LIT23837CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxných podobných hrách, ve znění zákona č. 202/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., a dále pak vyhláškou Ministerstva vnitra ČSR č. 62xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch a právních vztahů je nutno ji považovat za překonanou a nedostačující. Část zákona upravující loterie a jiné hry byla zrušena zákonem č. 202/1990 Sb.x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxdějších předpisů, vykazují celou řadu nedostatků, které znesnadňují a často i znemožňují aplikaci zákona, neboť
- dosavadní definice veřejných sbíxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnské organizace", "zvláštní sdružení" apod.),
- ustanovení obligatorně upravující formy a způsoby provádění veřejných sbírek jsou překonána,
- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxě prospěšným účelům mohou konat i správní úřady nebo jiné orgány státu, již nové koncepci nevyhovuje,
- princip povolování veřejných sbírek, zakotvxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxř. jejich zrušení či zastavení prostřednictvím dosavadního širokého okruhu orgánů (včetně Ministerstva vnitra, koná-li se veřejná sbírka na území pxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ke zbytečné centralizaci,
- dosavadní systém kontroly a státního dozoru nad prováděním veřejných sbírek je překonán,
- případný postih subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách, která zakládají povinnosti jednotlivých subjektů, s ohledem na ústavní pořádek Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxva obsažená v zákoně č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce Ministerstxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxvnická osoba pružněji a jednodušším způsobem dosáhne požadovaného účelu, tj. konání sbírky. Zároveň však na ni budou kladeny větší nároky, pokud jde o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxt zneužití veřejné sbírky navrhováno ponechat.
V zákoně obsažená regulace veřejných sbírek prostřednictvím navrhovaných způsobů státní kontrolx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxblematika obsažená v návrhu zákona není upravena právem Evropských společenství. Mezinárodní závazky neurčují České republice žádné konkrétní podxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxcích se problematikou veřejných sbírek (Francie, Belgie, Lucembursko, Bavorsko).
Nová právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet České repxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xe výzva k příspěvku pro předem stanovený veřejně prospěšný účel směřuje vůči předem neurčenému okruhu přispěvatelů (na rozdíl od jiných sbírek obdobnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není, protože zákon je na základě vládou schváleného věcného záměru koncipován tak, že jako veřejné bude regulovat jen sbírky konané právnickými osobxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx prostor pro rozhodování orgánu, kterému bude konání veřejné sbírky oznámeno, o tom, v kterých případech může rozhodnout, že veřejnou sbírku nelze konxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxboť je nezbytné od sbírek odlišit ty případy shromažďování finančních prostředků, jejichž účelem je plnění úkolů subjektů zřízených podle zvláštnícx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxení vymezuje okruh subjektů, které mohou konat sbírku.
Předpokládá se, že při splnění podmínek stanovených zákonem i nadále budou moci konat sbírky xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxně 5 let (tato podmínka se nevztahuje na nadace a nadační fondy), a splnit podmínky stanovené v § 5 odst. 4 písm. b) tohoto zákona pro obsah čestného prohláxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe nově stanoví okruh orgánů příslušných k přijetí oznámení o konání veřejné sbírky. Přenesením působnosti pouze na krajské úřady se sleduje odstraněnx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxta pro oznámení konání sbírky byla stanovena tak, aby příslušný krajský úřad měl dostatek xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, záchrana zdraví nebo života osoby), kdy lhůta pro oznámení může být rozhodnutím příslušného kraxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxcího principu právnická osoba pružněji dosáhne požadovaného výsledku, tj. konání sbírky. Zároveň však na ni budou kladeny větší nároky, pokud jde o doxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxí sbírky a které doklady k němu připojí. Zároveň se stanoví postup příslušného krajského úřadu v případech, kdy oznámení nemá stanovené náležitosti.
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx rozhodování ve věci sbírek značně zjednoduší. Je však třeba ponechat právnické osobě právo odvolat se proti případnému zákazu konání sbírky. Na rozhoxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnky, že sbírku nelze propagovat ani konat dříve než po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení (pokud tato lhůta nebyla v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx za cíl odstranit případné pochybnosti a nejasnosti na straně právnické osoby, od kdy lze sbírku konat a propagovat.
Stanovená stodvacetidenní lhůtxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxhájit.
K § 8:
Právnické osobě se ukládá povinnost informovat stanoveným způsobem příslušný krajský úřad o zahájení sbírky.
Nově se stanoví omexxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxzují, že tříletá lhůta je optimální.
K § 9:
Stanoví se jednotlivé způsoby provádění sbírek s tím, že je zákonem umožněno tyto jednotlivé způsoby koxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxovádění sbírek sběracími listinami, který byl dosud upraven v § 4 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxlovně stanovit také postup pro jejich zabezpečení. Stanoví se povinnost právnické osoby předem oznámit obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjistit přítomnost zákonem stanoveného počtu zástupců právnické osoby, zástupců obce, resp. jejích zaměstnanců, a zástupců obce nebo kraje, resp. zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx podpisy.
K § 12 až 14:
Obdobně jako v dosavadní právní úpravě (§ 6 až 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxturní nebo sportovní vystoupení, anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich cexxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxby pověřené konáním sbírky se vychází ze skutečnosti, že i mladiství mají odpovědnost za případné přestupky a trestné činy v dané oblasti. Při zapojení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) se přejímá zákaz provádění některých druhů sbírek v prostředxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo majitele.
K § 16:
Pro případ konání sbírky pronájmem telefonní linky k získávání příspěvků z telefonního účtu se pro kontrolu a dozor nad konáním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
K § 17:
Nově se zavádí povinnost právnické osoby dodržovat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, které poskytly příspěvek na sbírku. Tuto povinxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxlo vést k zpřehlednění konaných sbírek a zjednodušení jejich vyúčtování.
K § 19:
Je třeba stanovit pravidla také pro případ změny původního účelu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sbírky.
K § 20:
Jedním z hlavních znaků sbírky je předem stanovený účel, pro který je konána. Proto výtěžek sbírky musí být použit ke stanovenému účxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně příslušnému krajskému úřadu a oznámit mu rovněž jiný účel pro využití dosud nepoužitého čistého výtěžku sbírky nebo jeho zbytku. Čistý výtxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu osobou, se stanoví povinnost uvedeného úřadu rozhodnout o jiném využití čistého výtěžku nebo jeho zbytku.
K § 21:
V tomto ustanovení je provedenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxoti současné právní úpravě návrh nově stanoví povinnost právnické osoby, o jejíž sbírce bylo dodatečně rozhodnuto, že ji nelze konat, nebo bylo její koxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxký úřad.
K § 22:
Je třeba, aby v případech, kdy veřejná sbírka byla konána bez oznámení, příslušný krajský úřad rozhodl o využití příspěvků sbírkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa své úřední desce.
Pro případy, u nichž bylo důvodem dodatečného rozhodnutí, že sbírku nelze konat, zjištění, že skutečný účel sbírky je v rozporu s úxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxžku do rozpočtu kraje a rozhodnout podle tohoto zákona o účelu, k němuž bude výtěžek použit.
K § 23:
Z důvodu ochrany před zneužitím příspěvků získaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxtku a závazků účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
Určením maximální možné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsobami, které sbírku konají.
K § 24:
Navrhuje se, aby kontrolu a dozor nad konáním sbírek prováděl příslušný krajský úřad. Povinností právnické oxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxe příslušný krajský úřad kontrolovat způsob konání sbírky a nakládání s vybranými příspěvky každoročně.
Podrobně se stanoví, v jaké lhůtě a jakým zpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xro konečné využití čistého výtěžku sbírky, nebyl-li v době kontroly vyúčtování využit v plném rozsahu.
Zcela nově se stanoví také povinnost toho, v jexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxění příslušného krajského úřadu použít zákonem stanovené prostředky k zajištění využití čistého výtěžku sbírky ke stanovenému účelu (včetně oprávnxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukládání sankcí za porušení povinností stanovených zákonem. Zároveň se navrhuje zvýšení horní hranice ukládaných xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxdány. Lhůty pro uložení pokut byly zkonstruovány obvyklým způsobem jako roční subjektivní a tříletá objektivní lhůta. Při počítání lhůt je pamatovánx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpočtů a rozpočtovými pravidly České republiky, jsou výnosy z pokut uložených příslušným krajským úřadem příjmem kraje a výnosy z pokut uložených minixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu kraj nebo hlavní město Praha.
Zavádí se povinnost centrální evidence sbírek ministerstvem, která dosud neexistovala a stanoví se údaje, které jsox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
K § 27:
V zákoně je nezbytné výslovně uvést, že výkon působnosti podle tohoto zákona obecními úřady, pověřenými obecní úřady a krajskými úřady náležx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx x xxxjích, že jde o činnost patřící do jejich samostatné působnosti.
K § 28:
Stanoví se přechodná ustanovení pro postup ve věcech sbírek povolených a zahxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxhází se z toho, že v naprosté většině nepřekračují sbírky povolené podle dosavadní právní úpravy nově navrhovanou tříletou lhůtu pro konání sbírek. Přxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, na které se tato
agenda
přenáší.
K § 29:
Toto ustanovení upravuje, v jakých případech se nepostupuje podle správního řádu.
K § 30:
Tímto zákxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxa Ministerstva vnitra ČSR č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách, bude v souladu s čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxých hrách, ve znění zákona č. 202/1990 Sb., a v návaznosti na ustanovení tohoto zákona, se v části druhé až čtvrté tohoto zákona provádí nezbytná novelizxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR