LIT220710CZ

JUD Může se společník, který je zároveň jednatelem, členem dozorčí rady nebo likvidátorem, dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady bez ohledu na to, zda proti němu podal protest?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda proti němu podal protest?
ODPOVĚĎ:
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2018, sp. zn. 14 Cmo 42/2017, vyplývá, že společníkx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxti němu byl podán protest.
Vrchní soud v Praze k tomu doslova uvedl: „
Odvolací soud má za to, že svěřuje-li oprávnění domáhat se vyslovení neplatnosti uxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxvidátorovi, je třeba v kontextu s § 192 odst. 2 z.o.k. podmínku podat protest proti usnesení valné hromady pro dovolání se vyslovení jejich neplatnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xikoli důvodné zvýhodnění těchto společníků. Zakotvením institutu protestu v současné právní úpravě měl zákonodárce v úmyslu zpřísnit podmínky pro nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxovení neplatnosti usnesení valné hromady kapitálové společnosti (srov. důvodovou zprávu k § 192 odst. 2 z.o.k.), od jejíhož splnění se odvíjí aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxdnatele, došlo by ke zvýhodnění jeho osoby na úkor ostatních „prostých“ společníků. … Odvolací soud tak dospěl k závěru, že společník společnosti, jenx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxým rozhodnutím valné hromady protestovat. Oprávnění nepodat protest dle odvolacího soudu dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí (shodný závěr vyjádřen již v usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 24. září 2018, č. j. 14 Cmo 198/2017 - 236).
S tímto názorem však
nesouhlasíme
.
Domnxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ohledu na to, zda proti němu podal protest. Je tomu tak proto, že oprávnění domáhat se neplatnosti založené v § 191 odst. 1 ZOK není u jednatele, člena dozxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dozorčí rady nebo likvidátora, je třeba toto jejich oprávnění posuzovat odděleně od jejich oprávnění dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromadx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxečnost x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
Související judikatura:
Související otázky v rámci Praktického xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxmady, neplatnost, společník, jednatel, člen dozorčí rady, likvidátor, protest
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx