LIT220126CZ

JUD Postačí pro plnou moc k založení s.r.o. nebo a.s. písemná forma s úředně ověřeným podpisem (anebo je třeba udělit ji ve formě notářského zápisu)?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xDPOVĚĎ:
Ano
Dne 28. února 2016 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., kterým byl novelizován § 441 odst. 2 ObčZ tak, že do něj byla vložena následující xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxěřeným podpisem.
Podle přechodného ustanovení bodu 1 článku II. odst. 1 zákona č. 460/2016 Sb., přitom platí, že: „
Vyžaduje-li se přede dnem nabytí úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxé moci k tomuto právnímu jednání požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
.“
Od 28. února 2016 se proto k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxtopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 (R 43/2015), dovodil, že pro plnou moc k založení s.r.o., jakožto pro právní jednání týkající se založení obchodní
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxžadoval pro plnou moc k právnímu jednání ve formě notářského zápisu formu notářského zápisu (viz § 3026 odst. 2 ObčZ). Tyto závěry Nejvyššího soudu jsou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxavuje formu plné moci obecně, bez ohledu na to, pro jaká právní jednání je udělena. Současně platí, že plná moc k založení obchodní
korporace
je právním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xedodržení (neplatnost, k níž soud přihlédne i bez návrhu). Ustanovení § 6 odst. 1 ZOK je tedy – jde-li o požadavek formy plné moci k založení společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x
xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxé listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zakladatele), a to bez ohledu nx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx formě notářského zápisu o právním jednání [jež zachová požadavek jak na písemnou formu, tak i na úřední ověření podpisu – srov. § 63 odst. 1 písm. e) a h) noxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu právního jednání) zvláštním ustanovením vůči obecnému x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xkupiny právních jednání týkajících se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní
korporace
).
---------------
INFORMACE O DOKUMExxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxního cyklu obchodní korporace:
založení a vznik
Vztah k ustanovení ZOK
§ 6, § 8 ve znění od 14. 1. 2017
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Pramen dokumentu:
Praktický manuál x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx