LIT219522CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a o změně některých zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxv
Sobotka,
předseda vlády
JUDr.
Robert
Pelikán,
Ph.D.,
ministr spravedlnosti
Obecná část
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů rexxxxxx xxxxx
             xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx

            xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Název návrhu zákona: Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových  I
I trestních sankcí uložených v trestním řízení a o zmxxx xxxxxxxxx xxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     x   xxxxxxxxádaný termín nabytí   I
I      předkladatele:      I   účinnosti, v případě dělené   I
I   Ministerstvo spravedlnosti   I     účinnosti rozveďte     I
I                   I      1. květen 2017      I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx                   x
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xro implementaci: 4. 10. 2016          I
I - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano I
I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxxx xxxxxx                            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zlepšit uspokojení majetkových  I
I nároků osob poškozených trestným činem.                  I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I
I 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano       I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxx
xxxxxxxxx xe výši
80 706 000 Kč
. I I Jednorázové náklady spojené s vytvořením informačních agend lze odhadnout I I na cca
5 790 000 Kč
. I I Nové opakující se roční nákladx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x
x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx
x x xx---------------------------------------------------------------------------I I 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I I 3.3 Dopady na územní samosprávné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------I I 3.4 Sociální dopady: Ano I I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy pokud možno plného I I uspokojení svých majetkových nároků a nedostaly se do tíživé životní I I situace v důsledku jejich neúspěšného vymáhání. I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------I I I I----------------------------------------------------------------------xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní a o změně některých zákonů.
1.2. Definice problému
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je odstranit stávající nežádoucí stav, kdy poškozenxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které pachatel na jejich úkor trestným činem získal (dále jen „majetkový nárok“), nedosáhnou z důvodu nedostatku majetku pachatele plného uspokojexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxk, který by mohl být využit k uspokojení jejich nároků.
Zvláštní fondy, jejichž příjmy tvoří mimo jiné zkonfiskované výnosy z trestné činnosti a jiný mxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanovenou částkou, např. v Belgii je to 25 EUR, v USA se výše poplatku liší podle závažnosti spáchaného činu a podle toho, zda je pachatel fyzickou či práxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxkud pachateli hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody], jsou známy i ze zahraničních právních úprav (konkrétně např. z právní úpravy USA, Kanady, Austxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo šířeji na sociální účely (nejrůznější programy prevence kriminality, poradenství a poskytování informací a asistence obětem, intervenční prograxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi, programy pro mládež). V některých státech (např. Finsko) se z těchto fondů hradí i peněžitá pomoc obětem násilných trestných činů (léčebné výlohy, bxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvolně neuhradí škodu způsobenou trestným činem, uhradí namísto něho škodu v plné výši, jde-li o škodu menší nebo rovnu 1000 €, v případě, že je škoda vyššxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxí prostředky použity na uspokojení majetkových nároků obětí trestných činů, na úhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx využití peněžních prostředků, jež byly státem zkonfiskovány jako výnos nebo nástroj trestné činnosti, ve prospěch obětí trestné činnosti, je zakotvxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxména státy tzv. západní Evropy mají pro využívání peněžních prostředků získaných konfiskací nástrojů a výnosů z trestné činnosti nastaveny transparxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxkaný majetek přímo přenechávají samosprávným územním celkům a neziskovým organizacím (např. Itálie, Portugalsko). Některé státy sice takto získanx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi buď do sociálních fondů nebo do zvláštních programů řízených státem, nebo jsou rozděleny mezi orgány podílející se na jejich získání.
Na úrovni Evroxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa, neboť tato oblast byla vždy považována za doménu členských států, v poslední době se nicméně i tato oblast stává předmětem zájmu Evropské unie, jak naxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x osvědčených postupech při navracení výnosů z trestné činnosti
(White Paper on Best Practices in Asset Recovery)
. To ovšem neznamená, že by Česká repubxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxě
deficit
a jedním z cílů uvedených v Programovém prohlášení vlády je i zlepšení postavení obětí při uspokojování jejich majetkových nároků, neboť Evxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyšší.
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxího řádu na majetku obviněného. V případě, že je poškozenému jeho majetkový nárok přiznán trestním soudem, vymáhá jej exekučně v civilním řízení, přixxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxožitost odkázán trestním soudem na civilní řízení, zajištění jeho majetkového nároku rovněž trvá ještě 4 měsíce po skončení trestního řízení, což nenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxé zajištění jako zajištění v trestním řízení).
Pokud jde o majetek určený k páchání trestné činnosti nebo získaný trestnou činností, lze jej zajistit xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zajištění majetkového nároku poškozeného, ale o zajištění pro účely trestu nebo ochranného opatření, přičemž k přezajištění nelze přistoupit z důvoxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxý je jejich vlastníkem, jsou mu vráceny již v průběhu trestního řízení. Stejně tak nemovitosti získané trestným činem, jejichž původním vlastníkem je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxník znám. Pokud jsou v trestním řízení zajištěny peněžní prostředky získané trestnou činností a jejich vydání nárokuje více poškozených, přičemž nenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxdný efektivní postup, který by umožnil jejich rozdělení mezi poškozené. I v případě, že trestní soud nevysloví jejich propadnutí z důvodu nároků poškoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x jiné osoby než pachatele zajištěn majetek, nelze takto zajištěný majetek využít v trestním řízení k uspokojení majetkových nároků poškozených. Ani mxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxení nároků poškozených. V praxi jsou pak aplikovány různé postupy, v některých případech je majetek raději odčerpán ve prospěch státu, aby nezůstal osxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxzidobí k jeho zcizení, a v některých případech je takový majetek ponechán zajištěn i po skončení trestního řízení, byť takový postup zákon neumožňuje.
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x neziskové organizace uvádějí, že vymahatelnost těchto nároků je poměrně nízká, neboť pachatel má málokdy majetek, ze kterého by se poškození mohli hoxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu.
Následující tabulka obsahuje údaje vztahující se k případům, u kterých byly úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny v roxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 
(158/3 TŘ od 1.1. do 31.12.2013x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I
protokol [- útvar]
I
škoda
I
zajištěno
I
odčerpáno
I
zrušeno
I
poměr
I I I I I I
zajištění
I
škoda/
I I I I I I I
zajištěno
I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxx xx xxxxx
x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xx xxx x16 I 10 545 333 I 5,6% I I---------------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
KŘP xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-------------I------------I-----------I I
KŘP Jihočeského kraje
x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I I
KŘP Plzeňského kraje
I 433 905 162 I 78 517 706 I 18 447 688 I 212 953 I 18,1% I I---------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xxxx x xxx-------------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
KŘP Královéhradeckého kraxx
x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I I
KŘP Jihomoravského kraje
I 2 670 087 682 I 56 192 309 I 8 584 774 I 1 237 550 I 2,1% I I---------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xx3 548 I 8,3% I I---------------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
KŘP Olomoucxxxx xxxxx
x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------I-----------I I
KŘP Zlínského kraje
I 742 354 908 I 11 357 058 I 1 610 768 I 1 399 957 I 1,5% I I---------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xx xxx x xxxx x xxx-------------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
KŘP Pardubického kraje
I 3xx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------I I
KŘP Libereckého kraje
I 671 260 848 I 37 238 030 I 4 903 828 I 655 930 I 5,5% I I---------------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxxxx x xxxxx-----------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
NPC
I 0 I 0 I 0 I 0 I 0,0% I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx
x xx xxx xxx xxx x x xxx xxx x90 I 0 I 53 353 057 I 24,3% I I---------------------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I I
xxxx
x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x x x x xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I I
průměr kraje
I 1 266 930 752 I 89 072 717 I 13 193 780 I 2 725 440 I 7,0% I I---------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx
x xx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx--------------------I----------------I---------------I-------------I------------I-----------I
Pozn.: V položce „odčerpáno“ jsou uvedenx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxo byl uložen do soudní úschovy z důvodu nároků více osob k takovému majetku.
Ze statistických xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx
xxxx xxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtek ve výši
4,9 mld. Kč
(15%). U těchto trestních věcí byl ve sledovaném období odčerpán majetek v hodnotě
184 milionů Kč
.
Následující tabulka obsahujx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a u kolika těchto případů došlo ke způsobení reálné škody:
I-----------------------------I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   
xxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------I----------I I I
celkem
I
se
I
se zaj.
I
zahájeno
I
ukončeno
I
spisy se
I I I I
škodou
I
majet.
I
fin. šetř.
I
fin. šetř.
I
škodou
I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxx xx xxxxx
x xx xxx x xx xxx x x xxx I 1 014 I 442 I
81%
I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I------------I----------I I
KŘP Středočeskéxx xxxxx
x xx xxx x xx xxx x x xxx x xxx x xxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I
KŘP Jihočeského kraje
I 15 197 I 10 125 I 672 I 189 I 69 I
67%
I I-----------------------------I---------I---------I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx x x xxx x xxx x xxx x xx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I------------I----------I I
KŘP Ústeckého kraje
I 32 154 I 21 132 I 1 080 I 254 I 162 I
66%
I I-----------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx x x xxx x xxx x x xxx x xxx x
xxx
x xxxx--------------------------I---------I---------I---------I------------I------------I----------I I
KŘP Jihomoravského kraje
I 32 169 I 22 5xx x xxx x xxx x xxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxkoslezského kraje
I 46 207 I 29 804 I 1 654 I 1 402 I 1 065 I
65%
I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------------I------------I----------I I
KŘP Zlínského kraje
I 10 326 I 6 576 I 193 I 244 I 164 I
64%
I I-----------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx x x xxx x xxx x xx x x x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I---------I---------I------------I------------I----------I I
KŘP Pardubického kraje
I 10 175 I 6 615 I 507 I 150 I 46 I
65%
I I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx x x xxx x xxx x 136 I 33 I
67%
I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I------------I----------I x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------I I
NPC
I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I------------I---xxxxxxxx x
xxxxx
x xxx x xx x xx x xx x x x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I
ÚOOZ
I 60 I 1 I 4 I 15 I 2 I I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I------------I----------I I průxxx xxxxx x xx xxx x xx xxx x xxx x xxx x xxx x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I Celkem I 346 232 I 239 298 I 10 477 I 6 384 I 3 645 I
69%
I I-----------------------------I---------I---------I---------I------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxlývá, že v porovnání s jinými zajišťovacími instituty je počet zajištění z tohoto důvodu nízký (pouze 113 případů zajištění v roce 2013):
Podrobný přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I---------------------I---------------------I-----------------------I-------------------I-------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     
xxxx
x x x x x x x x x xxxx--------------------I-----------I---------I-----------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
xxxx xx
x
xxxxxxx
x
xxxx xx
x
xxxxxxx
x
xxxx xx
x
xxxxxxx
x
xxxx xč
I
četnost
I
tis. Kč
I
četnost
I
tis. Kč
I
četnost
I
tis. Kč
I
četnost
I
tis. Kč
I
četnost
I I-----------------------I-----------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------I---------I I
KRP Hl. m. Prahy
I 179 723,0 I 6644 I 2 330,8 I 254 I 54 803,5 I 107 I 198,2 I 2 I I I 218 111,3 I 26 I 296,3 I 4 I 27 098,0 I 45 I I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I---------I----------I---------I-------------I---------I I
KŘP Středočeského
I 54 294,0 I 5169 I 7 705,3 I 431 I 29 027,2 I 48 I 2,0 I 1 I I I xxx xxxxx x xx x xxx x x x x xxxxx x xx x x
xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------I---------I-------------I---------I----------I---------I-------------I---------I I
KŘP Jihočeského kraje
I 96 185,4 I 2271 I 162xx x xx x x xxxxx x x x xxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---------I----------I---------I-------------I---------x x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x x xxxxx x x x x x x x x xxxxx x x x xxx x x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---------I----------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxx x x xxxxx x xxx x x xxxxx x xx x x x x x xx xxxxx x xx x x xxxxx x xx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx----------------I-----------I---------I-----------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx x x xxxxx x xxx x x xxxxx x xx x xxxx x 1 I I I 21 001,4 I 17 I I I 48 553,4 I 38 I I
kraje
I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xŘP Jihomoravského
I 25 525,1 I 2007 I 341,6 I 76 I 13 425,2 I 26 I 13,0 I 2 I 120,0 I 1 I 42 470,0 I 7 I I I 35 140,0 I 46 I I
kraje
I I I I I I I I I I I I I I I I I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I----------I---------I-------------I---------I I
KŘP Moravskoslezského
I 57 003,5 I 5238 I 11 148,5 I 298 I 7 479,7 I 28 I 7,8 I 7 I I I 28 4xxxx x xx x x xxxxx x xx x xx xxxxx x xx x x
xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---------I----------I---------I-------------I---------I I
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxx x xxxxx x xx x x xxxxx x xx x x x x x x xxxxx x x x x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---------I----------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xx x x x x x xxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------I---------I-----------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x x x x x x x xx xxxxx x xx x x x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I---------I-------------I---------I----------I---------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxx x x xxxxx x xx x x x x x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xx x x
xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x xx----------------------I-----------I---------I-----------I---------I-------------I---------I---------I---------I---------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x xxx x xx xxxxx x xxx x xx xxxxx x xx x I I I I 32 775,3 I 4 I I I 481,0 I 2 I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I-------------I---------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxx4 I 5 634,6 I 110 I 826,9 I 9 I I I I I 9 000,0 I 7 I 5 138,5 I 5 I 675,4 I 4 I I
kraje
I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I-----------I---------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I---------I I
NPC
I 16 500,0 I 80 I 3 672,0 I 35 I I I I I I I 4 400,0 I 3 I I I I I I-----------------------I-----------I---------I-----------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------I I
ÚOKFK
I 45 251,3 I 30 I 45 282,3 I 24 I 3 527 274,5 I 155 I I I I I 276 848,3 I 28 I 185,7 I 1 I 1 006 622,3 I 257 I I-----------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------I-------------I---------I I
ÚOOZ
I 259 304,6 I 80 I 258 896,7 I 111 I 242,9 I 3 I I I I I 180 051,8 I 14 I 1 040,0 I 1 I 23 221,2 I 39 I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I----------I---------I-------------I---------I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I-----------I---------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------------I---------I I
Celkem
I
977 532.2
I
38 797
I
460 036.3
I
2998
I
3 701 144.5
I
535
I
769.7
I
14
I
120.0
I
1
I
1 067 394.6
I
188
I
25 572.x
x
xxx
x
x xxx xxxxx
x
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I---------I---------I-------------I---------I----------I---------I-------------I---------I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-------------------I-------------------I---------------------I----------------------I-------------I I
Kraj
I I I x x x x x
xxxx xxxxxxxx xx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----------I---------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx x xxtnost I tis. Kč I četnost I tis. Kč I četnost I tis. Kč I četnost I tis. Kč I četnost I tis. Kč I I-----------------------I-----------I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I----------I-------------I I
KŘP Hl. m. Prahy
I 6 900,0 I 2 I 3,6 I 2 I I I 800,0 I 1 I 153,4 I 2 I 2,2 I 2 I I I 32 165,8 I 934 I 11 777,4 I 1230 x
xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I---------I-----------I----------I-------------I I
KŘP Středočeskéxx
x x xxxxx x x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x
xxx xxxxx
x x
xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x xxxx x x x x x xxxxx x x x x x x x x x xx xxxxx I 554 I 2 550,7 I 637 I
202 169,6
I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I
KŘP Plzeňského kraje
I 24 680,0 I 11 I I I I I I I 9,0 I 2 I I I I I 10 939,1 I 1234 I 21 338,0 I 386 I
168 550,8
I I-----------------------I-----------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I---------I-----------I----------I-------------I I
KŘP Ústeckého kraje
I 13 122,0 I 16 I I I I I 460,0 I 4 I I I 904,0 I 2 I I I 11 921,5 I 368 I 16 80xxx x xxx x
xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I---------I-----------I----------I-------------I x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x xxx x xxxxx x xxx x
xxx xxxxx
x x
xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x x x xxxxx x xx x x x x x x x x x xx x70,0 I 184 I 2 150,0 I 266 I
134 461,9
I I
kraje
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------I-------------I I
KŘP Moravskoslezského
I I I I I 65 000,0 I 1 I 740,0 I 2 I I I I I I I 11 587,9 I 899 I 9 099,7 I 731 I
220 981,8
I I
kraje
I I I I I I x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I---------I-----------I----------I-------------I I
KŘP Olomouckxxx xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x xxx x xxxxx x xxx x
xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I---------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xx x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x xxxx x xx x xxxxx x xxx x
xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x xxx I 247,7 I 116 I
68 561,0
I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxrdubického
I I I I I I I 1 030,0 I 2 I 132,0 I 11 I I I I I 33 631,8 I 1219 I 3 437,4 I 317 I
166 823,4
I I
kraje
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I---------I-----------I---------I-----------I----------I-------------I x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x xx xxxxx x xxx x xxxxx x xxx x
xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x xxxxx x xxx x x xxxxx x xxx x
xx xxxxx
x x
xxxxx
x x x x I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx
x x x x x I I I I I I I I I I I I I I
24 572,0
I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---------I----------I---------I----------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxKFK
I 271 171,5 I 54 I 217 863,5 I 2 I I I 6 688,2 I 2 I I I I I I I 391,3 I 3 I I I
5 397 578,9
I I-----------------------I-----------I---------I-----------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------I----------I-------------I I
ÚOOZ
I 2 800,0 I 1 I 6 500,0 I 2 I 24 460,0 I 2 I I I I I I I 2 411,9 I 4 I 10 118,2 I 13 I I I
769 047,3
I I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I---------I-----------I---------I-----------I----------I-------------I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-----------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------I-----------I----------I-------------I I
Celkem
I
351 849.5
I
113
I
224 466.9
I
15
I
92 572.0
I
20
I
14 355.7
I
29
I
294.4
x
xx
x
xxxxx
x
x
x
x xxxxx
x
x
x
xxx xxxxx
x
xxxx
x
xx xxxxx
x
xxxx
x
x xxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I----------I---------I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I-----------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxpadů a že objem zajištěného majetku nepostačuje k uspokojení majetkových nároků poškozených, neboť způsobená škoda takto zajištěný majetek výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxtečně k zlepšení vymahatelnosti jejich nároků.
Podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxm pozůstalým po osobách zemřelých následkem trestného činu, pokud je pozůstalý rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně s ním v době jeho smxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dětem, které jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby, vznikla-li jim nemajetková újma. Peněxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstným činem. Uvedená úprava je však omezena pouze na vybrané fyzické osoby a není podle ní hrazena škoda v plné výši. Jde ve své podstatě spíše o sociální dxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxících pro Českou republiku z Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů ze dne 24. listopadu 1983 (sdělení MZV č. 141/2000 S.m.s.) a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxní standard. Tato úprava však není z pohledu cílů sledovaných navrženou úpravou dostačující, neboť má jiný okruh příjemců odškodnění, sleduje jiné cíxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx jednorázově poskytnuta za účelem překlenutí zhoršené sociální situace a je určena pouze vybraným fyzickým osobám, které se staly oběťmi vymezeného oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxti a dětem, které jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), vznikla-li jim nemajetková újma. Peněžitá pomoc pak má těmxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy).
1.4. Identifikace dotčených subjektů
organizačxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Sb.)
státní organizace oprávněné hospodařit s majetkem státu (§ 54 odst. 1 věta čtvrtá a pátá zákona č. 219/2000 Sb.)
Policie České republixx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1.5. Popis cílového stavu
Cílem návrhu zákona je zlepšit postavení poškozených při uspokojení jejich majetkových nároků a umožnit využití majetkxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xspokojení, byť je v daném trestním řízení odčerpán majetek, který by k tomuto účelu mohl sloužit.
1.6. Zhodnocení rizika
V případě nepřijetí navržxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v daném trestním řízení odčerpán majetek, jenž by mohl být k uspokojení jejich nároků využit.
2.Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a pxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxí majetkového nároku poškozeného, jenž mu byl přiznán v trestním řízení, z majetku zajištěného v trestním řízení by rozhodoval trestní soud.
Varianxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí v trestním řízení by rozhodoval trestní soud.
Varianta 3
O uspokojení majetkového nároku poškozeného, jenž mu byl přiznán v trestním řízenxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen „ÚZSVM“).
Varianta 4
O uspokojení majetkového nároku poškozeného z majetku pocházejícího z uložených majetkových trestních sankcí v txxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxm vydaným po odsouzení pachatele rozhodl o tom, že majetkové nároky poškozených, jež jim přiznal, budou zcela nebo poměrně uspokojeny z majetku, který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí:
-
V trestním řízení nejsou zajištěny pouze peněžní prostředky na účtu, ale také majetek jiného typu (movité věci, nemovitosti, podíly v obchodnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých. Pro trestní soud by takový proces zpeněžení byl zcela novou a zatěžující agendou, kromě toho v případě, že by poškození v mezidobí uspokojili svůj nxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xusely být vráceny pachateli.
-
Varianta, kdy o uspokojení nároku poškozeného ze zajištěného majetku rozhoduje trestní soud, vylučuje uspokojenx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxla by být považována za konformní s Ústavou.
-
Při této koncepci by majetkové nároky poškozených mohly být uspokojeny patrně pouze ze zajištěného mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých státu, mohly by třetí osoby, z jejichž zajištěného majetku byl nárok poškozeného uspokojen, oprávněně namítat, že tak nelze učinit (v tomto případx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxozený by tak pouze dosáhl rychlejší
satisfakce
a ušetřil by náklady za exekuci, ale nebyla by naplněna základní idea návrhu, že by mohl být uspokojen i z xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxádání s majetkem zajištěným v trestním řízení, upravuje pouze zajištění majetku pro účely trestního řízení, takže včlenění této úpravy do trestního řxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxch v trestním řízení vyhledávat, zajišťovat a odčerpávat majetek v trestním řízení a umožňuje takto využít i majetek odčerpaný v trestních řízeních, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xozhodoval po odsouzení pachatele usnesením vydaným v rámci vykonávacího řízení o tom, že majetkové nároky poškozených, jež jim přiznal, budou zcela nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx následující:
-
V trestním řízení nejsou odčerpány pouze peněžní prostředky na účtu, ale také majetek jiného typu (movité věci, nemovitosti, podíxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkozených. Pro trestní soud by takový proces zpeněžení byl zcela novou a zatěžující agendou, kromě toho v případě, že by poškození v mezidobí uspokojili xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxutečnosti a poměrné krácení uspokojení nároku, případně pro vracení již vyplacených částek.
-
Ke zpeněžení majetku může docházet po částech, stexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdovat opakovaně, sledovat příslušné finanční toky a přizpůsobit tomu své informační systémy.
-
Každý trestní soud by pro tyto účely musel mít vytvxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxokojení nároků poškozených, kteří byli se svým nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, taková koncepce tyto poškozené znevýhodňuje a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx této úpravy do trestního řádu je nesystémové.
-
Jde o poměrně náročnou novou agendu, která by soudy významně zatížila.
-
Navržená úprava předxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxčerpávat majetek v trestním řízení a umožňuje takto využít i majetek odčerpaný v trestních řízeních, v nichž nejsou poškození, kteří by uplatňovali maxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl odčerpán v trestním řízení, rozhodoval centrálně ÚZSVM.
Přínosem této varianty by byla centralizace rozhodování na jedno místo. Nelze však odhlxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxže by tato varianta oproti ostatním variantám znamenala nejvyšší personální a technické požadavky, přičemž tato
agenda
by byla pro ÚZSVM zcela cizí. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 11 zákona č. 219/2000 Sb. dána působnost jiného orgánu (zejména Policie ČR), což by mohlo částečně odůvodnit jeho výběr jako rozhodovacího orgánu, nxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xž žádná působnost ÚZSVM není dána.
Varianta 4
Podle navržené varianty by o uspokojení majetkových nároků poškozených z majetku, který byl odčerpáx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxhají příslušné trestní soudy a propadlý nebo zabraný majetek, jehož povaha to připouští, by zpeněžovala organizační složka státu, jež započala s tímtx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtní účet ministerstva.
Tato varianta se jeví být nejvhodnější, neboť umožňuje tuto agendu soustředit na jednom místě, což povede k úspoře nákladů, výxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxc disponuje potřebnými informacemi týkajícími se této agendy. Tato varianta rovněž umožňuje zahrnout mezi poškozené oprávněné žádat o uspokojení svxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky využít všemi způsoby, které navržená úprava předpokládá (tj. i pro zvýšení motivace orgánů činných v trestním řízení).
Závěr:
Byla zvolena varxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx 2
O uspokojení majetkového nároku může žádat poškozený, kterému byl majetkový nárok pravomocně přiznán v trestním řízení nebo v občanskoprávním říxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že osobami oprávněnými žádat o uspokojení svého majetkového nároku podle navržené úpravy by byli pouze ti poškození, jimž byl jejich majetkový nárok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxich nárok přiznán civilním soudem. Vyloučení těchto poškozených z okruhu oprávněných osob nasvědčují zejména praktické obtíže (obtížné ztotožnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xe ministerstvo tuto skutečnost dozví, poškození s přiznaným nárokem z trestního řízení musejí s uspokojením svého nároku vyčkat na poškozené, kteří uxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxmity s ústavními předpisy, zejména z hlediska rovnosti práv poškozených, neboť jedna skupina poškozených by byla bez dalšího zvýhodněna oproti druhéx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení ústavní zásady všeobecné rovnosti před zákonem. Této zásadě je třeba rozumět tak, že
právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxxxe má určitý prostor k úvaze, zda preferenční zacházení zakotví. Musí přitom dbát na to, aby zvýhodňující přístup byl založen na objektivních a rozumnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxx xx xxx02
). Otázka míry této přiměřenosti koreluje s tím, jaké právo je poměřováno. Jde-li o základní lidské právo, pak je nutno posuzovat proporcionalitu stxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xesp. srovnatelném postavení
(srov. nález Ústavního soudu ČSFR, sp. zn. Pl. ÚS 22/92). Základním vodítkem pro posouzení toho, zda jsou dvě situace, s nxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxřípustné jakékoliv rozlišování nebo odlišné zacházení (
viz Pl. ÚS 50/06, bod 19 a Pl. ÚS 42/03, bod 57
).
Opačný je pak případ normativního zakotvení nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxrmativní zvýhodnění fyzicky handicapovaného člověka před člověkem zdravým v konkrétní životní situaci (například v oblasti zaměstnávání osob se ztxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxx xx xxxxxx xxd 58
)
Aplikace výše uvedených premis na variantu 1
Doktrinární nebo teoretický přezkum narušení zásady rovnosti v právech způsobené novou právní úpxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxrov. Gerloch, A., Tryzna, J.
Příliš rovnosti škodí? (k otázce ústavního zakotvení požadavku na odlišné zacházení v odlišných případech)
, Soudce, č. 1xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxincip rovnosti porušen. Ústavní soud nicméně tuto právní úpravu pro porušení principu rovnosti později zrušil i přes výrazný nesouhlas některých disxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxny (zda je naplněno kritérium relevance)
V úvahu přicházejí tři skupiny osob poškozených trestným činem - skupina poškozených, kteří uplatnili svůx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxí jsou se svým majetkovým nárokem odkázáni trestním soudem na civilní řízení, a skupina poškozených, kteří uplatnili svůj nárok v civilním řízení, a texxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxů (např. vznik škody nebo újmy v důsledku trestného činu, postavení poškozeného) a
jediným odlišujícím kritériem je skutečnost, že došlo k přiznání maxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxchází odlišně.
Zda je rozlišné zacházení přiměřené sledovanému cíli
Odlišování uvedených skupin poškozených je odůvodněno zejména tím, že civixxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nároku.
Předně je nutno podotknout, že zde
nejde o rovnost v uplatnění základních lidských práv
, a proto je v tomto případě dána zákonodárci široká mírx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jimž byl jejich majetkový nárok přiznán trestním soudem, se zdá být legitimní cíl (i vzhledem k potenciální délce civilního řízení). Takový návrh nicmxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých (jimž nárok přiznal trestní soud) ze státního majetku a nulové odškodnění druhé skupiny poškozených, kterým byl jejich majetkový nárok přiznán cixxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. neodškodnění) se srovnatelnými skupinami pouze z důvodu potenciálně delší časové prodlevy mezi přiznáním nároku trestním soudem a jeho faktickým oxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedné skupiny v tomto případě jeví být nepřiměřené, a proto by mohlo být shledáno rozporným s principem rovnosti podle čl. 1 Listiny základních práv a svxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxá nerovnost (v možnosti domoci se náhrady škody), která by odůvodňovala odlišný přístup k náhradě škody ze státního majetku s cílem tuto faktickou neroxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxo, že nejsou odkázáni se svým nárokem na civilní soud. Návrh této varianty způsobu odškodňování jejich výhodné postavení ještě posiluje státem garantxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní, jimž byl nárok přiznán trestním soudem, již dnes požívají.
Varianta 2
Podle této varianty jsou mezi osoby oprávněné žádat o uspokojení svého maxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xěcech občanskoprávních, a poškození, kteří svůj majetkový nárok uplatnili pouze v civilním řízení a v zákonné lhůtě podali žádost o uspokojení svého nxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxnost rychleji a přednostně dosáhnout uspokojení svého nároku.
Závěr:
Byla zvolena varianta 2.
2.3. Rozsah majetku využívaného k účelům stanovexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnkcí, není-li dána určitá překážka bránící jeho zpeněžení vyplývající z jeho povahy nebo z oprávněných zájmů státu.
Varianta 2
K zákonem stanovenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xavržené varianty se předpokládá, že pro účely stanovené v návrhu zákona bude využit všechen majetek pocházející z majetkových trestních sankcí uložexxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xajetku anebo veřejnou bezpečnost a pořádek, zejména omamných a psychotropních látek, prekursorů, jedů, radioaktivního materiálu, zbraní, střelivxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnoveného předmětu činnosti,
-
předmětů kulturní hodnoty, sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, neperiodických publikací a periodickéhx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxného zájmu nebo její zvláštní povahy ve vlastnictví státu,
-
bezcenných věcí.
Tato varianta tedy předpokládá přednostní zpeněžení všech věcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxné, např. zbraně, omamné látky, jedy, radioaktivní materiál, a o věci bezcenné (např. provázky, igelitové tašky apod.). Uvedené skupiny věcí nelze zpxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx aby zpeněženy nebyly. Jde o věci, které jsou takové povahy, že je ve veřejném zájmu, aby zůstaly ve vlastnictví státu a byly např. zpřístupněny široké vexxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx nebo jinak cenná díla).
V neposlední řadě jde o věci, které si organizační složka státu, jež s nimi započala hospodařit, ponechá pro zabezpečení výkonx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxná o běžné (hospodářské) využití majetku, ale o využití majetku k plnění úkolů dané organizační složky (např. v případě Policie ČR k odhalování trestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxními složkami státu pro vlastní potřeby využívány (v případě movitých věcí jde zejména o drogy a zařízení k jejich výrobě, padělky různého druhu, náčinx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu se likvidují, v menší míře se zpeněžují. Nemovitosti propadají či jsou zabrány zcela ojediněle, zpravidla jde o nemovitosti, které mohou být pro svůj xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxdnotnějšími věcmi, jejichž povaha umožňuje prodej, krajská ředitelství Policie České republiky. Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxobí 2012 - 2013 (Kč)
I-----------I-------------------I------------------I------------------I-----------------I-------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx  x xx xx      x xx xx      x xx xx      x xx xx    x xx xx         x xx xx    x
x      x xxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I-------------I-----------------------I--------------I
I      I          I 
výzbrojní m.
I
ženijní m.
I
spojovací m.
I
chemický m.
x
xxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------I I I I 2012 I 2013 I 2012 I 2013 I 2012 I 2013 I 2012 I 2013 I 2012 I 2013 I 2012 I 2013 I I-----------I-------------------I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I---------I--------I-----------I------I--------I--------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I 4100 I KŘx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxx x x x x xxx xxx x x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I------I-------I I 4200 I KŘP Jihočeský I 4 500 I I 1 500 000 I I I I I I I I I I I I kraj I I I I I I I I I I I I I I-----------I-------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx I I I I I I I I I I I I I-----------I-------------------I---------I--------I-----------I------I--------I--------I------I------I-----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx x x x x x xx xxx x x x x xxx xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I------I--------I--------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I 4500 I KŘP I 105 399 I I I I I 3 000 I I I I 198 000 I I I I x xxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I 4600 I KŘP Jihomoravský I I I I I 3 890 I 800 I I I 532 000 I 1 146 000 I I I I I kraj I I I I I I x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I------I-------I I 4700 I KŘP I I I I I 31 600 I 2 500 I I I 245 000 I 15 000 I I I I I Moravsko-slezský I I I I I I I I I I I I I I I kraj I I I I I I I I I I I I I I-----------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 4800 I KŘP HL.m. Praha I 231 208 I 68 073 I I I 30 515 I 42 001 I I I I 484 100 I I I I-----------I-------------------I---------I--------I-----------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x x x x x x xxx x xxx x x xx x x x x x x x xxxx x x x x x x x x I I I I I I-----------I-------------------I---------I--------I-----------I------I--------I--------I------I------I-----------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx x x x x x x xxx x xxx x x x x x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------I--------I--------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I 5100 I KŘP Pardubický I I I I I 300 I 650 I I I I I I x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------I------I-------I I 5200 I KŘP kraj Vysočina I I I I I 2 000 I 5 000 I I I I 95 000 I I I I-----------I-------------------I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x x x x x x x xxx x x I 90 000 I 70 000 I I 1 200 I I-----------I-------------------I---------I--------I-----------I------I--------I--------I------I------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx x x x x x xxx x x xxx x x x x xx xxx x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------I-----------I------I--------I--------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I 2200 I Policejní I 20 9xx x x x x x x x x x xxx xxx x x x x x xxxxxxxxx xx x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------I------I-----------I-----------I------I-------I I I
CELKEM
I
427 876
I
68 073
I
1 500 000
I
0
I
76 655
I
76 483
I
0
I
11
I
1 082 000
I
2 xxx xxx
x
x
x
x xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I------I-------I
Majetek z trestné činnosti přijatý PČR do užívání v období 2012 - 2013 (Kč)
I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx    x xx xx      x xx xx     x xx xx       x xx 22       I
I           I-------------I------------------I----------------I-------------------I-------------------I
I           I proviantní I stavebně ubytov. I foto      x xxxx xxxxxxxx   x xxxxx xxxxxxxxxxx x
x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x xxx2 I 2013 I 2012  I 2013  I 2012 I 2013  I 2012  I 2013  I 2012   I 2013  I
I----------------------I------I------I--------I---------I-------I--------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x   x   x    x     x    x    x     x     x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------I----------I--------I
I KŘP Středočeský kraj I   I   I    I     I    I    I 3 500  I 3 000  I     I    I
I----------------------I------I------I--------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx  x   x   x    x     x    x x xxx x xx xxx x     x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------I---------I-------I--------I---------I---------I----------I--------I
I KŘP Plzeňský kraj  I   I   I    I     I    I    I     I     I     I    I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx   x   x   x    x     x    x    x xx xxx x xxx xxx x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxP Královéhradecký I   I   I    I     I    I    I     I 9 500  I     I    I
I kraj         I   I   I    I     I    I    I     I     I     I    I
I----------------------I------I------I--------I---------I-------I--------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx   x   x   x    x     x    x x xxx x xx xxx x x xxx  x     x    x
x xxxx         x   x   x    x     x    x    x     x     x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I-------I--------I---------I---------I----------I--------I
I KŘP Moravsko-slezský I   I   I    I     I    I    I 89 500 I 13 250 I     I    I
I kraj         I   I   I    I     I    I    I     x     x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xraha   I   I   I    I     I 50  I 12 400 I 28 390 I 26 500 I 4 000  I    I
I----------------------I------I------I--------I---------I-------I--------I---------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxx x   x   x    x     x    x    x x xxx  x xxx   x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------I---------I----------I--------I
I KŘP Liberecký kraj  I   I   I    I     I    I    I 3 000  I     I     I    I
I----------------------I------I------I--------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxx x   x   x    x     x    x    x xx xxx x x xxx  x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------I--------I---------I-------I--------I---------I---------I----------I--------I
I KŘP kraj Vysočina  I   I   I    I     I 2 000 I    I 27 300 I 15 250 I     I    I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxj   I   I 400 I    I 1 250  I    I    I     I 25 500 I     I    I
I----------------------I------I------I--------I---------I-------I--------I---------I---------I----------xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx  x   x   x    x     x    x    x xx xxx x xx xxx x     x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I----------I--------I
I Policejní prezidium I   I   I    I     I    I    I     I     I     I    I
I ČR          I   I   I    I     I    I    I     I     I     I    I
I----------------------I------I------I--------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxx
x
x
x
xxx
x
x
x
x xxx
x
x xxx
x
xx xxx
x
xxx xxx
x
xxx xxx
x
x xxx
x
x
x I----------------------I------I------I--------I---------I-------I--------I---------I---------I----------I--------I
Celkem tedy byx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx x x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xodle navržené právní úpravy, je třeba zohlednit, že Policie ČR jej z větší části využívá v souvislosti s odhalováním trestné činnosti (typicky užívá ojxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxíc předpokládat, že se počet takto využívaných věcí sníží v souvislosti s rozšířením podmínek prodeje věcí, typicky vozidel, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxtní účet ministerstva určité protiplnění za věc, jež si ponechá v užívání, bylo by jednak obtížné určit adekvátní výši takového plnění, jednak - pokud bx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xříslušné organizační složky státu a nárůst jejich finančních výdajů. Lze zároveň předpokládat, že za takových podmínek by zájem organizační složky sxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxu zatěžovaly a vedly k dalšímu nárůstu finančních nákladů. S ohledem na výše uvedené se navrhuje vyloučit z povinnosti zpeněžení i tuto skupinu věcí.
Txxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xízení pro účely v něm stanovené a více přispívá k zlepšení postavení poškozených při uspokojování jejich majetkových nároků. Z pohledu finančních dopxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvní úpravy rozhoduje, je-li koncepčně správná a v zájmu spravedlnosti. Z pohledu odsouzeného vycházejí obě varianty nastejno, protože tak jako tak je xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx stát tento majetek použije (vůči odsouzenému se mění snad jen to, že pokud stát uspokojí majetkový nárok poškozeného, přechází tento nárok z poškozenéxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem byly využity pouze peněžní prostředky, které byly získány výkonem peněžitého trestu, nebo propadly či byly zabrány v trestním řízení, tj. nepxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxoces zpeněžování propadlého a zabraného majetku (nutno však uvést, že organizační složky státu podle zákona č. 219/2000 Sb. stejně tento majetek zprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxch případech docházelo rychleji (to neplatí v případě, že se s uspokojením nároků vyčkává na poškozeného, který uplatnil svůj nárok v civilním řízení, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx
Na druhou stranu je tato varianta nejméně výhodná z hlediska cílů sledovaných navrženou úpravou, neboť podle ní bude pro účely stanovené v zákoně využix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxeny finanční dopady, jejichž výše se liší podle zvolené varianty v části 2. 3. V případě zvolené varianty 1 jde o následující finanční dopady:
1. Úbytex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxických údajů ministerstva za roky 2011 až 2013 lze zjistit počet uložených peněžitých trestů a jejich výši v členění dle určitých finančních xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                x 
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxxx--------------I--------------I I
Částka peněžitého trestu
I
Rok 2011
I
Rok 2012
I
Rok 2013
I I-------------------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I 5 000 Kč I 129 I 169 I 138 I I-------------------------------I--------------I--------------I--------------I I 6 000 Kč I 107 I 97 I 84 I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------I--------------I I 8 000 Kč I 128 I 120 I 83 I I-------------------------------I--------------I--------------I------------xxx x x xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxx x xxx x xxx x xxxxxxxxx-----------------------I--------------I--------------I--------------I I 12 000 Kč I 133 I 129 I 125 I I-------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I I 15 001 až 16 999 Kč I 74 I 93 I 74 I I-------------------------------I--------------I--------------I--------------I I 18 000 Kč I 109 I 1xx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I--------------I--------------I--------------I I 25 000 Kč I 430 I 433 I 374 I I-------------------------------I--------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I I 30 000 Kč I 499 I 464 I 391 I I-------------------------------I--------------I--------------I--------------I I 30 001 až 34 999 Kč I 26 I 13 I 17 I I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------I--------------I I 40 000 Kč I 142 I 145 I 113 I I-------------------------------I--------------I--------------Ixxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx x xxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxx xč I 80 I 76 I 52 I I-------------------------------I--------------I--------------I--------------I I 100 000 Kč I 26 I 37 I 27 I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------I--------------I I 200 000 Kč I 11 I 18 I 17 I I-------------------------------I--------------I--------------I-----------xxxx x xxx xxx xx xxx xxx xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx x xx x xx x x x xxxxx---------------------------I--------------I--------------I--------------I I 700 000 Kč I 1 I 1 I 0 I I-------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xx x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I 1 500 000 Kč I 1 I 1 I 3 I I-------------------------------I--------------I--------------I--------------I I 2 000 000 Kč I 2 I 1 I 2 I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xx x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------I--------------I I 5 000 000 Kč I 0 I 0 I 1 I I-------------------------------I--------------I--------------I-------------xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxdepsané před novelou provedenou zákonem č. 152/1995 Sb.
Před účinností novely č. 152/1995 Sb. (do 31.8.1995) platilo pravidlo, podle kterého v přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžité tresty předepsané před novelou zákona č. 152/1995 Sb.
Během I. pololetí 2013 nebyly soudy ČR předepsány žádné tyto pohledávky. Z celkového oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky v celkové částce 328,4 tis. Kč. Vymahatelnost u tohoto druhu pohledávek v daném období dosahovala 0,5%. Na celkovém objemu všech vymáhaných daňovýcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxy předepsané po novele provedené zákonem č. 152/1995 Sb.
Novela č. 152/1995 Sb. zavedla od 1.9.1995 pravidlo, podle kterého v případě nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxostí této novely.
Z celkového objemu byly platbami zlikvidovány pohledávky v částce 0,9 mil. Kč a odpisy pohledávky v částce 4,9 mil. Kč. K 30.6.2013 jsxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5,9%. Na celkovém objemu všech vymáhaných daňových pohledávek se peněžité tresty předepsané po novele zákona č. 152/1995 Sb. podílejí z 0,3%.
Peněxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxpadě nezaplacení peněžitého trestu následuje vymáhání pohledávky. Teprve pokud se vymáhání ukáže jako neúspěšné, je nařízen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxjemu peněžitých trestů byly platbami zlikvidovány pohledávky v částce 46,2 mil. Kč a odpisy pohledávky v částce 7,4 mil. Kč. K 30.6.2013 jsou všemi soudx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxvém objemu všech vymáhaných daňových pohledávek se peněžité tresty podílejí z 2,6%.Výše peněžních prostředků získaných výkonem uložených peněžxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xca
48 000 000 Kč za kalendářní rok
.
2. Úbytek majetku ve vlastnictví státu v důsledku využití majetku propadlého či zabraného v trestním řízení pro účexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxle zákona č. 219/2000 Sb. není všechen propadlý nebo zabraný majetek zpeněžován, ale některé věci si organizační složky státu nebo státní organizace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxjetku, který je využit pro účely navržené právní úpravy a který by jinak zůstal ve vlastnictví státu.
Z policejních statistik krajských ředitelství Pxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxy způsobena. Policejní statistiky evidují také výši majetku odčerpaného v trestním řízení, tato výše však není pro účely navrhované úpravy průkazná, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxě ustanovení § 80 až 81a trestního řádu, přičemž z odčerpaného majetku tvoří tento vrácený nebo vydaný majetek drtivou většinu.
V letech 2011 až 2013 byx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xx
x
x poskytnutých statistických údajů lze zjistit, že
za období let 2011 až 2013
byl v trestním řízení odčerpán majetek ve výši 775 000 000 Kč, přičemž na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxx xxx xx
xxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxž hospodaří ÚZSVM, který není v policejních statistikách evidován (s výjimkou peněžních prostředků). Níže jsou uvedeny údaje za roky 2011 a 2012 získaxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxá z prodeje činila
5 230 Kč
. Ostatní movitý majetek byl buď likvidován, nebo převáděn jiné organizační složce (jde zejména o drogy a jiné nebezpečné látkxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxdného majetku.
Územní pracoviště Brno
movitý majetek ve většině případů likviduje, neboť je většinou nepatrné nebo nulové hodnoty - věci porušujícx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xebo svépomocně.
Nemovitosti propadají
státu
ojediněle
a navíc je jejich zpeněžení problematické (nevyřešené spoluvlastnické vztahy); stát taktx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtu, odhadem vyčíslit na
53 000 000 Kč.
Z hlediska zjištění výše úbytku hodnoty majetku ve vlastnictví státu je zapotřebí od této částky odečíst hodnotu xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxy - z údajů uvedených v části 2. 3. u varianty 1 lze odhadnout, že půjde o věci v hodnotě cca
3 940 040 Kč
.
Pokud jde o věci muzejní, galerijní nebo archivní hoxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxboť jde o věci zpravidla kradené, jež jsou navráceny jejich majiteli, nelze nicméně vyloučit, že dojde k jejich propadnutí nebo zabrání (např. pokud jexxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtek hodnoty majetku ve vlastnictví státu (tuto hodnotu nelze s ohledem na neznámý počet případů a rozdílnou cenu takových věcí kvantifikovat ani odhadxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxení pro účely stanovené návrhem zákona lze odhadnout (při zohlednění předpokládaného vzrůstajícího trendu s ohledem na aktuálně běžící kauzy) přiblxxxx xx
xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxchž není žádný poškozený, bude využit výlučně ve prospěch státu, tj. výsledná částka představující roční úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxstku snížit přibližně na
32 706 000 Kč za kalendářní rok
(tato částka bude navíc ještě snížena o náklady vynaložené na takovou věc při hospodaření s ní a nx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxru odškodňování (lze očekávat měsíční nápad cca 700 případů, jen pokud jde o peněžité tresty) je zapotřebí navýšit počet pracovníků odboru odškodňováxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxklady jsou 301 056 Kč). Stejně tak s ohledem na výrazný nárůst agendy spojené s účtováním příjmů došlých na účet ministerstva bude dále zapotřebí posílix xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxstva, účetní operace výdaje - uspokojení poškozených atd., průměrné roční náklady jsou 442 800 Kč).
Opakující se roční personální náklady spojené s txxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx
x xxx xxx xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxné údaje o peněžních prostředcích zaslaných na zvláštní účet, jež by měla splňovat řadu nároků. Předně by měla být schopna automatizovaně projít údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho řízení, v němž byla majetková trestní sankce uložena.
Jelikož správné přiřazení platby bude záviset na korektním vyplnění kódu, bude potřebné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxsponovaly utilitou, která by jim umožnila správný kód ve správném tvaru vygenerovat.
Aplikace bude muset mít všechny současné funkce spisové službyx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxci budou vedeny údaje pod identifikačními znaky soudu a trestní věci, o níž běží. Zároveň se u každého záznamu (tj. soud a sp. zn. trestní věci) budou sousxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxpárovat“ údaje o tom, že v dané trestní věci byla přijata platba, o níž někdo žádá.
Bude zapotřebí, aby aplikace sledovala zákonné lhůty a změny v každém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx lhůtě žádný poškozený nepožádá a u nichž se předpokládá, že se stanou příjmem státního rozpočtu.
Náklady spojené s vytvořením takové aplikace nelze pxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxost funkcí, které by měla aplikace plnit a na to, že k těmto nákladům je třeba započítat i výdaje na vytvoření a údržbu rejstříku majetkových nároků oprávxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxx xapomenout na náklady na každoroční podporu aplikace, které lze odhadovat přibližně na 510 000 Kč za rok.
Celkové dopady jednotlivých navržených varxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxx xx
x
Jednorázové náklady spojené s vytvořením informačních agend lze odhadnout na cca
5 790 000 Kč
.
Nové opakující se roční náklady spojené s navrženou úprxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx
x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxu úpravou se nepředpokládají. Náklady vzniklé při hospodaření s věcmi, kterých se týká režim navrhovaného zákona, včetně nákladů na jejich zpeněženíx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xlastnictví státu by byl snížen o hodnotu věcí, jež propadly nebo byly zabrány v trestním řízení a jde o jiné typy věcí než propadlé nebo zabrané peněžní prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxeně údaje o výši peněžních prostředků propadlých nebo zabraných v trestním řízení. Nicméně ÚZSVM na základě informací poskytnutých územními pracovixxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xx xxx xxx xxx). Lze tedy odhadnout, že při zvolení varianty 2 by byl úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu snížen přibližně na 59 706 000 Kč.
Ostatní náklady spxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx právní úpravy bude odpovědné:
-
Ministerstvo vnitra vůči Policii ČR,
-
Ministerstvo vůči státním zastupitelstvím a soudům,
-
ÚZSVM vůči xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxi regulace
Přezkum účinnosti navrhované úpravy bude v praxi průběžně provádět ministerstvo, policejní orgány, soudy a ÚZSVM. Využít lze rovněž pozxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxva byla konzultována s dotčenými odbory v rámci ministerstva, s Ministerstvem vnitra, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Útvarem odhalování korupxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxanovení Listiny základních práv a svobod (čl. 1 až 4) - k tomu podrobněji viz zhodnocení v části A., bodu 2. 2. - okruh oprávněných osob.
Z mezinárodních sxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch činů ze dne 24. listopadu 1983 (sdělení MZV č. 141/2000 S.m.s.). Uvedená úmluva zavazuje signatářské státy, aby přispěly k odškodnění obětí, které uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného činu. Požadavky předmětné úmluvy jsou naplněny zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxém by měl fungovat paralelně vedle navržené právní úpravy.
Vedle této úmluvy byla na poli Rady Evropy vydána celá řada doporučení týkající se obětí trexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xoporučení č. R (85)11 o postavení oběti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzených z majetku odčerpaného v trestním řízení. Lze proto uzavřít, že mezinárodní smlouvy problematiku obsaženou v navrženém zákonu neupravují.
Poxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxění obětí trestných činů, jejím primárním cílem je nicméně zejména úprava přeshraniční spolupráce členských států EU za účelem pomoci a usnadnění příxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxedené úmluvy. Tato směrnice se obdobně jako citovaná úmluva zabývá otázkou odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů a požaduje po členskýxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe ponecháno na uvážení členského státu EU, ve kterém byl trestný čin spáchán. Směrnice navíc oproti výše citované úmluvě stanoví systém spolupráce pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxh trestných činů, který upravuje i poskytování odškodnění v přeshraničních případech v rámci Evropské unie. Směrnice se v žádném ohledu nezabývá otázxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí upravený v předmětné směrnici má jiný okruh příjemců (oběti násilných trestných činů) a sleduje jiné cíle (jde o včasnou pomoc ze strany státu za účelex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nekoliduje, jde o paralelní úpravu řešící jiné otázky.
Jiné právní předpisy Evropské unie upravující práva a povinnosti obětí trestné činnosti (zejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxhrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální prxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na pomoc, podporu a ochranu obětí trestné činnosti (tj. zaručují zejména jejich právo na informace, šetrné zacházení, na přístup ke službám, právo vyjxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxaměřují se na otázku uspokojování jejich majetkových nároků. Odškodněním oběti trestné činnosti se citované směrnice zabývají pouze okrajově. Směrxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxé státy mají podpořit opatření motivující pachatele k poskytnutí přiměřeného odškodnění obětem. Směrnice 2011/36/EU pak v článku 17 pouze stanoví, žx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinů. Uvedené směrnice zajišťují pouze minimální práva obětí trestných činů a nebrání členským státům, aby přijaly další opatření k ochraně a podpoře oxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcemi se zabývá rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, rámcové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti. Uvedené právní předpisy EU se zabývají zejména poskytovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxojů a výnosů trestné činnosti, nijak se však nezabývají otázkou využití majetku odčerpaného v trestním řízení, neboť tato oblast byla doposud vždy povxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxení, je majetek odčerpaný v trestním řízení na základě mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních vyňat z působnosti navrhovaného zákona.
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxediska navržené právní úpravy je
relevantní
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxuje (ostatní články, jež nejsou reflektovány ve stávající právní úpravě, budou implementovány aktuálně připravovaným návrhem zákona). Podle citovxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxlatňování jejich nároků na náhradu škody, pokud mají oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření, nároky na náhradu škody vyplývající ze spxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxerpaného v trestním řízení, jejichž poskytování Komisi předpokládá článek 11 citované směrnice.
Skutečnost, že se Evropská unie dosud komplexněji xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jak ostatně naznačuje výše citovaná zatím poslední směrnice přijatá v oblasti konfiskací majetku pocházejícího z trestné činnosti a aktivity, jež na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx navržené právní úpravy s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, navržená právní úprava se specificky nedotýká žádného z práv oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí majetku odčerpaného v trestním řízení pro zákonem stanovené účely (vybavenost orgánů činných v trestním řízení). Záruky na dodržení požadavků Úmluxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxslušném procesním předpisu, tj. trestním řádu. Tyto otázky však nejsou řešeny v navržené právní úpravě.
Navržené právní úpravy se nicméně dotýká čláxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xe věci
Gratzinger a Gratzingerová proti České republice
) majetek ve smyslu čl. 1 Protokolu č. 1 zahrnuje i majetkové nároky, ohledně kterých může mít stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xiskriminace
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, nebxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxsledku spáchání trestného činu.
D. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, dopadů na podnikatelské prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xe předpokládá vytvoření rejstříku majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát vedeného ministerstvem, v němž by měly být evidovány informaxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxstup dálkovým způsobem s právem nahlížení by do něj měly zřízeny pouze soudy a exekutoři prostřednictvím Exekutorské komory ČR. Cílem evidence těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxel na stát, a
exekuce
by tak byla vedena v podstatě nezákonně, tj. jde o zpracovávání osobních údajů ve prospěch odsouzeného, neboť má zabránit dvojímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ze základních registrů a jiných informačních systémů veřejné správy. Navržená úprava stanoví mantinely zpracovávání osobních údajů. Kromě toho při xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxh zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí a nemá vliv na životní prostředí.
Navrhovaxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxného uspokojení svých majetkových nároků a nedostaly se do tíživé životní situace v důsledku jejich neúspěšného vymáhání. Z pohledu pachatele trestnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx v trestním řízení odčerpán, bude využit ve prospěch státu nebo poškozeného (uspokojením nároku poškozeného z tohoto majetku nezaniká povinnost pachxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x sebou nepřináší zvýšení korupčního rizika, neboť sice přináší určité nové rozhodovací pravomoci ministerstvu, zároveň však přesně a jasně nastavujx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxuje postup při rozhodování a opravné prostředky proti rozhodnutí.
I. Obecná kritéria hodnocení korupčních rizik
1.
Přiměřenost
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxterstvem vnitra, Policií ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Ministerstvem financí a ÚZSVM. Návrh zákona tak vychází z praktických poznatků a zkxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xpáchání trestného činu.
2.
Efektivita
Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních cílů návrhu zákona je zvýšení efektivity v oblasti uspokojování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti. Návrh zákona vychází z praktických poznatků aplikační praxe a byl připraven za součinnosti orgánů aplikujících právo, a proto lze oxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx plnění dalších úkolů stanovených navrženou právní úpravou se postupuje podle navrženého zákona a podle správního řádu, který je procesním předpisemx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xízení, obsahují jasná pravidla pro postup v řízení a při rozhodování, včetně opravných prostředků, jež lze využít. K postupu podle navržené právní úprxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní normy obsažené ve správním řádu poskytují oprávněným osobám plnou možnost uplatnění opravného prostředku proti rozhodnutí ministerstva, přxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlušného rozhodnutí.
5.
Kontrolní mechanismy
Návrh zákona nevytváří žádnou novou organizační strukturu, která by vyžadovala vytvoření novýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
K § 1
V předmětném ustanovení se vymezuje působnost zákona.
K § 2
V odstavci 1 se vymezujxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxa. Podle § 110 trestního zákoníku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb a řízení proti nim. Konkrétně jde o následující sankce:
Majetek odčerpaný státem na základě těchto majetkových trestních sanxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxchatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení. Pokud pachatel trestným činem takovou škodu nebo újmx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu. Výjimkou jsou také případy, kdy majetkové trestní sankce nejsou uloženy v trestním řízení vedeném v České republice, ale jsou uloženy rozhodnutím cxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn předpokládá v některých případech sdílení odčerpaného majetku s cizím státem, který vedl trestní řízení, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxvci 3 jsou pak vymezeny osoby oprávněné žádat o uspokojení svých majetkových nároků podle navržené právní úpravy. Zákon nerozlišuje, zda půjde o fyzicxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo k zpeněžování majetku a uspokojování majetkového nároku státu prostřednictvím zvláštního účtu, když státu majetek získaný výkonem majetkových trxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxněny všechny následující podmínky:
-
trestným činem musí být poškozenému způsobena majetková škoda nebo jiná újma, nebo se jím pachatel musí na jexx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxena trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na jeho úkor trestným činem získal) - viz odstavec 2 a § 228 odst. 1 trestxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x)
svůj majetkový nárok uplatnil v trestním řízení a byl s ním odkázán do civilního řízení, přičemž do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, ktxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxvý nárok uplatnil v civilním řízení a civilní soud mu nárok zcela nebo zčásti přiznal, přičemž poškozený stihnul požádat o uspokojení majetkového nároxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxterá z majetkových trestních sankcí.
K § 3
V předmětném ustanovení se vymezuje, které peněžní prostředky tvoří příjmy zvláštního účtu ministxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x x x xx xx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxvých pravidel by došlo k odvodu těchto peněžních prostředků do státního rozpočtu. Jde pouze o případy, kdy je majetková trestní sankce uložena v řízení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch případech je majetek získaný výkonem sankcí uložených v trestním řízení příjmem státního rozpočtu.
V prvé řadě půjde o peněžní prostředky získané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, nebo na něm byly z téhož důvodu vymoženy, a o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxanného opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty.
Další kategorii tvoří peněžní prostředky získané zpeněžením věcí propadlých nebo zabrxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xtanovených důvodů. Primárně půjde o věci hmotné (movité i nemovité), zpeněžení však podléhají i věci nehmotné, jejichž povaha zpeněžení umožňuje, tjx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxadit z výtěžku prodeje náklady, které vynaložila na péči o takovou věc nebo v souvislosti s takovou věcí při hospodaření s ní podle zákona č. 219/2000 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na koncepci, že poškození mohou uspokojovat svůj majetkový nárok pouze z peněžních prostředků získaných z majetkových trestních sankcí uložených v txxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxáštní účet byly specifickým způsobem označeny tak, aby bylo možné rozlišit, z jakého trestního řízení pocházejí - tj. v jakém trestním řízení byla uložxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxokládá se, že způsob označení uvede ministerstvo na svých webových stránkách a případně též v interních předpisech (např. u jednotlivých plateb by bylx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxíláno i organizační složce příslušné k hospodaření s věcmi propadlými nebo zabranými na základě takové majetkové trestní sankce podle § 11 zákona č. 21xxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxatření v řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl poškozenému, který není státem, majetkový nárok, tj. které odsouzený pachatel dobroxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxestní soud nemusí znát poškozeného, který svůj majetkový nárok uplatnil pouze v civilním řízení), závisí nakládání s peněžními prostředky získanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xankce uložena (viz § 12), příslušný soud vyrozumí o existenci oprávněné osoby, či nikoli.
V kladném případě soud, který je příslušný k zajištění výkonx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nuceným výkonem peněžitého trestu) na zvláštní účet a označí je požadovaným způsobem (viz odůvodnění k § 3).
V záporném případě jsou tyto peněžní prosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstu nebo peněžitého opatření byly jeho výkonem získány všechny peněžní prostředky, u kterých to přichází x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxuh relevantních skutečností, ohledně nichž se předsedovi senátu (samosoudci) stanoví informační povinnost vůči odboru odškodňování ministerstvax
x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranného opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty, tj. peněžitých prostředků, které přímo propadly nxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxx, že konečný počet oprávněných osob zjistí až ministerstvo, závisí nakládání s těmito peněžními prostředky na skutečnosti, zda ministerstvo ve lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu (ÚZSVM) o existenci oprávněné osoby, či nikoli.
V kladném případě ÚZSVM peněžní prostředky zašle na zvláštní účet zřízený ministerstvem v jím požaxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxi podle zákona č. 219/2000 Sb.) pohledávky v cizí měně zaúčtuje v českých korunách podle kurzu měny ke dni vzniku pohledávky. Poté, co budou propadlé či zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxrzový rozdíl) a v této výši budou peněžní prostředky v českých korunách zaslány na zvláštní účet ministerstva.
V záporném případě jsou tyto peněžní prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxré propadly nebo byly zabrány v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl poškozenému, který není státem, majetkový nárok, a vyxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxými a zabranými věcmi na skutečnosti, zda ministerstvo ve lhůtě tří měsíců od právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byla majetková trestní sankce xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo zabraných věcí v trestním řízení, jež připadly státu, postupuje odchylně od zákona č. 219/2000 Sb.5), neboť v zásadě platí princip, že tyto věci vždy mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxh prostředků pro účely v ní uvedené. Odlišný postup je odůvodněn tím, že byť se jedná o majetek státu, navržená úprava předpokládá jeho primární využití xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnost uvedená v § 15 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. rozmístit je u příslušných organizačních složek státu, pokud to vyžaduje jejich zvláštní povahx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxo zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, a ani se nepředpokládá, že by si takové věci organizační složka státu ponechaxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemkovému úřadu podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.
Ohledně těchto věcí se neuplatní ani schvalovací postupy uvedené v § 22 a 23 zákona č. 219/20xx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxjednání) a v § 32 při postoupení pohledávky za úplatu, jež bude nižší než 60% její nominální hodnoty včetně příslušenství.
Nepředpokládá se ani využitx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxností ve prospěch jiného pozemku (§ 19 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.), přenechání věci k užívání fyzické nebo právnické osobě (§ 27 a 27a zákona č. 219/2xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxka se nevymáhá, ale zpeněží) apod.
Postupy uvedené v zákoně č. 219/2000 Sb. netýkající se zpeněžení věci se však uplatní u věcí, jež jsou ze zpeněžení vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku v zákonné lhůtě nevyrozumí o existenci oprávněné osoby.
Jak již bylo uvedeno, zpeněžení podle tohoto ustanovení podléhají všechny věci, jež nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxovitosti), může však být zpeněžena i věc nehmotná, např. podíl v obchodní korporaci nebo pohledávka - kritériem pro to, zda se ohledně nehmotné věci užixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxých v odstavci 3, který by věc ze zpeněžení vyloučil).
Pokud jde o uvedené propadlé nebo zabrané věci, předpokládá se, že je zpeněží organizační složka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxji organizační složka státu postupuje podle příslušných předpisů upravujících nakládání s majetkem státu, jež rovněž zpeněžení majetku předpokládxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s takovou věcí na tuto věc nebo v souvislosti s ní od započetí hospodaření s ní až do doby jejího zpeněžení, včetně nákladů na její zpeněžení, a tuto částku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xřevozem takové věci do skladu a další s péčí o věc spojené náklady, jež by jinak státu nevznikly, včetně nákladů na úhradu škody nebo jiné újmy, jež je způsxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxým zvířetem).
Náklady na zpeněžení věci se rozumí náklady spojené výlučně se zpeněžením, které by jinak nebyly vynaloženy, tj. např. náklady na oceněxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx („člověkohodiny“).
Z výtěžku prodeje lze uhradit pouze náklady již vzniklé, jejichž výše je známa, tj. náklady, jež vznikly a jsou vyčísleny do doby zxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnokazety s nedovoleným obsahem), nebezpečných věcí (drogy, radioaktivní materiál, pyrotechnika, zbraně, aj.) a bezcenných věcí (věci s nulovou nebx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2. 3, varianta 1) nepodléhají zpeněžení ani věci,
jež si organizační složka, která s nimi započala hospodařit podle § 15 zákona č. 219/2000 Sb., ponechx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdnoty, sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, neperiodické publikace a periodický tisk, věci muzejní, galerijní nebo archivní hodnoty a věci proxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxpinu věcí, které svojí povahou převážně spadají do okruhu majetku státu zvláštního charakteru, který se ve vybraných případech rozmisťuje u organizaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx např. o historicky cenné unikátní věci, s nimiž by mělo být specificky nakládáno, a měly by být zpřístupněny široké veřejnosti (to však neznamená, že jsxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xložka státu provádějící zpeněžení pochybnosti o tom, zda určitá věc splňuje podmínky pro to, aby byla vyloučena ze zpeněžení, vyžádá si k tomu stanovisxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxx xxxx zvláštní povahy uvedené v § 18 vyhlášky č. 62/2001 Sb., buď jde o věci spadající do kategorie věcí, jejichž povaha zpeněžení nepřipouští (neznačené cigxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xodléhat, naopak mohou mít značnou hodnotu (lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích).
Pro účely navrxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xýt o zpeněžení usilováno a s věcí má být naloženo postupem podle zákona č. 219/2000 Sb. Neprodejnost věci je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxapř. byť nejsou bezcenné, jsou zatíženy tolika právními vadami, že je zjevné, že jsou neprodejné, a bylo by zbytečné je opakovaně nabízet k prodeji). Přxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xrávní úpravy. Pokud se přes veškeré vynaložené úsilí nepodaří věc zpeněžit do roka od okamžiku, kdy organizační složka začala plnit své úkoly podle § 15 xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxci), lze věc považovat za neprodejnou a další pokusy o její zpeněžení se již nečiní.
Při nakládání s věcmi nepodléhajícími zpeněžení podle odstavce 3 a x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní povinnost příslušné organizační složky státu vůči odboru odškodňování ministerstva o skutečnostech, jež jsou pro něj významné. Je přitom zapotřexxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxedky uložené na zvláštním účtu ministerstva. Návrh vychází z koncepce, že tyto peněžní prostředky budou rozlišeny podle konkrétních trestních řízenxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx trestní řízení, ve kterém byla majetková trestní sankce uložena.
Pokud na zvláštním účtu zbydou peněžní prostředky po uspokojení nároků všech oprávxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xdst. 10 rozpočtových pravidel je ministerstvo povinno tyto peněžní prostředky odvést do státního rozpočtu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je nepoxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxávněná osoba o uspokojení majetkového nároku tímto způsobem nepožádá, podle navržené úpravy se nepostupuje a majetek získaný výkonem majetkových trxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkového nároku podle navržené právní úpravy a jaké podklady musí ministerstvu dodat. Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby je správnxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xouze v případě, že lze očekávat, že z uložených majetkových trestních sankcí budou získány nějaké peněžní prostředky (nikoli pokud propadne nebo je zaxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxsti pro jednotlivé skupiny poškozených. Dále jsou vymezeny náležitosti, které musí podaná žádost splňovat kromě obecných náležitostí stanovených sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xříjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmux xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí). Těmito dalšími náležitostmi jsou údaje týkající se uplatňovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xro účely ověření podmínek pro uspokojení majetkového nároku je zapotřebí přiložit kopii odsuzujícího rozsudku trestního soudu, a pokud byl majetkovx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxem). Postačí neověřené kopie, neboť ministerstvo si údaje uvedené v rozhodnutí může ověřit prostřednictvím informačního systému (ISAS). Uvedené inxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xprávněné osobě byl její majetkový nárok zcela nebo zčásti přiznán trestním nebo civilním soudem a jde přitom o nárok, který vznikl v důsledku spáchání txxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoudem odkázán na civilní řízení, pak má stanoveny další povinnosti, jež jej nutí k určité aktivitě, pokud má zájem o uspokojení svého majetkového nárokx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxl, tj. podal návrh na jeho zahájení. Pokud tuto povinnost poškozený nesplní, nebo nedoloží požadované listiny, jeho nárok na uspokojení touto cestou zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx mu nárok nebyl přiznán, nebo že podnikl kroky k jeho uspokojení jinou cestou.
Vzhledem k tomu, že žadatelé souběžně mohou činit kroky k vymožení svého nxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxleně vyrozumět ministerstvo, neboť taková skutečnost má vliv na výsledné rozhodnutí.
K § 9
V uvedeném ustanovení jsou upraveny odchylky týkajíxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx civilního řízení, v němž uplatnil svůj nárok některý z potenciálních žadatelů, době placení peněžitého trestu ve splátkách, délce vymáhání peněžitéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxzeným přiznán jejich nárok v trestním řízení, počíná tato lhůta běžet okamžikem, kdy jsou na zvláštní účet připsány první peněžní prostředky z označenxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xvedené v § 8 odst. 4, počíná lhůta pro vydání rozhodnutí běžet až dnem, kdy tato oprávněná osoba (resp. poslední z nich, je-li jich více) podá žádost, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe informaci o řízení ve věci jejího nároku získat od civilního soudu - viz obecné ustanovení o součinnosti - § 12). V takto stanovený den počátku běhu lhůtx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xro tento případ stanoví, že pro počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí je rozhodný až den, kdy je na zvláštní účet připsána první platba.
Zároveň může xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxapř. je-li v trestním řízení uložen peněžitý trest ve výši 50 000 Kč, propadne 1 nemovitost a 1 počítač, přijde na zvláštní účet platba, jež bude představxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty i pro vydávání těchto dílčích rozhodnutí, kdy ministerstvo rozhodne o každé z plateb (v případě, že je uložen peněžitý trest a je povoleno jeho splxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxčné, aby věděl, zda má usilovat o uspokojení svého nároku jiným způsobem, nebo zda může očekávat ještě další plnění (vůči ministerstvu jsou z tohoto důvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxsti s agendou poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zákona o obětech trestné činnosti a shodně s uvedeným zákonem, jakož i s ohledxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxesátidenní lhůta. Současně se plně uplatní § 71 s. ř., který vymezuje okruh důvodů, pro které se lhůta pro vydání rozhodnutí prodlužuje.
Pokud je mezi oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení rozdělit mezi ostatní žadatele, ale je třeba vyčkat výsledku civilního řízení, které může trvat poměrně dlouhou dobu. Proto se stanoví, že v takovéx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxým způsobem dozví, že této osobě uplynula lhůta stanovená pro podání žádosti.
Pokud jde o opravné prostředky, uplatní se obecná úprava obsažená v spráxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxím. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí. Proti rozhodnutí vydanému podle navržené úpravy jsou přípustné všechny řádné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxhž je ministerstvem rozhodováno ve správním řízení (tj. uspokojení majetkových nároků v zákonem stanovené výši z peněžních prostředků získaných z daxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo účely zvláštního účtu (tj. samotný proces zpeněžování propadlých a zabraných věcí nebo postupy při výkonu majetkových trestních sankcí), neboť tytx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxněných osob se uspokojují pouze z peněžních prostředků nacházejících se na zvláštním účtu, jež pocházejí z majetkových trestních sankcí uložených v txxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxžních prostředků dostatek, nároky oprávněných osob se uspokojí ve výši, v jaké jim byly pravomocně přiznány rozhodnutím soudu, pokud však v mezidobí nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xároků oprávněných osob, ministerstvo je uspokojí poměrně. Pokud byl žadatelův majetkový nárok v mezidobí uspokojen jiným způsobem zcela, ministersxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxý případ je v souladu s § 66 odst. 1 písm. h) s. ř. důvodem pro zastavení řízení usnesením (usnesení je třeba doručit i osobě uvedené v § 8 odst. 4, neboť je tíxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xřiznává oprávněným osobám právo na vyplacení peněžních prostředků ze zvláštního účtu ve stanovené výši. Pro dání příkazu k převedení peněžních prostxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrstva o úplném nebo částečném uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby.
Pokud po nabytí právní moci rozhodnutí o uspokojení majetkových nárokx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxokojen ministerstvem, v trestním nebo civilním řízení, je dán důvod pro obnovu řízení podle § 100 odst. 1 písm. b) s. ř., neboť je zapotřebí v návaznosti nx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxeny další případy, kdy může ministerstvo vydat nové rozhodnutí ve věci.
K § 11
Vzhledem k tomu, že plnění poskytnuté ministerstvem není koncipovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxu poskytnutého plnění. Ministerstvo je následně povinno vymáhat tento nárok vůči pachateli exekučně v souladu s příslušnými právními předpisy.
Oprxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnění za účelem uspokojení jeho majetkového nároku v době, kdy již tento majetkový nárok zcela nebo zčásti přešel na stát z důvodu jím poskytnutého plněnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxem. Za této situace se jeví být pro stát výhodnější vymáhat vrácení neoprávněně přijaté částky po oprávněné osobě. Protože by však podle občanskoprávnx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxoť plnil osobě, jež vůči němu již majetkový nárok xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh sankcí upravený v tomto zákoně se použije pouze v případě, že existuje alespoň jedna oprávněná osoba požadující uspokojení nároku ze zvláštního účtux xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem, který byl získán výkonem majetkových trestních sankcí. Jedině ministerstvo bude mít totiž konečnou informaci o tom, zda taková osoba existxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxudku (toto datum budou soudy i jiné organizační složky státu znát) k tomu, aby soudy nebo jiné organizační složky státu vyrozumělo, že existuje taková oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxkové trestní sankce čekají po uvedenou tříměsíční lhůtu a teprve poté začnou s realizací (k tomu srovnej též novelu zákona č. 219/2000 Sb.).
V daném ustxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxa pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona vyžadovat bezplatné kopie určitých listin ze spisu a nahlížet do spisu.
K § 13
Uvedené ustanovexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxat v nezbytném rozsahu údaje obsažené v informačních systémech veřejné správy upravených zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxeb ministerstva při plnění jeho úkolů podle navržené právní úpravy s tím, že ministerstvo je oprávněno tyto údaje využívat jen v nezbytném rozsahu a při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xa stát, v exekučním řízení.
Využívání údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy je primárně postaveno na aktivním vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů veřejné správy a způsob přístupu k těmto údajům vyplývá z § 5 odst. 3 ve spojení s § 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a z § 6g odstx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxních prostředků zaslaných na zvláštní účet ministerstva, jež ministerstvo potřebuje k plnění svých úkolů podle tohoto zákona. Jde zejména o výši přijxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstředky, xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx) budou soustřeďovat údaje o jednotlivých přijatých platbách a o poškozených, kteří žádají o platbu ze zvláštního účtu, tak, aby bylo možno „spárovat“ xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyplnění kódu, kterým budou peněžní prostředky označovány, je zapotřebí, aby všechny organizační složky státu poukazující peněžní prostředky pochxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxm tvaru vygenerovat.
Evidence bude vedena v elektronické podobě (k tomu viz též zhodnocení finančních dopadů v obecné části důvodové zprávy), bude se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjné správy.
Správcem evidence je ministerstvo, které do této evidence zapisuje
relevantní
údaje, přičemž tato evidence slouží pouze pro vnitřní poxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxvován ministerstvem, bude se jednat o neveřejný informační systém veřejné správy podle § 3 odst. 1 ve spojení s § 2 písm. a) a b) zákona č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxřík bude provozován společně s evidencí podle § 14, kdy technicky bude její součástí (k tomu viz též zhodnocení finančních dopadů v obecné části důvodovx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení a zajistit informovanost soudu příslušného k nařízení výkonu rozhodnutí, jímž se přiznává poškozenému majetkový nárok, a exekutora, kterému byx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxci údaje z rejstříku využívat odbor odškodňování ministerstva v souvislosti pro účely navrženého zákona a pro účely vymáhání majetkového nároku, ktexx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxí o uspokojení majetkových nároků oprávněných osob při využití opravných prostředků, jakož i dobu trvání exekučního řízení, které může trvat desítky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxičemž jde o údaje umožňující jednoznačně identifikovat konkrétní majetkový nárok konkrétní oprávněné osoby vůči konkrétnímu pachateli trestného čxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxného činu ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxle něhož se jimi rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Ve vztahu k rejsxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení má za cíl jednoznačně stanovit, od kterého okamžiku se uplatní postupy obsažené v navržené právní úpravě. Nová úprava se uplatní vůči trestnxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxků tak mohou žádat i poškození, jejichž majetkový nárok vznikl před nabytím účinnosti tohoto zákona, pokud v trestním řízení, ve kterém svoje majetkovx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
K bodu 1 (§ 46)
Poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení se doplňuje i povinnost poučit poškozeného o možnosti postupu podle zákona o použxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané výkonem peněžitého trestu použity k uspokojení majetkových nároků poškozených, navrhuje se zrušit ustanovení, jež stanoví, že peněžitý trexx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxa č. 2/1969 Sb. se doplňuje nová
kompetence
ministerstva uspokojovat majetkové nároky poškozených z peněžních prostředků pocházejících z majetkoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxech se ministerstvo řídí příslušnými zákony, tj. zákonem o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a zákonem o obětech trestné čxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxdky státní pokladny výslovně doplňují i peněžní prostředky uložené na zvláštním účtu ministerstva podle zákona o použití peněžních prostředků z majexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxetkových trestních sankcí, kdy je třeba umožnit, aby organizační složky státu, jež na své příjmové účty obdrží peněžní prostředky pocházející z majetxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxování v právních vztazích
Navržená změna reaguje na novou úpravu, kdy způsob nakládání s majetkem získaným z majetkových trestních sankcí závisí na xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxrmační povinnost ministerstva podle § 12 zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, podle něhož má stanovenou tříměsíční xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxistuje taková oprávněná osoba, se s realizací majetku získaného z majetkových trestních sankcí vyčká do uplynutí stanovené lhůty. Pokud ministerstvx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xrostředků z majetkových trestních sankcí. Pokud ministerstvo organizační složku ve stanovené lhůtě nevyrozumí o existenci oprávněné osoby, organixxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpravy je stanoveno s ohledem na skutečnost, že nově navržená právní úprava klade poměrně velké požadavky na aplikační praxi, aby na ni byla připravena px xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnost a provázanost se stávajícími relevantními aplikacemi. Datum nabytí účinnosti zohledňuje i finanční dopady navržené právní úpravy pro stát, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxx2008 o hospodaření a nakládání s movitým majetkem ve zvláštních případech.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxné výpočty
relevantní
, lze očekávat, že dojde k nárůstu propadlého a zabraného majetku,
- Hodnota věcí propadlých či zabraných (nejde-li o peněžní prxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xobě zajištění věci - od zajištění do doby propadnutí či zabrání může uběhnout relativně dlouhá doba, hodnota této věci se může v mezidobí výrazně snížitx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xi zabraného v trestním řízení může být o něco vyšší.
x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xýše peněžních prostředků za kalendářní rok je dosažena zásluhou vysokých částek peněžních prostředků zabavených nebo propadlých v roce 2013.
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty