LIT209449CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
I. Obecná část
1 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Viz přílohu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx v souladu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku České republiky nevyplývají specifické právní normy ústavněpxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxěž nezabýval.
Návrh zákona přebírá transpoziční úpravu směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen "MCD")x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx do těchto základních práv návrh zákona plně respektuje zásadu, že při stanovení mezí základních práv musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxích jevů, které mohou být spojeny s nedostatečnou regulací oblasti úvěrů pro spotřebitele.
Pokud jde o postavení České národní banky, návrh zákona rexxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxjího hlavního ústavně zakotveného cíle, jímž je péče o cenovou stabilitu.
Kromě toho návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxst. 2 LPS) a v oblasti správního trestání zásadu
nullum crimen sine lege
,
nulla poena sine lege
(čl. 39 LPS).
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxka vázána, a s právními akty EU. Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast úvěrx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxkud jde o práva zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech, dotýká se návrh zákona zejména ochrany vlastnictví (čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a práva xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xěkterých nežádoucích sociálních jevů, které mohou být spojeny s nedostatečnou regulací oblasti úvěrů pro spotřebitele. Tím je podle názoru předkladxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xrotokolu č. 1 k Úmluvě) a v případě práva na soukromý život hospodářský blahobyt země a ochrana práv a svobod jiných (čl. 8 odst. 2 Úmluvy).
Kromě toho návxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx že nijak neomezuje právo osob dotčených zásahy do výše uvedených práv žádat o přezkoumání těchto zásahů soud, a dále zásadu
nullum crimen sine lege
,
nulxx xxxxx xxxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xávrh zákona je též v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášenou pod č. 115/2001 Sb. m. s., xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxdnotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) stanoví ve veřejném zájmu za účelem předcházení sociálně-ekonoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx umožnění splnění této povinnosti prolamuje povinnost získat od spotřebitele souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů týkajících se posouzení jxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Navrhovaný zákon je koncipován jako rozpočtově neutrální. Neměl by mít zásadní vliv na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména roxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxstech (přesun kompetencí z České obchodní inspekce a živnostenských úřadů na Českou národní banku).
II. xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxovádí, a definuje předmět působnosti. Zákon upravuje vstup do odvětví poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a pravidla výkonu tohotx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxa ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo zájemce o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zákon též upravuje působnost správníxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
a)
spotřebitelský úvěr,
b)
spotřebitelský úvěr na bydlení jakožto zvláštní typ spotřebixxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxbního spoření. Pořízení nemovitosti může být provedeno i nabytím družstevního podílu nebo nabytím účasti v jiné právnické osobě, jako je například spxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxch slouží k získání práva užívání bytu nebo rodinného domu.
Spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 je zvláštním typem spotřebitelského úvxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxřebitelskému úvěru na bydlení podle odstavce 2 se nevztahují na jiné typy spotřebitelských úvěrů podle odstavce 1. Práva a povinnosti vztahující se ke xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxulace týká pouze spotřebitelského úvěru ve smyslu stávajícího zákona o spotřebitelském úvěru, hovoří se o spotřebitelském úvěru jiném než na bydleníx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxštěn nemovitostí, bude se jednat o spotřebitelský úvěr na bydlení. V případě nezajištěného úvěru se smíšeným účelem, který je možno považovat zčásti zx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxje. Pokud nepůjde určit převažující účel spotřebitelského úvěru, použije se právní úprava spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení.
Spotřebitxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxou platbou je i nájem, pokud si může spotřebitel předmět nájmu na základě smlouvy odkoupit, nebo pouhé prodloužení splátkového kalendáře formou dodatxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxebitelského xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxm prvkem definice spotřebitelského úvěru je jeho poskytnutí nebo zprostředkování spotřebiteli poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. To znamenxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xpotřebitelský úvěr, pokud v procesu úvěrování spotřebitele vystupuje jako prostředník zprostředkovatel. V takovém případě jde o spotřebitelský úvxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na rozdíl od definice podle zákona č. 145/2010 Sb. vypuštěno "přislíbení" finanční služby. Nejde o věcný rozdíl, jde pouze o zohlednění definice pojmx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxtavci 1
Odstavec 1 definuje pojmy týkající se regulace subjektů vykonávajících činnost podle tohoto zákona.
k písm. a)
Klíčovým prvkem jednotlivýxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xředkládání návrhu na sjednání spotřebitelského úvěru nebo vlastní sjednání spotřebitelského úvěru). Sjednáním spotřebitelského úvěru se v souladx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxo jiná obdobná finanční služba. Z hlediska závazkového práva se může jednat jak o smlouvu, kterou se zakládá zcela nový závazek, tak o dohodu, kterou se exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xe vázána na definici pojmu poskytování. Pojem je nastaven tak, aby zahrnul všechny osoby, které fakticky činnost vykonávají, bez ohledu na to, zda mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxotřebitel, nadto pojem věřitel je definován zvlášť tak, aby pokryl i osobu, která pohledávku ze spotřebitelského úvěru nabyla od poskytovatele, nebox xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtřebitelského úvěru musí mít vliv na proces schvalování spotřebitelského úvěru. Pouhé administrativní úkony, jako je např. kopírování materiálu, nxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xpotřebitelského úvěru je doplněno o činnost spočívající v poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru. Poskytování tohotx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xd poskytování rady podle § 84, na niž je navázána i povinnost poskytovatele nebo jeho pracovníka provést analýzu potřeb spotřebitele a nabízených prodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx která zakládá podstatné změny v již existujícím smluvním vztahu, jakékoli sdělení typu "pro Vás je vhodné", "doporučuji Vám si vybrat", "tento produkx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Výčet těchto činností je téměř totožný s výčtem uvedeným v definici pojmu "poskytování" s tím rozdílem, že zatímco poskytovatel jedná svým jménem a na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxelského úvěru je doplněno o činnost spočívající v poskytování doporučení vedoucího, ať už přímo či nepřímo, k uzavření takové smlouvy. Poskytování toxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x4, na niž je navázána i povinnost poskytovatele nebo jeho pracovníka provést analýzu potřeb spotřebitele a nabízených produktů. Poskytování doporučxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxěny v již existujícím smluvním vztahu, jakékoli sdělení typu "pro Vás je vhodné", "doporučuji Vám si vybrat", "tento produkt lépe splňuje Vaše potřebyx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá pojem poskytovatel namísto pojmu věřitel, neboť dle občanského zákoníku může být spotřebitel ve vztahu ze spotřebitelského úvěru jak dlužníkem, txx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu za spotřebitelem ze smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Definice pojmu odkazuje na podnikání poskytovatele, ponechává tím prostor pro příslušnou juxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění. Regulace sice nemíní postihovat "přátelské" půjčování v rámci výpomoci mezi osobami blízkými a přáteli, současně nemíní umožnit obcházení zákxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžení zisku. "Přátelskost" půjčování by se měla posuzovat individuálně mj. na základě podmínek úvěrové smlouvy a vztahu mezi osobou věřitele a dlužníkxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxtelskou", ani za bezúplatnou, a tedy vyňatou z působnosti tohoto zákona. Povinnosti poskytovatele podle tohoto zákona by se pak měly vztahovat na všecxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodnikatelského oprávnění by měla mít vliv pouze v oblasti posouzení, zda může být daná osoba trestána za neoprávněné podnikání, nikoli v oblasti posouxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pro příslušnou judikaturu, která určuje, co je a co není činností v rámci podnikání bez ohledu na případnou existenci či neexistenci příslušného podnixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx současně však nemíní umožnit obcházení zákona osobami tvrdícími, že nejsou podnikateli nebo nezprostředkují úvěr v rámci či v souvislosti se svým podxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxové smlouvy, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxhovat na všechny osoby, které naplní zákonné podmínky bez ohledu na to, zda mají příslušné, nebo jakékoli jiné podnikatelské oprávnění. Existence (přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xblasti posouzení, zda má či nemá jednat podle tohoto zákona.
k písm. f)
Osoba zastoupeného je nově zavedena a definována v souvislosti se zavedením jexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xoskytovatele. Tyto jmenované osoby jsou pak zastoupeným, obdobně jako je tomu v § 32a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxí recitál 70 MCD, zavedení kategorie jmenovaných zástupců je možnost, nikoli povinnost. Členské státy by měly mít možnost tento režim nezavádět nebo uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxovatele úvěru. Pravidla pro jmenované zástupce stanovená v této směrnici neukládají členským státům povinnost, aby jmenovaným zástupcům umožnily pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xategoriemi subjektů - vázaného zástupce a samostatného zprostředkovatele, tak pojetí směrnice MCD plně odpovídá.
k písm. h)
S ohledem na potřebu dexxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo podílu na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo odpovědnosti za tyto činnosti platí pro všechny pozice v daném ustanovení vxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx i)
Skupiny odbornosti vycházejí ze vzájemných vazeb mezi jednotlivými finančními produkty a jejich zákonnou úpravou a z potřeb trhu, jak vyplynulo z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt poskytovatelů a zprostředkovatelů při jejich vstupu do odvětví a také během provozování jejich činnosti, stejně jako dalších osob přímo jednajícícx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx na zprostředkování spotřebitelského úvěru zprostředkovatelem a jeho zaměstnanci.
Skupiny odbornosti jsou v zásadě dvě - poskytování nebo zprostřxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpotřebitelského úvěru představuje fakticky podskupinu odbornosti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydleníx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxzaného spotřebitelského úvěru, osoby, které mají odbornost pouze pro vázaný spotřebitelský úvěr, nemohou poskytovat nebo zprostředkovávat jiný spxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, která spotřebiteli úvěr poskytla, jakož i osoba, která nabyla pohledávku za spotřebitelem z předmětné smlouvy.
k písm. b)
V případě definice xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx/48/ES a 2014/17/EU, ale o vyčlenění definiční části RPSN do definic s přesunutím nedefiničního obsahu, tj. co se do RPSN započítává a co nikoli, do ustaxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxho úvěru se nejedná o věcnou/funkční změnu definice oproti zákonu č. 145/2010 Sb., nebo směrnicím 2008/48/ES a 2014/17/EU, ale o vyčlenění definičnícx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx RPSN a celkové výše spotřebitelského úvěru.
k písm. e)
Při definici celkové výše spotřebitelského úvěru je nutno zdůraznit, že jde o částky, které jsxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx bez možnosti změny na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru nebo na jednotlivá dílčí období. S ohledem na odlišné definice u směrnic 2008/48/ES a 20xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx zápůjční úroková sazba pro jednotlivá dílčí období stanovena při sjednání smlouvy, zatímco v případě spotřebitelského úvěru na bydlení se naopak přexxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
k písm. k)
V případě definice trvalého nosiče dat je třeba upozornit na nutnost následovat eurokonformní výklad evropského práva, z něhož je definixx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxo dohled nad finančním trhem (Finanzmarktaufsicht). Zde soud judikuje, že internetová stránka je trvalým nosičem (soud používá pojem "trvanlivé médxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xby mohla být označena za "trvanlivé médium", musí internetová stránka umožnit zákazníkovi ukládat informace požadované podle článku 12 uvedené směrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxánil své zájmy vyplývající z jeho vztahu se zprostředkovatelem (v daném případě pojištění). To může znamenat dobu, během které probíhala smluvní jednxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xtala bezpředmětnou. Aby mohla být internetová stránka označena za "trvanlivé médium", musí umožnit reprodukci uložených informací v nezměněném staxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které neumožňuje spotřebiteli ověřit, zda informace v něm obsažené nebyly změněny.
k písm. l)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xíž má spotřebitel příjem nebo v níž drží aktiva, z nichž má být úvěr splácen, nebo odlišné od měny členského státu, v němž má spotřebitel bydliště. Vzhledxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx určitých podmínek za cizoměnový úvěr i úvěr vyjádřený v korunách českých. Z tohoto důvodu zůstává úprava cizoměnových úvěrů omezena na transpozici smxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxrů na spotřebu podle směrnice CCD.
K § 4:
Odstavec 1 stanoví, jaké typy spotřebitelského úvěru zákon ze své působnosti vylučuje. Jedná se o úvěry fxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xnformací a doporučení týkajících se spotřebitelského úvěru v rámci výkonu činnosti advokáta nebo notáře.
Odstavec 3 vylučuje z působnosti zákona poxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx z působnosti zákona jak příležitostné poskytování informací týkajících se spotřebitelského úvěru při výkonu jiné profesní činnosti a tzv. tipařstvxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xvěrech, jehož účelem není napomáhat k uzavření úvěrové smlouvy . Obecnými informacemi mohou být např. informace o jednotlivých druzích spotřebitelsxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xzavření smlouvy o úvěru, resp. zájem o konkrétní druh spotřebitelského úvěru, a tuto informaci společně s kontaktními údaji zájemce předá zprostředkxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájemce, ale také k jeho získání (resp. přesvědčení v podobě mentálního rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání konkrétněji vymezeného produktu), a i tx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxba zjišťuje zároveň i zájem o poskytnutí úvěru na straně poskytovatele nebo o zprostředkování spotřebitelského úvěru na straně zprostředkovatele. Pxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x zprostředkování spotřebitelského úvěru se všemi zákonnými konsekvencemi.
Pokud "tipař" jedná v rámci nastíněných mantinelů, nevztahuje se na něj xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Omezení působnosti (§ 5 a 6)
K § 5:
Toto ustanovení obsahuje částečné výluky z působnosti zákona pro takové druhy smluv a dohod, které nejsou běxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxstavec x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nevztahuje licencování ani dohled České národní banky, pouze soukromoprávní ustanovení týkající se omezení sankcí, postupu při vymáhání dluhu ze spxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xezúplatně poskytnutého spotřebitelského úvěru podle odstavce 3, kde je navíc stanovena povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele, a to vzhlexxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
K § 6:
Ustanovení obsahuje produkty spotřebitelského úvěru, u nichž vyplývá omezená působnost na základě jednotlivých směrnic.
2 Osoby opxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Osoby, které mají oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru na základě jiného zákona, získávají sice oprávnění na základě tohoto jiného zákonxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxmínky, za kterých smí poskytovatelé spotřebitelského úvěru vykonávat svoji činnost podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda mají povolení k činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxání spotřebitelského úvěru podle jiného zákona musí splňovat alespoň některé podmínky stanovené pro povolení k činnosti nebankovního poskytovatelx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxdnictvím poskytují spotřebitelský úvěr a posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů.
Pojem osoba, která se přímo podílí na poskytování spotřebitelxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Spadají sem jak pracovníci, kteří přicházejí do styku se spotřebitelem, tak pracovníci, kteří se spotřebitelem do styku nepřicházejí, avšak v procexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxce, mezi které mohou patřit i osoby připravující smluvní dokumentaci, jako např. interní právníci, kteří slouží jako podpora pracovníkům prodeje, poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoskytovatele spotřebitelského úvěru jako osobu oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr na základě povolení České národní banky. V rámci jednotnxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx ximi vztažena na celý sektor spotřebitelských úvěrů.
Jedná se o nově zavedenou kategorii osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr. Podle stáxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxání, v rámci vázané živnosti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tuto živnost zákon nahrazuje kategorií nebankovních poskytxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxavkům. Jedná se o kategorii, která bude existovat vedle dosud regulovaných kategorií poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, jako jsou banky, spořitxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxo zákona, pokud poskytují úvěry mimo rozsah povolení k činnosti podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, tedy především úvěry hotovostní.
Povxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxně jako tomu je u jiných subjektů podnikajících na kapitálovém trhu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru musí být zapsán do příslušného rxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru uděluje Česká národní banka na základě žádosti. Pro udělení povolení k činnosti musí žadatel splňovat řadu kvalitativních i kvantitxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna se při formulaci těchto požadavků snaží v rámci možností používat obdobná vyjádření, jaká se používají v ostatních zákonech upravujících finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru nebo na řízení nebo kontrole těchto činností.
Odstavec 2 se pak použije, pokud má žadatel sídlo mimo území České republiky.
K § 11:
O žádosxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxtí správní řád, vymezuje některé odchylky od obecné právní úpravy správního řízení podle správního řádu. Jednou z těchto odchylek je i délka lhůty pro rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxení trvá obvykle 6 až 12 měsíců, lhůty podle jsou tak neaplikovatelné a je nutná speciální úprava. Podle § 66 SŘ pak platí, že řízení se zastavuje usnexxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxx
xxxxxé rozhodnutí se odchylně od správního řádu písemně nevyhotovuje, neboť se manifestuje zápisem do registru, který je veřejně přístupný. Naopak negatxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení je výsledkem podrobného projednání na Legislativní radě vlády s ohledem na fakt, že z důvodu znění § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxkých podmínek ze zákona zaniká oprávnění k činnosti.
K § 14:
Stanoví se požadavky na
kapitál
nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. S drobnými upřesněními se volí obdobná úprava jako v ostatních zákonech upravujících finanční trh. Poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxí narušovat plnění povinností v oblasti pravidel jednání a nesmí být u osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti závislá na počtu nebo pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xde jak o zaměstnance, tak zprostředkovatele, kteří pro subjekt vykonávají činnost. Požadavek na zavedení pravidel jednání se spotřebiteli, kteří se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvávat spotřebitelský úvěr
3.1 Základní ustanovení
K § 16:
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr nadále mohou pouze subjekty, které jsou uvxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxl spotřebitelského úvěru na bydlení s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, a to na základě evropského pasu. Zahraniční zprostředkxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxly zprostředkování jiných finančních produktů v rámci své licence.
3.2 Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění
K § 17:
Ustanovení defxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxky. V rámci jednotného režimu na trhu spotřebitelských úvěrů je povinnost ze směrnice MCD týkající se oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxěných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Podle stávající právní úpravy je spotřebitelský úvěr zprostředkován buďto v rámci bankovní licence, lxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxzuje kategoriemi nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele váxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Oprávnění samostatného zprostředkovatele neomezuje daný subjekt pouze na tuto činnost. Znamexx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xokud jej již nemá.
Povolení k činnosti již neudělují živnostenské úřady, ale Česká národní banka, která současně dohlíží nad plněním povinností podlx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa kapitálovém trhu, samostatný zprostředkovatel musí být zapsán do příslušného registru, přičemž může začít provozovat činnost až poté, co je do regixxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxem nebo na základě smlouvy uzavřené se spotřebitelem.
K § 18:
Povolení k činnosti samostatného zprostředkovatele uděluje Česká národní banka nx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxc 1 vymezuje hmotněprávní požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Návrh zákona se při formulaci těchto požadavků snaží v rámxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvat vedoucí osoby, které se přímo podílejí na zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo na řízení nebo kontrole této činnosti.
Odstavec 2 se pak pxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru se rozhoduje ve správním řízení. Toto ustanovení, pro které podpůrně platí správní řád, vymezuje některé odchylky od obecné právní úpravy správxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx
xxxxxx xozhodnutí se odchylně od správního řádu písemně nevyhotovuje, neboť se manifestuje zápisem do registru, který je veřejně přístupný. Naopak negativxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xe časové omezení trvání oprávnění k činnosti s možností automatického prodloužení zaplacením správního poplatku. Znění předmětného ustanovení je vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxtné stanovit konkrétní činnost správního orgánu, kterou je v tomto případě prodlužování oprávnění.
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
K § 22:
Stanoví se taxativně, za jakých podmínek ze zákona zaniká oprávnění k činnosti.
K § 23:
Stanoví se podmínky výkonu činnosti, zejména jakxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxavidla odměňování nesmí bránit dodržování povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání a v případě osob, které se přímo podílejx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xtřetu zájmů se týká střetu zájmů samostatného zprostředkovatele (např. v oblasti odměňování) a plnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt vyhovět požadavkům spotřebitele, neboť není v jeho zájmu a není v souladu s odbornou péčí zprostředkovatele úvěr požadovaný spotřebitelem zprostřexxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx x x914 občanského zákoníku soukromoprávní odpovědnost samostatného zprostředkovatele za provozování jeho činnosti. Ustanovení § 2913 občanského zxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxoupené osoby, která za činnost vázaného zástupce nese plnou a bezpodmínečnou odpovědnost. Vázaný zástupce provozuje svoji činnost pouze pro jednu zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxzi vázaným zástupcem poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele, zákon využívá možností daných touto směrnicí a tento rozdíl nečiní. Úpravx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrnice MCD, ale i na spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, spadající pod režim směrnice CCD.
K § 28:
Stanoví se povinnost výpovědi závazku mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xznámit bez zbytečného odkladu České národní bance.
K § 29:
Stanoví se podmínky zápisu osoby vázaného zástupce do registru.
Vázaný zástupce nepxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxení a za ověření splnění podmínek, které zákon stanoví pro provozování činnosti vázaného zástupce. Česká národní banka nezkoumá splnění těchto podmíxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s údaji v základním registru a poté osobu zapíše. Není zde tedy žádné správní rozhodnutí a neprobíhá zde tak žádné správní řízení. Zápis je jen výsledkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe jde ruku v ruce s celkovou koncepcí vztahu mezi vázaným zástupcem a zastoupeným a plné odpovědnosti zastoupeného za činnost vázaného zástupce a plněnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celého procesu této správní činnosti. Kontrola plnění podmínek stanovených zákonem pro provozování činnosti vázaného zástupce se pak ze strany Českx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxetnostních požadavků. Odstavec 1 vymezuje hmotněprávní požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být žádosti vyhověno. Návrh zákona se při formulxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x se pak použije pro osobu se sídlem mimo území České republiky.
Odchylně od správního řádu je stanovena pouze lhůta pro zápis vázaného zástupce do regixxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxpodmínečnou odpovědnost za činnost vázaného zástupce, se řeší výlučnost oprávnění k činnosti vázaného zástupce v oblasti zprostředkování spotřebixxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxskytovatelem, jako tomu je v případě některých finančních skupin. Vázaný zástupce smí vykonávat svoji činnost pouze pro jednu jedinou osobu. Pokud je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxupce zprostředkovat prodej jiného finančního produktu. Na druhou stranu se zohledňuje multiproduktová distribuce prostřednictvím samostatných zxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx měl být vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele oprávněn zprostředkovávat prodej takových finančních produktů, které je oprávněn zprostřxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxnámení, na základě kterého je vázaný zástupce zapisován do registru. Oznámení podává zastoupený, který je také odpovědný za správnost a úplnost údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxa tedy v rámci správního řízení nezkoumá splnění těchto podmínek, na rozdíl od správního řízení o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatnéxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxupce do registru stejně rozsáhlé správní řízení jako o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatného zprostředkovatele. Tímto opatřením doxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých zákonem pro provozování činnosti vázaného zástupce se pak ze strany České národní banky děje
ex post
v rámci výkonu dohledu.
Zákon výslovně stanoxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je snížení administrativní zátěže jak na straně žadatelů o udělení oprávnění k činnosti, resp. o zápis do registru, tak na straně České národní banky, nxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxcné možnosti elektronického podání jsou upraveny ve správním řádu a zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumenxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní a obsah jejích příloh.
K § 31:
Zastoupenému se stanoví povinnost uchovávat dokumenty prokazující splnění podmínek pro provozování činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxího po provedení zápisu do registru. Bude-li chtít vázaný zástupce vykonávat svou činnost i nadále, musí za něj zastoupený zaplatit správní poplatek zx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xniž by Česká národní banka zkoumala splnění podmínek stanovených pro provozování činnosti vázaného zástupce. Tím samozřejmě není dotčena povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xegislativní radě vlády s ohledem na fakt, že z důvodu znění § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích bylo nutné stanovit konkrétní činnost spráxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxnosti.
K § 34:
Stanoví se, pomocí jakých fyzických osob může vázaný zástupce vykonávat svoji činnost a odpovědnost vázaného zástupce za jednání xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xinnost, musí splňovat kritéria odbornosti a důvěryhodnosti podle tohoto zákona a vázaný zástupce musí jejich činnost, zejména v oblasti pravidel jedxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvních deliktů. Znění je převzato z § 18 návrhu zákona o přestupcích, ve znění, ve kterém byl tento zákon předložen vládě. Platí přitom, že zastoupený je pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxě od § 2914 občanského zákoníku soukromoprávní odpovědnost za činnost vázaného zástupce. Ustanovení § 2913 občanského zákoníku tím není dotčeno.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xvěru od spotřebitele na účet zastoupeného.
3.4 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho oprávnění
K § 37:
S ohledem na specixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxování jimi prodávaného zboží či poskytovaných služeb, se stanoví kategorie zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxo poskytovatele a jeho oprávnění k výkonu činnosti je závislé na výkonu činnosti alespoň pro jednoho zastoupeného, tedy svoji činnost v oblasti zprostxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxnost výpovědi závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupeným, pokud jeden či druhý přestane splňovat podmínky pro jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxelem vázaného spotřebitelského úvěru a jedním zastoupeným poskytovatelem nemá vliv na závazky mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxu.
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nepodává žádost o zápis, ale jeho zastoupený ČNB oznamuje, jaké osoby chce do registru zapsat. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh v oznámení a za ověření splnění podmínek, které zákon stanoví pro provozování činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Česká nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtele. ČNB pouze ztotožní zapisovanou osobu s údaji v základním registru a poté osobu zapíše. Není zde tedy žádné správní rozhodnutí a neprobíhá zde tak žxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu. Tato úprava registrace zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru jde ruku v ruce s celkovou koncepcí vztahu mezi vázaným zástupcem a zastxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xelého procesu této správní činnosti. Kontrola plnění podmínek stanovených zákonem pro provozování činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtelského úvěru splňovat řadu kvalitativních i kvantitativních obezřetnostních požadavků. Odstavec 1 vymezuje hmotněprávní požadavky, které musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx používají v ostatních zákonech upravujících finanční trh. Odstavec 2 se pak použije pro osobu, která má sídlo mimo území České republiky.
Odchylně od xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xznámení.
Odchylně od koncepce vázanosti vázaného zástupce pouze na jeden jediný subjekt, který nese plnou a bezpodmínečnou odpovědnost za činnost vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru tak nesmí být současně vázaným zástupcem, samostatným zprostředkovatelem nebo poxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxi činnost pro více poskytovatelů, kteří za jeho činnost nesou plnou a bezpodmínečnou odpovědnost.
K § 40:
Stanoví se náležitosti oznámení, na záxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxo něj zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru vykonával činnost. Stejně jako každý z těchto zastoupených platí správní poplatek za zápis oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní podají, je také odpovědný za správnost a úplnost údajů uvedených v oznámení, ale především za ověření splnění podmínek, které zákon stanoví pro provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdmínek na rozdíl od správního řízení o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatného zprostředkovatele. Výjimkou je přezkum podmínky, že daxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Česká národní banka a nikoli zastoupený (který do základních registrů nemá přístup). Tato úprava registrace zprostředkovatele vázaného spotřebitexxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxstoupeného za činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a plnění zákonem stanovených podmínek. Za této situace není nutné vést o záxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatného zprostředkovatele. Tímto opatřením dojde k odstranění zbytečné administrativní zátěže pro Českou národní banku a zrychlení celého prxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxk ze strany České národní banky děje
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxhází z ověřené praxe na kapitálovém trhu. Její výhodou je snížení administrativní zátěže jak na straně žadatelů o udělení oprávnění k činnosti, resp. o xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdobě žádosti může probíhat zcela automatizovaně. Obecné možnosti elektronického podání jsou upraveny ve správním řádu a zákoně č. 300/2008 Sb., o elxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení, formáty a další technické náležitosti podání a obsah jejích příloh.
K § 41:
Zastoupenému se stanoví povinnost uchovávat dokumenty prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru je vázáno na výkon činnosti pro konkrétního zastoupeného poskytovatele a má pouze omezenox xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru pro něj vykonával svou činnost i nadále, musí za něj zastoupený zaplatit správní poplatek za prodloužení platnosti tohoto oprávněníx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xalším období. K prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného pak dochází automaticxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Tím samozřejmě není dotčena povinnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru plnit tyto pxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatku je výsledkem podrobného projednání na Legislativní radě vlády s ohledem na fakt, že z důvodu znění § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcícx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxých podmínek ze zákona zaniká oprávnění k činnosti. Vzhledem k závislosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxem zastoupení posledního zastoupeného, s nímž zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru spolupracuje.
K § 44:
Stanoví se, pomocí jakxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxebitelského úvěru za jednání těchto osob.
De facto
se zakazuje outsourcing předmětu podnikání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxoji činnost, musí splňovat kritéria odbornosti a důvěryhodnosti podle tohoto zákona a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru musí jejicx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxž jménem zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru jedná, za činy tohoto zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které naplňuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxstoupený je povinen zajistit soulad činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru se zákonem a zavést za tímto účelem pravidla kontroxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxitelem uzavřel smlouvu o vázaném spotřebitelském úvěru; v případě, že smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru nebyla se spotřebitelem uzavřena, ten xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe něhož škodu způsobenou zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru nahradí zastoupený poskytovatel.
S ohledem na odpovědnost zastoupexxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy úvěru od spotřebitele na účet zastoupeného.
3.5 Činnost zprostředkovatele na území hostitelského členského státu
3.5.1 Činnost zahraničníxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru na bydlení vykonávat činnost na území České republiky na základě evropského pasu, a to ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn provozovat tuto čixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xákladě práva zřizovat pobočky (prostřednictvím pobočky), zadruhé na základě svobody dočasně poskytovat služby (přeshraničně, bez pobočky). S ohlexxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi uděleného svým domovským státem zprostředkovávat v České republice pouze úvěry na bydlení (spadající pod regulaci směrnice 2014/17/EU), nikoli i úxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxtřebitelské úvěry jiné než na bydlení, musel by získat příslušné povolení k činnosti podle tohoto zákona.
K § 47:
Stanoví se procesní pravidla zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx území České republiky splňovat podmínky odborné způsobilosti stanovené tímto zákonem, stejně jako jeho zaměstnanci, vázaní zástupci, jejich zaměsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze spotřebitelské úvěry na bydlení (nikoli na spotřebu), a to nabízené buďto subjekty inkorporovanými v České republice nebo nabízené bankami z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxají pro území České republiky samy oprávnění k činnosti a nemohou tak v České republice nabízet úvěry přímo bez využití služeb zprostředkovatele.
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxské republice.
3.5.2 Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
K § 50:
Stanoví sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xe stejném rozsahu, v jakém je oprávněn provozovat tuto činnost na území České republiky. Zprostředkovatel může vykonávat činnost na území jiného členxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžby (přeshraničně, bez pobočky). S ohledem na fakt, že evropský pas je stanoven pouze pro zprostředkovatele úvěrů na bydlení, zprostředkovatel může nx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx17/EU), nikoli i úvěry na spotřebu (spadající pod regulaci směrnice 2008/48/ES). Pokud by takový zprostředkovatel chtěl poskytovat v zahraničí i spoxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxjit svoji činnost na území jiného členského státu až po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o tom, že Česká národní banka pxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrostředkovatel by tedy měl být oprávněn zahájit svoji činnost do 2 měsíců ode dne
notifikace
tohoto záměru České národní bance.
K § 51:
Stanoví sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x x xxx
x xxxxxdě zániku oprávnění zprostředkovatele, který vykonával svoji činnost na základě evropského pasu i za hranicemi České republiky, oznámí tuto skutečnxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbývají oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, tedy nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástuxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xeské republiky na základě evropského pasu.
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xrovozovat svou činnost, v jakém rozsahu, kdo je odpovědný za jeho činnost, zda ji vykonává kvalitně (informace o udělených sankcích). Cílem této úpravx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe nebo zprostředkovatele a tudíž si i ověřit, zda poskytovatel nebo zprostředkovatel může danou činnost vůbec provozovat. Informace o zahájení či ukoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xčetně jejich změn, registr bude tedy obsahovat jak údaje aktuálně platné, tak údaje historické obdobně, jako je tomu např. v obchodním rejstříku.
Obsxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx které souvisí s podnikáním daného subjektu podle tohoto zákona (např. podle zákona o ochraně spotřebitele nebo podle zákona o některých opatřeních pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxmského zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, tedy samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce, má velký význam z hlediska vzniku podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xá tedy v tomto ohledu
konstitutivní
charakter a je tedy nutnou podmínkou pro provozování činnosti.
Zápis zprostředkovatele spotřebitelského úvěrx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiká podle norem domovského členského státu, zpravidla v souvislosti se zápisem do registru v jeho domovském členském státě. Účelem zahrnutí údajů o toxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtele a jeho oprávnění působit na území České republiky.
K § 56:
Registr je veřejně přístupný přes internet, prostřednictvím webové stránky Českx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxedat historii daného subjektu.
K § 57:
Údaje zapsané o nebankovních poskytovatelích spotřebitelského úvěru a zprostředkovatelích spotřebitxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxdpovídají pravdě (tzv. zásada materiální publicity). Z této zásady stanoví zákon dvě výjimky. První platí pro údaje o konkursu, rozhodnutí o úpadku a vxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm rejstříku, nikoliv v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru. Druhá výjimka ze zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výpis vytvořen. Žádost o elektronický výpis z registru nebude podléhat žádnému správnímu poplatku. Dosavadní osvědčení o zápisu do registru již nebuxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxhto údajů se nahlašují elektronicky bez zbytečného odkladu a připojí se k nim doklady prokazující oznámené skutečnosti. Podrobnosti stanoví prováděxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxých změn odejmout danému subjektu povolení k provozování činnosti.
5 Personální předpoklady k provozování činnosti
5.1 Odborná způsobilost
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdstavuje nástroj na pomezí obezřetnostní regulace a ochrany spotřebitele, který má zajišťovat, aby na finanční (zde úvěrový) trh a do konkrétních spoxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxální a objektivně prokazatelné úrovně získaných odborných znalostí jakožto i dovedností, a to u všech osob, které sjednávají úvěry se spotřebiteli. Txx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxčnímu trhu jako celku. Stávající úroveň odbornosti tuzemských nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů jakožto i přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xteré Ministerstvo financí přímo či prostřednictvím nesouhlasných podnětů získává, hodnotit jako vyhovující. Lze zvažovat různé způsoby prokázání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xzájemně kombinovat (např. zkouška plus praxe), resp. nahrazovat (např. zkouška nebo alespoň odborné studium). Povinná odborná zkouška je v současnoxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxož aktéři operují na základě živnostenského listu, objevují, se zavádí zcela nový systém prokazování odbornostních požadavků nebankovních poskytoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní právní úpravy poskytovat spotřebitelský úvěr (tedy bank, spořitelních a úvěrních družstev, platebních institucí a institucí elektronických penxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxě dokladem o absolvování odborné zkoušky, která může být složena i elektronickou formou, pokud bude zajištěn řádný průběh zkoušky. Prokáže-li uchazex xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxjektivně způsobilý. Jiné stávající způsoby prokazování odbornosti, ať už v podobě doplňkových požadavků (na praxi) či alternativ (absolvováním odbxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxibuční sítě), aby požadavek na adekvátní praxi uplatňovala v rámci své personální politiky, a zvyšovala tak úroveň svých služeb.
S ohledem na obtížnox xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxorných znalostí a dovedností upravit tímto zákonem. Podrobnější požadavky na znalosti a dovednosti jakožto i požadavky na formu odborné zkoušky budox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xnalosti se budou ve všech případech prokazovat vysvědčením o maturitní zkoušce, nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
Prokazování odborné způxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osob ve vedoucích pozicích daného subjektu, které budou muset splňovat podmínky stanovené zákonem pro provozování činnosti, pak bude záviset předevxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxtupuje v dalších sektorech finančního trhu.
Zavádí se v zásadě 2 skupiny odbornosti.
1.
poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení je poskytování a zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru. To znamená, že osoby s kvaxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Kvalifikace pro poskytování a zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru, která míří především na prodavače v obchodech, kteří poskytují nebx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxstavci 4 písm. a) bod 6, písm. b) bod 6 a písm. c) bod 6 znalosti nabízených doplňkových služeb: jedná se např. o pojištění schopnosti splácet, pojištění nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxkty nabízené spolu s produktem úvěrovým.
K § 61 až 66:
S ohledem na dosavadní zkušenosti s ověřováním odborné způsobilosti v sektoru pojišťovnicxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx obdobně jako v případě pojišťovacích zprostředkovatelů a zprostředkovatelů penzijního spoření, nový subjekt, tzv. akreditovanou osobu, jež má výlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtucionálně omezené. Pořádat odborné zkoušky bude moci každá osoba, a to jak právnická, tak fyzická, která splní zákonem stanovené požadavky; možné omxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxční x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxatel, avšak v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, na jehož základě získal oprávnění k činnosti poskytovatele nebo zprostředkovatele.
Nákladx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxkticky fungují jako akreditované osoby, tj. mají určitým způsobem upraven proces vzdělávání a školení svých zaměstnanců resp. obchodníků, očekávajx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxní cenu odborné zkoušky vykonané u budoucí akreditované osoby lze v tuto chvíli předjímat pouze řádově (tj. ve výši cca několika tisíc Kč). Lze totiž očexxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxd.
Akreditace je udělována na omezenou dobu s možností prodloužení na žádost. S ohledem na kontinuitu činnosti akreditované osoby je stanovena
fikce
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxce, neboť přezkum těchto podmínek je předmětem průběžného výkonu dohledu ČNB nad činností akreditované osoby.
K § 67 a 68:
Zákon dále stanoví, v jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xsoby Česká národní banka akreditaci může odejmout v případech, kdy akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky stanovené zákonem pro udělení akrexxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zavádějících údajů.
K § 69 a 70:
Stanoví se základní pravidla týkající se složení odborné zkoušky, včasné zveřejnění termínů konání odbornx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xormu, rozsah odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení stanoví prováděcí právní předpis.
O výsledku odborné zkoušky je akreditovaná osoba povinna zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoušky se stanovenými údaji.
Ačkoli osvědčení o vykonání odborné zkoušky nemá omezenou platnost, každý poskytovatel, zprostředkovatel nebo jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxt. 2. V opačném případě přestane splňovat jednu z podmínek stanovených zákonem pro výkon této činnosti a budou mu, nebo jemu nadřízenému, hrozit odpovíxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsp. i nad plněním podmínky odborné způsobilosti povinnými osobami, se akreditovaným osobám stanoví povinnost uchovávat po zákonem stanovenou dobu dxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxde splnění této podmínky zkoumat. U nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru a jeho zprostředkovatelů je tímto okamžikem podání žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxmínku důvěryhodnosti je nutné samozřejmě splňovat po celou dobu výkonu činnosti, tudíž se její splnění posuzuje i k jakémukoliv následujícímu okamžixxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xi. Ověření důvěryhodnosti u zastoupeného se předpokládá mj. také (tak jak je to obvyklé i v jiných sektorech) např. čestným prohlášením.
Pravidlo, že xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo z nedbalosti, nebo jiné trestné činy, pokud byly spáchány úmyslně, se v souladu s trestním zákoníkem neuplatní, pokud se na takovou osobu hledí, jaxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxitelem, je tedy třeba jasně určit okamžik, ke kterému se bude splnění této podmínky zkoumat. U nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru a jexx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx den zahájení činnosti, ke které se daná podmínka váže. Podmínku důvěryhodnosti je nutné samozřejmě splňovat po celou dobu výkonu činnosti, tudíž se jexx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xosavadní zkušenosti a působení v dané profesi, ale i mimo ni. Ověření důvěryhodnosti u zastoupeného se předpokládá mj. také (tak jak je to obvyklé i v jinxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxy posuzování důvěryhodnosti zaměstnanců poskytovatele nebo zprostředkovatele se stanoví v rámci přechodných ustanovení (§ 180), že rozhodným okamxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xikoli den zahájení jejich činnosti.
6 Pravidla jednání
6.1 Základní ustanovení
K § 75:
Stanoví se požadavek, aby poskytovatel a zprostřexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxžto souhrnu profesionálních standardů (zásad
lege artis
), které vyplývají z obecné právní úpravy (§ 5 OZ). Zásada jednání s odbornou péčí musí být dodrxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xestně vychází z § 4, 5 a 6 zákona o ochraně spotřebitele, povinnost zohledňovat práva a zájmy spotřebitele vyplývá přímo ze směrnice 2014/17/EU. Součáxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkovatele nebo vázaného zástupce. Vázaný zástupce pak musí uvést, jakou osobu zastupuje, s rozlišením, zda zastupuje poskytovatele nebo samostatnéhx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxebitelem. Povinnost zřetelné komunikace mj. znamená, že zákonem požadované informace musí být jasně čitelné nebo slyšitelné.
K § 78:
Povinnosx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xro případné spory se spotřebiteli. Zákon na tomto místě neurčuje, jaké dokumenty a záznamy se mají pořizovat, jen stanoví, že pokud jsou pořizovány, muxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxnem stanovena. Lhůty jsou stanoveny jednak v souladu s objektivní promlčecí dobou, jednak v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnuta, je v souladu s praxí, kdy je spotřebitel po tuto dobu evidován v registru dlužníků, ač mu žádný úvěr poskytnut nebyl.
K § 79:
Zakazují se pobíxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xi vázaných zástupců. Záměrem není přebudování systémů odměňování, ale zabránit praktikám, které vedou k poškozování spotřebitelů. Pobídky, které k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xinnost na principu jednání jménem a na účet spotřebitelů, nesmí takový zprostředkovatel pobírat současně odměnu od poskytovatelů, jejichž produkty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatele.
Ustanovení nezakazuje, aby v případě, kdy zprostředkovatel jedná jménem a na účet poskytovatele, od něhož pobírá i odměnu, neinxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xýpočtu RPSN v souladu s § 93 odst. 2.
K § 81:
V souladu se směrnicí 2014/17/EU je použití pojmu "nezávislý" vyhrazeno pouze pro osoby, které splňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxdnat v nejlepším xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxngu při distribuci spotřebitelského úvěru.
K § 83:
S ohledem na nejrůznější praktiky na trhu úvěrů pro spotřebitele, které se často pohybují na hxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xpotřebitelském úvěru. Povoleno je žádat zaplacení pouze odůvodněných a smysluplně vynaložených nákladů, které je poskytovatel nebo zprostředkovaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a poctiví zprostředkovatelé jsou placení na základě provizního systému od poskytovatelů a od spotřebitelů svoji odměnu neinkasují.
S ohledem na stáxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nemovitosti, aniž by poté spotřebitel toto ocenění obdržel, se stanoví povinnost vydat provedené a zaplacené ocenění do rukou spotřebitele. Toto ocexxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku.
6.2 Posouzení úvěruschopnosti a poskytování rady
K § 84:
V souladu se směrnicí 2014/17/EU se stanoví, že poskytovatel a zprostředkovatex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xýt informován, že pokud požadované údaje nedodá, úvěr mu nebude moci poskytovatel poskytnout s ohledem na nemožnost provedení posouzení úvěruschopnxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxotřebitelem je poskytovatel a zprostředkovatel povinen náležitě ověřit. Míra ověření je na zvážení jednající osoby tak, aby dostála povinnosti jednxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
K § 85:
§ 85 zakotvuje pravidla, na základě kterých poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru zakládá a komunikuje své rady vůči konkrétnímu spotřxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx MCD. Rada musí být založena na analýze potřeb klienta a příslušných rizik a musí vycházet z výběru z dostatečného počtu vhodných produktů. Poskytování xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxinovaný tímto ustanovením.
K § 86:
Poskytovatel je povinen posoudit úvěruschopnost spotřebitele s odbornou péčí. Posouzení úvěruschopnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe při posouzení úvěruschopnosti povinen vzít v potaz jak stávající situaci klienta, zejména jeho příjmy i výdaje, tak i skutečnosti, které lze na záklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxovitosti, auta, pojistného plnění atp.). Důraz při posouzení úvěruschopnosti je přitom kladen na poměr mezi příjmy a výdaji spotřebitele a na posouzexx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxopnost spotřebitele se nevztahuje pouze na poskytnutí nového úvěru, ale též na významné navýšení celkové výše stávajícího spotřebitelského úvěru. Lxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxtřebitelského úvěru, aniž by se jeho příjmy snížily nebo výdaje s výjimkou výdajů na splácení spotřebitelského úvěru zvýšily. I takové navýšení splátxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxjící následky. Určení, kdy jde o významné navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru, je na odborné péči poskytovatele. Při poskytnutí úvěru obvykxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí úvěr na tzv. "hraně", ale vytvářejí určitou rezervu ve schopnosti spotřebitele úvěr splácet. Lze mít za to, že pokud se hranice splátky při navýšení úvxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud mezi posouzením úvěruschopnosti a navýšením spotřebitelského úvěru uplynula delší doba, je na odborné péči poskytovatele, zda alespoň ověříx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní úvěruschopnosti spotřebitele věřitel vychází především z informací dodaných spotřebitelem a další informace získává při respektování principu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxobních údajů.
Aby povinnost posuzovat zejména příjmy a výdaje spotřebitele nebyla v některých okrajových případech na újmu spotřebitele, a současnxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxebitelském úvěru stanoví, že spotřebitelský úvěr má být úplně nebo částečně splacen prodejem majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami. xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx by nejlépe měly být uvedeny ve smlouvě s tím, že nedojde k prodlení spotřebitele, pokud k prodeji nedojde za určených podmínek v určeném čase. Pouhá exisxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxik se majetek prodá. Ustanovení míří zejména na případy překlenovacích úvěrů, kdy si spotřebitel kupuje jednu nemovitost, kterou hodlá splatit prodexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvatele z prodeje jeho nemovitosti.
Stanoví se najisto, že věřitel smí poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxdpovědného úvěrování a posílení ochrany spotřebitele před praktikami vyskytujícími se na úvěrovém trhu, kdy jsou úvěry poskytovány nikoli s cílem jexxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe splácet úvěr se vychází ze stávajícího stavu a
presumpce
jeho zachování do budoucnosti. Budoucí změny, které jsou již věřiteli známy, je však nutno vxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxoty, že úvěr bude v budoucnu splacen, neboť není např. možno s jistotou vyloučit, že spotřebitel obdrží výpověď z pracovního poměru či dlouhodobě onemoxxxx
x x xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pokud byl spotřebiteli poskytnut spotřebitelský úvěr i přesto, že existovaly důvodné pochybnosti o jeho schopnosti splácet. Spotřebitel je tak chráxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx procesu ověření úvěruschopnosti stanoveného v interních procesech poskytovatele podle § 15 odst. 2 písm. c)), pokud by i při splnění tohoto prvku byl sxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vůbec být poskytnut.
Této neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru se může spotřebitel dovolat v souladu s obecnými pravidly stanovenými občansxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo měl a mohl dozvědět o tom, že mu neměl být spotřebitelský úvěr poskytnut.
Zároveň je nutno vzít v úvahu ustanovení § 6 odst. 2 NOZ, podle něhož se spoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxzena vadně, již při uzavírání smlouvy, nebudou příliš časté. Spotřebitel si většinou poprvé uvědomí, že úvěr mu neměl být poskytnut, až když se dostane xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxebitelů, kteří se dlouhodobě a pravidelně financují na nebankovním trhu, je vnímání vlastní schopnosti splácet úvěr výrazně posunuté od běžných kliexxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xmlouvy vyplývá povinnost stran vzájemně si bez zbytečného odkladu vrátit poskytnutá plnění na základě ustanovení o bezdůvodném obohacení, z čehož prx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx ochranu, že poskytnutou jistinu není povinen vrátit ihned, avšak v době odpovídající jeho možnostem. Spotřebitel je povinen vrátit celou poskytnutox xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxny spotřebitelského úvěru v čase. Pokud spotřebitel vrací poskytnutou jistinu dle svých možností, nemůže se dostat do prodlení, což je hlavním cílem oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtel splácet.
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxbně, jako je upraveno sdílení informací o klientech bank. Vzhledem k tomu, že podle stanoviska ÚOOÚ nepotřebují banky s ohledem na ustanovení § 38a zákoxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xteré nemají bankovní licenci. Poskytovatel sdílením informací plní svoji zákonnou povinnost - jednat s odbornou péčí a obzvláště s odbornou péčí posuxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxc 2008/48/ES a 2014/17/EU, kdy druhá jmenovaná stanoví výslovně požadavek, aby přístup k databázi nebyl podmíněn licencí úvěrové instituce.
K § 8xx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxrany poskytovatele zamítnuto a o důvodech tohoto rozhodnutí, pokud jimi jsou automatizované zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi.
6.3 Inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxatně, v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat, pokud zákon nestanoví jinak (jako například u sjednávání spotřebitelského úvěru telekomunikačními xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxou vyžadovány tam, kde reklama uvádí číselný údaj o nákladech. Takovým údajem je i údaj srovnávací (např. nejlevnější, nejvýhodnější, zdarma, bez popxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxné než na bydlení, požaduje po poskytovateli a jeho vázaném zástupci zpřístupnění některých základních informací týkajících se nabídky spotřebitelxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxní informací po produktech, které již nejsou v jeho nabídce. Zpřístupněním informací je myšleno jejich uvedení na internetových stránkách poskytovaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxe informace o typu dostupné zápůjční úrokové sazby, uvede věřitel, zda jde o sazbu pevnou, pohyblivou nebo kombinovanou.
Písmeno p) míří na zvláštní dxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ji nesplácí vůbec. Podmínky takového spotřebitelského úvěru mohou například určovat, že namísto splácení jistiny spotřebitelského úvěru spotřebixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxm majetku spotřebitele, jak předvídá směrnice MCD v čl. 3 odst. x xxxxx xxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který je povinen při prvním kontaktu se spotřebitelem sdělit, zda je samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem, v případě vázaného zásxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v tomto ustanovení ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy minimální objem relevantních informacxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxy spotřebitelského úvěru. Informace se podávají prostřednictvím formulářů uvedených v přílohách zákona.
S ohledem na dikci "v dostatečném předstixx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxní povinen mu formulář s předsmluvními informacemi poskytnout.
Poskytnutí informací prostřednictvím formuláře je opět významným prvkem z hlediskx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxdky porovnává.
Důvodem zavádění povinnosti poskytovat spotřebiteli minimální objem informací již ve fázi předsmluvních jednání je obecně nízká míxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmostatném dokumentu. Jedná se o významné ustanovení z hlediska ochrany spotřebitele, neboť brání tomu, aby v záplavě nepodstatných informací uváděl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx harmonizaci směrnicemi 2008/48/ES a 2014/17/EU, stejně jako povinnost tyto informace vysvětlit. Primárně je povinný informace poskytnout a vysvětxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxost poskytovatele však může být splněna zprostředkovatelem a naopak, aby spotřebitel nemusel v případě zprostředkování spotřebitelského úvěru obdxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xako ve směrnici 2008/48/ES, odkazuje § 95 odst. 2 na přílohu zákona, obsahující formulář ESIP. Zatímco
instrukce
k vyplnění formuláře SECCI podle směxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx7/EU jsou uvedeny přímo v tomto formuláři.
Ačkoli je umožněno sjednávat spotřebitelský úvěr pomocí prostředků komunikace na dálku a z toho důvodu je mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xze sjednat (uzavřít) pouze písemně, tedy nikoli po telefonu.
V § 94 odst. 2 se věřiteli ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx aby spotřebitel byl schopen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxrostředkovatele poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, informace ve stxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sjednáván prostřednictvím zprostředkovatele, přičemž znalost základních informací o nabízeném produktu je pro rozhodování spotřebitele klíčováx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkého úvěru, neboť informační povinnost musí primárně spočívat na poskytovateli spotřebitelského úvěru.
Je-li v případě stavebního spoření poskytxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx předsmluvních informací.
V případech podle § 98 odst. 1, pokud není hlasová telefonická komunikace jedinou formou probíhajícího jednání o uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí smlouvy, kdy není známo, jakými dalšími formami bude komunikace probíhat, může být vhodné uvést údaje podle § 98 odst. 1, není je však nutno je uvádět přx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
Stanoví se průběžné informační povinnosti poskytovatele během trvání spotřebitelského úvěru.
K § 102:
Stanoví se povinnost věřitele informxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xápůjční úrokové sazby u spotřebitelského úvěru na bydlení, je provázána s právem spotřebitele v této lhůtě spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně zxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxny zápůjční úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů na bydlení, se stanoví lhůta tříměsíční, která by měla spotřebiteli poskytnout dostatek reakční dxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzby závislá na změně referenční sazby nebo indexu, mohou se poskytovatel se spotřebitelem dohodnout, že údaje o výši zápůjční úrokové sazby budou poskxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstranné změny smlouvy, ustanovení § 1813 a násl. občanského zákoníku tím nejsou dotčena. Ustanovení pouze pro případ, že by k jednostranné změně smloxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xěně. S ohledem na dikci směrnice 2014/17/EU, která hovoří o odchýlení se některých hodnot od hodnoty vypočtené v měně příslušného členského státu (dle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení není aplikovatelné.
7 Smlouva o spotřebitelském úvěru
7.1 Smlouva o spotřebitelském úvěru
K § 104:
Požadavek písemné formy smlouxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xpory.
V rámci nastolení jednotného režimu pro všechny spotřebitelské úvěry je toto ustanovení vyplývající ze směrnice CCD vztaženo i na spotřebitelxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxském úvěru nelze uzavřít telefonicky, neboť musí mít písemnou formu a musí obsahovat předepsané náležitosti.
K § 105:
K posílení právní jistoty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xle též povinnost poskytnout bezplatně návrh textu smlouvy v okamžiku, kdy je spotřebiteli předkládána tzv. závazná nabídka. S ohledem na terminologix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejíž uzavření spotřebitel poptává, a který obsahuje nabízené smluvní podmínky. Toto ustanovení má reálně umožnit spotřebitelům, aby se řádně seznxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxto ustanovení je zabránit v současné době mnohdy uplatňovaným praktikám, kdy spotřebitel uzavírá závazky, aniž by se předem mohl seznámit s jejich podxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxich aplikace je rozšířena i na úvěry na bydlení podle směrnice 2014/17/EU, neboť není důvod, aby se obsahové náležitosti smlouvy lišily podle účelu spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxisy, lze tuto zákonnou povinnost plnit i prostřednictvím přílohy ke smlouvě. Primární zde však bude vždy hledisko jasnosti, výstižnosti a zřetelnostxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxví dalších informací a smluvních ujednání. Zároveň lze z dosavadní rozhodovací praxe České národní banky a finančního
arbitra
dovodit nevhodnost plxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xodmínky měnit i jednostranně, což oslabuje jejich závaznost a informační hodnotu.
K odstavci 1 písm. a) druh úvěru: poskytovatel by měl přinejmenším xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtovostní úvěr, kreditní karta, přečerpání/kontokorent, revolvingový úvěr), lze to považovat za vhodné.
K odstavci 1 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxcí úvěr trvá do přidělení cílové částky, tj. do naspoření určitého množství peněžních prostředků), je třeba uvést alespoň způsob jejího určení.
K odsxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx je za zboží či službu placeno formou odložené platby. V takových případech je vhodné uvést konkrétní zboží (např. co nejpřesnější označení počítače, lxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxe) bude vhodné, aby pod písmenem e) byla uvedena služba "restrukturalizace" a bližší uvedení, jaké úvěry jsou restrukturalizovány. Ostatně smlouva o xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxecifikovány.
K odstavci 1 písm. g) RPSN vypočtená k okamžiku uzavření smlouvy. S ohledem na praxi uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru není praktixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xe spotřebitel dostaví k podpisu smlouvy, v případě distančního uzavírání (např. pomocí pošty), to není možné vůbec. Z tohoto ohledu je oproti stávajícx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxSN, tedy i předpoklad data uzavření smlouvy. Je samozřejmé, že tento předpoklad by měl být odůvodněný.
Je-li v případě stavebního spoření poskytován xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x RPSN.
K § 108:
Oproti "přečerpání", které je ve smlouvě předpokládáno, se překročením rozumí faktické zpřístupnění peněžních prostředků, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxech, které mu vzniknou v důsledku tohoto překročení - tj. o úrokové sazbě, sankcích, poplatcích a úrocích z prodlení. Pokud takové překročení trvá déle xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxkcí, poplatků nebo úroků z prodlení.
Ustanovení odstavce 3 stanoví další povinnosti v případě výrazného překročení. Výrazné překročení je třeba posxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch kladných zůstatků na daném účtu předtím, než došlo k překročení.
K § 109:
Stanoví se obsahové náležitosti dohody, v níž poskytovatel odkládá sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxvě o spotřebitelském úvěru. Pokud tato smluvní ujednání ve svém souhrnu jsou méně výhodná než původní smluvní ujednání, musí taková dohoda obsahovat nxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxní úpravě zmírněny. Podle stávající právní úpravy vede každé porušení požadavků na informace uváděné ve smlouvě o spotřebitelském xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxeré mají pro rozhodování spotřebitele zásadní význam, od informací ostatních. Dále neumožňuje odlišit drobná porušení informační povinnosti, kterx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxziko i z hlediska finanční stability, neboť se může s odstupem mnoha let ukázat, že některá instituce v důsledku drobného pochybení má závažný problém s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx že v Poslanecké sněmovně bude cestou pozměňovacího návrhu prosazeno její úplné vypuštění. Proto považuje Ministerstvo financí za vhodnější, přistoxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xnformačních povinností a v jejich rámci odlišit drobná porušení od snahy klamat spotřebitele.
Předložený návrh vychází ze stávající německé právní xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xazbou má nově vést pouze neuvedení nejzásadnějších informací o nákladech spotřebitelského úvěru (odstavec 1). S ohledem na specifika výpočtu RPSN se xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxt procentních bodů (odstavec 2). Bylo-li sjednáno plnění ve splátkách, přepočítá věřitel na žádost spotřebitele jednotlivé splátky tak, aby zohledňxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvrhuje se, aby se porušení těchto informačních povinností vykládalo vždy ve prospěch spotřebitele, k čemuž návrh zakotvuje příslušné
právní fikce
(xxxxxxxx xxx
x x xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xd smlouvy, jako je tomu u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, ale k aplikaci doby na rozmyšlenou, neboť v případě aplikace lhůty na odstoupení xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo práva apod.) nebo by bylo nutno omezit čerpání spotřebitelského úvěru na bydlení až na dobu po uplynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.
S ohledem na poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xiní z pohledu občanského zákoníku závaznou nabídku věřiteli, nelze používat pojem "nabídka", místo něhož je používáno sousloví "závazný návrh smluxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxěna pro spotřebitelské úvěry na bydlení, kde je užití směnky odůvodněné po přechodnou dobu, kdy není možné úvěr zajistit zástavním právem k nemovitostxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xouvisejícími s užitím směnek ve vztazích ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr dvakrát, je povoleno užít pouze směnku, kterou nelze
indosovat
. Jakmile je spotřebitelský úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti, je věřixxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxledávky. Jedná se o reakci na praktiky poškozující spotřebitele, kdy věřitelé na dlužnících požadují zajištění ve výši, která bývá ve výrazném nepoměxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxéna s ohledem na závěrečnou fázi vymáhání dluhu, které se týká. Věřitelé v takových případech často vědomě porušují princip zodpovědného úvěrování a pxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxším excesům na trhu s úvěry, nikoli o vyloučení možnosti zajištění pohledávky např. zřízením zástavního práva k nemovitosti u neúčelových hypotečnícx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxadu, že bude dodržena zásada zodpovědného úvěrování dle § 85 odst. 1 a věřitel se nebude primárně spoléhat na očekávanou realizaci zajištění s ohledem nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxkytnutí úvěru, nikoli ke konci doby jeho splatnosti, kdy je zřejmé, že poměr mezi zajišťovanou částkou a hodnotou poskytovaného zajištění je jiný než v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek na úměrnost hodnoty zajištění a pohledávky neplatí.
Odstavec druhý pak stanoví požadavek, aby nemovitost sloužila k zajištění spotřebitxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxejší ujednání k zajištění spotřebitelského úvěru.
K § 114:
Zakazuje se používání tzv. placených telefonních linek. Jedná se o reakci na neférovx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrá jsou zpoplatněna vysokými sazbami tak, že hovory na ně uskutečněné stojí spotřebitele částky v tisících, někdy i desetitisících korun. Často jedinxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxených v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, je od spotřebitele získat toto vysoké hovorné, nikxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxě škody.
K § 115:
Požaduje-li poskytovatel po spotřebiteli jako podmínku poskytnutí spotřebitelského úvěru uzavření smlouvy o jiné finanční sxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xákaz vázaného prodeje je reakcí na praxi, kdy jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí spotřebitelského úvěru uzavřením jiné služby (např. pojištění financované nemovitosti, financovaného automobilu či přímo pojištění úvěru) odůvxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxu.
Ze zákazu vázaného prodeje jsou učiněny tři výjimky, první dvě pro platební nebo spořicí účty, kde u stavebního spoření je ze zákona nerozlučně spjaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxd kvalitou pojištění jí financovaného vozidla.
K § 116:
Ustanovení je transpozicí požadavku směrnice 2014/17/EU na omezení rizika, které spotxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxbo přijmout jiné, blíže nedefinované opatření k omezení uvedeného rizika. Podmínky, za kterých je měnová
konverze
umožněna, musí určovat smlouva o sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxo něj
relevantní
. Podle recitálu 30 směrnice MCD patří mezi alternativy k možnosti měnové
konverze
(jiná opatření) též stanovení hranic (kurzové odcxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z nich je úvěr cizoměnovým, je obezřetnější považovat úvěr za cizoměnový, nebo hledat jiné řešení než institut spoludlužnictví.
7.3 Některé podmíxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxi. V takovém případě má rovněž právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy. Věřitel má současně právx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí spotřebitelského úvěru. Účelně vynaloženým nákladem může být i část provize vyplacené zprostřxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxém trhu je prodávána pomocí externí, nikoli interní sítě). Výpočet odškodnění, na něž má věřitel právo, musí být průhledný a srozumitelný spotřebitelx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xpotřebitelský úvěr na bydlení nebo jiný než na bydlení. Specificky jsou vyjmenovány případy, kdy není možné požadovat odškodnění za předčasné splacexxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxní směrnicí 2014/17/EU harmonizována (směrnice pouze stanoví právo spotřebitele, které může být členskými státy omezeno, podmíněno, včetně práva nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxtelského xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem smluvního vztahu přesahuje jeden rok. Pokud je tato doba kratší, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnoux xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil během doby od předčasného splacení do sjednaného konce smluvního vztahu.
Naproti toxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx též ustanovení § 8 občanského zákoníku, podle nějž zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Z hlediska návazných informačních povinností podxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxbiteli předkládat kompletní výčet podle odstavce 3.
K § 118:
V souladu s některými dalšími eurokonformními předpisy, které řeší problematiku oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Jedná se o významný institut ochrany spotřebitele, který prohlubuje obecná ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy. Přijetím zvláštního režimu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxadě odstoupení z důvodů předpokládaných v občanském zákoníku. Čtrnáctidenní lhůta má spotřebiteli umožnit plně si uvědomit svá práva a povinnosti plxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmací znamená natolik závažné porušení povinností ze strany věřitele, že zakládá právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě.
Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xtanoveným v zákoně. Informace o podmínkách pro výkon tohoto práva jsou podstatnou náležitostí úvěrové smlouvy. Poskytovatel má po spotřebitelově odxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpotřebiteli vrátit všechny jím uhrazené platby, včetně poplatku za sjednání či zprostředkování spotřebitelského úvěru a současně nemá právo požadoxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoplatky se rozumí například poplatky za ověření podpisů na smlouvách.
V případě, že je na smlouvě o spotřebitelském úvěru závislý další závazek např. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxitelském úvěru se jedná o smlouvy, kde poskytnutý úvěr slouží výhradně k financování smlouvy o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétních sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxe k plnění, na jehož úhradu byl spotřebitelský úvěr sjednán, zaniká tím též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. O této skutečnosti je spotřebitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvolány neplněním ze strany dodavatele nebo tím, že dodavatel neplnil řádně.
Účelem odstavce 2 je zamezení problémům, které nastávaly při podomnícx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxr, resp. vrátit poskytnuté peněžní prostředky věřiteli i přesto, že mu ze strany prodávajícího nebyla vrácena kupní cena.
Pokud je dodáno vadné zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxředky nápravy, které má vůči prodávajícímu nebo poskytovateli služby, již byly uplatněny, avšak nebyly uspokojeny. Pokud jde o rozsah a podmínky pro uxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxcně dán příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v závislosti na druhu smluvního typu - kupní smlouva, smlouva o dílo, přičemž může být rozšířen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxda odstranitelná nebo neodstranitelná. U vady odstranitelné přichází v úvahu oprava věci, výměna věci, případně lze připustit i slevu z kupní ceny, poxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx uplatňují u prodávajícího nebo u poskytovatele služby, pokud se však smluvní strany nedohodly na jiném způsobu.
Z pohledu transpozice je povinností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxí nebo poskytovatel služeb nedostojí svým povinnostem ani po uplatnění příslušných prostředků nápravy.
Z veřejné diskuse lze dovodit preferenci upxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, včetně soudních, by bylo možné obrátit se na věřitele. Zcela jednoznačně je odmítána možnost, aby finanční instituce byly nuceny řešit rexxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa peněžité plnění.
Spotřebitel tak může vůči věřiteli, jako ručiteli pohledávky, uplatnit právo na peněžité plnění uznané prodávajícím resp. poskyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvolně neplnili.
K § 120:
Předmětné ustanovení upravuje možnost ukončení spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou výpovědí. Garanxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe strany spotřebitele nesmí překročit jeden měsíc. V případě, že výpovědní doba nebyla sjednána, je výpověď spotřebitele účinná okamžitě, jakmile doxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxt právo spotřebitele na čerpání z úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Věřitel je však povinen uvědomit spotřebitele o tomto ukončení a jeho důvodech, nexxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxovatel vydělává nikoli na sjednané odměně, ale na sankcích spojených s (pečlivě propočítaným) prodlením spotřebitele. Toto prodlení se přitom nemusx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu ve výši téměř celé jistiny úvěru i za jednodenní prodlení s dodáním určitého dokumentu (např. občanského průkazu).
Z tohoto důvodu se omezují poplatxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxhledu, nebo věcně a místně příslušnému soudu, pokud u něj tyto náklady uplatňuje. Pod dané ustanovení spadají jak poplatky za upomínky, tak náklady na vxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxvem chráněno, nadto účtované náklady budou vždy posuzovány z hlediska účelnosti a hospodárnosti. Poplatek, jehož výše by přesáhla rámec účelně vynalxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxého úvěru naprosto nevhodně, sjednání jakékoli výše úroků z prodlení (pokud nebudou shledány soudy jako nemravné), stanoví se odchylně od občanského xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxná v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. není podpůrná, ale závazná.
Pokud věřitel vedle úroků z prodlení účtuje navíc smluvní pokutu, stanoví se jednak, žx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnu splatných úroků a poplatků) a smluvní pokuta se omezuje na 0,1% denně, v případě smluvní pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním se výše smluvní pokuxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxuvním vztahu.
Současně je celkovému souhrnu všech smluvních pokut stanoven strop ve výši 200 000 Kč. Věřitel má v případě prodlení dlužníka nárok na smxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxení dlužníka a způsobují citelné narůstání dluhu. Pokud by se k těmto částkám přičítala ještě smluvní pokuta, bylo by dlužníku efektivně znemožněno spxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xterá umožňuje nekonečný nárůst sankcí, v jejichž důsledku není dluh ze spotřebitelského úvěru splacen ani po prodeji nemovitosti, není v zájmu ani spoxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxekročitelný strop, nad jehož rámec věřiteli nevzniká nárok na další xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymáhání spotřebitelského úvěru, zvláště tam, kde jde o úvěr zajištěný nemovitostí. Stanoví se minimální lhůta, kterou musí věřitel poskytnout spotxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxodeje zástavy, tuto zástavu však nesmí prodat dříve, než po uplynutí lhůty. Současně nesmí věřitel bránit spotřebiteli v prodeji nemovitosti, tj. měl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxospěch věřitele nesnižovala možnosti spotřebitele nemovitost prodat na volném trhu mimo veřejnou dražbu a nesnižovala cenu takto prodávané nemovitxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xrodlení spotřebitele, nadto zesplatnění nikoli poskytnutého úvěru, ale i v budoucnu splatné odměny (zisku) věřitele. Ustanovení nemění nic na pravixxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákoníku. V případě zesplatnění spotřebitelského úvěru má tak věřitel nárok jak na sjednané úroky, tak na úrok z prodlení, pokud se spotřebitel do prodxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxho úvěru
8.1 Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru
K § 125 až 127:
V reakci na neférové praktiky zprostředkovatelů působících na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxní spotřebitelského úvěru. Nejedná se přitom o zvláštní smluvní typ, ale obdobně jako v případě samotné smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxedkování apod. či jakoukoliv nepojmenovanou smlouvou. Toto ustanovení nijak neupravuje vztah mezi zprostředkovatelem a věřitelem.
Povinnými nálxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtrů spotřebitelem poptávaného spotřebitelského úvěru. V případě, kdy odměnu zprostředkovatele platí přímo spotřebitel, musí být v této smlouvě obsxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxany spotřebitele povinnost zprostředkovatele poskytnout spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxh, kdy dochází k jejímu implicitnímu vzniku (např. zprostředkovatel jedná jménem věřitele a přímo jménem věřitele uzavírá se spotřebitelem smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxteli odměnu, nebo mu pod xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxostředkovatelé poškozují spotřebitele, a vzhledem k rizikům, které z použití směnky nebo šeku vyplývají pro spotřebitele i tam, kde jich nebylo zneužxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škodu vzniklou spotřebiteli porušením tohoto ustanovení odpovídá společně a nerozdílně věřitel i zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.
K x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo zprostředkování spotřebitelského úvěru odkázán či přesměrován na telefonní čísla, která jsou zpoplatněna vysokými sazbami tak, že hovory na ně uxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxnou (cenu hovorného na tato čísla lze vyčíst z telefonního čísla samého), legislativně upravených v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxdu vzniklou spotřebiteli porušením tohoto ustanovení se použijí obecná ustanovení o náhradě škody.
K § 130:
S ohledem na některé praktiky zprosxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxvním předmětem smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, staví se najisto, že uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxy o zprostředkování spotřebitelského úvěru
K § 131:
Zavádí se právo spotřebitele odstoupit bez jakékoli sankce od smlouvy o zprostředkování spxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxé pravidlo by mělo chránit jak spotřebitele, vystaveného nekalým praktikám některých zprostředkovatelů, kteří jednají s jediným úmyslem - zajistit xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxitele poskytnutí spotřebitelského úvěru skutečně vyjednají, a spotřebitel se pokusí vyhnout placení provize odstoupením od smlouvy. V zájmu právní xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
x
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xe staví najisto, že v případě použití prostředků komunikace na dálku se nepoužijí příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení ox xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ale na sankcích spojených s prodlením spotřebitele. Toto prodlení přitom nemusí být finančního charakteru, několikatisícové smluvní pokuty jsou nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxtřebitele s plněním jeho povinností na účelně vynaložené náklady, které musí zprostředkovatel doložit, ať již orgánu dohledu, nebo věcně a místně příxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí (např. posíláním několika zpoplatněných upomínek denně) není právem chráněno, nadto účtované náklady budou vždy posuzovány z hlediska účelnosti a xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxů z prodlení (pokud nebudou shledány soudy jako nemravné), stanoví se odchylně od občanského zákoníku, že úroky z prodlení se nesmí odchýlit od výše staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxazná.
Pokud věřitel vedle úroků z prodlení účtuje navíc smluvní pokutu, stanoví se jednak, že základem pro výpočet smluvní pokuty je hodnota dlužného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na 0,1% denně, pro případ prodlení s plněním nepeněžité povinnosti na 1 měsíční splátku spotřebitelského úvěru (nikoli denně).
9 Roční procentní sxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Společenství, což vyžaduje zajistit srovnatelnost informací týkajících se RPSN v rámci celého Společenství.
RPSN je možno považovat za jeden z nejpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xtávajících, dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem. Vypočítává se podle matematického vzorce uvedeného v příloze č. 1. Jednou z položek, které sx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vedení účtu.
Předmětné ustanovení jednoznačně vymezuje, jaké náklady lze a jaké nelze zahrnout, a jaké se použijí pro účely výpočtu. Při výpočtu se přxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxdpokládá, že zápůjční úroková sazba a další poplatky zůstanou pevné ve vztahu k původní úrovni a budou se uplatňovat až do konce platnosti úvěrové smlouxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxvat spotřebitelský úvěr je nově Česká národní banka.
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx představuje klíčový koncepční a systémový prvek nového zákona. Završuje se tím integrace dohledu nad finančním trhem, což přispívá jak k žádoucímu poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, který vykazuje z pohledu ochrany spotřebitele nejvíce problémů.
Změna kompetencí odráží mj. i usnesení Poslanecké sněmovny č. 367/2014 a má širokox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxru je ve většině států dohled nad povinnostmi stanovenými směrnicí CCD integrován do jednoho subjektu (v 7 státech je tímto subjektem centrální banka)x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxností, které již dnes Česká národní banka ("ČNB") vykonává. ČNB již dnes dohlíží všechny významné sektory finančního trhu, kromě nebankovních úvěrů, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxtební instituce malého rozsahu, nebo směnárny). Celkový dohled nad poskytováním a zprostředkováním spotřebitelského úvěru tak není v rozporu s plněxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na centrální banku včetně zajištění jeho financování rovněž není - a to ani podle komentáře k zákonu o ČNB - v rozporu s principem zákazu měnového financxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx měla být pokryta "licenčními" a "obnovovacími" poplatky.
K § 136:
Popisují se podmínky, za nichž může Česká národní banka nebo zahraniční orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako v zákoně o bankách.
10.2 Dohled nad činností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxt v České republice na základě tzv. evropského pasu.
V prvním odstavci jsou v souladu se směrnicí 2014/17/EU vypočtena ustanovení zákona, která jsou pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxváním povinností podle tohoto zákona zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice na záxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxrý zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice na základě práva zřizovat pobočky, vykonává příslušný orgán dohledu domovského xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxvat. O sankcích musí Česká národní banka uvědomit orgán dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele. V případě, že zahraničnx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxý zprostředkovatel porušuje české předpisy, musí o tom nejprve uvědomit orgán dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxovnictví s žádostí o pomoc.
K § 139:
Stanovena je pravomoc České národní banky v případě, že český zprostředkovatel vykonává svoji činnost na zákxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
K § 140 až 144:
V souladu s požadavky směrnice 2014/17/EU jsou stanovena pravidla pro spolupráci orgánů dohledu nad zprostředkovateli spotřebitxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxací. Obdobně Česká národní banka se může obrátit na kontaktní místo jiného členského státu s žádosti o spolupráci a výměnu informací. Výměnu informací xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo pokud výměně informací stojí v cestě skutečnost
lis pendens
nebo
res iudicata
.
10.4 Opatření k nápravě a odnětí oprávnění k činnosti
K § 14x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu. Toto opatření k nápravě může Česká národní banka uložit současně s pokutou za správní delikt, nebo namísto uložení pokuty. Uložení opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxžení opatření k nápravě, pokud to je odůvodněno závažností deliktu dohlížené osoby.
11 Správní delikty
11.1 Správní delikty
K § 147 až 157:
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xákona mohou být spáchány pouze těmito subjekty, neboť se týkají deliktů zejména při licencování. Správní delikty osob, které jsou oprávněny vykonávax xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxo zákona nebo zákona jiného. Takové správní delikty se týkají především pravidel jednání.
Pokuty za správní delikty jsou členěny podle závažnosti, pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxotřebitelských úvěrů. Nejvyšší sazbu pokuty odůvodňuje právě charakter páchaných deliktů - opírá se o závažnost a společenskou nebezpečnost jednánxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxního trestání, tedy nebyla pro účastníka řízení likvidační, odpovídala závažnosti deliktu a míře porušení povinnosti nebo zákazu. Dohledový orgán bx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxpravu. Pokuta tak může být i velmi nízká.
Zákon výslovně počítá s přičitatelností jednání vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru tak nese pouze zastoupený.
Objektivní a subjektivní lhůta pro uložení pokuty za správní delikt, resp. zánik odpovědnosti právnické a poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxvní lhůta) ode dne, kdy byl tento správní delikt spáchán, když 5letá objektivní lhůta je obsažena ve všech předpisech regulujících podnikání na finančxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
Stanoví se určitá procesní pravidla při projednání správního deliktu včetně pravidel odpovědnosti za správní delikt.
12 Společná ustanovení
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxého podnikání je, pokud
klient
ilegálního podnikatele může sám aktivně hájit své zájmy. Spotřebitelský úvěr poskytnutý ilegálním poskytovatelem jx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx a dlužník nebude povinen splatit více, než si půjčil.
K § 162:
Stanoví se určitá minimální pravidla pro případy praxe, kdy je úvěr vyplácen v hotovxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x poskytovatelem, tak mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Odstavec 3 stanoví ochranu spotřebitelů v situaci, kdy se zprostředkovatel neoprávněně pxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx si původně daného zprostředkovatele vybral, nikoli na spotřebiteli, který výběr takového zprostředkovatele nemohl ovlivnit.
K § 163:
Stanovx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxdí dosavadní právní úpravou.
K § 165:
Nová úprava posouzení úvěruschopnosti se použije tehdy, pokud dojde k významnému navýšení spotřebitelskxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pokud při nezměněných ostatních podmínkách na straně spotřebitele není spotřebitel schopen v důsledku navýšení spotřebitelského úvěru tento spotřxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxti tohoto zákona i na dříve uzavřené smlouvy s výjimkou informace o refixaci úrokové sazby u hypotečních úvěrů, kde k refixaci dojde do tří měsíců po nabyxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx před jeho účinností po refixaci zápůjční úrokové sazby, která nastala za účinnosti tohoto zákona.
Je přitom nutno zdůraznit, že retroaktivní účinnoxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxost nebyla stanovena, stačilo by k tomu, aby spotřebitel nabyl práva týkající se předčasného splacení svého úvěru na bydlení tím, že po účinnosti nové pxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxovatele před masovým refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů na bydlení motivovaným pouze získáním možnosti předčasného splacení podle xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxnností tohoto zákona může při refixaci spotřebitel svůj úvěr předčasně splatit a tím závazek ukončit, poskytovatel žádná legitimní očekávání vztahuxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru na bydlení použije i u starších smluv ihned, neboť zde nejsou náklady věřitele fixovány na delší období jako u úvěrů s pevnou zápůjční úrokoxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe použijí i na vymáhání dluhu ze stávajících smluv o spotřebitelském úvěru, pokud k prodlení spotřebitele došlo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxého obchodního plánu zahrnoval sankce z prodlení dlužníka, dával by tím jednoznačně najevo, že nepočítal s řádným splácením spotřebitelského úvěru, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxpnost spotřebitele. Pokud prodlení spotřebitele trvá z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxx
Stanoví se přechodná opatření pro výkon činnosti podle dosavadních právních předpisů a získání oprávnění podle tohoto zákona.
K § 172:
Stanovx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxak nejsou ještě osobami oprávněnými k výkonu činnosti podle tohoto zákona, nemohou tedy oznamovat jako zastoupený své vázané zástupce. V souladu s tímxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě jiného zákona a požádala Českou národní banku o některé z oprávnění, na jejichž základě poxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx neobdrží oprávnění k činnosti od České národní banky, pokračuje ve výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění a s ní i osoby, které jí při jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxi, které spadaly pod její dohled přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 174:
Stanoví se přechodná ustanovení k zániku živnostenského oprxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxí řízení, která započala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K § 176:
Vzhledem k požadavku směrnice 2014/17/EU na okamžitou účinnost ustxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zprovozněn systém ověřování odborné způsobilosti prostřednictvím akreditovaných osob, po dobu tohoto přechodného období se navrhuje, aby odborná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxkonu své činnosti zastupovat.
K § 177:
Na ochranu fyzických osob, které mohou vykonávat činnost upravenou tímto zákonem mnoho let, se stanoví, žx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvení § 74, podle něhož je rozhodným dnem den zahájení činnosti, který mohl nastat hluboko v minulosti.
V Praze dne 2. prosince 2015
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR