vydání elektronických peněz nebo k provedení platební transakxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxřejnosti (§ 1 odst. 3 zákona o bankách). Peněžní prostředky přijaté za jiným účelem než k provedení platební transakce nebo k vydání elektronických penxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xrostředky přijaté za účelem vydání elektronických peněz musí být za elektronické peníze neprodleně vyměněny.
Ustanovení § 80 stanoví specifické poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xýběru instituce elektronických peněz) buď vloženy na samostatný účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo specifickým způsobem invesxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx mohl ve výjimečných situacích dočasně omezit okruh nízkorizikových aktiv, do kterých lze investovat. Reaguje se tím na mimořádné tržní situace, kdy i xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxkou národní banku k vydání opatření obecné povahy podle správního řádu, kterým by byl okruh způsobilých nízkorizikových aktiv upraven. Důvody pro uloxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvoleno pro nezbytnou rychlost při jeho přijetí, neboť v případě, že některá aktiva ztratí svou „nizkorizikovost“, je potřeba rychlá reakce, které by xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uživatelé nebo držitelé instituci elektronických peněz peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, zda (případně v jakém rozsahu) budou použity na platxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx část těchto prostředků je třeba specificky chránit jako prostředky určené pro platební transakce.
Častý je případ, kdy k vydání elektronických peněx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx po iniciaci této transakce zaručeno, že mu peněžní prostředky budou převedeny, ovšem nemá je k dispozici okamžitě, ale teprve s časovým odstupem v závixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xlektronické peníze), avšak pravidlům ochrany podléhají teprve od okamžiku připsání na platební účet instituce elektronických peněz, ovšem nejpozdxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxci, která se netýká elektronických peněz, protože ohledně těchto peněžních prostředků odkazuje směrnice o elektronických penězích na směrnici o plaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxktronických peněz. Jedná se o analogickou úpravu jako u platebních institucí (srov. § 24).
Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytovánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx institucím elektronických peněz vydávat elektronické peníze prostřednictvím pověřených zástupců, avšak umožňuje jim, aby elektronické peníze dixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh ohledech mají obdobný režim jako pověření zástupci platebních institucí podle směrnice o platebních službách (na rozdíl od nich však nepodléhají rexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xenním tiskem apod.). Vedle toho mohou instituce elektronických peněz pro svoji činnost v oblasti platebních služeb využívat i běžné pověřené zástupcxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxe na směrnici o platebních službách.
K § 88:
V souladu s požadavky směrnice se navrhuje upravit situaci, kdy instituce elektronických peněz svěřx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxmačních systémů, vývoj nových produktů nebo služby v oblasti marketingu. I tato možnost podléhá oznamovací povinnosti ze strany instituce elektronixxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xovinností instituce elektronických peněz.
K § 89:
Stanoví se pravidelná informační povinnost instituce elektronických peněz vůči České nároxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxebních institucí je instituce elektronických peněz povinna informovat Českou národní banku předem o podstatné změně opatření týkajících se ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
V zájmu transparentního poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz se instituci elektronických peněz ukládá povinnost uchovxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxího nástupce.
2.5.4 Výkon činnosti instituce elektronických peněz a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxém státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 91 až 93)
Nově je k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupcx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxe podmínky pro udělení souhlasu. Souhlas se může vztahovat jen na ty platební služby, které má instituce elektronických peněz uvedeny ve svém povoleníx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxjší změna údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu musí být oznámena České národní bance. Na žádost o rozšíření souhlasu se použijí obdobně ustanovxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce si Česká národní banka vyžádá stanoviska orgánu dohledu hostitelsxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvropské unie, kterým se provádí směrnice o platebních službách.
V souladu s požadavkem směrnice se zavádí informační povinnost pro instituci elektrxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxosti instituce elektronických peněz jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (§ 96 až 98)
V případě přeshraničního poskytování xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxmci volného pohybu služeb bez využití svobody usazení tedy není potřeba souhlas České národní banky. I v tomto případě je však výkon činnosti oznamován xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xepublice vykonávat ty činnosti uvedené v ustanovení § 67 odst. 1, k jejichž výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného domovským orgánem dohledxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvat prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, jestliže jsou tito zapsáni v seznamu nebo registru vedeném orgánem dohledu domovského členskxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxí diskrece a zakotvily mírnější regulatorní a dohledový režim pro osoby, které vydávají elektronické peníze v omezeném rozsahu. Takové osoby potom nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tedy k vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb pouze v domovském členském státě, resp. i v ostatních členských státech, pokud v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxězích může být vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu pouze právnická osoba. Stejně jako u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru; toto oprávnění tedy nevzniká automaticky.
Ustanovení upravuje limit pro průměr vydaných elektronických peněz v oběhu, do kterého lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxmum, které směrnice o elektronických penězích umožňuje. Stejný limit byl obsažen i v dosavadní právní úpravě. Stejně jako v dosavadní právní úpravě nexx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxvedou.
Pokud vydavatel elektronických peněz malého rozsahu poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, platí pro něho stejxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xx xxxt. 5 je obsažena definice průměru elektronických peněz v oběhu. Tento pojem má význam jednak pro výpočet limitu výjimky (srov. § 99 odst. 2), jednak pro vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xávazků vydavatele, které vyplývají z vydaných peněz, a počítá se jako aritmetický průměr hodnot ke konci každého kalendářního dne za předchozích šest xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxto ohledu
redundantní
, neboť to vyplývá z povahy věci. Rovněž není třeba výslovně uvádět, že výpočet se provádí 1. dne v měsíci, neboť ani případný výpočxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvatele elektronických peněz malého rozsahu
Udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (§ 100 až 102)
Stanoví xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxého rozsahu (§ 103 až 105)
Vymezují se důvody, kdy zaniká
ex lege
povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. V ustanovení § xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxžitelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžních prostředků uživatelů nebo držitelů. Vzhledem k tomu, že záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xohledu České národní banky ve vztahu k povinnostem uvedeným v odstavci 1. Odstavec 2 stanoví, že prostředky uživatelů nebo držitelů není třeba vracet, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnce, povolení k činnosti platební instituce, povolení k činnosti instituce elektronických peněz apod.).
K § 105:
Je-li podána žádost o rozšířexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxktronických peněz malého rozsahu
K § 106:
Na činnost vydavatele elektronických peněz malého rozsahu se uplatní obdobně pravidla ochrany peněžxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xro instituce elektronických peněz. Z důvodu ochrany klientů se zapovídá poskytování úroků nebo obdobných plnění závislých na délce doby, po kterou jsxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu vydavateli elektronických peněz zapovězeno poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu a službu informování o platebním účtu.
3 PLATExxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xchrany hospodářské soutěže umožňovala každému zájemci účast v platebním systému za nediskriminačních podmínek a nezakazovala účastníkům užívat záxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování a některé další platební systémy, uvedené v ustanovení § 108.
K § 109:
V ustanovení § 109 je řešeno předávání platebnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní prostřednictvím tohoto systému platební příkazy pro osobu oprávněnou poskytovat platební služby, která není účastníkem systému, má umožnit předxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí v platebních systémech, jestliže některý z účastníků systému tuto možnost nabízí. V případě odmítnutí uzavřít smlouvu by měly být zájemci o uzavření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxnost dát podnět České národní bance.
3.2 PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
Tato část navrhované právní úpravy je převzata ze stávajíxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxaz platební systém je v obecné rovině používán pro platební systémy ve smyslu směrnice o platebních službách.
3.2.1 Základní ustanovení
K § 110:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkcí probíhat podle českého práva a na základě stanovených pravidel. Pro platnost volby českého práva pro právní vztahy mezi účastníky systému při zúčtxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxice. Posledním znakem je skutečnost, že tento systém byl oznámen Českou národní bankou Evropské komisi jako platební systém, pro nějž by měla platit nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxvolatelnosti zúčtování, tedy k vynětí ze zvláštního režimu v insolvenčním řízení. Jinými slovy řečeno, daný platební systém může fungovat nerušeně dxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo rizika, které provozování těchto neregulovaných systémů může znamenat a znamená, není tento stav viděn jako zcela uspokojivý.
Na webových stránkáxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh systémů nehovoří, a ani nezakládá povinnost Evropské komisi tento seznam vést. Přesto tento seznam plní významnou roli, neboť
de facto
(nikoliv
de ixxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx v případě obdobných zásahů orgánů veřejné moci.
Odstavec 2 vymezuje pojem „zahraniční platební systém s neodvolatelností zúčtování“. Jsou to platexxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm k tomu, co bylo výše řečeno o povaze seznamu Evropské komise, není odkaz na tento seznam použit. Přesto v praxi nelze v podstatě postupovat jinak než nahxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxího hlediska soukromoprávním vztahem založeným smlouvou. Zakládací smlouva nemusí být totožná (a zpravidla ani není) s přístupovými smlouvami, ktexx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo systému s neodvolatelností zúčtování. Členským státům není dána možnost tento seznam rozšířit. Důvodem je snaha chránit platební systémy, neboť kaxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxíci s cennými papíry. Osoby veřejného práva a osoby, za jejichž všechny dluhy ručí
de facto
stát, též skýtají záruku splnění všech závazků a velmi nízké xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxriktně „směrnicovým“ a nechávají na pravidlech systému, jak si přes nastavená přístupová kritéria či systém řízení rizik zajistí maximální stabilitx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtériích toho kterého systému, jaké účastníky bude akceptovat či nikoliv.
Odstavec 2 pak pouze xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, není explicitně upravena, neboť vyplývá z obecných právních principů platných pro soukromou sféru (co není zakázáno, je dovoleno).
3.2.2 Provozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
x x xxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx to provozovatel systému, kdo tato pravidla vytváří, podle potřeby mění a kontroluje jejich dodržování, neboť z povahy věci by jinak těžko mohl jakýkolxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtátu se přesvědčil před nahlášením daného systému Evropské komisi, že pravidla jsou adekvátní. Směrnice již neříká nic o tom, jakým způsobem tato pravxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxeden základní obsah těchto pravidel, podle kterých je systém provozován a prováděno zúčtování. Jedná se jen o základní maximu, zejména jsou zakotveny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xtandardů pro Target 2 (technická platforma provozovaná Eurosystémem), jako požadavek na stanovení postupu při opravě chyb vzniklých při zúčtování nxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý nemusí být vždy účastníkem systému, tak i ostatním účastníkům. Zákonem stanovená povinnost dodržovat pravidla systému nahrazuje souhlas s jejich dxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo povinnosti jsou povahy soukromoprávní, proto nebyl zaveden
relevantní
přestupek. Je na provozovateli, jak si zajistí dodržování vlastních pravixxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxušení povinnosti provozovat systém s odbornou péčí, a dozorový orgán v tomto případě může zasáhnout a situaci dle povahy řešit.
Odstavec 2 upravuje zpxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxadní pro fungování celého systému a tím i z úhlu dohledu, proto podléhá každá jejich změna souhlasu České národní banky. V případě, že Česká národní bankx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
x x xxx:
V odstavci 1 je zakotvena ochrana příkazů k zúčtování zadaných do systému proti jejich jednostrannému odvolávání samotným účastníkem, který příkxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxvání jednostranně odvolat a tak příkaz může postoupit do další fáze zúčtovacího cyklu. U některých systémů je možné v souladu s pravidly příkaz dvoustrxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmi pravidly insolvenčního řízení, neboť obecně je třetí osobou v odstavci jedna myšlen i insolvenční správce, tzv. pravidlem nulté hodiny či obdobným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní je pak kvalifikační znak těchto rozhodnutí či zásahů, tato rozhodnutí či zásahy musí směřovat k omezení nebo zastavení zúčtování.
V pravidlech sysxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xříkazu do systému), od kterého nelze technicky příkaz již ze systému „vytáhnout“, aniž by se narušil samotný proces zúčtování. Jinými slovy řečeno, po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx zásadní u clearingových systémů provádějících multilaterální netting, neboť po výpočtu čistých pozic je už původní příkaz v podstatě „nedohledatelxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho účastníka vyjmout, neměl by dopustit jejich přijetí systémem. Chráněno je zúčtování i v případě, že je systém propojen s jiným systémem a provádí na zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxní účastník automaticky musel být vyloučen ze systému. Pokud je zajištěno v průběhu insolvenčního řízení, že jeho příkazy budou moci být řádně vypořádxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxo účastníka, kdy přednostně musí být splněny jeho závazky vyplývající z účasti v systému, totéž platí i pro poskytnuté zajištění ve prospěch účastníků xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xo okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku, a jsou stanoveny podmínky, kdy je zúčtování tohoto příkazu ještě tolerováno. Příkaz musí být zúčtován během proxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xochrana“ předsazena již na okamžik neodvolatelnosti v případě, kdy systém přijme a zpracuje příkaz až po okamžiku prohlášení insolvence.
Závěrem je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
Odstavec 1 stanoví najisto, že smlouvou o vzájemném propojení nelze založit nový „supra“ systém, nýbrž že se jedná o různá aranžmá mezi dvěma systémy. Sxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxovozovatelů systémů. Stranami smlouvy o propojení mohou kromě provozovatelů být i ostatní účastníci, zákonem je pouze stanovena minimální podmínkax xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxřebné změny vypořádacích platforem tak, aby byly kompatibilní.
V odstavci 2 je pouze jasně deklarováno, že je žádoucí, aby propojené systémy koordinxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtémů nezávisle na sobě.
3.2.3 Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování
K § 117:
Ustanovení definuje provozovatele plxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe předpokladem pro to, aby Česká národní banka nahlásila systém Evropské komisi, čímž dojde ke splnění jednoho z definičních znaků platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx x hlediska technického celý systém provozovat.
Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování (§ 118 a 119)
Ustanovenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo udělení povolení je splnění řady kvalitativních i kvantitativních požadavků. Pokud jsou tyto požadavky splněny, Česká národní banka žádosti vyhovx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxch zákona o platebním styku.
Požadavek na počáteční
kapitál
zůstává zachován na 730 000 eur. Vychází se z toho, že rizika, kterým je provozovatel platxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxteční
kapitál
, ale spíše vhodným systémem řízení rizik. Počáteční
kapitál
má z tohoto hlediska význam pouze jako určitá regulace vstupu do odvětví.
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxích „economy of scope and scale“ s následkem výrazného snížení nákladů na zejména přeshraniční transakce. Aby mohla Česká republika plně využít těchtx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxodvolatelností zúčtování řídící se českým právem i mimo území ČR. V rámci EU nejde o nic neobvyklého, britský systém CLS vypořádávající obchody s měnamx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxtovat, že ze srovnání zahraničních právních úprav vyplynulo, že požadavek na sídlo provozovatele ve státě, jímž se platební systém s neodvolatelnostx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxpouštějí sídlo na území kteréhokoli členského státu.
Sídlo provozovatele v zahraničí samozřejmě určitým způsobem modifikuje výkon dohledu nad tímxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxdné povinnosti neukládá, požaduje pouze, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovatelů je čistě otázka národní volby, nevyplývá z evropské legislativy. Stejně tak je otázkou národní volby i výběr konkrétních forem dohledu. Dohlex xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxezen jen na činnosti, které lze realizovat na dálku, jako schvalování pravidel či vyžádání potřebných informací. V případě, že by provozovatel nespolxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxhodnost a odborná způsobilost viz § 9.
Ustanovení § 118 odst. 3 stanoví pravidla pro podání žádosti. O žádosti o povolení k provozování platebního systxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení podle správního řádu. S ohledem na klíčovou roli pravidel systému bude v rozhodnutí správního orgánu obsažen samostatný výrok o jejich schválexxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě neplnění této povinnosti může být provozovateli povolení odňato na základě ustanovení § 119 odst. 3.
Zánik povolení k provozování platebxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvolatelností zúčtování zaniká
ex lege
.
Při zániku povolení může ještě dojít k zúčtování příkazů přijatých před zánikem povolení. Do té doby se bývalý xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxování. Bývalý provozovatel má vůči účastníkům informační povinnost ohledně toho, že systém ztratil výhodu neodvolatelnosti. Nic však nebrání v dalšxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxností zúčtování
K § 122 až 124:
V souladu se směrnicí se stanoví informační povinnosti pro provozovatele a účastníka platebního systému s neodvoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x § 126 odst. 4 a 5 se uplatní v případě insolvence účastníka systému nebo v případě obdobného zásahu orgánu veřejné moci. Soud nebo jiný orgán vyrozumí Česxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu.
Ustanovení § 126 odst. 1 a 3 upravuje způsob
notifikace
systému Evropské komisi. Vedle systémů, jejichž provozovatelům udělila povolení, můžx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx části čtvrté hlavy I obsahují soukromoprávní pravidla pro poskytování platebních služeb. V ustanovení § 127 je zdůrazněn smluvní základ poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxt charakter různých smluvních typů, spojovat jejich jednotlivé prvky nebo může mít i charakter inominátního kontraktu. O smlouvu o platebních službáxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxatební službu ve smyslu ustanovení § 3. Pojem smlouvy o platebních službách je třeba chápat materiálně; režimu smlouvy o platebních službách podléhajx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx je bez významu, zda je poskytovatel rovněž nositelem příslušného veřejnoprávního oprávnění, soukromoprávní pravidla zákona se budou aplikovat i v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxže se týkat buď řady platebních transakcí v rámcové smlouvě předem neurčených (pro tento případ se zavádí legislativní zkratka “rámcová smlouva”), nexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxčení se zavádí legislativní zkratka “smlouva o jednorázové platební transakci”). Novým typem smluv jsou smlouvy upravující službu nepřímého dání plxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxz dalšího podřazeny pod režim rámcové smlouvy ani pod režim smlouvy o jednorázové platební transakci. Toto rozlišení má význam z hlediska řady konkrétxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxuv jsou stanoveny mnohem komplexněji než je tomu u smlouvy o jednorázové platební transakci).
Je třeba říci, že členění v odstavci 1 nikterak nezapovíxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tedy umožňuje, aby výše uvedené typy smluv o platebních službách byly obsahem jednoho smluvního dokumentu, popřípadě jedněch navazujících obchodníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, že ustanovení čtvrté části mají zásadně jednostranně
kogentní
charakter, pokud zákon výslovně nestanoví možnost sjednat si odchylnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xe vymezeno, která ustanovení části čtvrté jsou
dispozitivní
, tedy je možné se od nich odchýlit dohodou uživatele a poskytovatele a za jakých podmínek. xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe nezahrnuje do působnosti své soukromoprávní části. To však nebrání členským státům na ně stejnou právní úpravu, jaká je obsažena ve směrnici, vztáhnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxhto ustanovení odchýlit.
V ustanovení § 128 odst. 2 se jedná o situaci, kdy poskytovatel plátce i poskytovatel příjemce poskytují platební službu v člxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxskytovatelem plátce i poskytovatelem příjemce je jeden a týž poskytovatel. Ve výše uvedených případech se nepoužijí ustanovení o předsmluvních infoxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtební transakce upravené rámcovou smlouvou.
V ustanovení § 128 odst. 3 je popsána stejná situace jako v odstavci 2. V těchto případech se mohou poskytoxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpadě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce.
Dispozitivní
je rovněž zákaz provádění srážek z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxa členského státu.
V ustanovení § 128 odst. 4 je popsán typ transakcí, kdy pouze jeden z poskytovatelů na obou koncích transakce poskytuje platební sluxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxtions“. Vyloučena je aplikace ustanovení o lhůtě k provedení platební transakce poskytovatelem plátce, ustanovení o rozdělení úplaty mezi plátce a pxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xstanovení § 128 odst. 5 je u stejného typu transakcí jako v odstavci 4 možnost dohodou se odchýlit od lhůty pro provedení platební transakce poskytovatexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxění srážek z částky platební transakce, určitých pravidel ohledně nápravy nesprávně provedené platební transakce a od pravidel pro vyhledání informxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní zákona. Podmínkou je, že uživatelem není spotřebitel. Důvodem zvýšené ochrany této kategorie uživatelů je potřeba ochrany slabší smluvní strany, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxách umožňuje členským státům volbu v otázce aplikace soukromoprávních pravidel na drobné podnikatele stejným způsobem jako na spotřebitele. Návrh zxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jediným zákonem na finančním trhu, který stanovil různá pravidla pro drobné podnikatele a ostatní skupinu podnikatelů. Vzhledem k tomu, že ostatní prxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxerých ustanovení části čtvrté v případě platebních prostředků pro drobné platby. Na to navazuje také mírnější úprava některých informačních povinnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxnadnit používání těchto platebních prostředků, které mají sloužit jako levná a snadná alternativa pro účely placení za levné zboží a služby a nemají býx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxtatní, zvláštní částky pak platí v případě platebních prostředků, kterými dává uživatel podle rámcové smlouvy příkaz k platební transakci s elektronxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxenci, byly tyto částky u vnitrostátních platebních transakcí navýšeny. V případě jiných než vnitrostátních platebních transakcí se jedná o částku odxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xejvýše 150 eurům, u vnitrostátních platebních transakcí se jedná o částky dvojnásobné. V případě platebních transakcí s elektronickými penězi je staxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
Zákon nijak nereguluje možnost sjednat si za poskytnutí platební služby úplatu; smlouva o platebních službách je tedy zásadně smlouvou úplatnou. Úplxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně provedenou platební transakci), pokud to zákon výslovně nepřipouští. I v takovém případě musí mít tato úplata smluvní základ, musí být přimxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxuladu se zákonem smlouvou tedy nelze požadovat po uživateli úplatu. Pokud by se však jednalo o informace, které se poskytují nebo zpřístupňují nad rámex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxící informace nebo o informace poskytované nebo zpřístupňované prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. Dohoda o informacích nad rámec minimáxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xotiž nebyla splněna podmínka, že vyšší než minimální standard byl vyžádán uživatelem.
Ustanovení § 130 odst. 2 a 3 obsahují další pravidla týkající se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. princip SHARE, tedy sdílení poplatků, který v praxi znamená, že plátce i příjemce každý platí úplatu, kterou požaduje jejich poskytovatel. Zároveň jx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxvu. Tím se sleduje posílení využívání těch platebních prostředků, které jsou pro zúčastněné strany nejefektivnější.
Vzhledem k možnosti uživatele x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xoplatky, neboť i na takovém rozdělení poplatků může mít plátce oprávněný zájem.
x x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních služeb předat - poskytnutí a zpřístupnění.
Nově vymezení poskytnutí informací reaguje na eurokonformní výklad daný rozsudkem Evropského soudxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb v souladu se zákonem aktivně sdělí uživateli. Poskytovaná informace musí být zachycena na trvalém nosiči dat [srov. definici v ustanovení x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xVD a pevný disk osobního počítače, na nichž lze ukládat elektronickou poštu. Za poskytnutí informací lze považovat i zaslání informací do individualixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxmůže obsah této schránky zpětně pozměnit a dále jsou splněny všechny další uvedené podmínky poskytnutí informací -zároveň je zaslána informace o této xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx získal, např. vyžádat si je výslovně od poskytovatele platebních služeb nebo vložit platební kartu do terminálu pro tisk výpisů z účtu. Poskytovatel pxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xdůrazňuje, že způsob vyhledání zpřístupněné informace nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat.
Nepřebírá se § 78 odst. 3 předchozího zákona o platebxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx však nedochází ke změně, protože ke stejnému závěru lze dospět již na základě obecné právní úpravy. Při dokazování, zda určitá povinnost byla nebo nebyxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxývá tato povinnost přímo ze zákona), zatímco to, že tato povinnost splněním zanikla, prokazuje strana povinná. Zákon neřeší ani to, jakým způsobem má bxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxdního řádu.
4.1.2 Informační povinnosti
K § 132 až 151:
Ustanovení § 132 až 151 stanoví podrobný katalog informačních povinností poskytovatxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílem zajistit, aby měl uživatel k dispozici dostatečné informace pro rozhodnutí, zda smlouvu uzavře), tak o informace o platebních transakcích v průxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí uživateli; méně přísné v případě smlouvy o jednorázové platební transakci. Kritériem je tedy jejich přiměřenost potřebám uživatelů. V případě sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxrmace poskytnout na trvalém nosiči dat. Způsob jejich poskytnutí či zpřístupnění je stanoven v § 131 odst. 3.
Požadavky na splnění informačních povinxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo zpřístupnit takové informace, které mu již byly nebo teprve budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě rámcové smlouvy. Toto pravidlo se použije xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxní transakce (§ 142 a 143). Uživatel je také podle § 138 písm. e) informován o orgánu dohledu, kterým je v České republice Česká národní banka. Není ale vylxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xyl orgánem dohledu orgán určen jiným členským státem. To platí obdobně i u vracení autorizované částky u inkas podle § 176.
Porušení předsmluvních infxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxního případu podle obecných ustanovení o omylu (§ 583 občanského zákoníku). Kromě toho nastupuje také veřejnoprávní odpovědnost poskytovatele za přxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxrý je v souvislosti s poskytováním platebních služeb veden.
V ustanovení § 137 písm. a) se odkazuje na dohodu ohledně způsobu komunikace, jako je interxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xámcové smlouvy. Podle písmeme e) musí
klient
dostat informace o způsobu mimosoudního řešení sporů, což v ČR zajišťuje finanční arbitr, a také informaxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxí § 140 a 141 jsou stanoveny předsmluvní informační povinnosti pro nové typy platebních služeb, tedy pro službu nepřímého dání platebního příkazu a sluxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí bankovnictví a návazné technologie (hardware i software) potřebné pro využití těchto typů služeb.
Ustanovení § 148 upravuje informační povinnostx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxvena informační povinnost pro přijemce při uplatnění tzv. surcharge, tedy úplaty za použití určitého platebního prostředku jako je podnikatelská plxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě platebních prostředků pro drobné platby. Vychází se ze specifické povahy těchto platebních prostředků, srov. z obdobných důvodů ustanovenx x xxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy jinak než výslovným souhlasem obou smluvních stran. V současnosti jsou konkludentní změny závazků ze smluv v bankovní praxi poměrně běžné. Smxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxhu, pouze pokud si to strany sjednaly a pokud jsou splněny podmínky podle § 152 xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxže v této lhůtě ofertu odmítnout. Dojde-li k tomu, zůstává v platnosti původní rámcová smlouva. Poskytovatel má tedy možnost volby, zda v případě odmítxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xro případ, že uživatel ofertu odmítne. Zároveň je uživateli dáno právo v případě odmítnutí oferty závazek z rámcové smlouvy bez výpovědní lhůty a bezúpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxormován.
Některé změny závazků z rámcové smlouvy lze podle ustanovení § 152 učinit i jednostranně. Jedná se o určité změny úrokových sazeb a směnných kxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xměny úrokových sazeb nebo směnných kurzů neutrálním způsobem.
V ustanovení § 153 a 154 jsou upraveny podmínky výpovědi závazku z rámcové smlouvy, a to xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xožadovat úplatu. Uživatelé platebních služeb mohou na základě ustanovení § 153 odst. 2 bezúplatně vypovědět závazek z rámcové smlouvy, pokud od okamžxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxže.
Ustanovení § 155 stanoví právo jen na poměrnou část úplaty, jestliže je úplata stanovena za určité období, v jehož průběhu dojde ke skončení závazkx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se může jednat např. o poplatek za užívání platební karty účtovaný za určité období, jestliže k ukončení smluvního vztahu dojde v průběhu tohoto obdobíx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxřípustná z důvodu obcházení zákona by byla praxe, která by pomocí smluvního rozšiřování důvodů pro odstoupení od rámcové smlouvy fakticky vylučovala xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxební transakce
K § 156:
Podmínkou autorizace platební transakce je souhlas plátce. Tento souhlas může dát plátce buď před provedením platební txxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx transakce je neautorizovaná, z čehož mohou vzniknout případné další odpovědnostní vztahy mezi poskytovatelem a plátcem. Jejich úprava je obsažena v xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxledávky z účtu.
K § 157:
Ustanovení upravuje podmínky pro odvolání souhlasu plátce. Odvolání souhlasu je výlučně úkonem plátce, zatímco xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm (věta první) a s platebními transakcemi iniciovanými příjemcem, které nejsou inkasem (věta druhá). V praxi je převažujícím typem platebních transaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxovat, že i pro tyto platební transakce má směrnice o platebních službách speciální pravidlo.
Dohodou stran lze založit možnost plátce odvolat souhlax x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxsil.
4.1.4.2 Platební příkaz
K § 158:
V ustanovení § 158 odst. 1 se přesně vymezuje okamžik přijetí platebního příkazu. Tento okamžik je velmi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdstavce 2. Odstavec 3 stanoví fikci, podle níž je příkaz, který byl přijat v okamžiku mimo provozní dobu poskytovatele, považován za přijatý na začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxvažován za okamžik přijetí platebního příkazu až začátek následující provozní doby. Stanovení tohoto okamžiku je věcí dohody stran, vždy však musí býx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlo v souladu s uvedeným požadavkem.
Odloženou splatnost platebního příkazu je možno aplikovat při objektivně stanovené podmínce nezávislé na vůli pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle něhož může, resp. musí, poskytovatel odmítnout platební příkaz pouze tehdy, má-li pro to zákonné nebo smluvní důvody. Pokud poskytovatel platxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
K § 160:
Důsledkem rychlosti, s jakou moderní plně automatizované platební systémy zpracovávají platební transakce, je skutečnost, že po určitém oxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxolání příkazu, což se děje v ustanovení § 160 odst. 1 a 2 s modifikacemi a výjimkami vyplývajícími z dalších odstavců. Platební příkaz, který dal plátce pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxz předal příjemci nebo poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu. Tím je do určité míry dána určitá garance těchto druhů plateb. Je však txxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 161 a 162)
Stanoví se pravidla pro novou platební službu nepřímého dání platebního příkazu. Tento typ plateb má být na bázi standardního převodu peněxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxátbách prostřednictívm internetu.
Podstatou xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytovatele, tzv. třetí strany. Následně dochází ke komunikaci mezi poskytovateli, kdy je třetí strana informována o přijetí platebního příkazu. Třetx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí. Je nutné poznamenat, že směrnice o platebních službách a následně ani zákon o platebním styku nestanoví nic o garanční funkci nepřímo daného platebxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxklad z důvodu nedostatku peněžních prostředků.
Činnost třetích stran je založena na faktu, že v souvislosti s nepřímo daným platebním příkazem nedržx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xříkazu.
Omezení stanovené v ustanovení § 162 písm. f) je třeba vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu. Nezakazuje se, aby osoba poskytxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uživatele k jiným účelům, než je služba nepřímého dání platebního příkazu.
4.1.4.3 Platební prostředek
K § 163 až 167:
Platební prostředek pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxsm. d). Plátce a poskytovatel si mohou dohodnout maximální limit částky platebních transakcí provedených za určité období. Dále v rámcové smlouvě mohxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx před neoprávněným nebo neautorizovaným použitím jeho platebního prostředku, anebo chránit poskytovatele před čerpáním úvěru prostřednictvím plaxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu, který poskytovate uživateli vede. V souvislosti s blokací platebního prostředku vzniká poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxi vedly. Informační povinnost se neaplikuje v případě, kdy by tím byly porušeny předpisy proti praní špinavých peněz.
V souvislosti s vydáním a používxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní může mít vliv na odpovědnost za neautorizovanou platební transakci.
V ustanovení § 167 se stanoví maximální úplata, která poskytovateli náleží v sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxádění platebních transakcí
Klíčovou je v případě platebních transakcí především otázka jejich včasného provedení. Zákon proto stanoví v ustanovexx x xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxchází.
K § 168:
Ustanovení § 168 obsahuje důležité pravidlo, které se použije v případě, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xlatebních služeb. V takovém případě platí, že k přijetí nebo připsání došlo na začátku následující provozní doby. Na uvedené okamžiky je totiž v zákoně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xní, takže i u nich je zajištěno, že neběží mimo pracovní dny poskytovatele.
K § 169:
Ustanovení § 169 stanoví lhůtu pro připsání peněžních prostřexxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx dodržení tam uvedených omezení.
Lhůtu o jeden pracovní den delší než stanoví odstavec 1 je možné si sjednat u platebních transakcí v eurech, ke kterým bxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxch, jestliže transakce zahrnuje jinou směnu měn než směnu mezi českou měnou a měnou euro. Odstavec 3 stanoví podmínky pro možnosti sjednání tzv. lhůty Dxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxůj účet. Není-li připsání na účet příjemce možné, je poskytovatel příjemce povinen dát peněžní prostředky příjemci k dispozici. Provádí-li poskytovxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxrodleně” pro splnění povinnosti připsat částku platební transakce na účet příjemce, může z povahy věci zahrnovat určitý, nepříliš dlouhý časový úsekx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xočínají běžet připsáním této částky na účet poskytovatele příjemce, je třeba zdůraznit, že určující pro počátek běhu těchto lhůt je nejen samotné připxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xčet příjemce. Teprve tím splní poskytovatel plátce své povinnosti. Které podklady se považují za dostačující, zákon blíže nevymezuje a ponechává tutx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 171; v tomto případě má být částka připsána na účet příjemce ve stejný den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu. Není-li připsání na platební xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxluvit lhůtu o jeden den delší. V tomto případě byla využita národní diskrece umožňující stanovit v případě vnitrostátních platebních transakcí kratšx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxosti na účet. Pokud je vklad učiněn na platební účet spotřebitele a jedná se o prostředky vložené v měně, v níž je účet veden, musí být peněžní prostředky pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxící pracovní xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxovat určitý, nepříliš dlouhý časový úsek, který je pro poskytovatele objektivně nezbytný ke splnění jeho povinností. Může se jednat např. o čas, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxání hotovosti v uzavřených obalech. Pokud je hotovost vkládána prostřednictvím tzv. nočních trezorů, může se poskytovatel s uživatelem dohodnout na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx § 173 je stanovena lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce z podnětu příjemce.
4.1.4.5 Ostatní práva a povinnosti při proxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem je definován v ustanovení § 2 odst. 3 písm. d). Ustanovení řeší otázku dne valuty pro odchozí i příchozí platební transakce na platební účet.
K § 17xx
xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí je poskytovatel příjemce povinen dát částku platební transakce k dispozici příjemci nejpozději v okamžik připsání částky platební transakce na plxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávnění plátce požadovat vrácení částky platební transakce, jestliže zjevně překračuje rozumně očekávanou částku. Toto oprávnění je možné vyloučit x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxormován poskytovatelem nebo příjemcem o přesné částce platební transakce 4 týdny před přijetím platebního příkazu. V odstavci 5 je plátci uložena povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xe smyslu procesního práva. Poskytovatel potom musí do 10 pracovních dní od obdržení žádosti částku platební transakce vrátit plátci, nebo její vrácenx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxmosoudního řešení sporu a o podání stížnosti orgánu dohledu. Běh desetidenní lhůty sice není ve směrnici ani v zákoně vázán na splnění dokládací povinnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxcných pravidel (§ 1975 občanského zákoníku) vylučuje prodlení poskytovatele, případně opravňuje poskytovatele odepřít vzájemné plnění (§ 1911 občxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxré vznikají v případě porušení tohoto zákazu. Smyslem dané úpravy je zabezpečit jistotu plátce, že prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xotvrzení o zůstatku peněžních prostředků (§ 178 až 180)
Ustanovení mají umožnit existenci platebních karet, ke kterým je veden platební účet s nulovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxormaci od poskytovatele, který vede stejnému uživateli platební účet, zda zůstatek na platebním účtu uživatele dosahuje, nebo nedosahuje částky karxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxndardně inkasuje účet uživatele vedený jiným poskytovatelem. Inkaso se však odehrává podle standardních pravidel a zákon pro něj žádné odchylky od obxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxel oprávně nakládat. Informace o zůstatku by měla zohledňovat i možnost klienta čerpat úvěrový rámec, konkrétně tu část úvěrového rámce, která dosud nxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxřešily. Transakce, kdy částka není dopředu známa, zahrnují například blokaci prostředků na samoobslužných čerpacích stanicích, rezervaci hotelu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xonkrétní částky. Následně je poskytovatel plátce povinen částku odblokovat, jakmile se dozví o skutečné částce transakce, nejpozději při přijetí plxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxé nebo nesprávně provedené platební transakce
4.1.5.1 Náprava neautorizované platební transakce
K § 181 a 182:
Neautorizovanou platební txxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xákon v souladu se směrnicí jednoznačné rozhraničení případů, kdy je neautorizovaná platební transakce k tíži poskytovatele plátce a kdy ztrátu z této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxautorizované platební transakce spočívá povinnost nápravy ze strany poskytovatele plátce v restituční povinnosti (uvedení účtu plátce do stavu, v nxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti nastává neprodleně poté, co plátce svému poskytovateli neautorizovanou platební transakci oznámil, nebo kdy poskytovatel jinak zjistí neautorixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxi zahrnovat určitý, nepříliš dlouhý časový úsek, který je pro poskytovatele objektivně nezbytný ke zjištění, zda se skutečně jedná o neautorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxansakce a splněním restituční povinnosti měla být naprosto minimální. Lhůta končí nejpozději následující pracovní den ode dne oznámení poskytovatexxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxastního zjištění nic nemění na ustanovení § 188, z něhož vyplývá povinnost uživatele neautorizovanou platební transakci ve stanovené lhůtě vytknout x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se vylučuje resp. snižuje povinnost poskytovatele napravit neautorizovanou platební transakci.
Lhůta pro nápravu neautorizované platební transxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nedojde-li tedy k oznámení orgánu dohledu, lhůta běžet začne.
Odstavec 2 stanoví, že povinnost napravit neautorizovanou platební transakci má v příxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu.
V případě nepřímého dání platebního příkazu je náprava neautorizované platební transakcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx. Povinnost poskytovatele nepřímého dání platebního příkazu tak není tímto ustanovení dotčena.
4.1.5.2 Náprava nesprávně provedené platební trxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí transakce je tedy i transakce pozdě provedená.
K § 183:
Ustanovení § 183 upravuje povinnost poskytovatele napravit nesprávně provedenou platexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxátce plátci a kdy za ni odpovídá poskytovatel příjemce příjemci.
Odstavec 2 stanoví, že povinnost napravit nesprávně provedenou platební transakci xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxravy po poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu.
V případě nepřímého dání platebního příkazu je náprava nesprávně provedené platebxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ji způsobil. Povinnost poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu tak není tímto ustanovením dotčena.
K § 184:
Ustanovení § 184 stxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátce vůči plátci restituční povinnost (uvedení účtu plátce do stavu, v němž by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo, resp. vrácenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx spíše na jejím dodatečném správném provedení než na splnění restituční povinnosti, a proto se restituční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí transakce netrvá. V opačném případě splní poskytovatel plátce neprodleně svoji povinnost zajistit připsání částky platební transakce na účet poskxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxele příjemce vůči příjemci. Odstavec 5 stanoví možnost poskytovatele plátce požadovat, aby poskytovatel příjemce uvedel platební účet příjemce do sxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxost, jak alespoň částeně napravit nepřízniví následek pro příjemce, který vznikl jednáním poskytovatele plátce.
K § 185:
V ustanovení § 185 je zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxlá na povinnosti napravit nesprávně provedenou platební transakci.
K § 186:
Ustanovení § 186 vymezuje význam jedinečného identifikátoru v tom xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce nebo jeho účtu. Ustanovení dává možnost plátci, který zadal chybně číslo účtu příjemce, pokusit se získat zpět peněžní prostředky od nezamýšxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xživatel tvrdí, že platební transakce byla neautorizována nebo nesprávně provedena. Povinnost je plněna vůči uživateli. V případě nepřímo daného plaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xyplývající z nesprávně provedené platební transakce nevylučuje právo na náhradu škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho se však lze domáhxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxadě služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu, je náhrada škody, mimo nápravu neautorizované nebo nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxné služby, nikoliv na poskytovatele, který mu vede účet.
K § 188:
V ustanovení § 188 je stanovena lhůta, ve které musí uživatel oznámit neautorizoxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxného oznámení. Rozlišuje se subjektivní lhůta “bez zbytečného odkladu” a objektivní lhůta v délce trvání 13 měsíců. Uplynutím i jen jedné z uvedených lxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx případy, kdy poskytovatel nesplnil svoji informační povinnost vůči uživateli.
K § 189:
Ustanovení upravuje tzv.
regres
poskytovatele, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxípadě tzv. třetích stran, kdy směrnice požaduje, aby se
klient
mohl nápravy domáhat na poskytovateli, který mu vede platební účet. Následně je tedy třxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xříkazu. Ustanovení je do jisté míry navázáno na požadavek silného ověření uživatele a možnost třetí strany spolehnout se na silné ověření zavedené posxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze smlouvy mezi poskytovateli nebo zprostředkujícími poskytovateli.
K § 190:
Komentované ustanovení vylučuje odpovědnost poskytovatele za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi z důvodu tzv. vyšší moci. Ustanovení se vztahuje na poskytovatele, který vede účet, i na tzv. třetí stranu. Ustanovení je širší než ustanovení § 2913 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxtelé s klientem, ale sami nemusí být v žádném smluvním vztahu).
4.1.6 Služba informování o platebním účtu
Ustanovení upravuje novou platební sluxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xouvisejících platebních transakcích. Rozsah poskytovaných informací je dán tím, jaké informace jsou přístupné uživateli. Služba je poskytována jex x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxebním účtu. Souhlas udělený uživatelem k poskytování služby informací o platebním účtu může být sice udělen poskytovateli služby informování o platexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxkého zákoníku). Je tedy vyžadováno, aby poskytovatel, který účet vede, věděl, že by udělen soulas s poskytováním inforamcí k účtu, který on vede, a že texxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxace o platebním účtu. Aby nedocházelo k neoprávněnému odmítání sdělení informací o platebním účtu, je nutno o odmítnutí sdělení informací informovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxovení § 162 písm. f) je třeba vztahovat na službu informování o platebním účtu. Nezakazuje se, aby osoba poskytující službu informování o platebním účtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxvání o platebním účtu.
4.2 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxní elektronických peněz je zpravidla spojena se smlouvou o platebních službách, protože elektronické peníze pojmově předpokládají možnost prováděxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx vyjádřena zásada vydávání elektronických peněz proti přijetí peněžních prostředků ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vydávaných elektronickxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxronické peníze drží. Jedná se o důležité ustanovení, které zdůrazňuje funkci elektronických peněz jako prostředku placení, a nikoli jako předmětu ucxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvům). Poskytování jiných výhod, které nemotivují k držení elektronických peněz v závislosti na čase, však vyloučeno není.
Zpětná výměna exxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadovat kdykoli zpětnou výměnu je zárukou, která má podpořit důvěru držitelů v elektronické peníze. Úprava garantuje zpětnou výměnu celé částky elxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí § 195 odst. 3), na požádání držitele, a je možná kdykoli (časové určení „kdykoli“ je však i zde třeba vykládat s ohledem na zvyklosti obchodního styku a oxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdá až k okamžiku zániku právního vztahu ze smlouvy o vydání elektronických peněz. Jde o analogickou konstrukci, která je známa např. u smlouvy o běžném nxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to v případě, že to bylo mezi vydavatelem a držitelem dohodnuto a že:
1.
držitel požádá o zpětnou výměnu v době trvání závazku ze smlouvy o vydání elxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x.
držitel vypoví závazek ze smlouvy o vydání elektronických peněz, která byla uzavřena na dobu určitou.
Ustanovení § 196 stanoví, že osoby, které pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxětnou výměnu v rozsahu ustanovení § 194. V případě podnikatele záleží na dohodě stran a zákonné podmínky na zpětnou výměnu se nepoužijí.
5 ZVLÁŠTNÍ Uxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisu, který stanoví jednotné názvy a definice 10 až 20 služeb spojených s platebním účtem, za které je na českém trhu platebních služeb požadována úplaxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxm k provedení směrnice o základním platebním účtu. Česká národní banka vytvoří seznam 10 až 20 služeb spojených s platebním účtem a u těch služeb, které bxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm seznamu, budou nést označení a vymezení, jaké jim přisoudí Česká národní banka.
Poskytovatelé platebních služeb mají povinnost použít k označení sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxstupněných podle ustanovení § 199 a § 201 mohou být jiná označení použita pouze jako doplňující označení k jednotnému označení stanovenému vyhláškou.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxormačních sděleních určených spotřebiteli. Těmito informačními sděleními mohou být například marketingové informace, výpisy z účtu, internetové xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxější než u dokumentů podle ustanovení § 199 a § 201. Zákon tedy bezpodmínečně nepožaduje nahrazení obchodních či jiných označení jednotným označením, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xmluv nových a stávajících v případě jejich změny. Sjednocená terminologie vyvolá pozitivní dopad na spotřebitele z hlediska přehlednější orientacex
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxam služeb, které jsou předmětem standardizace pojmů, Evropské komisi a Evropskému orgánu pro bankovnictví. Evropská komise následně vydá delegovanx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při tvorbě vyhlášky.
K § 198:
Ustanovení míří na tzv. vázaný prodej a stanoví povinnost poskytovatele informovat uživatele platebních služeb o xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dále povinen informovat uživatele o úplatě za služby poskytované v souboru nebo nad rámec tohoto souboru služeb.
K § 199:
Záměrem směrnice o záklxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžby spojené s platebním účtem. Dokument by měl obsahovat informace o úplatě za služby, jejichž jednotné označení stanoví vyhláška České národní bankyx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxstupněn na internetových stránkách poskytovatele a v obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xpřístupnit informace způsobem stanoveným v ustanovení § 131.
K § 200:
Ustanovení zavádí povinnost poskytovatele vytvořit a zpřístupnit seznax xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxístupněn a na žádost poskytnut jakýsi slovník pojmů, kde budou uvedena jednotná označení a definice z vyhlášky České národní banky. Poskytovatel může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrmace způsobem stanoveným v ustanovení § 131.
K § 201:
Poskytovatel je povinen poskytnout uživateli do konce února každého kalendářního roku přxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxormace způsobem stanoveným v ustanovení § 131. Odstavec 2 specifikuje poskytované informace a stanoví jejich minimální rozsah. Jsou-li služby poskyxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxána informace o souhrnné úplatě a počtu účtování této úplaty.
Smyslem daného ustanovení je poskytnout klientovi přehled o úplatě za služby spojené s pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xovněž stanoví kvalitu poskytovaných informací, tak aby představovaly dostatečnou a pravdivou informační hodnotu pro klienta.
Informace podle danxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxc přijímat prováděcí technické normy postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pravomoc přijímat prováděcí akty je svěřena Evropské komisx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxm věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem v nich stanoveným.
Je-li klientovi poskytován soubor služeb za souhrnnou úplatu, obdrží uživatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxtebním účtem na internetu. Provozovateli srovnávacích internetových stránek je uložena povinnost zajistit rovné zacházení při uveřejnění výsledkx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe ve vyhlášce České národní banky. Návrh pak stanoví další náležitosti srovnání služeb.
Návrh zákona ukládá provozovatelům příslušných stránek povxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xravidla stanovená směrnicí. Tím bude dodržen požadavek směrnice na existenci srovnávacích stránek.
Na provozovatele srovnávacích internetových xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu se současným stavem Česká národní banka.
Provozovatel srovnávacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xoskytovatelů, na svých internetových stránkách, veřejnosti tak budou k dispozici údaje o webových adresách stránek a jejich provozovatelích.
Recixxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončí provoz nebo přestanou splňovat kritéria kvality, měl by členský stát zajistit, aby spotřebitelé měli na vnitrostátní úrovni v přiměřené době pxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxukromé bázi, měla by Česká republika přesto zajistit jejich existenci. Za této situace by Ministerstvo financí mohlo přistoupit například k zadání vexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stránek, je zabezpečit jejich fungování veřejným orgánem.
Provozovatel srovnávacích internetových stránek bude čerpat informace o úplatě za služxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxozovatel nemůže zajistit, aby poskytovatelé vždy účtovali částky, které zveřejňují například v předsmluvních informacích či cenících.
Poskytovaxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxna relevance zdrojů informací, ze kterých může provozovatel srovnávacích stránek čerpat.
5.2 ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
5.2.1 Vnitrostátní změna xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxbrovolně zavázaly v rámci tzv. Kodexu mobility vytvořeného Českou bankovní asociací.
Po nabytí účinnosti navrhované novely budou na požádání uživaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xčtu zahajuje uživatel u poskytovatele, který mu vede platební účet a uživatel k němu chce převést trvalé příkazy či souhlasy k inkasu. Tento poskytovatxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxatele, kterého uživatel určil.
Nový poskytovatel může ověřit totožnost uživatele různými způsoby. Pokud s uživatelem již má uzavřen obchodní vztah x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx způsoby ověření totožnosti klienta, jako přihlášení se do internetového bankovnictví atp.
Uživateli je k určení úkonů potřebných ke změně platebníxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxtovatel při změně účtu provést. Zahájit změnu platebního účtu prostřednictvím tohoto formuláře však není povinné. V ustanovení § 203 odst. 1 písm. c) jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x x kterých má informovat nového poskytovatele (§ 204 odst. 2), který je následně začne provádět (§ 205 odst. 4). Nový poskytovatel dále dostane informaci x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxavadního poskytovatele o provedení úkonů uvedených v ustanovení § 204, které uživatel určil. V případě, že platební účet bude vlastnit více osob, bude x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx v případě, kdy je účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení majitele účtu, přičemž tyto osoby nakládají s účtem společně. Nakládání s účtem přexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxxx
x xxxxxxxxxxch § 204 a § 205 jsou stanoveny povinnosti dosavadního i nového poskytovatele. Změna platebního účtu musí být provedena v rámci vzájemné kooperace obou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedků, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz, a odchozí inkasa. Dále je stanovena povinnost převést peněžní prostředky na účet uživatele vedený novým poxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxatel požádal. Dosavadní poskytovatel dále předá novému poskytovateli informace o stávajících („aktivních“) trvalých příkazech a souhlasech k inkaxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxna.
Ustanovení § 205 odst. 1 písm. a) a b) stanoví povinnost nového poskytovatele informovat o změně platebního účtu třetí osoby (tj. plátce, který proxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxtivní charakter. Zda budou tyto údaje zakládat právní účinky a stanoví třetím osobám povinnost podle těchto informací jednat, bude záležet
ad hoc
na sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxná-li jménem uživatele, nemá oprávnění zasahovat do soukromoprávního vztahu mezi plátcem a příjemcem v případě, že změna obsahu smlouvy může být měněxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxmovat plátce a příjemce sám prostřednictvím standardizovaných dopisů, které mu poskytne nový poskytovatel.
Nový poskytovatel začne v den určený užxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxmu poskytovateli (§ 204 odst. 2).
Navrhovaná úprava nestanoví zvláštní úpravu náhrady škody, neboť se uplatní obecná úprava občanského práva. NOZ rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxona se jedná o odpovědnost subjektivní, tj. za zavinění, a v případě porušení smluvní povinnosti se jedná o odpovědnost objektivní bez ohledu na zaviněxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xovinnosti vznikly na základě smluvního vztahu, neboť dosavadní i nový poskytovatel jsou ve smluvním vztahu s uživatelem. Z toho důvodu důsledky takovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxnnosti k náhradě škody na základě liberačních důvodů, které NOZ stanoví v ustanovení § 2913 odst. 2.
K § 206 až 208:
Poskytovatel může po majiteli úxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtu je vyloučeno za poskytnutí informací týkajících se stávajících trvalých příkazů a souhlasů k inkasu uživatele a také za poskytnutí informací ohledxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxt. Poskytovatel je povinen mj. informovat uživatele o způsobu mimosoudního řešení sporů. Poskytovatel je povinen poskytnout a zpřístupnit uvedené ixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb je finanční arbitr.
Služba změna platebního účtu je možná pouze mezi platebními účty vedenými ve stejné měně a pouze mezi platebními účty vedenýxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtelů.
5.2.2 Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
K § 209:
Novela neupravuje přeshraniční službu změna plaxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxatele součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu. Pomoc tuzemského poskytovatele spočívá ve dvou krocích. Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxasech provedených za posledních 13 měsíců. Poskytovatel má povinnost poskytnout informace způsobem stanoveným v ustanovení § 131. Poskytovatel dálx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxující identifikaci poskytovatele v jiném členském státě a identifikaci platebního účtu jím vedeného.
5.3 ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET
K § 210:
Záxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxnost uzavřít smlouvu o základním platebním účtu pouze ti poskytovatelé, kteří vedou platební účty spotřebitelům. Nárok na zřízení základního platebxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ustanovení § 2 odst. 3 písm. k). Zájemce o zřízení základního platebního účtu je povinen doložením rozhodných dokumentů osvědčit, že je osobou oprávněxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xde v podstatě o znění budoucí smlouvy. Spotřebitel má následně lhůtu k prostudování návrhu. Pokud do 5 pracovních dnů od předložení návrhu prohlásí, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x prostudování budoucích smluvních podmínek.
Poskytovatel není povinen návrh smluvních podmínek předložit nebo ho odvolat za podmínek uvedených v uxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx předpis. Tímto právním předpisem může být zákon upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon upxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxvatel odmítl předložit návrh smluvních podmínek. Informační povinnost se neuplatní, pokud by tím došlo k porušení zákona upravující opatření proti lxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxisů Evropské unie.
Základní platební účet je veden v české měně.
K § 211:
Poskytovatel není oprávněn podmínit uzavření smlouvy o základním platxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi v odstavci 1. Služby uvedené v odstavci 1 musí být majiteli základního platebního účtu poskytnuty vždy, jestliže jsou poskytovány ostatním spotřebxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu služby, které ostatním klientům neposkytuje. Na poskytování služeb podle ustanovení § 212 odst. 1 se také uplatní úplata podle ustanovení § 213.
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří jsou majiteli jiného platebního účtu, než je účet základní. Majitelé základního platebního účtu by tak neměli být diskriminováni, co se týče přxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx říci, že není důvodné vylučovat přístup majitele základního platebního účtu k těmto službám. Nicméně podmínky přístupu k těmto službám mohou být podmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xoskytovatel je oprávněn si účtovat za služby uvedené v ustanovení § 212 nejvýše úplatu odpovídající obvyklé ceně podle zákona o cenách. Obvyklá cena je xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské souxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxtelů za dané xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx poskytuje klientům, kteří vlastní jiný platební účet než základní. Rozsah služeb poskytovaných v rámci základního platebního účtu se tak bude lišit v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vždy ke konkrétní nabídce služeb, které může majitel základního platebního účtu čerpat. Lze tedy říci, že cena se bude lišit dle škály služeb nabízenýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu se tedy mezi poskytovateli lišit může.
Směrnice o základním platebním účtu stanoví, že přiměřenost úplaty za základní platební účet má být stanoxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xhodné kritérium přiměřenosti jeví obvyklá cena podle zákona o cenách. Cena na trhu je dána především střetáváním nabídky s poptávkou a jako taková zohlxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xrh platebních služeb tvoří cenu na základě tržního mechanismu, měla by tržní cena být kritériem přiměřenosti úplaty za služby spojené se základním plaxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxdnané pro případ porušení povinnosti ze smlouvy o základním platebním účtu se nepřihlíží. Výjimkou je smluvní pokuta sjednaná v souvislosti s překročxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvědět závazek ze smlouvy o základním platebním účtu z důvodů, které jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 215 odst. 1 a 2. Ustanovení § 215 odst. 1 a 2 je k uxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh v ustanovení § 215 odst. 3 a 4. Poskytovatel může od smlouvy o základním platebním účtu odstoupit například tehdy, je-li trvání závazku ze smlouvy o zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxorismu, zákonem upravujícím provádění mezinárodních sankcí nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
Současně s výpovědí nebo odstoupením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx možnost obrátit se se stížností na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka, a popřípadě jej upozorní na možnost podat stížnost poskytovateli platxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem upravujícím provádění mezinárodních sankxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xa svých internetových stránkách a jednak ve svých obchodních prostorách, které jsou určeny spotřebitelům. Na žádost poskytovatel informace bezplatxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x x xxxx
x xxxxxxosti nabízet základní platební účet jsou vyňata spořitelní a úvěrní družstva. Spořitelní a úvěrní družstva jsou oprávněna přijímat vklady pouze od svxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxomáhat finanční inkluzi, s účastí na obchodní korporaci včetně účasti na hospodaření dané instituce.
Povinnost zřídit základní platební účet se dálx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost poskytovatele informovat uživatele, jestliže po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu má tento poskytovatel vůči uživateli neuhrazexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlývá z ustanovení § 6 zákona o ochraně spotřebitele. S ohledem na požadavek směrnice o základním platebním účtu a na ustanovení § 1 odst. 1 antidiskriminxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxlo zcela zřejmé, že se spotřebiteli nesmí být v přístupu k platebnímu účtu zacházeno odlišně na základě jakýchkoli kritérií, a to ani na základě státní pxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxázení vede, například požadavek na existenci korespondenční adresy pouze v ČR, který je pro osoby bez pobytu v ČR obtížně splnitelný.
K § 220:
Staxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnictvím lze vybírat hotovost, převést peněžní prostředky ve prospěch třetích osob (včetně provedení úhrad) a na které lze připsat peněžní prostředky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxnosti vyňaty například účty ke kreditním kartám a spořící či úvěrové účty.
6 BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU
K § 221:
Ustanovení § 221 poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxatelům platebních služeb. Cílem je dát možnost orgánům dohledu reagovat na objevující se hrozby kybernetických útoků např. formou bezpečnostních doxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch incidentů z hlediska jejich hlášení.
K § 222:
Ustanovení § 222 upravuje povinnost ročních informačních hlášení o bezpečnostních incidentecx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx
x x xxxx
xstanovení stanoví situace, kdy je vyžadováno silné ověření uživatele. Požadavek na silné ověření uživatele se zavádí pro případy, kdy uživatel není v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx zneužití přihlašovacích údajů.
Odstavec 2 určuje dodatečné požadavky na silné ověření v případě, kdy je platební příkaz dáván prostřednictvím intexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvazuje na odpovědnost za neautorizovanou platební transakci v ustanovení § 182.
Článek 4 odst. 30 transponované směrnice o platebních službách říkáx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xržení (to, co drží pouze uživatel) a
inherence
(to, čím uživatel je), kdy nesplněním jednoho z nich není ovlivněna spolehlivost ostatních; postup je nxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xouze uživatel, čemuž v současné době odpovídá například přihlašovací heslo do internetového bankovnictví nebo PIN pro platební karty. Druhým prvkem xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxl je, což v zásadě představuje biometrický údaj -
inherence
. Tomu odpovídá v současné době například otisk prstu. Biometrický údaj, definovaný v článkx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch osobních údajů je obecně zakázáno) a jejich zpracování je pod dozorem ÚOOÚ.
Zákon požaduje, aby silné ověření bylo provedeno alespoň dvěma z těchto xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxovány alespoň 2 faktory dle požadavku směrnice a zákona.
Tomuto silnému ověření v současné době odpovídá praxe bank, kdy pro platby na internetu je vyžxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeré by umožňovaly identifikaci platce na základě např. otisku prstu (jak se již dnes děje pomocí aplikace iTouch) nebo jiných nových technologií, kterx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxisk prstu při přihlášení se do aplikace mobilního bankovnictví. Otisk prstu však standardně zůstavá nasnímán pouze v aplikaci mobilního telefonu a nexx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdavky na ochranu osobních údajů podle příslušného zákona, resp. xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xEBA/GL/2014/12_rev1). Řada bank již tyto obecné pokyny dodržuje a dvoufaktorové ověření u internetových plateb vyžaduje.
Odstavec 4 stanovuje vzáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ověření uživatele. Prováděcí předpis by také měl stanovit výjimky z povinnosti silné ověření uživatele uplatňovat.
K § 224:
V souladu se směrnixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtebním účtu) spoléhat na postupy silného ověření poskytovatele, který vede uživateli platební účet. Směrnice tedy přepokládá možnost, že třetí straxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxde účet. Třetí straně tedy nemůže být k tíži, když se na takové ověření spolehne.
K § 225:
Stanoví se povinnost dodržovat přímo použitelný předpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx
x x xxx x xx6:
Čl. 103 směrnice o platebních službách ukládá povinnost stanovit sankce za porušení vnitrostátního právního předpisu, který byl přijat za účelex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvní povahy. Požadavek stanoví i směrnice o platebních účtech a přímo použitelná nařízení, která jsou zákonem o platebním styku implementována do česxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí být naplněna i materiální stránka přestupku, tedy společenská škodlivost určitého jednání, což vyplývá z definice přestupku v § 5 zákona o odpověxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxtima ratio
.
Přestupky jsou v zákoně upraveny podle jednotlivých subjektů, které se jich mohou dopustit. Tam, kde je to možné, se po určitých formulačnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxíslušné přestupky tvořeny analogicky podle obdobných úprav ve stávajícím zákoně o platebním styku nebo v jiných zákonech upravujících finanční trhx xxx xx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků.
Ustanovení § 235 obsahuje přestupky spočívající v porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Ustanovení § 236 stanoví, kdo prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xlatebním styku a z přímo použitelných předpisů Evropské unie. V zásadě se vychází z úpravy předchozího zákona o platebním styku. Kontrolou se rozumí pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxány podle přímo použitelných předpisu Evrospké unie. Nově je explicitně stanovena Česká obchodní inspekce jako orgán dohedu nad dodržováním přímo poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxminace, který by měl být i dnes dohlížen ze strany orgánů České obchodní inspekce.
K § 239:
Povinnost mlčenlivosti se upravuje odkazem na pravidlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch států.
K § 240:
Stanoví se omezení pro Českou národní banku, jestliže mezi ní a orgánem dohledu jiného členského státu probíhá tzv.
mediace
za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxvést také u pověřených zástupců a osob, které jsou podezřelé z neoprávněného poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz.
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxx xxxxhraničním poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky, které závažným způsobem ohrožuje zájmy uživatelů v Česxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní k nápravě. Jedná se o odchylku od standardního rozdělení rolí mezi orgány dohledu domovského a hostitelského členského státu.
K § 244:
Zavádí xx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odnětí povolení může dojít na žádost nebo může mít odnětí sankční charakter.
K § 245:
Zavádí se
obligatorní
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxe dojít na žádost nebo může mít odnětí sankční charakter.
K § 248:
Ustanovení navazuje na § 42 správního řádu a stanoví odchylky dané unijním právxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxANOVENÍ SPOLEČNÁ
Seznamy (§ 249 až 251)
Stanoví se pravidla pro vedení seznamů některých osob oprávněných poskytovat platební služby. Určují sx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo příkazu, neboť od oprávnění subjektu k poskytování této služby se odvíjí přístup k nepřímému dání platebního příkazu.
Seznamy mají umožnit orientaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánem pro bankovnictví. Jednotný evropský seznam bude obsahovat údaje, které poskytnou orgány dohledu jednotlivých členských států.
Oznámení o pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtby v rámci tzv. omezené sítě, má povinnost oznámit, jakým způsobem dané platby provádí, jestliže objem těchto plateb za posledních 12 měsíců poprvé přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xtanovena povinnost osoby, která provádí platby v rámci sítě elektronických komunikací na základě výjimky podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. e), dokládxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxjemci v souvislosti s použitím daného platebního prostředku vznikají. Surcharging je zakázán u platebního prostředku, u něhož je mezibankovní poplaxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxopské unie upravující požadavky pro úhrady a inkasa v eurech.
K § 255:
Stanoví se pravidla přístupu platebních institucí k platebním účtům vedenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a k provádění platebních transakcí.
K § 256:
Obchodník bude mít možnost po poskytovateli platebních služeb požadovat uzavření rozhodčí smlouvxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxázení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování. V ostatních případech se uplatní obecná právní úprava.
K § 258:
Staxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxicí a kontrolní systém, kde je vyřizování stížností a reklamací rovněž řešeno.
K § 259:
Jsou stanovena pravidla pro informování o mimosoudním řexxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxská komise vytvoří informační leták týkající se práv uživatele platebních služeb. Poskytovatelé mají tento dokument zpřístupnit.
K § 262
Ustaxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Do zákona se tedy doplňují důvody výpovědi závazku, neboť není důvod, proč by závazek z pojistné smlouvy nebylo možno vypovědět.
K § 263:
V soulaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu konkretizována v jednotlivých ustanoveních.
9.2 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
9.2.1 Přechodná ustanovení
K § 264:
Platebním instxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty se dosavadní povolení považuje za povolení k činnosti podle nově přijatého zákona o platebním styku.
Stanoví se povinnost doložit do tří měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxna. Směrnice totiž požaduje, aby příslušné orgány dohledu měly dostatečný čas rozhodnout, zda platební instituce splňují podmínky pro udělení povolxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxovatelům platebních služeb malého rozsahu se umožňuje poskytovat platební služby na základě dosavadního oprávnění po dobu jednoho roku ode dne nabytx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxví se povinnost doložit do devíti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, že poskytovatel platebních služeb malého rozsahu splňuje podmínky pro udělexx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxují podmínky pro udělení povolení podle nově přijatého zákona. Rozhodnuto by zpravidla mělo být během doby jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohotx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxů ode dne nabytí účinnosti zákona. Po uplynutí této lhůty se dosavadní povolení považuje za povolení k činnosti podle nově přijatého zákona o platebním xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxvolení k činnosti instituce elektronických peněz podle nově přijatého zákona. Směrnice totiž požaduje, aby příslušné orgány dohledu měly dostatečnx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo být během doby šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 267:
Vydavateli elektronických peněz malého rozsahu se umožňuje poskytxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxní považuje za povolení k činnosti podle nově přijatého zákona o platebním styku.
Stanoví se povinnost doložit do devíti měsíců ode dne nabytí účinnosxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxice totiž požaduje, aby příslušné orgány dohledu měly dostatečný čas rozhodnout, zda poskytovatelé poskytující služby na základě výjimky v čl. 9 směrxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxo roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 268:
Staví se přechodné období šesti měsíců pro působení obchodních zástupců v domovském člensxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxuhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce uděleného podle tohoto zákona.
K § 269 a 270:
Platební instituce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky. Souhlas se vztahuje na ty pobočky a obchodní zástupce, jež byli oznáxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxlatelností zúčtování udělené podle dosavadních právních předpisů považuje za udělené podle tohoto zákona.
K § 272:
Vzhledem k tomu, že druhá smxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxoně mění vymezení těchto platebních služeb v § 3 odst. 1 písm. e). V souvislosti s tím se stanoví, že povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 2xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxost povolenu i podle nového zákona o platebním styku.
K § 274:
Stanoví se, jak má být nakládno s žádostmi o povolení či o zápis do registru podle dosaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxuje podle nového zákona.
K § 275:
Stanoví se přechodné ustanovení ohledně poskytování platebních služeb u smluv uzavřených před účinností tohoxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x77:
V návaznosti na vydání prováděcích právních předpisů Evropské unie se stanoví přechodné období pro použití jednotné terminologie, kterou by měxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxky.
K § 278
Transponuje se čl. 115 odst. 4 směrnice o platebních službách. Ustanovení zákona navázaná na prováděcí předpis vydaný podle čl. 98 směxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxí se novým standardům.
9.2.2 Závěrečná ustanovení
K § 279:
Zrušuje se stávající zákon o platebním styku a vyhlášky, které ho provádějí.
x x xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxa vázána stávající směrnicí o platebních službách, která je v režimu maximální harmonizace.
V Praze dne 13. března 2017
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR