LIT220129CZ

CHECK Jaké odchylky od zákonného režimu s.r.o., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxK předpokládá následující odchylky od zákonného režimu s.r.o., které je možno vtělit do společenské smlouvy:
1
změna lhůty, ve které je třeba podat xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxna, který je odlišný od okamžiku předání movité věci správci vkladů (§ 20 odst. 1 ZOK, § 29 ZOK),
3
způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů odlišxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxosti podílu na zisku odlišně od zákona (§ 34 odst. 2 ZOK),
6
určení pravidel pro stanovení, způsob vyplacení a splatnost vypořádacího podílu odlišnýcx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodílu v § 212 a násl. ZOK,
7
určení pravidel pro stanovení a způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku odlišných od zákona (§ 37 odst. 1 ZOK a § 38 odstx x xxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx),
11
určení pravidel ohledně oznámení odstoupení z funkce člena orgánu s.r.o. a skončení této funkce odlišných od zákona (§ 59 odst. 5 ZOK),
12
určexx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílů [§ 135 odst. 1 ZOK, § 136 ZOK, § 146 odst. 1 písm. d) ZOK],
14
připuštění vlastnictví více podílů jedním společníkem (§ 135 odst. 2 ZOK),
15
určenxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxl mezi cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu nebo jeho část netvoří vkladové ážio, nýbrž že se vrací vkladateli nebo že se použije se souhlasem společnxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx. 1 ZOK, § 190 odst. 2 písm. a) ZOK),
19
lhůta pro splnění vkladové povinnosti odchylná od pětileté lhůty podle § 150 odst. 1 ZOK (§ 150 odst. 1 ZOK),
20
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx že má-li společník více podílů, pak se jeho vyloučení týká nikoli pouze podílu, ohledně něhož je společník v prodlení se splněním vkladové povinnosti (x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xodílů společníků (§ 161 odst. 1 věta prvá ZOK),
24
nepeněžní způsob vyplácení podílu na zisku (§ 161 odst. 1 věta druhá ZOK),
25
pravidla ohledně způsxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxávnění s.r.o. usnesením valné hromady uložit společníkům příplatkovou povinnost (§ 162 odst. 1 ZOK), včetně určení výše, jakou nesmí příplatky ve svéx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxečníci příplatky poskytují odchylný od pravidla, že je poskytují podle poměru svých podílů (§ 162 odst. 3 ZOK),
28
odchylné ujednání od ustanovení o vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xOK),
29
připuštění xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdování (§ 167 odst. 3 ZOK),
30
pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady odlišné od zákona (§ 169 odst. 1 ZOK),
31
pravidlo pro určení počtu hlasů spxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu hlasovacího práva na valné hromadě (§ 174 odst. 1 ZOK),
34
vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (§ 175 odst. 1 ZOK),
35
způsob zaslání návrhu rxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxání mimo valnou hromadu [§ 175 odst. 2 písm. a) ZOK],
37
údaje týkající se rozhodování mimo valnou hromadu, které mají být obsažené v návrhu rozhodnutí xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxní, že má být valná hromada svolána častěji než jednou za účetní období (§ 181 odst. 1 ZOK),
40
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxšný od zákona (§ 184 odst. 2 ZOK),
42
určení, že rozhodování o volbě a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady [§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK]x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xrušení s.r.o. s likvidací patří do působnosti valné hromady [§ 190 odst. 2 písm. f) ZOK],
45
určení dalších případů (záležitostí), které nad rámec zákxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx), přičemž pak je též možné určit odlišně od zákona, jak se bude postupovat v případě rovnosti hlasů (§ 44 odst. 3 ZOK),
47
pravidla ohledně rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xx xx x xxxxadě zániku právnické osoby, která je jednatelem, její právní nástupce jednatelem nestane (§ 198 odst. 2 ZOK),
49
další omezení činnosti jednatele nax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxnovený zákonem (§ 200 odst. 1 ZOK),
52
zřízení dozorčí rady (§ 201 odst. 1 ZOK),
53
úprava působnosti dozorčí rady odlišná od zákona (§ 201 odst. 2 ZOK)x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xůvodů, pro které může společník z s.r.o. vystoupit (§ 202 odst. 2 ZOK),
55
podmínění převodu podílu na jiného společníka souhlasem některého z orgánů xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxvinnost společníka podílet se na činnosti s.r.o. (§ 211 odst. 2 ZOK)
58
vyloučení postupu podle § 213 ZOK při nakládání s tzv. uvolněným podílem (§ 214 xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxK),
60
určení poměru, v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost při uplatňování přednostního xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xa zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, odchylná od jednoměsíční lhůty podle § 222 odst. 1 ZOK (§ 222 odst. 1 ZOK), a
62
důvody x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
zaxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
Klíčová slova:
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
90/2012 Sb.: §9 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §20 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §27 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §29 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §34 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §36 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §37 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §38 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §42 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §43 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §44 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §47 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §49 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §59 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §133 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §135 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §136 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §137 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §142 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §144 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §146 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §147 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §150 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §151 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §155 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §161 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §162 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §164 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §167 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §169 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §170 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §174 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §175 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §178 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §181 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §184 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §190 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §194 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §195 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §198 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §199 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §200 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §201 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §202 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §207 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §208 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §211 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §212 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §214 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §220 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §222 od 14.01.2017, 90/2012 Sb.: §241 od 14.01.2017,