LIT219529CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
MUDr.
Svatopluk
Němeček,
MBA
Ministr zdravotnictví:
                
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvých látek
I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I
Zpracovatel / zástxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-------------------------------------------------I I
Implementace práva EU: Ano - částečná
(směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES) - I I implementují se některá ustanovení čl. 18 a 20 odst. 6 a dochází k sjedxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I
2. Cíl návrhu zákona
I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I Hlavxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxhrany veřejného zdraví, zejména pokud I I jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými I I látkami v rovině sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxami a tím i nabytí právní I I jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti. I I I I K dílčím cílům patří: I I I I I - posílení ochrany před úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxzení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků, a alkoholických nápojů včetně I I implementace ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebnícx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxvozovny stravovacích služeb vedoucí k omezení I I dostupnosti alkoholu dětem a mládeži, I I I I - úprava právního ukotvení v oblasti organizace, koordinxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxných stanic, zejména uvedení do souladu I I se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, přesun právní úpravy do zákona o I I specifických zdravoxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbám mladším 18 let (navrhováno např. rozšíření o další kontrolní I I orgány, rozšíření o nové skutkové podstaty správních deliktů, úprava sankcí za sprxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------------I I
3. Agregované dopady návrhu zákona
I I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxx------------------------------------------------------------------------------------------------I I V roce 2007 činily celospolečenské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxholu I I 16,4 miliard Kč a u nelegálních návykových látek 6,7 miliard Kč2). Jiné studie či odborné odhady I I nasvědčují tomu, že společenské náklady spojxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxx xnaha o celkové snížení užívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků I I atd. v ČR. Snížení spotřeby těchto výrobků může vést v dlouhodobém horizonxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxch návykových látek souvisí. I I
Dopady na státní rozpočet
I I - dopad na výběr spotřební daně u tabákových výrobků způsobený omezením kouření v restaurxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xč (kvalifikovaný odhad). Dále zejména I I kapitola 2.1.1 Ochrana před expozicí tabákovému kouři na různých typech míst I I - možnost zvýšených nákladů kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrné péče osobám s adiktologickou poruchou Vězeňskou službou xx x xxx x x xxxxxxxx xxxx x xxx x x
xxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxkytováním zdravotních a sociálních I I služeb pro osoby užívající návykové látky. Kupříkladu při zvažovaném snížení roční spotřeby I I tabákových výrxxxx x xx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx na výše uvedené I I se však může jednat i o daleko větší úspory související se zlepšením zdravotního stavu I I obyvatelstva. Dále zejména viz Kapitola 2.1xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I I
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO
I I---------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxdeje tabákových výrobků, elektronických cigaret, alkoholických nápojů atd., a to zejména v I I souvislosti s omezením prodeje těchto výrobků a zpřísnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x x xxxxxx xxsků v této průmyslové sféře. Na druhou stranu lze předpokládat nárůst zisků v jiných I I průmyslových odvětvích. I I Při zavedení úplného zákazu kouření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xteré I I tento zákaz již zavedly, nepředpokládají. I I-----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I I Změna právní úpravy koordinace a realizace protidrogové politiky územními samosprávními celky, I I zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxních samosprávních celků. I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
1 xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxými účinky užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek.
Nově zákon například:
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxí ve vnitřních prostorech restaurací, kaváren, barů, dále ve vnitřních prostorech divadel, kin, sportovních hal apod., kouřit se nebude moci ani na nexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xbjemu,
-
stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
-
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU, tzv. nová tabáková směrnice, která upravuje přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxizace o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), jejíž smluvní stranou se ČR stala dne 30. srpna 2012, na národní úrovni pak xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí a jejich akčních plánů.
Předložený návrh zákona vychází z materiálu, který byl schválen vládou dne 3. června 2015 (usnesením č. 417). Vládní návrh zxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx pozměňovacích návrhů nebyl na základě závěrečného hlasování č. 172 přijat. Z následného jednání Koaliční rady dne 27. května 2016 vyplynulo, že návrh xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xodpořeny jako pozměňovací návrhy v rámci 3. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Na základě závěrů jednání Koaliční rady nebyl zapracován scxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření, jenž byl v rozporu s cílem sledovaným předkladatelem.
V návrhu pak byly nad ráxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xvedeným okolnostem i naléhavé nutnosti znovupředložení návrhu nebyla zásadněji měněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace a text důvodové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxí a cíle
2.1 Název
Stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochrxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „zákon č. 379/2005 Sb.“), lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Škodlivé užívání alkoholu, užívání tabáku a osxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxálního, ekonomického, bezpečnostního i trestněprávního.
Zákon reguluje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxe dále opatření týkající se snížení rizik souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, jako je ochrana před nepřímým tabákovýx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxeré jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vymezuje poskytovatele odborné péče a ukládá zdravotnickým pracovníkům povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nastavuje koordinační a finanční mechanismy a rámec protidrogové politiky včetně vymezení odpovědnosti orgánů státní správy, krajů, obcí a dalších xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xne 1. ledna 2006 s dílčím odložením účinnosti vybraných ustanovení k 1. červenci 2006 a 1. lednu 2007 a nahradil zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkohxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx x79/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát dílčím způsobem novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit tak stávající právní úxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxkona č. 379/2005 Sb. vyplýval poprvé pro Ministerstvo zdravotnictví z Plánu legislativních prací vlády na rok 2011, schváleného usnesením vlády č. 6x xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xonzultacích zahrnoval, přistoupil předkladatel ke zpracování návrhu nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnávání návrhu zákona si však mimo jiné s ohledem na složitost věcné problematiky a její mezirezortní a mezioborový charakter vyžádalo více času, než se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxomínkového řízení, nicméně z důvodu pozdějších změn politické situace v České republice ve druhé polovině roku 2013 byl následně jeho legislativní prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí zákon č. 379/2005 Sb., vyplýval z Plánu legislativních prací vlády na rok 2015, který byl schválen usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056. Usnxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx15. Úkol dokončit legislativní práce na tomto návrhu zákona vyplývá rovněž z usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 735 k realizaci „
plánu nulové toleranxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxm ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017. Novelizace zákona č. 379/2005 Sb. byla také jedním z úkolů (č. 9.5) Akčního plánu realizace Národní stxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxlila svým usnesením č. 219 ze dne 27. března 2013. Návrh zákona přispěje také k naplnění úkolů a cílů dalších strategických dokumentů v oblasti veřejnéhx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkoholem v České republice pro období 2015 – 2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018), ale i mezinárodních.
V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxe tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), jejíž smluvní stranou se ČR stala dne 30. srpna 2012 (č. 71 Sb. m. s.). FCTC je standardní mnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxími, environmentálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozice tabákovému kouři prostřednictvím rámce opatření pro kontrolu tabáku, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxpozice tabákovému kouři.
Nově navrhované opatření směřující k omezení dostupnosti alkoholu a jiných návykových látek osobám mladším 18 let vycházx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxvena v únoru 2011 v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky z pověření předsedy vlády.
Návrh rovněž zohledňuje některé náxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxéna o změnu přístupu k protidrogové politice, a to nově jako k protidrogové politice, která zahrnuje též problematiku hazardního a patologického hráčxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx4 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxxxcí se přeshraničního prodeje tabákových výrobků a elektronických cigaret na dálku. Dále se v některých případech navrhuje přejmout novou terminologxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Užívání tabáku
Spotřeba tabáku je pokládána v dnešní době ve vyspělých státech za nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxdle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v České republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 18 tisíc lidí3). Jedná se o celxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x x xx xřípadů rakoviny plic
-
až xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxx xxxtěji kardiovaskulární onemocnění (např. infarkt myokardu, mozkové příhody) atd.4)
Na zdraví člověka má škodlivý vliv nejen samotná spotřeba tabxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
V průběhu let 1997 až 2014 nedošlo k výraznějším změnám v prevalenci kouření v populaci ČR. Podíl kuřáků, včetně příležitostných, se v dospělé populacx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxh kuřáků v roce 2015 populaci ČR celkem 24,1 % (muži 27,3 % a ženy 21,1 %), což představuje oproti roku 2014 (31,3 %) statisticky významný pokles o 6, 2 %. Vícx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrendech.
Česká populace kouří převážně cigarety. Nejvyšší výskyt kuřáctví je podle šetření SZÚ ve věkové kategorii 15 – 24 let. Míra výskytu kuřáctví xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxo tabákovému kouři ve svých domovech (nevyšší podíl na těchto počtech má nejmladší věková skupina 15 – 24 letých) a vysoký podíl nekuřáků byl vystaven taxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxormací SZÚ e-cigarety 2,3 % osob (3,2 % mužů a 1,4 % žen). V porovnání s rokem 2014 došlo k výraznému poklesu na hranici statistické významnosti.5),6)
Poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyplývá, že dostupnost tabákových výrobků je u mladých lidí i navzdory zavedeným legislativním opatřením vysoká. Například podle výsledků mezinároxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdelně kouří 11 % patnáctiletých chlapců a 16 % patnáctiletých dívek. ČR je ve srovnání zemí HBSC stále v tomto ohledu nadprůměrná7).
Podle výsledků jinx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxla v roce 2011 realizována rovněž v ČR, uvádělo aktuální užívání některé z forem tabáku 36,5 % dětí (30,6 % kouření cigaret) ve věku 13 – 15 let. Téměř 45 % soxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxadují nedostatečnou ochranu dětí před expozicí tabákovému kouři. V roce 2011 uvádělo 45,8 % dětí ve věku 13 – 15 let z ČR expozici tabákovému kouři v uzavřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xístech zakázáno8).
Konzumace alkoholu
Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxižně 10 litrů čistého alkoholu za rok na obyvatele, včetně dětí. Nepříznivá je rovněž skladba spotřeby, kdy sice přibližně polovina celkové spotřeby jx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. ze šetření Státního zdravotního ústavu, provedeného v roce 20129). Podle výsledků tohoto šetření 12,5 % dospělé populace konzumuje alkohol pravidexxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx % pak za problémové pijáky. Časté pití nadměrných dávek alkoholu (tzv. binge drinking), tj. týdně nebo častěji, udávalo 17 % dotázaných (muži 25 %, ženy x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xásilné chování apod.)
Rozdíly podle vzdělání jsou statisticky významné, vysokoškoláci udávají časté pití nadměrných dávek ve srovnání se středoškxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxru užívání alkoholu nejen u dospělých ale i dětí a mladistvých do 16 let. V roce 2011 ČR zaujala v rámci evropského srovnání první místo ve spotřebě alkohoxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxních 30 dnů. Srovnání proběhlo na základě Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), ze které dále vyplývá, že alkohol v ČR pilo aspoň jexxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxol více než 20krát v životě). Mezi chlapci a dívkami jsou statisticky významné rozdíly – mezi dívkami je sice nižší zastoupení abstinentů, ale zároveň uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxž 3krát v posledním měsíci konzumovala pětina studentů (21 %). U chlapců vzrostl výskyt pravidelného pití piva a destilátů, u děvčat vína a destilátů. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xládeží mírně klesá podíl pravidelných konzumentů alkoholických nápojů, v roce 2011 byl zaznamenán nárůst pravidelné konzumace všech typů alkoholicxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxace vína. U obou pohlaví došlo k nárůstu konzumace alkopops.
Dalším znepokojujícím indikátorem problémového pití je výskyt časté opilosti, kdy alesxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx), kdy větší výskyt je zaznamenán u chlapců.
Dalším znepokojujícím výstupem výše uvedené studie je skutečnost, že mladiství opakovaně uvádí vysokou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Mezi studenty, kteří uvedli konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech, byla zjišťována frekvence a způsob získávání alkoholu. V posledních 30 dnech sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxtkrát. Více než 77 % uvedlo konzumaci alkoholu v restauraci, baru nebo diskotéce, z toho 18 % uvedlo konzumaci alkoholu na uvedených xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxrodní studie životního stylu školních dětí (HBSC), bylo v roce 2014 zjištěno, že pití alkoholu alespoň jednou týdně uvedlo 4 % dívek a 5 % chlapců mezi 11-xxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoholu mladými lidmi je dalším a rovněž jedním z významných faktorů, což se projevuje mj. i ve statistických údajích, které poukazují na nebezpečí podávxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xlastních rodičů dětí a mládeže, kdy více než dvě třetiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě před dosažením třináctého věku života, a to nejčaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxky užívání alkoholu se negativním způsobem promítají celkově do života mladistvého (problémy ve vztazích s rodiči a přáteli, úrazy, snížená výkonnosx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxakovaně prokázány. Podle šetření SZÚ provedeného v roce 2012 s rostoucí konzumací alkoholu vzrůstá prevalence kuřáků. Nejsilněji byla souvislost mexx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx %.
Odborné studie v posledním desetiletí také poukazují na vysoký podíl užívání alkoholu v možném propojení s užíváním jiných nelegálních drog u mladxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxiv návykovou látkou, včetně alkoholu (především děti mladší 15 let), tím výrazně větší vzniká riziko rozvoje závislostí na jiných návykových látkáchx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo drogy a drogové závislosti, je rozsah užívání drog v obecné populaci ČR dlouhodobě stabilní. Nejčastěji užívanou nelegální drogou jsou konopné látkxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní ostatních nelegálních drog se pohybuje na výrazně nižší úrovni – celoživotní zkušenost s extází uvádí cca 6 %, s halucinogenními houbami 4 % a s pervitxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti s ostatními drogami jsou téměř nulové. Užívání nelegálních drog je vyšší mezi muži a mladými dospělými ve věku 15–34 let. Ve srovnání s r. 2013 došlo k pxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxstu rovněž ve skupinách 45–49 a 50–54 let). Současně však byl zaznamenán stejně jako v r. 2013 další nárůst míry prevalence užívání konopných látek ve věxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xpiátů/opioidů se v r. 2014 opět zvýšil, a to u všech typů drog i injekčních uživatelů. V r. 2014 dosáhl střední odhad počtu problémových uživatelů opiátůxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xtudie ESPAD v roce 2011 vyplývá, že dochází k postupnému poklesu zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Zároveň také došlo k poklesu subjektivně vnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxtější zkušenosti s užíváním konopných látek, kterou uvedlo celkem 42,3 % dotázaných studentů (vyšší zkušenost uváděli chlapci), čímž se Česká republxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxocení a sdílení dobré praxe by mělo také pomoci při dalším prosazování opatření v oblasti protidrogové politiky.
Z hlediska právní úpravy byly identxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxm v prostředí, současná právní úprava je v některých ohledech mírnější než v jiných zemích EU11) a jako takovou ji lze považovat za nedostatečnou,
jak uxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření atd. Současná právní úprava však především umožňuje na řadě míst jen částečný zákaz kouření, ač podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxzicí tabákovému kouři neochrání. Nejedná se tedy v praxi o komplexní ochranu před expozicí tabákovému kouři, jak doporučuje čl. 8 FCTC. Právní úprava rxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxračních zařízení, stávající právní úprava, kdy provozovatel má možnost provozování kuřáckého zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory, je z hlxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních12), nevyhovující. Dokládají to i odborné průzkumy. Např. podle výsledků průzkumu Evropské komise (Spxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x posledních 6 měsících 53 % procent respondentů z ČR (EU28 průměr: 12 %), v případě zařízení jako bary, pivnice apod. 83 % respondentů z ČR (EU28 průměr: 25 xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xvropské unie, kde je možno provozovat čistě kuřáckou restauraci
. V dubnu 2015 byl mezinárodní nevládní organizací Smoke Free Partnership uveřejněn pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxauracích. Jedná-li se o zařízení typu baru, zde je situace obdobná – ČR je jednou ze dvou zemí EU, které zde kouření neregulují (více viz: http://www.smoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxbě poukazují některé občanské iniciativy i průzkumy veřejného mínění. Například podle výzkumu agentury IPSOS a Fakulty sociálních věd Univerzity Kaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx
xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stejně jako 67 % občasných a 79 % příležitostných kuřáků.14)
Dlouhodobá podpora občanů ČR pro zavedení úplného zákazu kouření v restauracích vyplývá x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdi v kouření. Podle výsledků jiného výzkumu provedeného agenturou IPSOS a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v září 2012 zaměřeného na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pak kouří téměř jen v těchto zařízeních. Pokud by v těchto zařízeních platil zákaz kouření, podle vlastních slov by vůbec nezačala kouřit čtvrtina (24 %x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxil zákaz kouření v těchto prostorách, s kouřením by vůbec nezačali.
Dostupnost tabákových výrobků a souvisejících výrobků u osob mladších 18 let
Vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx síti, neboť nákup cigaret v obchodě uváděla téměř polovina (47,6 %) současných kuřáků (ze skupiny dětí ve věku 13 až 15 let), přičemž 68 % z nich nebyl v posxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb (kuřáckých pomůcek) a elektronických cigaret
Vzhledem k vývoji na trhu, který sebou přinesl řadu nových produktů atd., současná právní úprava
nedxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xyto výrobky lze v současnosti prodávat např. v prodejně s jakýmkoliv sortimentem, jakoukoliv formou, pokud lze ověřit věk kupujícího, a nejsou ani určxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxckých nápojů. Z právního hlediska je problematická také dvojkolejnost, kterou představují ve vztahu k stávající právní úpravě v zákoně č. 379/2005 Sbx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků. V současné právní úpravě tak existují množiny míst, kde je prodej tabákových výrobků povolen buď podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xrodejních míst souvisí i výskyt reklamy na tabákové výrobky, která není v místě prodeje tabákových výrobků v ČR zakázána (podle zákona č. 40/1995 Sb.). xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxí v místě prodeje.
Elektronické cigarety a další související výrobky
Vzhledem k době svého vzniku současná právní úprava rovněž nedostatečně refxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xabák
– jako bylinné cigarety, bylinné směsi do vodních dýmek apod.
S xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tytéž návykové vlastnosti a neobsahují tabák. Bylinné výrobky určené ke kouření považují spotřebitelé často za neškodné nebo méně škodlivé produktyx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxO se pro výrobky typu elektronické cigarety používá někdy termínu ENDS (electronic nicotine delivery systems). Taktéž se lze setkat s elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi se lze v případě tohoto typu výrobků (nikotinových i beznikotinových) setkat s problémy týkajícími se především jejich nedostatečného značení, nexxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí definice pro účely zákona č. 379/2005 Sb.
Pro určení povinností souvisejících s uváděním elektronických cigaret na trh je určující, do jaké kategoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxostředkem, v případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání kouření (žádná elektronická cigareta nebylx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy jako prosté alternativy klasické cigarety/jiného tabákového výrobku určeného ke kouření. Uvádění elektronické cigarety na trh se bude v těchto příxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně nahlížet jako na nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xávisí na obsahu nikotinu ve směsi.
Posílení regulace týkající se zajištění větší bezpečnosti a kvality nikotinových elektronických cigaret, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxntací směrnice č. 2014/40/EU sice budou předmětem novelizace především právních předpisů v gesci Ministerstva zemědělství, nicméně o kategorizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxnto návrh zákona.
Dostupnost alkoholu
Současná právní úprava rovněž nedostatečně reaguje na vysokou spotřebu alkoholických nápojů v ČR, o které xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlem 2012 – 2020, patří mezi vysoce účinné nástroje pro omezení této až alarmující spotřeby, omezení dostupnosti prodeje a podávání alkoholických nápoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxž obtížně kontrolovatelná
. Je proto potřeba omezit místa prodeje a podávání alkoholických nápojů, především pak místa, kde v praxi nedochází k účinné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxntroly prodeje a dostupnosti alkoholických nápojů je nutné se xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí podzimních měsíců r. 2012).
V praxi nyní působí interpretační potíže
neurčitost definice alkoholického nápoje
pro účely zákona č. 379/2005 Sb. – xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxa č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů, podle které je nealkoholickým nápojem
nápoj do 0,5 % axxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnání v užívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let věku
, a to i přes zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů těmto osobám, je třeba zxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxto osobami. Tato opatření by měla podpořit omezení dostupnosti alkoholu u dětí a mládeže v místech prodeje alkoholických nápojů.
Hlavní problém spočxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán či orgán kontroly ve chvíli, kdy není schopen v praxi dokázat, že mladistvý zjevně pod vlivem alkoholu se do tohoto stavu dostal právě v podniku, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxe umožnil.
Dalším klasickým případem důkazní nouze je situace, kdy nelze mladistvému dokázat, že alkoholický nápoj byl určen jemu a ne osobě ve věku nax xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí tato osoba přistižena přímo v okamžiku nalití a podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let
. A ani to nemusí být dostatečně prokazatelným protiprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxě, kdy je osoba mladší 18 let v daném podniku zjevně pod vlivem alkoholu, může argumentovat, že do podniku v tomto stavu již přišla, čímž se prokazování prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxné legislativní úpravy nachází, na minimum a zvýšit odpovědnost prodejce alkoholických nápojů, a to i s ohledem na skutečnost, že dostupnost alkoholixxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti alkoholu a jiných návykových látek
V současné době je rovněž
problematika vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek upravena nexxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxastněných stran při řešení úhrad tohoto vyšetření. Dále jsou opakovaně podávány různé právní výklady k problematice orientačního vyšetření na přítoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx obecní policií nebo osoby, která je pověřená kontrolou osob.
Typy odborné péče
Současná právní úprava typů odborné péče, která se poskytuje osobáx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu v oblasti poskytování zdravotních služeb
.
Záchytná služba
V nesouladu se zákonem o zdravotních službách je rovněž vymezení oblasti protialkohxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xterým jsou zdravotní služby poskytovány. V současné době rovněž chybí právní ukotvení minimálního technického a věcného vybavení zařízení, ve kteréx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxckých zdravotních službách.
Koordinace a realizace protidrogové politiky
Vláda v roce 2014 přijala v rámci Národní strategie protidrogové polixxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo a patologického hráčství. Současné vymezení koordinace a realizace protidrogové politiky je nevyhovující.
Aktuální právní úprava neupravuje fuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xx xealizaci protidrogové politiky podílejí. Právní úpravou bude nově reflektován vývoj v oblasti protidrogové politiky a bude tak ukotvena možnost zříxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se jeví současná právní úprava jako nadbytečná. Ústřední orgány státní správy se na řešení problematiky protidrogové politiky podílejí v rámci svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx upravit povinnosti územních samosprávných celků, a to tak, aby jim byla dána možnost reagovat na aktuální situaci v oblasti užívání návykových látek a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i kontrolními orgány kritizována
nedostatečná vymahatelnost zákona č. 379/2005 Sb.
Platná právní úprava je v části týkající se kontrol, správních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxst absence odkazů na konkrétní ustanovení, k jejichž porušení se daný správní delikt váže. Současně je třeba zpřehlednit a nastavit sankce za jednotlixx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxtno rovněž na stav, kdy má být zákon č. 200/1990 xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxpky a řízení o nich. Legislativní proces již byl u nové právní úpravy zahájen a je nutno rozhodnout, kam umístit obsah zvláštní části – mj. i § 30 přestupky xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxítnutí skutkové podstaty přestupků do zvláštních zákonů upravujících danou oblast. Nezbytné terminologické a jiné úpravy zasluhuje také samotný výxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xákonem zakázaných atd.) a byla přehodnocena možnost sankcí, zejména výše pokut u většiny přestupků na tomto úseku a upravit určení orgánů pro přestupkxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxkonů.
Po zhodnocení stávajícího stavu je třeba konstatovat, že zákon č. 379/2005 Sb. je v mnoha ohledech nevyhovující a zastaralý. Jednak v části týxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxrobků a výrobků souvisejících, dále oblasti realizace protidrogové politiky a problematiky záchytných stanic.
Právní úpravu je třeba uvést do soxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx některé další právní předpisy jako přestupkový zákon (především § 30), aj.
2.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Kromě zákona čx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxku a alkoholu:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxrou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších pxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů.
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních slxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 123/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád vxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xbcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxní činnosti:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxerých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xaních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
V oxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti sociálně-právní ochraxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xdborné péče:
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších přxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xepubliky, ve znění pozdějších předpisů.
Související
judikatura
Existuje
judikatura
soudů týkající se přímo či nepřímo oblasti působnosti nxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxdání obecně závazné vyhlášky atd.
2.4 Identifikace dotčených subjektů
Navrhovaná právní úprava se týká zejména následujících subjektů:
Orxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxncí,
-
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
-
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxx republiky,
-
Policie České republiky,
-
orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice),
-
Česká obchodní inspekce,
-
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxd pro ochranu osobních údajů
-
správce spotřební daně,
-
orgány Celní správy České republiky,
-
orgány Finanční správy České republiky,
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx tabákových výrobků
-
velko a maloobchodníci s tabákovými výrobky, bylinnými výrobky určených ke kouření,
-
prodejci a distributoři elektroxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxovozovatelé prodejních automatů
-
výrobci účetních a skladových softwarových řešení
Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb a odboxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxkou poruchou
-
poskytovatelé zdravotních služeb
-
poskytovatelé sociálních služeb osobám s adiktologickou poruchou
Rada vlády pro koorxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxx
-
Zaměstnanci
-
Zaměstnanci v pohostinském sektoru (zejména zaměstnanci provozoven stravovacích služeb).
2.5 Popis cílového stavu
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvého chování. Prioritním je v tomto ohledu posílení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o zdraví dětí a mladistvých, a současně snížení dopadů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxatřeními legislativního i nelegislativního charakteru k snížení výskytu užívání tabáku a konzumace alkoholu, zejména u dětí a mladistvých. Dopady zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxajících se kouření, zejména u mladistvých, a konzumace alkoholu patří Česká republika mezi nejhorší v Evropě, lze za vhodný cíl považovat snížení prevxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a tím i zvýšení právní jistoty a zefektivnění vymahatelnosti povinností v této xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxzšíření typu míst, kde bude zakázáno kouřit, řešení problematiky zařízení společného stravování - režimu ve vztahu ke kouření atd.),
b.
omezení dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xmezení míst prodeje lihovin a tabákových výrobků do tohoto zákona,
d.
dílčí implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU týkajxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxojů vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mládeži,
f.
sjednocení právní úpravy v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxce a provádění protidrogové politiky,
h.
přesun právní úpravy záchytné služby jako zdravotní služby do právní úpravy v oblasti specifických zdraxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx vymahatelnosti zákona, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let (zpřesnění půsoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxvní delikty, související novelizace přestupkového zákona).
2.6 Zhodnocení rizika
V případě neřešení výše uvedených problémů hrozí předevxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Jak již bylo uvedeno výše, v případě zachování současné právní úpravy by nadále přetrvávala nedostatečná vymahatelnost zákona, pokud jde o dodržovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxterpretační problémy spojené s platnou právní úpravou. Rovněž by nebyla provedena dílčí transpozice směrnice 2014/40/EU.
Ve spojitosti s návrhem zxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, ve vybraných prostorech. Zavedení této povinnosti bylo navrženo pracovní skupinou a reaguje na stávající praxxx xxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xožností, jak ji obcházet, zejména s ohledem na subjektivní hodnocení osoby zjevně pod vlivem alkoholu, či naopak možnost předstírání takového chovánxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xomu, že problematiku řešenou v návrhu zákona lze rozčlenit do několika relativně samostatných částí jsou tyto části řešeny v samostatných kapitolách x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnocování dopadů.
Nejprve je hodnocení zaměřeno na téma ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři, kde je prostor věnován zejména veřejným prostxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxnována opatřením, která směřují k omezení dostupnosti tabákových výrobků, zejména s ohledem na omezení jejich dostupnosti pro osoby mladší osmnáctí xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxéna s ohledem na jejich konzumaci mladistvými. Navazuje část, která se týká posílení vymahatelnosti zákona, a to jak pro oblast tabákových výrobků, tax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xyšetření na návykové látky a záchytných stanic.
Metodologická poznámka: První varianta – nulová u všech problematik
U všech analyzovaných proxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxstředí. Zároveň však nijak neřeší identifikované problémy, např. problém dostupnosti alkoholu dětem a mládeži do 18 let, a byla by tedy pokračováním sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxh by bylo možno dosáhnout, např. úsporu nákladů vynaložených v oblasti zdravotní péče na léčbu onemocnění souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu axxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxti komplexní ochrany před škodami působenými tabákem, poskytuje Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku (FCTC), jejíž smluvní stranou je od roku 2012 i Čexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxitika, čl. 9 - regulace obsahu tabákových výrobků, čl. 11 - balení a značení tabákových výrobků) tak snížení jejich nabídky (problematika xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe FCTC a provázanost s národní právní úpravou naznačuje přehled v příloze č. 2 této zprávy.
Hlavní věcné okruhy FCTC jsou rovněž promítnuty v setu záklxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
xxnitorování užívání tabáku a politiky v oblasti prevence,
-
Ochrany před tabákovým kouřem,
-
nabídky pomoci při odvykání užívání tabáku,
-
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
Zvyšování daní na tabák.
Na půdě WHO byl rovněž přijat dobrovolný globální cíl v oblasti chronických neinfekčních onemocnění, týkající se třicetixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxika.
Z výše uvedeného je evidentní, že ne všechna opatření lze řešit legislativní cestou. Vzhledem k současné právní úpravě v oblasti kontroly tabákux xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx bylo docíleno snížení výskytu užívání tabáku v populaci ČR ve střednědobém horizontu, bude třeba v nadcházejícím období přijmout řadu opatření a zajixxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxi aktéry připraven a následně vládou ČR vzat na vědomí dne 20. srpna 2015 (usnesením č. 671)
Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 201x
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xlnění Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018. Akční plán nastavuje konkrétní cíle, výstupy a aktivity vedoucí k jejich splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxvahy.
Z nelegislativních záležitostí by v budoucnu měla být věnována větší pozornost např. podpoře informačních kampaní zaměřených mimo jiné i na sexxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxiálně znevýhodněného prostředí, podpoře kvalitních a dostupných služeb pro odvykání kouření atd.
K snížení výskytu užívání tabáku v populaci ČR by mxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa č. 110/1997 Sb.) a některých dalších ministerstev v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/40/EU. Transpozice této směrnice do právního xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (mj. zavedení kombinovaných zdravotních varování na balení tabákových výrobků – jedno z nejefektivnějších opatření dle MPOWER), posílení regulace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxtu výše uvedeného bude tedy následující vyhodnocení témat souvisejících s tabákem zaměřeno pouze na dílčí oblasti související s oblastmi působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xíst
Zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři v prostředí, resp. nepřímému tabákovému kouři patří k závazkům plynoucím z článku 8 Rámcové úmxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxrana přijme a zavede v oblastech spadajících podle vnitrostátních právních předpisů do její vnitrostátní
jurisdikce
a v ostatních oblastech svých pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst, a podle potřeby na dalších veřejných místech.
“. Při revizi současných opatření je třebx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxm prostředí. Podle zásady č. 1 uvedené v prováděcích pokynech „
účinná opatření k zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři, jak uvádí článek 8 Rxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vytvoření nekuřáckého prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovému kouři... Jiná řešení než nekuřácké prostředí, včetně větrání, fxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkazy, vědecké i jiné, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři neochrání.
“.
Z prováděcích pokynů k čl. 8 FCTC vyplývá, že smluvní straxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxx
xxxxpokládané dopady těchto opatření shrnuje např. model SimSmoke16).
I------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxx
x
Popis
I
Předpokládaný dopad v %
I I I I
na prevalenci kouření v
I I I I
populaci
I I---------------------I--------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------I I Zákaz na pracovišti I Kouření omezeno na místa I 4 % s odchylkami podle I I mimo místa s I s ventilaxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Zákaz na pracovišti I Kouření omezeno I 2 % s odchylkami podle I I mimo společné I nevětrané společné I věku a pohlaví I I prostory I prostory I I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxtorech všech I I I I restaurací I I I---------------------I--------------------------I---------------------------I I Zákaz v I Zákaz ve všech I 0,x x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I I Zákaz na dalších I Zákaz ve 3 ze 4 (nákupní I 1 % dopad I I místech I centra, obchody, veřejná I I I I doprava a výtahy) I I I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx x x I publicita I pro prosazování a I v případě neexistence I I I propagaci zákonů I podpory I I---------------------I--------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxn stravovacích služeb. Jedná-li se o problematiku zákazu kouření na vnitřních pracovištích, která je řešena v obecné rovině zákonem č. 262/2006 Sb., zxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxo nově zařazeným místem podle návrhu zákona.
3.1.1.1 Omezení kouření v provozovnách stravovacích služeb
Varianta 1 - nulová
Předpokládá zachxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxx xrovozovaném zařízení kouření povoleno nebo zakázáno, nebo vyhradí stavebně oddělené nekuřácké a kuřácké prostory a o zvoleném režimu informuje hostx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xyhrazených ke kouření, a to pouze tam, kde nadále bude existovat většina plochy provozovny určené pro hosty jako nekuřácká
Kouření by bylo dovoleno pxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx nebude povoleno kouřit. Do právní úpravy by byla zařazena definice těchto prostor a požadavky na dostatečné větrání. Do těchto prostor by byl zakázán vxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxle těchto zařízení ohlašovací povinnost ohledně zvoleného režimu ve vztahu ke kouření. Tzn., že na trhu by existovala zařízení nekuřácká nebo zařízenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xrovozovnách
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxímé konzumaci na místě. Podniky, které prodávají pouze nápoje, by se mohly rozhodnout obdobně, jako je tomu u platné právní úpravy.
Varianta 4 – úplnx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 - nulová
NÁKLADY
Bez zásadního zvýšení nákladů u
podnikatelských subjektů, veřejných rozpočtů, spotxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxící situaci, kdy je možno zřizovat kuřácké provozovny a libovolně režim ve vztahu ke kouření měnit, s čímž souvisí i mj. zhoršení vymahatelnosti zákonex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, sociální atd., a rovněž se zvyšujícími se náklady souvisejícími s kontrolní činností.
Zaměstnanci provozoven stravovacích služeb:
I nadále bude v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstavováni tabákovému kouři v prostředí, s čímž jsou spojená četná zdravotní rizika a s tím související náklady (na léčbu, vyšší nemocnost, nižší produxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxahu ke kouření jakýkoliv typ zařízení bez žádoucích doprovodných povinností, které uvádí varianta č. 2.
Spotřebitelé – kuřáci:
I nadále budou dostupxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx většina plochy provozovny určené pro hosty jako nekuřácká
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty – provozovatelé provozoven stravovacích služeb:
Roxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy za tímto účelem. Tato
varianta by si u některých provozovatelů, v jejichž provozovně takové prostory dosud vybudovány nebyly, nebo zřizují prostorxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxlší náklady si mohou vyžádat režimová opatření, neboť ve stavebně oddělených prostorech určených ke kouření by neprobíhala obsluha a nebyla by umožněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxbatelné náklady, by souvisely s vyšší administrativní zátěží – oznamovací povinností.
Výrobci a distributoři tabákových výrobků:
Na základě zkušexxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxo zákazu a na přibližně poloviční hodnoty, tedy 2-5 %, v případě, že by došlo pouze k částečnému omezení kouření. Jako příklad mohou sloužit zkušenosti sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (např. výše zmiňovaná studie Simsmoke).
Zaměstnanci pohostinského sektoru:
Tato skupina zaměstnanců by i nadále byla vystavována tabákovému kouřx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxivity práce u této skupiny zaměstnanců atd. Expozice tabákovému kouři by však vzhledem k zavedeným režimovým opatřením byla nižší než u varianty č. 1 (kxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxčty:
Ochrana před expozicí tabákovému kouři nebude nadále v provozovnách stravovacích služeb, kde bude dovoleno kouřit, dostatečná. Lze očekávat nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxších společenských nákladů.
U orgánů státní správy a samosprávy a veřejných rozpočtů přinese oznamovací povinnost vyšší administrativní zátěž. Urxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxled o zařízeních, kde bude kouření dovoleno a kde nikoliv atd.
PŘÍNOSY
Podnikatelské subjekty – provozovatelé provozoven stravovacích služeb:
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xrovozovatele velkých provozoven, kde není problémem vytvoření stavebně odděleného prostoru určeného ke kouření. Avšak malé provozovny budou v konkxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxledem k nastaveným kritériím a snižující se společenské toleranci ke kouření ve srovnání se současným stavem sníží.
Varianta 3 - zákaz kouření v přípxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx ze zemí, kde došlo k zákazu kouření v barech a restauracích, ukazují, že zákaz kouření nesnižuje tržby, nelze předpokládat žádné významnější náklady. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxo u varianty č. 2.
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Ochrana před expozicí tabákovému kouři nxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxích věkových skupinách bude pravděpodobně nižší než v případě varianty č. 4.
PŘÍNOSY
Obyvatelé ČR
došlo by k redukci míst, kde dochází k expozici xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu kouři na pracovišti. Platí to, co je uvedeno u varianty úplného zákazu, ovšem v omezené míře.
Varianta 4 – úplný zákaz kouření
NÁKLADY
Podnikatxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxak bude kompenzován jejich nárůstem (podrobnější informace viz přínosy u této skupiny dotčených subjektů). Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx že v mnoha případech investovali do stavebního oddělení prostor. Konkrétní odhady investic, ani míra jejich dosavadní návratnosti dodány nebyly. Vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lze předpokládat v dlouhodobém horizontu pokles spotřeby tabákových výrobků a tím i možné negativní dopady na tabákový průmysl. Možné negativní dopaxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxt nebude v těchto zařízeních dovoleno.
Výrobci a distributoři tabákových výrobků:
Na základě zkušeností ze zahraničí lze odhadnout míru redukce spoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx5 %, v případě, že by došlo pouze k částečnému omezení kouření. Jako příklad mohou sloužit zkušenosti se zavedením úplného zákazu kouření v restauracícx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxstem počtu nekuřáckých restaurací dochází k přesunu kuřáků do veřejného prostoru před tyto restaurace, což by mohlo mít za následek zvýšení hluku a příxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxasnosti shledáváno jako zásadnější problém.
PŘÍNOSY
Podnikatelské subjekty – provozovatelé provozoven stravovacích služeb:
Jedná-li se o oxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx subjekty (provozovatele provozoven stravovacích služeb) zvýšení produktivity práce zaměstnanců v důsledku nižší nemocnosti působené užíváním taxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxdní řadě i zvýšení zisků z důvodu větší návštěvnosti provozoven nekuřáky.
Podle výzkumu agentury IPSOS a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xekuřácké legislativy v jednotlivých zemích. Autoři tohoto průzkumu rovněž uvádí, že po zavedení zákazu kouření lze očekávat v prvních zhruba třech měxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xrh by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 miliard Kč. Řada zahraničních studií potvrdila pozitivní nebo žádný ekonomický dopad zákazu kouření na pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxké komise o implementaci Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí, která byla publikována v únoru 2013. Úplný zákaz kouření v baxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxního Irska atd.). Poznatky z Norska xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabákových výrobků obecně může mít pozitivní přínos pro ostatní průmyslová odvětví a služby, neboť ušetřené finanční prostředky, jinak vynaložené sxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx zákaz kouření by měl pozitivní zdravotní dopad na nemalou skupinu zaměstnanců v sektoru stravování a pohostinství. K 31. 12. 2013 v tomto sektoru pracoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxži: 13,3 %, ženy 11, 8 %) vystavených tabákovému kouři v uzavřených prostorách na pracovišti, což mohou být i vnitřní prostory provozoven stravovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxti a mladiství:
Díky odstranění expozice tabákovému kouři v provozovnách stravovacích služeb lze očekávat zlepšení zdravotního stavu obyvatelstvx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xgenturou IPSOS a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v září 2012 zaměřeného na kouření mladých lidí ve věku 18 až 22 let, celkem 30 % z těch, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx počtu akutních infarktů myokardu, jak ukazují některé zahraniční studie, a dalších onemocnění. Zákazy kouření mohou přispět k motivaci kuřáků k odvyxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxočty:
U orgánů státní správy a samosprávy a veřejných rozpočtů může úsporu představovat snadnější vymahatelnost tohoto zákazu. Sníží-li se díky navrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxh nákladů (viz téma omezení kouření na veřejných místech – varianta 3 – přínosy).
I---------------I--------I----------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx   x xx x  x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx   x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxané I jen v       I kouření     I
I subjektů   I    I části        I provozovnách, kde I         I
I        I    I           I se nevaří     I         I
I---------------I--------I----------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x x   x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x         x x        x
x        x    x xxxxxxxxx xxxxxx   x          x         x
x        x    x xxxxxx xxxxxx xxx xx x          x         x
x        x    x xxx xx xxxxxxxxxch  I          I         I
I        I    I prostor atd.)    I          I         I
I---------------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
I Výrobci    I 0   I --          I --         x xxx       x
x xxxxxxxxxx  x    x xxxxxxx xxxxxxxx x  x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx    x    x xxx x        x xxx x       x x xxxx x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I--------------------I------------------I
I Návštěvníci  I 0   I ++          x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx       x
x xxxxxxxxxx  x    x           x x xxxxxxxxxxxxx  x xxxxxxx     x
x        x    x           x xxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxx xxx  x
x        x    x           x          x xxxxxx xxxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxx xxxxx  x
xxxx------------I--------I----------------------I--------------------I------------------I
I Státní    I 0   I ++ V dlouhodobém   I ++ V dlouhodobém  I +++       x
x xxxxxxxx   x    x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx     x x xxxxxxxxxxx  x
x        x    x           x          x xxxxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------------I
I Veřejné    I 0   I ++          I ++         I +++       I
I zdraví    I    I (viz kapitola dopady I (viz kapitola   I (viz kapitola  I
I        I    I zvažovaných opatření I dopady zvaxxxxxxxx x xxxxxx      x
x        x    x x xxxxx       x xxxxxxxx x xxxxx  x xxxxxxxxxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I------------------I
I Děti a    I 0   I +          I +         I +++       I
I mladiství   I    I částečné omezení   I částečné omezení  I je možné     I
I        I    I vlivu kuřáckého   I vlivu kuxxxxxxx  x xxxxxxxxx xxx xx x
x        x    x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx     x x xxxxxxx    x
x        x    x           x          x xxxxxxxxxx    x
x        x    x           x          x xxxxxxx xxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxxxxx xx  x
x        x    x           x          x xxxxxxxx xxxxxx x
x        I    I           I          I kouření v    I
I        I    I           I          I restauracích,  I
I        I    I           I          I tato čísla    I
I        I    I           I          I podporuje výzkum I
I        I    I           I          I společnosti   I
I        I    I           I          I IPSOS a FSV UK v I
I        I    I           I          I Praze      I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx  x x   x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx       I
I        I    I vystavení kouři)   I restaurací)/ - pro I Úplné zamezení  I
I        I    I           I zaměstnance    I vystavení kouři I
I        I    I           I "nevyvařovacích"  I         I
I        I    I           I provozoven     I         I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx    x x   x x          x x         x xx        x
x        x    x xxxxxxx x xxxxxxxx  x xxxxxxx x xxsledku I zejména v    I
I        I    I snížení absence v  I snížení absence v I důsledku snížení I
I        I    I zaměstnání      I zaměstnání     I absence v    I
I        I    I           I          I zaměstnání    I
I        I    I           I          I větší vxxxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxx     x
x        x    x           x          x xxxxxxxx xxx   x
x        x    x           x          x xxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx    x x   x x          x xx         x -        I
I        I    I Omezení míst pro   I omezení míst pro  I Omezení míst pro I
I        I    I kouření       I kouření      I kouření     I
I        I    I (obtížnější pro   I ++         I (obtížnější pro I
I        I    I ukončení kouřxxxx  x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx     x
x        x    x           x xxxxxxxx x     x xxxxxxxx     x
x        x    x           x xxxxxxxx      x         x
x        x    x           x xxxxxxxxxx     x         x
x        x    x           x xxxxxxxx xx xx   x         x
x        x    x           x xxxxxxxx xxxxxx  x         x
x        x    x           x xxuření dochází k I         I
I        I    I           I nárůstu úspěšných I         I
I        I    I           I pokusů přestat   I         I
I        I    I           I kouřit v rozsahu  I         I
I        I    I           I 20 -30 % .     I         I
I---------------I--------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxže.
Kromě zdravotních a ekonomických důvodů je třeba také zohlednit při rozhodování potenciální rizika právních sporů. Po sérii soudních sporů v USA xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí v restauracích, ale ponechával tuto možnost v barech a kasinech, tak že zákaz kouření platí nyní ve všech těchto místech. Obdobná
judikatura
je i v Holxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxzení a jejich návštěvníků, mezinárodní trendy tykající se politik v oblasti nekuřáckého prostředí, závazky plynoucí z čl. 8 FCTC naznačené v úvodu hodxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxkých subjektů, tuto variantu v průběhu konzultací nepodporovala.
3.1.1.2 Omezení kouření na veřejných místech
Varianta 1 – nulová
Podle této xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx určených pro děti a mládež (dětská hřiště, zařízení sociálně právní ochrany dětí atd.) Ve vnitřních zábavních prostorech (kina, divadla apod.) by bylx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxt, kde je zakázáno kouření o zařízení pro děti a mládež, dětská hřiště, vnitřní prostory sportovišť, vnitřní zábavní prostory, např. divadlo, kino, atxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxt úplný zákaz kouření – zejména zařízení péče o děti, dětská hřiště, vnitřní prostory sportovišť, veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory (jako nxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření nemají přístup osoby mladší 18 let.
Rozšířily by se rovněž pravomoci pro obce zakázat kouření na dxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxto zprávy.
Pozn.:
S touto variantou do velké míry souvisí i další „doprovodná“ opatření hodnocená v jiných částech – zvýšení sankcí za porušení zákaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx na veřejných místech
V rámci této varianty by byl zákonem ustanoven úplný zákaz kouření ve všech vnitřních prostorech veřejných míst včetně všech vnxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxonických cigaret.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Bez zásadního zvýšení nákladů u
podnikatelxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a samosprávy - veřejné rozpočty:
Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci, kdy je nedostatečně omezeno kouření a přetrvává expozice tabákovému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe zvyšujícími se společenskými náklady v oblasti zdravotní péče, sociální atd. a rovněž se zvyšujícími se náklady souvisejícími s kontrolní činnostíx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx znamenat přínos pro tabákový průmysl ve smyslu udržující se vysoké spotřeby tabákových výrobků.
Spotřebitelé – kuřáci:
I nadále bude v řadě vnitřnícx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtřní prostory sportovišť, vnitřní zábavní prostory (např. divadlo, kino) atd. a širší pravomoci pro obce zakázat kouření na dalších typech míst)
Lzx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xěti a mládež. Obdobně např. u vnitřních pasáží obchodních domů (příkladu volně přístupného vnitřního prostoru) je kouření zpravidla možné pouze ve vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxpodobně o stovky až tisíce míst za celou ČR.
NÁKLADY
Orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Zvýšené náklady si může vyžádat rozšířenx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na jejich zajištění.
Podnikatelské subjekty:
Lze očekávat zvýšení zájmu o elektronické cigarety či bezdýmné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxdavatelském řetězci tradičních tabákových výrobků.
Provozovatelé zdravotnických zařízení
(kde jsou uzavřená psychiatrická oddělení, zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxní kuřáren není povinností a záleží na volbě provozovatele daného zařízení.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství:
Díky odstranění expozice xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi i snížení prevalence kuřáctví, a to zejména u mladých lidí. Většího efektu by však v tomto ohledu bylo dosaženo v případě varianty 3, která se vztahuje nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xpřehlednění a zjednodušení právní úpravy může zjednodušit výkon kontrolní činnosti a představovat úsporu nákladů s tím spojených.
Zaměstnanci vysxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxpř. při úklidu těchto prostor.
Podnikatelské subjekty:
Možná stoupající poptávka po elektronických cigaretách, či bezdýmných tabákových výrobcíxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxjných místech, včetně stavebně oddělených prostor určených pro kouření
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Vzhledem k předpokládanému snížení sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvky po tabákových výrobcích, kuřáckých pomůckách atd. a s tím související pokles příjmů z prodeje tohoto zboží.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a mlxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxávat zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR a v kombinaci s dalšími opatřeními i snížení prevalence kuřáctví, a to zejména u mladých lidí. Podle výxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxské republice při různých scénářích nastavení politik, by při zavedení zcela nekuřáckého prostředí v roce 2011 mohla prevalence kouření v porovnání s xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxé zahraniční studie, a dalších onemocnění. Bohužel neexistují žádné detailní ekonomické analýzy týkající se společenských nákladů spojených s užívxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x roce 2000 mohlo jednat o obecně náklady spojené s užíváním tabáku ve výši 77-103 miliard Kč27). Podle studie Centra adiktologie v roce 2007 činily celosxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx    x xx x  x xx x xxxxx xxxxxxxxx  x xx x xxxxx xxxxx   x
x xxtčených    I nulová I             I           I
I subjektů     I    I             I           I
I------------------I--------I-------------------------I----------------------I
I Populace     I 0   I +            I ++          I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x x   x x            x x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I----------------------I
I Provozovatelé  I 0   I -            I +          I
I         I    I zajištění dohledu -   I nebude třeba     I
I         I    I zamezení vstupu osobám I vyxxxxxx x xxxxxxxx x
x         x    x xxxxxxx xx xxx xx    x xxxxxxxx xxxxxxxx  x
x         x    x xxxxxxx         x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I----------------------I
I Zaměstnanci   I 0   I +            I ++          I
I------------------I--------I-------------------------I----------------------x
x xxxxxx      x x   x x            x x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxdnědobém ani dlouhodobém horizontu žádné žádoucí pozitivní přínosy v oblasti ochrany veřejného zdraví. Tato varianta není rovněž zcela v souladu s mexxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých ke kouření, což na některých typech míst, jako jsou např. tranzitní prostory letišť apod., může v praxi představovat problém jak na straně provozovxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xení předmětem této legislativní iniciativy.
Jako kompromisní proto byla zvolena
Varianta 2 – další rozšíření typů míst, kde je zakázáno kouření o zařxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xakázat kouření na dalších typech míst.
Dopady zvažovaných opatření
Na základě zkušeností ze zahraničí lze odhadnout míru redukce spotřeby tabákxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxě, že by došlo pouze k částečnému omezení kouření. Jako příklad mohou sloužit zkušenosti se zavedením úplného zákazu kouření v restauracích z Irska29)x xxx xxxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxflektují inapř. odhady užité v rámci vědeckých studií (např. Simsmoke). U omezení kouření na dalších veřejných místech lze očekávat relativně zanedbxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nekuřáky a k posílení zdravých vzorců chování.
Ekonomické dopady omezení spotřeby tabákových výrobků33)
Základní dopady lze rozlišit na dopadx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvány xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxdušení vztaženy především ke strojně vyráběným cigaretám, které tvoří dominantní část trhu.34)
Struktura ceny krabičky cigaret
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx    x             xx xx x             xx xx x
xxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------------------------I--------------------------------I
I Součin procentní části daně I    20,25 Kč (27 % z 75 Kč) I    xxxxx xx xxx x x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xazby daně   I    25 Kč (1,25 Kč x 20 ks) I    25 Kč (1,25 Kč x 20 ks) I
I-----------------------------I--------------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx        x  xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxx x  xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I--------------------------------I
I Minimální spotřební daň   I   46,60 Kč (2,33 Kč x 20 ks) I           nevyužito I
I-----------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx             x   xxxxx xx xxx xxx xxx x xxx x   xxxxx xx xxx xxx xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------------------------I--------------------------------I
I Zdanění celkem       I 59,62 Kč (46,60 Kč + 13,02 Kč) I 62,70 Kč (xxxxx xx x xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x xxxečné ceny I            79,49 % I            73,76 % I
I-----------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
Podíl vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů a spotřební daně je přibližně 1:3 (u krabičky za 75 Kč konkrétně je spotřební daň 46,6 Kč – 62,1 %, DPH tvoří 17,3 % ceny, na výrobu a distribuci tak zxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxibutorů cca 150 miliónů, 5 % procentní redukce pak znamená výpadek tabákového průmyslu v obratu 750 miliónů.
Průměrná maloobchodní marže vypočtená z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtribuci tak zůstávají zhruba dvě třetiny této částky. Z toho vyplývá, že v případě 5 % redukce spotřeby budou negativní dopady do obratu výrobců a velkodxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm vyjádření35) Sdružení trafikantů a prodejců tisku v ČR existuje více než 30.000 prodejních míst s tabákovými výrobky, kde je tabák doplňkovým sortixxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxbákových výrobků na celkových tržbách v rozmezí 2 až 5 %. Omezení spotřeby tabáku v řádech jednotek procent je tak pro tyto prodejny jen
marginální
probxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xroblému je tak především celková úroveň marží, nikoli snížení spotřeby v řádech jednotek procent, které jsou předpokládány v rámci implementace tohoxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxotřební daně z tabáku. Ta se v posledních pěti letech pohybuje kolem 45 miliard korun ročně, viz následující tabulka:
I--------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------I------I------I------I------I------I
I SD z tabáku v mld. I 37,5 I 37,7 I 42,5 I 45  I 47  I 46,8 I 44,7 I 50,9 I
I Kč         I   I   I   I   I   I   I   I   I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu ve výši cca 2,25 miliardy na spotřební dani. Související daň z přidané hodnoty pak znamená potenciální výpadek ve výši 618 milionů, zxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní stav populace, zejména cca 18.000 úmrtí ročně v důsledku onemocnění souvisejících s kouřením, byly uvedeny v úvodu dokumentu. Hlavní pozitxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxisejících s léčením nemocí způsobených kouřením
-
Omezení snížené produktivity práce způsobené kouřením, zejména zamezení předčasným odchodůx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx uvedené tabulce jsou uvedeny ekonomické dopady redukce kouření (v mil. Kč) v jednotlivých oblastech pro Českou republiku:36)
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x    x x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------I-------I-------I--------I--------I
I Snížení příjmů ze spotřební daně I 437  I 873  I 1 310 I 1 747 I 2 184 I
I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx  x xxx  x xxx  x xxx  x xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------I-------I-------I--------I--------I
I Snížená produktivita       I 46  I 91  I 136  I 182  I 227  I
I----------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx  x xx  x xxx  x xxx  x xxx  x
x xx xxxxxxx x xxxxx        x    x    x    x    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-------I-------I-------I--------I--------I
I - v důsledku absence       I 12  I 24  I 36  I 48   I 59   I
I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx    x x xxx x x xxx x x xxx x xx xxx x xx xxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx    x    x    x    x    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------I--------I
I Celkový čistý přínos       I 2 590 I 5 179 I 7 769 I 10 360 I 12 949 I
I----------------------------------I-------I-------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx       x x xxx x x xxx x x xxx x x xxx x xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------I
Diskontované hodnoty odpovídají scénáři, který počítá s tím, že veškeré hodnoty jsou diskontovány pro období pěti let, s výjimxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxotřební daně je po zavedení regulace okamžité, zlepšení zdravotního stavu se projevuje až v delším časovém úseku.
Z těchto základních ukazatelů je zjxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxním.
Jedním z argumentů, které se objevují v souvislosti s návrhy opatření směřujícími k omezení užívání tabáku, je zhoršení ekonomických ukazatelů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/EU také ukazuje, že i přes dlouhodobý pokles spotřeby tabákových výrobků je dostatečně vyváženo zvýšením daní tak, že k poklesu výběru daní nedocházíx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxu přibližně 2 % snížení spotřeby.37)
Transfer prostředků neutracených za kouření
Při diskusi nad tímto tématem je důležité si uvědomit, že indivixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtraceny jiným způsobem (tzv. input – output model).
Evropská komise v souvislosti s revizí směrnice týkající se tabákových výrobků (č. 2001/37/ES) vxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxné straně k poklesu zaměstnanosti v tabákovém průmyslu a jakým způsobem dojde ke zvýšení zaměstnanosti v oblastech, kam budou finanční prostředky přexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx:
I----------------------------I------------I--------------------I-------------I
I Výdajové kategorie     I Rozdělení I Výdajové kategorie x  xxxxxxxxx x
x              x xxxxxxxxxx x          x xxxxxxxxxx x
x              x     xx x          x xx xxxxxxxx x
x              x  xxxxxxxx x          x   xxxxxxx x
x              x  xxxxxxx x          x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-------------I
I Potraviny a nápoje     I  22,90 % I   Jiné dopravní I   6,10 % I
I              I      I     prostředky I       I
I----------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx          x   xxxx x x     xxxxxxxx x x   xxxx x x
x              x      x  xxxxxxxxxxxxxxx x       x
x              x      x       xxxxxx x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------I--------------------I-------------I
I Bydlení, el. energie,   I  xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x   xxxx x x
x xxxxx xxxxx        x      x  x xxxxxxxxx xxxx x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I
I Nábytek a další výrobky  I   6,50 % I     Vzdělávání I   0,70 % I
I----------------------------I------------I--------------------I---------xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx  x   xxxx x x      xxxxxx x x   xxxx x x
x              x      x     xxxxxxxxxx x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Motorová vozidla a přívěsy I   6,10 % I    Další služby I   5,60 % I
I----------------------------I------------I--------------------I--xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxních efektů těchto investic o 10 %. Je to dáno tím, že multiplikátor investic do tabáku má hodnotu 3,06, ale multiplikátor odvětví, kam dojde k přesunu těxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xez zohlednění pozitivních dopadů na zdraví.
Dopady na nezaměstnanost
Z údajů České statistického úřadu vyplývá, že v ČR v roce 2013 pracovalo v oblxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neboť na této úrovni granularity není evidován. Z výše zmíněného hodnocení dopadů provedených Evropskou komisí vyplývá, že 1 % redukce spotřeby tabákxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxstnanost, stejně jako například při vyhodnocení v oblasti spotřeby, je důležité si uvědomit, že individuální finanční prostředky, které by v případěx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxženy za tyto výrobky, budou utraceny jiným způsobem. Proto je důležité zvážit podíl mezi ztracenými pracovními místy v tabákovém průmyslu a získanými xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xyplývá, že 1 % redukce spotřeby tabákových výrobků v ČR může vést ke ztrátě přibližně 62 pracovních míst v tabákovém průmyslu, ale také k vytvoření přiblxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxh 62 pracovních míst je chápáno za celek tabákového průmyslu, kde dominantní roli hraje zaměstnanost osob v oblasti pěstování tabáku, což ovšem není přxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxt tabákových výrobků a souvisejících výrobků u osob mladších 18 let
Omezení dostupnosti tabákových výrobků pro mladistvé se týká čl. 16 FCTC „prodej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zákaz prodeje tabákových výrobků jakýmkoliv způsobem, který k nim umožňuje volný přístup, jako jsou pulty obchodů; zajištění, aby prodejní automaty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrobků veřejnosti, zejména nezletilým atd. Návrhy opatření k snížení dostupnosti tabákových výrobků pro osoby mladší 18 let zahrnuje také doporučení xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxího automatu, prostřednictvím prodeje na dálku atd. . Kvantifikaci dopadů některých těchto opatření nabízí opět model SimSmoke38):
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------------I----------------------------I
I 
Opatření
I
Popis
I
Potenciální efekt v
I I I I
procentech
I I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx x x x xxxzentovaná I častá, sankce jsou vysoké I v prevalenci a počátku I I I a výrazně prezentované, I kouření I I I zákaz automatů a I 20 % redukce pro věk 16-17 I I I saxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xobře prosazovaná I Kontrola sporadická, I 15 % redukce pro mladší 16 I I I tresty silné, malá I v prevalence a počátku I I I publicita I kouření I I I I 10 % redukxx xxx xxx xxxxx x x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xálo prosazovaná I Bez kontrol, nízké I 3 % redukce pro mladší 16 I I I tresty, bez publicity I v prevalence a počátku I I I I kouření I I I I 2 % redukce pro věk 16-1x x x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxvy návrhu zákona jsou řešeny z hlediska omezení dostupnosti zejména následující oblasti:
-
Regulace prodeje tabákových výrobků a souvisejících xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxí vymahatelnosti zákona související s dodržováním zákazu prodeje osobám mladším 18 let je součástí jiné kapitoly. Otázka publicity není předmětem hoxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrostřednictvím prodejních automatů
Základní motivací pro regulaci prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech je snadná dostupnost taktx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí dostupná data pro tuto problematiku také pocházejí z Velké Británie. Z nich vyplývá, že x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsou stejně jako obvykle i v ČR chráněny proti prodeji použitím speciálních mincí od obsluhy, byli mladiství úspěšní v jejich získání podle různých průzxxxx xx xx x xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku. V praxi jsou uplatňovány následující přístupy k naplňování požadavku zákona: automat oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxbních dokumentů (
marginální
), nedochází k ověření vůbec.
Varianta 1 - nulová
Možnost prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxchována.
Varianta 2 – zákaz prodeje prostřednictvím prodejních automatů
Možnost prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtřednictvím prodejních automatů zavedením dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším 18 let
Regulace prodeje tabákových výrobků, kuřáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti zajistit obsluhu prodejního automatu výlučně zaměstnancem provozovatele provozovny, ve které je umístěn, nebo formou opatření prodejního autxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcem provozovny/ provozovatelem automatu apod.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Bez zásadního xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Vzhledem k široké dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků z hlediska míst prodeje a díky tomu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxotřebou tabákových výrobků zejména u dětí a mládeže, což bude i nadále
generovat
stále se zvyšující společenské náklady v oblasti zdravotní péče, socxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxret
:
Široká dostupnost tabákových výrobků a souvisejících výrobků.
Pro podnikatelské subjekty:
Možnost prodeje tabákových a souvisejících výrobxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx. Podnikatelské subjekty mohou zajistit povinnost vyloučení prodeje tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x79/2005 Sb. přetrvávat.
Varianta 2 – zákaz prodeje prostřednictvím prodejních automatů
Vzhledem k tomu, že užívání automatů je jen jedním z možnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxou snad přesunout k jiným distribučním kanálům, to se ovšem netýká některých dotčených skupin.
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Tato varianta bxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xabákových potřeb a elektronických cigaret prostřednictvím prodejních automatů, neboť budou muset tuto činnost ukončit a nebudou ji moci dále rozvíjxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx v tomto období cca 8 000 ks prodejních automatů, celkové investice do automatů dosahovaly 640 milionů korun a nutno započítat další investice do softvéxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto investice nemusejí být plně odepsány, neboť v případě zákazu je možné některé stávající prodejní automaty modifikovat na prodej jiného zboží nexx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxbákových výrobků ČR o.s., 25 000 Kč. Při cca 8000 prodejních automatech je celkový roční obrat tedy 2,4 miliardy Kč (tedy asi 3 % podílu na trhu). Pro zjednxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxotřební daní a daní z přidané hodnoty. Cena cigaret a jejich distribuce tvoří pouze 20 % z tohoto obratu, s tím, že na distributora připadá přibližně jednx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 5 Kč * 300 krabiček * 8000 automatů * 12 měsíců, tedy 144 mil. Kč.
Provozovatelé restaurací apod., kteří mají v provozovně umístěn prodejní automat:
Prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx na tabákových výrobcích, která je regulována státem, je nízká a tabákové výrobky tak výrazným způsobem zvyšují náklady na udržování zásob a nepřispívxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví populace ČR vítá každý krok vedoucí ke snížení dostupnosti tabákových výrobků
.
Omezení prodejních automatů na tabákové výrobky může mít negaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx náklady na zajištění zboží na skladě, navíc zboží s nízkou marží. I zde je třeba mít na mysli, že tato situace bude ovlivněna zavedením zákazu kouření ve vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxm k tomu, že prodej prostřednictvím prodejních automatů činí cca 3 % prodeje tabákových výrobků, je míra zhoršení dostupnosti tabákových výrobků a souxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xákazem prodeje prostřednictvím prodejních automatů k ještě nižšímu negativnímu dopadu na kuřáky.
Podle informací od Komory elektronického kouřenx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xádný negativní dopad.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Omezení dostupnosti proxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxným pozitivním dopadem zejména u skupiny osob mladších 18 let.
Podnikatelské subjekty:
Tato varianta může mít pozitivní dopad pro prodejce, kteří prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xčekávat přeorientování a mírné zvýšení poptávky po tabákových výrobcích a souvisejících výrobcích v těchto místech prodeje.
Kontrolní orgány:
Koxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxch kontrolní činnosti v této oblasti.
Varianta 3 – posílení regulace prodeje prostřednictvím prodejních automatů zavedením dalších opatření pro zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prodejních automatů bude posílena např. zavedením povinnosti opatření prodejníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné náklady na splnění těchto povinností (změny technického vybavení automatu, přesun do míst, kam bude zakázán vstup osobám mladším 18 let, zajištění xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovatelem automatu a s tím související případné zvýšené personální nároky atd.).
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxů atd. prostřednictvím prodejních automatů.
PŘÍNOSY
Pro podnikatelské subjekty:
Možnost prodeje tabákových a souvisejících výrobků zůstane zxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrobků a souvisejících výrobků zůstane zachována. Bude však více omezena možnost prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků osobám mladším 1x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxčených I V1 -  I V2 - úplný zákaz    I V3 - posílení   I
I subjektů      I nulová I prodeje tabákových   I regulace prodeje  I
I           I    I výrobků atd.      I          I
I           I    I prostřednictvím    I          I
I           I    I pxxxxxxxxx xxxxxxxx  x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx  x x   x xxx          x x         x
x           x    x xxxxxxx xxxxxxx    x xxxxxxné omezení  I
I           I    I dostupnosti      I dostupnosti    I
I---------------------I--------I------------------------I--------------------I
I Kontrolní orgxxx  x x   x xxx          x x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx  x x   x xxxxx         x x         x
xxxxxxxxxxx-----------I--------I------------------------I--------------------I
I Provozovatelé    I 0   I            I 0         I
I automatů      I    I            I          I
I---------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx    x x   x x           x x         x
x xxxxxxxxxx     x    x xxxxxxxx xxxxxxxx   x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x           x    x xxxxxxx zásoby     I automatu a     I
I           I    I tabákových výrobků,  I permanentního   I
I           I    I což je zboží s velmi  I dohledu v provozní I
I           I    I nízkou marží      I době, ověření věku I
I           I    I            I kuxxxxxxxx     x
x           x    x            x xxxxxxxxxx     x
x           x    x            x xxxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxinnější varianta, která by zabránila přístupu dětí a mládeže k prodejním automatům se sortimentem tabákových výrobků a souvisejících výrobků a byla bx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo smluvní strany vyplývající z čl. 16 FCTC a prováděcích pokynů k implementaci čl. 13 FCTC, který se týká reklamy, propagace a sponzorování tabákovými sxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo, Slovensko, Polsko atd.)
Tuto variantu v rámci konzultací však nepodporovaly některé skupiny dotčených subjektů (zejména zastupující zájmy podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším 18 let tak, aby nedošlo k úplnému odstranění této formy prodeje.
3.1.2.2 Místa prodeje
V sxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xlektronikou. Je to způsobeno např. rozvojem prodeje elektronických cigaret, které se zde spolu s jejich příslušenstvím prodávají. Obdobně občas docxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxtrolovat dodržování zákona, žádnou informaci.
Varianta 1 – nulová
Nulová varianta znamená, že bude ponechán současný stav, kdy tabákové výrobkyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxjího sortimentu. Zároveň bude existovat právní dvojkolejnost, neboť místa prodeje v případě tabákových výrobků upravuje i zákon o spotřebních danícxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxtegorií, zejména z těch důvodů, aby bylo možné prodej těchto výrobků efektivněji kontrolovat. V rámci této varianty je proto navrženo, aby v případechx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxret očekáván (např. ve specializovaných prodejnách, v prodejnách denního a periodického tisku, v ubytovacích zařízeních atd.), byl prodej těchto výxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodle zákona č. 110/1997 Sb. V rámci této varianty by bylo možno rovněž zvážit další doprovodná opatření jako zákaz samoobslužného prodeje tabákových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí odmítavá stanoviska připomínkových míst zastupujících zájmy podnikatelského sektoru v přípravné fázi (ohledně opatření vystavení v místě prodejxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxodeje upuštěno, a proto nejsou dopady těchto opatření ani dále hodnoceny.
Varianta 3 – možnost prodeje jen ve specializovaných obchodech
Místa prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k provozování (licence) a do obchodu by byl zároveň zamezen vstup osobám mladším 18 let, jako je tomu např. v Maďarsku40). Porušení podmínek stanovenýcx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxx
Bez zásadního zvýšení nákladů u
podnikatelských subjektů, veřejných rozpočtů, spotřebitelů
oproti současnému stavu.
PŘÍNOSY
Pro spotřebitxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xlektronických cigaret.
Pro podnikatelské subjekty:
Možnost prodeje tabákových a souvisejících výrobků téměř bez jakýchkoliv omezení z hlediska mxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb.
Varianta 2 – omezení jen některých typů míst prodeje
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty (tabákový průmysl, prodejci):
Tato varianta bude mít dxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret, a prodávají tyto výrobky na typech míst, kde by byl jejich prodej do budoucna zakáxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnikatelské subjekty budou muset prodej takovýchto výrobků na těchto místech zastavit nebo se stát potravinářským podnikem a splnit oznamovací povinxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt lze vyhodnotit podle metodiky pro vyhodnocování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxšlých oznámení.)
Další náklady mohou pro část podnikatelského sektoru představovat požadavky související se zajištěním odděleného umístění tabáxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xrgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Nutno počítat s náklady souvisejícími s kontrolní činností u prodejen, kdx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxrii prodejen, které jsou potravinářským podnikem ve srovnání s již kontrolovanými subjekty, je dopad navrhované regulace v tomto ohledu zanedbatelnxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxobně k omezení dostupnosti tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret z hlediska míst prxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxeje či zákaz reklamy může zhoršit orientaci zejména nových zákazníků ve škále nabízených produktů.
PŘÍNOSY
Kontrolní orgány – zejména SZPI:
Lepxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxžnost jejich kontroly.
Varianta 3 – možnost prodeje jen ve specializovaných obchodech
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Prodejci:
V porxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret, a dalších subjektů zastoupených v dodavatelském řetězci. Většina současných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xiz níže. Tato míra redukce přibližně odpovídá situaci, kdyby bylo možné v ČR kupovat tabákové výrobky pouze v „trafikách“, které tvoří cca 15 % míst prodxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x reklamy na ně a s tím souvisejícím poklesem prodeje. Kalkulace ekonomických dopadů kouření na jednotlivé podnikatelské subjekty je rozpracována v čáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxezení dostupnosti tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, tabákových potřeb a elektronických cigaret z hlediska míst prodeje (cxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xdělování povolení k provozování (licencí) maloobchodním prodejcům, kteří budou mít zájem provozovat specializovaný obchod, by představovalo zvýšxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxchodu s tabákovými výrobky.
Pozn.: Jako příklad takového postupu může sloužit praxe Maďarska, které xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného, distributora tabákových výrobků, který dodává tyto výrobky pouze licencovaným prodejnám. V důsledku toho došlo k redukci prodejních míst o 90 % xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xašování (v roce 2012 bylo zabaveno 68 mil. pašovaných cigaret, za prvních 10 měsíců roku 2013 85 milionů). Často je také zmiňováno riziko korupce při uděxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xostupnosti prodeje tabákových a souvisejících výrobků a reklamy v místě prodeje lze z hlediska ochrany veřejného zdraví hodnotit jako přínos, s očekáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxích míst a tím dostupnost tabákových výrobků jako takových.
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Existxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xy napomohlo zjednodušit a zefektivnit výkon kontrol.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I---------------------I----I--------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxx        x
x xxxxxxxx      x  x xxxxxxxxxx  x                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I----------------------------------I
I Prodejci      I 0 I -      I ---               I
I---------------------I----I--------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx       x x x x      x xxx               x
x           x  x       x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x   x
x           x  x       x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx   x
x           x  x       x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxx-----------I----I--------------I----------------------------------I
I Státní rozpočet   I 0 I +      I ---               I
I           I  I       I bezprostřední náklady:      I
I           I  I       I Adminisxxxxxxxx xxxxxxx xx    x
x           x  x       x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x    x
x           x  x       x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx     x
x           x  x       x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx   x
x           x  x       x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxžný   I
I           I  I       I nárůst nelegálního prodeje    I
I           I  I       I                 I
I           I  I       I ++                I
I           I  I       I v dlouhodobém horizontu -    I
I           I  I       I bude-li opatření efektivní -   I
I           I  I       I snížení společenských náxxxxx  x
x           x  x       x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xrgány  I 0 I +      I ++                I
I           I  I       I jednodušší kontrola       I
I---------------------I----I--------------I----------------------------------I
I Veřejné zdraví   x x x x      x xxx               x
x           x  x       x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx  x x x x      I +++               I
I           I  I       I Díky lepší kontrole       I
I---------------------I----I--------------I----------------------------------I
I Kuřáci       I 0 I 0      I ---               I
I           I  I Zanexxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx         x
x           x  x xxxxxxxx x  x                 x
x           x  x xxxxx    x                 x
x           x  x xxxxxxxxxx  x                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
Varianta 1- zachování stávajícího stavu, je z důvodů uvedených výše částečně nevyhovující, naproti tomu varianta 3 příliš zasahujx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx míst prodeje, doplněná o některé aspekty varianty 3, zejména zpřísnění sankcí.
Varianta 3 byla preferovanou variantou u některých konzultovaných sxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
V současné době je problematika elektronických cigaret specificky regulována pouze částečně, a to v zákoně č. 379/2005 Sb. Elektronické cigarety jsxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxtnických prostředků. V současnosti tedy neexistují konkrétnější požadavky na zajištění bezpečnosti a kvality tohoto typu výrobků a vztahuje se na ně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxeje elektronických cigaret platí obdobná (již nevyhovující) pravidla jako pro tabákové výrobky. Pokud jde o užívání elektronických cigaret na místexxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxcifické požadavky, které ohledně elektronických cigaret v čl. 20 ukládá směrnice č. 2014/40/EU. Tato problematika týkající se zavedení bezpečnostnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxt dostupnosti a užívání na místech, kde je kouření zakázáno, přičemž se vychází z předpokladu, že elektronické cigarety i nadále zůstanou v režimu obecxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxevantní).
Varianta 1 – nulová – zachování stávajícího stavu (bez významnějších omezení při prodeji i užívání)
Elektronické cigarety jsou považoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků. Z hlediska omezení prodeje elektronických cigaret platí obdobná (již nevyhovující) pravidla jako pro tabákové výrobky. Pokud jde o užívxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x – regulace elektronických cigaret v oblasti omezení při jejich prodeji (zejména omezení prodejních míst a dostupnosti z hlediska věku) bude sjednocexx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu se na ně vztahovat podmínky a kritéria podle směrnice č. 2014/40/EU. Z hlediska působnosti návrhu tohoto zákona shodná regulace elektronických cigaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx používání elektronických cigaret na veřejných místech, restauracích, školách atd.
Varianta 3 - regulace elektronických cigaret v oblasti omezenx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxlací tabákových výrobků
Elektronické cigarety zůstanou i nadále kategorizovány jako obecný výrobek, budou se na ně vztahovat podmínky a kritéria pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxlasti nekuřáckého prostředí – zákaz kouření se bude vztahovat i nadále (podle právně nezávazného výkladu MZ) na používání elektronických cigaret na vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxván nebude ani prodej tohoto typu výrobku z hlediska zákazu prodeje mladším 18 let (tedy zmírnění současné právní úpravy).
Varianta 4 – regulace elekxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxředí sjednocena s regulací tabákových výrobků
Elektronické cigarety zůstanou i nadále kategorizovány jako obecný výrobek, budou se na ně vztahovax xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Varianta 5 – elektronické cigarety budou kategorizovány jako léčivo v kombinaci se zdravotnickým prostředkem
V rámci této varianty by bylo od jakxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxnických prostředků.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová – zachování stávajícího stavu
NÁKLADY
Bez význaxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrodejních míst a dostupnosti z hlediska věku) sjednocena s tabákovými výrobky a v oblasti nekuřáckého prostředí mírnější varianta
NÁKLADY
V rámxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1. Náklady budou obdobné jako v případě příslušných variant u tématu omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků.
Výrobci a prodejci e-xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xopulace ČR:
Nutno počítat s možnými zdravotními dopady, které mohou mít
emise
z elektronických cigaret na osoby v blízkosti uživatele právě používajxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Zdravotní rizika u takových emisí však budou pravděpodobně minimální ve srovnání s tabákovým kouřem.
PŘÍNOSY
Prodejci elektronických cigaret:
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxavovacích služeb, dojde k přesunu části kuřáků k elektronickým cigaretám. V důsledku této změny by došlo k nárůstu trhu s elektronickými cigaretami řáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxretám, lze pravděpodobně očekávat částečné snížení nežádoucích zdravotních dopadů vyplývající z absence tabákového kouře. Přetrvávat ovšem bude i xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch výrobků a elektronických cigaret v hodnocených dílčích oblastech
týkajících se omezení prodeje – snazší kontrolovatelnost.
Varianta 3 – reguxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nekuřáckého prostředí sjednocena s regulací tabákových výrobků
NÁKLADY
Výrobci a uživatelé elektronických cigaret:
Bude-li opatření týkajxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxebou jejich produktů. Pokud by došlo ke stejnému předpokládanému efektu jako u tabákových výrobků, lze očekávat snížení spotřeby elektronických cigxxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxí týkající se omezení prodeje, v rámci této varianty nejsou identifikovány významnější náklady ve srovnání s variantou č. 1.
Děti a mladiství, populaxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe míst a forem prodeje tohoto typu výrobků mohou přispívat k pokračující vysoké prevalenci užívání tabákových výrobků a souvisejících výrobků mezi děxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném rozsahu jako tabákových výrobků bude mít mírný pozitivní efekt v tom, že existují negativní dopady užívání elektronických cigaret. V případě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxravotně nežádoucího chování, které podporují normalizaci kouření a závislost na nikotinu.
Kuřáci:
Pokud v důsledku této politiky dojde u části kuxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů užívání elektronických cigaret (vzhledem k absenci tabákového kouře) na zdraví než je tomu u běžných cigaret.
Varianta 4 – regulace elektronxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednocena s regulací xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxické cigarety budou kategorizovány jako léčivo v kombinaci se zdravotnickým prostředkem
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty v dodavatelském řetěxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtrován jako léčivo. U subjektů, které by se rozhodly podstoupit registrační řízení týkající se nikotinových náplní, je třeba počítat s náklady spojenxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxprávy - veřejné rozpočty (rezort zdravotnictví):
Snazší kontrolovatelnost a dohled nad bezpečností a kvalitou tohoto typu výrobku.
Výběr nejvhodxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxných I V1 -  I V2 - stejná  I V3 - mírnější I V4 -stejná I V5 - léčivo  I
I subjektů      I nulová I pravidla při  I pravidla při I pravidla  I        I
I           I    I prodeji jako u I prodeji než x x xxxx x   x        x
x           x    x xxxxxxx    x xxxxxxx    x xxxxxx   x        x
x           x    x xxxxxxxx x   x xxxxxx x   x       x        x
x           x    x xxxxxxx    x xxxxxxx    x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------------I-------------I---------------I
I Podnikatelské    I 0   I +       I -       I ---     I -       I
I subjekty zahrnuté v I    I bylo by možné I        I Redukce o  I tato varianta x
x xxxxxxxxxxxxx    x    x xxxxxxxx    x        x xxx xx x  x xx xxxx    x
x xxxxxxx xxxxxxxxx  x    x xxxxxxxx xxxxx x        x xxxxxxx   x xxxxxxxxxxx  x
x           x    x xxxxxxxxx   x        x xxxx x   x xxxxxxxxx   x
x           x    x e-cigaret při I        I tabáku   I žádný výrobek I
I           I    I potenciálním  I        I       I neregistrován I
I           I    I zavedení    I        I       I jako léčivo  I
I           I    I zákazu kouření I        I       I        I
I           I    I v restauracích I        x       x        x
x           x    x xxxxxxxxxxxxx x        x       x        x
x           x    x xx       x        x       x        x
x           x    x xxxxxxxxxxxxxx x        x       x        x
x           x    x xxxxxxxx    x        x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-------------I---------------I
I Děti a mladiství,  I 0   I -       I -       I +      I ++      I
I veřejné zdraví   I    I        I        I       I        I
I---------------------I--------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx   x x   x x       x x       x x      x x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I---------------I
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x   x x       x x       x xx     x x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z hlediska kategorizace elektronických cigaret se nejeví varianta č. 5, kdy by bylo možno elektronické cigarety respektive náplně do nich uvádět na trx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxnické cigarety jsou z hlediska „harm reduction“ vhodnou alternativou pro stávající kuřáky, možnost využít této alternativy a obstarat si tento výrobxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx
xxxxx xx xedná o omezení prodeje elektronických cigaret, varianta č. 3 týkající se zmírnění právní úpravy nepřichází v úvahu. Absence regulace míst a forem prodxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxistvých a na cíle tohoto návrhu zákona.
Jedná-li se o téma užívání elektronických cigaret v místech, kde je kouření zakázáno, předkladatel navrhuje s xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xabáku (13. – 18. říjen 2014, Moskva, dále jen COP 6), doporučením a vědeckým poznatkům uvedeným ve zprávě WHO k elektronickým nikotin dodávajícím systéxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobků. Tímto je sledována zejména ochrana zdraví dětí a mládeže tak, aby nebylo tolerováno zdravotně nežádoucí chování, které podlamuje snahy o denormxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxocházelo k problémům v dozorové činnosti pramenícím ze vzhledové podobnosti řady typů elektronických cigaret s konvenčními tabákovými výrobky atd. xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xigaret obsahoval vedle velkého množství propylenglykolu, který může způsobit podráždění dýchacích cest a zvýšit riziko astmatu, také nikotin, či láxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnické cigarety znečišťují vnitřní ovzduší, i když množství většiny měřených látek bylo v případě páry vycházející z elektronické cigarety nižší než v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxory elektronického kouření.
S ohledem na výše uvedené přichází v úvahu
varianta č. 4 regulace elektronických cigaret v oblasti omezení při jejich proxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxo opatření však budou muset být doplněna o další povinnosti a požadavky vyplývající z čl. 20 a souvisejících ustanovení směrnice č. 2014/40/EU. (
Pozn.x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x novelizací zákona č. 110/1997 Sb. a připravovanou prováděcí vyhláškou k elektronickým cigaretám v gesci Ministerstva zdravotnictví
). Ačkoliv v přxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých míst a definice elektronické cigarety byla přizpůsobena definici směrnice 2014/40/EU, která beznikotinové náplně/elektronické cigarety neřexxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xigarety, a to zejména z důvodů usnadnění dozoru a zajištění dodržování zákazu používání elektronických cigaret na místech, kde je i kouření zakázáno.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxlace prodeje na dálku bylo třeba rozhodnout o přístupu ke klíčovým otázkám v této oblasti. Přitom některé aspekty přeshraničního prodeje tabákových vxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxde k zákazu prodeje nebo bude prodej umožněn mimo jiné pod podmínkou existence počítačového systému ověřování věku tak, aby nemohlo dojít k prodeji výrxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho.
Důležitým záměrem při zpracování zákona není pouze restrikce zdravotně nežádoucího chování, zejména užívání tabákových výrobků u osob mladšícx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxtří zejména chování, které má veškeré vnější znaky kouření tabákových výrobků, ať již kouření elektronických cigaret, tak kouření bylinných výrobků xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxů resp. elektronických cigaret obsahujících nikotin.
Vzhledem k tomu, že prodejci tabákových potřeb jsou zpravidla také prodejci tabákových výrobxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx pro rozhodnutí o přístupu k regulaci:
-
Existuje nějaký důvod, aby přeshraniční a vnitrostátní prodej byly regulovány odlišně?
-
Existujx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
                        
xxxxxxxx
xxxx--------------I--------------------------------------------I---------------------------------------------I I Kategorie I I vnitrostátxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------I I Tabákové I zákaz I elektronický I X I X I zákaz I elektronický I jiná I bez I I výrobky I I systém I I I I systém I regulace* I regulace I I x x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x x x x x x xxxx x x x x xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I----------I x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x x x I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------I-------I--------------I----------I----------I-------I--------------I----------xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxtém I regulace I regulace I I I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------I-------I--------------I----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxé ke I I systém I regulace I regulace I I systém I regulace I regulace I I kouření I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I I věku I I I I-----------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx I zákaz I elektronický I jiná I bez I I potřeby I I systém I regulace I regulace I I systém I regulace I regulace I I I I ověřování I I I I ověřování I I I I I I věku I I I x xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xdlišený text v tabulce znázorňuje varianty vyplývající z transpozice směrnice 2014/40/EU
.
*Jinou regulací jsou myšleny alternativní způsoby ověřxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe, že může vstoupit pouze osoba starší 18 let.
Objem obchodů s tabákovými výrobky na dálku není přesně znám, lze jej považovat za
marginální
kanál zejmxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxlo pozdější dodání zboží za stejnou cenu.
K využití internetových obchodů tak často dochází zejména v případech ilegální nabídky, ať již se jedná o zboxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxje nějaký důvod, aby přeshraniční a vnitrostátní prodej byli regulovány odlišně?
Kladná odpověď by byla možná v případě, že by bylo záměrem předklaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xet, a tato povinnost je důležitá bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, kuřácké pomůcky a elektronixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxodeji xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxící prodej na dálku, kteří nemají ambici dodávat své produkty do dalších zemí. Přitom zejména Slovenská republika je častým cílem i pro české e-shopy. Zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch systémů ověřování věku. Již v současné době někteří prodejci používají podle informací od Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ověření prostřednictxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxd dotyčný nemá datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis, tak vyžadují ověření identity prostřednictvím sítě CzechPoint v hodnotě 30 Kč.
Vxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xožno ověřit věk kupujícího, nejedná se v tomto případě o novou povinnost, ale pouze o její zpřesnění.
Není podstatné, odkud jsou tabákové výrobky, byxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxm 18 let.
Existuje důvod pro úplný zákaz prodeje na dálku pro některý typ výrobků?
Prodej tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xákazu, ale pouze k regulaci prodeje u všech produktů dotčených zákonem. Tabákové výrobky si většina tuzemských spotřebitelů kupuje v obchodech – nejčxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxktronických obchodů a přeshraničně více než 50 elektronických obchodů (v drtivé většině pouze Slovensko).
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I když txxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxshraničního prodeje na dálku, Ministerstvo zdravotnictví navrhuje povinnosti týkající se systému ověřování věku a oznámení tohoto systému aplikovxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnkového řízení 2015) a prodej na vnitrostátní úrovni (tzn. prodejce i spotřebitel nacházející se v ČR) a nejen na tyto kategorie výrobků, ale i na ostatnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx touto formou prodeje pro osoby mladší 18 let. Ministerstvo zdravotnictví neidentifikovalo žádný důvod na straně ochrany veřejného zdraví, pro který xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxckých cigaret.
V návaznosti na připomínky z mezirezortního připomínkového řízení 2015 k definici elektronických cigaret se však z ustanovení ohledxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxích povinností zavedených směrnicí 2014/40/EU na prodejce při přeshraničním prodeji se nevyčíslují. Lze je odhadnout na cca 0,5 člověkodne, cena čloxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxích místech ve spotřebě celkové i ve spotřebě u osob mladších 18 let.
S užíváním alkoholu souvisí negativní dopady v mnoha oblastech, kterým lze účinně xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dosáhnout změnu ve společnosti, která je vysoce tolerantní k užívání alkoholu.
K dosažení celkové změny chování společnosti ve vztahu k alkoholu patxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x 2020., např.:
-
snížení dostupnosti alkoholu - regulace obchodní nebo veřejné dostupnosti se ukázala jako velmi účinná pro snižování škodlivého xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxholických nápojů, zejména v souvislosti s navozením příjemného pocitu z pití,
-
úprava cenové politiky - většina spotřebitelů, zejména těžkých pxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xůsledky díky vyššímu obsahu etanolu a potenciální kontaminace toxickými látkami,
-
opatření proti řízení pod vlivem alkoholu - velmi nebezpečné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xásilí a poškození intoxikovaných osob.
Na půdě WHO byl rovněž přijat dobrovolný globální cíl v oblasti chronických neinfekčních onemocnění, týkaxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xak je zřejmé nelze všechny oblasti vedoucí k celkovému snížení užívání alkoholu v populaci upravit v právních normách.
Ministerstvo zdravotnictví txx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž cílem je koordinovaná realizace jednotlivých opatření za účelem snížení škod působených alkoholem – Akční plán k omezení škod působených alkoholem x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtiky pro období 2010 – 2018, v rámci které byly přijaté strategické cíle pro oblast alkoholu a zároveň by je součástí implementačních dokumentů Zdraví 2xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxlem zaměřeno pouze na dílčí oblasti související s oblastmi působnosti stávajícího zákona č. 379/2005 Sb. potažmo návrhu zákona, který jej má nahradixx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xroblematiky, které ale jsou nezpochybnitelnými potřebnými kroky k dosažení snížení spotřeby alkoholu v populaci ČR, zejména u dětí a mladistvých. Nexxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxatření přijímaných k redukci spotřeby alkoholických nápojů se jeví jako nejefektivnější zásahy v oblasti zvýšení daní na alkohol, omezení možnosti rxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxnkcionovaného chování
Varianta 1 – nulová
Znamená zachování stávající právní úpravy, tzn., že bude i nadále přetrvávat důkazní nouze. V případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxítomnosti osob mladších 18 let zjevně pod vlivem alkoholu v místech prodeje alkoholických nápojů
Právní ukotvení možnosti postihu prodejce alkohoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxuštění provozovny.
Další varianty
– předkladatel v rámci pracovních diskusí zvažoval i další varianty řešení, např. zvýšení minimální hranice pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkaz vstupu osob mladších 18 let do provozoven, kde je alkohol prodáván, ale má za to, že jak pro otázky společenské, organizační, tak i politické, jsou tyxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxianta 1 – nulová
NÁKLADY
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství, orgány státní správy a samosprávy - veřejné rozpočty:
Tato varianta představuje zacxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxuze při vymáhání zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, nepovede ke zlepšení stávající situace – i nadále bude převládat rozšířenxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxatelské subjekty
: Nebudou muset plnit další případné povinnosti. Bude zachován současný stav.
Varianta 2 - další zpřísnění související se zákazem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxvanou právní úpravou bude z hlediska provozovatelů nutné zajistit alespoň rámcový dohled nad provozovanými prostory a těch zařízení, kde tomu tak dnex xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxklých dopadů je nutno brát v úvahu, že naprostá většina prostor je dnes monitorována i v těch typech zařízení, které preferují pultový prodej, a to napříxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx než 1 %. Doba, po kterou lze předpokládat zvýšené riziko nutnosti kontroly, je cca 10 % provozní doby. Předpokládaný plat u osob provádějících kontrolu xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxledem nad chováním ostatních hostů. Roční náklady lze předpokládat ve výši 47 000*0,1*15 000*12*0,1 –
8 460 000
(přičemž předkladatel chápe tento výpxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, až po uzavření provozovny, kde je finanční dopad řádově v tisících i desetitisících Kč, s ohledem na druh provozovny.
Kontrolní orgány
:
Česká obchoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xontrolu nově navrhovaných souvisejících povinností pro provozovatele týkající se omezení dostupnosti alkoholu pro děti a mladistvé, potřebu navýšxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxstce představuje 3 000 kontrol ročně, a to od roku 2016 (předpokládaná účinnost zákona). Při vyšším počtu kontrol bude finanční náročnost přiměřeně vyxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Nedojde-li k navýšení rozpočtu o tuto částku, nebude možné kontrolní činnost v odpovídajícím rozsahu zajistit.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR, děti a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx x xxxdiska ochrany veřejného zdraví hodnotit jako přínos v rovině celospolečenské. Lze očekávat zmírnění škod působených alkoholem u této cílové skupinyx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a veřejných rozpočtů může úsporu představovat snadnější vymahatelnost této povinnosti.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x             x xx x xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I Osoby mladší 18 let   I 0      I +++                I
I--------------------------I-------------I---------------------------xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx      x x      x xxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx     x x      x x+                I
I             I       I efektivnější vymahatelnost zákona I
I             I       I -                 I
I             I       I možnost zneužití         I
I--------------------------I-------------I-------------------------xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x snížení dostupnosti alkoholických nápojů pro tuto cílovou skupinu dlouhodobě nevyhovující.
Vzhledem k tomu, že tato právní úprava v současné době nxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxletilá xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xstupem do těchto prostor či nikoliv. Ponecháváním stávající právní úpravy by k důkazní nouzi docházelo i nadále. Zvolena proto byla
varianta 2 - další zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Varianta 1 – nulová
Bude zachována právní úprava, kdy lze prodávat alkoholické nápoje v prodejních automatech.
Varianta 2 – zákaz prodeje alkohxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň bude znemožněn prodej alkoholických nápojů osobám zjevně pod vlivem alkoholu a mladistvým (zneužití identifikačních prostředků dalších oxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 let
Regulace prodeje alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů bude posílena zavedením povinnosti zajistit obsluhu prodejníxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, jeho umístěním v místech, kam nemají povolen vstup osoby mladší 18 let, apod.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulovx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx subjekty, obyvatelstvo ČR:
Bude zachována dostupnost alkoholických nápojů pro spotřebitele. Pro podnikatelské subjekty nedojde k omezení míst prx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe omezena možnost zneužití prodejních automatů při nákupu alkoholu osobami mladšími 18 let.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR:
Na základě omezení jednoho x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů na škody působené alkoholem.
Varianta 2 – zákaz prodeje alkoholu prostřednictvím prodejních automatů
NÁKLADY
Podnikatelské subjekxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmocí prodejních automatů. Tuto činnost budou muset ukončit. Zároveň dojde k částečnému omezení prodeje alkoholických nápojů, včetně lihovin, což poxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxamnější rozšíření. Proto ani celkové náklady související s jejich zákazem nebudou mít významnější dopad na prodej alkoholických nápojů. Objem prodexxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxlkoholických či jiného sortimentu.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR
: Na základě omezení míst určených k prodeji alkoholických nápojů a tím snížení dostuxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxální.
Varianta 3 – posílení regulace prodeje prostřednictvím prodejních automatů zavedením dalších opatření pro zamezení prodeje osobám mladším xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Ministerstvu zdravotnictví nejsou známy náklady na takováto zařízení. Proto je pravděpodobné, že dojde alespoň ke krátkodobému omezení tohoto typu xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xýběr nejvhodnějšího řešení
:
I------------------I--------I------------------I-----------------------------I
I Kategorie    I V1 -  I V2 - úpxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx  x
x xxxxxxxxx    x xxxxxx x         x               x
x xxxxxxxx     x    x         x               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Provozovatelé  I 0   I ---       I --             I
I automatů     I    I         I zamezení prodeji      I
I         I    I         I +              I
I         I    I         I zamezení porušování zákona I
I------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x x   x x        x x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I Státní rozpočet I 0   I 0        I 0              I
I------------------I--------I------------------I-----------------------------I
I Nakuxxxxxx    x x   x x        x x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zneužití automatů pro zajištění alkoholu pro mládež se jako optimální jeví
varianta 2 – omezení prodejních míst pro alkoholické nápoje.
Podle dostupxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxití, i proto není Varianta 3 v tuto chvíli adekvátní alternativou.
3.2.3 Podpora prodeje nealkoholických nápojů
Tento bod byl do zákona zpracován xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxáření regulace i v takto banálních oblastech, ale je třeba zvážit možná řešení i v této oblasti.
Varianta 1 – nulová – zachování stávajícího stavu
Zaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxlický nápoj)
Stanovení povinnosti, že pro každý objem, ve kterém jsou nabízeny alkoholické nápoje, musí existovat alespoň jeden levnější nealkohoxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxu či alkoholického nápoje.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxnta 2 – zavedení cenové povinnosti v minimálním rozsahu (jeden levnější nealkoholický nápoj)
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Bez významnějšíxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnou položku, příkladem může být srovnání nealkoholického a alkoholického piva.
Kontrolní orgány:
Vzhledem k celkem jednoduché kontrole tohoto usxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnětů.
PŘÍNOSY
Spotřebitelé
: Zlepšení stávající situace, jistota pro spotřebitele, že budou existovat levnější nealkoholické alternativy v nxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxinnosti podávat vodu zdarma
NÁKLADY
Podnikatelské subjekty:
Mírně negativní – došlo by ke stanovení povinnosti, za kterou by provozovatel nedoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxí nedostatek vody), Slovinsku, Francii, Itálii a podle regionů také v Chorvatsku, Portugalsku. V řadě zemí je voda běžně podávána i bez zákonem stanovexx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxalkulování ceny vody do ceny jídla, pak již ovšem nelze hovořit o vodě zdarma.
PŘÍNOSY
Obyvatelstvo ČR:
Zlepšení stávající situace, jistota v tomx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, odpadají náklady na plastový či skleněný obal a jeho následné další zpracování.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I-------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xx x  x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx x   x
x          x xxxxxx x           x xxxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------I----------------------I------------------------I
I Provozovatelé   I 0   I 0          I --           I
I restaurací    I    I           I            I
I-------------------I--------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx       x x   x x          x xx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I Životní prostředí I 0   I +++         I +++          I
I          I    I Při neužití balené  I Při neužití balené   I
I          I    I vody         I vody          I
I-------------------I--------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý nápoj).
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxjdostupnějším. S ohledem na záměr, kterým je omezení dostupnosti alkoholických nápojů a vyhodnocení dopadů a přínosů byla zvolena varianta č. 2. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlevnější nápoj, a to nealkoholický nápoj, nejčastěji se jedná o vodu. Přitom je na podnikateli, jakým způsobem k povinnosti přistoupí, zda podáváním kxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konzumace alkoholu u mladistvých
Hrubým odhadem konzumují mladiství asi 2 % spotřebovaného alkoholu v ČR, což tak představuje maximální možný dopax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě analogie s výzkumy v oblasti kouření, uvažovat o snížení konzumace mladistvých o 10 – 30 % v závislosti na věku a intenzitě s jakou bude k problému xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkoda“ ve výši cca 22-66 milionů Kč ročně.
Na druhé straně ovšem stojí náklady na zdravotní a další péči, která je osobám mladším 18 let věku poskytována v xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxytována akutní lůžková péče intenzivní, která patří mezi nákladnou formu zdravotní péče, se pohybují řádově v desítkách až stovkách miliónů Kč. Výše uxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxejem alkoholických nápojů.
Zdravotní dopady konzumace alkoholu mládeží nejsou kvantifikovány pro Českou populaci, na úrovni dospělé populace bylx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xarozených v letech 1994 a 1995) je neurokognitivní vývoj ovlivněn alkoholem. Za maximálně ohrožené lze považovat 5,6 % (asi 12 tisíc osob) českých dospxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxové faktory kumulují.“48)
3.3 Vymahatelnost zákona
Jak v rámci části věnované tabákovým výrobkům, tak v části věnované alkoholickým nápojům bxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxzdíl mezi úspěšností málo prosazovaných opatření, tedy bez kontroly a publicity, odhadována na 3 % pro osoby mladší 16ti let v prevalenci a počátku kouřxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdukce v prevalenci a počátku kouření u těchto věkových skupin 30 %, resp. 20 %.
V rámci návrhu zákona jsou diskutovány dvě skupiny opatření, které mají zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvat také dodržování (dalších) povinností tohoto zákona. A dále otázka efektivity kontroly prováděné na úrovni obcí. V obou těchto případech jde předexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtech a časových možnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xinisterstva financí, které požaduje, aby kontroly v rámci tohoto zákona byly realizovány v rámci stávajících rozpočtů kontrolních organizací, na drxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je dlouhodobé a značně rozšířené, je vhodné, aby v rámci přezkumu účixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxol vzhledem k problémům s prokazatelností porušení, adekvátnost sankcí, společně s identifikací dobré praxe, tak jak ji některé obce zmiňovaly v rámcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxání stávající právní úpravy bez provedení změny. Tzn., že počet kontrolních orgánů nebude navyšován a u stávajících kontrolních orgánů nebudou prováxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxích kontrolních orgánů
Podle této varianty budou zmocněny ke kontrolám dodržování povinností souvisejících s návrhem zákona další kontrolní orgáxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxátní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány Celní správy České republiky, Finanční správy České republiky atd. V případě orgánů ochrany veřejnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí s kontrolou v oblastech, které logicky odpovídají oblastem, kterým se jednotlivé kontrolní subjekty již dnes věnují v rámci své běžné činnosti. Napxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Bez zvýšených nákladx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xpotřebou tabákových výrobků či alkoholických nápojů u dětí a mladistvých.
PŘÍNOSY
Bez identifikovaných přínosů.
Varianta 2 – – rozšíření poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky - dopady na veřejné rozpočty:
V této oblasti se u jednotlivých navrhovaných kontrolních orgánů nepředpokládá zásadní navýšení nákladů. Větxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x typech zařízení, v nichž by měly vykonávat kontrolu nově i podle tohoto zákona (např. Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních). Toto se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxolních orgánů by xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxn státní správy a jejich předání Ministerstvu vnitra v návaznosti na povinnost respektování Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe věnuje modelování agend veřejné správy, v rámci kterého by k vyčíslení prostředků na kontrolní činnost došlo.
K podstatnému rozšíření kontrolních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxému stavu, a to v celkové výši 3,4 milionů Kč ročně. Podle požadavku Ministerstva financí vzneseného v rámci mezirezortního připomínkového řízení 201x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxOSY
Orgány státní správy a územní samosprávné celky - dopady na veřejné rozpočty:
Změna právní úpravy v oblasti kontrolní činnosti přispěje k větší exxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxní nákladů na poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osoby užívající návykové látky. Zároveň lze předpokládat přínosy v oblasti sociální (vxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Kategorie dotčených  I V1 -  I V2 - rozšíření kompetencí         I
I subjektů       I nulová I                      I
I-----------------------I--------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx   x x   x x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I Kontrolované subjekty I 0   I -                     I
I-----------------------I--------I-------------------------------------------I
I Prosazování zákona  I 0   x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx    x x   x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxích    I
I            I    I orgánů požadavky na navýšení rozpočtu -) I
I-----------------------I--------I-------------------------------------------I
Rozšíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxktivní způsob prosazování zákona bez výrazných rozpočtových dopadů. Proto byla zvolena
varianta 2 - rozšíření počtu kontrolních orgánů a rozšíření kxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra i převedení kontrolních pravomocí souvisejících s návrhem zákona z obcí v přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností. Vycházelo se z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xvazu měst a obcí uplatněné v rámci mezirezortního připomínkového řízení 2015 je preferovanou variantou ponechání stávajícího stavu. Současný způsox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxoucnu byl takovýto převod případně možný, zahájilo MZd konzultace s MV o možném vstupu do pilotního projektu věnujícímu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.4.1 Koordinace protidrogové politiky
V současné době odpovídá za koordinaci protidrogové politiky Rada vlády pro koordinaci protidrogové polixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxném období poradní orgán pro tuto problematiku zrušen, právní úprava byla vyhodnocena jako nedostačující, neboť existující poradní orgán – Rada vládx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxgové politice bez odpovídající právní jistoty.
Varianta 1 – nulová – ponechání zřízení koordinačního orgánu Vlády ČR dle potřeb vlády bez možnosti zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgán pro problematiku protidrogové politiky, bez možnosti zřízení funkce národního koordinátora pro protidrogovou politiku.
Varianta 2 – ponecxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxvní úpravou bude ponechána možnost zřízení poradního orgánu vlády pro protidrogovou politiku a bude ukotvena možnost zřízení funkce zastřešující auxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxžky stávajícího resortu
Poradní orgán bude součástí věcně příslušného resortu. V dané oblasti se nabízí možnost výběru resortu zdravotnictví, práxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxí poradního a koordinačního orgánu Vlády ČR
Právní úpravou budou ukotveny základní funkce meziresortního koordinačního orgánu vlády pro danou proxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpiny
Varianta 1 – nulová – ponechání zřízení koordinačního orgánu dle potřeb vlády
NÁKLADY
Orgány státní správy a samosprávy – veřejné rozpočxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxhodnocení potřeb vlády.
PŘÍNOSY
Orgány státní správy a samosprávy – veřejné rozpočty:
Jedná se o zachování současného stavu ustanovení koordinxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho orgánu pověřit konkrétní resort.
Varianta 2 – ponechání zřízení koordinačního orgánu vlády ČR dle potřeb vlády včetně možnosti zřízení funkce náxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a to Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jmenován národní protidrogový koordinátor, nelze očekávat náklady s jejich právním ukotveníxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradního orgánu vlády pro oblast protidrogové politiky s novou možností zřízení funkce n národního koordinátora pro oblast protidrogové politiky.
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
Resort:
Přenesení nákladů z Úřadu vlády.
Rada pro koordinaci protidrogové politiky:
Větší spojení s vybraným resortem by mohlo mít negativní dopxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpráce.
PŘÍNOSY
Úřad vlády ČR:
Přenesení nákladů na vybraný resort.
Resort:
Vybraný resort bude gesčně odpovědný za legislativní normy v dané obxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxxx ČR: Vzhledem k tomu, že je již v současné době ustanoven poradní orgán vlády, a to Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jmenován národní proxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxsti s právním ukotvením funkcí meziresortního orgánu pro oblast integrované protidrogové politiky. Právní jistota v oblasti koordinace integrovanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x-----------------I--------I----------------I--------------I-----------------I
I         I V1 -  I V2 - rozšířená I V3 - zákonné I V4 - zákonné  I
I         I nulová I pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x
x         x    x xxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxxxx x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I RVKPP      I 0   I 0       I -      I +        I
I-----------------I--------I----------------I--------------I-----------------I
I Státní rozpočet I 0   I 0       I 0      x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx  x x   x x       x x      x x        x
x         x    x        x xxxxxxx   x         x
x         x    x        x xxxxxxxxx  I         I
I         I    I        I resortního  I         I
I         I    I        I pohledu   I         I
I-----------------I--------I----------------I--------------I-----------------I
Původně byla zvolenx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx problematiku integrované protidrogové politiky, jakožto stálého poradního orgánu vlády bez možnosti zpochybnění jeho role a funkcí v oblasti integxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsortních koordinačních mechanismů v dané oblasti.
3.4.2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xak finanční a následně i administrativní zátěž, zejména poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytnou součinnost k odběru a vyšetření biologixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe prvotní úhrady za odběr a vyšetření biologického materiálu vyzvané osoby. Významný je zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dne 13. 6. 2012 vydxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxechání současného stavu.
Varianta 2 – upřesnění a vyjasnění právní úpravy úhrady za provedené vyšetření
Stanovení postupu při úhradách vyšetřenx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxích služeb. Úhradu za vyšetření následně požaduje od osoby vyšetřované, v případě, že výsledek bude pozitivní. Poskytovateli zdravotních služeb, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Poskytovatel zdravotních služeb:
I nadále budou přetrvávat náklady poskytoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle průzkumu na vzorku nemocnic různých velikostí a zaměření je průměrný podíl neuhrazených nákladů spojených s vyšetřením na alkohol a další návykovx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tisíce vyšetření ročně. Tomu odpovídají i nedoplatky, které se pohybují od desítek tisíc u menších nemocnic a v řádu milionů u těch větších. Přitom neuhxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
PŘÍNOSY
Osoby oprávněné k vyzvání k vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky:
Osoby, které jsou oprávněné k vyšetření vyzvat zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od osoby vyšetřované.
Varianta 2 – upřesnění a vyjasnění právní úpravy úhrady za provedené vyšetření
NÁKLADY
Osoby oprávněné vyzvat k vyšetřexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxích služeb. Následně vzniknou náklady na vymáhání úhrad od osob vyzvaných v případě prokázání alkoholu nebo jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že výxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných povinností.
Policie, Vězeňská služba atd.:
Subjektům, které vyzvou k vyšetření, vznikne povinnost uhradit náklady na vyšetření a následně v přxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxch subjektů s ní neměl výraznější xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xp.zn. CPJN 205/201, na základě kterého Policie ČR žádá zpět již uhrazené prostředky za provedená vyšetření a které přeneslo vymáhání nákladů za vyšetřxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxetřeného.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravotních služeb:
Nebude docházet k administrativnímu a finančnímu zatížení poskytovatele zdravotních sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxm k tomu, že rozpočet Policie ČR, jako subjektu, který nejčastěji vyzývá k vyšetření, i rozpočet zdravotnických zařízení, je více či méně navázán na příxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xraxi dojde při vymáhání dlužných částek k nárůstu úspěšnosti tohoto postupu, pokud jej nebudou provádět zdravotnická zařízení, ale právě např. Policxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nichž byl prokázán obsah alkoholu nebo jiné návykové látky v těle.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
I---------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                 x xx          x xx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxavotnická zařízení      I 0           I ++        I
I---------------------------------I-----------------------I------------------I
I Orgány odesílající na vyšetřexx x x           x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx          x x           x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------------I------------------I
Zachování současné právní úpravy – varianta 1 by znamenalo zachování finanční a adminxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xiologického materiálu na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé zdravotních služeb pouze poskytují součinxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxytná služba
Současná zákonná úprava nedefinuje technické ani personální zajištění záchytné služby, zároveň je v rozporu s právní úpravou v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxřesnění právní úpravy záchytné služby
Dojde k uvedení do souladu s právní úpravou v oblasti poskytování zdravotních služeb. Zároveň dojde k promítnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxy požadavky na věcné a technické minimální vybavení a minimální personální zajištění záchytné služby formou novely vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxy č. 287/2013 Sb.
Varianta 3 – zrušení záchytné služby i dalších forem dohledu nad podnapilými
Došlo by ke zrušení existujících záchytných stanic. xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx zdravotnického zařízení.
NÁKLADY A PŘÍNOSY pro jednotlivé dotčené skupiny
Varianta 1 – nulová
NÁKLADY
Poskytovatelé zdravotní služby:
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí věcného a technického vybavení a bez stanovení personálního zajištění. Zároveň nebude reflektována právní úprava v oblasti poskytovaných zdravotxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnovené podmínky.
Varianta 2 – upřesnění právní úpravy záchytné služby
NÁKLADY
Poskytovatelé zdravotních služeb, rozpočty samosprávy:
Vzhlxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchytné služby očekávat navýšení finančních nákladů. Stanovení minimálního vybavení a personálního zajištění bude zajištěno formou novely vyhláxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. V rámci hodnocení dopadů k těmto vxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxím jednotných podmínek pro poskytování záchytné služby, kterým se zároveň reflektuje vývoj záchytné služby a dojde tak i ke sjednocení jejího poskytoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxí záchytné služby i dalších forem dohledu nad podnapilými
NÁKLADY
Policie ČR, obecní policie, Vězeňská služba:
Ročně je v ČR ošetřeno v záchytnýcx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xávislosti na jejich chování a zdravotním stavu:
I-------------I----------------I----------------I-----------I----------------I
I       I Počex xxxxxxxx x    xxxxxxxx x xxxxxxxx x    xxxxxxx x
x       x     x xxxx x        x  xxxx xx x    xxxxxxx x
x       x        x        x    xxx x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I----------------I
I Dnes    I     30 000 I    záchytná I 2 900 Kč I 87 000 000 Kč I
I       I        I    stanice I      I        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x     x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x  xxx xx x  x xxx xxx xx x
I       I        I    policie I      I        I
I-------------I----------------I----------------I-----------I----------------I
I       I     21 000 I    Interna I 1 500 Kč I 31 500 000 Kč I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x     x xxx x      xxx x xx xxx xx x xx xxx xxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------I-----------I----------------I
I Celkem   I        I        I      I 91 881 000 Kč I
I-------------I----------------I----------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxívající intoxikace je vyšší u zdravotnických pracovníků než u příslušníků Police ČR. S přesunem klientů záchytných stanic do jiných typů zařízení by bxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxu stovek miliónů.
PŘÍNOSY
Poskytovatelé zdravotních služeb – zřizovatelé záchytných stanic:
Omezení činností souvisejících s dohledem nad podxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí:
I-------------------------------------------I---------I----------I-----------I
I                      I V1   I V2    I V3    I
I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx              x x    x xx    x xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------I
I Policie, městské policie, Vězeňská služba I 0    I 0    I ---    I
I-------------------------------------------I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx                 x x    x x    x x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxízení           I 0    I 0    I ---    I
I-------------------------------------------I---------I----------I-----------I
I Veřejné rozpočty             I 0    I 0    I +     I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx         x x    x x    x x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------I----------I-----------I
Současná právní úprava poskytování záchytné služby je nevyhovující a nedostatečná. Od roku 20xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxrany poskytovatelů záchytné služby je očekávána nová přesnější právní úprava, zejména v oblasti úhrad, umístnění osob v záchytné stanici, byla zvolexx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxianty
Výběr variant výše předpokládá četné změny ve všech oblastech, které jsou zákonem č. 379/2005 Sb. dotčené, tj. oblast dostupnosti tabákovýxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxytné stanice, včetně změn v provádění orientačního a odborného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsah navrhovaných změn platné právní úpravy přesahuje možnosti novely zákona č. 379/2005 Sb., a to jak z hlediska podstatného rozšíření předmětu právnx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxdlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, která bude v propojení s dalšími opatřeními na legislativní i nelegislativní úrovni odpovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxpráci s dalšími věcně příslušnými ministerstvy, dále územní samosprávné celky a dozorové orgány.
Subjekty dohlížejícími na dodržování povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká školní inspekce, správce spotřební daně, orgány Celní správy České republiky, obecxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxdnocována výše uvedenými kontrolními subjekty a dále rovněž hodnocena Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci zejména s Ministerstvem vnitra, Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
4.2 Vynucování
Návrh zákona vymezuje u stanovených povinností, zejména v oblasti omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxící fyzické osoby, včetně určení správních orgánů, které správní delikty projednávají.
Dále se na vynucování splnění povinností ukládaných v návrhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x nově přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek).
5 Přezkum účinnosti regulace
Přezkum xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy.
Pro přezkum účinnosti budou například použita data týkající se prevalence užívání tabáku, alkoholu a ilegálních drog u dětí a mládeže i dospělé popxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxšování zákonem stanovených povinností v oblasti prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je dlouhodobé a pravděpodobxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxní, ať již je to nízký počet kontrol, neefektivity kontrol vzhledem k problémům s prokazatelností porušení, adekvátnost sankcí atd., společně s identxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxy zejména vzhledem k jejich přínosu k implementaci strategie Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Národní stratxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k tomu, že v řadě statistik týkajících se kouření, zejména u mladistvých, a konzumace alkoholu patří Česká republika mezi nejhorší v Evropě, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxtik EU a OECD. Naplňování tohoto cíle by mělo procházet pravidelným, ideálně každoročním vyhodnocením.
Mezi sledované indikátory bude patřit např.x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vystavených tabákovému kouři ve veřejných prostorech, procento osob, vystavených tabákovému kouři na pracovišti, spotřeba čistého lihu na osobu rxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
V rámci přípravy přechozího vládního návrhu zákona z roku 2015 (následně sněmovní tisk 508) bylo komunikováno se zástupci věcně příslušných ministexxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxského sektoru.
Podle podnětů a připomínek byly vyhodnoceny jednotlivé varianty a zvolena příslušná legislativní řešení.
V první polovině roku 201x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a to i v souvislosti s politickými změnami v ČR. V létě 2014 poté proběhlo znovu vnitřní připomínkové řízení a následně v měsících lednu a únoru 2015 opět vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu zákona.
Pokud jde o problematiku týkající se omezení dostupnosti alkoholu u dětí a mládeže, hlavní platformou pro konzultaci a přípravu příslušnýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzená při Úřadu vlády, která byla činná v letech 2011 - 2012. Projekt ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek si stanovxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy a příslušného odborného pracoviště Úřadu vlády na dlouhodobě se zhoršující ukazatele míry konzumace alkoholu dětmi a mládeží v ČR oproti ostatním zexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxnaci protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil a jejími členy byli zástupci Ministerstva vnitra, Policejního prezídia, Ministerstva zdravotnicxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxormačních zdrojů jako:
-
výsledky mezinárodních studií, do kterých se zapojila ČR, např. Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR (Exxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Tobacco Survey), Eurobarometer průzkumů zaměřených na užívání tabáku/alkoholu atd.,
-
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
informace a statistické údaje vydávané Ústavem zdravotnických informací a statistiky,
-
výsledky studií, jako např.:
-
Sovinová H., Csémy L.: xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxráva o situaci za období posledních deseti let, Státní zdravotní ústav, 2014.
-
Csémy L., Sovinová H., Sadílek P.: Užívání tabáku v České republice 2013 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007, Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xaře 2012, v září 2012 a v květnu 2015 ohledně kouření
.
-
David T. Levy, Hana Ross, Alexandra Kmetova, Eva Kralikova, Michal Stoklasa and Kenneth Blackman xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxic. International Scholarly Research Network ISRN Public Health Volume 2012, Article ID 329721.
V období srpen 2014 až březen 2015 byla provedena xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxní podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA), jehož cílem je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispěx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xpráva byla v rámci tohoto projektu dopracována ve spolupráci s externím zhotovitelem – firmou Hlínka a partneři.
Aktuálně předkládaný návrh zákona jxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z hodnocení dopadů regulace nebyla zásadněji oproti předchozí verzi k vládnímu návrhu z roku 2015 měněna (důvod viz vysvětlení v úvodu obecné části důvxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xx xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx též kapitola Konzultace a zdroje dat.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxuladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh se dotýká čl. 2 odst. 3, čl. 79 odst. 1 a čl. 105 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základnícx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxky návykových látek.
Návrh dále vymezuje povinnosti osob v uvedené oblasti a dotýká se tedy i čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odsxx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxstiny základních práv a svobod.
III. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE
Návrhu se v oblasti primárního práva týká xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xesp. výjimek z tohoto zákazu (čl. 36). Návrh nezavádí množstevní omezení dovozu, ale opatření s rovnocenným účinkem množstevním (kvantitativním) omxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxlace přeshraničního prodeje na dálku je
relevantní
čl. 114, neboť v této oblasti nový zákon napomůže vzhledem dílčí implementaci směrnice 2014/40/Ex x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje taxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxna o potravinách a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek transponuje zejména čl. 18 (s výjimkou odst. 2 a 3) a čl. 20 odst. 6 směrnice 2014xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh navrhuje přijmout novou terminologii, kterou směrnice zavádí.
Navrhovaný zákon dále přispívá k provádění opatření, která vyplývají např. z doporxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxroly tabáku, Strategie EU na podporu členských států při odstraňování škod souvisejících s alkoholem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla do právního řádu převzata zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti., v platném znění.
Nxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxÁNA
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Navrhovaná právní úprava bude jedním z pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhláška č. 120/1976 Sb.) a z čl. 11 Evropské sociální charty (sdělení Ministerstva zaxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxch dítěte (sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. m. s.), podle něhož státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xřed škodlivými účinky tabáku upravuje Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxuři) a z čl. 16 (prodej nezletilým a nezletilými) Úmluvy.
Navrhovaná právní úprava je též v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobox xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xntegrity, se vztahuje na opatření týkající se poskytování záchytné služby. Právní úprava podmínek poskytování záchytné služby se dotýká také článku x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxuladu, jelikož oproti dosud platné právní úpravě se navrhuje vypustit možnost zbavení svobody na záchytné stanici z důvodu vzbuzování veřejného pohoxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtky nelze odvrátit jinak. Podmínky, za nichž je takový zásah do svobody možný, Soud definoval zejména v rozsudcích Witold Litwa proti Polsku, č. 26629/xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xozsudek ze dne 3. února 2011.
Dále se navrhovaná právní úprava dotýká práva na pokojné užívání majetku xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvaný alkohol, a to i ten, který patří jiné osobě, než která ho prodává. Specificky tyto otázky řešil i Soud, a to např. v rozsudku
Microintelect OOD proti Bxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prodávaný alkohol) je zabavován. Velmi relevantním je rozsudek
Vékony proti Maďarsku
(č. 65681/13, rozsudek ze dne 13. ledna 2015), v němž Soud posuzoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxna by neměl přinést obdobně závažné zásahy do majetkových práv jednotlivců, neboť k variantě zavedení prodeje tabákových výrobků v prodejnách s licenxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxacích prostředků ve zdravotnictví. Návrh zákona právní úpravu uvádí do souladu s článkem 3 Úmluvy, a též vykonává výše uvedený rozsudek Soudu ve věci
Buxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxší mezinárodní úmluvy (např. Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961), které se však přímo netýkají navrhované právní úpravy, ale jiných právníxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xíli navrhovaných opatření by měl nový zákon mít naopak pozitivní sociální dopad ve smyslu posílení ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Sníží-li se díky navrhované právní úpravě užívání návykových látek, dojde ke snížení nákladů na poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osobx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o zajištění rovnosti žen a mužů, navrhovaná opatření nejsou z tohoto hlediska diskriminační ani pro jednu skupinu. Napomohou-li navrhovaná opatření xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xýskytu užívání tabákových tabáků u mladých dívek.
VI. DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh zákona nemá žádné zásadní dopady na životní prostředí. Lzx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx kvalitu vnitřního ovzduší ve vnitřních prostorách míst, kde bude kouření zakázáno.
VII. DOPADY VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dopaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx aby zohledňovala práva a povinnosti ošetřovaných osob i práva a povinnosti poskytovatele této služby.
Kromě záchytné služby je možnou další oblastí x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxovozovateli ukládán zákaz prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let. Rizikovým by v této oblasti mohl být zejména prodej prostřednictvím komunikaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xěkteré kategorie výrobků směrnice 2014/40/EU. S ohledem na skutečnost, že tato směrnice neobsahuje konkrétní popis technologie a nástrojů týkajícíxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtnictví otázkám ochrany osobních údajů a dopadů do soukromí v této oblasti nadále věnovat a konzultovat s odbornou veřejností a s Úřadem pro ochranu osoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxší v této oblasti žádné zásadní změny oproti stávajícímu stavu a nezasahuje do obecné právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů – neumožňuje žádxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xaopak s ohledem na implementaci čl. 18 odst. 5 směrnice 2014/40/EU zpřísňuje ve smyslu zamezení přístupu výrobců tabákových výrobků či společností, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xrodeje.
VIII. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK
Návrh zákona částečně rozšiřuje
kompetence
orgánů veřejné správy a to přiměřeným způsobem odpovídaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxti ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.
V návrhu jsou blíže specifikovány povinnosti, které by jednotlxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán projednávat). Možnosti obrany proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy vyplývají z jiných právních předpisů (aplikuje se správní řád)x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxozumitelně nastavuje systém odpovědnosti jednotlivých účastníků a zahrnuje též sankční mechanismus, který je oproti stávající právní úpravě více zxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxíce rizikovými. Současná právní úprava týkající se obecně výkonu kontrolní činnosti (kontrolní řád, daňový řád atd.) však již obsahuje dostatečná oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy bude třeba mít i nadále k dispozici údaje a statistické informace týkající se spotřeby tabákových výrobků a alkoholických nápojů, subjexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xýkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zdravotních a sociálních služeb atd.
X. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxu.
XI. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR NA SCHVÁLENÍ NAVRHOVANÉHO ZÁKONA V 1. ČTENÍ
Zákon je nutno přijmout v co možná nejkratšxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
K § 1
Vymezují se oblasti, kterých se zákon týká. Jde o komplex systémových opatření zaměřených na ochranu zdraví před škodlivými účinky tabáku, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxí (kuřácké pomůcky, elektronické cigarety, bylinné výrobky určené ke kouření), a poptávky či snížení rizik souvisejících s jejich užíváním. Dále zákxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnačních mechanismů při tvorbě a provádění protidrogové politiky na vládní, krajské i místní úrovni.
K § 2
Toto ustanovení obsahuje vymezení pojxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2005 Sb. dochází s ohledem na navrhovanou právní úpravu k vypuštění některých definic (např. definice specializované prodejny, velkoplošné prodejxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxáděné definice pro účely tohoto navrhovaného zákona patří např. „návyková látka“, „bylinný výrobek určený ke kouření“, „vnitřní prostor“ atd. V souvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxjímány některé pojmy např. „stánek“. Vybrané pojmy jsou definovány buď v § 2 nebo přímo u daných věcných ustanovení (např. „stánek s občerstvením“).
Pxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxem k navrhovaným věcným změnám či za účelem sjednocení terminologie používané směrnicí 2014/40/EU byly některé stávající definice uvedené v zákoně čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „prodejna“, „zařízení veřejného stravování“ (nově „provozovna stravovacích služeb“), „odborné lékařské vyšetření“ atd.
K některým definicím dxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoblémů se psychoaktivní látky podílejí na vzniku poruch uvedených konkrétně v diagnostických skupinách F10 až F19 (poruchy duševní a poruchy chování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návykovými látkami se dle uvedeného zákona rxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxk, ve znění pozdějších předpisů, kde se návykovou látkou rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxbám a působnosti předkládaného návrhu zákona, a to zejména s ohledem na část návrhu týkající se snižování rizik souvisejících s užíváním návykových láxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ale i další drogy, které do působnosti zákona č. 167/1998 Sb. nespadají.
Navrhuje se tedy definice částečně vycházející z definice trestního zákoníxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
Definice odpovídá definici tabákového výrobku uvedené ve směrnici 2014/40/EU. Užíváním se míní např. kouření či žvýkání. Tabákem se podle směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tabákovým výrobkem podle tohoto zákona se tedy myslí i tabák respektive tabákové listy.
Písm. c) kuřácká pomůcka
Definice „kuřácké pomůcky“ nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených ke kouření. Od používání termínu „tabáková potřeba“ bylo upuštěno v návaznosti na stanovisko Legislativní rady vlády. Za kuřáckou pomůcku sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxí dýmky a pomůcka pro čištění dýmky. Výjimky oproti stávající definici tabákové potřeby byly rozšířeny o zápalky, zapalovače a popelníky. V případě záxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxhována výjimka pro předměty, které plní převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační (např. ozdobná indiánská dýmka).
Písm. d) – bylxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxůcek a elektronických cigaret rozšiřuje o bylinné výrobky určené ke kouření. Tato definice reflektuje definici uvedenou ve směrnici 2014/40/EU, je vxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa č. 110/1997 Sb., o potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxení“ ve verzi návrhu zákona předložené do připomínkového řízení v roce 2013 bylo upuštěno právě s ohledem na sladění návrhu s novou terminologií používxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxat o bylinné (herbální) cigarety nebo bylinné směsi do vodních dýmek. Na herbální cigarety, resp. výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné láxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xísm. e) – elektronická cigareta
Definice elektronické cigarety byla zavedena již zákonem č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xigarety jsou elektronické systémy (elektronické inhalátory), které napodobují funkci a v řadě případů též vzhled tabákových výrobků (cigaret, doutxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxpu elektronické cigarety používá často termínu ENDS (electronic nicotine delivery systems) nebo ENNDS (electronic
non
-nicotine delivery systems – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxdní náplně pro účely tohoto zákona a na elektronické cigarety nebo náhradní náplně, které neobsahují nikotin, neboť i takové výrobky jsou uváděny na trx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoje se mění tak, aby byla uvedena do souladu zejména s definicí nealkoholického nápoje podle prováděcí vyhlášky č. 335/1997 Sb. k zákonu o potravináchx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxx xbjemového procenta alkoholu v definici alkoholického nápoje pro účely zákona č. 379/2005 Sb. byla doposud určující pro jiné nápoje než pivo, víno a lixxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvat více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Pod tuto definici tak již nebude spadat např. pivo s obsahem alkoholu nižším než 0,5 % (nealkoholické pivxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxje její znění více zobecnit. Mělo by jednat o tzv. „kamenné prodejny“ – tedy provozovny umístěné ve stavbách určených k prodeji zboží nebo poskytování sxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxvána k vymezenému účelu, kterým se nerozumí pouze prodej výrobků v působnosti tohoto zákona. Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona může být stavba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxkladě stavebního povolení či oznámení o užívání stavby.
Oproti stávající právní úpravě se navrhuje upustit od používání pojmů „prodejna potravin“ nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxny, ale fakt že se jedná o potravinářský podnik Termín „potravinářský podnik“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin“.
Písm. h) – stánek
Tato definice je s drobnými technickými změnami převzata z částx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxona. Tato definice by měla postačovat i pro vyloučení prodeje tabákových výrobků, lihovin atd. na tržištích či tržnicích ve smyslu stávající definice xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxžiště zejména pro nadbytečnost přejímána nebude.
Písm. i) – provozovna stravovacích služeb
Touto definicí se nahrazuje pojem „zařízení spolexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 (pojem „potravinářský podnik“) a dále zákonem č. 258/2000 Sb. tak, aby v praxi již nedocházelo k interpretačnxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxvací služby jsou upraveny § 23 zákona č. 258/2000 Sb.
Pokrmem je podle § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená sxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxce pro vyjasnění doplněn prvek společný pro řemeslnou živnost – hostinskou činnost, a sice má zde docházet k podávání pokrmů včetně nápojů určených k přxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x definicí stánku s občerstvením.
Písm. j) – vnitřní prostor
Jedná se o nově zaváděnou definici, kterou si podobně jako v případě definice stavebnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxe je kouření podle zákona č. 379/2005 Sb. zakázáno. Zahrnutí této definice do návrhu zákona bylo inspirováno prováděcími pokyny k čl. 8 Rámcové úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxýkoli zastřešený prostor nebo prostor uzavřený jednou nebo dvěma stěnami, bez xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxc zvolena definice vycházející ze stavebního zákona, a to v návaznosti na jeden z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního txxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxně upravenou definici přejímanou ze směrnice 2014/40/EU pro účely její dílčí implementace v návrhu zákona.
Písm. l) – dovoz
Tato definice se novx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxotřební dani (např. tabákové výrobky, lihoviny).
Písm. m) – orientační vyšetření
Definice stanoví, jaká vyšetření lze považovat za orientačnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
Písm. n) – odborné lékařské vyšetření
Obsahem definice je stanovení činnosti, kterou provede lékař, pokud je požadováno odborné lékařské vyšexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xteré není součástí odborného lékařského vyšetření.
Písm. o) – odběr biologického materiálu
Definice obsahuje výčet biologického materiálu, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxe souvisí s návrhem rozšíření zákazu kouření i na nekryté nástupiště veřejné silniční a drážní dopravy (např. autobusové, vlakové zastávky bez přístřxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxnecké sněmovně Parlamentu ČR.
K § 3
Ustanovení upravuje zákazy prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret, včetnx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxých výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret včetně náhradních náplní a nově také bylinných výrobků určených ke kouření (herbální cigarexxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret) bylo snahou předkladatele omezit typy míst prodeje výše uvedených skupix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxže být určité omezení místní dostupnosti.
V této souvislosti je zejména navrhováno bez ohledu, zda se jedná o tabákové výrobky nebo výrobky souvisejíxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxé jsou dosud uvedeny v zákoně o spotřebních daních, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxtanovení týkající se omezení prodeje tabákových výrobků uvedená v zákoně o spotřebních daních se do návrhu tohoto zákona implementují za účelem odstxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx005 Sb., nebo obou současně. Oproti stávající právní úpravě se navrhuje prodej tabákových výrobků a výrobků souvisejících pouze v určitých typech proxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xrodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků, bude prodej umožněn z kategorii prodejen pouze v prodejnách denního a jiného periodického tisku nexx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002. Podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se jim rozumí „veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nerozlišuje míru zastoupení potravin v sortimentu nabízeném k prodeji, ustanovení se může vztahovat i na tzv. „smíšené prodejny“/ prodejny smíšenéhx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy apod. Kromě „kamenných prodejen“ bude možné prodávat tabákové výrobky a související výrobky v některých typech stánků. Jedním z nich je stánek s občexxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvání potravinářského podniku za účelem stravovacích služeb podle jiného právního předpisu, kterým je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxdmínky nelze pro účely tohoto zákona považovat stánek, který se bude zaměřovat výlučně na prodej balených potravin a nikoliv na provozování stravovacxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xpecializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod, kterou se míní např. obchodní domy, nákupní centra apod. (tento specxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxodeje alkoholických nápojů podle současné právní úpravy). Na základě požadavku Ministerstva dopravy jsou mezi povolená místa prodeje zařazeny i palxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterou letecký dopravce nabízí.
Vzhledem k tomu, že místa prodeje uvedeného zboží podle § 3 odst. 1 mohou být umístěna i v některých prostorech, kde jexxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxá ve školském zařízení), nebo z hlediska omezení nezákonného obchodování s tabákovými výrobky a daňových úniků, vymezuje toto ustanovení kategorie mxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxeného zboží xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxumí, akce, která je určená převážně pro tyto osoby, nikoliv výlučně (např. dětský den, divadelní představení pro děti apod.). Zákaz se vztahuje rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxostory, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo prostory zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxo veřejnou hromadnou dopravu osob s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy.
Prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků by rovněž nexxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xákaz prodeje uvedeného zboží se vztahuje i na prostory zdravotnických zařízení. Může se jednat nejen o vnitřní prostory, ale i o prostory vnější (např. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zařízení je podle zákona o zdravotních službách poměrně úzká, neboť se vztahuje pouze na prostory určené k poskytování zdravotních služeb, došlo k rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd.
Původně měly být do výčtu míst, kde se navrhuje prodej uvedeného zboží zakázat, zařazeny z důvodu implementace vybraných ustanovení zákona o spotřxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx a to pro nadbytečnost. Vztahuje-li se zákaz prodeje na všechny stánky (a tržiště je obvykle skupinou takových stánků), s uvedenými výjimkami (stánku s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xomu tak i u ustanovení týkajících se prodeje alkoholu. Dále nejsou ve výčtu v § 6 odst. 1 všechna místa, která nesplňují technické požadavky na územně tecxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxplicitní s ustanovením § 3 odst. 1.
V odstavci 3 se zakazuje prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxozovatelem automatu ověří věk kupujícího. K ověření věku kupujícího by mělo dojít před prodejem prostřednictvím prodejního automatu.
V odstavci 4 pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxch výrobků určených ke kouření osobám mladším 18 let jako jedno ze stěžejních opatření z hlediska cílů tohoto právního předpisu. Nově je i v souladu s již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxplatné poskytnutí nebo darování. Možnost postihu za podání tabákového výrobku apod. se vztahuje i na rodiče. Za prodej lze považovat i nabízení k prodexxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vypuštěn.
K § 4
Dosavadní právní úprava zákazu dovozu, prodeje a výroby potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xro prodejce tabákových výrobků a souvisejících výrobků, aby tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxost prodeje tabákových výrobků či výrobků souvisejících na vyčleněném místě již podle stávající právní úpravy existuje, váže se však pouze k prodeji v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxko cukrovinky či jiné potraviny bez jakéhokoliv zřetelného oddělení. Nově se tato povinnost rozšiřuje pro všechny povolené typy míst prodeje.
Toto uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobám mladším 18 let a požadavku dodržení minimální věkové hranice pro osobu tyto výrobky prodávající. Nejedná se o povinnosti nově zaváděné. Drobné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx muset tento text zahrnovat všechno výše uvedené zboží, které je na daném místě prodáváno, a tedy nejen uvést “tabákové výrobky“ jako dosud. Vzhledem k txxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí minimální požadované velikosti písma textu na 2 cm (dosud 5 cm). Text však musí splňovat další požadavky a být pro kupujícího zjevně viditelný.
S ohlexxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se změřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství a potxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxěnou v druhém mezirezortním připomínkovém řízení v roce 2015 zpřesněno a výčet oborů je uveden do souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxvé úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.
K § 6 a 7
Oproti stávající právní úpravě je zpřísněna možnost prodeje prostřednictxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že z „ostatních“ v současnosti blíže nespecifikovaných forem prodeje bude přípustná pouze forma prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x prodej zejména prostřednictvím sítí a služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx x0 odst. 6)
Prodej na dálku bude možný pouze v případě, že maloobchodní prodejce přijme taková opatření, kterými vyloučí prodej tohoto zboží osobám mlaxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xybaven systémem ověřování věku, který v okamžiku prodeje ověří, že kupující spotřebitel není mladší 18 let. Provozovatel bude povinen prostřednictvxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (viz definice v čl. 2 odst. 36 směrnice 2014/40/EU). Konkrétní parametry tohoto systému nejsou specifxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxených v občanském průkazu při předchozí osobní registraci apod. Podle informací Svazu obchodu a cestovního ruchu se v praxi nejčastěji používá systémx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení kupujícím před odesláním objednávky bez náležitého ověření věku kupujícího. Provozovatel by měl zároveň zajistit, že zboží nebude převzato osobxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xouze tabákových výrobků a elektronických cigaret (včetně náhradních náplní) s obsahem nikotinu v případě přeshraničního prodeje na dálku, Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nacházející se v ČR) a nejen na tyto kategorie výrobků, ale i na ostatní kategorie souvisejících výrobků – bylinné výrobky určené ke kouření, beznikotixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx touto formou prodeje pro osoby mladší 18 let. Ministerstvo zdravotnictví neidentifikovalo žádný důvod na straně ochrany veřejného zdraví, pro který xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xřípadě tabákových výrobků a elektronických cigaret s obsahem nikotinu.
V odstavci 2 se pak stanoví povinnost provozovatele informovat kupujícího o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxo v rozsahu celé šíře a výšky zobrazovacího prostoru prohlížeče nebo aplikace) a ve fázi před samotným prodejem zboží.
S ohledem na poznatky z praxe při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxního mezirezortního připomínkového řízení v roce 2013 zohledněn návrh Ministerstva financí týkající se zavedení povinnosti pro provozovatele intexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xnzerčních webových portálech a povinnost pro provozovatele prostředku komunikace na dálku, který bude např. umožňovat provozovateli internetovéhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxěřování věku), lze řešit podle již platné právní úpravy, a to podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstrxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxtření jsou navrhována i v případě prodeje alkoholických nápojů prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.
Pro účely zefektivnění kontrolx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxání podrobných informací o systému ověřování věku a jeho fungování, která je v případě přeshraničního prodeje tabákových výrobků a elektronických cixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxním prodejem na dálku, povinnost se ovšem bude drobně lišit podle kategorie výrobků. V případě tabákových výrobků a elektronických cigaret s obsahem nxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxhájením prodeje (podle zákona 110/1197 Sb., kam tato povinnost bude transponována), bude stanovena kratší lhůta a povinnost bude vázána na obdržení pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxret), u nichž se předpokládá, že do budoucna jejich prodej na dálku nebude podléhat povinnosti předchozí registrace podle zákona č. 110/1997 Sb. a proxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající se údajů o systému ověřování věku a jeho fingování, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
Orgánem, kterému budou tyto informace předkládánxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx konzultací neprojevilo o tuto povinnost zájem. Ministerstvo zdravotnictví tedy bude orgánem, který bude shromažďovat informace od prodejců o systéxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtému ověřování věku upozorňovat. Registraci prodejců u některých typů výrobků však provádět nebude.
Ministerstvo zdravotnictví původně zvažovalx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xednak u maloobchodních prodejců usídlených v ČR, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku spotřebitelům nacházejícím se v Unii a jexxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxké republiky). Nicméně tato část čl. 18 směrnice 2014/40/EU týkající se registrace přeshraničních prodejců na dálku bude nakonec podle požadavku Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx 18 směrnice 2014/40/EU. Účelem je ochrana osobních údajů před komerčním využitím ze strany výrobců tabákových výrobků apod. Kontrola oblasti ochranx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxdej na dálku a na ty kategorie výrobků, které jsou předmětem směrnice 2014/40/EU. Na beznikotinové elektronické cigarety se toto ustanovení nevztahuxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxhověno připomínkám některých připomínkových vzneseným v rámci mezirezortního připomínkového řízení 2015, aby byly tímto zákonem regulovány pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xřed expozicí tabákovému kouři v prostředí, resp. nepřímému tabákovému kouři. Tento cíl je v souladu s článkem 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické orxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xe v prováděcích pokynech k čl. 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku definováno jako
držení zapáleného tabákového výrobxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako tomu bylo doposud, vztahovat na veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory. Tyto prostory se nově označují jako „vnitřní“ nikoliv jako „uzavřexxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků nebo finančních institucí), neboť tyto prostory stejně jako další (např. pasáxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxále bude možno zřídit v těchto typech míst stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření. Pro potřeby zákona je vymezen jak pojem vnitřního prostoru xx x xxxxx xxx xxx xx x x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxravy uplatněného v rámci prvního mezirezortního řízení v roce 2013 navrhována i pro tranzitní prostory mezinárodních letišť, které však nelze považoxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xdst. 1 písm. a). S ohledem na povahu těchto prostor (jedná se o prostory téměř výhradně „vnitřní“ obvykle bez možnosti svévolného pobytu ve vnějším – venxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxgaret v takto uzavřených prostorech a nečelili abstinenčním příznakům, obzvlášť, jedná-li se o cestující do vzdálených destinací a cestující pouze pxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxanovením zákazu kouření ve veřejnosti přístupných vnitřních prostorech do určité míry souvisí opatření uvedené ve stávající právní úpravě (§ 8 odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxných státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování jsox xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxčnosti a právní nejistoty, kterou představovalo. Tato povinnost se do velké míry překrývá s některými povinnostmi zaměstnavatele uloženými v § 101 a xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxkaz kouření podle § 8 odst. 1 písm. a) se nevztahuje na prostory věznic, podobně jako je tomu ve stávající právní úpravě zákona č. 379/2005 Sb. Tento závěx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxxx x) návrhu.
Nově se navrhuje zavedení úplného zákazu kouření na místech, jako jsou nástupiště, přístřešky, čekárny či dopravní prostředky veřejné dopxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhrazených, a zavádí se zákaz kouření i na nekrytá nástupiště např. autobusové zastávky bez jakéhokoliv přístřešku apod. Pojem „nástupiště“ je nově xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxzměňovacích návrhů v rámci třetího čtení k sněmovnímu tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě veřejnosti volně přístupných vnitřnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxostoru vyhrazeném ke kouření – viz výše.
Pokud jde o zdravotnická zařízení, je navrhováno, aby se zákaz kouření vztahoval i nadále na jejich vnitřní prxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch služeb. Vzhledem k tomu, že tato definice je poměrně úzká, neboť se vztahuje pouze na prostory určené k poskytování zdravotních služeb, došlo v návazxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxí prostory jako např. chodby před ordinací, nemocniční jídelna apod. Dosud platná výjimka možnosti kouření ve stavebně oddělených prostorech vyhrazxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxatelé budou muset splnit podmínky související s umožněním kouření v těchto typech prostor stanovené v § 10 (mimo jiné zajistit, aby se v tomto prostoru nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xi mateřských školek, a to jak na jejich vnitřní, tak i vnější prostory, přísluší-li k danému zařízení. Nově se v této souvislosti nepoužívá termínu „proxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnosti, se kterými se Ministerstvo zdravotnictví v minulosti opakovaně setkávalo, se poněkud zavádějícím z hlediska aplikační praxe u zákazu kouření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do jehož působnosti vysoké školy nenáleží. Aby již nebylo pochyb, že uvedené ustanovení zahrnuje všexxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xypů škol a školských zařízení, kde je stanoven bezvýjimečný zákaz kouření, je s ohledem na posílení ochrany dětí a mládeže navrhováno zavedení úplného xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních věcí se navrhuje proto právně ukotvit úplný zákaz kouření v prostorech zařízení sociálně-právní ochrany dětí a v prostorách provozoven, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxských“ zařízení a provozoven pro děti a mládež atd. nejsou „prostory“ podrobněji specifikovány. „Prostory“ se i zde rozumí všechny prostory, jak vnitxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxstorech dětských hřišť a sportovišť určených převážně pro osoby mladší 18 let. Nejedná se o úplně nové opatření, neboť podle stávající právní úpravy moxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxření pro posílení ochrany zdraví dětí a mládeže před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, je žádoucím toto opatření zavést cexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxory. Sportovištěm určeným převážně pro osoby mladší 18 let jsou míněny např. jednat dětská herna, hřiště pro míčové hry, které je určeno převážně pro děxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxující ustanovení (§ 8 odst. 1 písm. i), neboť nově se navrhuje doplnit do výčtu míst, kde je zakázáno kouřit, též vnitřní prostory všech typů sportovišť (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxřní prostory po dobu konání kulturní akce, nově se v nich navrhuje úplný zákaz kouření. V této souvislosti se jinými vnitřními prostory rozumí prostoryx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxcert či výstava ve staré tovární hale, která již neslouží původnímu účelu, diskotéka či taneční zábava, která se koná v multifunkčních prostorech využxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzoven stravovacích služeb, a to bez ohledu, zda se jedná o provozovnu provozovanou na základě hostinské činnosti či nikoliv. Pojem „provozovna stravoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí) vodních dýmek. Tato výjimka reflektuje jeden z pozměňovacích návrhů (poslance M. Plíška) podpořených v rámci 3. čtení k předchozímu vládnímu návrhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxes naprosto běžné v čajovnách, které jsou s ním již neodlučně spojeny. Plošný zákaz kouření by pro ně mohl mít likvidační dopady, protože právě nabídka vxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxť definovat.
Stávající právní úprava, kdy má provozovatel možnost provozovat kuřácké zařízení nebo zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxaví zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních, nevyhovující. (Pozn.: více k odůvodnění zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb viz též xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnitřní prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání. V těchto případech se zpravidla jedná o pracoviště zaměstnavatele, kde lze aplikovat ustanovenx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Ačkoliv pracovní jednání mohou probíhat i na jiných místech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxah zákona č. 379/2005 Sb. (návrh zákona) a zákoníku práce, tyto právní předpisy by se měly i nadále doplňovat. Společnou oblastí je kategorie pracovišxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nekuřáci. Zde má přednost zákon č. 379/2005 Sb., resp. návrh zákona. Tento výklad podporuje i § 103, podle něhož má zaměstnavatel zajistit zákaz kouřenx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xde se nově stanovuje zákaz kouření, jsou zoologické zahrady. Kouření v nich bude možné pouze ve vnějších prostorech, které provozovatel zoologické zaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxtího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
K používání elektronických cigaret:
Ačkoliv, jak již bylo zmíněno výše, zxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x účelu zákona analogicky aplikovat ustanovení § 8 cit. zákona, který stanovuje zákaz kouření na různých typech míst, i na používání elektronických cigxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxých zařízení (viz § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.), což není zejména z hlediska výchovy a ochrany zdraví dětí a mládeže žádoucí.
K vyřešení nejxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxdí regulace užívání elektronických cigaret na většině míst, kde platí zákaz kouření (dopravní prostředky veřejné dopravy, školy, dětská hřiště, divxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xákonem umožněno, a dále v provozovně stravovacích služeb či v prostorech zoologické zahrady.
Ze zprávy WHO50) k ENDS shrnující dosavadní vědecké poxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je i v souladu s doporučením pro smluvní strany Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku týkajícími se ochrany osob neužívajících ENDS a ENNDS před expozicí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx Moskva; rozhodnutí č. FCTC/COP6/951) ).
Navržená regulace ohledně stanovení míst, kde bude používání elektronických cigaret zakázáno, reflektuxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx obecná část důvodové zprávy.
Rozšířit zákaz kouření či zákaz používání elektronických cigaret i na další prostory (včetně veřejných prostranství v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxpouští z návrhu pro obce možnost zakázat kouření na akcích určených nebo vyhrazených pro osoby mladší 18 let (více viz odůvodnění k § 17).
K § 9
V návxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxdržování zákazu kouření v prostorech, kde je kouření zakázáno, pokud porušení této povinnosti zjistí. Za tímto účelem je provozovatel či jiná osoba (pxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx § 17 odst. 1 zakázáno, povinen vyzvat osobu, která nedodržuje tento zákaz, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby takový prostor opustila. Tato osoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxlanecké sněmovně Parlamentu ČR.
V případě, že osoba nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz užívání elektronických cigaret v prostorech stanovených v § xx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb.
V této souvislosti existuje i rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx b) zákona č. 379/2005 Sb. (umožnění kouření na místech zákonem zakázaných), který může provozovatel naplnit jak komisivním jednáním, tak jednáním oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxá toto ustanovení tabákového zákona předpokládá. Provozovatel je přitom povinen zajistit dodržování zákazu kouření primárně svépomocí (výzvou), a xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxobách porušujících zákaz kouření v prostorech, kde provozovatel provozuje živnost, není
relevantní
pro posouzení odpovědnosti provozovatele za sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxnačit náležitým způsobem vstup do prostor, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxováno. Výjimkou by měly být dopravní prostředky veřejné dopravy, nástupiště atd., a to z praktických důvodů. Vzhledem k tomu, že používání elektronicxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxření.
K § 10
Toto ustanovení blíže stanovuje povinnosti pro subjekty, které se rozhodnou zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouřeníx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xetiště a ve zdravotnickém zařízení typu zařízení pro léčbu závislostí apod.
Oproti stávající právní úpravě jsou blíže v § 10 písm. a) specifikovány poxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona č. 379/2005 Sb. zakázáno (za stavebně oddělený prostor byl např. považován nikterxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a byla upřesněna na základě připomínek z vnějšího připomínkového řízení 2015. Prostor by neměl sloužxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxení byl zřízen např. na chodbě spojující dvě oddělení v rámci zdravotnického zařízení, či tímto prostorem museli procházet cestující v tranzitním proxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxí dětí a mladistvých před účinky tabákového kouře se dále v § 10 stanoví provozovatelům stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření povinnost zxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxkazu vstupu osobám mladším 18 let. Na základě jednoho z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké snxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
K § 11
V rámci ustanovení § 11 dochází oproti stávající právní úpravě ke zpřesnění a zároveň omezení míst, kdx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxlem je podobně jako v případě analogických ustanovení týkajících se tabákových a souvisejících výrobků odstranit dosavadní dvojkolejnost v právní úxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxava v odst. 1 vymezuje místa, kde lze prodávat alkoholické nápoje.
Do výčtu jsou zahrnuty i provozovny výrobce vína, stánky s občerstvením a stánky spexxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xoučasné právní úpravy.
Stánek s občerstvením je pojem převzatý ze zákona o spotřebních daních, ovšem byl pro účely tohoto zákona upraven. Stánek tak mxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xterým je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 25xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxj balených potravin a nikoliv na provozování stravovacích služeb. Mezi povolenými místy prodeje alkoholických nápojů jsou i veřejné dopravní prostřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxat nebo podávat alkoholické nápoje, a to bez ohledu na místa kde je prodej alkoholických nápojů povolen, a to vzhledem k tomu, že místa prodeje uvedeného xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xnapř. prodejna, která je potravinářským podnikem, ale současně umístěná ve školském zařízení).
Z důvodů ochrany zdraví dětí a mládeže se navrhuje zaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxnou v případě prodeje a podávání alkoholických nápojů ve vybraných typech škol nebo školských zařízení dochází k nápravě současné právní úpravy v dané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
Akcí určenou převážně pro osoby mladší 18 let se rozumíx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxostory zařízení sociálně-právní ochrany dětí, na prostor provozovny, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, dále prostoxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do rejstříku škol a školských zařízení.
Zákaz prodeje uvedeného zboží se vztahuje i na veškeré prostory zdravotnických zařízení. Může se tak jednat nxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxím posouzení. Vzhledem k tomu, že definice zdravotnického zařízení je podle zákona o zdravotních službách, poměrně úzká, neboť se vztahuje pouze na prxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxhlé chodby, nemocniční jídelna apod.
Původně měly být do výčtu míst, kde se navrhuje prodej uvedeného zboží zakázat, zařazeny z důvodu implementace vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnkovém řízení 2015 upuštěno, a to pro nadbytečnost. Vztahuje-li se zákaz prodeje na všechny stánky (a tržiště je obvykle skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xe tomu tak i u ustanovení týkajících se prodeje tabákových výrobků.
V reakci na poznatky z praxe je rovněž rozšířena výjimka v případě prodeje a podeje axxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy a v prostředcích železniční dálkové dopravy jako celku, nikoliv pouze v jídelních vozech. Již nyní se lze setkat se situací, kdy jsou pokrmy, včxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkona v Poslanecké sněmovně a přijetí pozměňovacího návrhu byla zároveň rozšířena výjimka prodeje a podávání alkoholických nápojů o dopravní prostřexxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzdy (např. Mikulášská jízda se svařeným vínem, Silvestrovská jízda) a jízdy na objednávku.
Zároveň je v návaznosti na současnou právní úpravu uvedenx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu. Na základě schváleného pozměňovacího návrhu v rámci 3. čtení dne 25. května 2016 při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xeřejnosti přístupné sportovní akci nově o prodej vína.
Odstavec 3 obsahuje podmínky pro výjimku zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů v proxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxrh zákona reaguje na skutečnost, že např. tělocvičny jsou v malých obcích často jediným větším prostorem pro kulturní akce.
V odstavci 4 je nově vyloučxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxického nápoje jednak osobám mladším 18 let a jednak osobám zjevně ovlivněným alkoholem anebo jinou návykovou látkou.
V odstavci 5 je zachována stávajxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo darování. Za prodej lze považovat i nabízení k prodeji.
Odstavec 6 stanoví zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobě, u které lze jednoznxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdí nebo poškodit majetek (např. řidič).
Odstavec 7 obsahuje opatření, na základě kterého je stanoven zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám, ktexx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxed alkoholických nápojů zůstává zachován. Z podnětu Ministerstva vnitra však bylo toto ustanovení lépe formulováno, a to tak, aby se povinnost vztahoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 písm. l).
Ustanovení § 12 lze považovat za doplňující ve vztahu k § 7a zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví zákaz vyrábět, dovážet, vyvážet, nxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxou být „nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami“, podle § 12 postačuje, že se jim podobají (např. plastová hračka nedokonale imitující lahev šamxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podmínka věku osoby, která prodává nebo podává alkoholický nápoj.
Jako další z nástrojů omezení spotřeby alkoholických nápojů je v odstavci 3 navržexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, aby alespoň jeden nealkoholický nápoj byl levnější než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu. Ke stanovení této povinnosti bylo pxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxlem tohoto opatření je tak především
eliminovat
nežádoucí lepší cenovou dostupnost alkoholických nápojů ve srovnání s nealkoholickými nápoji.
x x xx
x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték. Jedná-li se však o kulturní akce, včetně diskoték apod., určené pro osoby mladší 18 let, vztahujx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxto povolený příležitostný prodej nebude týkat pouze rozlévaných, ale i balených alkoholických nápojů.
Na základě projednávání vládního návrhu zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xkcí, na kterých lze příležitostně prodávat alkoholické nápoje s výjimkou lihovin, byl návrh doplněn o ochutnávky vín, ochutnávky částečně zkvašenýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxosti přístupné sportovní akci.
V odstavci 2 až 4 jsou stanoveny bližší podmínky pro osoby, jež hodlají prodávat v rámci příležitostného prodeje lihovxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx lze lihoviny v rámci příležitostného prodeje prodávat - nově pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxdší 18 let, vztahuje se na ně zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů podle § 11. Dochází rovněž k rozšíření a bližší specifikaci požadavků spoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxních, který se procesně řídí ustanoveními daňového řádu, je nutno vyjasnit procesní postup, podle kterého bude při plnění této oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního automatu a veškerých dalších forem prodeje alkoholických nápojů, které jsou podle platné právní úpravy možné za předpokladu, pokud lze ovxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxonu). Prodejci alkoholických nápojů se zároveň ukládá povinnost, a to aby v místě prodeje uvedl své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby. V pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxvaznosti na jeden z podpořených pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení u sněmovního tisku č. 508 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly tyto povixxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám mladším 18 let, navrhla Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zavést pro prodejce alkoholxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxednávání vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně PČR, kdy byl v rámci 3. čtení dne 25. května 2016 schválen pozměňovací návrh, byly povinnosti uprxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prodejce alkoholických nápojů. Zjistí-li prodejce, že se v jeho provozovně zdržuje osoba mladší 18 let zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen ji vyzvax x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.
Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtečné.
K § 17
Ustanovení zahrnuje jednak stávající a jednak nové pravomoci obce v samostatné působnosti zavést obecně závaznou vyhláškou opatřxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí k posílení ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxě se již nevztahuje na žádné akce určené nebo vyhrazené osobám mladším 18 let apod., a to v návaznosti na jeden z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku čx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích určených prx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xavrhována nová pravomoc, na základě které mohou obce ať již dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v blízxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na výskyt kouření, jako zdravotně nežádoucího chování, na prostranstvích např. v blízkosti škol, které nejsou vnějším prostorem dané školy nebo školxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxání žádoucí zavést. Obdobně lze zavést zákaz používání elektronických cigaret na těchto místech. Pojem „blízkost“ zákon blíže nedefinuje a výklad tax xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxání elektronických cigaret souvisí povinnosti v § 9.
Pravomoc obcí regulovat kouření na veřejných prostranstvích připouští
judikatura
Ústavního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku.
V odstavci 2 písm. a) se nově stanoví možnost pro obec obecně závaznou vyhláškou zákázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném mísxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xblasti ochrany před nežádoucí konzumací alkoholických nápojů na místech, kde se zdržují osoby mladší 18 let, jako jsou např. dětské hřiště nebo prostoxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxcnění tedy obce mohou omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v souvislosti s předmětem zákona č. 379/2005 Sb. existuje řada judikátů, např. nález ústavního soudu (ÚS sp. zn. Pl. ÚS 33/2005).
K § 18
Oproti stxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxup do některých prostor, ale nově i na zdržování se v těchto prostorách. V této souvislosti rovněž dochází k rozšíření výčtu prostor, do kterých mají osoxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxobu bezprostředně a kdy nikoliv, byl vypuštěn termín „bezprostřední ohrožení“. Mezi nové prostory, které jsou do výčtu zařazeny, patří např. prostorx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxobám), prostory všech typů škol a školských zařízení, prostory budovy úřadu státní správy nebo územní samosprávy, atd.
V odstavci 2 se stanoví povinnxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiálních služeb atd., aby osoby výše uvedené v prostorách nebo akcích stanovených v odstavci 1, zjistí-li to, vyzval k opuštění těchto prostor nebo k ukoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
x x xx xx xx
x x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxých látek. Aby bylo toto ustanovení plně kompatibilní s dalšími právními předpisy, například se zákoníkem práce, nebo s právními předpisy upravujícíxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxení odkaz na jiné právní předpisy. Ustanovení se tedy nebude týkat jen činností s rizikem ohrožení.
V § 20 se nově upravují stávající ustanovení zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxetření. Platná právní úprava neumožňovala aplikaci dotčených ustanovení na všechny případy, ke kterým v praxi dochází. Jedná se především o situace, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxla újmu na zdraví, ale již toliko požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky se uvedla do stavu, ve kterém ohrožuje život, zdraví či majetek (ať již xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové látky u dané osoby značný význam z hlediska dalšího postupu orgánů Policie ČR a obecní policie (především jde o posouzení osoby pachatele přesxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jsou tyto osoby chráněny ustanoveními trestního zákoníku a přestupkového zákona, které postihují podání alkoholu nebo jiných návykových látek (nexx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxmkou policie, viz § 67 zákona o Policii České republiky) dosud postrádají efektivní oprávnění, které by zjištění obsahu takových látek u osob mladších xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situace, kdy je
důvodné podezření
(ne vždy lze s určitostí dovodit, že osoba alkoholický nápoj požila, neboť osoba může mít onemocnění vyvolávající dxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxek nebo veřejný pořádek, a jednak situace, kdy se lze u osoby, která je mladší 18 let, důvodně domnívat, že jí byl v rozporu se zákonem prodán nebo podán alkxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
V odstavci 2 je stanoveno, že v případě, že osoba způsob orientačního vyšetření uvedeného v odstavci 3 - certifikovaným analyzátorem odmítne, nebo je xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xyšetření odmítne, hledí se na ní jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
V případě orientačního vyšetření zjišťujícího obsah alkohxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxé zkoušky provedeno analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
V odstavci 4 je uvedeno, že za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xajištěna přehlednost o nové typové situace doplněné právní úpravy a usnadněna práce příslušných orgánů s těmito ustanoveními.
V § 21 až 23 je stanovenxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xěle, a to včetně oprávnění provést orientační vyšetření, které spočívá v dechové zkoušce za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo vyšetření slin pro orxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb a který je povinen poskytnout pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxochází k věcným změnám oproti stávající právní úpravě.
Jedná-li se o úhradu nákladů na dopravu vyšetřované osoby, dochází zde k úpravě týkající se úhrxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxním 18 roku věku může osoba nabýt plné svéprávnosti podle občanského zákoníku, např. uzavřením sňatku.
V § 24 je stanoven postup při úhradě nákladů spoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xyšetřením, odběrem a toxikologickým vyšetřením biologického materiálu uhradí poskytovateli zdravotních služeb vždy instituce, v rámci jejíž půsoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náklady poskytovateli uhradila, uhrazení nákladů výše uvedeného vyšetření po osobě vyzvané. Ministerstvo touto úpravou reaguje na opakované žádosxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xx hlava 5 týkající se vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek se nevztahuje na užívání tabákových výrobků, elektronických cigaret a bxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxervenci vykonávají zdravotničtí pracovníci, a to při poskytování zdravotní péče, je-li to důvodné. Důvodem je každá změna zdravotního stavu pacientxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx zařazení měl rozlišit, zda se jedná o osobu, která užívá návykovou látku rizikově nebo škodlivě nebo je ohrožena návykovým chováním a v případě pozitivxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Podle dokumentu WHO by se osobám užívajícím tabák měli věnovat všichni zdravotničtí pracovníci (podle WHO „MPOWER“ především lékaři, sestry, lékárnxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxže zahrnovat jak zdravotní tak i sociální služby, a může být tedy poskytována jak poskytovateli zdravotních služeb, tak poskytovateli sociálních sluxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé republiky.53)
Vzhledem k tomu, že formy a druhy zdravotních služeb stanoví zákon o zdravotních službách a druhy sociálních služeb zákon o sociálníxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtele), jež odbornou péči osobám užívajícím návykové látky poskytují.
K § 28
Ustanovení odst. 1 obecně stanoví, kdo realizuje opatření protidroxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxogové politiky vládou, a to nejméně jednou za 10 let. V rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády stanoví cíle a opatření ke snížení škod půsoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxna patologické hráčství.
V odstavci 3 je i nadále ponechána možnost zřízení poradního orgánu vlády pro protidrogovou politiku a možnost zřízení funkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx realizaci protidrogové politiky na svém území.
Podle odstavce 1 kraj provádí na svém území protidrogovou politiku, za tímto účelem přijímá nejméně jxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxinátora pro protidrogovou politiku. Předpokládá se, že krajská strategie protidrogové politiky bude reflektovat Národní strategii protidrogové pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxemí. Předpokládá se, že protidrogová politika obce bude reflektovat aktuální stav v oblasti užívání návykových látek a návykového chování, včetně opxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxovat dodržování povinností stanovených zákonem. Do výčtů orgánů, které zajišťují dohled nad dodržováním povinností, je však nutno zahrnout též půsoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé republiky a obecní policie (viz § 34).
Oproti stávající právní úpravě je navrhováno rozšíření spektra kontrolních orgánů, které budou na dodržovánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xontrolními subjekty jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká školní inspekce, obecní živnostenské úřady a již výše zmíněné orgány Finxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí kontrolní činnost nad dodržováním povinností souvisejících s omezením prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních. S ohxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh) u příslušných kontrolních orgánů. V souvislosti s přesunutím některých přestupků z § 30 přestupkového zákona do návrhu tohoto zákona jsou doplněnx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozšířeny kontrolní pravomoci České obchodní inspekce.
Prvním z výčtu kontrolních orgánů je obec v přenesené působnosti. Ačkoliv v rámci přípravy nxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxsadní připomínku uplatněnou Svazem měst a obcí ČR v rámci vnějšího připomínkového řízení 2015 nakonec upuštěno. I nadále je navrhováno zachovat obci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx budou i nadále výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí kontrolovat krajské úřady v přenesené působnosti. V návaznosti na projednávání v legixxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxní ohledně protidrogové politiky či ohledně přeshraničního prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků na dálku.
U orgánů ochrany veřejnéhx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx nyní podle platné právní úpravy, ale i na některé další oblasti v návaznosti na zákonem nově navržené povinnosti. V praxi totiž může nastat situace, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto zákonem (např. nedodržování zákazu kouření ve školských nebo zdravotnických zařízeních či prodej alkoholických nápojů ve zdravoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xařízení či zdravotnická zařízení, obci v přenesené působnosti, obecní policii a Policii ČR, přičemž ani jeden z těchto kontrolních orgánů na rozdíl od xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxkami prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů, jsou na základě připomínky obdržené v rámci vnitřního připomínkovéxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzení).
Vzhledem k tomu, že je mezi místa, kde bude zakázáno kouření či prodej tabákových a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů, nově začleněxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxvozoven, kde je provozována živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu či v prostorech, kde bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině atd.xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xde o dodržování povinností stanovených tímto návrhem.
Kontrolní činnost OOVZ se nově rozšíří i o kontrolu provozovatelů, kteří mají povinnost dodržxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxvem alkoholu v místech prodeje alkoholických nápojů – provozovnách stravovacích služeb atd.).
Odstavec 4 stanoví výčet povinností, jejichž dodržoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu v současnosti omezeny pouze na kontrolu dodržování zákazu prodeje a výroby hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů nebo tabákovýcx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxování povinností v oblasti prodeje alkoholu stanovených zákonem č. 379/2005 Sb. Důvodů pro rozšíření kontrolních pravomocí ČOI je několik. ČOI je jexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s implementací těchto ustanovení do návrhu zákona je zapotřebí přesunout rovněž kontrolní pravomoc ČOI (totéž i u Státní zemědělské a potxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxků a alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu). Dozor nad dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků, soxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xbcí v přenesené působnosti, obecní policie a Policie ČR, které podle poznatků z praxe tento dozor běžně neprovádí. ČOI, která internetové obchody běžnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxona.
Dalším důvodem pro rozšíření kontrolních pravomocí ČOI je snaha o posílení dozoru nad dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu a s tím souvisejících nově zaváděných povinností xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xracovní skupinou k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu jako nejefektivnější z několika následujících důvodů:
-
ČOI má s danxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
-
ČOI zaznamenávala téměř 100 % úspěšnost při ukládání a vymáhání sankcí,
-
ČOI má výhodu nezávislosti na krajích, obcích apod. – vede si sama spxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxt ČOI se bude vztahovat i na samotné dodržování zákazu prodeje a podání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
K výraznému zvýšení efektivnosti kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxa průmyslu a obchodu v rámci konzultací začleněno pro ČOI oprávnění provádět kontrolní nákupy tabákových výrobků, alkoholických nápojů atd. prostřexxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtných výrobků osobám mladším 18 let vykonávat dospělou osobou nelze, proto je nutné ke kontrole použít osobu mladší 18 let. Jedná se tedy o testování proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx navrhuje právní ukotvení tohoto oprávnění.
Dalším nově zařazeným kontrolním orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). SZPI jix x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxa oprávněna ke kontrolám týkajícím se dodržování povinností v oblasti tabákových výrobků.
Opětovné zařazení SZPI mezi kontrolní orgány na úseku ochxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxi ustanovení týkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin mimo místa stanovená zákonem o spotřebních daních do návrhu tohoto zákona. Sxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxmpetence
SZPI se jí vykonávaná kontrolní činnost bude týkat pouze alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Kromě kontroly dodržování zákazu prodxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxntrolu dodržování zákazu prodeje a výroby potravinářských výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek, kontrolx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx 7 souvisejícího s ochranou osobních údajů, které kontroluje ÚOOU podle jiné právní úpravy a další kontrolní orgány podle tohoto zákona, které kontrolxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxže a tělovýchovy uplatněný v rámci přípravy návrhu zákona mezi kontrolní orgány nově zařazuje Česká školní inspekce (ČŠI), jejíž kontrolní činnost se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh zařízení, v nichž již nyní ČŠI vykonává inspekční činnost. Jedná se např. o kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů, tabákových a soxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrolní činnost se tak bude prolínat a doplňovat s kontrolní činností OOVZ.
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou mezi kontrolxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxž nyní podle přestupkového zákona sankcionovat porušení zákazu pro osoby, které vykonávají činnost, při níž by osoby mohly ohrozit život nebo zdraví xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxvrhu zákona). Současně mohou sankcionovat i odmítnutí těchto osob podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření (nyní § 20 odsxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxmezených oblastech.
Nově by Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce měly vykonávat i kontrolu povinností v § 10 ohledně zajištění, axx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxě jednoho z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku č. 508 /vládnímu návrhu zákona z roku 2015/, podpořených v rámci projednávání v Poslanecké sněmovnx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xávrhu jsou začleňovány za účelem zachování jejich kontrolní pravomoci týkající se dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxeného v rámci prvního vnějšího připomínkového řízení se navrhuje obecním živnostenským úřadům rozšířit kontrolní pravomoci o kontrolu dodržování dxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxbákových výrobků atd. osobám mladším 18 let v místě prodeje, umístění tabákových výrobků v místě prodeje na vyčleněném místě).
K § 31
Ustanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxkajících se omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin do návrhu tohoto zákona.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy či jiné související výrobky nebo alkoholické nápoje jsou prodávány mimo místa zákonem povolená nebo na místech zákonem zakázaných. Jedná se o jedno z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxje všech typů, elektronické cigarety, kuřácké pomůcky a bylinné výrobky určené ke kouření. Zavedení informační povinnosti vůči správci spotřební daxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzdaněné vybrané výrobky. Navržená úprava v praxi umožní správci spotřební daně v návaznosti na informaci o porušení zákazu prodeje provést i kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xovinnost zajistit tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a lihoviny (výrobky podléhající spotřební dani) zjištěné na místě, kde je jejixx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiné než lihoviny, zjištěné na místě, kde je jejich prodej zakázán, stanovené kontrolní orgány mohou jejich zajištění provést, vyžaduje-li to ochranx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxánů celní správy a orgánů finanční zprávy.
Upravuje se též zvláštní postup pro předání věcí zajištěných SZPI a ČOI. S ohledem na to, že povinnost likvidxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů, Generální ředitelství cel, je vhodné, aby k předání zajištěných věcí došlo následně po jejich zajištění a aby ostatní orgánxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, pořídí postupem podle správního řádu úřední záznam, který předá dotčené osobě.
Jako prostředek ochrany proti zajištění věci návrh zákona upravujx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí (tj. rozhodnutí zde nebude vydáno), není možné podat běžné opravné prostředky, typicky odvolání. Na druhou stranu je zájem na tom, aby kontxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xteré navrhované ustanovení normuje, však nelze považovat za opravný prostředek v pravém slova smyslu – například zde není dodržena zásada dvojinstanxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxditel toho kontrolního orgánu, který zboží zadržel. Proti rozhodnutí o námitkách není možné dále se odvolat. Stejně tak nemá podaná námitka odkladný úxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxedpisů odejmout věc, lze-li mít za to, že v případném řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo zabrání. Odejmout ovšem uvedené orgány xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxčinnosti s jiným kontrolním orgánem, který tuto pravomoc bude mít.
Procesně je zajištění zboží kontrolními orgány prováděno podle jiných příslušnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx
x x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxužíváním alkoholu se zavádí opatření uzavření provozovny, které by mělo vést k posílení vymahatelnosti zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Lze k němu přistoupit pouze v případě, že dojde k závažnému porušení zákonem vymezených povinností. Závažnost se posoudí v rámci správního uvážení podxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxačování protiprávního jednání a škodlivému následku zejména ve vztahu k osobám mladším 18 let. Jedná se tedy o efektivní opatření uplatnitelné přímo nx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xsob bude mladších 15 let nebo bude závadový stav zjišťován opakovaně. Podle současné právní úpravy nelze tuto situaci postihnout bezprostředně na mísxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxen přímo při činu. Provozovateli provozovny (právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě) lze podle stávající právní úpravy uložit ve správním říxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy. Sankce tak není bezprostřední reakcí na spáchané protiprávní jednání a nepůsobí tedy ani preventivně na ostatní potenciální pachatele. Z praxe byxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxé zahájit správní řízení z důvodu důkazní nouze. Z toho důvodu došlo k upravení skutkových podstat správních deliktů a hmotněprávních povinností, jejxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého stavu. Počátek lhůty nebyl po vzoru § 8 zákona o České obchodní inspekci stanoven na konkrétní okamžik, může být tedy různý a bude stanoven podle konxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxním případě korespondovat s dobou nutnou na zajištění toho, aby se závadový stav neopakoval (např. doba nutná na zajištění nového personálu apod.).
Oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxým v zákoně,
-
snížení platu zaměstnanců, případně obměna personálu,
-
možnost instalace kamerového systému umožňujícího kontrolu dodržovxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nevpouštět osoby, které jsou pod vlivem alkoholu,
-
lze přijmout opatření stanovující věkovou hranici pro vstup do provozovny.
Pokud se jednx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxko v § 8 odst. 2 a 5 zákona o České obchodní inspekci, v platném znění. Uložení opatření podle § 32 nemá vliv na ukládání sankcí podle § 36.
K § 33
Správxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxd dodržováním některých povinností týkajících se působnosti tohoto návrhu zákona. K jejich začlenění do této právní úpravy bylo na podnět Ministerstxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxch daních do návrhu tohoto zákona. Správcem spotřební daně je příslušný orgán Celní správy České republiky a je výslovně zákonem zmíněn s ohledem na tox xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxah
kompetence
orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky při dodržování povinností stanovených tímto zákonem staxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdržování povinností stanovených zákonem o spotřebních daních) mají podezření, že došlo k porušení povinností podle tohoto zákona, prověří dodržováxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkona procesní postupem podle daňového řádu by bylo také značně problematické bez dalšího použít pojem „kontrola“. Důsledkem by mohl být
restriktivnx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxgán Finanční správy České republiky a orgán Celní správy České republiky) nemohl využít dalších institutů daňového řádu, a to zejména místního šetřenx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxena v samostatném ustanovení tohoto zákona. Tímto řešením jsou kontrolní
kompetence
, které jsou vykonávány v režimu správního řádu, resp. zákona č. 2xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrolních orgánů řídích se správním řádem ze zákona o spotřebních daních a zákona o povinném značení lihu (které se obecně řídí daňovým řádem), do zákxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxkona uplatněn, mohl se projevit pouze tím, že jsou tyto právní úpravy řešeny v různých ustanoveních zákona a výslovně se uvádí, kdy se správní úřady řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxávy České republiky měly mít zmocnění k dohledu nad dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků atd. prostřednictvím prostředku komunikace na dálxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxoví povinnost správci spotřební daně, orgánům Celní správy České republiky a orgánům Finanční správy České republiky zajistit tabákové výrobky, bylxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxi spotřební daně. Pokud jde o ostatní výrobky, tj. kuřácké pomůcky, elektronické cigarety a alkoholické nápoje jiné než lihoviny, zjištěné na místě, kxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxovedení úkonu sepíše příslušný orgán úřední záznam postupem podle § 63 daňového řádu a předá jej dotčené osobě.
Jako prostředek ochrany proti zajištxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxdná o procesní režim daňového řádu.
Dotčená osoba může vznést proti zajištění věci námitku, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne provedení zajištění. Námitka se pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxe ČR a obecní policie zařazena do výčtu kontrolních subjektů. Stávající zařazení není podle Ministerstva vnitra vhodné a systémové.
Policie České rexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xůsobnosti Policie ČR a obecní policie při kontrole nad dodržováním tohoto zákona bylo přistoupeno na základě podnětu Ministerstva vnitra a dalších vnxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxcifikovány povinnosti podle tohoto návrhu zákona, na které obecní policie nebo Policie ČR nebude muset dohlížet (v případě obecní policie xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xx
xzhledem k tomu, že přestupkový zákon má být v budoucnu zrušen a plně nahrazen novou obecnou úpravou odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, mělo by podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx navrhuje umístit obsah zvláštní části – vybrané přestupky § 30 – přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – do návrhu zákonax
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxutkových podstat, a to např. používání elektronických cigaret na místech zákonem zakázaných.
Mezi další nové skutkové podstaty přestupků patří dálx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxd vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, zakazuje vstup a zdržování se na některých vymezených typech míst. Ačkoliv toto opatření je ve stávajíxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxi odpovídající pokuta. V současnosti lze tyto osoby postihnout za přestupek podle § 46 odst. 1 nebo § 48 zákona o přestupcích.
Další přestupky (podle pxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xihovin do návrhu tohoto zákona. V současné právní úpravě není skutková podstata přestupku týkajícího se regulace míst prodeje podle zákona č. 379/200x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxx xxxxxx x xxotřebních daních a týkají se pouze tabákových výrobků a lihovin. Zákon o spotřebních daních proto bude novelizován ve smyslu vypuštění těchto přestxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby mladším 18 let vztahuje nejen na tyto výrobky, ale také na elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření (herbální cigarety atd.)
V sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxa z § 30 přestupkového zákona. Byla posouzena typová závažnost jednotlivých přestupků a ve většině případů navrženo i po konzultaci s Ministerstvem vnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 8 odst. 1 – bude možno uložit fyzické osobě, která tento přestupek spáchala, pokutu do 5 tis. Kč (podle platné právní úpravy do 1 tis. Kč), za přestupek podxx xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xlatné právní úpravy lze uložit pokutu pouze do 3 tis. Kč). Jedná se o nejvyšší horní hranici pokut ukládaných v rámci přestupků vzhledem k nastavené prioxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtupků podle písm. a) - prodeje tabákových výrobků, výrobků s nimi souvisejícími a alkoholických nápojů na místech, kde je tento prodej tímto zákonem zaxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxjící spotřební dani v porovnání s platnou právní úpravou § 135f odst. 2 a § 135g odst. 2 zákona o spotřebních daních, tak aby byla v souvislosti s jinými přxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxití jiné návykové látky před výkonem činnosti, při níž by mohl být ohrožen život nebo zdraví atd. (přestupky podle písm. o). Zde byla na základě připomínxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx x xxxxxxlosti s existující judikaturou. Na základě podnětu Městského soudu v Praze a některých dalších krajských soudů ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 52/13 zx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí jakékoliv minimální sankce neumožňuje ukládat sankci diferencovaně, a to tak, aby efektivně působila jako trest a zároveň odrazovala od protiprávnxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxických osob (i správních deliktů).
Z přestupkového zákona byla rovněž původně převáděna sankce zákazu pobytu v případě některých přestupků. V návaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxstiny základních práv a svobod a s čl. 2 odst. 1 a 3 Protokolu č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, které stanoví případy, kdy je možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxají nevyhnutelnost, resp. nezbytnost takových omezení. Sankce zákazu pobytu, znamenající na rozdíl od peněžité pokuty omezení jednoho ze základnícx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxvá Ústavní soud při posuzování zákonných ustanovení omezujících z důvodu veřejného zájmu základní práva a svobody (např. nález z 20. června 2006, sp. zxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx6, publ. pod č. 483/2006).
Odstavec 4 a je převáděn z přestupkového zákona. Výčet přestupků, u nichž lze uložit zákaz činnosti, byl rozšířen.
Maximálxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe uvedeno v § 40.
x x xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxplněny odkazy na zákonem stanovené povinnosti či zákazy, ke kterým se daný správní delikt vztahuje.
Správní delikty jsou doplněny o nové skutkové podxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xpotřebních daních do tohoto zákona (např. povinnosti podle § 3 či § 14).
Oproti stávající právní úpravě rovněž byly v návaznosti na projednání v Legisxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxrodního letiště, poskytovatele zdravotních služeb atd. Bylo tedy upuštěno od univerzálně používaného pojmu „provozovatel“.
Ustanovení dále stanxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxa. U každého správního deliktu je stanoveno rozpětí výše pokuty podle typové závažnosti. Oproti stávající právní úpravě dochází u některých deliktů k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsobě mladší 18 let bude možno uložit pokutu až 1 milion Kč (v současnosti činí horní hranice výše pokuty 500 tis. Kč.).
U některých správních deliktů (naxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxek, a to v případě, že se provozovatel dopustí vyjmenovaných správních deliktů vůči osobě mladší 15 let. Jedná se o nové opatření, které by mělo přispět k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxosti na projednávání v Legislativní radě vlády (v případě předchozího vládního návrhu zákona z roku 2015) byly z důvodů uvedených výše odstraněny dolnx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve srovnání s platnou právní úpravou beze změn. Příjem z pokut bude příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil (viz § 40 xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xaváděného správního deliktu ohledně zdržování se osob mladších 18 let zjevně pod vlivem alkoholu v provozovně stravovacích služeb/konzumace alkohoxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxi činnosti Mezirezortní pracovní skupiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu zvažováno zavedení obligatorního uložení sankxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxání živnostenského oprávnění, což ale není předmětem této nové právní úpravy. Již podle stávající úpravy jsou kontrolní orgány oprávněny za závažné pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozastavily provozování živnosti, popř. zrušily živnostenské oprávnění, resp. x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxnský úřad živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem poruxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení zákona o spotřebních daních tento zákon stanoví rovněž institut zajištění věci (viz § 31) a následné propadnutí či zabrání věci. Institutu propadxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x 36, a to nejen v případě tabákových výrobků a lihovin jako dosud, ale nově také v případě všech ostatních alkoholických nápojů a dále kuřáckých pomůcek, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví spotřebitelů. O zabrání věci lze rozhodnout, jestliže si to vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný naléhavý obecný zájem a jestliže jsou sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxu i v případě výrobků podléhajících spotřební dani, kde tato podmínka není nyní stanovena, bylo přistoupeno na podnět Ministerstva spravedlnosti v ráxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“), musí každý zásah do majetkových práv zachovávat spravedlivou rovnováhu mezi veřejným zájmem, který zásah sleduje, a právem na ochranu majetku zarxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx července 1999). Zároveň též platí, že zákon, na základě kterého došlo k zásahu do majetkových práv, musí obsahovat dostatečné záruky proti jeho svévolxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxoti Nizozemsku, č. 38224/03, rozsudek velkého senátu ze dne 14. září 2010).
Instituty zabrání věci nebo propadnutí věci reagují na situace, kdy ve větxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xěchto výrobků nelze garantovat dodržení příslušných zákonných zdravotních standardů. Při následné spotřebě těchto výrobků existuje reálné nebezpxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxdnání dopouštějí. Institut propadnutí věci lze v této souvislosti vnímat jako další sankci vhodně doplňující sankci základní (tzn. pokutu nebo zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxistupováno v případech, kdy zajištěné věci (tabákové výrobky apod.) náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxopadlého zboží výši udělené pokuty výrazně převyšuje. V případě ochrany občanů a zejména mladistvých před škodlivými účinky návykových látek je zpříxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxt. Podle stanoviska Ministerstva financí se předpokládají následující vazby ve vztahu k příslušnosti hospodařit (včetně nakládání) s majetkem státxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel (viz § 11 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 219/2000 Sb.). Tedy bez ohledu na to, zda dojde k propadnutí nebo zabrání vybraného výrobku (tedy věci podléhaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxto vybrané výrobky vždy předány Generálnímu ředitelství cel, které jediné s nimi může nakládat.
2)
Generální ředitelství cel bude dále příslušné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx0 Sb.).
3)
Generální finanční ředitelství bude příslušné hospodařit s věcmi propadlými státu z rozhodnutí orgánu Finanční správy České republikx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xel). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude příslušný hospodařit s věcmi propadlými nebo zabranými ve všech ostatních případech.
Uxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxsterstva vnitra z důvodu sjednocení praxe správního trestání.
§ 39 určuje rovněž způsob naložení s propadlými nebo zabranými výrobky. Vzhledem k tomxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxpadlé tabákové výrobky a bylinné výrobky určené ke kouření již nyní vyplývá ze zákona o spotřebních daních a i zde tato úprava zůstává zachována. Co se txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxdem jiného zacházení je možnost přepracování lihu. Obdobnou úpravu lze nalézt také v zákoně č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu.
Ustanovení § 39 oxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xzniknou. V souvislosti s touto úpravou se dále zakotvuje, že výše náhrady nákladů za zajištění, správu a zničení propadlé nebo zabrané věci nebude stanxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xéto úpravy je požadavek hospodárnosti, neboť součet nákladů jak na straně příslušného orgánu (stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxkud se pohybujeme v částce nižší než 100 Kč.
K § 40
Ustanovení za účelem přehlednosti jasně vymezuje působnost jednotlivých kontrolních orgánů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxstí i zákona č. 379/2005 Sb. (liberační důvod, stanovení lhůty, do které je možno zahájit řízení o uložení sankce atd.), odpovědnost za ně a působnost sxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxní delikt, nýbrž
prekluzivní lhůta
pro zahájení řízení o správním deliktu. V případě zániku odpovědnosti za přestupky u fyzických osob bude i nadále uxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy, které mohou dané přestupky projednávat v blokovém řízení.
Podle odstavce 7 pokutu vybírá orgán, který ji uložil, přičemž příjem z pokut je příjmem rxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxzortního připomínkového řízení 2015.
K § 41
Ustanovení informuje o notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dnx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxími pravidly vlády.
K § 42
S ohledem na některé nově stanovené podmínky pro prodejce tabákových a souvisejících výrobků atd. (např. odstranění nxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je stanovena lhůta 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro prodejce tabákových výrobků atd. prostřednictvím prostředku komunikace na dálkux xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxní Ministerstvu zdravotnictví.
Zároveň jsou zde vydefinovány vztahy nové právní úpravy a stávající právní úpravy v oblasti úhrad vyšetření na přítoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxmi působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, včetně jeho novely provedené zákonem č. 305/xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin ze zákona o spotřebních daních do tohoto zákona. Jedná se o legislativně-technickou úpravu, kdy kontrxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxrhu tohoto zákona měla vykonávat Česká obchodní inspekce.
K § 45
Ustanovení upravuje přechodné opatření pro kontrolu zahájenou podle stávajícx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x x xx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxona o přestupcích, a to v souvislosti se změnami v terminologii používané v názvu zákona. Nadpis § 30 je zastaralý i nyní, kdy jeho název navazuje na již zrxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvají v odstavci 1 pouze skutkové podstaty těch přestupků, které přímo nesouvisí s návrhem zákona a budou v budoucnu umístěny do jiných právních předpisxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxající se neoprávněného prodání, podání nebo umožnění jiného škodlivého užívání druhé osobě jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xsychotropní látky a alkohol“ má jít, zvláště pak, pokud mají být prodány, podány „neoprávněně“. Žádný "seznam" jiných návykových látek není v zákoně dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x. 379/2005 Sb. takový zákaz uveden není.
Za účelem odstranění duplicity se vypustilo stávající znění písmene l), které postihuje porušení povinnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxních daních.
K bodu 2 – 4
Jedná se o legislativně technické úpravy v návaznosti na změny v § 30 uvedené v bodě 1.
ČÁST ČTVRTÁ
x x xx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xouvislosti s návrhem implementace ustanovení týkajících se omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí orgány podle navrhovaného zákona a budou rozšířeny jejich kontrolní pravomoci nad rámec těch, stanovených zákonem o spotřebních daních.
K § 48
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
K § 49
K bodu 1
Dochází k rozšíření oprávnění strážníka v souvislosti se zabezpečením dopravy osob do zdravotnickéxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xovelizačním bodu 2 je uvedeno oprávnění strážníků obecních policií ke vstupu do živnostenských provozoven, a to do všech prostor určených pro zákazníxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnění strážníka, a to za účelem plnění povinností stanovených zákonem.
ČÁST ŠESTÁ
x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy nebo zabezpečovací detenci, poskytuje odbornou péči Vězeňská služba podle svých kompetencí. Navržená úprava je dána do souladu s § 27 předkládaného xxxxxxx
xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxu zákona o léčivech (část jedenáctá), a to tak, aby bylo zajištěno, že osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb vybavena návykovou látkou, jx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxžené znění reflektuje jeden z pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku č. 508 podpořených v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xbsahující změnu zákona č. 219/2000 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvnění pro zabrání věci zakotveno ve více právních předpisech. Oprávnění k zabrání věci vyplývá jednak z § 38 předloženého návrhu zákona, tak také napříxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxlušné hospodařit z rozhodnutí orgánu Finanční správy České republiky, nejen s věcmi propadlými, ale i zabranými.
ČÁST DEVÁTÁ
x x xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxní míst prodeje lihovin a tabákových výrobků do návrhu předkládaného zákona. Problematika omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků měla být půvoxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxentu ČR bylo zpožděno a protože bylo žádoucí zavést opatření k omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků co nejdříve, byla potřebná ustanovení na žáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a tabákových výrobků se spotřebních daní netýká a zařazení této právní úpravy do zákona o spotřebních daních není správné, bylo na podnět Ministerstvx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxá ustanovení týkající se omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků. Tato ustanovení jsou začleněna podle jejich zaměření do návrhu předkládaného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x lihovin v pojízdných prodejnách, zákaz prodeje na tržištích) a ruší se nebo jsou pro potřeby návrhu tohoto zákona pozměněna (např. definice stánku s obxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákových výrobků. Tyto přestupky včetně souvisejících pokut se implementují do § 35 návrhu zákona. Dále se ruší příslušná ustanovení vymezující skxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxeny do § 36 návrhu tohoto zákona.
K bodům 4 až 14
Jedná se o legislativně-technické úpravy v návaznosti na zrušení části čtvrté zákona o spotřebních dxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxíležitostného prodeje lihovin.
ČÁST DESÁTÁ
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba novelizovat v souvislosti s implementací ustanovení týkajících se omezení prodeje tabákovýxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxkazem prodeje lihovin a tabákových výrobků bude ze zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci vyjmuta a zařazena mezi ostatní navrhované poxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxnovení upravuje přechodné opatření pro kontrolu zahájenou podle stávající úpravy a stanoví způsob jejího dokončení.
ČÁST JEDENÁCTÁ
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm přípravkem s obsahem metadonu tak, aby mohl být použit v domácím prostředí. Jedná se o vybavení stabilizovaného pacienta, kterému je poskytována léčxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxpu léčby návykových onemocnění. Jedná se o případ, kdy se pacient z časových důvodů, např. z důvodu výkonu zaměstnání, nemůže dostavit každý den k požitx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxžněno jeho co možná největší zapojení do řádného života bez denní docházky do zdravotnického zařízení a tím se zvýšila i úspěšnost léčby.
Navržené zněxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxx xxANÁCTÁ
K § 58
Jedná se o požadavek Ministerstva vnitra uplatněný v rámci mezirezortního připomínkovéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxné s převozem do zdravotnického zařízení.
ČÁST TŘINÁCTÁ
K § 59
Nově se definuje záchytná služba jako zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxích ustanovení zákona o zdravotních službách, které se přímo dotýkají poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx s účelem poskytnuté zdravotní péče. Upravují se rovněž práva a povinnosti poskytovatele záchytné služby.
Osoba vyzvaná k ošetření v záchytné stanicx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xy k rozporu v právních úpravách obou zákonů. Do zákona o zdravotních službách je proto doplněno ustanovení, které stanoví, že záchytná služba je poskyxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxžku.
V § 11 se doplňují nové paragrafy obsahující podmínky pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení, a to tak, aby krajský úřad mohx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxostředí, cílené na specifické subpopulace nebo při specifických příležitostech a kde je jejich poskytování odůvodněné z hlediska ochrany veřejného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxomu“, „Světový den boje proti diabetu“, „Den boje proti AIDS“ apod., screeningová vyšetření protilátek vybraných infekcí u rizikových skupin jako jsxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nerezignuje na základní standardy poskytování zdravotních služeb, ochrany pracovníků a ochrany veřejného zdraví, které jsou i nadále vyžadovány.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xisku č. 508 podpořených v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
V § 39 zákona o zdravotních službách se upravuje použití omezovacíxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxenta nedošlo za použití jiných mírnějších postupů. Zároveň musí být důvod a výsledek každého použití omezovacího prostředku zaznamenán do zdravotnixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovacích prostředků. Centrální evidence obsahuje souhrnné údaje o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok, a to pro každý drxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy nejpozději do 60 dnů od použití omezovacího prostředku, tedy bude na poskytovateli, aby použití zaznamenal, ale je nerozhodné, zda takto bude činxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
K § 61
K § 89a – Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
V návaznosti na přijetí zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxou ohrožené na životě, ovšem nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo své okolí. Jedná se o zdravotní službu, která zajistí bezxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanici, která je zdravotnickým zařízením.
Nově se tato služba neposkytuje pouze osobám ve fázi akutní intoxikace, ale i v případě intoxikace odezníxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxytná služba. Odstavec 4 oproti stávající právní úpravě zřizování záchytných stanic zůstává nezměněn, i nadále jsou povinny záchytnou službu zajistix xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxba je v záchytné stanici umístěna po dobu nezbytně nutnou k odeznění intoxikace alkoholem a jiné návykové látky. Jedná se o službu poskytovanou na dobu kxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nově určuje nejnižší možnou hranici věku osob, které mohou být do záchytné stanice umístněné, a to 15 let. Reaguje se tak na vysoké riziko náhlých a závažxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvu vždy rozhoduje lékař, který je určen provozovatelem záchytné stanice.
V případě, že je na záchytnou stanici umístěna osoba, která ohrožuje svým chxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxanovena možnost vyžádat si součinnost Policie ČR, obecní policie nebo Vězeňské služby (v případě, že se jedná o osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací
dexxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxelné a agresivní, avšak jejich zdravotní stav ještě neumožňuje jejich propuštění. V odstavci 5 je uvedeno, že každé osobě umístněné v záchytné stanici xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxytné stanici zajišťuje vždy ten, kdo k pobytu v záchytné stanici osobu vyzval.
V odstavci 2 je uvedena součinnost Policie ČR, obecní policie a Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxná osoba chová velmi agresivně a svým chováním ohrožuje zdravotnické pracovníky nebo majetek dopravce.
K § 89d – Oznamovací povinnost
Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pro děti a dorost, je-li mu tento poskytovatel znám, a to za účelem stanovení dalšího léčebného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanici též jejímu zákonnému zástupci a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ošetření osoby s omezenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu a za dopravu do záchytné stanice
V případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, dopravu do záchytné stanice a náklady spojenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxu poskytovateli zdravotních služeb, který záchytnou službu poskytl.
Pokud je záchytná služba poskytována osobě nezletilé uhradí náklady na její poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xátky, hradí náklady spojené s dopravou a poskytováním zdravotních služeb v záchytné stanici instituce, jejíž zástupce k poskytování záchytné služby xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx16.
K příloze
Příloha v návaznosti na § 9 odst. 2 zákona obsahuje v části A grafickou značku „Kouření zakázáno“ a v části B grafickou značku „Kouření xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxovnání navrhované a stávající regulace v § 8 zákona č. 379/2005 Sb. (zjednodušeně)Poznámky: § 17 – opatření obcí k omezení kouření
(možnost pro obxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let).
PŘÍLOHA č. 2
Přehled komplexu možných opatření v oblasti kontroly tabáku poxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxně věcně  I  Příklady opatření uvedených/doporučovaných v  I
I  zaměřených článků  I   FCTC a příslušných prováděcích pokynech   I
I Rámcové úmluvy WHO o  I  (odpoxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I I Čl. 6 - Cenová a daňová I zdanění tabákových výrobků, omezení I I opatření ke snižování I prodeje/dovozu tabákových výrobků I I poptávky po txxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------------------------------------I x xxx x x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxtřních prostorech pracovišť, ve veřejné I I I dopravě, vnitřních prostorech veřejných míst a I I I podle potřeby na dalších veřejných místech I I I - efektxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxvatele i kuřáka I I I atd. I I I I I I Legislativa: zákon č. 379/2005 Sb. (návrh I I I zákona), zákon č. 262/2006 Sb. atd. I I-------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxků I atraktivity, návykovosti a toxicity) atd. I I I I I I Legislativa: zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. I I I 344/2003 Sb. atd. (bude implementována směxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxformací o složení tabákových I I zveřejňování informací I výrobků I I o tabákových výrobcích I I I I Legislativa: zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. I I I 34xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I Čl. 11 - Balení a I Zdravotní varování, informace pro spotřebitele I I označování tabákových I na balení, možnost zavedení generického balení I x xxxxxxx x xxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 12 - Vzdělávání, I Vzdělávací programy a informační kampaně I I xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxi primární prevence I I I rizikového chování I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 13 - Reklaxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x0/1995 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxání kouření, I I snižování poptávky I dostupnost léčby závislosti na tabáku/služeb pro I I týkající se závislosti I odvykání, vzdělávání zdravotnickýxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------------------------------------------------I I Čl. 15 - Nezákonný I Náležité značení, systém dosledovatelnosti atd. I I obchod s tabákoxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/40/EU) I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 16 - Prodej I Zákaz prodeje mladistvým, prodexxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx 200/1990 Sb. I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 17 - Poskytování I Prosazování ekonomixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xpracování, prodejci) atd. I I činnosti I (pro ČR nerelevantní - tabák se zde nepěstuje) I I-------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tabákových výrobků I I zdraví osob I I I-------------------------I--------------------------------------------------I I Čl. 19 - Odpovědnost I xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xýměna informací atd. I I I I I I Legislativa: zákon č. 379/2005 Sb. (návrh I I I zákona), zákon č. 200/1990 Sb. atd. I I-------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx x (determinanty, dopady, efektivnost léčby), I I I surveillance systém atd. I I I I I I Např. aktivity SZÚ v Praze v oblasti monitoringu I I I atd. I I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxopními látkami, zahrnují např. náklady na poskytování zdravotních služeb, sociálních služeb, náklady spojené s trestnou činností páchané v důsledkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx x roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx6. Dostupné z www.deathsfromsmoking.net.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxav 2014.
x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxivani-tabaku-v-ceske-republice-2015.
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé v roce 2014 za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. Dostupné z: http://www.hbsc.upol.cz/
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzdravi/gyts-2011-country-report.
x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxents/czzp/zavislosti/Uzivani_tabaku_a_alkoholu_v_Ceske_republice_2012.pdf.
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxři: PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Pavla Chomynová. Dostupné z http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2012_zaostrenoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxsmokefreepartnership.eu/map/index.html
xx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxtp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_fact_cz_en.pdf
xx xxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxwww.ipsos.cz/cechum-vadi-koureni-v-restauracich-stale-vic/)
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzdravi/gyts-2011-country-report.
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxhievement. http://www.thehealthwell.info/node/213932?source=relatedblock&content=resource&member=6841&catalogue=none&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxhievement. http://www.thehealthwell.info/node/213932?source=relatedblock&content=resource&member=6841&catalogue=none&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx v roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xchievement. http://www.thehealthwell.info/node/213932?source=relatedblock&content=resource&member=6841&catalogue=nonexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcontent/18/10/1620.short
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxající se tabákových výrobků, z roku 2012, která jsou vztažena k populaci ČR. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx %; Doutníky 3,4 %;ů Bezkouřové výrobky 0,6 % - http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf.
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx x xxx x x xxx xxxxx xxxx xstimated monetary value of years of life lost (YLL) due to smoking v rámci Vyhodnocení dopadů doprovázející k návrhu revize směrnice týkající se tabákoxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking Attributable Deaths in the Czech Republic. International Scholarly Research Network ISRx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx x xxxxavci č. 2 písm. b) smluvní strany vyzývají k zvážení takových opatření, jejichž cílem by měla být mimo jiné minimalizace potenciálních zdravotních rizxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc/PDF/cop6/FCTC_COP6(9)-en.pdf.
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxespor.eu/addictcz.html
xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x a odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 písm. a), b), c) a d) a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného poxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Vězeňská služby svými pracovníky, jsou předběžně vyčísleny na cca 6 583 tis. Kč v roce 2016, cca 10 971 tis. Kč v roce 2017, cca 15 360 tis. Kč v roce 2018 a dalxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiktologa) ve věznicích, s čímž počítá i návrh Koncepce Vězeňské služby do roku 2025. Jednalo by se konkrétně o přijetí nových občanských zaměstnanců, a xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtních služeb spojených s odbornou péčí bude třeba navýšit též počet nelékařských zdravotnických pracovníků s odborností v oboru adiktologie, a to ve sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx x xoce 2016, 9 987 tis. Kč v roce 2017 a konečně 13 982 tis. Kč v roce 2018.
Zpět na text

Související dokumenty