LIT220348CZ

JUD Jsou důvody protestu pro posouzení platnosti usnesení valné hromady s.r.o. závazné (anebo lze důvody protestu rozšířit v návrhu na zahájení řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2018, sp. zn. 14 Cmo 42/2017, vxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xeplatnosti usnesení valné hromady.
Vrchní soud k tomu doslova uvedl:
„Má-li protest plnit svůj shora popsaný účel, musí protestující určitě a srozumxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxé hromadě, soud v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady není oprávněn přihlédnout, a to ani tehdy, jsou-li tyto důvody dány a zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx byly uplatněny formou protestu. Jestliže by neplatnost usnesení mohla být vyslovena i z důvodů, které nebyly uplatněny formou protestu, byla by úpravx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx 2017, sp. zn. 14 Cmo 122/2016, vztahující se k právní úpravě a.s.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxí ZOK
§ 192 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
protest, společník, usnesení, valná hromada
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chaxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx