LIT219529CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
MUDr.
Svatopluk
Němeček,
MBA
Ministr zdravotnictví:
                
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvých látek
I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I
Zpracovatel / zástxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-------------------------------------------------I I
Implementace práva EU: Ano - částečná
(směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES) - I I implementují se některá ustanovení čl. 18 a 20 odst. 6 a dochází k sjexxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I
2. Cíl návrhu zákona
I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I Hlaxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xchrany veřejného zdraví, zejména pokud I I jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými I I látkami v rovině xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkami a tím i nabytí právní I I jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti. I I I I K dílčím cílům patří: I I I I I - posílení ochrany před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x x x xxezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků, a alkoholických nápojů včetně x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxn a tabákových výrobků do tohoto zákona, I I I I - zavedení nové povinnosti pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucí k omezení I I dostupxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xen "protidrogové politiky"), I I I I - zkvalitnění právní úpravy v případě problematiky záchytných stanic, zejména uvedení do souladu I I se zákonem č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických I I nápojů/tabákových výrobků osobám mladším 18 let (navrhováno např. rozšíření o další koxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxlizace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích atd.). I I----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I I
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO
I I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xč; z I I toho společenské náklady1) užívání tabáku v ČR v roce 2007 činily 33,1 miliard Kč, u alkoholu I I 16,4 miliard Kč a u nelegálních návykových látek 6xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xohou být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, zejména u alkoholu a tabáku. I I Cílem zákona je mj. snaha o celkové snížení užívání alkoholických nápojů, taxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxel a zároveň ke snížení celospolečenských nákladů, které s I I užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek souvisí. I I
Dopady na státní rozpočex
x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxtřeby tabákových výrobků, by mohl znamenat I I výpadek příjmů státního rozpočtu o cca 2,1 mld. Kč (kvalifikovaný odhad). Dále zejména I I kapitola 2.1.1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle viz I I kapitola 2.1.3 Rozšíření pravomocí xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx x x xxxxxxxx xxxx x xxx x x
xxxxxxx
I I - zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva I I - v dlouhodobém horizontu snížení nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních a sociálních I I sxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmický přínos komplexu opatření v I I oblasti kontroly tabáku mohl představovat úsporu cca 5,5 mld. Kč. S ohledem na výše uvedené I I se však může jednat i o dxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxři na I I různých typech míst. I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I
3.x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I Lze očekávat negativní dopady na některé podnikající subjekty v oblasti výroby, distribuce a I I prodeje tabákových výrobků, elektronickýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x I souvisejících výrobků. Snížení spotřeby tabákových výrobků a alkoholických nápojů může vést ke I I ztrátě zisků v této průmyslové sféře. Na druhou stxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xlouhodobé negativní I I ekonomické dopady na hostinský sektor s ohledem na zkušenosti a poznatky jiných zemí, které I I tento zákaz již zavedly, nepředpxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxx samosprávné celky (obce, kraje): ANO
I I---------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytné služby poskytované v záchytné stanici. Uvedené I I změny mohou přinést vyšší finanční zátěž rozpočtů územních samosprávních celků. I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx zákona je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu a jixxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxd expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, mimo jiné se tak zavádí úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorech restaurací, kxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejlevnější nápoj alkoholický o stejném objemu,
-
stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Do zákona je rovněž transponována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU, tzv. nová tabáková směrnice, která upravuje přeshranxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), jejíž smluvní stranou se ČR staxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a jejich akčních plánů.
Předložený návrh zákona vychází z materiálu, který byl schválen vládou dne 3. čerxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx čtení dne 25. května 2016 po schválení řady pozměňovacích návrhů nebyl na základě závěrečného hlasování č. 172 přijat. Z následného jednání Koaliční rxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v roce 2015 s promítnutím změn, které byly podpořeny jako pozměňovací návrhy v rámci 3. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Na základě závěrů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxostorech provozoven stravovacích služeb spočívající ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření, jenž byl v rozporu s cílem sledovanýx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xěcně a logicky provázán.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem i naléhavé nutnosti znovupředložení návrhu nebyla zásadněji měněna závěrečná zpráva z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx OBECNÝCH ZÁSAD (RIA)
2 Důvod předložení a cíle
2.1 Název
Stávajícx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 379/2005 Sb.“), lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Škodxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxvního.
Zákon reguluje dostupnost zejména tabákových výrobků a alkoholických nápojů a přispívá tak ke snížení nabídky těchto výrobků zejména u dětí a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx před nepřímým tabákovým kouřem v prostředí. Dále stanovuje podmínky vyšetření na přítomnost alkoholu a jiné návykové látky či omezení vstupu na určitx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům povinnost, shledají-li důvod, provádět krátké intervence, čímž přispívá k omezení poptávky po návykových látkách, včetně tabáku a alkoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy, krajů, obcí a dalších institucí při její tvorbě a provádění a určuje kontrolní orgány a sankce za nedodržení vybraných povinností.
Zákon č. 379/200x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů, který do té doby představoval právní úpravu této problematiky.
xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxt tak stávající právní úpravu s hlavním cílem snížení užívání návykových látek – včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu.
Úkol předložxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxého usnesením vlády č. 69 ze dne 26. 1. 2011. Původně se mělo jednat o ne příliš rozsáhlou novelu upravující několik ustanovení. Vzhledem k množství změnx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xávykových látek, který zákon č. 379/2005 Sb. nahradí. Tento návrh však nepředstavuje zásadní koncepční změny, ale měl by vést ke zkvalitnění současnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžádalo více času, než se původně předpokládalo. Došlo proto několikrát k odkladu předložení návrhu zákona vládě. Návrh zákona byl poté na jaře 2013 posxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxně jeho legislativní proces pozastaven. Znovu byl postoupen návrh zákona do vnějšího připomínkového řízení až v lednu 2015. Úkol pro MZd předložit návxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxosince 2014 č. 1056. Usnesením vlády č. 132 ze dne 23. února 2015 byl ministru zdravotnictví stanoven nový konečný termín pro předložení návrhu zákona vxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxi „
plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami
“.
Tento úkol zároveň nepřímo přispívá k plnění závazků v oblasti prevence uvedených v Koaliční sxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxové politiky na období 2013 – 2015, jenž je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018, který vláda scxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného zdraví, a to nejen národních (např. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Akční plán k omezení škod působenýcx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx.
V oblasti mezinárodních právních dokumentů návrh přispěje např. k plnění některých závazků Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxí mnohostrannou mezinárodní smlouvou, jejímž cílem
a cílem jejích protokolů je chránit současné a budoucí generace před ničivými zdravotními, socixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která jsou prováděna smluvními stranami na národní, regionální a mezinárodní úrovni, s cílem neustálého a podstatného snižování míry užívání tabákx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxhází z práce a závěrů Mezirezortní pracovní skupiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek, která byla uxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé návrhy úprav, které byly předloženy v květnu 2014 na jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) Sekretariátem RVKPP. Jedná se zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xráčství.
V neposlední řadě nový zákon by měl být jedním z předpisů, které transponují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubnx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o zrušení směrnice 2001/37/ES (dále jen „směrnice 2014/40/EU“). Konkrétně by nový zákon měl transponovat některá ustanovení čl. 18 a čl. 20 odst. 6 txxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnologii, kterou směrnice zavádí.
2.2 Definice problémů
Z hlediska veřejného zdraví byly identifikovány zejména problémy v těchto oblastechx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Má vliv jak na celkovou míru nemocnosti a úmrtnosti populace v dané zemi, tak na očekávanou střední délku životxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xe o celou řadu onemocnění, zejména pak o kardiovaskulární, nádorová a respirační onemocnění. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxxxxnu slinivky břišní,
-
až 14x častěji chronickou obstrukční plicní nemoc
-
až 10x častěji kardiovaskulární onemocnění (např. infarkt myokardxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v prostředí obsahuje kolem 4 000 chemických látek, z nichž jsou mnohé nebezpečné pro zdraví.
V průběhu let 1997 až 2014 nedošlo k výraznějším změnám v prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Praze (SZÚ) v rozmezí mezi 28 až 32 %. Podle nejnovějších výsledků studie SZÚ, bylo současných kuřáků v roce 2015 populaci ČR celkem 24,1 % (muži 27,3 % a žexx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxledujících letech ukáže, zda pokles v roce 2015 je trvalý nebo jen výchylkou v dlouhodobých trendech.
Česká populace kouří převážně cigarety. Nejvyšxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xabákovému kouři, v roce 2015 bylo přibližně 15 % respondentů (muži 15,5 %, ženy 15 %) vystaveno tabákovému kouři ve svých domovech (nevyšší podíl na těchxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxž muži 24,4 %, ženy 11, 3 %). Jedná-li se o elektronické cigarety, v roce 2015 užívalo podle informací SZÚ e-cigarety 2,3 % osob (3,2 % mužů a 1,4 % žen). V porxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xžívá v ČR tabákové výrobky nezanedbatelná část dětí a mládeže. Z výsledků těchto studií také vyplývá, že dostupnost tabákových výrobků je u mladých lidx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrganizace o chování ve vztahu ke zdraví u dětí školního věku (HBSC) z roku 2014 cigarety pravidelně kouří 11 % patnáctiletých chlapců a 16 % patnáctiletýxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxntra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) v USA - Global Youth Tobacco Survey (GYTS), která byla v roce 2011 realizována rovněž v ČR, uvádělo aktuální užíxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxřením přestat a 70,3 % se o to v posledním roce pokoušelo.
Výsledky studie GYTS však také dokladují nedostatečnou ochranu dětí před expozicí tabákovémx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x x xx xxxx xx xxxnívá, že kouření by mělo být na veřejných místech zakázáno8).
Konzumace alkoholu
Pokud jde o konzumaci alkoholických nápojů, situace v ČR se rovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxě dětí. Nepříznivá je rovněž skladba spotřeby, kdy sice přibližně polovina celkové spotřeby je ve formě piva, ale zhruba třetinu celkové spotřeby reprxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x roce 20129). Podle výsledků tohoto šetření 12,5 % dospělé populace konzumuje alkohol pravidelně a velmi často (pití denně nebo obden) u mužů je výskyt čxxxxxx xxxx xxxx x x x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlkoholu (tzv. binge drinking), tj. týdně nebo častěji, udávalo 17 % dotázaných (muži 25 %, ženy 9 %). Pití nadměrných dávek alkoholu týdně a častěji lze pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxisticky významné, vysokoškoláci udávají časté pití nadměrných dávek ve srovnání se středoškoláky a osobami vyučenými nebo se základním vzděláním méxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxvých do 16 let. V roce 2011 ČR zaujala v rámci evropského srovnání první místo ve spotřebě alkoholu mezi mladistvými, a to jak v kategorii užití alkoholicxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), ze které dále vyplývá, že alkohol v ČR pilo aspoň jednou v životě téměř 98 % dotázaných a z toho lze považovat pxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xtatisticky významné rozdíly – mezi dívkami je sice nižší zastoupení abstinentů, ale zároveň uváděly nižší frekvenci konzumace alkoholu. Z uvedené stxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x21 %). U chlapců vzrostl výskyt pravidelného pití piva a destilátů, u děvčat vína a destilátů. V užívání alkoholických nápojů mladistvými je navíc patrxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxolických nápojů, v roce 2011 byl zaznamenán nárůst pravidelné konzumace všech typů alkoholických nápojů. Nárůst lze sledovat u obou pohlaví – u chlapcx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxps.
Dalším znepokojujícím indikátorem problémového pití je výskyt časté opilosti, kdy alespoň jednou v životě bylo opilých 64,7 % studentů v poslednxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxokojujícím výstupem výše uvedené studie je skutečnost, že mladiství opakovaně uvádí vysokou dostupnost alkoholických nápojů, a to i přes to, že prodex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdních 30 dnech, byla zjišťována xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxxx počtu si zakoupilo alkohol v obchodě opakovaně, tj. více než pětkrát. Více než 77 % uvedlo konzumaci alkoholu v restauraci, baru nebo diskotéce, z toho 1x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxřené na životní styl školních dětí – Mezinárodní studie životního stylu školních dětí (HBSC), bylo v roce 2014 zjištěno, že pití alkoholu alespoň jednox xxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxerance české společnosti ke konzumaci alkoholu mladými lidmi je dalším a rovněž jedním z významných faktorů, což se projevuje mj. i ve statistických údxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxací (jak je uvedeno výše), ale stejně tak i vlastních rodičů dětí a mládeže, kdy více než dvě třetiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě před doxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
Nelze ponechat bez zdůraznění, že důsledky užívání alkoholu se negativním způsobem promítají celkově do života mladistvého (problémy ve vztazích s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxnzumací alkoholu a užíváním tabáku byly opakovaně prokázány. Podle šetření SZÚ provedeného v roce 2012 s rostoucí konzumací alkoholu vzrůstá prevalexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 74 % kuřáků a mezi těmi, kdo pijí škodlivě 86 %.
Odborné studie v posledním desetiletí také poukazují na vysoký podíl užívání alkoholu v možném propojenx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxe tedy mladí lidé mají zkušenost s jakoukoliv návykovou látkou, včetně alkoholu (především děti mladší 15 let), tím výrazně větší vzniká riziko rozvojx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, je rozsah užívání drog v obecné populaci ČR dlouhodobě stabilní. Nejčastěji užxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxě desetina dospělé populace. Rozsah užívání ostatních nelegálních drog se pohybuje na výrazně nižší úrovni – celoživotní zkušenost s extází uvádí cca x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxí přibližně 1,5 % dospělých osob, zkušenosti s ostatními drogami jsou téměř nulové. Užívání nelegálních drog je vyšší mezi muži a mladými dospělými ve vxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xe věkové skupině 25–29 let, ale došlo k nárůstu rovněž ve skupinách 45–49 a 50–54 let). Současně však byl zaznamenán stejně jako v r. 2013 další nárůst mírx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx odhad počtu problémových uživatelů opiátů/opioidů a pervitinu celkem 47,7 tis. (0,67 % populace ve věku 15–64 let), z toho 36,4 tis. uživatelů pervitixx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 45,6 tis.
Z provedené studie ESPAD v roce 2011 vyplývá, že dochází k postupnému poklesu zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Zároveň také došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrog jsou i nadále nejčastější zkušenosti s užíváním konopných látek, kterou uvedlo celkem 42,3 % dotázaných studentů (vyšší zkušenost uváděli chlapcxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxána odborná péče. Sjednocení a sdílení dobré praxe by mělo také pomoci při dalším prosazování opatření v oblasti protidrogové politiky.
Z hlediska pxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxx x
xxxxxnu před tabákovým kouřem v prostředí, současná právní úprava je v některých ohledech mírnější než v jiných zemích EU11) a jako takovou ji lze považovat xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnce definic kouření, stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření atd. Současná právní úprava však především umožňuje na řadě míst jen částečxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzduchu apod. před expozicí tabákovému kouři neochrání. Nejedná se tedy v praxi o komplexní ochranu před expozicí tabákovému kouři, jak doporučuje člx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxou problematiku restauračních zařízení, stávající právní úprava, kdy provozovatel má možnost provozování kuřáckého zařízení nebo zařízení s vyhraxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x x hlediska ochrany zdraví zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních12), nevyhovující. Dokládají to i odborné průzkumy. Např. podle výsledků průzkxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kde se uvnitř kouřilo, v posledních 6 měsících 53 % procent respondentů z ČR (EU28 průměr: 12 %), v případě zařízení jako bary, pivnice apod. 83 % respondexxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2013 je
ČR jedinou zemí Evropské unie, kde je možno provozovat čistě kuřáckou restauraci
. V dubnu 2015 byl mezinárodní nevládní organizací Smoke Free Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možnosti kouření v restauracích. Jedná-li se o zařízení typu baru, zde je situace obdobná – ČR je jednou ze dvou zemí EU, které zde kouření neregulují (víxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxřejného mínění. Například podle výzkumu agentury IPSOS a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy provedeného v roce 2015 si
78 % Čechů přeje zákaz koxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxa nemalá skupina samotných kuřáků: 39 % každodenních kuřáků by zákaz uvítalo stejně jako 67 % občasných a 79 % příležitostných kuřáků.14)
Dlouhodobá pxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxení v restauračních a jiných obdobných zařízeních rovněž podporuje mladé lidi v kouření. Podle výsledků jiného výzkumu provedeného agenturou IPSOS a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxstauracích, barech, na diskotékách a v klubech (64 %). Příležitostní kuřáci pak kouří téměř jen v těchto zařízeních. Pokud by v těchto zařízeních platix xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx % z těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, rovněž uvedlo, že kdyby platil zákaz kouření v těchto prostorách, s kouřením by vůbec nezačali.
Dostxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrně snadnou dostupnost tabákových výrobků pro osoby mladší 18 let v obchodní síti, neboť nákup cigaret v obchodě uváděla téměř polovina (47,6 %) současxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxbákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb (kuřáckých pomůcek) a elektronických cigaret
Vzhledem k vývoji na trhxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret
. Tyto výrobky lze v současnosti prodávat např. v prodejně s jakýmkoliv sortixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxdnotnost s analogickou právní úpravou týkající se omezení prodeje alkoholických nápojů. Z právního hlediska je problematická také dvojkolejnost, kxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon o spotřebních daních“), týkající se omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků. V současné právní úpravě txx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjistotu.
V souvislosti s širokou dostupností tabákových výrobků a počtem prodejních míst souvisí i výskyt reklamy na tabákové výrobky, která není v mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xabákových potřeb a elektronických cigaret, se využívá i ve způsobu vystavení v místě prodeje.
Elektronické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxentu na trhu. Na trhu se lze v současnosti setkat mimo jiné s
výrobky, které jsou způsobilé ke kouření, ale neobsahují tabák
– jako bylinné cigarety, bylxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčenými ke kouření, přestože nemají tytéž návykové vlastnosti a neobsahují tabák. Bylinné výrobky určené ke kouření považují spotřebitelé často za nexxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxborné literatuře a v dokumentech WHO se pro výrobky typu elektronické cigarety používá někdy termínu ENDS (electronic nicotine delivery systems). Taxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
nicotine delivery systems). V praxi se lze v případě tohoto typu výrobků (nikotinových i beznikotinových) setkat s problémy týkajícími se především xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky rovněž nenaplňují stávající definice pro účely zákona č. 379/2005 Sb.
Pro určení povinností souvisejících s uváděním elektronických cigarxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvek v kombinaci se zdravotnickým prostředkem, v případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání kouření (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxtí používání elektronické cigarety jako prosté alternativy klasické cigarety/jiného tabákového výrobku určeného ke kouření. Uvádění elektronickx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně nahlížet jako na nebezpečxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xamotná klasifikace e-liquidů pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi.
Posílení regulace týkající se zajištění větší bezpečnosti a kvality nikotinovxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxy. Tato témata související s implementací směrnice č. 2014/40/EU sice budou předmětem novelizace především právních předpisů v gesci Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxdeje a nekuřáckého prostředí řešit tento návrh zákona.
Dostupnost alkoholu
Současná právní úprava rovněž nedostatečně reaguje na vysokou spotřxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu ke snižování škod působených alkoholem 2012 – 2020, patří mezi vysoce účinné nástroje pro omezení této až alarmující spotřeby, omezení dostupnosti pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxtížně kontrolovatelná
. Je proto potřeba omezit místa prodeje a podávání alkoholických nápojů, především pak místa, kde v praxi nedochází k účinné konxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxoly prodeje a dostupnosti alkoholických nápojů je nutné se zabývat i v souvislosti s nedávnou tzv. metanolovou aférou (série otrav a úmrtí v ČR po požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxe alkoholického nápoje
pro účely zákona č. 379/2005 Sb. – je potřeba ji sjednotit s definicí nealkoholického nápoje uvedenou ve vyhlášce č. 335/1997 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o potravinách“), pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů, podle které je nealkoholickým nápojem
nápoj do 0,5 % alkoholu
.
Dostupnost alkoholu pro osoby mladší 18 let
Vzhledem k tomu, že se Česká republxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
x x xx x xxxx xxxxx xxxxxje a podávání alkoholických nápojů těmto osobám, je třeba zavést nová opatření – povinnosti pro provozovatele zejména provozoven stravovacích služexx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxstech prodeje alkoholických nápojů.
Hlavní problém spočívá v uplatnitelnosti a vymahatelnosti příslušných ustanovení zákonů. Problémem je předexxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xlivem alkoholu se do tohoto stavu dostal právě v podniku, ve kterém se nachází, popřípadě právě v důsledku protiprávního jednání číšníka (rodiče, kamaxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzat, že alkoholický nápoj byl určen jemu a ne osobě ve věku nad osmnáct let, která s ním v takových případech sdílí stůl, bar apod.
Podle současného právníxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x8 let
. A ani to nemusí být dostatečně prokazatelným protiprávním jednáním, jelikož osoba mladší 18 let může argumentovat, že alkoholický nápoj není urxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xe do podniku v tomto stavu již přišla, čímž se prokazování protiprávního jednání číšníka či provozovatele stává velice obtížné. Je proto třeba snížit rxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpojů, x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdky ESPAD výše).
Problematika vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek
V současné době je rovněž
problematika vyšetření přítomxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky, které je vyžádáno oprávněným subjektem. V praxi byl zaznamenán rozdílný přístup zúčastněnxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xlkoholu nebo jiné návykové látky u osob mladších 18 let, které zejména zpochybňují oprávnění k provedení výše uvedeného vyšetření, a to zejména obecní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxivě užívajícím návykové látky, osobám na těchto látkách závislým a osobám ohroženým návykovým chováním,
není v souladu s platnou právní úpravou v oblaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x protitoxikomanické záchytné stanice a následné poskytování zdravotních služeb v uvedeném zařízení, a to zejména s ohledem na charakter osob, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxto služba poskytována, včetně jejího personálního zajištění. Právní úprava problematiky záchytných stanic bude přesunuta do zákona o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa období 2010 – 2018 nový přístup k protidrogové politice, a to jako k integrované. Protidrogová politika zahrnuje nově i problematiku hazardního a patxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xárodního protidrogového koordinátora v oblasti závislostí a nevhodně reflektuje
kompetence
jednotlivých orgánů státní správy
, které se na realizxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xunkce národního koordinátora pro protidrogovou politiku Vládou ČR.
V oblasti působnosti jednotlivých ministerstev v protidrogové politice se jevx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxtencí a realizace opatření vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky je nezbytnou součástí výkonu státní správy.
Dále je třeba upravxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxového chování v daném regionu podle svých možností.
Vymahatelnost zákona
Dlouhodobě je odbornou i laickou veřejností, zástupci samospráv i kontxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xprávních deliktů způsobuje nepřehlednost absence odkazů na konkrétní ustanovení, k jejichž porušení se daný správní delikt váže. Současně je třeba zxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxelnost tohoto zákona atd.
Reagovat je nutno rovněž na stav, kdy má být zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxavy zahájen a je nutno rozhodnout, kam umístit obsah zvláštní části – mj. i § 30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - zruxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxujících danou oblast. Nezbytné terminologické a jiné úpravy zasluhuje také samotný výčet přestupků.
Pro zlepšení vymahatelnosti zákona byly navržxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxjména výše pokut u většiny přestupků na tomto úseku a upravit určení orgánů pro přestupkové řízení.
V souvislosti s přijetím tohoto zákona je potřeba nxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx že zákon č. 379/2005 Sb. je v mnoha ohledech nevyhovující a zastaralý. Jednak v části týkající se oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky tabákoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxogové politiky a problematiky záchytných stanic.
Právní úpravu je třeba uvést do souladu s novými právními předpisy v oblasti poskytování zdravotxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxím § 30), aj.
2.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Kromě zákona č. 379/2005 Sb. se na oblast ochrany před škodami působenými návxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxých výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o potravinách a tabákových výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/2003 Sb.x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyžádání).
Problematika elektronických cigaret:
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bexxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcký zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Problematika nekuřáckého prostředí:
Zákon č. 262/2006 xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxtu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.
Působnost obcí:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikání:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
.
V oblasti kontrolní činnostxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
V oblasti trestního a přestupkového práva:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestuxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xchrany dětí:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
V oblaxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů.
Zákon č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži Čexxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti návrhu nového zákona.
Judikatura
se týká tématu ochrany před expozicí tabákovému kouři na veřejných místech, ve vězení, zmocnění pro obce vydávax x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Orgány státní správy:
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxo školství, mládeže a tělovýchovy,
-
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
-
Ministerstvo spravedlnosti,
-
Ministerstvo zemědělství,
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxného zdraví (krajské hygienické stanice),
-
Česká obchodní inspekce,
-
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
-
Česká školní inspxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxy Celní správy České republiky,
-
orgány Finanční správy České republiky,
-
Vězeňská služba ČR.
Územní samosprávné celky:
-
obce,
x
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxení,
-
prodejci a distributoři elektronických cigaret a tabákových potřeb
-
výrobci alkoholických nápojů
-
distributoři alkoholickýcx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxobci a provozovatelé prodejních automatů
-
výrobci účetních a skladových softwarových řešení
Poskytovatelé zdravotních a sociálních služxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxtologickou poruchou
-
poskytovatelé zdravotních služeb
-
poskytovatelé sociálních služeb osobám s adiktologickou poruchou
Rada vlády xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxitelé
-
Zaměstnanci
-
Zaměstnanci v pohostinském sektoru (zejména zaměstnanci provozoven stravovacích služeb).
2.5 Popis cílového sxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxtí a mladistvých, a současně snížení dopadů škod působených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské.
Právní úprava by měla xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxholu, zejména u dětí a mladistvých. Dopady zákona a dalších opatření by měly být vztahovány k identifikovaným problémům a to ve srovnání s vyspělými zemxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxpě, lze za vhodný cíl považovat snížení prevalence kouření a konzumace alkoholu tak, aby se Česká republika nenacházela v dolní třetině zemí EU a OECD. Nxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtnění právní úpravy v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a tím i zvýšení právní jistoty a zefektixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxání nekuřáckého prostředí (ve smyslu rozšíření typu míst, kde bude zakázáno kouřit, řešení problematiky zařízení společného stravování - režimu ve vxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna o spotřebních daních týkajících se omezení míst prodeje lihovin a tabákových výrobků do tohoto zákona,
d.
dílčí implementace směrnice Evropsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxvinnosti pro prodejce alkoholických nápojů vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mládeži,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,
g.
právní úprava v oblasti organizace a provádění protidrogové politiky,
h.
přesun právní úpravy záchytné služby jako zdravotní služby do pxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx o zdravotních službách,
j.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxnění působnosti kontrolních orgánů, rozšíření kontroly o další kontrolní orgány, rozšíření o nové skutkové podstaty správních deliktů, úprava sankxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzí především další prohlubování škod působených návykovými látkami, a to nejen pokud jde o veřejné zdraví, ale i v oblasti sociální, bezpečnostní a hosxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx o dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, nebyla by posílena ochrana před expozicí tabákovému kouxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2014/40/EU.
Ve spojitosti s návrhem zákona byla diskutována mimo jiné rizika spojená se zavedením nového sankcionovaného jednání, které sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxeno pracovní skupinou a reaguje na stávající praxi, kdy je
de facto
nemožné efektivně kontrolovat prodej alkoholu osobám mladším 18 let. I navržená úpxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, či naopak možnost předstírání takového chování. I v případě, že by se tato rizika ukázala jako využívaná slabá místa, nedošlo by ke zhoršení stávající xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xsou tyto části řešeny v samostatných kapitolách a to jak popis těchto oblastí, řešení dílčích problémů v rámci těchto oblastí, jejich variantní řešení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxi, kde je prostor věnován zejména veřejným prostorům a kouření v provozovnách stravovacích služeb. Zdůvodnění volby těchto oblastí a zvažovaných varxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxní jejich dostupnosti pro osoby mladší osmnáctí let, zohledněn je také vývoj v oblasti tabákových výrobků.
Následuje kapitola, která se věnuje omezexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona, a to jak pro oblast tabákových výrobků, tak alkoholických nápojů.
V části věnované protidrogové politice jsou primárně řešeny otázky řízení txxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x všech problematik
U všech analyzovaných problematik představuje varianta 1 – nulová zachování stávajícího stavu, tedy i zachování stávajících dxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxje žádné zvláštní náklady nad rámec nákladů současných, avšak ani
žádné přínosy, kterých by bylo možno dosáhnout, např. úsporu nákladů vynaložených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxenými tabákem
Základní rámec pro opatření, která by Česká republika měla činit v oblasti komplexní ochrany před škodami působenými tabákem, poskyxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxí strany jak v oblasti snížení poptávky po tabákových výrobcích (čl. 6 - daňová a cenová politika, čl. 9 - regulace obsahu tabákových výrobků, čl. 11 - balxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxch podpůrných oblastí. Komplexnost opatření v oblasti kontroly tabáku podle FCTC a provázanost s národní právní úpravou naznačuje přehled v příloze čx x xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdnění implementačního procesu FCTC.
Doporučení MPOWER se týkají:
-
Monitorování užívání tabáku a politiky v oblasti prevence,
-
Ochrany přxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx zákazu reklamy na tabákové výrobky, jejich propagace a sponzorování,
-
Zvyšování daní na tabák.
Na půdě WHO byl rovněž přijat dobrovolný globáxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx a starších do konce roku 2025, k jehož naplnění by měla směřovat i Česká republika.
Z výše uvedeného je evidentní, že ne všechna opatření lze řešit legisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxvy), ani nelze vše vyřešit úpravou jednoho z dílčích právních předpisů.
Aby bylo docíleno snížení výskytu užívání tabáku v populaci ČR ve střednědobéx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxrstvem zdravotnictví ve spolupráci s dalšími rezorty, Úřadem vlády a dalšími aktéry připraven a následně vládou ČR vzat na vědomí dne 20. srpna 2015 (usxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxtegie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a zároveň akčním plánem pro plnění Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018. Akčnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní věcné oblasti FCTC. Aktivity jsou legislativní i nelegislativní povahy.
Z nelegislativních záležitostí by v budoucnu měla být věnována většx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxi kontroly tabáku, preventivních programů zaměřeným na děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpoře kvalitních a dostupných služeb pxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxních předpisů v gesci Ministerstva zemědělství (zejména novelizaci zákona č. 110/1997 Sb.) a některých dalších ministerstev v souvislosti s transpoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxpšení informovanosti spotřebitelů o škodách působených tabákem (mj. zavedení kombinovaných zdravotních varování na balení tabákových výrobků – jexxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxalitativních požadavků na elektronické cigarety atd.
V kontextu výše uvedeného bude tedy následující vyhodnocení témat souvisejících s tabákem zxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
3.1.1 Ochrana před expozicí tabákovému kouři na různých typech míst
Zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři v prostředí, resp. nepřímémx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx expozicí tabákovému kouři. Podle tohoto článku
„každá smluvní strana přijme a zavede v oblastech spadajících podle vnitrostátních právních předpisx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst, a podle potřeby na dalxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxveň přílohou Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí. Podle zásady č. 1 uvedené v prováděcích pokynech „
účinná opatření k zajixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkaz kouření a tabákového kouře v určitém prostoru nebo prostředí a vytvoření nekuřáckého prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovémx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxz něj), se opakovaně ukázala jako neúčinná a existují nezvratné důkazy, vědecké i jiné, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři neochxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvést nejpozději do pěti let od
ratifikace
(pro ČR rok 2017).
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Opatření pro zlepšení ovzduší                       I
I---------------------I--------------------------I---------------------------I
I 
Opatřexx
x
xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x
x x x x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x x x
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I I Úplný zákaz na I Zákaz na všech místech I 6 % s odchylkami podle I I pracovištích I I věku a pohlaví I I---------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x x x xxxtilací u všech I věku a pohlaví I I ventilací I vnitřních prostor I I I---------------------I--------------------------I-----------------------xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx-----------------I--------------------------I---------------------------I I Úplný zákaz v I Zákaz ve všech vnitřních I 1 % dopad I I restauracícx x xxxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xx xxech I 0,5 % dopad I I restauracích mimo I restaurací mimo určené I I I oddělané prostory I prostory I I I---------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxx x x I---------------------I--------------------------I---------------------------I I Prosazování a I Je připraven vládní úřad I Snížení dopadů ax x xx x x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------------------------I
V rámci návrhu zákona je zvažována úprava regulace týkající se kouření na různých typech veřejných míst včetně proxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx6 Sb., zákoník práce, není předmětem hodnocení, nejedná-li se o typy pracovišť, které jsou zároveň místem s regulací kouření podle zákona č. 379/2005 Sxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxxdá zachování stávající právní úpravy bez provedení změny. Tzn., že provozovatel provozovny stravovacích služeb bude povinen rozhodnout, zda je v celxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje hosta ještě před jeho vstupem do provozovny značkou s příslušným piktogramem u xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxochy provozovny určené pro hosty jako nekuřácká
Kouření by bylo dovoleno pouze v těch provozovnách stravovacích služeb, které by měly stavebně odděxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostor a požadavky na dostatečné větrání. Do těchto prostor by byl zakázán vstup osobám mladším 18 let, nebyly by v ní servírovány pokrmy včetně nápojů x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxhu ke kouření. Tzn., že na trhu by existovala zařízení nekuřácká nebo zařízení se stavebně oddělenými prostory vyhrazenými ke kouření.
Varianta 3 – zxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh stravovacích služeb týkal pouze těch provozoven, které připravují a prodávají pokrmy k přímé konzumaci na místě. Podniky, které prodávají pouze nápxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxch vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb zakázáno.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 - nulová
NÁKLxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxi a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Vzhledem k přetrvávající situaci, kdy je možno zřizovat kuřácké provozovny a libxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xude i nadále nutno počítat se zvyšujícími se společenskými náklady v oblasti zdravotní péče, sociální atd., a rovněž se zvyšujícími se náklady souvisexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxostory přetrvávat nežádoucí stav, kdy jsou zaměstnanci (zejména obsluhující personál) vystavováni tabákovému kouři v prostředí, s čímž jsou spojenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – provozovatelé provozoven stravovacích služeb
:
Budou mít i nadále možnost zřizovat ve vztahu ke kouření jakýkoliv typ zařízení bez žádoucích doprovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xen ve vyhrazených stavebně oddělených prostorech, a to pouze tam, kde nadále bude existovat většina plochy provozovny určené pro hosty jako nekuřácká
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxb i nadále umožňovat kouření ve své provozovně, bude muset zřídit stavebně oddělené prostory za tímto účelem. Tato
varianta by si u některých provozovxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxžádala investiční náklady na uzpůsobení nové právní úpravě. Další náklady si mohou vyžádat režimová opatření, neboť ve stavebně oddělených prostorexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xstupu do těchto prostor osobám mladším 18 let Další, avšak zanedbatelné náklady, by souvisely s vyšší administrativní zátěží – oznamovací povinnostíx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxkazu kouření v restauracích na přibližně 5-10 % v případě úplného zákazu a na přibližně poloviční hodnoty, tedy 2-5 %, v případě, že by došlo pouze k částexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xx x %; Itálie18) 6,1 %; Anglie19) 6,9 % či řady států USA (5-20 %)20). Poloviční hodnoty při zavedení pouze částečného zákazu odráží také vědecké studie (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v pracovním prostředí, což by mělo negativní dopady nejen v rovině zdravotní (nemoci související s užíváním tabáku), ale i z hlediska snížené produktixxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxřáckých zařízení/ zařízení se stavebně oddělenými prostory).
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxměnnou situaci týkající se prevalence užívání tabáku a nákladů na léčbu nemocí souvisejících s užíváním tabáku (což se týká i pasivního kouření) a dalšxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxitou úsporu může představovat snadnější kontrola vymahatelnosti, neboť dozorové orgány budou mít vzhledem k ohlašovací povinnosti konkrétní přehlxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xrovozovatelům nebude upřena možnost zřizovat za určitých podmínek zařízení, kde bude možno kouřit. Toto může představovat konkurenční výhodu pro prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxrenční nevýhodě.
Spotřebitelé – kuřáci:
I nadále budou existovat zařízení, kde bude možno kouřit, ačkoliv lze očekávat, že jejich dostupnost se vzhlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxdě restaurací apod. – ponechání možnosti kouření v nevyvařujících provozovnách
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty
vzhledem k tomu, že výzkumy zx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x určitého úhlu pohledu může být tato varianta vůči vyvařujícím provozovnám diskriminační.
Výrobci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxočty:
Ochrana před expozicí tabákovému kouři nebude nadále v některých typech provozoven stravovacích služeb, kde bude dovoleno kouřit, dostatečnxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xx
došlo by k redukci míst, kde dochází k expozici tabákovému kouři. Platí to, co bylo uvedeno u předchozí varianty, ovšem v menší míře.
Zaměstnanci resxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxta 4 – úplný zákaz kouření
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty – provozovatelé provozoven stravovacích služeb:
Zavedení úplného zákazu kouření můžx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxh subjektů). Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v rámci konzultací upozornil na „nemalé investice“ ze strany provozovatelů, kteří se rozhodli pro provxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxi míra jejich dosavadní návratnosti dodány nebyly. Vzhledem k tomu, že zavedení zákazu kouření v pohostinských zařízeních patří mezi účinná opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxivní dopady na tabákový průmysl. Možné negativní dopady bude mít navrhovaná regulace i pro výrobce, distributory a prodejce elektronických cigaret, xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xkušeností ze zahraničí lze odhadnout míru redukce spotřeby tabákových výrobků v případě zákazu kouření v restauracích na přibližně 5-10 % v případě úpxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti se zavedením úplného zákazu kouření v restauracích z Irska21), kde došlo k poklesu o 7 až 8 %; Itálie22) 6,1 %; Anglie23) 6,9 % či řady států USA (5-20 xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxaurace, což by mohlo mít za následek zvýšení hluku a případně znečištění těchto prostor nedopalky. Jedná se o velmi individuální záležitost a v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxtelé provozoven stravovacích služeb:
Jedná-li se o oblast ochrany před tabákovým kouřem, resp. zavedení úplného zákazu kouření v provozovnách straxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxanců v důsledku nižší nemocnosti působené užíváním tabáku nebo pasivního kouření, nižší náklady na zajištění odpovídající vzduchotechniky, která bx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxry IPSOS x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxmi výzkumy, které proběhly před i po zavedení nekuřácké legislativy v jednotlivých zemích. Autoři tohoto průzkumu rovněž uvádí, že po zavedení zákazu xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxstem tržeb. Kvalifikovaným odhadem pro celý trh by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 miliard Kč. Řada zahraničních studií potvrdila pozitivní nxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxo závěr je konstatován např. i ve Zprávě Evropské komise o implementaci Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí, která byla pubxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska atd.). Poznatky z Norska indikují, že zavedení zákazu kouření v restauracích nemělo statistixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxyslová odvětví a služby, neboť ušetřené finanční prostředky, jinak vynaložené spotřebiteli na koupi tabákových výrobků atd., budou moci být vydány nx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxěstnanců v sektoru stravování a pohostinství. K 31. 12. 2013 v tomto sektoru pracovalo podle informace Českého statistického Úřadu 109 396 zaměstnancxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxstorách na pracovišti, což mohou být i vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb. Detailnější údaje vztažené na skupinu zaměstnanců v sektoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxvnách stravovacích služeb lze očekávat zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR a v kombinaci s dalšími opatřeními i snížení prevalence kuřáctví, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x září 2012 zaměřeného na kouření mladých lidí ve věku 18 až 22 let, celkem 30 % z těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, uvedlo, že kdyby platil zákaz xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxudie, a dalších onemocnění. Zákazy kouření mohou přispět k motivaci kuřáků k odvykání kouření. Pro osoby vyhledávající nekuřácké prostředí dojde k roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxporu představovat snadnější vymahatelnost tohoto zákazu. Sníží-li se díky navrhovanému opatření užívání tabáku, dojde ke snížení nákladů na poskytxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x přínosy).
I---------------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
I Kategorie   I V1 -  I V2 - možnost koxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx   x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x       x xxxxxxx     x
x xxxxxxxx   x    x xxxxx        x xxxxxxxxxxxxx xxx x         x
x        x    x           x xx xxxxxx     x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x x   x x xxxxnost investic, I 0         I 0        I
I        I    I zajištění zákazu   I          I         I
I        I    I vstupu osobám ml. 18 I          I         I
I        I    I let do vyhrazených  I          I         I
I        I    I prostor atd.)    I          I         I
I---------------I--------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx    x x   x xx          x xx         x xxx       x
x xxxxxxxxxx  x    x xxxxxxx xxxxxxxx x  x xxxxxxx xxxxxxxy o I redukce spotřeby I
I výrobků    I    I 2-5 %        I 2-5 %       I o 5-10 %     I
I---------------I--------I----------------------I--------------------I------------xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx  x x   x xx          x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx       x
x xxxxxxxxxx  x    x           x x xxxxxxxxxxxxx  x xxxxxxx     x
x        x    x           x xxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxx xxx  x
x        x    x           x          x xxxxxx xxxxx   I
I        I    I           I          I možnost volby  I
I---------------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
I Státní    I 0   I ++ V dlouhodxxxx   x xx x xxxxxxxxxxx  x xxx       x
x xxxxxxxx   x    x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx     x x xxxxxxxxxxx  x
x        x    x           x          x xxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------------I------------------I
I Veřejné    I 0   I ++          I ++         I +++       I
I zdraví    I    I (viz kapitola dopady I (viz kapitola   I (viz kapitola  I
I        I    I zvažovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx      x
x        x    x x xxxxx       x xxxxxxxx x xxxxx  x xxxxxxxxxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I--------------------I------------------I
I Děti a    I 0   I +          I +         I +++       I
I mladiství   I    I částečné omezení   I částečné omezení  I je možné     I
I        I    x xxxxx xxxxxxxxx   x xxxxx xxxxxxxxx  x xxxxxxxxx xxx xx x
x        x    x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx     x x xxxxxxx    x
x        x    x           x          x xxxxxxxxxx    x
x        x    x           x          x xxxxxxx xxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxxxxx xo  I
I        I    I           I          I zavedení zákazu I
I        I    I           I          I kouření v    I
I        I    I           I          I restauracích,  I
I        I    I           I          I tato čísla    I
I        I    I           I          I podporuje výzkum I
I        I    I           I          I společnosti   I
I        I    I           I          I IPSOS a FSV UK v I
I        I    x           x          x xxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx  x x   x x xxxxxxxxx xxxxxní I + (pro zaměstnance I +++       I
I        I    x xxxxxxxxx xxxxxx   x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx  x
x        x    x           x xxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxx xxxxx x
x        x    x           x xxxxxxxxxxxxxxxx  x         x
x        x    x           x xxxxxxxxxx     x         x
xxxxxxxxxx------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
I Rodiny    I 0   I +          I +         I ++        I
I        I    I zejména v důsledku  I zejména v důslxxxx x xxxxxxx x    x
x        x    x xxxxxxx xxxxxxx x  x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x
x        x    x xxxxxxxxxx      x xxxxxxxxxx     x xxxxxxx x    x
x        x    x           x          x xxxxxxxxxx    x
x        x    x           x          x xxxxx xxxěr   I
I        I    I           I          I zařízení     I
I        I    I           I          I vhodných pro   I
I        I    I           I          I návštěvu s dětmi I
I---------------I--------I----------------------I--------------------I----xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx    x x   x x          x xx         x x        x
x        x    x xxxxxxx xxxx xxx   x xxxxxxx xxxx xxx  x xxxxxxx xxxx xxx x
x        x    x xxxxxxx       x xxxxxxx      x xxxxxxx     x
x        x    x xxxxxxxxxxx xxx   x xx         x (obtížnější pro I
I        I    I ukončení kouření)  I výrazné usnadnění I ukončení     I
I        I    I           I skončení s     I kouření)     I
I        I    I           I kouření;      I         I
I        I    I           I statistiky     I         I
I        I    I           I uvádějí, že xx   x         x
x        x    x           x xxxxxxxx xxxxxx  x         x
x        x    x           x xxxxxxx xxxxxxx x x         x
x        x    x           x xxxxxxx xxxxxxxxx x         x
x        x    x           x xxxxxx xxxxxxx   x         x
x        x    x           x xxxxxx x xxxxxxx  x         x
x        x    x           x xx xxx x x     x         x
xxxxxxxxx-------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
Detailní finanční dopad omezení spotřeby tabáku je roxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sporů. Po sérii soudních sporů v USA se do rozhodování o tom, zda může být provozovna kuřácká, vložil v roce 2011 také Ústavní soud v Belgii, který zrušil čxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxtech. Obdobná
judikatura
je i v Holandsku.
S ohledem na obecný cíl zákona, kterým je ochrana veřejného zdraví, jednoznačný zdravotní přínos pro zdraxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxucí z čl. 8 FCTC naznačené v úvodu hodnocení atd., byla vybrána jako
optimální varianta 4 – úplný zákaz kouření
, a to i přesto, že některá připomínková mísxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by chyběly např. některé typy míst určených pro děti a mládež (dětská hřiště, zařízení sociálně právní ochrany dětí atd.) Ve vnitřních zábavních prostxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxrianta 2 – další rozšíření typů míst, kde je zakázáno kouření o zařízení pro děti a mládež, dětská hřiště, vnitřní prostory sportovišť, vnitřní zábavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxší typy míst, na kterých bude platit úplný zákaz kouření – zejména zařízení péče o děti, dětská hřiště, vnitřní prostory sportovišť, veřejnosti volně pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xy byly pro účely zákona definovány. Provozovatel by musel zajistit, že do stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření nemají přístup osoby mlaxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx stávající právní úpravou a variantou č. 2 shrnuje tabulka v příloze č. 1 této zprávy.
Pozn.:
S touto variantou do velké míry souvisí i další „doprovodxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxt na místech, kde je kouření zakázáno
.
Varianta 3 – úplný zákaz kouření na veřejných místech
V rámci této varianty by byl zákonem ustanoven úplný záxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxizace o kontrole tabáku. Zákaz kouření by se vztahoval i na užívání elektronických cigaret.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, zaměstnanci, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxdále nutno počítat s negativními zdravotními dopady na veřejné zdraví, se zvyšujícími se společenskými náklady v oblasti zdravotní péče, sociální atxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxulace nekuřáckého prostředí (např. vnitřní zábavní prostory atd.) může znamenat přínos pro tabákový průmysl ve smyslu udržující se vysoké spotřeby txxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxt, kde je zakázáno kouření o zařízení pro děti a mládež; dětská hřiště, vnitřní prostory sportovišť, vnitřní zábavní prostory (např. xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxasnosti kouření zakázáno na základě rozhodnutí provozovatele, zejména v zařízeních pro děti a mládež. Obdobně např. u vnitřních pasáží obchodních doxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxet míst, u kterých by nově došlo k zavedení zákazu kouření, není vysoký – řádově půjde pravděpodobně o stovky až tisíce míst za celou ČR.
NÁKLADY
Orgáxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxž předpokládat zvýšený zájem o služby pro odvykání kouření a s tím potřebu navýšení nákladů na jejich zajištění.
Podnikatelské subjekty:
Lze očekávax xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxnivý efekt pro podnikatelské subjekty zapojené v dodavatelském řetězci tradičních tabákových výrobků.
Provozovatelé zdravotnických zařízení
(kxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxní přísnějším požadavkům. Na druhou stranu zřizování kuřáren není povinností a záleží na volbě provozovatele daného zařízení.
PŘÍNOSY
Obyvatelxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvu obyvatelstva ČR a v kombinaci s dalšími opatřeními i snížení prevalence kuřáctví, a to zejména u mladých lidí. Většího efektu by však v tomto ohledu byxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
xxxány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Zpřehlednění a zjednodušení právní úpravy může zjednodušit výkon kontrolní činnosti a představovxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanců k omezení expozice tabákovému kouři např. při úklidu těchto prostor.
Podnikatelské subjekty:
Možná stoupající poptávka po elektronicxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xypu zboží.
Varianta 3 – úplný zákaz kouření na veřejných místech, včetně stavebně oddělených prostor určených pro kouření
NÁKLADY
Podnikatelxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx předpokládat v dlouhodobém horizontu pokles poptávky po tabákových výrobcích, kuřáckých pomůckách atd. a s tím související pokles příjmů z prodeje txxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxzice tabákovému kouři na veřejných místech lze očekávat zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR a v kombinaci s dalšími opatřeními i snížení prevaxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkého prostředí v roce 2011 mohla prevalence kouření v porovnání s rokem 2010 (34,6 %) poklesnout v roce 2020 na 30,1 % a v roce 2030 na 27,5 %26).
Lze očekávxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxické analýzy týkající se společenských nákladů spojených s užíváním tabáku v České republice, natož specificky ekonomických dopadů týkajících se poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxd Kč27). Podle studie Centra adiktologie v roce 2007 činily celospolečenské náklady užívání tabáku v ČR v roce 2007 33,1 miliard Kč.28)
Výběr nejvhodxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx    x xx x  x xx x xxxxx xxxxxxxxx  I V3 - úplný zákaz   I
I dotčených    I nulová I             I           I
I subjektů     I    I             I           I
I------------------I--------I-------------------------I----------------------I
I Pxxxxxxx     x x   x x            x xx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x x   x x            x x          x
xxxxxxxxxxxx-------I--------I-------------------------I----------------------I
I Provozovatelé  I 0   I -            I +          I
I         I    I zajištění dohledu -   I nebude třeba     I
I         I    I zamezxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x         x    x xxxxxxx xx xxx xx    x xxxxxxxx xxxxxxxx  x
x         x    x xxxxxxx         x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I----------------------I
I Zaměstnanci   I 0   I +            I ++          I
I------------------I--------I-------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx      x x   x x            x x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx by nepřinesla ve střednědobém ani dlouhodobém horizontu žádné žádoucí pozitivní přínosy v oblasti ochrany veřejného zdraví. Tato varianta není rovnxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxní prostorů vyhrazených ke kouření, což na některých typech míst, jako jsou např. tranzitní prostory letišť apod., může v praxi představovat problém jxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákoníku práce, což není předmětem této legislativní iniciativy.
Jako kompromisní proto byla zvolena
Varianta 2 – další rozšíření typů míst, kde je zxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxí pravomoci pro obce zakázat kouření na dalších typech míst.
Dopady zvažovaných opatření
Na základě zkušeností ze zahraničí lze odhadnout míru rexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy, tedy 2-5 %, v případě, že by došlo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xoklesu o 7 až 8 %; Itálie30) 6,1 %; Anglie31) 6,9 % či řady států USA (5-20 %)32). Poloviční hodnoty při zavedení pouze částečného zákazu reflektují inaxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do spotřeby tabákových výrobků, protože složí primárně jako
komplementární
opatření sloužící k omezení expozici tabákovému kouři pro nekuřáky a k pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx průmysl, dopady na státní rozpočet a dopady na zdraví populace. Vzhledem k výše uvedeným odhadům dopadů zákazu kouření jsou dále prezentovány dopady nx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xztaženy především ke strojně vyráběným cigaretám, které tvoří dominantní část trhu.34)
Struktura ceny krabičky cigaret
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx    x             xx xx x             xx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I--------------------------------I--------------------------------I
I Součin procentní části daně I    20,25 Kč (27 % z 75 Kč) I    22,95 Kč xxx x x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxě   I    25 Kč (1,25 Kč x 20 ks) I    25 Kč (1,25 Kč x 20 ks) I
I-----------------------------I--------------------------------I--------------------------xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx        x  xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxx x  xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI--------------------------------I
I Minimální spotřební daň   I   46,60 Kč (2,33 Kč x 20 ks) I           nevyužito I
I-----------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx             x   xxxxx xx xxx xxx xxx x xxx x   xxxxx xx xxx xxx xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------I--------------------------------I
I Zdanění celkem       I 59,62 Kč (46,60 Kč + 13,02 Kč) I 62,70 Kč (47,95 Kč x xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxy I            79,49 % I            73,76 % I
I-----------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
Podíl výrobnícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a spotřební daně je přibližně 1:3 (u krabičky za 75 Kč konkrétně je spotřební daň 46,6 Kč – 62,1 %, DPH tvoří 17,3 % ceny, na výrobu a distribuci tak zůstává 2xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cca 150 miliónů, 5 % procentní redukce pak znamená výpadek tabákového průmyslu v obratu 750 miliónů.
Průměrná maloobchodní marže vypočtená z ceníků vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xedukce spotřeby budou negativní dopady do obratu výrobců a velkodistributorů cca 500 milionů, obrat maloobchodní distribuce a prodeje se sníží o 250 mxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxodejních míst s tabákovými výrobky, kde je tabák doplňkovým sortimentem a cca 4.500 klasických „trafik“, které jsou na jeho prodeji závislé. S tím, že v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxech jednotek procent je tak pro tyto prodejny jen
marginální
problém. V případě trafik mohou být tyto dopady podstatnější. Již v současné době dochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xorovnání s jinými zeměmi EU jedna z nejnižších. Jádrem problému je tak především celková úroveň marží, nikoli snížení spotřeby v řádech jednotek procexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxřední dopad na státní rozpočet je dán snížením výběru spotřební daně z tabáku. Ta se v posledních pěti letech pohybuje kolem 45 miliard korun ročně, viz nxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xx13 I 2014 I 2015 I
I--------------------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I SD z tabáku v mld. I 37,5 I 37,7 I 42,5 I 45  I 47  I xxxx x xxxx x xxxx x
x xx         x   x   x   x   x   x   x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxbákových výrobků by tak mělo za následek výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši cca 2,25 miliardy na spotřební dani. Související daň z přidané hodnotx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxjů na problémy způsobené kouřením
Základní dopady na zdravotní stav populace, zejména cca 18.000 úmrtí ročně v důsledku onemocnění souvisejících s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xnížení výdajů na zdravotnictví, tedy výdajů přímo souvisejících s léčením nemocí způsobených kouřením
-
Omezení snížené produktivity práce způxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxkladů v důsledku zamezení předčasným úmrtím.
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ekonomické dopady redukce kouření (v mil. Kč) v jednotlivých oblaxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x    x x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x
xxxxxxxxxx-------------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
I Snížení příjmů ze spotřební daně I 437  I 873  I 1 310 I 1 747 I 2 184 I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx  x xxx  x xxx  x xxx  x xxx  x
xxxxxxx----------------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
I Snížená produktivita       I 46  I 91  I 136  I 182  I 227  I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx  x xx  x xxx  x xxx  x xxx  x
x xx xxxxxxx x xxxxx        x    x    x    x    I    I
I----------------------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
I - v důsledku absence       I 12  I 24  I 36  I 48   I 59   I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx    x x xxx x x xxx x x xxx x xx xxx x xx xxx x
x xxxxxxxx xxxdčasným úmrtím    I    I    I    I    I    I
I----------------------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
I Celkový čistý přínos       I 2 590 I 5 179 I 7 xxx x xx xxx x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx       x x xxx x x xxx x x xx6 I 4 435 I 5544  I
I----------------------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
Diskontované hodnoty odpovídají scénářix xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x5 let. Odrážejí rozdílný časový horizont dopadů opatření. Zatímco snížení výběru spotřební daně je po zavedení regulace okamžité, zlepšení zdravotnxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxátkodobém a o to více ve střednědobém a dlouhodobém horizontu velmi přínosným opatřením.
Jedním z argumentů, které se objevují v souvislosti s návrhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní.
Srovnání provedené v rámci vyhodnocení dopadů při přípravě směrnice 2014/40/EU také ukazuje, že i přes dlouhodobý pokles spotřeby tabákovýcx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxntifikovali závislost ukazující, že 10 % zvýšení daní na tabákové výrobky má v důsledku přibližně 2 % snížení spotřeby.37)
Transfer prostředků neutxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxí spotřeby tabákových výrobků, nebyly utraceny za tyto a související výrobky, budou utraceny jiným způsobem (tzv. input – output model).
Evropská koxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxku promítne do spotřeby v jiných oblastech a v důsledku toho jakým způsobem dojde na jedné straně k poklesu zaměstnanosti v tabákovém průmyslu a jakým zpxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxovány následující distribuce finančních prostředků nevydaných za tabákové výrobky:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx     x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x  xozdělení I
I              I prostředků I          I prostředků I
I              I     za I          I za tabákové I
I              I  tabákové I          I   výrobky I
I              I  výrobky I          I       I
I----------------------------I------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxx     x  xxxxx x x   xxxx xxxxxxxx x   xxxx x x
x              x      x     xxxxxxxxxx x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------I-------------I
I Oblečení          I   7,80 % I     Poštovní a I   2,50 % I
I              I      I  telekomunikační I       I
I              I      I       služby I       I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx   x  xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x   xxxx x x
x xxxxx xxxxx        x      x  x xxxxxxxní akce I       I
I----------------------------I------------I--------------------I-------------I
I Nábytek a další výrobky  I   6,50 % I     Vzdělávání I   0,7x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx  x   xxxx x x      xxxxxx x x   xxxx x x
x              x      x     xestaurace I       I
I----------------------------I------------I--------------------I-------------I
I Motorová vozidla a přívěsy I   6,10 % I    Další sluxxx x   xxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do jiných odvětví ekonomiky, projeví se to v ekonomice tak, že dojde k nárůstu multiplikačních efektů těchto investic o 10 %. Je to dáno tím, že multiplikxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxékoli omezení spotřeby tabákových výrobků bude také přínosem pro ekonomiku jako celek i bez zohlednění pozitivních dopadů na zdraví.
Dopady na nezaxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xistribuce - maloobchodu působí 808 subjektů, přesný počet jejich zaměstnanců není znám, neboť na této úrovni granularity není evidován. Z výše zmíněnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx míst v tabákovém průmyslu, tj. ke ztrátě 310 míst při 5 % redukci spotřeby.
U dopadů na zaměstnanost, stejně jako například při vyhodnocení v oblasti spxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, nebyly vynaloženy za tyto výrobky, budou utraceny jiným způsobem. Proto je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxteli alternativně vynakládány.
Podle hodnocení dopadů provedených Evropskou komisí vyplývá, že 1 % redukce spotřeby tabákových výrobků v ČR může véxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 5 % redukci,
dojde k nárůstu zaměstnanosti o 125 osob.
Dále je nutné si uvědomit, že oněch 62 pracovních xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx ohledu lze tedy očekávat ještě nižší počet míst ztracených v tabákovém průmyslu v důsledku snížení spotřeby tabáku.
3.1.2 Dostupnost tabákových výxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxzletilými“. Mezi doporučení pro smluvní strany patří: uvádění informace o zákazu prodeje o zákazu prodeje mladistvým v místě prodeje; zákaz prodeje txxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxobky nebyly přístupné nezletilým a nepodporovaly prodej tabákových výrobků nezletilým; zákaz distribuce bezplatných tabákových výrobků veřejnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxce 2002 k prevenci kouření a iniciativám k zlepšení oblasti kontroly tabáku. V tomto dokumentu je doporučováno např. odstranění samoobslužného prodexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo opatření nabízí opět model SimSmoke38):
I----------------------------------------------------------------------------I
I      Zamezení přxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxx
x
xxxxx
x
Potenciální efekt v
I I I I
procentech
I I-------------------I---------------------------I----------------------------I I Silně prosazovanx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xouření I I I zákaz automatů a I 20 % redukce pro věk 16-17 I I I samoobslužných míst I v prevalenci a počátku I I I I kouření I I-------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx xxxx x x prevalence a počátku I I I publicita I kouření I I I I 10 % redukce pro věk 16-17 I I I I v prevalenci a počátku I I I I kouření I I-------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxxx xx x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxevalence a počátku I I I I kouření I I I I 2 % redukce pro věk 16-17 I I I I v prevalenci a počátku I I I I kouření I I-------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
Regulace prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků v automatech,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související s dodržováním zákazu prodeje osobám mladším 18 let je součástí jiné kapitoly. Otázka publicity není předmětem hodnocení. Oba aspekty všax xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích automatů
Základní motivací pro regulaci prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech je snadná dostupnost takto prodávaných výrobků děxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xroblematiku také pocházejí z Velké Británie. Z nich vyplývá, že u věkové kategorie 15 až 17 let pochází 17 % získaných cigaret z prodejních automatů. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxuhy, byli mladiství úspěšní v jejich získání podle různých průzkumů ve 40 – 73 %.39)
Stávající
legislativa
zakazuje prodej tabákových výrobků, tabáxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx následující přístupy k naplňování požadavku zákona: automat obsluhuje obsluha; obsluha vydává žeton, který zprovozňuje automat (při výdeji má ověřxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxost prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prodejních autxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prodejních automaxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbám mladším 18 let
Regulace prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxzovny, ve které je umístěn, nebo formou opatření prodejního automatu systémem pro ověřování věku, jeho umístěním v místech, kam nemají povolen vstup oxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Bez zásadního zvýšení nákladů u
podnikatelských subjektů, veřejných rozpočtů, spotřebitelů
oproxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxodejem tohoto zboží je nutno počítat se stejnou, ne-li narůstající, spotřebou tabákových výrobků zejména u dětí a mládeže, což bude i nadále
generovat
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
PŘÍNOSY
Pro spotřebitele kuřáky/uživatele elektronických cigaret
:
Široká dostupnost tabákových výrobků a souvisejících výrobků.
Pro podnixxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodejních automatů s tabákovými výrobky
de facto
na jakékoliv místo. Podnikatelské subjekty mohou zajistit povinnost vyloučení prodeje tabákovýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 379/2005 Sb. přetrvávat.
Varianta 2 – zákaz prodeje prostřednictvím prodejních automatů
Vzhledem k tomu, že užívání automatů je jen jedním z moxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xohou snad přesunout k jiným distribučním kanálům, to se ovšem netýká některých dotčených skupin.
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Tato variantx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, tabákových potřeb a elektronických cigaret prostřednictvím prodejních automatů, neboť budou muset tuto činnost ukončit a nebudou ji moci dále rozvxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x ČR v tomto období cca 8 000 ks prodejních automatů, celkové investice do automatů dosahovaly 640 milionů korun a nutno započítat další investice do softxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxje. Tyto investice nemusejí být plně odepsány, neboť v případě zákazu je možné některé stávající prodejní automaty modifikovat na prodej jiného zboží xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových výrobků ČR o.s., 25 000 Kč. Při cca 8000 prodejních automatech je celkový roční obrat tedy 2,4 miliardy Kč (tedy asi 3 % podílu na trhu). Pro zjexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx spotřební daní a daní z přidané hodnoty. Cena cigaret a jejich distribuce tvoří pouze 20 % z tohoto obratu, s tím, že na distributora připadá přibližně jexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxně 5 Kč * 300 krabiček * 8000 automatů * 12 měsíců, tedy 144 mil. Kč.
Provozovatelé restaurací apod., kteří mají v provozovně umístěn prodejní automat:
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxže na tabákových výrobcích, která je regulována xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx problematika marží není v gesci Ministerstva zdravotnictví, které z podstaty svého zaměření na ochranu zdraví populace ČR vítá každý krok vedoucí ke sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeří se rozhodnou zajistit stávající dostupnost tabákových výrobků pro své zákazníky tím, že se jim zvýší náklady na zajištění zboží na skladě, navíc zbxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh služeb a s tím spojenými dopady.
Pro spotřebitele kuřáky/uživatele elektronických cigaret
:
Vzhledem k tomu, že prodej prostřednictvím prodejnícx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxba posuzovat toto opatření v realitě ČR, kde většina automatů je umístěna v provozovnách stravovacích služeb, ve kterých se předpokládá zavedení zákaxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxací od Komory elektronického kouření se v České republice prodejní automaty s elektronickými cigaretami nevyskytují – na uživatele elektronických cxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozpočty:
Omezení dostupnosti prodeje tabákových a souvisejících výrobků prostřednictvím prodejních automatů lze z hlediska ochrany veřejného zxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxzitivní dopad pro prodejce, kteří prodávají tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, tabákové potřeby a elektronické cigarety tradičně x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxech prodeje.
Kontrolní orgány:
Kontrola zákazu prodeje je vždy snazší než kontrola regulovaných způsobů prodeje, v tomto ohledu dojde pro kontrolnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatů zavedením dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším 18 let
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Regulace prodeje tabákových výrobkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdením povinnosti opatření prodejního automatu systémem pro ověření věku či jeho umístěním v místech, kam nemají povolen vstup osoby mladší 18 let, můžx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxtup osobám mladším 18 let, zajištění dohledu, že k automatům nemá přístup osoba mladší 18 let, kontrola ověření věku kupujícího pověřeným zaměstnancex xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxmosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Je rovněž třeba i nadále počítat s náklady na kontrolní činnost týkající plnění všech povinností souvisexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxjící zisky, zaměstnanost atd.
Pro spotřebitele kuřáky/uživatele elektronických cigaret
:
Široká dostupnost tabákových výrobků a souvisejících vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxějšího řešení:
I---------------------I--------I------------------------I--------------------I
I Kategorie dotčených I V1 -  I V2 - úplný zxxxx    x xx x xxxxxxxx   x
x xxxxxxxx      x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx   x xxxxxxxx xxxxxxx  x
x           x    x xxxxxxx xxxx      x          x
x           x    x xxxxxxxxxxxxxxx    x          x
x           x    x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x          x
x---------------------I--------I------------------------I--------------------I
I Děti a mladiství  I 0   I +++          I +         I
I           I    I výrazné omezení    I částečné oxxxxxx  x
x           x    x xxxxxxxxxxx      x xxxxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx  I 0   I +++          I 0         I
I---------------------I--------I------------------------I--------------------I
I Výrobci automatů  I 0   I -----         I 0         I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx    x x   x            x x         x
x xxxxxxxx      x    x            x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------------I--------------------I
I Provozovatelé    I 0   I -           I -         I
I restaurací     I    I prodejní automaty   I zajištění obsluhy I
I           I    I suplují zásxxx     x xxxxxxxx x     x
x           x    x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx   x
x           x    x xxx xx xxxxx x xxxxx  x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x           x    x xxxxxx xxxxx      x xxxxx xxxxxxx xxxx x
x           x    x            x xxxxxícího     I
I           I    I            I personálem     I
I           I    I            I provozovny     I
I---------------------I--------I------------------------I--------------------I
Jako nejúčinnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxjsnáze kontrolovatelná, by byla varianta 2 – zákaz prodeje prostřednictvím prodejních automatů. Ta by rovněž nejlépe reflektovala doporučení pro smxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečnostmi. Dále by byl sledován i mezinárodní trend – řada zemí již prodejní automaty na tabákové výrobky zakázala (ze zemí EU např. Francie, Maďarsko, Sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtelských subjektů).
Předkladatel proto zvolil kompromisně variantu 3 – posílení regulace prodeje prostřednictvím prodejních automatů zavedením xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x elektronikou. Je to způsobeno např. rozvojem prodeje elektronických cigaret, které se zde spolu s jejich příslušenstvím prodávají. Obdobně občas doxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxntrolovat dodržování zákona, žádnou informaci.
Varianta 1 – nulová
Nulová varianta znamená, že bude ponechán současný stav, kdy tabákové výrobkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xejího sortimentu. Zároveň bude existovat právní dvojkolejnost, neboť místa prodeje v případě tabákových výrobků upravuje i zákon o spotřebních daníxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret pouze na několik kategorií, zejména z těch důvodů, aby bylo možné prodej těchto výrobků efektivněji konxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret očekáván (např. ve specializovaných prodejnách, v prodejnách denního a periodixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu potravinářským podnikem, a mají tedy oznamovací povinnost podle zákona č. 110/1997 Sb. V rámci této varianty by bylo možno rovněž zvážit další doxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxe, jako je tomu např. v Norsku apod. S ohledem na výsledky konzultací odmítavá stanoviska připomínkových míst zastupujících zájmy podnikatelského sexxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxužného prodeje) bylo od návrhu zavedení zákazu samoobslužného prodeje upuštěno, a proto nejsou dopady těchto opatření ani dále hodnoceny.
Variantx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe specializovaných obchodech, kterým by bylo udělováno povolení k provozování (licence) a do obchodu by byl zároveň zamezen vstup osobám mladším 18 lexx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Bez zásadního zvýšení nákladů u
podnikatelských subjektů, veřejných rozpočtů, spxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbků, bylinných výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret.
Pro podnikatelské subjekty:
Možnost prodeje tabákových a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxření, bude přetrvávat absence xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodejci):
Tato varianta bude mít dopady ve smyslu nákladů zejména v případě skupiny podnikatelských subjektů, které jsou maloobchodními prodejci txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xy byl jejich prodej do budoucna zakázán – jedná se např. o prodejny, které nebudou ani potravinářským podnikem ani prodejnou s denním a periodickým tiskxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikem a splnit oznamovací povinnost – oznámit, že se jedná o potravinářskou prodejnu. (MZd předpokládá, že počet takových prodejen bude v řádu stovxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxý náklad 3 x 179,46 Kč, obdobnou náročnost lze očekávat na straně SZPI při zpracování došlých oznámení.)
Další náklady mohou pro část podnikatelského xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxých potřeb a elektronických cigaret v místě prodeje od ostatního sortimentu zboží.
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejnx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto opatření na řádově stovky provozoven za celou ČR, tedy nízkému nárůstu v kategorii prodejen, které jsou potravinářským podnikem ve srovnání s jxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x případě, že budou zakázány pojízdné prodejny (v ČR v řádu desítek), došlo by pravděpodobně k omezení dostupnosti tabákových výrobků, bylinných výrobxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxých obcích). Zákaz vystavení tabákových výrobků a souvisejících výrobků v místě prodeje či zákaz reklamy může zhoršit orientaci zejména nových zákazxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrčených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret a s tím související možnost jejich kontroly.
Varianta 3 – možnost prodeje jen ve specxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy na mnohem větší skupinu maloobchodních prodejců tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx musela tuto činnost ukončit. Příklad Maďarska ukazuje redukci počtu prodejen o 90 % - viz níže. Tato míra redukce přibližně odpovídá situaci, kdyby bylx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx:
Dopad na výrobce tabáku by závisel na míře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdnikatelské subjekty je rozpracována v části věnované omezení kouření v provozovnách stravovacích služeb.
Spotřebitelé – kuřáci/uživatelé elektxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnických cigaret z hlediska míst prodeje (což může být problematické zejména pro spotřebitele v menších obcích).
Orgány státní správy a územní samospxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxializovaný obchod, by představovalo zvýšení administrativní zátěže (byť získání licence by bylo zpoplatněno). S větším omezením místní dostupnostx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xodobnému kroku odhodlalo v roce 2013, proto je prozatím obtížné data efektivně vyhodnotit. V Maďarsku došlo k vytvoření jediného, státem vlastněnéhox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxx x2.000 na 5.300) – plánovaný stav je kolem 7.000 míst), ke snížení příjmů ze spotřební daně o třetinu (z 36 mil. forintů na 24 mil. forintů), k nárůstu pašovxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxní licencí.41)
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Výrazné omezení místní dostuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm pozitivním dopadem zejména u skupiny osob mladších 18 let. Vzhledem k řízení počtu licencí lze také výrazně regulovat místní dostupnost prodejních mxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx by úplný přehled o místech prodeje tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret, což by napxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I Kategorie dotčených I V1 I V2 - nutnost I V3 - jen s licencí        I
I subjektů      I  I registrace  I                 I
I---------------------I----I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx      x x x x      x xxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Výrobci       I 0 I 0      I ---               I
I           I  I       I nižší dostupnost může vést k   I
I           I  I       I nižšímu prodeji a ke zvýšení   I
I           I  I       I nezákonného obchodu.       I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx   x x x x      x xxx               x
x           x  x       x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx      x
x           x  x       x xxxxxxxxxxxivní náklady na    I
I           I  I       I transformaci prostředí; v    I
I           x  x       x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx     x
x           x  x       x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx   x
x           x  x       x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx   x
x           x  x       x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x
x           x  x       x                 x
x           x  x       x xx                x
x           I  I       I v dlouhodobém horizontu -    I
I           I  I       I bude-li opatření efektivní -   I
I           I  I       I snížení společenských nákladů  I
I           I  I       I souvisejících s užíváním tabáku I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx  x x x x      x xx                x
x           x  x       x xxxxxxxxxx xxxxxxxx       x
xxxxxxxxxx------------I----I--------------I----------------------------------I
I Veřejné zdraví   I 0 I +      I +++               I
I           I  I       I V důsledku snížené spotřeby   I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx  x x x x      x xxx               x
x           x  x       x xxxx xxxxx xxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxx----------I----I--------------I----------------------------------I
I Kuřáci       I 0 I 0      I ---               I
I           I  I Zanedbatelné I Nižší dostupnost         I
I           I  I vzhledem k  I                 I
x           x  x xxxxx    x                 x
x           x  x xxxxxxxxxx  x                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxajícího stavu, je z důvodů uvedených výše částečně nevyhovující, naproti tomu varianta 3 příliš zasahuje do podnikatelského prostředí a byla by v krátxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxanty 3, zejména zpřísnění sankcí.
Varianta 3 byla preferovanou variantou u některých konzultovaných subjektů v rámci vnitřního připomínkového řízxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch cigaret specificky regulována pouze částečně, a to v zákoně č. 379/2005 Sb. Elektronické cigarety jsou považovány za obecný výrobek. Pouze jsou-lx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxistují konkrétnější požadavky na zajištění bezpečnosti a kvality tohoto typu výrobků a vztahuje se na ně nespecifická právní úprava v oblasti obecné bxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxž nevyhovující) pravidla jako pro tabákové výrobky. Pokud jde o užívání elektronických cigaret na místech, kde je kouření zakázáno – existující právnx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkých cigaret v čl. 20 ukládá směrnice č. 2014/40/EU. Tato problematika týkající se zavedení bezpečnostních kritérií (např. koncentrace nikotinu a ozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxké cigarety i nadále zůstanou v režimu obecných výrobků. Varianta 5 se zabývá možností kategorizace elektronických cigaret (náplní do nich) jako léčix xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxání)
Elektronické cigarety jsou považovány za obecný výrobek. Pouze jsou-li prezentovány jako pomůcka pro odvykání kouření, vztahuje se na ně právxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako pro tabákové výrobky. Pokud jde o užívání elektronických cigaret na místech, kde je kouření zakázáno – existující právní úprava je v tomto ohledu nxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xostupnosti z hlediska věku) bude sjednocena s tabákovými výrobky a v oblasti nekuřáckého prostředí mírnější
Elektronické cigarety zůstanou i nadáxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona shodná regulace elektronických cigaret a tabákových výrobků bude pouze v oblasti prodeje – omezení prodeje na osoby starší 18 let a další platná xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxxace elektronických cigaret v oblasti omezení při jejich prodeji (zejména omezení prodejních míst a dostupnosti z hlediska věku) bude mírnější a v oblaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx budou se na ně vztahovat podmínky a kritéria podle směrnice č. 2014/40/EU. Z hlediska působnosti návrhu tohoto zákona, shodná regulace elektronickýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx MZ) na používání elektronických cigaret na veřejných místech, restauracích, školách atd. Zároveň však nebudou vytvářena omezení pro prodej, napříkxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravy).
Varianta 4 – regulace elektronických cigaret v oblasti omezení při jejich prodeji (zejména omezení prodejních míst a dostupnosti z xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxy jako obecný výrobek, budou se na ně vztahovat podmínky a kritéria podle směrnice č. 2014/40/EU a v oblasti dostupnosti a zákazů kouření by pro ně platixx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxstředkem
V rámci této varianty by bylo od jakékoliv regulace z hlediska dostupnosti a nekuřáckého prostředí upuštěno – regulace výrobků by probíhalx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxní stávajícího stavu
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxji (zejména omezení prodejních míst a dostupnosti z hlediska věku) sjednocena s tabákovými výrobky a v oblasti nekuřáckého prostředí mírnější varianxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xrovnání s variantou č. 1. Náklady budou obdobné jako v případě příslušných variant u tématu omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků.
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Děti a mladiství, populace ČR:
Nutno počítat s možnými zdravotními dopady, které mohou mít
emise
z elektronických cigaret na osoby v blízkosti uživxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxet jsou naprosto neškodné. Zdravotní rizika u takových emisí však budou pravděpodobně minimální ve srovnání s tabákovým kouřem.
PŘÍNOSY
Prodejcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména v provozovnách stravovacích služeb, dojde k přesunu části kuřáků k elektronickým cigaretám. V důsledku této změny by došlo k nárůstu trhu s elexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxesunu k elektronickým cigaretám, lze pravděpodobně očekávat částečné snížení nežádoucích zdravotních dopadů vyplývající z absence tabákového kouxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjících se prodeje tabákových výrobků a elektronických cigaret v hodnocených dílčích oblastech
týkajících se omezení prodeje – snazší kontrolovatexxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxa věku) mírnější a v oblasti nekuřáckého prostředí sjednocena s regulací tabákových výrobků
NÁKLADY
Výrobci a uživatelé elektronických cigarexx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh cigaret, daný nižší spotřebou jejich produktů. Pokud by došlo ke stejnému předpokládanému efektu jako u tabákových výrobků, lze očekávat snížení spxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxích.
Jedná-li se o opatření týkající se omezení prodeje, v rámci této varianty nejsou identifikovány významnější náklady ve srovnání s variantou č. 1x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx absence jakékoliv regulace míst a forem prodeje tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxdnění kontrolní činnosti atd.
PŘÍNOSY
Děti a mladiství, obyvatelstvo ČR:
Omezení užívání elektronických cigaret ve stejném rozsahu jako tabákoxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místech a následného snížení spotřeby by došlo k redukci také těchto negativních aspektů. Došlo by také k omezení vzorců zdravotně nežádoucího chovánxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxým cigaretám, lze pravděpodobně očekávat částečně pozitivní přínos pro jejich zdraví vyplývající z nižších negativních dopadů užívání elektronickxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxzení při jejich prodeji (zejména omezení prodejních míst a dostupnosti z hlediska věku) a v oblasti nekuřáckého prostředí sjednocena s regulací tabákxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xigarety budou kategorizovány jako léčivo v kombinaci se zdravotnickým prostředkem
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty v dodavatelském řetězci elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxn jako léčivo. U subjektů, které by se rozhodly podstoupit registrační řízení týkající se nikotinových náplní, je třeba počítat s náklady spojenými s txxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx - veřejné rozpočty (rezort zdravotnictví):
Snazší kontrolovatelnost a dohled nad bezpečností a kvalitou tohoto typu výrobku.
Výběr nejvhodnějšíxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x V1 -  I V2 - stejná  I V3 - mírnější I V4 -stejná I V5 - léčivo  I
I subjektů      I nulová I pravidla při  I pravidla při I pravidla  I        I
I           I    I prodeji jako u I prodeji než u I jakx x   x        x
x           x    x xxxxxxx    x xxxxxxx    x xxxxxx   x        x
x           x    x xxxxxxxx x   x xxxxxx x   x       x        x
x           x    x xxxxxxx    x xxxxxxx    x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-------------I---------------I
I Podnikatelské    I 0   I +       I -       I ---     I -       I
I subjekty zahrnuté v I    I bylo by možné I        I Redukce o  I tato varianta I
I dodxxxxxxxxxx    x    x xxxxxxxx    x        x xxx xx x  x xx xxxx    x
x xxxxxxx xxxxxxxxx  x    x xxxxxxxx xxxxx x        x xxxxxxx   x xxxxxxxxxxx  x
x           x    x xxxxxxxxx   x        x xxxx x   x xxxxxxxxx   x
x           x    x xxxxxxxxx xxx x        x xxxxxx   x xxxxx xxxxxxx x
x           x    x xxxxxxxxxxxx  x        x       x xxxxxxxxxxxxx x
x           x    x xxxxxxxx    x        x       x xxxx xxxxxx  x
x           x    x xxxxxx xxxxxxx x        x       x        x
x           x    x x xxxxxxxxxxxx x        I       I        I
I           I    I (netýkajícího I        I       I        I
I           I    I se       I        I       I        I
I           I    I elektronických I        I       I        I
I           I    I cigaret)    I        I       I        I
I---------------------I--------I----------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx  x x   x x       x x       x x      x xx      x
x xxxxxxx xxxxxx   x    x        x        x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------I-------------I---------------I
I Státní rozpočet   I 0   I 0       I 0       I 0      I 0       I
I---------------------I--------I----------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x   x x       x x       x xx     x x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------I---------------I
Z hlediska kategorizace elektronických cigaret se nejeví varianta č. 5, kdy by bylo možno elektronixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnické cigarety.
Prokáže-li se rovněž, že elektronické cigarety jsou z hlediska „harm reduction“ vhodnou alternativou pro stávající kuřáky, možnosx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xedy přichází v úvahu varianta 2, 3 nebo 4.
Pokud se jedná o omezení prodeje elektronických cigaret, varianta č. 3 týkající se zmírnění právní úpravy nepxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xvahu zejména s ohledem na ochranu zdraví dětí a mladistvých a na cíle tohoto návrhu zákona.
Jedná-li se o téma užívání elektronických cigaret v místechx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxnce smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (13. – 18. říjen 2014, Moskva, dále jen COP 6), doporučením a vědeckým poznatkům uvedeným ve zprxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxstup jako v případě omezení kouření tabákových výrobků. Tímto je sledována zejména ochrana zdraví dětí a mládeže tak, aby nebylo tolerováno zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxické cigarety, které nelze zcela vyloučit a aby nedocházelo k problémům v dozorové činnosti pramenícím ze vzhledové podobnosti řady typů elektronickxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrosol vycházející ze zkoumaných elektronických cigaret obsahoval vedle velkého množství propylenglykolu, který může způsobit podráždění dýchacíxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjí vnitřní ovzduší, i když množství většiny měřených látek bylo v případě páry vycházející z elektronické cigarety nižší než v případě tabákového kouřx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxení.
S ohledem na výše uvedené přichází v úvahu
varianta č. 4 regulace elektronických cigaret v oblasti omezení při jejich prodeji (zejména omezení prxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxet být doplněna o další povinnosti a požadavky vyplývající z čl. 20 a souvisejících ustanovení směrnice č. 2014/40/EU. (
Pozn.:
Implementace těchto uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/1997 Sb. a připravovanou prováděcí vyhláškou k elektronickým cigaretám v gesci Ministerstva zdravotnictví
). Ačkoliv v přípravné fázi byly pod terxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvku některých připomínkových míst a definice elektronické cigarety byla přizpůsobena definici směrnice 2014/40/EU, která beznikotinové náplně/exxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxnikotinové elektronické cigarety, a to zejména z důvodů usnadnění dozoru a zajištění dodržování zákazu používání elektronických cigaret na místechx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na dálku
Při analýze regulace prodeje na dálku bylo třeba rozhodnout o přístupu ke klíčovým otázkám v této oblasti. Přitom některé aspekty přeshranixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxje postupovat buď tak, že dojde k zákazu prodeje nebo bude prodej umožněn mimo jiné pod podmínkou existence počítačového systému ověřování věku tak, abx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xvěření zletilosti kupujícího.
Důležitým záměrem při zpracování zákona není pouze restrikce zdravotně nežádoucího chování, zejména užívání tabákxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zahájení kouření. Sem patří zejména chování, které má veškeré vnější znaky kouření tabákových výrobků, ať již kouření elektronických cigaret, tax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxení jako u tabákových výrobků resp. elektronických cigaret obsahujících nikotin.
Vzhledem k tomu, že prodejci tabákových potřeb jsou zpravidla takx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxvní úpravy.
Klíčové otázky pro rozhodnutí o přístupu k regulaci:
-
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xyp výrobků na dálku?
Variantní řešení pro tyto otázky shrnuje následující tabulka:
                        
Varianty
I-----------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x I I-----------------I-------I--------------I----------I----------I-------I--------------I-----------I----------I I Tabákové I zákaz I exxxxxxxxxxx x x x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxx x x xxxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x x x x x x xxxx x x x I věku I I I I-----------------I-------I--------------I----------I----------I-------I--------------I-----------I----------I I e-cigaretx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------I-------I--------------I----------I----------I-------I--------------I-----------I--------xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxce I regulace I I I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------I-------I--------------I----------I----------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxx xx x x xxxxxm I regulace I regulace I I systém I regulace I regulace I I kouření I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------I-------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx x xxxktronický I jiná I bez I I potřeby I I systém I regulace I regulace I I systém I regulace I regulace I I I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxt v tabulce znázorňuje varianty vyplývající z transpozice směrnice 2014/40/EU
.
*Jinou regulací jsou myšleny alternativní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xebové stránce, že může vstoupit pouze osoba starší 18 let.
Objem obchodů s tabákovými výrobky na dálku není přesně znám, lze jej považovat za
marginálnx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xálku by tak bylo pozdější dodání zboží za stejnou cenu.
K využití internetových obchodů tak často dochází zejména v případech ilegální nabídky, ať již xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu
Existuje nějaký důvod, aby přeshraniční a vnitrostátní prodej byli regulovány odlišně?
Kladná odpověď by byla možná v případě, že by bylo zámxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxm mladším 18 let, a tato povinnost je důležitá bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, kuřácké pomůckx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxraničnímu prodeji těchto výrobků.
Vzhledem k existující celoevropské regulaci by specifický přístup k vnitrostátnímu trhu byl výhodný pouze pro ty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xro české e-shopy. Zavedení povinnosti daných evropskou regulací i pro vnitrostátní prodej je preferovanou variantou i pro velmi nízké náklady implemxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxření prostřednictvím služby Moje ID, která umožňuje ověřování věku. Náklady na tuto službu jsou na straně prodejce 1000 Kč ročně. Na straně kupujícího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxt v hodnotě 30 Kč.
Vzhledem k tomu, že v platné legislativě je jasně dán zákaz zásilkového prodeje a veškerých dalších forem prodeje tabákových výrobků xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxbákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, tabákové potřeby a elektronické cigarety odesílány, je ale důležité, aby nedocházelo k jejich proxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret prostřednictvím prodeje na dálku je spíše okrajovou záležitostí. Proto se předkxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe v obchodech – nejčastěji trafikách.46) Regulace prodeje na dálku se může dotknout podle údajů dodaných Svazem obchodu a cestovního ruchu vnitrostáxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxo řešení:
I když transpozice příslušných ustanovení směrnice 2014/40/EU xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxví navrhuje povinnosti týkající se systému ověřování věku a oznámení tohoto systému aplikovat i na přeshraniční prodej na dálku z ČR v případě bylinnýcx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. prodejce i spotřebitel nacházející se v ČR) a nejen na tyto kategorie výrobků, ale i na ostatní kategorie výrobků včetně kuřáckých pomůcek. Je tím sledxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxo zdravotnictví neidentifikovalo žádný důvod na straně ochrany veřejného zdraví, pro který by měla být v tomto ohledu právní úprava pro bylinné výrobkx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxího připomínkového řízení 2015 k definici elektronických cigaret se však z ustanovení ohledně přeshraničního prodeje navrhuje vyjmout beznikotinoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxjce při přeshraničním prodeji se nevyčíslují. Lze je odhadnout na cca 0,5 člověkodne, cena člověkodne závisí na zemích, mezi kterými je obchod prováděxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrobků, tak i ve spotřebě alkoholických nápojů Česká republika na čelních místech ve spotřebě celkové i ve spotřebě u osob mladších 18 let.
S užíváním alxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla vědecky prokázána na mezinárodní úrovni a jejichž kombinaci lze dosáhnout změnu ve společnosti, která je vysoce tolerantní k užívání alkoholu.
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx akčního plánu pro snížení škod působených alkoholem pro období 2012 – 2020., např.:
-
snížení dostupnosti alkoholu - regulace obchodní nebo veřejxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxhrana osob, zejména dětí a mladých lidí před reklamou a propagací alkoholických nápojů, zejména v souvislosti s navozením příjemného pocitu z pití,
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
snížení nelegálně vyráběného alkoholu - další negativní zdravotní důsledky díky vyššímu obsahu etanolu a potenciální kontaminace toxickými látkamxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxx xxxněž přijat dobrovolný globální cíl v oblasti chronických neinfekčních onemocnění, týkající se desetiprocentního relativního snížení škodlivého uxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxí užívání alkoholu v populaci upravit v právních normách.
Ministerstvo zdravotnictví tak ve spolupráci s národním koordinátorem pro protidrogovou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xčelem snížení škod působených alkoholem – Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 - 2018. Tento realizační násxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxické cíle pro oblast alkoholu a zároveň by je součástí implementačních dokumentů Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nexxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsobnosti stávajícího zákona č. 379/2005 Sb. potažmo návrhu zákona, který jej má nahradit.
Je nutné uvést, že problematika vysoké spotřeby alkoholu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxbnými kroky k dosažení snížení spotřeby alkoholu v populaci ČR, zejména u dětí a mladistvých. Nelze ovšem od nich očekávat absolutní vyřešení situace v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xápojů se jeví jako nejefektivnější zásahy v oblasti zvýšení daní na alkohol, omezení možnosti reklamy a přísnější kontroly stávajících zákonných opaxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxá zachování stávající právní úpravy, tzn., že bude i nadále přetrvávat důkazní nouze. V případě identifikace podnapilého mladistvého tak Policie větxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxlu v místech prodeje alkoholických nápojů
Právní ukotvení možnosti postihu prodejce alkoholických nápojů v případě, že v jeho provozovně se bude naxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xámci pracovních diskusí zvažoval i další varianty řešení, např. zvýšení minimální hranice pro povolení prodeje alkoholických nápojů na 21 let, zavedxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxohol prodáván, ale má za to, že jak pro otázky společenské, organizační, tak i politické, jsou tyto varianty obtížně prosaditelné bez hlubší společensxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, tedy bez zvýšených nákladů pro všechny dotčené subjekty. Zachování stávající právní úpravy, tzn. přetrvávající důkazní nouze při vymáhání záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholu u dětí a mládeže, což je z hlediska nejen zdravotního ale celospolečenského velmi nepříznivá situace.
PŘÍNOSY
Podnikatelské subjekty
: xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsobám mladším 18 let
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty – provozovatelé provozoven stravovacích služeb:
V souvislosti s navrhovanou právní úpravxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxna o rozsáhlejší prostory např. diskoték, zejména ve dnech se zvýšenou návštěvností (pátek, sobota večer). Při kalkulaci nově vzniklých dopadů je nutxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxžitého nádobí.
Lze odhadnout následující dopady nutnosti zvýšené kontroly
: počet provozoven stravovacích služeb (s /i bez výroby pokrmů) je cca 47xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly, je cca 10 % provozní doby. Předpokládaný plat u osob provádějících kontrolu je 15.000 Kč (včetně všech odvodů) – jedná se o nekvalifikovanou mxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxdat ve výši 47 000*0,1*15 000*12*0,1 –
8 460 000
(přičemž předkladatel chápe tento výpočet jako prezentaci maximalistické varianty dopadů).
Zárovex xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxch i desetitisících Kč, s ohledem na druh provozovny.
Kontrolní orgány
:
Česká obchodní inspekce vyčíslila, zejména s ohledem na její kontrolní činnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxovatele týkající se omezení dostupnosti alkoholu pro děti a mladistvé, potřebu navýšit její rozpočet oproti současnému stavu, a to v celkové výši 3,4 mxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxdaná účinnost zákona). Při vyšším počtu kontrol bude finanční náročnost přiměřeně vyšší. Bude se jednat zejména o výdaje na cestovné, pohonné hmoty, mxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrolní činnost v odpovídajícím rozsahu zajistit.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočtyx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxospolečenské. Lze očekávat zmírnění škod působených alkoholem u této cílové skupiny. Jedná se zejména o stavy akutní intoxikace, které mají vysoký doxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxběr nejvhodnějšího řešení:
I--------------------------I-------------I-----------------------------------I
I             I V1 - nulová I V2 - nová sanxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxx   x x      x xxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I-----------------------------------I
I Provozovatelé      I 0      I ---                I
I--------------------------I-------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx     x x      x xx                x
x             x       x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x             x       x x                 x
x             x       x xxxxxxx xxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------I-----------------------------------I
Varianta 1
– nulová představující zachování stávající právní úpravy je z hledisxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Vzhledem k tomu, že tato právní úprava v současné době neexistuje, dochází u kontrol zákazu prodeje a podeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 lex x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxstvením již požila alkohol nebo byla pod vlivem alkoholu před vstupem do těchto prostor či nikoliv. Ponecháváním stávající právní úpravy by k důkazní nxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů
Varianta 1 – nulová
Bude zachována právní úprava, kdy lze prodávat alkoholické nápoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxe alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů. Zároveň bude znemožněn prodej alkoholických nápojů osobám zjevně pod vlivem alkoholu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvedením dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším 18 let
Regulace prodeje alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xormou opatření prodejního automatu systémem pro ověření věku, jeho umístěním v místech, kam nemají povolen vstup osoby mladší 18 let, apod.
NÁKLADY x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxdejních automatů.
NÁKLADY
Bez nákladů
Podnikatelské subjekty, obyvatelstvo ČR:
Bude zachována dostupnost alkoholických nápojů pro spotřxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx alkoholu osobami mladšími 18 let.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR:
Na základě omezení jednoho z míst, kde byla těžko kontrolovatelná podmínka prodeje alxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xrodeje alkoholu prostřednictvím prodejních automatů
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty, obyvatelstvo ČR:
Dojde k nepříznivému ekonomickému dxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxt. Zároveň dojde k částečnému omezení prodeje alkoholických nápojů, včetně lihovin, což povede ke snížení zisku z jejich prodeje. Počet prodejních auxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s jejich zákazem nebudou mít významnější dopad na prodej alkoholických nápojů. Objem prodeje: nelze zjistit. Lze také očekávat, že stávající automatxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxstvo ČR
: Na základě omezení míst určených k prodeji alkoholických nápojů a tím snížení dostupnosti, lze očekávat snížení dopadů v obecné populaci, zejxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxe prodeje prostřednictvím prodejních automatů zavedením dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším 18 let
NÁKLADY
Podnikatelské suxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xnámy náklady na takováto zařízení. Proto je pravděpodobné, že dojde alespoň ke krátkodobému omezení tohoto typu prodeje.
PŘÍNOSY
Podnikatelské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx-----------------I--------I------------------I-----------------------------I
I Kategorie    I V1 -  I V2 - úplný zákaz I V3 - automaty s testerem  I
I dxxxxxxxx    x xxxxxx x         x               x
x xxxxxxxx     x    x         x               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx  x x   x xx-       I --             I
I automatů     I    I         I zamezení prodeji      I
I         I    I         I +              I
I         I    I         I zamezení porušování zákona I
I------------------I--------I------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x x   x x        x x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxzpočet I 0   I 0        I 0              I
I------------------I--------I------------------I-----------------------------I
I Nakupující    I 0   I -        I -              I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx míst pro alkoholické nápoje.
Podle dostupných informací jsou testovány přístroje, které vyhodnocují dech kupujícího na přítomnost návykových látxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh nápojů
Tento bod byl do zákona zpracován na základě rozsáhlé společenské poptávky. Předkladatel nepovažuje za optimální, že stav podnikatelskéhx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x – nulová – zachování stávajícího stavu
Zachování stávajícího stavu, kdy tato oblast není regulována.
Varianta 2 – zavedení cenové povinnosti v mixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx existovat alespoň jeden levnější nealkoholický nápoj o stejném objemu.
Varianta 3 – zavedení povinnosti podávat vodu zdarma
Stanovení povinnosxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxování stávajícího stavu
NÁKLADY
Bez nákladů na dotčené subjekty
.
PŘÍNOSY -
Bez přínosů na dotčené subjekty
.
Varianta 2 – zavedení cenové povixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní alkoholických nápojů spotřební daní z lihu, musí vždy existovat nealkoholický nápoj, jehož cena nebude zahrnovat uvedenou položku, příkladem můžx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výraznější nárůst nákladů na kontrolní činnost. Lze očekávat, že by docházelo zejména k šetřením na základě konkrétních podnětů.
PŘÍNOSY
Spotřexxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxozovny stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením, kde budou nabízené alkoholické nápoje.
Varianta 3 – zavedení povinnosti podávat vodu zdarmx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxěnu. Byť je třeba říci, že tato povinnost existuje v celé řadě evropských zemí: např. v Řecku (mimo některé ostrovy, které mají nedostatek vody), Slovinxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxzemsku, Švédsku.
Jednou z možností je stanovení povinnosti podávat vodu např. k jídlu, což by provozovatelům umožnilo zakalkulování ceny vody do cenx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xx xxxlogicky příznivější k životnímu prostředí než její balené alternativy, odpadají náklady na plastový či skleněný obal a jeho následné další zpracovánxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xx x  x xx x xxxxxxxí nealko I V3 - voda zdarma k   I
I          I nulová I           I objednávce       I
I-------------------I--------I----------------------I------------------------I
I Provoxxxxxxxx   x x   x x          x xx           x
x xxxxxxxxxx    x    x           x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx       x x   x x          x xx           x
xxxxx---------------I--------I----------------------I------------------------I
I Životní prostředí I 0   I +++         I +++          I
I          I    I Při neužití balené  I Při neužxxx xxxxxx   x
x          x    x xxxx         x xxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x x
xxxxxení nové povinnosti v minimálním rozsahu (jeden levnější nealkoholický nápoj).
V provozovnách stravovacích služeb, kde jsou podávané alkoholické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkoholických nápojů a vyhodnocení dopadů a přínosů byla zvolena varianta č. 2. Tato varianta zároveň odpovídá mezinárodním trendům, kdy je provozovatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx. Přitom je na podnikateli, jakým způsobem k povinnosti přistoupí, zda podáváním kohoutkové vody zdarma, podáváním kohoutkové vody za jím stanovenou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxství asi 2 % spotřebovaného alkoholu v ČR, což tak představuje maximální možný dopad navrhovaných opatření. Bohužel dosažení takovéto úrovně je spíše xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxzumace mladistvých o 10 – 30 % v závislosti na věku a intenzitě s jakou bude k problému přistoupeno, tedy na úrovni 0,2 – 0,6 %. Vzhledem k výběru spotřební dxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx náklady na zdravotní a další péči, která je osobám mladším 18 let věku poskytována v případě, že dochází k působení alkoholu na jejich zdraví. Náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx formu zdravotní péče, se pohybují řádově v desítkách až stovkách miliónů Kč. Výše uvedený
jakože propad
ve státním rozpočtu je také možné saturovat z pxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xládeží nejsou kvantifikovány pro Českou populaci, na úrovni dospělé populace byly zdravotní dopady konzumace alkoholu uvedeny výše. Z parciálních vxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxmálně ohrožené lze považovat 5,6 % (asi 12 tisíc osob) českých dospívajících, u nichž se výše zmíněné (pití vysokých dávek, pití týdně nebo častěji, spoxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxé tabákovým výrobkům, tak v části věnované alkoholickým nápojům byla zdůrazňována role kontrolních orgánů a kontroly při prosazování legislativnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxhadována na 3 % pro osoby mladší 16ti let v prevalenci a počátku kouření, resp. 2 % redukce pro věkovou skupinu 16-17 let. Naproti tomu, pokud jsou legislaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx
x xxxxx návrhu zákona jsou diskutovány dvě skupiny opatření, které mají zlepšit vymahatelnost zákona. Rozšíření pravomocí stávajících kontrolních orgánů xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxntroly prováděné na úrovni obcí. V obou těchto případech jde především o možnost optimálního nastavení systému, nikoli o samotnou organizaci kontrol x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
x xxxxi vnějšího připomínkového řízení 2015 obdrženy protichůdné připomínky, na jedné straně od Ministerstva financí, které požaduje, aby kontroly v rámcx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtově a personálně posíleny.
Vzhledem k tomu, že porušování zákonem stanovených povinností v oblasti prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xejména důvody, které vedou k porušování, ať již je to nízký počet kontrol, neefektivita kontrol vzhledem k problémům s prokazatelností porušení, adekxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxení pravomocí kontrolních orgánů a jejich počtu
Varianta 1 – nulová
Předpokládá zachování stávající právní úpravy bez provedení změny. Tzn., že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Varianta 2 – rozšíření počtu kontrolních orgánů a rozšíření kompetencí u některých stávajících kontrolních orgánů
Podle této varianty budou zmocnxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtací ustanovení ohledně míst prodeje tabákových výrobků a lihovin do návrhu tohoto zákona Státní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány Celní sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povinností souvisejících se stravovacími službami atd. Jednalo by se o rozšíření související s kontrolou v oblastech, které logicky odpovídají oblaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxx
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Bez zvýšených nákladů oproti stávajícímu stavu, ale i bez přínosů souvixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxojů u dětí a mladistvých.
PŘÍNOSY
Bez identifikovaných přínosů.
Varianta 2 – – rozšíření počtu kontrolních orgánů a rozšíření kompetencí u něxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxti se u jednotlivých navrhovaných kontrolních orgánů nepředpokládá zásadní navýšení nákladů. Většina kontrolních orgánů již kontrolní činnost zajxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu nově i podle tohoto zákona (např. Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních). Toto se týká i kontrolní činnosti v případě obcí v přenesenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na výkon státní správy oproti stávajícímu stavu. Předpokládané čisté náklady územních samosprávních celků na výkon státní správy a jejich předání Mixxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu zákona. V této souvislosti MZd projednává možnou spolupráci s Ministerstvem vnitra v rámci projektu, který se věnuje modelování agend veřejné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí inspekce – na její kontrolní činnost v rozsahu navrhované právní úpravy bude třeba navýšit rozpočet oproti současnému stavu, a to v celkové výši 3,4 mixxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxením počtu kontrolních činností měly být hrazeny v rámci narozpočtovaných prostředků příslušných kapitol.
PŘÍNOSY
Orgány státní správy a územnx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkonem stanovených povinností.
Sníží-li se díky navrhované právní úpravě užívání návykových látek, dojde ke snížení nákladů na poskytování zdravotxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnostní.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I-----------------------I--------I-------------------------------------------I
I Kategorie dxxxxxxxx  x xx x  x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx         x
x xxxxxxxx       x xxxxxx x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I Kontrolní orgány   I 0   I +                     I
I-----------------------I--------I-------------------------------------------I
I Kontrolované subjekty I 0   I -                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx  x x   x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI--------I-------------------------------------------I
I Státní rozpočet    I 0   I 0 (z hlediska některých kontrolních    I
I            I    I orgánů požadavky na navýxxxx xxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrolních orgánů a doplnění některých nových, které již kontrolují specifické oblasti (např. školy), se jeví jako efektivní způsob prosazování zákonx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxch kontrolních orgánů.
Poznámka
: v rámci tohoto okruhu bylo původně navrhováno v návaznosti na podnět Ministerstva vnitra i převedení kontrolních pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxjí s kontrolami větší praktické zkušenosti i lepší institucionální zajištění. Avšak vzhledem k zásadní připomínce Svazu měst a obcí uplatněné v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxního rozpočtu totiž neumožňuje převod finančních prostředků za agendou, pokud je převedena na jiný subjekt. Aby v budoucnu byl takovýto převod případxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxé vyčíslit náklady a přínosy této kontrolní agendy.
3.4 Protidrogová politika
3.4.1 Koordinace protidrogové politiky
V současné době odpoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxny jsou zejména ministři věcně odpovědných resortů. I když doposud nebyl Vládou ČR v žádném období poradní orgán pro tuto problematiku zrušen, právní úxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xositelem řady strategických, výkonných a analytických funkcí v integrované protidrogové politice bez odpovídající právní jistoty.
Varianta 1 – nxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxiku
Bude ponechána možnost Vládě ČR podle potřeb zřizovat svůj koordinační a poradní orgán pro problematiku protidrogové politiky, bez možnosti zřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxtně možnosti zřízení funkce národního koordinátora pro protidrogovou politiku
Právní úpravou bude ponechána možnost zřízení poradního orgánu vlxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtora.
Varianta 3 – právní ukotvení poradního a koordinačního orgánu Vlády ČR jako složky stávajícího resortu
Poradní orgán bude součástí věcně přxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxcně odpovědný za podstatnou část protidrogové politiky.
Varianta 4 – právní ukotvení poradního a koordinačního orgánu Vlády xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxního koordinátora pro integrovanou protidrogovou politiku.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová – ponechání zřxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxvání současného stavu ustanovení koordinačního orgánu vlády pro oblast protidrogové politiky na základě vyhodnocení potřeb vlády.
PŘÍNOSY
Orgxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxové politiky na základě vyhodnocení potřeb vlády. Zároveň, pokud vláda uzná za vhodné, může činností poradního orgánu pověřit konkrétní resort.
Vaxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx politiku
NÁKLADY
Úřad vlády ČR:
Vzhledem k tomu, že je již v současné době ustanoven poradní orgán vlády, a to Rada vlády pro koordinaci protidrogxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xoordinačních mechanismů, a to na základě zachování stávající právní úpravy týkající se zřízení meziresortního poradního orgánu vlády pro oblast proxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího a koordinačního orgánu jako složky Ministerstva zdravotnictví, MV, MPSV, příp. jiného resortu
NÁKLADY
Resort:
Přenesení nákladů z Úřadu vxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo přístupu. Opatření, které Rada navrhuje, jsou meziresortní povahy a je nutná koordinovaná meziresortní spolupráce.
PŘÍNOSY
Úřad vlády ČR:
Přxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxných opatření.
Varianta 4 – právní ukotvení poradního a koordinačního orgánu vlády ČR
NÁKLADY
Úřad vlády ČR: Vzhledem k tomu, že je již v současnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxat náklady s jejich právním ukotvením.
PŘÍNOSY
Úřad vlády ČR: Zlepšení koordinačních mechanismů v souvislosti s právním ukotvením funkcí mezirexxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xunkce národního koordinátora pro integrovanou protidrogovou politiku.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I-----------------I--------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         x xx x  x xx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx  x
x         x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x
x         x    x xxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxxxx x         x
xxxxxxxxxxxxx-----I--------I----------------I--------------I-----------------I
I RVKPP      I 0   I 0       I -      I +        I
I-----------------I--------I----------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x x   x x       x x      x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I MZd, MPSV, MV  I 0   I 0       I +      I 0        I
I         I    I        I Možnost   I         I
I         I    I        I akcentace  I         I
I         I    I        I resortního  I         I
I         I    I        I pohledu   I         I
I-----------------I--------I----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxtveno zřízení koordinačního a poradního orgánu Vlády ČR pro problematiku integrované protidrogové politiky, jakožto stálého poradního orgánu vládx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé veřejnosti a některých krajů na zvýšení efektivity meziresortních koordinačních mechanismů v dané oblasti.
3.4.2 Vyšetření na přítomnost návykxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxstrativní zátěž, zejména poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytnou součinnost k odběru a vyšetření biologického materiálu osobám, které x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxtření biologického materiálu vyzvané osoby. Významný je zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dne 13. 6. 2012 vydal stanovisko sp. zn. CPJN 205/xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xarianta 2 – upřesnění a vyjasnění právní úpravy úhrady za provedené vyšetření
Stanovení postupu při úhradách vyšetření - v případě výzvy osob stanovxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní následně požaduje od osoby vyšetřované, v případě, že výsledek bude pozitivní. Poskytovateli zdravotních služeb, který poskytnul součinnost při xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Poskytovatel zdravotních služeb:
I nadále budou přetrvávat náklady poskytovatelů zdravotních služeb, kxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxic různých velikostí a zaměření je průměrný podíl neuhrazených nákladů spojených s vyšetřením na alkohol a další návykové látky 46 %. Náklady na jedno vxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření není jediným z nákladů související s touto agendu, vysoké náklady vznikají i při následném a často neúspěšném vymáhání těchto částek.
PŘÍxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm kontroly dodržování povinností stanovených zákonem, nebudou hradit náklady spojené s daným vyšetřením, včetně následného vymáhání úhrady od osobx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky:
Osobám, které k vyšetření vyzvaly, vzniknou náklady na úhradu vyšetření poskytovateli zdravotních sluxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xčiněna na základě dozorové činnosti osob vyzývajících, lze tyto náklady uplatnit v následném řízení vedeném z důvodu porušení zákonem stanovených poxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx že výsledek vyšetření je pozitivní, také vymáhat tento náklad na vyšetřeném. Tato praxe byla dlouhodobě v ČR praktikována a žádný z poptávajících subjxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx 6. 2012 vydal stanovisko sp.zn. CPJN 205/201, na základě kterého Policie ČR žádá zpět již uhrazené prostředky za provedená vyšetření a které přeneslo vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvisí se zdravotní péči vyšetřeného.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravotních služeb:
Nebude docházet k administrativnímu a finančnímu zatížení posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
Státní rozpočet:
Vzhledem k tomu, že rozpočet Policie ČR, jako subjektu, který nejčastěji vyzývá k vyšetření, i rozpočet zdravotnických zařízení, je xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxvněně předpokládat, že v praxi dojde při vymáhání dlužných částek k nárůstu úspěšnosti tohoto postupu, pokud jej nebudou provádět zdravotnická zařízxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxáním vyšetřované osoby, u nichž byl prokázán obsah alkoholu nebo jiné návykové látky v těle.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                 x xx          x xx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Zdravotnická zařízení      I 0           I ++        I
I---------------------------------I-----------------------I------------------I
I Orgáxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x           x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx          x x           x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxnalo zachování finanční a administrativní zátěže pro poskytovatele zdravotních služeb při poskytnutí součinnosti osobám, které jsou oprávněné k výxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh služeb pouze poskytují součinnost, není výše uvedená zátěž žádoucí. Byla proto zvolena
varianta 2 – upřesnění a vyjasnění právní úpravy úhrady za proxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxzporu s právní úpravou v oblasti poskytování zdravotních služeb a nereflektuje vývoj v oblasti záchytné služby.
Varianta 1 – nulová
Ponechání souxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Zároveň dojde k promítnutí stávající praxe při provozování záchytné služby do právní úpravy, tak aby byla vyjasněna a nezpochybnitelná její fxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a vyhlášky čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxé služby i dalších forem dohledu nad podnapilými
Došlo by ke zrušení existujících záchytných stanic. Pokud by se podnapilá osoba chovala agresivně, xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Poskytovatelé zdravotní služby:
Bez zásadního finančního dopadu na poskytovatxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxí personálního zajištění. Zároveň nebude reflektována právní úprava v oblasti poskytovaných zdravotních služeb.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxní úpravy záchytné služby
NÁKLADY
Poskytovatelé zdravotních služeb, rozpočty samosprávy:
Vzhledem k tomu, že bude stanoveno minimální věcné a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů. Stanovení minimálního vybavení a personálního zajištění bude zajištěno formou novely vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální txxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxe vyčísleny a specifikovány náklady na vybavení záchytné stanice.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravotních služeb:
Stanovením jednotných podmínek pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxádoucích situací, kdy umístnění osoby na záchytné stanici bylo následně vyhodnoceno jako neadekvátní.
Varianta 3 – zrušení záchytné služby i dalšíxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxob. Níže uvedená tabulka vytvořená na základě expertního odhadu prezentuje rozdělení této skupiny do jiných typů zařízení v závislosti na jejich chovxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x xxxxx xxxxxxxx x    xxxxxxxx x xxůměrná I    Celkové I
I       I     v péči I        I  cena za I    náklady I
I       I        I        I    noc I        I
I-------------I----------------I----------------I-----------I----------------I
I Dxxx    x     xx xxx x    xxxxxxxx x x xxx xx x xx xxx xxx xx x
x       x        x    xxxxxxx x      x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Při zrušení I     6 000 I Policie/obecní I  750 Kč I  4 500 000 Kč I
I       I        I    policie I      I        I
I-------------I----------------I----------------I-----------I------xxxxxxxxxxx
x       x     xx xxx x    xxxxxxx x x xxx xx x xx xxx xxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x     x xx0 I      JIP I 18 627 Kč I 55 881 000 Kč I
I-------------I----------------I----------------I-----------I----------------I
I Celkem   I        I        I      I 91 881 000 Kč I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxací při vyhodnocování zdravotního stavu v průběhu odeznívající intoxikace je vyšší u zdravotnických pracovníků než u příslušníků Police ČR. S přesunxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxo typ klientů. Tyto náklady za celou ČR lze odhadovat v řádu stovek miliónů.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravotních služeb – zřizovatelé záchytných stxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxtění záchytné služby v ČR.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I-------------------------------------------I---------I----------I--------xxxx
x                      x xx   x xx    x xx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx              x x    x xx    x xxx    x
xxxxxxxxxx----------------------------------I---------I----------I-----------I
I Policie, městské policie, Vězeňská služba I 0    I 0    I ---    I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx                 x x    x x    x x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx           x x    x x    x xxx    x
xxx-----------------------------------------I---------I----------I-----------I
I Veřejné rozpočty             I 0    I 0    I +     I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx         x x    x x    x x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I----------I-----------I
Současná právní úprava poskytování záchytné služby je nevyhovující a nedostatečná. Od roku 2012 platí nová právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchytné služby je očekávána nová přesnější právní úprava, zejména v oblasti úhrad, umístnění osob v záchytné stanici, byla zvolena
varianta 2 – upřesxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxant výše předpokládá četné změny ve všech oblastech, které jsou zákonem č. 379/2005 Sb. dotčené, tj. oblast dostupnosti tabákových a souvisejících vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxě změn v provádění orientačního a odborného vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v těle, dále oblast kontroly a sankcí a úpravy dalxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxiska podstatného rozšíření předmětu právní úpravy, tak změn struktury a terminologie zákona s tím spojených.
Jedině nový zákon umožní přijmout kompxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xegislativní i nelegislativní úrovni odpovídat současným potřebám i mezinárodním závazkům.
Za uvedení návrhu nové právní úpravy do praxe budou odpoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxty dohlížejícími na dodržování povinností stanovených tímto zákonem budou obce v přenesené působnosti, obecní policie, Policie České republiky, orxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgány Celní správy České republiky, obecní živnostenské úřady a orgány Finanční správy České republiky. Kontrola uplatňování nové právní úpravy a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxolupráci zejména s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti tabákových výrobků, elektronických cigaret, alkoholických nápojů a zákazu kouření, skutkové podstaty správních deliktů a nastavuje sankce za jxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxvání splnění povinností ukládaných x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (z § 30 - nově přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek).
5 Přezkum účinnosti regulace
Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi orgány.
Pro přezkum účinnosti budou například použita data týkající se prevalence užívání tabáku, alkoholu a ilegálních drog u dětí a mládeže i dospxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx že porušování zákonem stanovených povinností v oblasti prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je dlouhodobé a pravdxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxrušování, ať již je to nízký počet kontrol, neefektivity kontrol vzhledem k problémům s prokazatelností porušení, adekvátnost sankcí atd., společně x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxuzovány zejména vzhledem k jejich přínosu k implementaci strategie Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Národnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí s jinými vyspělými státy. Vzhledem k tomu, že v řadě statistik týkajících se kouření, zejména u mladistvých, a konzumace alkoholu patří Česká republixx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx třetině zemí podle statistik EU a OECD. Naplňování tohoto cíle by mělo procházet pravidelným, ideálně každoročním vyhodnocením.
Mezi sledované indxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho kouření, procento osob, vystavených tabákovému kouři ve veřejných prostorech, procento osob, vystavených tabákovému kouři na pracovišti, spotřxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
6 Konzultace a zdroje dat
V rámci přípravy přechozího vládního návrhu zákona z roku 2015 (následně sněmovní tisk 508) bylo komunikováno se zástupci vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí a zástupci podnikatelského sektoru.
Podle podnětů a připomínek byly vyhodnoceny jednotlivé varianty a zvolena příslušná legislativní řešení.
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx byl následně zrevidován, a to i v souvislosti s politickými změnami v ČR. V létě 2014 poté proběhlo znovu vnitřní připomínkové řízení a následně v měsícíxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxě předkládané verze návrhu zákona.
Pokud jde o problematiku týkající se omezení dostupnosti alkoholu u dětí a mládeže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu, zřízená při Úřadu vlády, která byla činná v letech 2011 - 2012. Projekt ochrany dětí a mládeže před zxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xet. Založení pracovní skupiny bylo reakcí předsedy vlády a příslušného odborného pracoviště Úřadu vlády na dlouhodobě se zhoršující ukazatele míry kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvé politiky a ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil a jejími členy byli zástupci Ministerstva vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxvrhu zákona a hodnocení jeho dopadů byla použita řada informačních zdrojů jako:
-
výsledky mezinárodních studií, do kterých se zapojila ČR, např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx ke zdraví u dětí školního věku (HBSC), GYTS (Global Youth Tobacco Survey), Eurobarometer průzkumů zaměřených na užívání tabáku/alkoholu atd.,
-
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
informace a statistické údaje vydávané Ústavem zdravotnických informací a statistiky,
-
výsledky studií, jako např.:
-
Sovinová H., Csémy L.: xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxráva o situaci za období posledních deseti let, Státní zdravotní ústav, 2014.
-
Csémy L., Sovinová H., Sadílek P.: Užívání tabáku v České republice 2013 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007, Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xaře 2012, v září 2012 a v květnu 2015 ohledně kouření
.
-
David T. Levy, Hana Ross, Alexandra Kmetova, Eva Kralikova, Michal Stoklasa and Kenneth Blackman xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrnational Scholarly Research Network ISRN Public Health Volume 2012, Article ID 329721.
V období srpen 2014 až březen 2015 byla provedena rovněž rxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA), jehož cílem je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispět tak ke zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxla v rámci tohoto projektu dopracována ve spolupráci s externím zhotovitelem – firmou Hlínka a partneři.
Aktuálně předkládaný návrh zákona již nebyl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení dopadů regulace nebyla zásadněji oproti předchozí verzi k vládnímu návrhu z roku 2015 měněna (důvod viz vysvětlení v úvodu obecné části důvodové zpxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xx xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxtola Konzultace a zdroje dat.
II. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY
Návrh zákona o ochraně zdraví pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, neboť upravuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a územních samosprávných celků v oblasti ochranx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxubliky, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. Řada navrhovaných opatření rovněž přispívá k zajištění práva na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx x xblasti primárního práva týká ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) ohledně zákazu množstevních omezení dovozu a opatření s rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstevním (kvantitativním) omezením. Podle čl. 36 se nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné mimo jiné i ochranou zdravx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva má návrh zákona přímý vztah k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů člensxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xabákových výrobcích 2001/37/ES byla implementována do zákona o potravinách a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xejména do právních předpisů v gesci Ministerstva zemědělství.
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek transponuje zexxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně náhradních náplní na dálku. Dále se v některých případech navrhuje přijmout novou terminologii, kterou směrnice zavádí.
Navrhovaný zákon dxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxnce 2002 k prevenci kouření a iniciativám k zlepšení oblasti kontroly tabáku, Strategie EU na podporu členských států při odstraňování škod souvisejíxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla do právního řádu převzata zákonem č. 101/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti., x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Navrhovaná právní úpxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxývá z čl. 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhláška č. 120/1976 Sb.) a z čl. 11 Evropské sociální charty (sdělxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx x xl. xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úmluvy, uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení.
Oblasx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxraničních věcí č. 71/2012 Sb. m. s.). Návrh zákona do velké míry reflektuje požadavky vyplývající pro smluvní strany zejména z čl. 8 (ochrana před expozxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních svobod (č. 209/1992 Sb.), jejíž čl. 8 zakotvující právo na respektování soukromého života, který v sobě zahrnuje i právo na respektování dxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xotýká také článku 5 Úmluvy zaručujícího právo na osobní svobodu, jelikož na záchytných stanicích dochází ke zbavení svobody, byť krátkodobému, a je s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxní veřejného pohoršení, a bylo zakotveno pravidlo, že ke zbavení svobody na záchytné stanici je možné přistoupit až tehdy, jestliže hrozbu vyvolanou vxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Polsku, č. 26629/95; rozsudek ze dne 4. dubna 2000; Hilda Hafsteinsdóttir proti Islandu, č. 40905/98, rozsudek ze dne 8. června 2004; a Kharin proti Rusxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxu č. 1 k Úmluvě, jelikož mj. dochází k omezení možnosti prodeje tabákových výrobků či se umožňuje zabavit nelegálně prodávaný alkohol, a to i ten, který pxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxek ze dne 4. března 2014), v němž konkretizoval právní záruky, které musí mít k dispozici osoba, jejíž majetek (nelegálně prodávaný alkohol) je zabavovxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxodeje tabákových výrobků, přičemž konstatoval, že v řadě ohledů tento zákon porušuje článek 1 Protokolu č. 1. Návrh zákona by neměl přinést obdobně závxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxvní úprava se dále dotýká článku 3 Úmluvy zakazujícího nelidské a ponižující zacházení, a to v aspektu používání omezovacích prostředků ve zdravotnixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx je povinnost, kterou České republice ukládá článek 46 Úmluvy.
V oblasti jiných návykových látek jsou platné rovněž další mezinárodní úmluvy (např. Jxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxných opatření by měl nový zákon mít naopak pozitivní sociální dopad ve smyslu posílení ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xíky navrhované právní úpravě užívání návykových látek, dojde ke snížení nákladů na poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osoby užívající nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xovnosti žen a mužů, navrhovaná opatření nejsou z tohoto hlediska diskriminační ani pro jednu skupinu. Napomohou-li navrhovaná opatření např. k lepší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní tabákových tabáků u mladých dívek.
VI. DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh zákona nemá žádné zásadní dopady na životní prostředí. Lze očekávat moxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxřního ovzduší ve vnitřních prostorách míst, kde bude kouření zakázáno.
VII. DOPADY VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dopady z hlediska xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxvala práva a povinnosti ošetřovaných osob i práva a povinnosti poskytovatele této služby.
Kromě záchytné služby je možnou další oblastí s dopadem ve vxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradních náplní, kuřáckých pomůcek, kdy je provozovateli ukládán zákaz prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let. Rizikovým by v této oblasti moxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxadším 18 let. V tomto případě se transponuje pro některé kategorie výrobků směrnice 2014/40/EU. S ohledem na skutečnost, že tato směrnice neobsahuje kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxni Evropské komise, bude se Ministerstvo zdravotnictví otázkám ochrany osobních údajů a dopadů do soukromí v této oblasti nadále věnovat a konzultovax x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxi projednávání jeho návrhu.
Návrh však nepřináší v této oblasti žádné zásadní změny oproti stávajícímu stavu a nezasahuje do obecné právní úpravy týkxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxových výrobků a souvisejících výrobků na dálku naopak s ohledem na implementaci čl. 18 odst. 5 směrnice 2014/40/EU zpřísňuje ve smyslu zamezení přísxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxeré xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxřejné správy a to přiměřeným způsobem odpovídajícím problematice, kterou řeší. Jedním z cílů navrhované právní úpravy je zefektivnění kontrolní/doxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxže specifikovány povinnosti, které by jednotlivé kontrolní/dozorové orgány měly kontrolovat. Zároveň je vymezena příslušnost k projednávání spráxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxch právních předpisů (aplikuje se správní řád), nebo jsou stanoveny přímo v návrhu zákona (v případě ochranného opatření ohledně uzavření provozovny x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je oproti stávající právní úpravě více zpřehledněn.
Právě oblast kontrolní činnosti a sankční mechanismus mohou být z navrhovaných legislatxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xaňový řád atd.) však již obsahuje dostatečná opatření vedoucí k minimalizaci korupčního chování.
IX. DOPADY NA VÝKON STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxákových výrobků a alkoholických nápojů, subjektů podnikajících v sektoru stravování a pohostinství, výroby tabákových výrobků, alkoholických nápxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxNOST NEBO OBRANU STÁTU
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti nebo obraně státu.
XI. ODŮVODNxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdem k transpoziční lhůtě Směrnice 2014/40/EU, která uplynula již 20. května 2016. Z uvedeného důvodu se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxovny, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní část
ČÁST PRVNÍ
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
K § 1
Vymezxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxh návykových látek ve smyslu snížení jejich nabídky, což platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx), a poptávky či snížení rizik souvisejících s jejich užíváním. Dále zákon ukotvuje působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxajské i místní úrovni.
K § 2
Toto ustanovení obsahuje vymezení pojmů, které jsou významné pro výklad některých ustanovení zákona, a tím i následnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx definic (např. definice specializované prodejny, velkoplošné prodejny atd.), zavedení některých nových definic, v některých případech k úpravám sxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxka“, „bylinný výrobek určený ke kouření“, „vnitřní prostor“ atd. V souvislosti s implementací opatření ohledně omezení prodeje tabákových výrobků a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x x xxxo přímo u daných věcných ustanovení (např. „stánek s občerstvením“).
Pro účely implementace směrnice 2014/40/EU do navrhovaného zákona jsou dále zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé směrnicí 2014/40/EU byly některé stávající definice uvedené v zákoně č. 379/2005 Sb. přeformulovány, jako např. definice: „elektronická cigarexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích služeb“), „odborné lékařské vyšetření“ atd.
K některým definicím detailněji:
Písm. a) – návyková látka
Nově se pro potřeby tohoto zákonx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů se psychoaktivní látky podílejí na vzniku poruch uvedených konkrétně v diagnostických skupinách F10 až F19 (poruchy duševní a poruchy chování způsoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x67/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návykovými látkami se dle uvedeného zákona rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů, kde se návykovou látkou rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xůsobnosti předkládaného návrhu zákona, a to zejména s ohledem na část návrhu týkající se snižování rizik souvisejících s užíváním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxbky a alkohol, ale i další drogy, které do působnosti zákona č. 167/1998 Sb. nespadají.
Navrhuje se tedy definice částečně vycházející z definice trexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxákový výrobek
Definice odpovídá definici tabákového výrobku uvedené ve směrnici 2014/40/EU. Užíváním se míní např. kouření či žvýkání. Tabákem sx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxovaného tabáku. Tabákovým výrobkem podle tohoto zákona se tedy myslí i tabák respektive tabákové listy.
Písm. c) kuřácká pomůcka
Definice „kuřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxinných výrobků určených ke kouření. Od používání termínu „tabáková potřeba“ bylo upuštěno v návaznosti na stanovisko Legislativní rady vlády. Za kuřxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxa, uhlík do vodní dýmky a pomůcka pro čištění dýmky. Výjimky oproti stávající definici tabákové potřeby byly rozšířeny o zápalky, zapalovače a popelníxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak zůstává zachována výjimka pro předměty, které plní převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační (např. ozdobná indiánská dýmka).
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret rozšiřuje o bylinné výrobky určené ke kouření. Tato definice reflektuje definici uvedenou ve směrnici 2xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxší novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, kterou bude rovněž transponována výše uvedená směrnice. Od původně navrhovanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxm na sladění návrhu s novou terminologií používanou podle směrnice 2014/40/EU.
Jedná se o rostlinné výrobky, které jsou určené ke kouření, nicméně taxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a splňují stanovené podmínky, je již v právní úpravě pamatováno z hlediska zdanění, a to v záxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx09 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxou elektronické systémy (elektronické inhalátory), které napodobují funkci a v řadě případů též vzhled tabákových výrobků (cigaret, doutníků apod.x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxnické cigarety používá často termínu ENDS (electronic nicotine delivery systems) nebo ENNDS (electronic
non
-nicotine delivery systems – beznikotixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxě pro účely tohoto zákona a na elektronické cigarety nebo náhradní náplně, které neobsahují nikotin, neboť i takové výrobky jsou uváděny na trh ČR. Směrxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxní tak, aby byla uvedena do souladu zejména s definicí nealkoholického nápoje podle prováděcí vyhlášky č. 335/1997 Sb. k zákonu o potravinách. Pro účexx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxho procenta alkoholu v definici alkoholického nápoje pro účely zákona č. 379/2005 Sb. byla doposud určující pro jiné nápoje než pivo, víno a lihoviny. xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 0,5 objemového procenta alkoholu. Pod tuto definici tak již nebude spadat např. pivo s obsahem alkoholu nižším než 0,5 % (nealkoholické pivo) či neaxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xnění více zobecnit. Mělo by jednat o tzv. „kamenné prodejny“ – tedy provozovny umístěné ve stavbách určených k prodeji zboží nebo poskytování služeb poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxmezenému účelu, kterým se nerozumí pouze prodej výrobků v působnosti tohoto zákona. Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona může být stavba užívána k vymxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxního povolení či oznámení o užívání stavby.
Oproti stávající právní úpravě se navrhuje upustit od používání pojmů „prodejna potravin“ nebo „smíšená xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xe se jedná o potravinářský podnik Termín „potravinářský podnik“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002x xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxli fází výroby, zpracování a distribuce potravin“.
Písm. h) – stánek
Tato definice je s drobnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxákových výrobků do návrhu tohoto zákona. Tato definice by měla postačovat i pro vyloučení prodeje tabákových výrobků, lihovin atd. na tržištích či tržxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xro potřeby návrhu zákona definice tržiště zejména pro nadbytečnost přejímána nebude.
Písm. i) – provozovna stravovacích služeb
Touto definicx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 (pojem „potravinářský podnik“) a dále zákonem č. 258/2000 Sb. tak, aby v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x. 178/2002 Sb. (čl. 3 odst. 2). Stravovací služby jsou upraveny § 23 zákona č. 258/2000 Sb.
Pokrmem je podle § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. potravinx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvací služby. Zároveň je do této definice pro vyjasnění doplněn prvek společný pro řemeslnou živnost – hostinskou činnost, a sice má zde docházet k podávxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxto definice se do velké míry překrývá s definicí stánku s občerstvením.
Písm. j) – vnitřní prostor
Jedná se o nově zaváděnou definici, kterou si poxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxžováním zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona č. 379/2005 Sb. zakázáno. Zahrnutí této definice do návrhu zákona bylo inspirováno proxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xuzavřených“) prostor zahrnovala jakýkoli zastřešený prostor nebo prostor uzavřený jednou nebo dvěma stěnami, bez ohledu na typ materiálu použitý prx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavebního zákona, a to v návaznosti na jeden z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního tisku č. 508 (vládního návrhu zákonx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze směrnice 2014/40/EU pro účely její dílčí implementace v návrhu zákona.
Písm. l) – dovoz
Tato definice se nově zavádí pro potřeby navrhovanéhx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxšetření
Definice stanoví, jaká vyšetření lze považovat za orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiné návykové látky (dechová zkouška, vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxnnosti, kterou provede lékař, pokud je požadováno odborné lékařské vyšetření. Zároveň je uvedeno, že součástí odborného lékařského vyšetření je i odxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxgického materiálu
Definice obsahuje výčet biologického materiálu, který lze použít pro vyšetření na přítomnost alkoholu a jiné návykové látky (oxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xilniční a drážní dopravy (např. autobusové, vlakové zastávky bez přístřešku). Vychází z jednoho z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret, včetně náhradních náplní, a bylinných výrobků určených ke kouření mimo místa stanoxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xáplní a nově také bylinných výrobků určených ke kouření (herbální cigarety, bylinné směsi do vodních dýmek apod.).
Při stanovení tohoto taxativního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo snahou předkladatele omezit typy míst prodeje výše uvedených skupin výrobků (zboží) zejména za účelem jejich snazší kontrolovatelnosti a odstrxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxhováno bez ohledu, zda se jedná o tabákové výrobky nebo výrobky související, sblížit výčet míst s výčtem typů míst prodeje alkoholických nápojů, tam kdx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxejen. Prodej uvedených výrobků v pojízdné prodejně byl z návrhu zákona odstraněn zejména s ohledem na obtížnou kontrolovatelnost. Ustanovení týkajíxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxího stavu, kdy existují množiny míst, kde je prodej tabákových výrobků povolen buď v zákoně o spotřebních daních nebo zákonem č. 379/2005 Sb., nebo obox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxentu a nikoliv v prodejnách s jakýmkoliv sortimentem, jako tomu je podle současné právní úpravy. Kromě prodejen specializovaných na prodej tabákovýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxem. Termín „potravinářský podnik“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002. Podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xistribuce potravin“. Vzhledem k tomu, že tento termín ani v případě distribuce potravin nerozlišuje míru zastoupení potravin v sortimentu nabízeném x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xi prodejny suvenýrů nebo „duty free shopy“ nabízející doplňkově např. lokální potraviny apod. Kromě „kamenných prodejen“ bude možné prodávat tabákoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxk tento pojem je upraven. Stánek musí být pevné konstrukce splňovat podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem stravovacích služeb pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Za stánek s občerstvením tak podle této podmínky nelze pro účely tohoto zákona považovat stánek, který sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxevažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku a v neposlední řadě stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavbx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxializovanému oddělení v rámci velkoplošných prodejen, což je jedno z povolených míst prodeje alkoholických nápojů podle současné právní úpravy). Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnost, že prodej tabákových výrobků na palubách letadel je v současnosti jednou ze služeb, kterou letecký dopravce nabízí.
Vzhledem k tomu, že místa prxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a mladistvých (např. prodejna, která je potravinářským podnikem, ale současně umístěná ve školském zařízení), nebo z hlediska omezení nezákonného oxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxm ochrany zdraví dětí a mladistvých i z důvodů výchovných se navrhuje zakázat prodej uvedeného zboží ve všech typech škol a školských zařízení a na všech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nikoliv výlučně (např. dětský den, divadelní představení pro děti apod.). Zákaz se vztahuje rovněž na prostory zařízení sociálně-právní ochrany dětxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxké skupině, nebo prostory zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení.
Prodxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxvního prostředku letecké dopravy.
Prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxapř. hračkářství, obchod s dětským oblečením apod.).
Zákaz prodeje uvedeného zboží se vztahuje i na prostory zdravotnických zařízení. Může se jednax xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm posouzení. Vzhledem k tomu, že definice zdravotnického zařízení je podle zákona o zdravotních službách poměrně úzká, neboť se vztahuje pouze na proxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtory jako např. přilehlé chodby, nemocniční jídelna apod.
Původně měly být do výčtu míst, kde se navrhuje prodej uvedeného zboží zakázat, zařazeny z dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxzirezortním připomínkovém řízení v roce 2015 upuštěno, a to pro nadbytečnost. Vztahuje-li se zákaz prodeje na všechny stánky (a tržiště je obvykle skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxodej tohoto zboží), je jedno, kde se nachází. Obdobně je tomu tak i u ustanovení týkajících se prodeje alkoholu. Dále nejsou ve výčtu v § 6 odst. 1 všechna mxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxí nebo hostinských služeb, neboť tato ustanovení jsou duplicitní s ustanovením § 3 odst. 1.
V odstavci 3 se zakazuje prodávat tabákové výrobky, tabákoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxů osobě mladší 18 let. To zajistí tak, že určená osoba provozovatelem automatu ověří věk kupujícího. K ověření věku kupujícího by mělo dojít před prodejxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxkých cigaret včetně náhradních náplní a nově též bylinných výrobků určených ke kouření osobám mladším 18 let jako jedno ze stěžejních opatření z hledisxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxní doplněno o zákaz „podání“. Za podání lze považovat bezplatné poskytnutí nebo darování. Možnost postihu za podání tabákového výrobku apod. se vztahxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxaznosti na jeden z podpořených pozměňovacích návrhů při třetím čtení k sněmovnímu tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl tento zákaz z ustxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxed tabákových výrobků nebo tabákových potřeb zůstává zachována. Pojem „dovoz“ se nově definuje v § 2.
K § 5
V tomto ustanovení se dále navrhuje povxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxnické cigarety, včetně náhradních náplní, byly v místě prodeje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch na vyčleněném místě již podle stávající právní úpravy existuje, váže se však pouze k prodeji v prodejnách. Tabákové výrobky nebo např. náhradní náplxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného oddělení. Nově se tato povinnost rozšiřuje pro všechny povolené typy míst prodeje.
Toto ustanovení obsahuje rovněž další povinnosti pro prodejxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkové hranice pro osobu tyto výrobky prodávající. Nejedná se o povinnosti nově zaváděné. Drobné změny jsou navrhovány v případě povinnosti označení míxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx které je na daném místě prodáváno, a tedy nejen uvést “tabákové výrobky“ jako dosud. Vzhledem k tomu, že nápis obsahující všechno výše uvedené zboží můžx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxsud 5 cm). Text však musí splňovat další požadavky a být pro kupujícího zjevně viditelný.
S ohledem na ochranu zdraví dětí a mladistvých se ponechává úpxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxech vzdělání se změřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství a potravinářskou chemii. Toto opatření je oproti stávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxe 2015 zpřesněno a výčet oborů je uveden do souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním středním a vyšším odborném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xabáku.
K § 6 a 7
Oproti stávající právní úpravě je zpřísněna možnost prodeje prostřednictvím dalších forem prodeje, které jsou podle platné právxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch forem prodeje bude přípustná pouze forma prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
Prostředek komunikace na dálku je definován v oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxických komunikací (internet, mobilní aplikace mobilního telefonu), a to s ohledem na nutnost transpozice směrnice 2014/40/EU (čl. 18 a čl. 20 odst. 6x
xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xet. Způsob splnění této povinnosti již nebude ponechán čistě na volbě provozovatele – maloobchodního prodejce. Provozovatel bude muset být vybaven sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxo systému v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let. Systém ověřování věku musí být počítačovým systémem, který elektronixxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxo návrhem zákona. Může se jednat např. o ověření věku podle identifikačních údajů uvedených v občanském průkazu při předchozí osobní registraci apod. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí splnění této povinnosti lze považovat např. požadavek na vyplnění čestného prohlášení kupujícím před odesláním objednávky bez náležitého ověření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxst prodeje.
I když transpozice příslušných ustanovení směrnice 2014/40/EU se týká pouze tabákových výrobků a elektronických cigaret (včetně náhrxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxěřování věku vztáhnout i na prodej na vnitrostátní úrovni (tzn. prodejce i spotřebitel nacházející se v ČR) a nejen na tyto kategorie výrobků, ale i na osxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xíl zabránit dostupnosti tabákových výrobků a všech souvisejících výrobků bez rozdílu touto formou prodeje pro osoby mladší 18 let. Ministerstvo zdraxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxné ke kouření, beznikotinové elektronické cigarety či kuřácké pomůcky mírnější než v případě tabákových výrobků a elektronických cigaret s obsahem nxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxlným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku (pokud možno v rozsahu celé šíře a výšky zobrazovacího prostoru prohlížeče xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu, kdy dochází k případům, že nabídka tabákových výrobků bývá anonymní, byl v rámci prvního mezirezortního připomínkového řízení v roce 2013 zohlednxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xákladní identifikační údaje.
Problematiku anonymních inzerentů na nejrůznějších inzerčních webových portálech a povinnost pro provozovatele prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídky prodeje tohoto zboží bez splnění povinností uvedených výše (bez systému pro ověřování věku), lze řešit podle již platné právní úpravy, a to podxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžeb informační společnosti) odpovědnost za obsah informací, dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí (§ 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. je transpoziční k čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES).
Obdobná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxroly a vymahatelnosti povinností souvisejících s touto formou prodeje se zavádí zároveň nová povinnost pro provozovatele u této formy prodeje k předkxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh cigaret s obsahem nikotinu transpozicí směrnice č. 2014/40/EU.
V rámci tohoto opatření se však nenavrhuje rozlišovat mezi vnitrostátním a přeshraxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxem nikotinu, kde se předpokládá transpozice směrnice 2014/40/EU a zavedení předchozí registrace provozovatelů přeshraničního prodeje na dálku přxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxení předchozí registrace. V případě ostatních výrobků (kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, beznikotinových elektronických xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx a prodej bude probíhat vnitrostátně, je ponechána delší časová lhůta před zahájením prodeje.
Dále by měla být oznámena Ministerstvu zdravotnictví zxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxádány, bude Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Česká obchodní inspekce ani Ministerstvo zemědělství v rámci přípravxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xystémech ověření věku a bude je předávat podle potřeby příslušným kontrolním orgánům na jejich vyžádání nebo je bude v případě pochybností o funkčnostx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovalo v rámci příprav návrhu zákona rovněž variantu implementace celého ustanovení čl. 18 směrnice 2040/40/EU (včetně zavedení registrační povinnoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxi a jednak u zahraničních maloobchodních prodejců, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku spotřebitelům nacházejícím se na územx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvku Ministerstva zemědělství (gestora směrnice) implementována do právních předpisů v jeho gesci.
V odstavci 6 je transponováno ustanovení odstavxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxi ochrany osobních údajů náleží podle zákona č. 101/2000 Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů a tuto kompetenci není nutno speciálně vymezovat v tomto xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxety se toto ustanovení nevztahuje, neboť nejsou předmětem transpozice směrnice 2014/40/EU. Ta se vztahuje pouze na elektronické cigarety s obsahem nxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx tímto zákonem regulovány pouze nikotinové elektronické cigarety - podobně jako je tomu ve výše uvedené směrnici.
K § 8
Primárním cílem tohoto usxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) ohledně ochrany před expozicí tabákovému kouři. Ustanovení vymezuje prostory, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxní zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován
.
Podle navrhované právní úpraxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx „vnitřní“ nikoliv jako „uzavřené“. Zákon již neuvádí
taxativní
výčet některých kategorií veřejných míst, jako tomu je ve stávající právní úpravě (nxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxry stejně jako další (např. pasáže obchodních domů, budovy související s veřejnou dopravou) zahrnuje výše zmiňované označení „veřejnosti volně přísxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxen jak pojem vnitřního prostoru (§ 2 písm. j), tak je v § 10 definováno, jak by měl vypadat stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření.
Obdobná výjimxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letišť, které však nelze považovat za „veřejnosti volně přístupné“ (jsou přístupné například pouze na základě předložení platné palubní vstupenky)x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxévolného pobytu ve vnějším – venkovním prostoru) by mělo být umožněno cestujícím s různou mírou závislosti na tabáku (nikotinu), aby měli možnost kouřxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxch destinací a cestující pouze přestupující na daném letišti. Případné zřízení stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření však záleží na volxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxávající právní úpravě (§ 8 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb.), podle něhož ve vnitřních prostorách budov užívaných státními orgány, orgány územních samosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxzení společného stravování jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxo povinnost se do velké míry překrývá s některými povinnostmi zaměstnavatele uloženými v § 101 a 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxostory věznic, podobně jako je tomu ve stávající právní úpravě zákona č. 379/2005 Sb. Tento závěr vyplývá i z judikatury soudů
(ÚS sp. zn. Pl. II ÚS 2379xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxuření na místech, jako jsou nástupiště, přístřešky, čekárny či dopravní prostředky veřejné dopravy (všech typů – silniční, drážní, nově i letecké atdxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxtupiště např. autobusové zastávky bez jakéhokoliv přístřešku apod. Pojem „nástupiště“ je nově definován v § 2. Zákaz kouření na krytých i nekrytých náxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor budov souvisejících s veřejnou dopravou (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxx xxx x xxravotnická zařízení, je navrhováno, aby se zákaz kouření vztahoval i nadále na jejich vnitřní prostory, avšak nejen na ně. Zdravotnické zařízení je dexxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úzká, neboť se vztahuje pouze na prostory určené k poskytování zdravotních služeb, došlo v návaznosti na projednávání v Legislativní radě vlády k rozšxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí jídelna apod. Dosud platná výjimka možnosti kouření ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření v uzavřených psychiatrických oddělexxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxěním kouření v těchto typech prostor stanovené v § 10 (mimo jiné zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržovala osoba mladší 18 let atd.).
Zákaz kouření bxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxější prostory, přísluší-li k danému zařízení. Nově se v této souvislosti nepoužívá termínu „prostory“. Samotný pojem škol a školských zařízení pokrýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxulosti opakovaně setkávalo, se poněkud zavádějícím z hlediska aplikační praxe u zákazu kouření ve školských zařízeních ukázal odkaz na poznámku pod čxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxhož působnosti vysoké školy nenáleží. Aby již nebylo pochyb, že uvedené ustanovení zahrnuje všechny typy škol a školských zařízení, včetně vysokých šxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xypů škol a školských zařízení, kde je stanoven bezvýjimečný zákaz kouření, je s ohledem na posílení ochrany dětí a mládeže navrhováno zavedení úplného xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních věcí se navrhuje proto právně ukotvit úplný zákaz kouření v prostorech zařízení sociálně-právní ochrany dětí a v prostorách provozoven, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxských“ zařízení a provozoven pro děti a mládež atd. nejsou „prostory“ podrobněji specifikovány. „Prostory“ se i zde rozumí všechny prostory, jak vnitxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxstorech dětských hřišť a sportovišť určených převážně pro osoby mladší 18 let. Nejedná se o úplně nové opatření, neboť podle stávající právní úpravy moxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxření pro posílení ochrany zdraví dětí a mládeže před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, je žádoucím toto opatření zavést cexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxory. Sportovištěm určeným převážně pro osoby mladší 18 let jsou míněny např. jednat dětská herna, hřiště pro míčové hry, které je určeno převážně pro děxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxující ustanovení (§ 8 odst. 1 písm. i), neboť nově se navrhuje doplnit do výčtu míst, kde je zakázáno kouřit, též vnitřní prostory všech typů sportovišť (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxřní prostory po dobu konání kulturní akce, nově se v nich navrhuje úplný zákaz kouření. V této souvislosti se jinými vnitřními prostory rozumí prostoryx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxcert či výstava ve staré tovární hale, která již neslouží původnímu účelu, diskotéka či taneční zábava, která se koná v multifunkčních prostorech využxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzoven stravovacích služeb, a to bez ohledu, zda se jedná o provozovnu provozovanou na základě hostinské činnosti či nikoliv. Pojem „provozovna stravoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí) vodních dýmek. Tato výjimka reflektuje jeden z pozměňovacích návrhů (poslance M. Plíška) podpořených v rámci 3. čtení k předchozímu vládnímu návrhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxes naprosto běžné v čajovnách, které jsou s ním již neodlučně spojeny. Plošný zákaz kouření by pro ně mohl mít likvidační dopady, protože právě nabídka vxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxť definovat.
Stávající právní úprava, kdy má provozovatel možnost provozovat kuřácké zařízení nebo zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxaví zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních, nevyhovující. (Pozn.: více k odůvodnění zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb viz též xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnitřní prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání. V těchto případech se zpravidla jedná o pracoviště zaměstnavatele, kde lze aplikovat ustanovenx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Ačkoliv pracovní jednání mohou probíhat i na jiných místech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxah zákona č. 379/2005 Sb. (návrh zákona) a zákoníku práce, tyto právní předpisy by se měly i nadále doplňovat. Společnou oblastí je kategorie pracovišxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nekuřáci. Zde má přednost zákon č. 379/2005 Sb., resp. návrh zákona. Tento výklad podporuje i § 103, podle něhož má zaměstnavatel zajistit zákaz kouřenx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xde se nově stanovuje zákaz kouření, jsou zoologické zahrady. Kouření v nich bude možné pouze ve vnějších prostorech, které provozovatel zoologické zaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxtího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
K používání elektronických cigaret:
Ačkoliv, jak již bylo zmíněno výše, zxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x účelu zákona analogicky aplikovat ustanovení § 8 cit. zákona, který stanovuje zákaz kouření na různých typech míst, i na používání elektronických cigxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxých zařízení (viz § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.), což není zejména z hlediska výchovy a ochrany zdraví dětí a mládeže žádoucí.
K vyřešení nejxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxdí regulace užívání elektronických cigaret na většině míst, kde platí zákaz kouření (dopravní prostředky veřejné dopravy, školy, dětská hřiště, divxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xákonem umožněno, a dále v provozovně stravovacích služeb či v prostorech zoologické zahrady.
Ze zprávy WHO50) k ENDS shrnující dosavadní vědecké poxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je i v souladu s doporučením pro smluvní strany Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku týkajícími se ochrany osob neužívajících ENDS a ENNDS před expozicí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx Moskva; rozhodnutí č. FCTC/COP6/951) ).
Navržená regulace ohledně stanovení míst, kde bude používání elektronických cigaret zakázáno, reflektuxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx obecná část důvodové zprávy.
Rozšířit zákaz kouření či zákaz používání elektronických cigaret i na další prostory (včetně veřejných prostranství v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxpouští z návrhu pro obce možnost zakázat kouření na akcích určených nebo vyhrazených pro osoby mladší 18 let (více viz odůvodnění k § 17).
K § 9
V návxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxdržování zákazu kouření v prostorech, kde je kouření zakázáno, pokud porušení této povinnosti zjistí. Za tímto účelem je provozovatel či jiná osoba (pxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx § 17 odst. 1 zakázáno, povinen vyzvat osobu, která nedodržuje tento zákaz, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby takový prostor opustila. Tato osoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxlanecké sněmovně Parlamentu ČR.
V případě, že osoba nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz užívání elektronických cigaret v prostorech stanovených v § xx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb.
V této souvislosti existuje i rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx b) zákona č. 379/2005 Sb. (umožnění kouření na místech zákonem zakázaných), který může provozovatel naplnit jak komisivním jednáním, tak jednáním oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxá toto ustanovení tabákového zákona předpokládá. Provozovatel je přitom povinen zajistit dodržování zákazu kouření primárně svépomocí (výzvou), a xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxobách porušujících zákaz kouření v prostorech, kde provozovatel provozuje živnost, není
relevantní
pro posouzení odpovědnosti provozovatele za sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxnačit náležitým způsobem vstup do prostor, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxováno. Výjimkou by měly být dopravní prostředky veřejné dopravy, nástupiště atd., a to z praktických důvodů. Vzhledem k tomu, že používání elektronicxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxření.
K § 10
Toto ustanovení blíže stanovuje povinnosti pro subjekty, které se rozhodnou zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouřeníx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xetiště a ve zdravotnickém zařízení typu zařízení pro léčbu závislostí apod.
Oproti stávající právní úpravě jsou blíže v § 10 písm. a) specifikovány poxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona č. 379/2005 Sb. zakázáno (za stavebně oddělený prostor byl např. považován nikterxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a byla upřesněna na základě připomínek z vnějšího připomínkového řízení 2015. Prostor by neměl sloužxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxení byl zřízen např. na chodbě spojující dvě oddělení v rámci zdravotnického zařízení, či tímto prostorem museli procházet cestující v tranzitním proxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxí dětí a mladistvých před účinky tabákového kouře se dále v § 10 stanoví provozovatelům stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření povinnost zxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxkazu vstupu osobám mladším 18 let. Na základě jednoho z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké snxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
K § 11
V rámci ustanovení § 11 dochází oproti stávající právní úpravě ke zpřesnění a zároveň omezení míst, kdx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxlem je podobně jako v případě analogických ustanovení týkajících se tabákových a souvisejících výrobků odstranit dosavadní dvojkolejnost v právní úxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxava v odst. 1 vymezuje místa, kde lze prodávat alkoholické nápoje.
Do výčtu jsou zahrnuty i provozovny výrobce vína, stánky s občerstvením a stánky spexxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xoučasné právní úpravy.
Stánek s občerstvením je pojem převzatý ze zákona o spotřebních daních, ovšem byl pro účely tohoto zákona upraven. Stánek tak mxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xterým je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 25xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxj balených potravin a nikoliv na provozování stravovacích služeb. Mezi povolenými místy prodeje alkoholických nápojů jsou i veřejné dopravní prostřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxat nebo podávat alkoholické nápoje, a to bez ohledu na místa kde je prodej alkoholických nápojů povolen, a to vzhledem k tomu, že místa prodeje uvedeného xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xnapř. prodejna, která je potravinářským podnikem, ale současně umístěná ve školském zařízení).
Z důvodů ochrany zdraví dětí a mládeže se navrhuje zaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxnou v případě prodeje a podávání alkoholických nápojů ve vybraných typech škol nebo školských zařízení dochází k nápravě současné právní úpravy v dané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
Akcí určenou převážně pro osoby mladší 18 let se rozumíx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxostory zařízení sociálně-právní ochrany dětí, na prostor provozovny, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, dále prostoxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do rejstříku škol a školských zařízení.
Zákaz prodeje uvedeného zboží se vztahuje i na veškeré prostory zdravotnických zařízení. Může se tak jednat nxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxím posouzení. Vzhledem k tomu, že definice zdravotnického zařízení je podle zákona o zdravotních službách, poměrně úzká, neboť se vztahuje pouze na prxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxhlé chodby, nemocniční jídelna apod.
Původně měly být do výčtu míst, kde se navrhuje prodej uvedeného zboží zakázat, zařazeny z důvodu implementace vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnkovém řízení 2015 upuštěno, a to pro nadbytečnost. Vztahuje-li se zákaz prodeje na všechny stánky (a tržiště je obvykle skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xe tomu tak i u ustanovení týkajících se prodeje tabákových výrobků.
V reakci na poznatky z praxe je rovněž rozšířena výjimka v případě prodeje a podeje axxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy a v prostředcích železniční dálkové dopravy jako celku, nikoliv pouze v jídelních vozech. Již nyní se lze setkat se situací, kdy jsou pokrmy, včxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkona v Poslanecké sněmovně a přijetí pozměňovacího návrhu byla zároveň rozšířena výjimka prodeje a podávání alkoholických nápojů o dopravní prostřexxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzdy (např. Mikulášská jízda se svařeným vínem, Silvestrovská jízda) a jízdy na objednávku.
Zároveň je v návaznosti na současnou právní úpravu uvedenx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu. Na základě schváleného pozměňovacího návrhu v rámci 3. čtení dne 25. května 2016 při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xeřejnosti přístupné sportovní akci nově o prodej vína.
Odstavec 3 obsahuje podmínky pro výjimku zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů v proxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxrh zákona reaguje na skutečnost, že např. tělocvičny jsou v malých obcích často jediným větším prostorem pro kulturní akce.
V odstavci 4 je nově vyloučxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxického nápoje jednak osobám mladším 18 let a jednak osobám zjevně ovlivněným alkoholem anebo jinou návykovou látkou.
V odstavci 5 je zachována stávajxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo darování. Za prodej lze považovat i nabízení k prodeji.
Odstavec 6 stanoví zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobě, u které lze jednoznxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdí nebo poškodit majetek (např. řidič).
Odstavec 7 obsahuje opatření, na základě kterého je stanoven zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám, ktexx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxed alkoholických nápojů zůstává zachován. Z podnětu Ministerstva vnitra však bylo toto ustanovení lépe formulováno, a to tak, aby se povinnost vztahoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 písm. l).
Ustanovení § 12 lze považovat za doplňující ve vztahu k § 7a zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví zákaz vyrábět, dovážet, vyvážet, nxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxou být „nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami“, podle § 12 postačuje, že se jim podobají (např. plastová hračka nedokonale imitující lahev šamxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podmínka věku osoby, která prodává nebo podává alkoholický nápoj.
Jako další z nástrojů omezení spotřeby alkoholických nápojů je v odstavci 3 navržexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, aby alespoň jeden nealkoholický nápoj byl levnější než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu. Ke stanovení této povinnosti bylo pxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxlem tohoto opatření je tak především
eliminovat
nežádoucí lepší cenovou dostupnost alkoholických nápojů ve srovnání s nealkoholickými nápoji.
x x xx
x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték. Jedná-li se však o kulturní akce, včetně diskoték apod., určené pro osoby mladší 18 let, vztahujx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxto povolený příležitostný prodej nebude týkat pouze rozlévaných, ale i balených alkoholických nápojů.
Na základě projednávání vládního návrhu zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xkcí, na kterých lze příležitostně prodávat alkoholické nápoje s výjimkou lihovin, byl návrh doplněn o ochutnávky vín, ochutnávky částečně zkvašenýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxosti přístupné sportovní akci.
V odstavci 2 až 4 jsou stanoveny bližší podmínky pro osoby, jež hodlají prodávat v rámci příležitostného prodeje lihovxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx lze lihoviny v rámci příležitostného prodeje prodávat - nově pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxdší 18 let, vztahuje se na ně zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů podle § 11. Dochází rovněž k rozšíření a bližší specifikaci požadavků spoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxních, který se procesně řídí ustanoveními daňového řádu, je nutno vyjasnit procesní postup, podle kterého bude při plnění této oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního automatu a veškerých dalších forem prodeje alkoholických nápojů, které jsou podle platné právní úpravy možné za předpokladu, pokud lze ovxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxonu). Prodejci alkoholických nápojů se zároveň ukládá povinnost, a to aby v místě prodeje uvedl své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby. V pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxvaznosti na jeden z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly tyto povixxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám mladším 18 let, navrhla Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zavést pro prodejce alkoholxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxednávání vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně PČR, kdy byl v rámci 3. čtení dne 25. května 2016 schválen pozměňovací návrh, byly povinnosti uprxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prodejce alkoholických nápojů. Zjistí-li prodejce, že se v jeho provozovně zdržuje osoba mladší 18 let zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen ji vyzvax x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.
Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtečné.
K § 17
Ustanovení zahrnuje jednak stávající a jednak nové pravomoci obce v samostatné působnosti zavést obecně závaznou vyhláškou opatřxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí k posílení ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxě se již nevztahuje na žádné akce určené nebo vyhrazené osobám mladším 18 let apod., a to v návaznosti na jeden z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku čx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích určených prx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xavrhována nová pravomoc, na základě které mohou obce ať již dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v blízxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na výskyt kouření, jako zdravotně nežádoucího chování, na prostranstvích např. v blízkosti škol, které nejsou vnějším prostorem dané školy nebo školxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxání žádoucí zavést. Obdobně lze zavést zákaz používání elektronických cigaret na těchto místech. Pojem „blízkost“ zákon blíže nedefinuje a výklad tax xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxání elektronických cigaret souvisí povinnosti v § 9.
Pravomoc obcí regulovat kouření na veřejných prostranstvích připouští
judikatura
Ústavního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku.
V odstavci 2 písm. a) se nově stanoví možnost pro obec obecně závaznou vyhláškou zákázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném mísxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xblasti ochrany před nežádoucí konzumací alkoholických nápojů na místech, kde se zdržují osoby mladší 18 let, jako jsou např. dětské hřiště nebo prostoxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxcnění tedy obce mohou omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v souvislosti s předmětem zákona č. 379/2005 Sb. existuje řada judikátů, např. nález ústavního soudu (ÚS sp. zn. Pl. ÚS 33/2005).
K § 18
Oproti stxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxup do některých prostor, ale nově i na zdržování se v těchto prostorách. V této souvislosti rovněž dochází k rozšíření výčtu prostor, do kterých mají osoxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxné posoudit, kdy už osoba ohrožuje sebe nebo jinou osobu bezprostředně a kdy nikoliv, byl vypuštěn termín „bezprostřední ohrožení“. Mezi nové prostorxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxkytováním zdravotních/sociálních služeb těmto osobám), prostory všech typů škol a školských zařízení, prostory budovy úřadu státní správy nebo úzexxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxkytovatele zdravotních služeb, poskytovatele sociálních služeb atd., aby osoby výše uvedené v prostorách nebo akcích stanovených v odstavci 1, zjisxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
x x xx xx xx
x x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxkaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Aby bylo toto ustanovení plně kompatibilní s dalšími právními předpisy, například se záxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xátek taktéž obsahují, doplňuje se do tohoto ustanovení odkaz na jiné právní předpisy. Ustanovení se tedy nebude týkat jen činností s rizikem ohrožení.
x x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orientačního vyšetření a odborného lékařského vyšetření. Platná právní úprava neumožňovala aplikaci dotčených ustanovení na všechny případy, ke kxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxi
spojena se zvýšeným rizikem, ani ještě nezpůsobila újmu na zdraví, ale již toliko požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky se uvedla do stavux xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku má orientační zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky u dané osoby značný význam z hlediska dalšího postupu orgánů Policie ČR a obecní polixxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, i pokud jde o ochranu osob mladších 18 let. Přestože jsou tyto osoby chráněny ustanoveními trestního zákoníku a přestupkového zákona, které postihuxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů deliktně odpovědnými, kontrolní orgány (s výjimkou policie, viz § 67 zákona o Policii České republiky) dosud postrádají efektivní oprávnění, ktexx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyšetření provést. Jednak ustanovení postihující situace, kdy je
důvodné podezření
(ne vždy lze s určitostí dovodit, že osoba alkoholický nápoj požxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxuje život, zdraví svoje nebo jiné osoby, majetek nebo veřejný pořádek, a jednak situace, kdy se lze u osoby, která je mladší 18 let, důvodně domnívat, že jx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoje nebo užití návykové látky jinak umožněno.
V odstavci 2 je stanoveno, že v případě, že osoba způsob orientačního vyšetření uvedeného v odstavci 3 - cxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní. Zároveň je stanoveno, že pokud osoba toto vyšetření odmítne, hledí se na ní jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
V případě oriexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx-li toto orientační vyšetření ve formě dechové zkoušky provedeno analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním přxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ustanovení se nově strukturují tak, aby byla zajištěna přehlednost o nové typové situace doplněné právní úpravy a usnadněna práce příslušných orgánů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle, a to včetně oprávnění provést orientační vyšetření, které spočívá v dechové zkoušce za účelem zjištxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí (viz § 2 písm. n) provádí vždy poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdraxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo toxikologickým vyšetřením. V této části nedochází k věcným změnám oproti stávající právní úpravě.
Jedná-li se o úhradu nákladů na dopravu vyšetřovxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xázat úhradu nákladů na věk 18 let. I před dovršením 18 roku věku může osoba nabýt plné svéprávnosti podle občanského zákoníku, např. uzavřením sňatku.
x x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx osoby. Náklady spojené s odborným lékařským vyšetřením, odběrem a toxikologickým vyšetřením biologického materiálu uhradí poskytovateli zdravotxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxitivního výsledku požaduje instituce, která náklady poskytovateli uhradila, uhrazení nákladů výše uvedeného vyšetření po osobě vyzvané. Ministerxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxé definici návykové látky se v § 25 vymezuje, že hlava 5 týkající se vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek se nevztahuje na užívání taxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxtervenci vykonávají zdravotničtí pracovníci, a to při poskytování zdravotní péče, je-li to důvodné. Důvodem je každá změna zdravotního stavu pacienxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxo zařazení měl rozlišit, zda se jedná o osobu, která užívá návykovou látku rizikově nebo škodlivě nebo je ohrožena návykovým chováním a v případě pozitixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Podle dokumentu WHO by se osobám užívajícím tabák měli věnovat všichni zdravotničtí pracovníci (podle WHO „MPOWER“ především lékaři, sestry, lékárxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xůže zahrnovat jak zdravotní tak i sociální služby, a může být tedy poskytována jak poskytovateli zdravotních služeb, tak poskytovateli sociálních slxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxké republiky.53)
Vzhledem k tomu, že formy a druhy zdravotních služeb stanoví zákon o zdravotních službách a druhy sociálních služeb zákon o sociálnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxatele), jež odbornou péči osobám užívajícím návykové látky poskytují.
K § 28
Ustanovení odst. 1 obecně stanoví, kdo realizuje opatření protidrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxrogové politiky vládou, a to nejméně jednou za 10 let. V rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády stanoví cíle a opatření ke snížení škod půsxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxéna patologické hráčství.
V odstavci 3 je i nadále ponechána možnost zřízení poradního orgánu vlády pro protidrogovou politiku a možnost zřízení funxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxi realizaci protidrogové politiky na svém území.
Podle odstavce 1 kraj provádí na svém území protidrogovou politiku, za tímto účelem přijímá nejméně xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdinátora pro protidrogovou politiku. Předpokládá se, že krajská strategie protidrogové politiky bude reflektovat Národní strategii protidrogové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxovou politiku na svém území. Předpokládá se, že protidrogová politika obce bude reflektovat aktuální stav v oblasti užívání návykových látek a návykoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů, které mohou kontrolovat dodržování povinností stanovených zákonem. Do výčtů orgánů, které zajišťují dohled nad dodržováním povinností, je však xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxx působnost Policie České republiky a obecní policie (viz § 34).
Oproti stávající právní úpravě je navrhováno rozšíření spektra kontrolních orgánů, kxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxuje.
Nově zařazenými kontrolními subjekty jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká školní inspekce, obecní živnostenské úřady a již xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x současnosti vykonávají kontrolní činnost nad dodržováním povinností souvisejících s omezením prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona o sxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní v některých případech) u příslušných kontrolních orgánů. V souvislosti s přesunutím některých přestupků z § 30 přestupkového zákona do návrhu tohxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdstatným způsobem jsou rozšířeny kontrolní pravomoci České obchodní inspekce.
Prvním z výčtu kontrolních orgánů je obec v přenesené působnosti. Ačxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxvrhu bylo s ohledem na zásadní připomínku uplatněnou Svazem měst a obcí ČR v rámci vnějšího připomínkového řízení 2015 nakonec upuštěno. I nadále je navxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x zákona č. 128/2000 Sb. budou i nadále výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí kontrolovat krajské úřady v přenesené působnosti. V návaznostx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx vyplývající z ustanovení ohledně protidrogové politiky či ohledně přeshraničního prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků na dálku.
U oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxích služeb, jako je tomu nyní podle platné právní úpravy, ale i na některé další oblasti v návaznosti na zákonem nově navržené povinnosti. V praxi totiž mxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx porušování povinností stanovených tímto zákonem (např. nedodržování zákazu kouření ve školských nebo zdravotnických zařízeních či prodej alkoholxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li se o školy a školská zařízení či zdravotnická zařízení, obci v přenesené působnosti, obecní policii a Policii ČR, přičemž ani jeden z těchto kxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí spjatých s některými podmínkami prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů, jsou na základě připomínky obdržené v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x občerstvením, ubytovací zařízení).
Vzhledem k tomu, že je mezi místa, kde bude zakázáno kouření či prodej tabákových a souvisejících výrobků a alkohxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochrany dětí a v prostorách provozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu či v prostorech, kde bude poskytována služba pxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxěřeny jejich dozorem, i pokud jde o dodržování povinností stanovených tímto návrhem.
Kontrolní činnost OOVZ se nově rozšíří i o kontrolu provozovatexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxich zdržování se zjevně pod vlivem alkoholu v místech prodeje alkoholických nápojů – provozovnách stravovacích služeb atd.).
Odstavec 4 stanoví výčxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxk její kontrolní pravomoci jsou v současnosti omezeny pouze na kontrolu dodržování zákazu prodeje a výroby hraček napodobujících tvar a vzhled alkohoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxa ČOI pověřena kontrolou dodržování povinností v oblasti prodeje alkoholu stanovených zákonem č. 379/2005 Sb. Důvodů pro rozšíření kontrolních praxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona o spotřebních daních. V souvislosti s implementací těchto ustanovení do návrhu zákona je zapotřebí přesunout rovněž kontrolní pravomoc ČOI (txxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxákových a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu). Dozor nad dodržováním zákazu pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx je v současnosti v kompetenci obcí v přenesené působnosti, obecní policie a Policie ČR, které podle poznatků z praxe tento dozor běžně neprovádí. ČOI, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v návrhu tohoto zákona.
Dalším důvodem pro rozšíření kontrolních pravomocí ČOI je snaha o posílení dozoru nad dodržováním zákazu prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrolu dodržování tohoto zákazu a s tím souvisejících xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xyla shledána Mezirezortní pracovní skupinou k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu jako nejefektivnější z několika následujícxxx xxxxxxx
x
xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xolicií byla bezproblémová,
-
ČOI zaznamenávala téměř 100 % úspěšnost při ukládání a vymáhání sankcí,
-
ČOI má výhodu nezávislosti na krajích, xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxh měst.
Kontrolní činnost ČOI se bude vztahovat i na samotné dodržování zákazu prodeje a podání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
K výrazxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxků, je z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci konzultací začleněno pro ČOI oprávnění provádět kontrolní nákupy tabákových výrobků, alkohoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxování zákazu prodeje předmětných výrobků osobám mladším 18 let vykonávat dospělou osobou nelze, proto je nutné ke kontrole použít osobu mladší 18 let. xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní nejasnosti, proto se navrhuje právní ukotvení tohoto oprávnění.
Dalším nově zařazeným kontrolním orgánem je Státní zemědělská a potravinářxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxa mezi kontrolní orgány a byla oprávněna ke kontrolám týkajícím se dodržování povinností v oblasti tabákových výrobků.
Opětovné zařazení SZPI mezi kxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxéna s ohledem na implementaci ustanovení týkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin mimo místa stanovená zákonem o spotřebních danícx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxch. S ohledem na kontrolní
kompetence
SZPI se jí vykonávaná kontrolní činnost bude týkat pouze alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Kromě kontxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx SZPI zahrnovala nově také kontrolu dodržování zákazu prodeje a výroby potravinářských výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxikace na dálku (s výjimkou § 6 odst. 7 souvisejícího s ochranou osobních údajů, které kontroluje ÚOOU podle jiné právní úpravy a další kontrolní orgány pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xxxnět Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uplatněný v rámci přípravy návrhu zákona mezi kontrolní orgány nově zařazuje Česká školní inspekce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xapsané v rejstříku škol a školských zařízení, v nichž již nyní ČŠI vykonává inspekční činnost. Jedná se např. o kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh cigaret v těchto zařízeních. Kontrolní činnost se tak bude prolínat a doplňovat s kontrolní činností OOVZ.
Státní úřad inspekce práce a oblastní insxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxna. Orgány inspekce práce mohou již nyní podle přestupkového zákona sankcionovat porušení zákazu pro osoby, které vykonávají činnost, při níž by osoxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxi výkonu této činnosti (nyní § 19 návrhu zákona). Současně mohou sankcionovat i odmítnutí těchto osob podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xýčtu kontrolních orgánů ve výše vymezených oblastech.
Nově by Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce měly vykonávat i kontrolu povxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx v něm kouří (zapracováno na základě jednoho z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku č. 508 /vládnímu návrhu zákona z roku 2015/, podpořených v rámci pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x. 379/2005 Sb. nefigurovaly. Do návrhu jsou začleňovány za účelem zachování jejich kontrolní pravomoci týkající se dodržování zákazu prodeje lihovxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxterstva průmyslu a obchodu předloženého v rámci prvního vnějšího připomínkového řízení se navrhuje obecním živnostenským úřadům rozšířit kontrolnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. umístění textu o zákazu prodeje tabákových výrobků atd. osobám mladším 18 let v místě prodeje, umístění tabákových výrobků v místě prodeje na vyčleněxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení zákona o spotřebních daních týkajících xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxrolní orgány, které v rámci kontrolní činnosti zjistí, že tabákové výrobky či jiné související výrobky nebo alkoholické nápoje jsou prodávány mimo míxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxě aplikovat nejen na tabákové výrobky a lihoviny, ale i na alkoholické nápoje všech typů, elektronické cigarety, kuřácké pomůcky a bylinné výrobky určxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx kde je prodej tabákových výrobků či lihovin zakázán, obvykle prodávají nezdaněné vybrané výrobky. Navržená úprava v praxi umožní správci spotřební dxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní v případě, že vybrané výrobky zdaněny nebudou. Pro SZPI a ČOI se stanoví povinnost zajistit tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a lihxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxrobky, tj. kuřácké pomůcky, elektronické cigarety a alkoholické nápoje, jiné než lihoviny, zjištěné na místě, kde je jejich prodej zakázán, stanovenx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je rovněž v případě dalších správních orgánů – správce spotřební daně, orgánů celní správy a orgánů finanční zprávy.
Upravuje se též zvláštní postup pxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Generální ředitelství cel, je vhodné, aby k předáxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxšími souvisejícími náklady.
O provedení úkonu orgán, který věc zajistil, pořídí postupem podle správního řádu úřední záznam, který předá dotčené oxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxení opatření. Vzhledem k tomu, že zajištění věci není provedeno na základě rozhodnutí (tj. rozhodnutí zde nebude vydáno), není možné podat běžné opravxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxti odvolání právní úprava námitky pracuje s kratšími lhůtami.
Námitky, které navrhované ustanovení normuje, však nelze považovat za opravný prostřxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkách rozhoduje orgán stejné instance), i když fakticky bude rozhodovat ředitel toho kontrolního orgánu, který zboží zadržel. Proti rozhodnutí o námixxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xak Policie ČR, tak obecní policie, jsou oprávněny podle jiných právních předpisů odejmout věc, lze-li mít za to, že v případném řízení o přestupku může bxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch povinností uloženu. Situaci lze řešit v součinnosti s jiným kontrolním orgánem, který tuto pravomoc bude mít.
Procesně je zajištění zboží kontrolxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx
x x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu se zavádí opatření uzavření provozovny, které by mělo vést k posílení vymahatelnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxiprávního stavu, tedy nikoliv povahu sankce. Lze k němu přistoupit pouze v případě, že dojde k závažnému porušení zákonem vymezených povinností. Závaxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spáchání správního deliktu a zamezí tak v pokračování protiprávního jednání a škodlivému následku zejména ve vztahu k osobám mladším 18 let. Jedná se txxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxě pod vlivem alkoholu, kdy značná část těchto osob bude mladších 15 let nebo bude závadový stav zjišťován opakovaně. Podle současné právní úpravy nelze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxípadě, že je pachatel (fyzická osoba) přistižen přímo při činu. Provozovateli provozovny (právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě) lze podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xako neefektivní pro zajištění okamžité nápravy. Sankce tak není bezprostřední reakcí na spáchané protiprávní jednání a nepůsobí tedy ani preventivnx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně. Ve většině případů tak nebylo možné zahájit správní řízení z důvodu důkazní nouze. Z toho důvodu došlo k upravení skutkových podstat správnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe ČOI nařídit již od okamžiku zjištění závadového stavu. Počátek lhůty nebyl po vzoru § 8 zákona o České obchodní inspekci stanoven na konkrétní okamžixx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xž na dobu 2 provozních dnů a měla by tak v konkrétním případě korespondovat s dobou nutnou na zajištění toho, aby se závadový stav neopakoval (např. doba nxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxoškolení zaměstnanců k povinnostem stanoveným v zákoně,
-
snížení platu zaměstnanců, případně obměna personálu,
-
možnost instalace kamerxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxu při vstupu do provozovny kontrolovat vnášení alkoholických nápojů a nevpouštět osoby, které jsou pod vlivem alkoholu,
-
lze přijmout opatření sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xroti uloženému opatření bylo zvoleno obdobné legislativní řešení jako v § 8 odst. 2 a 5 zákona o České obchodní inspekci, v platném znění. Uložení opatřxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xeské republiky jsou další orgány, které se budou podílet na dohledu nad dodržováním některých povinností týkajících se působnosti tohoto návrhu zákoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xZPI vzhledem k implementaci některých ustanovení zákona o spotřebních daních do návrhu tohoto zákona. Správcem spotřební daně je příslušný orgán Cexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxou implementaci úpravy ze zákona o spotřebních daních.
Věcně je rozsah
kompetence
orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy Českx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxdávací činnosti, místním šetření nebo daňové kontrole týkající se dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebních daních) mají podezření, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxmezení postupu při zjišťování dodržování povinností podle tohoto zákona procesní postupem podle daňového řádu by bylo také značně problematické bex xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xebyl žádoucí, neboť pak by správce spotřební daně (nebo analogicky orgán Finanční správy České republiky a orgán Celní správy České republiky) nemohl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xprávy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky upravena v samostatném ustanovení tohoto zákona. Tímto řešením jsou kontrolní
kompetxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx již uplatněn při vyčlenění úpravy kompetencí kontrolních orgánů řídích se správním řádem ze zákona o spotřebních daních a zákona o povinném značení xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxu právních předpisů nemohl být v případě tohoto zákona uplatněn, mohl se projevit pouze tím, že jsou tyto právní úpravy řešeny v různých ustanoveních záxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxi současnému stavu. Nově by např. orgány Celní správy České republiky měly mít zmocnění k dohledu nad dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků atxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xísta prodeje zákonem povolená.
Současně se stanoví povinnost správci spotřební daně, orgánům Celní správy České republiky a orgánům Finanční správx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxe je jejich prodej zakázán a jejich předání správci spotřební daně. Pokud jde o ostatní výrobky, tj. kuřácké pomůcky, elektronické cigarety a alkoholixxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem.
O provedení úkonu sepíše příslušný orgán úřední záznam postupem podle § 63 daňového řádu a předá jej dotčxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxmitky podle tohoto zákona. V tomto případě se nejedná o procesní režim daňového řádu.
Dotčená osoba může vznést proti zajištění věci námitku, a to ve lhxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdl.
K § 34
V zákoně č. 379/2005 Sb. je Policie ČR a obecní policie zařazena do výčtu kontrolních subjektů. Stávající zařazení není podle Ministerxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxx zákona č. 553/1991 Sb.
K samostatnému vymezení působnosti Policie ČR a obecní policie při kontrole nad dodržováním tohoto zákona bylo přistoupeno na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xrojednávání v Legislativní radě vlády byly vyspecifikovány povinnosti podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxaničním prodejem tabákových výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku).
K § 35
Vzhledem k tomu, že přestupkový zákon má být v budoxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxtnutí skutkové podstaty přestupků do zvláštních zákonů upravujících danou oblast. Z tohoto důvodu se navrhuje umístit obsah zvláštní části – vybrané xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxti uložené v hmotněprávních ustanoveních návrhu zákona. Zároveň se navrhuje zařazení zcela nových skutkových podstat, a to např. používání elektronxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xávaznosti na opatření uvedené v § 18 návrhu předkládaného zákona, v němž se osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvéhoto protiprávního jednání neexistuje specifická skutková podstata přestupku a není stanovena ani odpovídající pokuta. V současnosti lze tyto osxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxementaci některých ustanovení ze zákona o spotřebních daních ohledně omezení tabákových výrobků a lihovin do návrhu tohoto zákona. V současné právnx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxut pouze jako správní delikt). Přestupky v této oblasti jsou nyní stanoveny v § 135f a v § 135g zákona o spotřebních daních a týkají se pouze tabákových vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxedem na širší působnost návrhu zákona, který se z hlediska omezení dostupnosti tabákových výrobků pro osoby mladším 18 let vztahuje nejen na tyto výrobxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxtí podle návrhu zákona, bylo přistoupeno rovněž k revizi sankcí za přestupky převáděné do návrhu zákona z § 30 přestupkového zákona. Byla posouzena typxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hranice pokut). Např. za přestupek podle písmene e) – kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1 – bude možno uložit fyzické osobě, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrobků, alkoholických nápojů atd. osobě mladší 18 let/ bude možno uložit pokutu až do 150 tis. Kč (podle platné právní úpravy lze uložit pokutu pouze do 3 txxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxsobek, budou-li tyto přestupky spáchány vůči osobě mladší 15 let.
V případě nově zaváděných přestupků podle písm. a) - prodeje tabákových výrobků, výxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxací povinnosti podle § 14 návrhu zákona se výrazně snižuje horní hranice pokut pro výrobky podléhající spotřební dani v porovnání s platnou právní úpraxxx x xxxx xxxxx x x x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxřenost.
Ke zmírnění sankcí došlo i u přestupků týkajících se požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky před výkonem činnosti, při níx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxním připomínkovém řízení 2015 zrušena minimální výše sankce (navrhováno 25 tis. Kč), a to v souvislosti s existující judikaturou. Na základě podnětu Mxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxiústavnost. Ze správních řízení vedených orgány inspekce práce jednoznačně vyplývá, že stanovení jakékoliv minimální sankce neumožňuje ukládat saxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxativní radě vlády byly z důvodů uvedených výše odstraněny dolní hranice pokut u všech přestupků fyzických osob (i správních deliktů).
Z přestupkovéhx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxla bez náhrady vypuštěna, neboť je v případě přestupků pravděpodobně v rozporu s čl. 14 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a s čl. 2 odst. 1 a 3 Proxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxích práv a svobod, tak Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod předpokládají nevyhnutelnost, resp. nezbytnost takových omexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxtu proporcionality z hlediska čl. 4 odst. 4 věta první Listiny základních práv a svobod, který používá Ústavní soud při posuzování zákonných ustanovenx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02, publ. pod č. 405/2002 Sb. nebo nález z 27. září 2006, sp.zn. Pl US 51/06, publ. pod č. 483/2006).
Odstavec 4 a je převáděn z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxno v § 40.
K § 36
Cílem nově navržené úpravy je zpřehlednit současnou právní úpravu správních deliktů; z tohoto důvodu byly ke každému ze správních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxutkové podstaty v souvislosti s nově zaváděnými povinnostmi (např. povinnosti podle § 16) nebo v souvislosti s přesunem již existujících povinností zx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxání v Legislativní radě vlády vyspecifikovány subjekty, které se mohou správního deliktu dopustit. Jedná se o prodejce, pořadatele akce, provozovatxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxí dále stanoví druhy sankcí, které lze uložit za správní delikty podle tohoto zákona, a obecné zásady pro jejich ukládání.
První sankcí uvedenou ve výčxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh deliktů k zvýšení horních hranic pokut, např. za nejpřísněji postižitelný správní delikt prodeje alkoholických nápojů a tabákových a souvisejícícx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeliktů (např. těch, týkajících se nově stanovených povinností v § 16) lze horní hranici výše pokuty z důvodu velké společenské nebezpečnosti zvýšit na xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxo přispět k lepší vymahatelnosti zákonem uložených povinností, jejichž nedodržování může mít obzvláště negativní dopad na zdraví dětí a mladistvýchx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxaněny dolní hranice pokut nejen u přestupků, ale i u všech správních deliktů.
Obecné pravidlo, podle něhož pokuty vybírá správní orgán, který je uložixx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxil (viz § 40 odst. 7).
Stejně jako dosud, může kontrolní orgán provozovateli uložit vedle pokuty fakultativně i zákaz činnosti až na dobu dvou let. V příxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxace alkoholu těmito osobami v místě prodeje alkoholických nápojů – se navrhuje provozovateli zakázat činnost až na dobu 6 měsíců.
Při přípravě zákona xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxožení sankce zákazu činnosti, nicméně jako vhodnější varianta se jeví ponechání současné platné právní úpravy s tím, že účinnější řešením je přímo sanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa závažné porušení zákona č. 379/2005 xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti, popř. zrušily živnostenské oprávnění, resp. v souladu s § 58 odst. 4 živnostenského zákona pozastavily provozování živnosti v provozovně. xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje mj. podmínky stanovené zvláštními předpisy (tedy i zákonem č. 379/2005 Sb.). xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxvozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti mj. stanovené zvláštními předpisy (tedy i zákonem č. 379/2005 Sb.).
K § 37 xx xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x následné propadnutí či zabrání věci. Institutu propadnutí věci mohou správní orgány příslušné k projednání správního deliktu § 35 odst. 1 písm. a) a § 3x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxatních alkoholických nápojů a dále kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.
Zavedení tohoto institutu dx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo jiný naléhavý obecný zájem a jestliže jsou splněny další podmínky.
Za obecný zájem lze považovat i výběr spotřební daně. K doplnění podmínxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přistoupeno na podnět Ministerstva spravedlnosti v rámci mezirezortního připomínkového řízení 2015. Důvodem je, že podle ustálené příslušné judikxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxem, který zásah sleduje, a právem na ochranu majetku zaručeným v článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě (srov. mezi mnoha jinými např. Immobiliare Saffi proti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxáv, musí obsahovat dostatečné záruky proti jeho svévolnému použití. To mj. znamená i dostatečně jasné definování rozsahu uvážení, které je svěřeno roxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx věci nebo propadnutí věci reagují na situace, kdy ve většině případů jsou na místech, kde je tento prodej tabákových výrobků a lihovin zakázán, prodáváxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxsledné spotřebě těchto výrobků existuje reálné nebezpečí poškození zdraví spotřebitele. Druhým nezastupitelným důvodem je preventivní (výchovnýx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxdně doplňující sankci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranným opatřením a je k němu přistupováno v případech, kdy zajištěné věci (tabákové výrobky apod.) náleží pachateli, kterého nelze za správní delixx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxně převyšuje. V případě ochrany občanů a zejména mladistvých před škodlivými účinky návykových látek je zpřísněný přístup správních orgánů odůvodněx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxí se předpokládají následující vazby ve vztahu k příslušnosti hospodařit (včetně nakládání) s majetkem státu:
1)
S propadlými nebo zabranými věcxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx 219/2000 Sb.). Tedy bez ohledu na to, zda dojde k propadnutí nebo zabrání vybraného výrobku (tedy věci podléhající spotřební dani) na základě rozhodnuxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxímu ředitelství cel, které jediné s nimi může nakládat.
2)
Generální ředitelství cel bude dále příslušné hospodařit s věcmi propadlými nebo zabraxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlství bude příslušné hospodařit s věcmi propadlými státu z rozhodnutí orgánu Finanční správy České republiky (viz § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/20xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových bude příslušný hospodařit s věcmi propadlými nebo zabranými ve všech ostatních případech.
Ustanovení § 37 odst. 4 a § 38 odst. 4 se týkajx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe správního trestání.
§ 39 určuje rovněž způsob naložení s propadlými nebo zabranými výrobky. Vzhledem k tomu, že k hospodaření s propadlými tabákovýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určené ke kouření již nyní vyplývá ze zákona o spotřebních daních a i zde tato úprava zůstává zachována. Co se týče ostatních propadlých věcí, zakládá sx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvání lihu. Obdobnou úpravu lze nalézt také v zákoně č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu.
Ustanovení § 39 odst. 4 řeší otázku úhrady nákladů spojenýxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx dále zakotvuje, že výše náhrady nákladů za zajištění, správu a zničení propadlé nebo zabrané věci nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxdem této úpravy je požadavek hospodárnosti, neboť součet nákladů jak na straně příslušného orgánu (stanovení náhrady nákladů, doručení tohoto rozhoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xč.
K § 40
Ustanovení za účelem přehlednosti jasně vymezuje působnost jednotlivých kontrolních orgánů, které projednávají správní delikty podxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx důvod, stanovení lhůty, do které je možno zahájit řízení o uložení sankce atd.), odpovědnost za ně a působnost správních orgánů při projednávání správxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx zahájení řízení o správním deliktu. V případě zániku odpovědnosti za přestupky u fyzických osob bude i nadále uplatňován § 20 zákona o přestupcích.
Noxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxat v blokovém řízení.
Podle odstavce 7 pokutu vybírá orgán, který ji uložil, přičemž příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze které je hrazena činnost orgxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
K § 41
Ustanovení informuje o notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxem na některé nově stanovené podmínky pro prodejce tabákových a souvisejících výrobků atd. (např. odstranění některých možných typů míst prodeje apoxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto zákona pro prodejce tabákových výrobků atd. prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, kteří před dnem nabytí účinnosti tohoxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxveň jsou zde vydefinovány vztahy nové právní úpravy a stávající právní úpravy v oblasti úhrad vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látkx x xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, včetně jeho novely provedené zákonem č. 305/2009 Sb., a části jiných zákonů, kterýmx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxt v souvislosti s návrhem implementace ustanovení týkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin ze zákona o spotřebních daních do tohotx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xařazena mezi ostatní povinnosti, jejichž kontrolu by podle návrhu tohoto zákona měla vykonávat Česká obchodní inspekce.
K § 45
Ustanovení upraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
K § 46
K bodu 1
Navrhuje se formální změna nadpisu § 30 zákona o přestupcích, a to v souvislosti se změnami v terminologii používané v názvu zákonax xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxdem na přesun většiny přestupků § 30 do návrhu zákona, se ponechávají v odstavci 1 pouze skutkové podstaty těch přestupků, které přímo nesouvisí s návrhxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu přestupku uvedeného v platné právní úpravě pod písmenem b) týkající se neoprávněného prodání, podání nebo umožnění jiného škodlivého užívání druhé xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčitá. Není zřejmé, o jaké „jiné návykové látky než jsou omamné a psychotropní látky a alkohol“ má jít, zvláště pak, pokud mají být prodány, podány „neoprxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xákona č. 37/1989 Sb., který ale byl bez náhrady zrušen a v zákoně č. 379/2005 Sb. takový zákaz uveden není.
Za účelem odstranění duplicity se vypustilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdstata tohoto přestupku je již obsažena v § 135c zákona o spotřebních daních.
K bodu 2 – 4
Jedná se o legislativně technické úpravy v návaznosti na změny x x xx xxxxxxx x xxxx xx
xxxx xxxxxx
x x xx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi s návrhem implementace ustanovení týkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin ze zákona o spotřebních daních do tohoto navrhovanéhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xěch, stanovených zákonem o spotřebních daních.
K § 48
Ustanovení upravuje přechodné opatření pro kontrolu zahájenou podle stávající právní úpxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
x x xx
x xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti se zabezpečením dopravy osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, a to i mimo území xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxkých provozoven, a to do všech prostor určených pro zákazníky.
Současně je pro každého stanovena povinnost umožnit vstup strážníkovi obecní policie xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
K § 50
Osobám, které byly uživateli návykových látek (osoby s adiktologickou porucxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxncí. Navržená úprava je dána do souladu s § 27 předkládaného zákona.
ČÁST SEDMÁ
K § 51
Navrženou změnou záxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxovatelem zdravotních služeb vybavena návykovou látkou, ji nabývá a může ji uchovávat a používat podle pokynů lékaře v souladu se zákonem. V tomto přípaxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
ČÁST OSMÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxona č. 219/2000 Sb., který je obecným právním předpisem upravujícím hospodaření s majetkem státu, je skutečnost, že orgány Finanční správy České repuxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak také například z § 69 zákona č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu (ST 939). Obsahem změny v této části je tak úprava, že Generální finanční ředitexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
K § 53
Zákon o spotřebních daních se navrhuje novelizovat ve smyslu implementace ustanovení tohoto zákona týkaxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxků měla být původně řešena právě v zákoně č. 379/2005 Sb., do kterého svým obsahem také patří. Projednávání návrhu zákona č. 379/2005 Sb. v Poslanecké sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xstanovení na žádost Ministerstva zdravotnictví zahrnuta do zákona o spotřebních daních, a to s účinností od 1. ledna 2004. Vzhledem k tomu, že omezení pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxět Ministerstva financí přistoupeno k implementaci těchto ustanovení do předkládaného návrhu zákona.
K bodům 1 až 3
Ruší se část čtvrtá, která zahxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předkládaného zákona. Nejedná se však o úplnou implementaci. Některá opatření do návrhu tohoto zákona převáděna nejsou (např. možnost prodeje tabákxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnice stánku s občerstvením).
V návaznosti na tyto úpravy se ruší ustanovení zákona o spotřebních daních, která vymezují přestupky na úseku omezení prxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí vymezující skutkové podstaty správních deliktů na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků. Tyto správní delikty včetně souvisejících pxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o spotřebních daních.
K § 54
V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxeje lihovin.
ČÁST DESÁTÁ
K § 55
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potrxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení týkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin ze zákona o spotřebních daních do předkládaného zákona. Jedná se o legislativně-tecxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyjmuta a zařazena mezi ostatní navrhované povinnosti v působnosti předkládaného návrhu zákona, jejichž kontrolu by měla vykonávat Státní zemědělskx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxo dokončení.
ČÁST JEDENÁCTÁ
K § 57
Navržená změna zákona o léčivech stanoví podmínky, za kterých je možné vybavix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxvaného pacienta, kterému je poskytována léčba návykové nemoci, jejíž součástí je užívání metadonu. Návrh upřesnění právní úpravy vychází z potřeb paxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xaměstnání, nemůže dostavit každý den k požití metadonu do ambulance lékaře. Individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem metadonu je staxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxm se zvýšila i úspěšnost léčby.
Navržené znění reflektuje jeden z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku č. 508 podpořených v rámci třetího čtení v Poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxatněný v rámci mezirezortního připomínkového řízení 2015. Důvodem je, že současné znění § 67 odst. 4 zákona o Policii České republiky neřeší, kdo hradx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
x § xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxžbu je třeba doplnit do výčtu § 2 a následujících ustanovení zákona o zdravotních službách, které se přímo dotýkají poskytování zdravotních služeb.
Vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxavotní péče. Upravují se rovněž práva a povinnosti poskytovatele záchytné služby.
Osoba vyzvaná k ošetření v záchytné stanici je povinna se ošetření x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxravách obou zákonů. Do zákona o zdravotních službách je proto doplněno ustanovení, které stanoví, že záchytná služba je poskytována bez souhlasu pacxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xxxxxxxx xové paragrafy obsahující podmínky pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení, a to tak, aby krajský úřad mohl udělit povolení, kterx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxifické subpopulace nebo při specifických příležitostech a kde je jejich poskytování odůvodněné z hlediska ochrany veřejného zdraví, jako jsou screexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx proti diabetu“, „Den boje proti AIDS“ apod., screeningová vyšetření protilátek vybraných infekcí u rizikových skupin jako jsou injekční uživatelé dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxí standardy poskytování zdravotních služeb, ochrany pracovníků a ochrany veřejného zdraví, které jsou i nadále vyžadovány.
Navržené znění ohledně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
V § 39 zákona o zdravotních službách se upravuje použití omezovacích prostředků při poskyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiných mírnějších postupů. Zároveň musí být důvod a výsledek každého použití omezovacího prostředku zaznamenán do zdravotnické dokumentace vedené x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxntrální evidence obsahuje souhrnné údaje o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok, a to pro každý druh omezovacího prostřexxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxů od použití omezovacího prostředku, tedy bude na poskytovateli, aby použití zaznamenal, ale je nerozhodné, zda takto bude činit okamžitě po jeho použxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
x x xx
x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xově stanoví, že záchytná služba je zdravotní službou. Tato služba je poskytována osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které nejsox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxečné odeznění intoxikace alkoholem a jinou návykovou látkou, a to pod dohledem zdravotnického personálu. Záchytná služba je poskytována v záchytné sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxající, a to pokud jsou naplněny stanovené podmínky pro umístnění osoby do záchytné stanice. V odstavci 3 je uveden výčet činností, které zahrnuje záchyxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územně samosprávní celky.
K § 89b – Umístění v záchytné stanici
V odstavci 1 se stanoví bližší podmínky pro umístění a pobyt v záchytné stanici. Osobx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxatší než 24 hodin.
Odstavec 2 obsahuje výčet osob, které z důvodu vážného zdravotního stavu nebo z důvodu věku nelze v záchytné stanici umístit. Zákon nxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých změn zdravotního stavu u dětských pacientů.
V odstavci 3 je staveno, že o umístění osoby v záchytné stanici s ohledem na posouzení zdravotního stavx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxváním sebe, jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele záchytné služby, je pro poskytovatele záchytné služby (personál záchytné stanice) staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxence
nebo trestu odnětí svobody. Odstavec 4 tak reaguje na skutečnost, že na záchytnou stanici jsou velmi často umístěny osoby, které jsou nezvladatexxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xude doporučena další odborná péče.
K § 89c – Doprava do záchytné stanice
V odstavci 1 je stanoveno, že dopravu osoby, která je určená pro pobyt v záchyxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xlužby v případě, že dopravu zajišťuje zdravotnická záchranná služba nebo zdravotnická dopravní služba. Jedná se zejména o případy, kdy se dopravovanx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xpravuje povinnost pro poskytovatele záchytné služby oznámit ošetření osoby v záchytné stanici jejímu registrujícímu poskytovateli zdravotních slxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxípadě, že je ošetřená osoba nezletilá, oznamuje se ošetření v záchytné stanici též jejímu zákonnému zástupci a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Oxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice
V případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, dopravu do záchytné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dopravou uhradila, a tomu poskytovateli zdravotních služeb, který záchytnou službu poskytl.
Pokud je záchytná služba poskytována osobě nezletilé xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxholu nebo jiné návykové látky, hradí náklady spojené s dopravou a poskytováním zdravotních služeb v záchytné stanici instituce, jejíž zástupce k poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxváno dnem 31. prosince 2016.
K příloze
Příloha v návaznosti na § 9 odst. 2 zákona obsahuje v části A grafickou značku „Kouření zakázáno“ a v části B grxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxona zákaz kouření
Porovnání navrhované a stávající regulace v § 8 zákona č. 379/2005 Sb. (zjednodušeně)Poznámky: § 17 – opatření obcí k omezenx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxoly, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let).
PŘÍLOHA č. 2
Přehled komplexu možných opatření v obxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Výběr převážně věcně  I  Příklady opatření uvedených/doporučovaných v  I
I  zaměřených článků  I   FCTC a příslušných prováděcích pokynech   I
I Ráxxxxx xxxxxx xxx x  x  xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I I Čl. 6 - Cenová a daňová I zdanění tabákových výrobků, omezení I I opatření ke snižování I prodeje/dovozu tabákovýcx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I I Čl. 8 - Ochrana před I - zavedení účinných atd. opatření poskytujících I I expozicí tabákovému I ochranu před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxx xxxxxby na dalších veřejných místech I I I - efektivní právní úprava I I I - informovat, konzultovat a zahrnout veřejnost k I I I zajištění podpory a snadné implexxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx atd. I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 9 - Regulace složek I Regulace složení tabákovýxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x x xx4/2003 Sb. atd. (bude implementována směrnice I I I 2014/40/EU) I I-------------------------I---------------------------------------------xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxa: zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. I I I 344/2003 Sb. atd. (bude implementována směrnice I I I 2014/40/EU) I I-------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxní, možnost zavedení generického balení I I výrobků I atd. I I I I I I Legislativa: zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. I I I 344/2003 Sb. atd. (bude implemenxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxdělávací programy a informační kampaně I I komunikace, školení a I zaměřené na různé cílové skupiny I I veřejné povědomí I I I I Aktivity: např. dotační prxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I x xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxiva: zákon č. 40/1995 Sb. atd. I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 14 - Opatření ke I Pokynxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxlávání zdravotnických profesí a I I na tabáku a ukončení I dalších. I I jeho užívání I I I I Legislativa: zákon č. 379/2005 Sb. (návrh I I I zákona) I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xtd. I I obchod s tabákovými I I I výrobky I Legislativa: Zákon č. 353/2003 Sb., vyhláška č. I I I 467/2003 Sb., zákon č. 379/2005 Sb. atd. (bude I I I implemenxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxje mladistvým, prodejní automaty, I I nezletilým a I zákaz samoobslužného prodeje atd. I I nezletilými I I I I Legislativa: zákon č. 379/2005 Sb. (návrh x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx x Prosazování ekonomicky udržitelných alternativ I I podpory pro ekonomicky I pro pracovníky v tabákovém průmyslu (pěstitele, I I udržitelné alternatxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I I Čl. 18 - Ochrana I zohlednění ochrany zdraví a životního prostředí I I životního prostředí a I při pěstxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Čl. 19 - Odpovědnost I Trestně právní odpovědnost za porušení právní I I I úpravy v oblasti kontroly tabáku, umožnění I I I kompenzací za zdravotní dopady xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------------------------------------I I Čl. 20 - Výzkum, dohled I Výzkum zaměřený na různé aspekty kontroly tabáku I x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x x x x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
V Praze dne 30. května 2016
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxopními látkami, zahrnují např. náklady na poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb, náklady spojené s trestnou činností páchané v důsledkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx x roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx6. Dostupné z www.deathsfromsmoking.net.
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxav 2014.
x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxivani-tabaku-v-ceske-republice-2015.
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé v roce 2014 za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. Dostupné z: http://www.hbsc.upol.cz/
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzdravi/gyts-2011-country-report.
x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxents/czzp/zavislosti/Uzivani_tabaku_a_alkoholu_v_Ceske_republice_2012.pdf.
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxři: PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Pavla Chomynová. Dostupné z http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2012_zaostrenoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxsmokefreepartnership.eu/map/index.html
xx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxtp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_fact_cz_en.pdf
xx xxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxwww.ipsos.cz/cechum-vadi-koureni-v-restauracich-stale-vic/)
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzdravi/gyts-2011-country-report.
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx v roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxající se tabákových výrobků, z roku 2012, která jsou vztažena k populaci ČR. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx %; Doutníky 3,4 %;ů Bezkouřové výrobky 0,6 % - http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf.
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx x xxx x x xxx xxxxx xxxx xstimated monetary value of years of life lost (YLL) due to smoking v rámci Vyhodnocení dopadů doprovázející k návrhu revize směrnice týkající se tabákoxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx x xxxxavci č. 2 písm. b) smluvní strany vyzývají k zvážení takových opatření, jejichž cílem by měla být mimo jiné minimalizace potenciálních zdravotních rizxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc/PDF/cop6/FCTC_COP6(9)-en.pdf.
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxespor.eu/addictcz.html
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx 1 a odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 písm. a), b), c) a d) a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Vězeňská služby svými pracovníky, jsou předběžně vyčísleny na cca 6 583 tis. Kč v roce 2016, cca 10 971 tis. Kč v roce 2017, cca 15 360 tis. Kč v roce 2018 a dalxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiktologa) ve věznicích, s čímž počítá i návrh Koncepce Vězeňské služby do roku 2025. Jednalo by se konkrétně o přijetí nových občanských zaměstnanců, a xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtních služeb spojených s odbornou péčí bude třeba navýšit též počet nelékařských zdravotnických pracovníků s odborností v oboru adiktologie, a to ve sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx x xoce 2016, 9 987 tis. Kč v roce 2017 a konečně 13 982 tis. Kč v roce 2018.
Zpět na text

Související dokumenty