LIT166182CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx vnitra v zastoupení
Mgr.
Daniel
Herman,
ministr kultury
Obecná část
I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předloxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx Definice problému
Návrh vychází z analýzy právního a skutkového stavu, jejímž výsledkem je potřeba nově upravit postavení a organizaci Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxavy nastaly v oblasti právní i věcné. Jedním z příkladů může být zákon č. 362/2003 Sb., na jehož základě byla ze zákona č. 238/2000 Sb. vypuštěna úprava pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvení a působnosti hasičského záchranného sboru v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kdy z tohoto zákona zbylo „torzo“ několika ustanovení. V tomto směru je nutné provést zásadní změnu právní úpravy zakotvení hasičského záchranného sbxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xa zásady uvedené v legislativních pravidlech vlády je zvolena cesta nového právního předpisu. Kromě úprav pravomocí a působností hasičského záchranxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxké republiky. K nejzásadnějším patří především:
-
usnesení vlády ze dne 1. prosince 2004 č. 1203 k Informaci o Závěrech analýzy bezpečnostního sysxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxné aktualizace.
Tyto nelegislativní dokumenty nastínily vývoj v oblasti bezpečnosti a k jejich realizaci je nezbytné určité přenesení uvedených xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxjící pro danou realizaci v právním předpise. Dalším důvodem, který vede k nezbytnosti nové právní úpravy, je obecný společenský vývoj, vývoj v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xejichž řešení se stalo aktuální s přípravou nového právního předpisů. V případě, kdy by nedošlo k uvedeným krokům, není vyloučeno, že by pozice hasičskxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.. Jedná se konkrétně o čl. 3, který stanoví, žx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxného systému je potřeba vycházet a stanovovat v příslušných právních předpisech potřebné
kompetence
k výkonu této povinnosti. Současné znění zákonx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxmpetence
nemají odpovídající právní základ a je potřeba je v současné době jednoznačně definovat. Jedná se zejména o vazbu na finanční náklady spojenx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úpravu některých dílčích problematix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a řízení, povinnosti, oprávnění a prostředky příslušníka hasičského záchranného sboru. Tato právní regulace rovněž ukládá některé povinnosti i zamxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxžebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přestala být součástí zákona č. 238/2000 Sb. významná část upravující problematiku služebně právxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xako úpravu, která již nevyhovuje požadavkům kladeným na právní úpravu (nejen) veřejných sborů. Potřebné změny nelze efektivně dosáhnout dílčí novelxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostředí pro účinné plnění bezpečnostní funkce státu.
V dosavadní platné právní úpravě, ačkoli se jedná o úpravu statusu veřejného sboru, absentujx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxíštěnost.
1.4. Identifikace dotčených subjektů
Adresátem předmětné právní regulace jsou zejména příslušníci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx buď zcela, nebo zčásti začleněny do odřadu civilní obrany, který je určen k plnění úkolů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Adresátem předměxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtejnokroj s odlišujícím označením. Návrh právní úpravy zachovává možnost spolupracovat a navazovat další vztahy, ukládat v rámci bezprostředního zxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy při záchraně osob. Specifickým adresátem jsou právnické osoby nebo podnikajícx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx x x x xřináší prospěch osobám, které musí používat zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxškození nelze považovat právní úpravu zajišťující ochranu názvu hasičského záchranného sboru a ochranu symbolů hasičského záchranného sboru).
1xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvou koncipovanou přehledně a systematicky správně. Tato úprava bude obsahovat právní řešení, jež stávající právní úprava neobsahuje. Na základě anaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx zásadní problém, který nová právní úprava řeší, lze označit zejména problematiku práce s informacemi. Přehlížet však nelze ani celou řadu dílčích proxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xhroženo například veřejné zdraví, úprava tohoto druhu přispěje k rychlé realizaci nezbytných opatření bez nutnosti složitě zkoumat, zda se při plněnx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti státu tvoří významnou část návrhu „organizační součást“, která je připravována k plnění úkolů pro dobu ohrožení státu nebo válečného staxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xakonzervuje stávající právně již nikoli optimální stav. Absentovat bude řádná úprava celé řady právních institutů, které lze považovat za významné z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxny bude zachován dosavadní právně nikoli optimální stav, kdy absentují odpovídající pravidla například pro práci s informacemi, plnění mimořádných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnění pro činnost na svěřeném úseku. Dojde tedy k zakonzervování tohoto právně i věcně ne zcela vyhovujícího stavu.
Varianta č. 1 - novelizace dosavadnx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxe s informacemi). Dosažení optimálního stavu by však vyžadovalo provedení legislativních zásahů (zpřesnění a doplnění) v takovém rozsahu, že se jeví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgislativních cílů však při využití úpravy
de lege lata
jako nosiče změn, není fakticky možné. V rámci této varianty by totiž byla předložena v podstatě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxou této varianty je, že umožňuje převzít to, co se v dosavadní právní úpravě osvědčilo, v řadě případů však nutně toliko v modifikované podobě. Současně xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxadů a přínosů
Všechny tři varianty s sebou nesou stejné, tedy nulové, náklady. Poslední z těchto variant (nová právní úprava) však vytváří předpoklax xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s dalšími variantami, shledány nebyly.
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.2 Náklady (přímé – plynoucí přímo ze splnění povinnosti stanovené pxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdy
Varianta 1
Žádné přímé i nepřímé náklady oproti úpravě
de lege lata
.
Varianta 2
Žádné přímé i nepřímé náklady oproti úpravě
de lege lata
.
3.xx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxes.
Varianta 1
Představuje dílčí přínos v podobě právní úpravy, která na rozdíl od varianty 2. bude předložena v podobě novelizačních bodů.
Varixxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxladě uvedeného bylo rozhodnuto předložit zcela novou právní úpravu statusu hasičského záchranného sboru a jeho příslušníků a zaměstnanců.
3.4 Vyhxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xdstranit dílčí problémy. Odstranění všech problémů by znamenalo předložení v podstatě nové právní úpravy, avšak nikoli ve formě souvislého normativxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxzhodování jsou zavedeny odpovídající standardy a kritéria, podle kterých se bude postupovat. Návrh zákona současně nevylučuje aplikaci obecných prxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxeré subjekty.
Návrh zákona podle varianty 2. byl připravován tak, aby odstranil některá problematická řešení dosavadní právní úpravy. Jedním z cílů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xeagovat na případy, kdy by tato právní regulace nebyla respektována, formou správního postihu. Přitom reflektuje i možnosti, které dává právní řád (nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a není důvod, proč jej měnit.
Hasičský záchranný sbor jako celek nebude vykonávat státní správu. Tu návrh zákona ponechává na organizačních částech txxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hasičský záchranný sbor, resp. jeho organizační součásti vystupují.
Úprava zachovává současné postavení i organizační uspořádání hasičského zácxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxánit životy a zdraví obyvatel a zvířat a také majetek před požáry a poskytovat kvalifikovanou profesionální pomoc při mimořádných událostech, které vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy, ale také na úseku ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení nebo civilního nouzového plánování. Hasičský záchrxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxubliky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Návrhem zákona nejsou dotčeny úkoly, které plní hasičský záchranný sbor podle jiných právních předxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-
zákona č. 133/1985 Sb., o požáxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zákona neřeší otázky spojené se sluxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho specifických úkolů (např. při rozšíření počtu služebních míst nad rámec schválené systemizace).
Návrh zákona si ponechává svou roli významnéhx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx a zákon č. 240/2000 Sb.
Návrhem zákona a v něm uvedenou kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky při ochraně života a zdraví, životníxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx doporučené varianty a vynucování
Za implementaci doporučené varianty bude odpovědné Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského zácxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxentaci budou hrát významnou úlohu i krajská ředitelství hasičského záchranného sboru a záchranný útvar. V souvislosti s implementací nebyla identifxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxávní celky.
5.1 Vynucování
Z hlediska úpravy vynucování navazuje zvolená varianta na dosavadní právní úpravu. Sankčně zajišťuje úpravu, která jx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxru, která navazuje na hmotněprávní regulaci této problematiky. Sankci lze uložit jak fyzické osobě (přestupek), tak právnické nebo podnikající fyzixxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxičského záchranného sboru v souladu s úkolem zkoumat společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzovat dosahované výsledky a činit opatxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xílem zkoumání je potvrdit, že principy právní úpravy jsou stále účinné nebo tyto zlepšit, přehodnotit anebo zrušit. Z hlediska přezkumu účinnosti regxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxx xrávní úpravy nedošlo ke konzultacím zaměřeným k tomuto obsahu. Návrh zákona byl projednán s odborovými orgány a také podroben posouzení v rámci Hasičsxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xegulovat. Právní úprava se jako celek shoduje se známou dobrou praxí. Postupy, procesy a sankce jsou v porovnání se stávající právní úpravou přiměřenéx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxření
kompetence
orgánu veřejné správy. Příkladem může být nově založené plnění mimořádných úkolů, kdy tento veřejný sbor k jejich plnění přistupuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu orgánem veřejné správy není za daných podmínek možné a tento orgán o takovx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxchranného sboru a hrozí nebezpečí z prodlení.
Úprava obsažená v návrhu zákona splňuje předpoklady efektivní implementace. Úprava obsažená v návrhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvědnost dotčených orgánů. Tato odpovědnost je koncipována tak, aby vyloučila pozitivní či negativní kompetenční spory. Pravomoci jsou stanoveny na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa/ za konkrétní rozhodnutí /například faktický pokyn/.
Návrh zákona neobsahuje úpravu, která by vylučovala možnost účinné obrany proti nesprávnémx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xádných a mimořádných opravných prostředků včetně prostředků dozorčích platí obecný režim jejich aplikace. Návrhem právní úpravy není dotčena ani moxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo v zákoně o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Návrh zákona neobsahuje procexxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxedek.
Návrh zákona dostatečně konkrétně a srozumitelně nastavuje systém odpovědnosti za plnění úkolů. Návrh nevylučuje aplikaci obecných kontrolxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodovací strukturu. Generální ředitelství mj. plní úkoly správního úřadu v oblastech spadajících do působnosti hasičského záchranného sboru a nadřxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvní úpravy obsažené v jiných právních předpisech (například v zákoně o požární ochraně).
Z koncepce návrhu zákona plyne, že převážná část zásahů do prxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx narušené hodnoty), například otevření uzavřených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxení apod., jehož musí adresát pokynu uposlechnout, např. výzva nevstupovat na příslušníkem určené místo.
Návrh zákona nepředpokládá zveřejňování xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxokládá založení úpravy, která by vyžadovala realizaci správního řízení. Převážná část rozhodovací agendy je zakomponovaná do jiných právních předpxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxním z hlediska posouzení, zda došlo či nedošlo k protiprávnímu jednání. Rozhodování podle návrhu zákona nepředpokládá specifické odborné znalosti.
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu zveřejňovány i případné výklady nebo dotazy na tuto právní úpravu.
Závěrem lze konstatovat, že návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České repuxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnost identifikovaná v rámci RIA je fakticky nulová, nelze ani v tomto kontextu předpokládat zvýšené korupční riziko. Obecně se bude jednat o právní přexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto směru se tedy nejedná o právní úpravu, která by měla mít za následek neadekvátní provázání například s politickou sférou nebo podnikatelským proxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní těchto osob. Připravovaný zákon je s ohledem na rozsah kompetencí jasně navázán na zákon o služebním poměru a zákoník práce.
U navrhovaného zákona xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxy s ústavním pořádkem ČR
Návrh zákona neobsahuje úpravu, která by vyžadovala hodnocení souladu s předpisy Evropské unie. Pro úplnost se však uvádí, žx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství; rozhodnutí Komisx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxsažený v tomto návrhu zákona, je v jednotlivých zemích řešen odlišným způsobem.
Oblastí nepřímo dotčenou právem Evropské unie je problematika linky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronických komunikačních sítí a služeb (směrnice o univerzální službě), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. listopxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který nejlépe vyhovuje národní organizaci tísňových systémů. Na takové volání se musí odpovědět a musí se vyřídit alespoň tak rychle a účinně, jako v pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxlovně stanoví, že operační a informační středisko, které mj. plní úkoly operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, je pxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxcích lze konstatovat slučitelnost jednotlivých návrhů.
Z hlediska zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů považujeme návrh za soulxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxu s předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu.
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (napříkxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000). Mezinárodní spolupráce v předmětné oblasti je rozvíjexx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxstrofách a velkých haváriích“. Návrh je souladný s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách. Zásahy do základních práv a svoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlad vstup do obydlí respektuje zásadu nedotknutelnosti tohoto prostoru. Proto zákon vymezuje podmínky, za nichž lze tuto zásadu prolomit. Takovou poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxšnou judikaturou (např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 12661/87 Miailhe
versus
Francie z roku 1993, ale i rozhodnutí Ústavního xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xycházet např. z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 4143/02 Moreno Goméz
versus
Španělsko. Obecně musí být do pojmu obydlí zahrnut jaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xe Evropský soud zařazuje do obydlí i jiné prostory, zejména prostory sloužící k podnikání (např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 1xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxuladu i oprávnění příslušníka omezit každého při respektování zákonem daných podmínky ve svobodě pohybu (omezením možnosti vstupu na příslušníkem uxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa příslušníkem určeném místě, hrozí-li při zásahu závažné ohrožení života nebo zdraví).
10. Zhodnocení problematiky rovných příležitostí mužů a žxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxobních údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xx x xxx xedy (velmi zobecněně) povinnost správce stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xdaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxbjekt údajů o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů nebo povinnost správce umožnit přístup subjektu údajů k osobním údajům. Návrh této výjimky vyuxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona o ochraně osobních údajů.
Obecně lze konstatovat, že návrh zakládá nové zpracování osobních údajů v rozsahu, který vychází z úkolů plněných hasičxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xedná se například o zpracovávání citlivých údajů bez souhlasu osoby, jsou-li tyto údaje potřebné pro plnění konkrétního úkolu. Jak již plyne z předchoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých osobních údajů. Osobní údajů zpracovávané hasičským záchranným sborem lze podle návrhu zákona předat nebo zpřístupnit orgánu veřejné moci. Rozsxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu osobních údajů – například jeho právo podle § 21 cit. zákona;
b)
osobních údajů v návaznosti na řešení tíživé životní situace osob – jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu. Toto zveřejnění musí být provedeno přiměřeným způsoxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tato část právní regulace nechává na osobě se zdravotním postižením, zda požádx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Zařazení a vyřazení ze seznamu je závislé toliko na vůli osoby se zdravotním postižením nebo jejího zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích údajů tedy respektuje zásadu, že je nezbytné k plnění úkolů hasičského záchranného sboru. Dílčí odchylky, jako xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobní údaje jsou zpracovávány. Zveřejňování osobních údajů evakuovaných osob a osob umístěných v zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva totiž sxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxto intenzivně zasáhnout do jejich životů, nelze zajistit informovanost například rodiny těchto lidí jiným způsobem. Zveřejnění osobních údajů je pax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených zákonných podmínek.
Návrh zákona neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za korupčně rizikovou, zejména z důvodu stanovených jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxívat návrhem zákona chráněná slova, kdy jsou stanoveny zákonné podmínky takového použití a až jejich porušení je předmětem správního postihu.
12. Pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxna nebude mít hospodářský ani finanční dosah na podnikatelské prostředí České republiky, ani sociální dopady. Návrh zákona vytváří předpoklady pro vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy při záchraně osob. Zařazení do tohoto seznamu je dobxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
x xxxxx xx
x x x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejného sboru, který má za úkol chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a také majetek před požáry a poskytovat pomoc při mimořáxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxské republiky při ochraně života a zdraví, životního prostředí, zvířat a majetku není dotčena působnost jiných ústředních správních úřadů či složek pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxaví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstex x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x postavení a povinnosti jednotek požární ochrany), zákon o integrovaném záchranném systému (vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxích samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací; ochranou obyvatelstva se pro účely uvedeného zákona rozumí plxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxraví a majetku) a krizový zákon (stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxí a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností; krizovou situací se pak pro účely uvedeného zákona rozumí mimořáxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu).
Současně nelze přehlížet, že hasičský záchranný sbor plní významnou roli i na úseku prevence závažných hxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvažných havárií pro definované objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravdxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxích a v jejich okolí) a v dalších oblastech.
Působnost Hasičského záchranného sboru nedopadá na báňská díla, zařízení, pracoviště a činnosti v podzemx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxní zákon č. 110/1998 Sb., který mj. stanoví, že bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xajetkových hodnot je pak podle tohoto ústavního zákona základní povinností státu.
Při plnění úkolů hasičský záchranný sbor současně postupuje také xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxním textu uvádět.
K pojmu obyvatel lze uvést, že se jedná o tradiční pojem, který zahrnuje nejen státní občany České republiky, ale i cizince včetně osox xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
K § 2
Významné úkoly plní hasičský záchranný sbor na úseku humanxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxní humanitární pomoci do zahraničí je upraveno jiným zákonem (zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytovxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v této oblasti.). Současně však návrh zákona pamatuje i na možnost poskytování humanitární pomoci ze zahraničí ve prospěch České republiky. Pro toto pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx jeho role v rámci přijímání humanitární pomoci.
Humanitární pomoc lze obecně vymezit jako souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxledky mimořádné události a předcházet vzniku této události a jejím negativním následkům. V případě humanitární pomoci poskytované do zahraničí pak pxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Humanitární pomoc se poskytuje ve formě záchranářské, expertní, materiální nebo finanční.
Organizaci a koordinaci humanitární pomoci pro zabezxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xomoci poskytované České republice ze zahraničí ve smyslu zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších přexxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xice mají svého adresáta, avšak jejich efektivní splnění není možné za daných podmínek po tomto adresátovi požadovat. Příkladem může být například likxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxínkou pro toto plnění je ovšem jednak nezbytnost takového plnění v zájmu ochrany života nebo zdraví anebo majetku, jednak hrozba nebezpečí z prodlení. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxostí se rozumí jak způsobilost personální, tak i způsobilost materiální a odborná. Protože se jedná o mimořádné úkoly, nebude na ně zaměřena odborná přxxxxxxx xxxx xx
xx xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxze jej k tomuto plnění nutit.
V případě zvířete se pak jedná o živého smysly nadaného tvora, který není věcí, a ustanovení občanského zákoníku o věcech xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z nich zakládá právní překážku aplikace. Žádost se podává hasičskému záchrannému sboru.
K § 4
Návrh zákona zachovává moderní tendenci zajišťoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxsičský záchranný sbor již dlouhodobě efektivně využívá na úseku plnění celé řady úkolů. Toto funkční ustanovení tak navazuje na dosavadní právní úpraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxornou připravenost.
Návrh zákona zaměstnancům nezakládá zvláštní povinnosti. Jejich postavení se tak bude i nadále řídit obecnou úpravou, kterou jx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xšeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly při výkonu zaměstnání a kterx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na postavení generálního ředitelství se stanoví, že zaměstnanec zařazený v této součásti Ministerstva vnitra se při výkonu práce řídí předpisy Minisxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xřekročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona o požární ochraně, s výjimkou vybraných pokut, a o proxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem o hasičském záchranném sboru na základě právního aktux xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxx
xxxxxxém služebním nebo pracovním místě. Limitou pro překročení systemizovaného počtu služebních a pracovních míst je projednání návrhu na překročení tohxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob zřizovat jednotku požární ochrany a následně možnosti těchto subjektů uzavřít podle § 69a zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxm řešením smluvní vztah s hasičským záchranným sborem k zajištění této činnosti za úplatu. V případě, kdy tento subjekt již má jednotku požární ochrany xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxky jednotky přijmout do svého stavu. Jejich „přeřazení“ do standardních (schválených) systemizovaných míst bude prováděno v rámci přirozené odchodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh hasičských sborů krajů bez nároku na dodatečné navýšení.
K hlavě II
Návrh zákona zachovává dosavadní osvědčené organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxičského záchranného sboru.
V souladu se § 1 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. je podle návrhu zákona v čele hasičského záchranného sboru generálxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxem příslušníkům hasičského záchranného sboru a zaměstnancům zařazeným na generálním ředitelství. Ostatní zaměstnanci v tomto sboru jsou podřízeni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxazuje i úprava, která ukládá generálnímu ředitelství vykonávat působnost svěřenou Ministerstvu vnitra v mezích úkolů hasičského záchranného sborux
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd platné ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, stanoví „pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvení reflektuje skutečnost, že generální ředitelství plní dvojjedinou roli:
-
v oblasti upravené zákonem o IZS a zákonem o požární ochraně - vysxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstí. Na rozdíl od Policie České republiky, která je z hlediska výkonu služby v zásadě „uzavřeným sborem“, hasičský záchranný sbor je odpovědný za koordxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxiku a právnické a podnikající fyzické osoby na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání). Za tímto účelem vydává předpisy na úseku řízení výkonu slxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxdných událostech využít celostátní síly a prostředky a zajistit provázání jejich činnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému;
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vazby na bezpečnostní radu státu a na vládu,
-
ministr vnitra je osobou koordinující výkon krizového řízení podle krizového zákona na úrovni jednotlixxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxdňuje důležitou skutečnost uvedenou v ústavním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxosti, a to s přihlédnutím k faktu , že ostatní orgány státní a samosprávy se na zajištění této bezpečnosti podílí. Jako paralelu lze uvést řešení krizovýxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe za důležité zdůraznit, že předkládaný návrh nepředstavuje žádnou zásadní změnu v oblasti bezpečnosti a koordinace krizového řízení na úrovni Minisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtému České republiky“ nebo „Bezpečnostní strategie České republiky“. Nejen tyto dokumenty deklarují, že nastavený systém je plně funkční a odpovídaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxťuje koordinační roli obdobně, jako je nastaven systém koordinace CNP v NATO, kdy CEPC (Výbor pro civilní nouzové plánování – v gesci MV-GŘ HZS ČR) koordxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xstředních správních úřadů v plánovacích skupinách CNP NATO organizuje GŘ pravidelné koordinační schůzky před každým plenárním zasedáním CEPC.
Pět xxxxxxx xxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxa národních vlád v případě katastrof
-
Podpora národních vlád v ochraně obyvatelstva proti následkům zbraní hromadného ničení
-
Spolupráce s xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxx
xxx x funkci sekretariátu plní GŘ HZS ČR.
Generálnímu ředitelství jsou podřízeny hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a také škola, tedy ostatxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje, záchrannému útvaru a škole.
Operační a informační středisko plní zejména úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně (zákon č.133/1xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xáchranném systému (zákon č. 239/2000 Sb.) plní úkoly operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému. Operační a informačnx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxladem může být zákon x xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxk Hasičského záchranného sboru České republiky a složek integrovaného záchranného systému.
Předpokladem zřízení a provozování vzdělávacích, tecxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxlem zabezpečení přípravy příslušníků pro výkon služby, dále mohou vykonávat výzkumnou, technickou nebo jinou činnost, která je potřebná v zájmu plněxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovaného záchranného systému a ochrany obyvatel.
Nově se podle návrhu zákona stává organizační částí generálního ředitelství Hasičský útvar ochranx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo sboru. Areál Pražského hradu je významnou kulturní památkou zapsanou v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale i sídlem hlavx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxné s předcházením všem mimořádným událostem, přičemž ochrana se týká téměř 70 000 m2 areálu Pražského hradu. To si vyžaduje přijmout takové koncepční řxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkolů této organizační části HZS ČR. Z uvedených důvodů se jako optimální řešení navrhuje, aby se Hasičský útvar ochrany Pražského hradu stal organizaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxě územního principu. Proto i návrh zákona zachovává dosavadní osvědčenou územní organizaci v podobě hasičských záchranných sborů krajů a také s ohledxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxch složek státu. Hasičský záchranný sbor kraje je i podle návrhu zákona z hlediska příjmů a výdajů součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxnit. Jinak by toto postavení neměl. Organizační složka je totiž podle zákona o majetku účetní jednotkou jen tehdy, pokud tak stanoví jiný právní předpxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxditel plní funkci vedoucího organizační složky státu.
Na základě funkce vedoucího organizační složky státu ředitel hasičského záchranného sboru kxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxě pověřit jednáním jiného vedoucího zaměstnance/služebního funkcionáře této organizační složky. Další zaměstnanci organizační složky státu mohox xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxzační součástí, která plní úkoly nejen podle zákonů v působnosti hasičského záchranného sboru, ale i jiné právní úpravy – například xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu - tedy čísla 150 (národní číslo tísňového volání) a čísla 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání). Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxnikacích a vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.
Úprava navazuje na dnešní právní řešení problematiky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxu. Skutečnost, že je účetní jednotkou nutno výslovně v návrhu zákona zmínit. Jinak by toto postavění záchranný útvar neměl. Organizační složka je totix xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxo organizační složky státu .
Záchranný útvar při plnění svěřených úkolů využívá speciální vojenskou techniku zrušených vojenských záchranných útvxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tomuto veřejnému sboru chyběla. Na základě dosavadních zkušeností lze konstatovat, že zařazení záchranného útvaru do organizační struktury hasičsxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krizových situací.
Nová právní úprava na dosavadní právní úpravu navazuje, avšak tuto zpřesňuje, například v otázce vymezení úkolů svěřených této oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxí organizační složky státu nacházející se v organizační struktuře hasičského záchranného sboru je i účetní jednotnou. Tato organizační složka státu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školským zákonem.
Návrh zákona neobsahuje podrobnější úpravu ke škole. Vše potřebné je totiž v jiné právní úpravě. Tou je zákon č. 561/2004 Sb., o předxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxona podstatné, tj. pozici ředitele,
status
školy i
status
ministerstva. Naopak, s ohledem na specifika zaměření předmětné školy vymezuje rámcově zxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxiálního zabezpečení hasičského záchranného sboru pro plnění úkolů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu připravovaným institutem, který navxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy pro válečný stav a stav ohrožení státu. Odřadem civilní obrany se rozumí předem předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, které by jej měly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtek SDH obcí pro tyto krizové stavy i z hlediska celého komplexu fungování požární ochrany a ochrany obyvatelstva v uvedených krizových stavech. To je i x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx i princip fungování civilní obrany, kam požární ochrany patří. Tato součást bude v případě vyhlášení některého z uvedených stavů plnit úkoly hasičskéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanecký poměr tedy zůstává zachován a této osobě bude vyplácet mzdu hasičský záchranný sbor za práci vykonanou v odřadu civilní obrany. Úprava sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru. Předpokladem efektivního fungování této součásti je odpovídající vybavení. Hasičský záchranný sbox xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxteriálně technické zabezpečení v době před vyhlášením příslušných krizových stavů.
Počty fyzických osob zařazených do odřadu civilní obrany stanoxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxe příslušníků - jako tzv. základní povinnosti. Cílem je vytvořit stav, kdy bude nejen příslušníkovi, ale i jiným osobám z textu zákona zřejmé, jak se má pxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxstech výkonu služby. Obdobné platí i ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru.
Mezi základní povinnosti návrh zákona řadí povinnost zdvoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxá činnost je službou veřejnosti. Požadavek být zdvořilý ale i další povinnosti (dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní) jsou samozřejmě lixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxah pojmu dobrá pověst můžeme nalézt v judikatuře, která sice směřuje k jinému veřejnému sboru (Policii České republiky), avšak její závěry jsou využitxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnosti. Dobrá pověst bezpečnostního sboru pramení z toho, že je státní institucí zajišťující bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku. Současně je jxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xe zavázali služebním slibem, neboť to se nepochybně odráží ve vnímání bezpečnostního sboru jako celku.
Zásada proporcionality je nezbytnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxn příslušníkům, ale i zaměstnancům v pracovním poměru, protože i jim jsou svěřovány úkoly v rámci působnosti hasičského záchranného sboru.
Bezdůvodxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstí ustanovení upravujícího proporcionalitu při plnění úkolů hasičského záchranného sboru musí být rovněž požadavek zvažovat dopady do práv a svobox xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Současně však úprava musí reflektovat, že tento příslušník je specializován na určité druhy čxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxek požární ochrany anebo jiné opatření k ochraně obyvatelstva. Návrh zákona úmyslně nespecifikuje, co má být podstatou tohoto opatření. Důležité z hlxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xze postihnout kázeňsky. S ohledem na možnost tohoto postihu, návrh zákona definuje výjimky z povinnosti zasáhnout v době mimo službu. Protože povinnoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xovinen provést opatření.
K hlavě IV
Charakter plněného úkolu determinuje to, zda příslušník bude plnit úkol ve služebním stejnokroji, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx právních úprav zaměřených na problematiku veřejných sborů.
V souvislosti s odstavcem dva lze uvést, že návrh zákona předpokládá v § 15 možnost nošenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní předpis.
Návrh zákona vytváří předpoklad pro nošení služebního stejnokroje i po skončení služebního poměru podle zákona č. 361/2003 Sbx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxdosti, výjimkou je generální ředitel, krajský ředitel a velitel záchranného útvaru; těmto funkcionářům návrh zákona přiznává nárok na nošení služebxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxoval ve výkonu služby alespoň dobrých výsledků, a
-
výkon služby v hasičském záchranném sboru alespoň po dobu 15 let a skončení služebního poměru na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx003 Sb. (tedy dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let) a výkon služby v hasičském záchranném sboru alespoň po dobu 15 xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xterý byl propuštěn podle § 42 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb. (bylo mu odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxebního poměru podle předchozí úpravy služebního poměru.
Podmínkou nošení stejnokroje je nepoškozování dobré pověsti hasičského záchranného sborxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxslušnosti k hasičskému záchrannému sboru. V případě příslušníka, který plní úkoly ve služebním stejnokroji, bude k prokázání této příslušnosti postxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxm oděvu. V tomto případě bude pro účely prokázání příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru využito služebního průkazu.
V případě zásahu pod jednoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxto příslušnost prokáže příslušník odpovídající za provedení zásahu (velitel zásahu nebo velitel jednotky). Návrh zákona neřeší otázku pojmového vyxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Stanoví se nově pravomoc pro vydávání průkazů ke kontrolní činnosti pro hasičské záchranné sbory ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu. Tentx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Nezbytným předpokladem efektivního plnění úkolů je spolupráce hasičského záchranného sboru s jinými součástmi státní moci, ale i s orgány územnx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxení dohody, která upraví bližší podmínky a způsob spolupráce.
Návrh zákona tak zohledňuje princip sdílení odpovědnosti za bezpečnost a reflektuje pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxčským záchranným sborem.
V rámci uvedené dohody mohou být upraveny formy a nástroje spolupráce a podíl dalších stran dohody na plnění úkolů hasičskéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlad pro zajištění ochrany obyvatelstva v souvislosti s nebezpečím, které vyplývá z výskytu nebo šíření chemických látek, směsí a přípravků. V této souxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxící z šíření takových látek, ale současně, aby plnil koordinační roli při vyhodnocování údajů o výskytu a šíření těchto látek. Navržená úprava se opírá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xblasti.
Vymezení orgánu odpovědného za plnění tohoto zásadního úkolu doposud v právním řádu chybělo.
V případě stavu ohrožení státu, který je vyhláxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávaná v součinnosti s Armádou České republiky.
Jde o zásadní úpravu, která je prosta formalismu. Limitou oprávnění je požadavek plnění konxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xy se tím fyzická osoba vystavila vážnému ohrožení nebo by tím vystavila vážnému ohrožení osobu blízkou. Ustanovení souvisí s úpravou povinnosti každéxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžití kamerového systému ve prospěch plnění konkrétního úkolu hasičským záchranným sborem.
Na toto ustanovení navazuje § 27.
Předpokladxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh mezinárodních smluv. S ohledem na
status
hasičského záchranného sboru bude prováděcí dokument uzavřen hasičským záchranným sborem jménem České rxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxání. Příkladmo lze uvést
Memorandum
o spolupráci mezi GŘ HZS ČR a Úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na jehož základě xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xlánování opatření ke zmírnění a likvidaci následků mimořádných událostí, ochraně obyvatelstva a záchranných opatřeních v případě mimořádných událxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro spolupráci při vzdělávání a výcviku členů záchranných týmů a expertů v oblasti ochrany obyvatelstva a jeho záchrany, organizovat společné semináxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxkého a záchranného zboru, na jehož základě dochází ke vzájemné výměně informací a zkušeností v oblasti prevence a likvidace mimořádných události, výmxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí vzájemné pomoci v případě mimořádné události apod.
Na úrovni generálního ředitelství bylo za dobu platnosti předchozí právní úpravy přijato napříxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdky do aplikační praxe.
K hlavě VI
Ustanovení je zákonným základem pro nakládání s nebezpečnou látkou nebo věcí v zájmu plnění úkolů, výuxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi látkami nebo věcmi. V této souvislosti totiž nelze opomíjet, že právní úprava regulující obdobnou problematiku, například zákon č. 61/1988 Sb., o hoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxý sbor pro výkon služby.
Předpokladem pro používání výbušnin a pyrotechnických výrobků je náležitý výcvik. Z hlediska tohoto výcviku je pak zásadní, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxhu, který je dán působností svěřenou hasičskému záchrannému sboru právním řádem. Příkladmo lze uvést odstřelení ledové bariery na vodním toku. V ostaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxvě.
Trhacími pracemi malého rozsahu právní řád (vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin) rozumí xxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nálože nepřesáhne při pracích v podzemí 400 kg a na povrchu 200 kg trhavin,
b)
při přípravě a provádění staveb, terénních úprav, pokud jednotlivé náxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxjektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů, pokud jednotlivé nálože nepřesáhnou 0,5 kg a hmotnost celkové nálože nepřesáhne 10 kg trhavin na dexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 400 kg trhavin, v souvislé zástavbě však jen 30 kg trhavin,
e)
v horkých provozech, pokud hmotnost celkové nálože nepřesáhne 30 kg trhavin; při tvářxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxka ochrany zdraví a bezpečnosti příslušníků a zaměstnanců platí úprava obsažená v právní úpravě dopadající na oblast služebně právních a pracovně práxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxborně způsobilou osobou. Jde o obdobnou praxi i v jiných speciálních činnostech v rámci Hasičského záchranného sboru ČR, který má svůj vnitřní systém vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve znění pozdějších předpisů (tzv. základní, pravidelná přípravy a příprava k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti). V tomto případě bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xáchranných s likvidačních pracích prováděných HZS ČR. Pro ně bude organizován specializační kurz, jehož lektorem budou osoby odborně způsobilé v oblxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxx xxxx xxdena i příslušná dokumentace o kurzu a jeho účastnících a po provedené zkoušce na závěr kurzu, bude absolventu kurzu vydáno potvrzení o absolvování tohxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxeří budou mít příslušné oprávnění, se pak budou pravidelně každý rok zúčastňovat zaměstnání v oblasti trhacích prací pod vedením odborně způsobilých xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení, že nějaká věc představuje bezprostřední závažné ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xebezpečí, které bezprostředně ohrožuje hodnoty vymezené v tomto odstavci. Postup vychází z předpokladu nezničení takové věci. Z hlediska postupu nexx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Policii České republiky. Bude-li tedy možné ohrožení
eliminovat
postupem stanoveným v zákonu o Policii České republiky, bude mít úprava v něm obsažexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxištění věci předá hasičský záchranný sbor tuto věc orgánu, do jehož působnosti zajištěná věc náleží, pokud tuto věc nelze na místě předat jejímu vlastnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xajištěné věci se považuje za likvidační práce.
Ke zničení věci může příslušník přistoupit toliko v případě, že nelze ohrožení hodnot zabránit zajištxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxráva o zásahu je jednou z dokumentací o činnosti jednotek a tvoří součást dokumentace o události. Zpráva o zásahu obsahuje údaje o silách a prostředcích xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xásahu nastaly, a záznam o poskytnutí osobní a věcné pomoci. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává ji příslušnému operačnímu středisku xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx úpravě podle jiného právního předpisu, například podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Obecnou limitou je podmínka dbát zvýšexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxi tohoto bezprostředního zásahu vytváří předpoklad pro efektivní plnění úkolů hasičského záchranného sboru. Adresát výzvy je povinen uposlechnoutx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.
Návrh zákona předpokládá ústní výzvu, jako podmínku pro realizaci následujícího bezprosxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxo zásah do práv je nutný v zájmu zabezpečení plnění úkolů hasičského záchranného sboru. Dobu, po kterou tento zásah do práv trvá, nutno stanovit
ad xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxem pro její uplatnění je hrozba závažného ohrožení života nebo zdraví. Vyžaduje-li to situace na místě, musí tato osoba akceptovat realizaci nutných rxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxým omezením. Zásada přiměřenosti přitom není dotčena.
V případě oprávnění podle písmen a) a b) se jedná o úpravu, která vytváří předpoklady pro realizxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xředevším jako pojistka. V tomto ohledu se jedná zejména o úkoly, které HZS ČR neplní „standardně“. Hlavním smyslem je mít právní základnu pro situace, jxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Praktickým příkladem událostí, při kterých bylo po HZS ČR vyžadováno aktivně se zapojit do jejich řešení bez právní existence
kompetence
, mxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxné preventivní kontrolní akce na odkalištích v České republice a
řešení následků přírodních vlivů (např. nadměrné množství sněhu na střechách velkýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt každého reagovat žádoucím způsobem na požadavek příslušníka. Výjimky podle jiné právní úpravy nejsou dotčeny.
Ustanovení vymezuje podxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx při realizaci tohoto oprávnění bude respektovat zvláštní povahu některých míst (například důlní dílo nebo jiné nebezpečné provozy) a specifické bezxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxník zvážit rizika spojena s neprovedením jeho závažného úkonu na straně jedné a možné důsledky nedodržení uvedených bezpečnostních podmínek.
Vstup xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxy ústavním pořádkem - podle čl. 12 Listiny je obydlí nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Tento článek ovšem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xísemný odůvodněný příkaz soudce. Uvedený článek také dovoluje jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí, pokud jsou dovoleny zákonem a za podmínky, že jx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Nejedná se toliko o byt. Do tohoto pojmu lze zahrnout například i rekreační objekty, obývané hotelové pokoje. Předpokladem však je existence právního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtu a přiměřenost zásahu, ale i vytvořit podmínky pro omezení možných námitek ze strany uživatele obydlí, tedy osoby, do jejíchž práv bylo zasaženo. Za nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xo bude například osoba, která se na místě zásahu objevila náhodou). Samozřejmým předpokladem, tedy předpokladem, jenž není třeba v normativním textu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v případě, že buď hrozí nebezpečí z prodlení, nebo pokud by mohl být ohrožen touto přítomností její život či zdraví.
Způsob vyrozumění policisty záležx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Předpokladem využití tohoto bezprostředního zásahu je podmínka přiměřenosti. Nesmí dojít k situaci, že následek způsobený vypnutím nebo odstxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxpříklad klimatizaci, přepravník.
K hlavě VII
Hasičský záchranný sbor při zpracovávání osobních údajů respektuje úpravu, která je obsažena v záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxí sbory zakládá v § 3 odst. 6 cit. zákona, podle níž se ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxa jejich nezbytnosti pro plnění hasičskému záchrannému sboru svěřených úkolů. Zpracovávané informace lze dělit podle toho, zda obsahují nebo neobsaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmací není dotčena právní úprava ochrany utajovaných informací.
Předpokladem pořizování záznamů je nezbytnost tohoto pořizování pro plněxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x záznam o průběhu plnění úkolů. Tyto záznamy lze získat i v souvislosti s
-
provozováním kamerových systémů sledujících např. prostor před výjezdoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxmy budou v ČR zavedeny), apod.
-
při záznamu telekomunikačního provozu (linky tísňového volání, telefonická komunikace nebo rádiová komunikace xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxšetřování, tyto informace také slouží jako podklad orgánům činným v trestním řízení. Zprávou se ve smyslu zákona o elektronických komunikacích rozuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxonických komunikací, s výjimkou informace přenášené jako součást veřejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikacxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
V případě automatizovaných záznamových systémů, zejména pak záznamů volání na čísla tísňového volání a telefonické komunikace operačního střediskxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxlišně od zákona o elektronických komunikacích upravit povinnost o informování druhého účastníka komunikace o provádění záznamu komunikace (§ 89 odxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxormace o tomto zřízení umístněná na internetových stránkách hasičského záchranného sboru.
Hasičský záchranný sbor, obdobně jako i jiné vxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxku bezplatného poskytování informací. Výjimkou jsou případy, kdy jiný právní předpis takové poskytnutí informací hasičskému záchrannému sboru zpoxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxdě odstavce 2 rozumí faktické zalogování se žadatele o informace a převzetí informací nezbytných pro plnění úkolu.
Z hlediska ochrany osobních údajů xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxtnutí osobního údaje. Respektuje tak obecnou úpravu zakládající povinnost správci a zpracovateli přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neopxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvání, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Současně však tuto povinnost rozšiřuje na všechny informace.
Úprava podle odstavce 3 představuje spexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx kdy například v důsledku krizové situace nefunguje dálkový a nepřetržitý přístup ve smyslu odstavce 2, tedy nefungují sítě elektronických komunikacx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Bez této možnosti by například nebylo možné při nefunkčnosti přístupu do registru obyvatel podle odstavce 2 získat mj. aktualizovaný počet osob hlášexxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx tísňového volání 150 a 112 může obsahovat údaje využitelné jinou složkou integrovaného záchranného systému při plnění konkrétního úkolu. Stejně tak xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Z povahy této žádosti pak lze presumovat, že žádost musí směřovat k plnění úkolu svěřenému žádajícímu orgánu. Proto návrh zákona zakládá možnost takovx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxmuto veřejnému sboru právním řádem svěřeny. S ohledem na působnost hasičského záchranného sboru se předpokládá v případě „potíží“ se zjišťováním totxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxé osoby. Rozsah požadovaných údajů bude vycházet z důvodu, pro který je o prokázání totožnosti žádáno.
Návrh zákona zmocňuje hasičský záchxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxi své činnosti využívá osobní údaje včetně citlivých údajů. Návrh zákona v zájmu plnění úkolů zakládá možnost zpracovávat citlivé (osobní) údaje i bez xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí úpravu. Z hlediska této části návrhu právní regulace lze za účelem řešení mimořádné události nebo krizové situace předpokládat zpracovávání údajů o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodmínky. Za takovou zákonnou podmínku lze označit potřebnost zpracovávání údaje pro plnění konkrétního úkolu. Není-li osobní údaj potřebný pro plněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxmořádné události nebo krizové situace. Dále návrh předpokládá i zpracovávání citlivých údajů, pokud jsou součástí záznamu telekomunikačního provoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxt jenom směrem k orgánům veřejné moci. Zákonnou podmínkou pro stanovení rozsahu je nezbytnost pro výkon působnosti.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmovanost o osudu lidí, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. S ohledem na důvody, které vedly k nutnosti takto intenzivně zasáhnout do jejich živxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti.
Tyto údaje jsou získány zejména podle § 15 krizového zákona. Jejich zveřejnění, zejména možnost jejich použití při činnosti telefonní informačxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xzemí, v němž pobývala. Toto opatření zásadním způsobem sníží riziko paniky a jiných obdobně nežádoucích stavů.
Při záchraně osob se zdravoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxě zajistit tísňové volání a účinně je varovat nebo zachraňovat. Proto je v zájmu těchto osob, aby hasičský záchranný sbor předem věděl, že taková osoba txxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeného v § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Předmětná úprava je s tímto principem v souladu. Subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Podle citoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxm je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxokládaného seznamu je provedeno pouze na základě žádosti osoby se zdravotním postižením. Na této osobě je také rozhodnutí, jak dlouho bude v tomto seznxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouvisejících se záchranou těchto osob.
Úprava zakládá výjimku z povinnosti uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxavu, která vylučuje likvidaci osobních údajů zpracovávaných v rámci spisového materiálu; přitom není rozhodné, zda se jedná o listinnou nebo elektroxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění bezpečnosti České republiky nevztahují mj. povinnosti správce podle § x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm č. 110/1998 sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky pak do rámce hxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K hlavě VIII
Návrh zákona zakládá možnost chránit symboly hasičského záchranného sboru. Konkrétně se jedná o ochranu velkého znaku, maxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xi dokonce zneužívání názvu hasičského záchranného sboru se zakládají pravidla pro jeho používání. Jedná se o obdobu ochrany názvu Policie České repubxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxahuje na dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání.
K hlavě IX
K § 42 a xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu státu (s nímž hospodaří jemu podřízená organizační složka státu) při změnách rizik a potřebě územního přeskupení sil a prostředků s tím spojených. Záxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjetkem mezi organizačními složkami státu, jež jsou součástí organizační struktury bezpečnostního sboru.
Návrh zakládá možnost, aby generální ředxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xztazích o naložení s majetkem mezi jemu podřízenými organizačními složkami bezpečnostního sboru. Jde o úpravu, která se odlišuje od standardních posxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxečnostnímu sboru a tímto sborem plněným úkolům.
Bez splnění shora zmíněných podmínek nelze s majetkem státu mezi organizačními složkami státu, kterx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Osobitým problémem je i nakládání s majetkem státu za mimořádné události nebo krizové situace. Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxaví, majetek nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxm záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení stxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx postupy. Tyto postupy nutno vztáhnout i na specifické nakládání s majetkem státu, který je nezbytný pro řešení mimořádné události nebo krizové situacxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo krizovou situaci operativně. V rámci navrženého řešení je konkrétně umožněn bezúplatný převod vlastnictví k majetku státu a bezúplatné užívání majxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx mj. nezbytný pro řešení mimořádné události nebo krizové situace. Návrh vymezuje potřebné výjimky ze zákona o majetku České republiky a jejím vystupoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu vychází z právní úpravy již obsažené v zákonu č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxotky sborů dobrovolných hasičů obcí požadovat úhradu nákladů jejich zásahů, které byly vyvolány s úmyslem škodit (s výjimkou jednání osoby, která nenx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvní nehodou. V případě dopravních nehod budou mít oprávněné subjekty nárok na náhradu zásahu přímo od příslušné pojišťovny, resp. z garančního fondu Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x x xx x xx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxch předpisů vymezením dalších skutkových podstat, které vytvářejí předpoklad pro potrestání konkrétního protiprávního jednání. V případě skutkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx horní hranice pokuty oproti obdobné skutkové podstatě obsažené v přestupkovém zákonu (ta dovoluje postihnout neoprávněné nošení služebního stejnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxřená s ohledem na závažnost předmětného protiprávního jednání, jehož se lze dopustit toliko úmyslně. Vytváří současně odpovídající prostor pro volbx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xranice představuje podle našeho názoru i efektivní nástroj pro donucení trestaného subjektu, případně i potenciální narušitele, k budoucímu žádoucxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxstní úpravu základů odpovědnosti těchto osob a úpravu ukládání sankcí v rozsahu, který je pro uplatnění této odpovědnosti nezbytný. Pokuty bude vymáhxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x x xx x xx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxost zaměstnance, jehož pracovní činnost předpokládá zachovávání mlčenlivosti, je pak regulována v zákoníku práce. Nelze však přehlížet, že se jedná x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; to neplatí, jestliže byl příslušník této povinnosti zproštěn služebním funkcionářem, nestanoví-li jiný právní předpis (např. zákon o ochraně osobxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxo poměru.
Zaměstnanec zařazený mezi zaměstnance uvedené v § 303 zákoníku práce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Jedná se o specifickou povinnost, která odráží pracovně právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy. Proto je součástí návrhu i § 49. Touto úpravou se návrh mj. vymezuje vůči trestnímu řádu, který xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxt mlčenlivosti, lze tyto informace vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Úprava podle trestního řádu tím sleduje cíl zajistit dostatečnou ochraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxormací chráněných povinností mlčenlivosti se nejeví jako účelné podmiňovat jejich poskytnutí souhlasem soudce.
Návrhem není dotčena daňová mlčenxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx).
Hasičský záchranný sbor si váží pomoci, která je ze strany fyzických nebo právnických osob poskytnuta ať již jiné osobě nebo samotnému haxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx i čestná medaile. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxjetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a před jeho poskytnutím musí být tato účelnost a hospodárxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxtno přihlížet nejen k charakteru pomoci, ale i požadavkům kladeným na nakládání s rozpočtovými prostředky. Obdobná právní úprava již existuje v podobx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxající organizační strukturu hasičského záchranného sboru, tak jak byla založena na základě zákona č. 238/2000 Sb. Přijetí návrhu zákona nebude mít vxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkotvuje do návrhu zákona.
Kontinuita
sui generis
pak platí i případě úpravy možnosti použití dosavadní prováděcí právní úpravou stanovené paušálnx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxný s § 41 návrhu zákona, tedy stavu, kdy např. slova „hasičský záchranný sbor“ a obdobná slova v jiném gramatickém tvaru nebudou obsažena v obchodní firmxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnovené v tomto ustanovení nastupuje v případě nezměnění stavu správně trestní odpovědnost.
Část druhá
K § 53 novela zákona o požární ochraně
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxst Hasičského záchranného sboru České republiky, je samostatnou organizační složkou státu a účetní jednotkou. Organizační složka státu je oprávněnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx typy nebo i smlouvy nepojmenované (může se jednat i např. o veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi).
Ustanovení § 69a zákona o požární ochraně umožňuje poxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxkty navzájem nebo mezi povinným podnikatelským subjektem a obcí nebo uvedenými subjekty a hasičským záchranným sborem kraje. Druh společné jednotky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx x x5 odst. 1 zákona o požární ochraně. Prostředek, který zákonodárce zvolil pro zřízení společné jednotky, je smlouva o sdružení podle občanského xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxto institutu. Základním účelem ustanovení § 69a zákona o požární ochraně bylo umožnit povinnému subjektu smluvní spojení s jiným subjektem za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxtné ustanovení je v některých ohledech obsoletním. Z výše uvedeného se předpokládá jeho nové znění, reagující zejména na současnou právní úpravu.
Naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxatelná pravidla v dané oblasti, přičemž ponechává i možnost společné jednotky jako takové, pokud by to bylo pro dotčené subjekty výhodnější (zachovávx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxčenské potřeby spočívající nejen v ochraně individuálních zájmů mimořádnou událostí postižených subjektů, ale také spočívající ve veřejném zájmu nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx současné právní úpravy § 69a zákona o požární ochraně mohou společnou jednotku požární ochrany zřídit obce jen prostřednictvím svazku obcí. Rovněž zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxného svazku obcí mohou být úkoly v oblasti požární ochrany. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona o požární ocxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by toto být definováno přímo v zákonu o požární ochraně (§ 160 odst. 6 správního řádu). Pokud bychom za veřejnoprávní smlouvu podle § 160 odst. 6 správníxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxžňuje § 46 obecního zřízení, je otázkou, zda výslovně pak v zákoně o požární ochraně musí být ve vztahu k obcím podle § 69a odkaz na obecní zřízení jako zvxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zde v postavení nositele veřejné správy, resp. není jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy (tak jako je tomu např. u stanice technické kontroly)x x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhou veřejnoprávní smlouvy logicky uzavírat mezi sebou pouze územní samosprávné celky. Ani subordinační veřejnoprávní smlouva nemůže být uzavřena mxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnické osoby a podnikající fyzické osoby nebo obcemi), nebo smlouvou s hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxě nemění. Ba naopak, při možnosti uzavření smlouvy ve smyslu odst. 1, je možné u obcí i stanovit finanční prostředky ve výši potřebné k zajištění akceschxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrostředků
ad hoc
, ve vazbě na místní podmínky požární ochrany. Návrh tedy obcím zakládá z hlediska výše úhrady výhodnější postavení.
Novela pod body 3 x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxěnou se dosahuje souladu mezi konstrukcí úpravy zásad správního trestání podle návrhu zákona o hasičském záchranném sboru a úpravou správního trestáxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xovela pod bodem 5 řeší otázku vícepalivových motorů. Potřeba zavedení vícepalivových motorů u požární techniky s celkovou hmotností převyšující 350x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, kam patří činnost při nejrůznějších živelních pohromách, txxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavu ohrožení státu a válečného stavu. V takových případech není možné vyloučit omezení distribuce činidla AdBlue nebo pohonných hmot splňujících pxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxvového motoru v těchto případech přestávají plnit své úkoly v souladu se zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xmenovité výkonové parametry požárního automobilu. Vícepalivové motory u vybraných zásahových požárních automobilů vytváří především možnost pouxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xetroleje F-34 typu Jet A-1 definované předpisem „Vojenské jakostní specifikace pohonných hmot, maziv a provozních kapalin 1 – 3 – L“ vydaným Generálníx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxtové motory pozemní vojenské techniky.
Část třetí
K § 54 novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Novelou se pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadit přímý odkaz na dosavadní právní úpravu, tj. na zákon č. 238/2000 Sb.
Část pátá
K § 56 novela zákona o majetku České republiky
Ustanovení v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xozšiřuje okruh subjektů oprávněných vydat opatření, na jehož základě lze nakládat s majetkem státu, o ředitele bezpečnostního sboru.
Navržené ustaxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxk předpoklad pro jednodušší režim při operativním nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu jednoho bezpečnostního sboru. Uvedená úprxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
x x x7 novela krizového zákona
Nově doplňovaný odstavec má za cíl jasně vymezit odpovědnost za výkon části kompetencí Ministerstva vnitra v oblasti krixxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrálního ředitelství hasičského záchranného sboru, které se odráží zejména v jeho koordinační úloze v oblasti krizového řízení, kromě oblasti veřejnxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxního řádu se stala kritická infrastruktura. Jedná se o systém, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xharakter kritické infrastruktury je zcela naplněna podmínka branného zákona, že zprostit výkonu mimořádné služby lze pouze vojáka v záloze, u něhož jx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xkolů v rámci prvku kritické infrastruktury. Úprava tak navazuje na další v branném zákoně vymezené důvody důležitého zájmu bezpečnosti České republxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtátních zastupitelství, bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky, zdravotnických záchranných služeb, subjektů hospodářské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxany nebo Ministerstvo vnitra anebo Ministerstvo spravedlnosti, právnických a fyzických osob, které převzaly závazek k zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxů samosprávy, zabezpečení nezbytného chodu národního hospodářství, zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany, a zabezpečení nezbytné ochranx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xrajského vojenského velitelství podle místa trvalého pobytu zaměstnance. Zaměstnavatel může od svého zaměstnance vyžadovat předložení vojenské kxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxmuto požadavku vyhovět. Na zproštění výkonu mimořádné služby není právní nárok. Krajské vojenské velitelství rozhoduje o zproštění výkonu mimořádnx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxajské vojenské velitelství o zproštění rozhodlo. Zaměstnavatel je povinen krajskému vojenskému velitelství, které o zproštění rozhodlo, neprodlexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxu trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby se po pominutí důvodů zruší, podle potřeb ozbrojenxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxuje okruh výjimek z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu o zaměstnance zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sbxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
V návaznosti na přijetí návrhu zákona se navrhuje zrušit dosavadní právní úpravu. Proto je součástí tohoto ustanovení návrh na zrušení zákona č. 238/2xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsně se ustanovení vypořádává i s otázkou platné prováděcí právní úpravy.
Část devátá
Datum účinnosti se stanovuje tak, aby byla vytvořexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním žixxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xubjektu údajů.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR