Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)

LIT220621CZ JUD Znamená věta obsažená v § 156 odst. 2 ZOK, že "k právu uplatněnému po uplynutí 1 měsíce ode dne oznámení o odmítnutí poskytnutí informace se nepřihlíží", prekluzi práva?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx“, prekluzi práva?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016, vyplývá, že věta obsažená v § 5 odstx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xrčitému právnímu jednání nepřihlíží, upravuje občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích na mnoha místech. Jakkoliv důvodová zpráva naznačuxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Např. v § 5 odst. 2 z. o. k. uvedený obrat vyjadřuje prekluzi práva, v § 14 z. o. k. dokonce toliko dočasnou neúčinnost určitého ujednání.
Domníváme se, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxo kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k uxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Klíčová slova:
prekluze
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx