LIT18981CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxný zejména ekonomickými důvody. Tyto státy proto postupně přijímají nové úpravy pobytového režimu cizinců, které sledují mj. cíl zpřísnit podmínky ixxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtné vízové politiky a readmisních dohod.
Rostoucí příliv cizinců pociťuje i Česká republika. Dochází k prudkému nárůstu počtu cizinců s povoleným poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxmu množství, v mnoha případech úspěšných, pokusů o nezákonné překročení státních hranic České republiky.
Česká republika, přes nárůst počtu cizincxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxvěru, že společnost je ochotna absorbovat pouze určité množství cizorodého prvku, který cizinci představují. Překročením tohoto množství se pak zprxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které z tohoto pohledu přehodnocují dosavadní právní úpravy pobytu cizinců. Česká republika jako "nárazníkový" stát stojící na hranici členských sxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xteří "neprojdou" zesíleným filtračním sítem členských států Schengenské dohody i dalších
Současně je však potřeba vzít do úvahy, že pouze národní prxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxto migraci regulovat. Tento systém dále tvoří právní úprava podmínek zaměstnávání a podnikání cizinců, mezinárodní dohody o spolupráci na státních hxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh hranic v zájmu eliminace nezákonného vstupu. Ministerstvu vnitra je svěřena do působnosti sice významná, ale pouze jen část této problematiky.
Svoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xezinárodního paktu o lidských a politických právech a článek 2 Dodatkového protokolu č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Konkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe znění zákona č. 190/1994 Sb. a zákona č. 150/1996 Sb. (zákon o pobytu cizinců). Zákon o pobytu cizinců upravuje podmínky pro vstup cizinců na území Čexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xobytu a vedení informačních systémů, povinnosti cizinců a dalších osob, skutkové podstaty přestupků a sankce.
Z působnosti zákona o pobytu cizinců jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxona č. 317/1993 Sb. a zákona č. 150/1996 Sb.
Okrajově se problematiky pobytu cizinců dotýká i zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestovánx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xalšími zákonnými úpravami, např. právní úprava zaměstnanosti, podnikání, školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení nebo financí.
K prováxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (upravuje oprávnění a povinnosti služby cizinecké a pohraniční policie).
Na základě poznatků aplikační praxe je možné konstatovat, že současná práxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrávní stav vyvolává problémy spojené s případy neoprávněného pobytu na území, vede k zbytečným nákladům na úhradu prostředků k pobytu či léčení cizincx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdy Policie České republiky, u níž se soustřeďují informace o protiprávní činnosti cizinců, nemá možnost odpovídajícím způsobem ovlivňovat toto udělxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxy", nebrání tzv. "fingovaným sňatkům"),
d)současná 30 denní lhůta k zajištění cizince za účelem vyhoštění, neodpovídá současným možnostem jeho reaxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
e)chybí zákonné vymezení institutu, který by umožňoval poskytovat pobyt z humanitárních důvodů na základě mezinárodních závazků České republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa účelem "strpění pobytu ". Jedná se o případy, kdy cizinec z objektivních důvodů nemůže opustit území České republiky (např. z důvodu neexistence doprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxje podmínky pro dlouhodobý či trvalý pobyt,
g) nejsou upraveny informační systémy nezbytné pro plnění úkolů státní správy na úseku vstupu a pobytu cizxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxm jsou realizovány službou cizinecké a pohraniční policie Policie České republiky. Toho důsledkem je např. omezení efektivnosti výkonu kontrolní čixxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xa základě zmocnění podle § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ji však vykonává Policie České republiky.
Nová xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx využity poznatky z právní úpravy Spolkové republiky Německo, Rakouska a Francie. Současně Ministerstvo vnitra vycházelo z doporučení přijatých na 1x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx93 v Maďarsku, doporučení Rady Evropy z roku 1995 ke sladění prostředků boje s nelegální migrací a nelegálním zaměstnáváním a zdokonalování příslušnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxganizační a operativní povahy.
Při posuzování náležitosti cestovních dokladů bude vycházeno z požadavků Mezinárodní organizace pro normalizaci (xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxátních hranic nebo se na jejich základě vydávají zvláštní cestovní doklady. Jedná se např. o dohody upravující malý pohraniční styk nebo překračování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxeny závazky České republiky vyplývající z bezvízových dohod.
Ministerstvo vnitra při přípravě návrhu nové právní úpravy v prvé řadě sledovalo soulax x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x s dalšími mezinárodně právními závazky České republiky. Při tom vycházelo z předpokladu, že samotný vstup na území není ústavně chráněn. V této souvisxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Vyhoštění ve smyslu protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se ztotožňuje pouze s vyhoštěním podle návrhu zákona.
Návrh zxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kterým byla omezena svoboda pohybu nebo pobytu cizince na území v době jeho legálního pobytu na území a proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xezi důvody pro ukončení pobytu a důsledky tohoto rozhodnutí,
cizinci se nebrání ( v souladu s čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxta... (princip "
non
refoulement).
V návaznosti na uvedené se však jako nezbytnost jeví (vzhledem k čl. 38 odst. 2 Listiny) časové omezení prostoru prx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxému zaručuje právo, aby jeho věc byla projednána...v jeho přítomnosti. Toho důsledkem je, že, v případě "nebezpečných" cizinců nelze postupovat podlx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xředpisu upravujícího přechodný pobyt cizích ozbrojených sil na území.
Návrh zákona svěřuje plnění úkolů v oblasti pobytu cizinců Policii České repuxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxa nebo na vízum. V případech stanovených zákonem může pobývat i bez cestovního dokladu.
Návrh zákona zavádí pobyt přechodný - bez víza, na krátkodobé vxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xzemí České republiky pobývat cizinci, kteří by zde jinak nepobývali, pokud je k tomu nutí důvody na jejich vůli nezávislé - jedná se o pobyt v rámci dočasnx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx na území bude možné prodloužit pouze v případech a za podmínek stanovených návrhem zákona.
Návrh zákona omezuje okruh cizinců, kterým může být udělenx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmínka hlášení jejich pobytu.
Návrh zákona předpokládá, z důvodů stanovených zákonem, vydávání cestovního dokladu České republiky i cizincům.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxných návrhem bude možné zajištění cizince, který má být vyhoštěn.
Návrh zákona obsahuje možnost sankcionovat protiprávní jednání formou správního xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxm smyslu, že vstup do EU by z tohoto pohledu neměl být komplikován. Respektována jsou taktéž příslušná ustanovení Evropské dohody.
Kromě sekundárníhx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx
x xxxxxxxxx
relevantní
aspekty dané problematiky včetně některých aspektů právních.
Při přípravě návrhu zákona byly brány v úvahu následující právní předpisx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtelností "dílčí s výhradou". Návrh zákona předpokládá nerozpornost, pokud jde o vstupní podmínky (doklady, pojištění, prostředky). K okamžiku přijxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxdinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a bydlení cizích státních příslušníků, která jsou oprávněná z důvodů veřejné politiky, veřejné bezpxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx/221/EHS (o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a bydlení cizích státní příslušníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxstat na území jiného členského státu poté co zde provozovali nějakou samostatnou činnost.
Směrnice Rady č.72/194/EHS ze dne l8. května 1972 rozšiřuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíků, která jsou oprávněná z důvodů veřejné politiky, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, na pracovníky využívající práva zůstat na území členskéxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxána až v podmínkách plného členství České republiky v EU.
Směrnice Rady č. 68/360/EHS ze dne 15.10.1968 o zrušení omezení pro pohyb a bydlení pracovníxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxansponována až při členství České republiky v EU.
Směrnice Rady č. 90/365/EHS ze dne 28.června 1990 o právu pobytu pro zaměstnance a samostatně výdělxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxánků mohou být transponována až při členství v EU.
Směrnice Rady č. 93/96/EHS ze dne 29.října 1993 o právu pobytu studentů (393L0096) s předpokládanox xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxáva státního příslušníka členského státu zůstat na území jiného členského státu poté co zde provozoval nějakou samostatnou činnost.
Směrnice Rady 7xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xodnikání a poskytování služeb.
Směrnice Rady 75/35/EHS ze dne 17 prosince 1974 rozšiřující působnost Směrnice č. 64/221/EHS o koordinaci zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm tak, aby zahrnovala státní příslušníky členských států, kteří uplatňují právo zůstat na území jiného členského státu poté, co tam vykonávali samostxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Rady (EEC) č. 1612/68 z 15 října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství, zejména jeho článek 10, upravující právo rodinného příslušníka xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnic ES byly brány v úvahu i další akty ES:
Nařízení Komise č. 1251/70 ze dne 29.června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté, co byxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xednotnou úpravu víz (formát) s předpokládanou slučitelností "převážná s výhradou".
Nařízení Rady č. 2317/95 ze dne 25.září 1995 určující třetí zeměx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxasném stádiu aproximačního procesu zůstává citlivým aspektem problematika bezvízového či vízového styku v relaci k některým státům s tím, že jde v zásxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudního dvora case C-392/95 ze dne 10. června 1997 z toho pohledu, zda v úpravě této materie nedojde k některým změnám.
Rozhodnutí Komise č. 88/384/Exx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx0384) s předpokládanou slučitelností "neslučitelnost s výhradou". Z hlediska cizinecké problematiky aplikace nevyžaduje legislativní změny s tímx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xvahu celkem 17 judikátů Evropského soudního dvora, které byly vydány na základě příslušných aktů ES. Obsah těchto judikátů představuje důležitý intexxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxprávnými či vadnými rozhodnutími. Jejich využitelnost fakticky odráží stupeň slučitelnosti jednotlivých aktů ES.
S ohledem na specifiku předmětnx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xharakter. Jednalo se cca o 40 dokumentů, z nichž lze pro demonstraci zmínit tyto:
Rozhodnutí Rady o pohotovostních a nouzových postupech při vzájemnéx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxvání implementace již přijatých dokumentů týkajících se přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států EU ze dne 22. prosince 1xxx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxse, nezákonného zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí a spolupráce při implementaci příkazů k vyhoštění, ze dne 16. prosince 1996 (396D074xxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xe dne 22. prosince 1995 o harmonizaci prostředků potírání ilegálního přistěhovalectví a ilegálního zaměstnávání a zdokonalování příslušných kontrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxch států (396Y0110 (02).
Doporučení Rady ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (396Y0110 (xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (396Y01919 (06).
U těchto dokumentů obecně platí, že je lze plně (účinně) aplikovat zejména v rovině organizační a věcné až po vstupu xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxky a předpoklady. Aplikační režim těchto aktů a dokumentů III. pilíře fakticky odráží stupeň kompatibility u právních aktů ES upravujících obdobnou mxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xolitiky, týkající se volného pohybu osob - můžeme konstatovat, že předkládaný návrh zákona bude představovat vhodné legislativní podmínky a předpokxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxk) o vízové praxi.
Z hlediska aplikace schengenského acquis, jak předpokládá Amsterodamská smlouva, byla brána v úvahu zejména Prováděcí úmluva ze dxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště k problematice pobytu a víz (Hlava II.) Lze konstatovat, že příslušná ustanovení prováděcí schengenské dohody jsou promítnuta do předkládanxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxvrh předpokládá zavedení institutu dočasného útočiště. Pro orientaci se uvádí, že v roce 1995 činily náklady na jeho úhradu celkem 81 mil. Kč při počtu cxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsné ochrany.
Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy. Pojem cizinec (§ 1 odst. 2) se aplikačně osvědčil a proto se přejímá i do nové právní úpravy.
x x x
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxedkládaném návrhu zákona o azylu. Rovněž tak úprava vstupu a pobytu cizinců, pobývajících na území podle zvláštní právní úpravy upravující přechodný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxžnosti odepření vstupu na území. Podmínky mohou být dále modifikovány mezinárodní smlouvou, která např. může vyloučit podmínku předkládání dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x x
xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xx xxxx x xlediska objektivního modu normativnosti formulováno jako výslovné dovolení (je oprávněn), které je však faktickým podmíněným příkazem a tím i implixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxnárodního práva, které přiznává státům subjektivní právo kontrolovat vstup na své území.
Hraniční přechod (§ 3) byl stanoven tak, aby zahrnoval jak mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení nebo zařízení zřízeného
ad xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxtního vlaku .
Hraniční kontrolou (§ 3) se rozumí zejména kontrola splnění podmínek ke vstupu na území a výstupu z území republiky. Provádí se výhradně nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxístěn přímo na státních hranicích. Povinnost, aby se cizinec po překročení státních hranic bez odkladu podrobil hraniční kontrole nebo po provedení hxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx státní hranici, ale nepostupuje dále tak, aby vůči němu mohla být provedena hraniční kontrola prováděná na území. Je totiž nutné brát v úvahu, že řada hrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xak, aby byl zajištěn bezproblémový pobyt cizince na území České republiky. Zajištění ubytování jiným způsobem ( § 5 písm. a) bod 5) lze prokázat např. obxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxění. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které mají zdravotní pojištění zajištěno jiným způsobem, např. osoby s povoleným pobytem na území jsou pojxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy.
K § 7 a 8
Nově se zavádí institut dočasné ochrany, které se přiznává cizincům v tísni. Tomuto institutu musí odpovídat zvláštnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxzena z vládou uvolněných finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ( § 181 písm. b/).
S ohledem na účel dočasné ochrany se zaváxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxí vstupu na území se přihlédlo k poznatkům a požadavkům aplikační praxe a k mezinárodním aktům.
Úvaha policie (§ 9 odst. 2), zda odepře vstup cizinci, je xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxí jeden den a platnost jeho cestovního dokladu končí za 60 dnů). Přitom přihlíží zejména k dopadům do soukromého a rodinného života.
Z rozhodnutí Evropxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v níž cizinec žije. Např. Evropský soud uvádí, že "soukromý život" zahrnuje tělesnou i morální integritu osoby i pohlavní život (26. března 1895, Série xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xztahů, ale taktéž "právo jednotlivce navazovat a rozvíjet vztahy se sobě podobnými" (Niemetz, 16. prosince 1992, A.251 B, § 29).
Ochrana rodinné živoxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xteré i bez společného soužití zakládá skutečný rodinný život. Článek 8 v předchozím odstavci uvedené úmluvy předpokládá existenci rodiny, která, jexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xití. Rodinný život mezi rodičem a jeho dítětem nekončí rozvodem manželského páru.
Stát není povinen vpustit cizince na své území, aby tam vytvořil novx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa na rodinný život.
Zvláštní podmínky pro odepření vstupu jsou stanoveny, s ohledem na jejich specifické postavení, pro cizince, kteří xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxování jsou stanoveny tak, aby bylo možné po cizince požadovat předložení takové částky, která zajistí náklady spojené s vycestováním do, předpokládá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxtu.
Vedle možnosti prokázat prostředky k pobytu předložením peněžní hotovosti, se v návaznost na stále více se rozšiřující formu placení elektronicxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K § 13
Ustanovení vymezuje prostředky k pobytu. Jejich výše je stanovena tak, aby byl zajištěn standardní způsob pobytu cizince na území. Oproti sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxška Ministerstva vnitra č. 228/1995 Sb.) Nově použité řešení -životní minimum- zabezpečí valorizaci výše nezbytných prostředků k pobytu. Návrh zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx je doklad, který slouží pro potřeby aplikační praxe. Tuto průvodku je cizinec povinen vyplnit na požádání Policie České republiky v průběhu hraniční kxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm zákona, může být použita jako nosič pro udělení víza,např.u dočasné ochrany, přicestuje - li cizinec na státní hranice bez cestovního dokladu. Hranixxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cizince k pobytu na území. Pozvání je závazek zvoucí osoby, že zajistí úhradu nákladů spojených s pobytem pozvaného cizince na území. Ověřování pozvánx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvody odepření pozvání jsou stanoveny tak, aby zamezily pobytu cizince, jehož pobyt na území je nežádoucí
Upravuje podmínky přechodnéxx xxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxěna buď na území České republiky nebo mimo toto území, v některých případech prováděna není. Dále bere v úvahu případy narození cizince na území.
K § 1x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou) a pobyt na krátkodobá víza nebo dlouhodobá víza.
Druhy víz dosud upravovaly interní předpisy Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
Vymezeny jsou případy, kdy lze na území pobývat bez víza. S ohledem na specifičnost některých druhů pobytů (např. v průběhu výkonu trestu odnětí svoboxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxím pobytu k důvodu, pro který má být pobyt ukončen. Nebude možné např. ukončit pobyt za spáchání nezávažného dopravního přestupku. Naopak toto opatřenx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxje se na žádost cizinci, který již pobývá na území. Bude možné jej udělit též bez žádosti (z moci úřední), např. při správním vyhoštění.
K § 22 a 23
Průjxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxubliky Německo, a Francie týkající se postupného zrušení kontrol na společných hranicích ze dne 19. června 1990. Jednosměrné umožňuje pouze jeden průxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se udělují na diplomatické misi nebo konzulárním úřadu, a to zpravidla pracovníkům kamionové, autobusové dopravy. Mohou být výjimečně udělena na hraxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xetištní vízum je specifickým druhem víza, který opravňuje cizince k pobytu na území v souvislosti s leteckou dopravou. Bylo zavedeno v návaznosti na skxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxě nepředvídané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x x xx xx xx
xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxiku a pobývat na jejím území,zejména za účelem turistiky, návštěvy příbuzných, krátkodobého zaměstnání (sezónní brigády, stáže),léčení, studia a pxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxárním úřadu v zahraničí. Návrh vytváří možnost v případech hodných zřetele podat žádost na hraničním přechodu.
Podmínkou udělení víza za účelem zaměxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xmlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 227/1993 Sb., o vzájemném zaměstnávání občanů) nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpod., pokud výkon jejich práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce.
Úhradou zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxx xx dnů nahrazuje dosavadní institut povolování dlouhodobého pobytu. V jeho rámci bude umožněno dlouhodobé zaměstnání, podnikání, studium, resp. jakýxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxo mise vízum vyznačuje.
K jeho udělení se vyžaduje větší rozsah náležitostí než u ostatních víz (např. doklad prokazující dlouhodobý účel pobytu, přexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxdle § 32). Dobu platnosti tohoto víza, popř. dobu pobytu, byla-li stanovena, vzhledem k účelu pobytu, kratší, než je doba platnosti, lze prodloužit v prxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxoštěním vytváří možnost ukončit předčasně pobyt cizince na území.
Důvody pro zrušení platnosti víza za účelem strpění pobytu byly stanoveny v návaznxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxe.
Vízum za účelem strpění pobytu bude udělováno v případech, kdy bude objektivně vyloučeno vycestování cizince (např. je dlouhodobě upoután na lůžkx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxx xoto vízum uděleno cizinci, v případě překážky vycestování -např. mu hrozí ve státě, kam má vycestovat mučení, či nelidské zacházení.
K § 40 - 48
Nově xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xchranu rozhodne o jejím poskytnutí. Úhradu nákladů spojených s pobytem nese stát, pokud cizinec nemůže tyto prostředky k pobytu hradit sám.
Dočasná oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i příbuzným cizince, i když nesplňují podmínky pro její přiznání.
Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření uložená cizinci pobývajícímu v rámci dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxce nákladů spojených s poskytováním dočasné ochrany, za cizince s trvalým pobytem.
Ustanovení § 47 vytváří předpoklad pro zapojení se Úřadu Vysokého xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxt a výsad podle mezinárodního práva, jejichž pobyt bude považován za pobyt přechodný po celou dobu přidělení. V daném případě není rozlišován tzv. pobyx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svěřena tomuto ústřednímu správnímu úřadu.
Může se jednat o jakýkoliv druh víza podle tohoto návrhu zákona označený za vízum diplomatické nebo vízum xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx x xx
xxxx xxxt návrhu upravuje společná ustanovení k vízum.
K § 51
Definice víza byla převzata z rozhodnutí tzv. Vídeňské skupiny Rady Evropy č. 29 ze dne 20. 5. 199x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxbytu na území. Návrh zákona u některých typů víz nepředpokládá prodlužování doby jejich platnosti (krátkodobá víza).
K § 52
Ustanovení dovoluje zx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zkrátit dobu platnosti víza.
K § 53
Žádost o udělení víza bude možné v zájmu ochrany České republiky, mimo několika výjimek stanovených v návrhu, poxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx je obsahově vymezena tak, aby umožňovala její řádné posouzení. Rozsah požadovaných údajů vychází z obdobné praxe vyspělých států.
K § 55
V zájmu obxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx republiky, např. v případě návštěvy na základě pozvání státní instituce, upustit od předkládání náležitostí k žádosti o udělení víza. Jedinou výjimkxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xtanoveny na základě poznatků aplikační praxe. V případě důvodů podle § 56 odst. 2 může policie udělit vízum, i když bude shledán důvod pro jeho neuděleníx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxucímu cizinci".
K § 58
Ustanovení zakládá obecné zmocnění pro vyznačování víz. S výjimkami stanovenými návrhem zákona, např. v případě udělení víxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx víza. V některých případech by vyznačení víza do cestovního dokladu bylo v rozporu se zájmem žadatele (mohlo by být překážkou pro udělení víza jiného stxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxadší 15 let nemusí mít vlastní cestovní doklad či vlastní vízum, pokud cestují se svým zákonným zástupcem. Proto se v § 59 umožňuje vztáhnout platnost víxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx území České republiky. V zájmu vyloučení předčasných či naopak pozdních podávání žádostí se stanoví lhůta, během které je cizinec oprávněn podat žádoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé důvody, končí oprávnění až čtvrtý pracovní den po zániku uvedených důvodů.
K § 61
Důvody pro zrušení platnosti krátkodobého víza byly stxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxedá, za předpokladu, že by důsledky spojené se zrušením platnosti víza byly nepřiměřené k důvodu, pro který lze platnost víza zrušit. Toto řešení umožnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xda porušení povinnosti je natolik závažné, aby byla zrušena platnost víza.
K § 62
Ustanovení vytváří předpoklad pro zánik víza ze zákona,včetně vyxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxpadě pobytu v zahraničí bude vysvětlení podávat diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu. Při pobytu na území toto vysvětlení podá policii.
K § 64
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxladě uděleného povolení k pobytu a možnost trvalého pobytu ze zákona.
Povolení k pobytu umožňuje nejvýhodnější druh pobytu cizinců na území České repxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxz o povolení k pobytu.
K § 65
Bez "čekací lhůty" může o povolení k pobytu požádat pouze cizinec xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxmžité přiznání povolení k pobytu cizinci, je-li to v zahraničně politickém zájmu České republiky. V zájmu zajištění souladu s Úmluvou o právech dítětex xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xepubliky cizincem. Vzhledem ke skutečnosti, že podle § 3a zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky "dítě, jehož alespoň jedex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xoliko možnost, aby o trvalý pobyt mohl požádat cizinec, který osvojí státního občana České republiky. Úprava podle bodu 7. reaguje na možnost, že v něktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xiným cizincem, kterému již povolení k pobytu bylo uděleno, po osmi letech nepřetržitého pobytu. Tato lhůta vychází z potřeby dosáhnout nezbytného stuxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxdý cizinec může požádat o povolení trvalého pobytu na území po deseti letech nepřetržitého pobytu na území. Délka deseti let byla zvolena s ohledem na vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, započítávána doba pobytu za účelem studia.
K § 69
S výjimkou dvou skupin cizinců bude možné v souladu s trendem sledovaným tímto návrhem podávat žáxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání na území k pobytu za jiným účelem.
Náležitosti vyžadované podle § 70 k žádosti o povolení k pobytu jsou nezbytné pro posouzení možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxní přichází v úvahu, jestliže cizinec nepožádá o přiznání azylu např. z důvodů strachu podle návrhu zákona o azylu.
K § 71
Ustanovení konkretizuje dxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x x xx
Ustanovení vymezuje požadavky na náležitosti tak, aby umožnily objektivní posouzení žádosti o povolení k pobytu
K § 73 a 74
Platnost povolení k poxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xobytu stanovena pevnou dobou platnosti, kterou lze prodlužovat. Doba platnosti však může být zkrácena v návaznosti na platnost cestovního dokladu. Pxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxů.
K § 75 a 76
Na základě uděleného povolení k pobytu se umožní cizinci, aby přicestoval do České republiky na vízum za účelem převzetí povolení k pobyxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xohoto povolení
K § 77
Ustanovení vymezuje den vzniku trvalého pobytu na území (výjimečný postup platí pro děti svěřené do náhradní výchovy rodinné xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxpovídají důležitosti tohoto povolení a vycházejí z požadavků aplikační praxe.
K § 79
Ustanovení vymezuje důvody zániku platnosti povolení k pobyxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxažné, že nelze připustit možnost správní úvahy při jejich naplnění. Zánik manželství do 5-ti let trvalého pobytu má předcházet "fingovaným sňatků", sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtických dopadů rozdělení rodiny s důvody, pro které trvalý pobyt zanikne, např.
judikát
č. A l38/l988. Ochrana proti "fingovaným sňatků" vychází i z pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxx
xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx povolení k pobytu zrušit považovat za přiměřený k důsledkům tohoto zrušení.
Pobyt cizince, jemuž bylo zrušeno povolení k pobytu se ukončí rozhodnutíx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxad vydávaný i podle dosavadní úpravy, který se jako takový osvědčil. Průkaz osvědčuje, vedle oprávnění pobývat na území i totožnost obdobně jako občanxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výměny tohoto průkazu.
Z pořádkových důvodů se stanoví lhůta, během níž je cizinec oprávněn požádat o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území. Ustanovení je koncipováno tak, aby umožnilo této kategorii cizinců bezproblémovou integracx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxhoto druhu trvalého pobytu se vytváří předpoklady pro zánik oprávnění k trvalému pobytu ze zákona. V těchto případech nebude policie vydávat správní rxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnem dočasně upraven pobyt ze zákona. V rámci tohoto pobytu ze zákona pak lze tomuto cizinci legalizovat pobyt formou některého z druhu pobytu podle návrxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxak v případě narození cizince cizinci s povolením k pobytu (s právem na trvalý pobyt) narozenému cizinci trvalý pobyt ze zákona nepřiznává.
Pozn.: Podxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtně prokázání otcovství.. podle § 4) nebo
b) jsou-li rodiče bezdomovci, alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím úxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxky dnem právní moci o osvojen
Podle §5 cit. zákona je fyzická osoba mladší 15 let nalezená na území České republiky státním občanem České republiky, poxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx cizinec vycestoval ještě v době povoleného pobytu. Předpokládá se provedení hraniční kontroly cizince. Důvod pro odepření pobytu má vyloučit nežádoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxvání lze uskutečnit, obdobně jako při vstupu, pouze přes hraniční přechod. Zákon připouští možnost překročení státních hranice i na jiném místě, pokux xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x haváriích).
Nově je zavedena povinnost související s překračováním státních hranic v místech, kde hraniční přechod není umístěn přímo na státních hxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxit státní hranici, je stanovena na základě požadavků praxe.
Odepření vycestování bude možné pouze na základě hodnověrného poznatku. Z hlediska zdroxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxtu, který je uskutečňován na vízum, stejně tak jako 30 denní lhůta u pobytu, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xaproti tomu ohlašovací povinnost se nebude vztahovat na okruh cizinců stanovených mezinárodní smlouvou (např. Dohoda mezi členskými státy Severoatxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxosti jsou vyloučení i cizinci, kterým zajišťuje ubytování Ministerstvo vnitra- dočasná ochrana, ale i další okruh cizinců - např. cizinci ve výkonu trxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxnců na území.
K § 99 až 102
Návrh zákona specifikuje osobu ubytovatele a stanoví příslušné povinnosti, které přiměřeně, s ohledem na specifika pobyxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxlem je ten, kdo ubytovává za úhradu nebo současně ubytovává více než pět cizinců (nevztahuje se na cizince, kteří jsou k ubytovateli v příbuzenském vztaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxa než pouze finanční.
Nově se rovněž upravuje možnost digitalizovaného počítačového plnění povinnosti hlášení pobytu cizinců ubytovatelem, které xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
Ustanovení přejímá z dosavadní úpravy osvědčené povinnosti a je doplněno o některé nové povinnosti, které si vyžádala praxe (např. povinnost chránit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a pořizování obrazových záznamů).
K § 104
V zájmu omezení množství cizinců, kteří jsou na území dopravení bez příslušných dokladů se ukládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobytu cizince se ukládá povinnost vazebním věznicím nebo věznicím informovat neprodleně o ukončení pobytu cizince v tomto zařízení.
K § 106
Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xalší povinnosti nezbytné pro bezproblémovou aplikaci návrhu zákona. Zásadní povinností pak v tomto případě je povinnost osoby, která pozvala cizincx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxlovým odstupováním od závazku v průběhu pobytu pozvaného cizince se zakládá možnost odstoupení od závazku pouze v případě, kdy pozvaný cizinec nepobýxx xx xxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxemí, a základní požadavky na tyto doklady.
Doklady podle § 108 odst. 1 písm. a) se rozumí cestovní doklady, které Česká republika uznala mezinárodní smxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xe rozumí doklady, které nemusí být příslušným orgánům předem známé, avšak na základě znaků obsažených v těchto dokladech je možné je uznat za cestovní dxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnoví na 180 dnů z důvodu vytvoření časového předpokladu pro získání příslušného víza pro vycestování a též z důvodu požadavků uplatňovaných ze strany nxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxí v rámci strpění pobytu odpovídá době platnosti víza uděleného za účelem strpění pobytu.
Návrhem zákona se zavádí nový druh cestovního dokladu České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdloužení platnosti dosavadního cestovního dokladu, případně si opatřit nový cestovní doklad (např. pro rozpad státu, dočasný ozbrojený konflikt) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx doklad totožnosti). Cizinecký pas představuje obdobu cestovního pasu občanů České republiky.
Cestovní průkaz totožnosti bude vydáván k vycestováxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx může být vydán k vycestování dětí ponechaných na území z důvodů např. hospitalizace. Nově bude cestovní průkaz totožnosti vydáván cizincům, kterým byxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx cestovní průkaz totožnosti cizincům, kteří s cílem bránit vyhoštění např. zničí vlastní cestovní doklad.
K § 115
Důvody pro odnětí cestovního dokxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxné. Závazkem se pro účely odnětí cestovního dokladu rozumí jakýkoliv závazek, který má peněžní charakter, za podmínky, že byl nařízen výkon rozhodnutx xxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx zvolena zejména s ohledem na důvod podle písmena e) - podoba.
K § 117
V aplikační praxi se množí případy, kdy cizinec se prokazuje cizím dokladem jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávněného nakládání s cestovními doklady navrhuje možnost zadržení takového dokladu.
K § xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx 4 Protokolu č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se vylučuje se možnost hromadného ( přesněji řečeno kolektivního) vyhoštění cizixxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxské smýšlení nebo stejná státní příslušnost. Návrh respektuje požadavek individuálního posuzování každého případu.
Právní fikce
pobytu v případx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxudu proti správnímu rozhodnutí
K § 119 a 120
Návrh zákona rozlišuje mezi správním vyhoštěním z přechodného pobytu a správním vyhoštěním z trvalého xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxožení tohoto trestu se jeví jako ústavně nevhodné, aby obdobné rozhodnutí učinil správní orgán.
Řízení o správním vyhoštění bude probíhat podle spráxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí o správním vyhoštění, byla stanovena podle závažnosti jednání cizince. Tam, kde je to vhodné je připuštěna úvaha policie omezená požadavkem přiměřexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxí a se státem, jehož je státním příslušníkem, jej ve skutečnosti nic nespojuje. Z rozhodnutí Evropského soudu lze dovodit, že respektování rodinného žxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxmí. Zákon však v zájmu odstranění tvrdosti dovoluje v mimořádných případech umožnit vstup na území v době této platnosti. Na základě úvahy policie lze pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgánem.Úvaha policie je limitovaná nutností posoudit přiměřenost mezi důvodem pro správní vyhoštění a důvodem pro udělení víza nebo povolení vstupu. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxpadu pak rozhodne o povolení vstupu. O každém případu nepovolení vstupu se pro účely kontroly musí sepsat záznam.
Další možností zmírnění tvrdosti záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxávním vyhoštěním cizince.
K § 124 - 129
Ustanovení vymezuje podmínky zajištění cizince za účelem správního vyhoštění a za účelem předxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxízení, v němž je cizinec zajištěn, je povinno jeho žádost neprodleně odeslat (§ 146).
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxy byl cizinec zbaven svobody i rozhodnutím policie, pokud se toto opírá o zákon. Návrh zákona stanoví jak důvody zajištění, tak způsob zajištění. Soulax xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné (§ 188 nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxahuje na tento případ (cizinec nebyl zatčen za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu...).
Sxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxn do Zařízení, které je vytvořeno pro ubytování zajištěných cizinců. Podle "nebezpečnosti" cizince bude umístěn buď do části se zmírněným režimem zajxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xspokojovat své kulturní potřeby , přijímat návštěvy atd. Zaručena je i péče o zdraví.
K obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti v zařízení může policxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtne zdravotní péče v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.
K § 152 a 153
Úpravu průvozu cizince přes území České republiky si vyžádaly mezinárxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné s průvozem hradí ten, kdo o průvoz žádá.
K § 154 a 155
Obdobně, jako je tomu i v jiných státech, vytváří se kategorie cizinců, jejichž vstup na území Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí, anebo cizinec, zařazený do evidence nežádoucích osob z důvodu podle § 154 odst. 2. Pojem nežádoucí osoba je právně novým pojmem.
S ohledem na závažné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto zařazení a důsledky tohoto zařazení. Policie má za povinnost přezkoumávat důvody, které vedly k zařazení cizince do uvedené evidence, popř. požáxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
x x xxx x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxprava cizince bez dokladů opravňujících ke vstupu na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xoznatků praxe. Ustanovení o odpovědnosti dopravce se nevztahují na dopravu cizinců, kteří vstupují na území s úmyslem požádat zde o azyl. Podmínky jejxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxelných valorizací. Řešení tak umožní zachovat stále reálnou výši pokuty.
Pro úplnost se uvádí, že připravovaná novela zákona o přestupcích si mj. klaxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxhateli přestupku.
Hlava XV
K § 158 až 160
Úprava informačních systémů, vedle jejich vymezení, dále stanoví, kdo je oprávněn k poskytování údajů uxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, se úprava částečně od tohoto zákona odchyluje (omezení rozsahu údajů poskytnutých cizinxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx
x x xxx x xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xůsobnost jednotlivých útvarů policie pověřených plněním výkonu státní správy v oblasti pobytu cizinců.
K § 167
Ustanovení vymezuje oprávnění poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy v souvislosti s udělováním víza za účelem dočasné ochrany a s prohlašováním víza za neplatné. V prvém pxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx doklady). Ve druhém případě se jedná o opatření, které umožní ztotožnit v případě přicestování na jiný cestovní doklad (přicestování pod jiným jménemxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvádí mimo místa, kde se provádí hraniční kontrola.
Část řízení podle návrhu zuákona bude realizována mimo působnost zákona č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrůkazu o povolení k pobytu nebo zrušení platnosti povolení k pobytu, o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xříspěvku. Správní řád bude tedy užit tam, kde může dojít k zásahům do práv zásadnější povahy.
K § 169
S ohledem na specifika státní správy v oblasti poxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxobní účasti by bylo nepřiměřenou zátěží pro cizince.
K § 171
Ustanovení, v souladu s Listinou základních práv a svobody, vylučuje z možnosti soudníxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odlišnosti oproti obecné úpravě žaloby proti správnímu rozhodnutí.
Odkladný účinek žaloby se přiznává toliko žalobě proti rozhodnutí o správním vyxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xhledem na odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění by bylo potřeba novelou občanského soudního řádu uložit soudu, aby o této žalobx xxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxžování platnosti průkazu o povolení k pobytu.
Nebyl shledán aplikační důvod, pro který by cizinec s trvalým pobytem musel mít po dobu tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxodní smlouvy se může České republika zavázat k postupu, který bude odlišný od postupu podle tohoto návrhu. Protože vytváří zákonný předpoklad přednosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxnám cizinců.
K § 177
Ustanovení vymezuje, co se rozumí totožností pro účely tohoto návrhu.
K § 178
Pro účely tohoto návrhu se vymezuje způsobiloxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxodně právními závazky České republiky se do návrhu zahrnuje úprava překážek vycestování. Jedná se o ustanovení, které zabrání nucenému vycestování cxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxření tak, aby bylo eliminováno riziko zneužívání tohoto institutu.
V případech, kdy vláda České republiky rozhodne o zrušení vízové povinxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s běženci ze zaniklé Socialistické federativní republiky Jugoslávie). Zákon stanoví podmínky v jejichž rámci může o poskytnutí dočasné ochrany vládx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K § 182
Hraniční přechody jsou určeny k různým účelům. Proto se jeví se jako nezbytné stanovit seznam a účel těchto přechodů předpisem, kterým však nexxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxl zajištěn bezproblémový přechod ze současné na novou právní úpravu.
Dosavadní rozhodnutí vlády o zrušení vízové povinnosti (např. vůči USA, Kanaděx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxného podle § 181.
V souvislosti s novým pojetím návrhu zákona je potřeba novelizovat zákon o Policii České republiky, zákon o spráxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
x x xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xprávněna rozhodnout za zákonem stanovených podmínek o zajištění cizince. V § 124 odst. 3 se zakotvuje právo zajištěného cizince podat návrh na řízení, x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xchranu vyplývá z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která v čl. 5 odst. 4 stanoví, že "Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jinýx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxobody nezákonné.".
Navrhuje se novelizací občanského soudního řádu stanovit specifická pravidla pro toto soudní řízení. Na toto řízení nelze bez zvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxt skutečnost, že o zajištění bylo vydáno správní rozhodnutí. Nelze však postupovat ani podle části páté občanského soudního řádu (správní soudnictvíxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxit tak, že jí bude podléhat jak kontrola zákonnosti rozhodnutí o zajištění, tak i plnění zákonem stanovených podmínek pro trvání zajištění. Cizinec buxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxrávněn se návrhem domáhat rozhodnutí o propuštění na svobodu, bude-li mít za to, že zákonem stanovené podmínky pro trvání zajištění pominuly a zajištěxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxálním urychlením, současně však musí umožňovat, aby soud rozhodoval na základě náležitě zjištěného skutkového stavu.
Bude-li podán návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xokud dospěje k závěru, že rozhodnutí o zajištění bylo vydáno správně, návrh cizince zamítne, v opačném případě rozhodnutí o zajištění cizince zruší a zxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo zajištění a rozhodnutí o zajištění bylo vydáno v souladu se zákonem, tyto podmínky však v mezidobí pominuly.
ČÁST šestá
K § 189
Návrhem bude zrušexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR