LIT220708CZ

JUD Jak definovat "internetové stránky"?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (13)
Judikatura (1)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxá, že pojmem „internetové stránky“ v množném čísle je třeba rozumět souhrn vícero webových stránek dohromady tvořících určitou webovou prezentaci, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx poznamenává, že pojmy internetová (či též webová) stránka ani internetové (či též webové) stránky nejsou žádným právním předpisem definovány. Odvolxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxí anglické výrazy „web site“ (internetové stránky jakožto souhrn jednotlivých webových stránek sjednocených pod určitou doménou) a „web page“ (intexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx I přes absenci zákonné definice uvedených pojmů značné množství právních předpisů tyto výrazy používá. Výraz v množném čísle (internetové stránky) jx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxx2012 Sb., o obchodních korporacích, § 24 odst. 8 zákona č. 234/2014, o státní službě, § 31 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v § 195 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xísle se rozumí jedna konkrétní webová stránka, zatímco pojmem internetové stránky v množném čísle je třeba rozumět souhrn vícero webových stránek dohxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánky“ v množném čísle, a nikoliv v jednotném čísle, jak je uvedeno v citovaném usnesení.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
akciová společnost
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx x xxx x xxx x xxxx x xxxx § 358, § 362, § 379, § 406, § 407, § 425, § 436, § 562 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
internetové stránky
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman