LIT220350CZ

JUD Je protest dostatečně určitý, pokud pouze odkazuje na rozpor usnesení valné hromady s právními předpisy, společenskou smlouvou či dobrými mravy?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
ODPOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2017, sp. zn. 14 Cmo 122/2016, vztahujícího se k právní úpravě a.s., vyplývá, že protest xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Vrchní soud k tomu doslova uvedl: „
Požadavek určitosti protestu je splněn, jestliže v něm akcionář srozumitelně popíše skutkové okolnosti, z nichž dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vymezuje § 428 odst. 1 z. o. k., konkretizaci zmíněných skutkových okolností neobsahuje. … Závěr soudu prvního stupně o neurčitosti protestů navrhovaxxxx xx xx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxoby na úkor minoritního akcionáře a pro rozpor s dobrými mravy“, je správný. Navrhovatel v těchto protestech žádným způsobem nespecifikoval skutkové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xení). Tyto protesty nemají žádné právní účinky ve smyslu § 553 o. z., jak rovněž správně dovodil soud prvního stupně.
Tento závěr je dle našeho názoru oxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxkovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 192 vx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci Praktického manuálu k ZOK:
Klíčová slova:
protest, společník, usnesení, valná hromada
Pramen dokumentu:
Praktickx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty