LIT220538CZ

JUD Jak se počítá lhůta stanovená v § 184 odst. 1 ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (4)
xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni rozhodném pro její počátek, ale tomuto dni předchází. Rozhodným dnem je den konání valné hromady.
V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. června 201xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx 3207/18), se Nejvyšší soud v poměrech právní úpravy účinné po 1. 1. 2014 přihlásil k právním závěrům k právní úpravě účinné před 1. 1. 2014 učiněným v usnexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 21. října 2004, sp. zn. I. ÚS 412/04), ve kterém bylo dovozeno, že taková zpětně počítaná lhůta se počítá od rozhodného dne zpětně a rozhodný den se dx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx 29 Odo 783/2003
.“
V odkazovaném usnesení k počítání takové lhůty Nejvyšší soud uvedl: „
Jestliže lhůta stanovená podle dnů nenásleduje po dni rozhodxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxla nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání"), ale tomuto dnu předchází, musí se tato lhůta počítat od rozhodného dne zpětnxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxným dnem pro počítání lhůty den konání valné hromady. Tento den se do dvacetidenní lhůty nezapočítává. Prvním započítávaným dnem je proto 27. 3. 2001 a pxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxručena v souladu se společenskou smlouvou.
K právní úpravě počítání času viz § 605 odst. 1 ObčZ, která je obdobná té obsažené před 1. 1. 2014 v § 122 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxním dnem lhůty nejblíže předcházející pracovní den podle obdobně použitelného § 607 ObčZ.
Shodně se k použití § 607 ObčZ u zpětně počítané lhůty vyjadxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 406: „
Zákon nestanoví způsob počítání lhůty. S ohledem na dosavadní judikatorní výklad (NS 29 Odo 783/2003), dle něhož se na počítání svolávací lhůty axxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxá v § 605 obč. zák. se nezměnila a uplatní se analogicky. Jde o lhůtu určenou podle dnů, proto bude nutné ji počítat zpětně ode dne, který bezprostředně přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxk. poslední den lhůty na nejblíže předcházející pracovní den.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxí ZOK
§ 184 ve znění od 14. 1. 2017
Související předpisy:
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa: Wolters Kluwer, a.s., 2014, komentář k § 406
Související otázky v rámci Praktického xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
lhůta
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx