LIT163783CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
Ing.
Andrej
Babiš, v.r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
Návrhem zákona o ozdravných postupech a řešení krize na fixxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „BRRD“). Další nezbytné úpravy souvisejících právních předpisů jxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
BRRD je sekundárním právním aktem Evropské unie (dále jen „EU“) stanovující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí, tj. bankx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx-li členem stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo investiční podnik. Mění se jí platná směrnice Rady 82/891/EHS, o rozdělení akciových společnosxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2004/25/ES o nabídkách na převzetí, 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností, 2007/36/ES, o výkonu některých práv akcionářů vx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxnu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu článku 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU při zakxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (dále jen „CRD“) a nařízení Evropsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxech obchodních údajů.
Hlavním cílem BRRD je zajistit harmonizaci řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry (dále souhxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx instituce nesou zejména její akcionáři a věřitelé, a nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavádí i preventivní postupy a institutyx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxla nastíněna ve zprávě „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ vypracované předsedou Evropské rady ve spolupráci s předsedou Evropské komise, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxedky finanční a hospodářské krize ukázaly, že může dojít k ohrožení integrity jednotné měny a následnému ohrožení celého vnitřního trhu EU. V reakci na xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxvané krize vyžádala vysoké náklady z veřejných prostředků, a s tím související nedůvěru ve výkon dohledu některých členských zemí, byl přijat plán ustxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých států, omezení nárůstu rizika fragmentace v oblasti vnitřního trhu bankovních služeb EU a podpora ekonomického růstu. Některé banky a bankovní skxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx velmi obtížná.
Institucionální rámec bankovní unie se skládá ze dvou základních prvků – nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrálnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxle Supervisory Mechanism, dále jen „SSM“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný posxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxí krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, zřizujícího Jednotný mechanismus pro řešení krizí (Single Resolution Mechanism, dále jen „SRM“). Součástí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxmech pojištění vkladů (Deposit Guarantee Schemes Directive, dále jen „DGSD“), prohlubující harmonizaci těchto systémů v rámci Evropské unie - v tuto xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xnií jsou rovněž směrnice CRD a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxny a podle nichž je od roku 2014 prováděn dohled na konsolidované, sub-konsolidované a individuální úrovni.
V zájmu snahy co nejméně narušovat vnitřnx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxistence vhodného právního základu; nezatíženost národními zájmy, která by měla přispět k oslabení vztahu mezi bankami a státy; silné zaměření a expexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mimo eurozónu zcela shodné podmínky. Zároveň však byla přijata taková opatření, která by měla postavení dobrovolně se účastnících států mimo eurozónx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxopskou centrální bankou či automaticky společně se vstupem do eurozóny, by došlo k přijetí výše uvedených nařízení zřizujících SSM a SRM do národní legxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxotný výbor pro řešení krizí. Rozhodnutí na úrovni Jednotného výboru pro řešení krizí by byla přijímána dle nařízení o SRM, jejich výkon v praxi by však byx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v Úředním věstníku EU došlo dne 12. června 2014 s tím, že termín implementace byl stanoven na 31. prosince 2014.
Návrh zákona byl připraven Ministerstvxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx krizí finančních institucí působících na území České republiky možné prostřednictvím využití nástrojů a mechanismů podle sektorových právních přexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a zákona 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“), respektive zákona 91/2012 Sxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxec pro řešení krize na finančním trhu, což je v rozporu s aktuálními požadavky evropského práva.
Za prvé: Banka zvláštního určení
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxy. Podmínky převzetí nejsou podrobně upraveny. Banka zvláštního určení má podobu akciové společnosti, která je držitelem bankovní licence a disponuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxsah činností povolených v dané licenci koresponduje s činnostmi, které měla povolené banka, jejíž podnik se na banku zvláštního určení převádí.
Za dxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxst nucenou správu v případě, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního nebo finančního systému. V případě zavedení nucené správy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxedením získává postavení statutárního orgánu a zároveň je oprávněn rozhodovat v působnosti valné hromady. Cílem nucené správy je především banku staxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx dopad na stabilitu bankovního nebo finančního systému.
ČNB disponuje oprávněním zavést nucenou správu takxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxají služeb OCP, u kterého je zavedena nucená správa.
ČNB může zavést nucenou správu pouze v případě, že dojde k naplnění skutečností stanovených zákonxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxob, kterým povinná osoba poskytuje své služby a hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Za třetí: Úpadek
Zvláštní úprava úpadku finančních institucí a způxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní úpadkový režim vyplývá z nepřiměřených důsledků, které by vzhledem k povaze podnikání úvěrových institucí vyplývaly z použití standardních způsoxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxní. Do této doby tedy není možné postupovat podle InsZ a případné problémy instituce řeší orgán dohledu. Výjimkou z tohoto pravidla je OCP, jelikož podxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xe příslušné povolení ještě nebylo odňato.
II. Navrhovaná právní úprava
Na základě zkušeností z proběhnuvší finanční krize je zřejmé, že oblast řexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxně zakotvena. Řešením tohoto nedostatku je předkládaná právní úprava.
Hlavní principy navrhované právní úpravy
Cílem ZOPRK je stanovit komplxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx především, jsou banky, obchodníci s cennými papíry s počátečním kapitálem vyšším než 730 000 EUR a spořitelní či úvěrní družstva.
Návrh zákona upravuxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy a způsob řešení krize a vymezení jednotlivých opatření k řešení krize. Dále vymezuje přeshraniční spolupráci orgánů k řešení krize a jeho financovánxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxinna vykonávat odděleně od svých ostatních úkolů, tj. odděleně od výkonu dohledu nebo pravomocí ústřední banky. Zároveň je ČNB při těchto činnostech pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvní řešení selhání povinné osoby, a to
-
odpis a
konverze
kapitálových nástrojů, kterým se před nebo současně se zahájením řešením krize provádí sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxjetku či dluhů na nového nabyvatele;
-
přechod činnosti na překlenovací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxmově významných činností dané osoby;
-
přechod činnosti na osobu pro správu aktiv, jejíž hlavní funkcí je nabytí a držení majetku a dluhů, které bylx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx InsZ nebo jeho následného převodu na třetí osoby,
-
odpis nebo
konverze
odepisovatelných závazků, kterým lze za účelem krytí ztrát konvertovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxí krize, kterou ČNB převezme řízení povinné osoby nebo tímto úkolem pověří zvláštního správce;
-
další pravomoci, kterými jsou např. odvolání staxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxištění či zrušení nebo změna podmínek smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran povinná osoba.
Nastane-li systémová krize a žádné z vyjmenovaných oxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná kapitálová podpora a přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát. Veřejná kapitálová podpora spočívá v tom, že se stát účastní rekapitalixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti na povinné osobě z dosavadních vlastníků na Ministerstvo financí nebo osobu určenou vládou a jejich následný převod do soukromého sektoru.
(xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxny
Ozdravné plány zpracovávají instituce nebo ovládající osoby na úrovni skupiny za účelem vymezení opatření, která je povinná osoba schopna přijmxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxe detailněji upravuje.
(d) Plány řešení krize
Plány řešení krize a skupinové plány řešení krize se vypracovávají na úrovni orgánů příslušných k řexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtupů pro řešení krize.
(e) Řešení krize
Zákon stanovuje celkem čtyři základní účely řešení krize. Jde o zajištění pokračování zásadních činnostíx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xa stejně významné.
Při řešení krize je důležitý princip proporcionality. Cílem je, aby orgán řešení krize volil taková opatření, která x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxe je ve veřejném zájmu tehdy, je-li při zachování principu proporcionality uplatnění k řešení krize nezbytné k dosažení jednoho nebo více účelů krize, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxvládající paradigma tzv. „
bail out
“, tedy že ztráty problémových institucí hradí v prvé řadě a
de facto
pouze daňoví poplatníci. Tomu má být zabráněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrojů účasti na povinné osobě a podřízení věřitelé, a až poté další věřitelé povinné osoby.
V souvislosti s pořadím krytí ztrát povinné osoby platí takx xxxxxxx x
xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x
xx
xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uspokojení všech dluhů, k jakému by došlo postupem podle InsZ. To samozřejmě nevylučuje změnu v jejich obsahu nebo subjektu.
Uplatnění opatření k řešxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxení krize
Návrh zákona upravuje spolupráci orgánů příslušných k řešení krize v jednotlivých členských státech skrze formalizovaná kolegia k řešenx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xříslušných k řešení krize členských států, v nichž působí dotčená skupina za účelem dosažení dohody na společném postupu v dané věci (např. skupinové řxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnout společné dohody mezi jednotlivými orgány a případná opatření nebo rozhodnutí uplatňovat v souladu s takovou dohodou. Není-li takové dohody dosaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxsí přihlédnout k zájmům ostatních členských států.
(g) Financování
Zákon upravuje i mechanismus financování řešení krize. Do nově zřízeného Fonxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky ve Fondu pro řešení krize získané výběrem příspěvků lze použít jenom pro taxativně vymezené účely. Prostředků nesmí být použito k přímému krytí ztráxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxrančním systémem finančního trhu (dále jen „Garanční systém“). Garanční systém vzniká změnou názvu a vnitřní struktury stávajícího Fondu pojištění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvé právní úpravy
Instituce působící na finančním trhu zajišťují zásadní ekonomické činnosti (zejména pak přijímání vkladů a poskytování úvěrů), kxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxího trhu.
Zkušenosti členských států ukazují, že pouhé působení trhu a existující ochranné mechanismy (zejména dohled nad finančním trhem a pojištěxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnanční systémy, ale její symptomy se projevily také globálně. Ve snaze zabránit kolapsu systémově významných institucí, který by měl fatální ekonomixxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jasně prokázala absenci systematických opatření, s jejichž pomocí by bylo možné vypořádat se selhávajícími finančními institucemi tak, aby bylo možxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xravidel vede k eskalaci morálního hazardu ze strany finančních institucí a jejich řídících osob.
Nová úprava obsahuje nezbytný zákonný rámec pro zavxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx o čistou transpozici evropského práva.
IV. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxho členství v Evropské unii
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Navrhovaná právní úprava je implexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxami práva EU, zejména se zásadou proporcionality a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, nediskriminace a právní jistoty.
VI. Předpokládanx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxstitucí z jiných než členských států budou mít mimo jiné povinnost pravidelně přispívat do Fondu pro řešení krize. Kromě toho mají instituce povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxovaný rámec pro řízení krizí má umožnit zachování finanční stability, omezit morální hazard, chránit důležité finanční služby, prostředky vkladatexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x důvodu snížení pravděpodobnosti systémové finanční krize a následného poklesu HDP a omezení potenciálního použití veřejných prostředků. Náklady řxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxména s povinností finančních institucí přispívat do Fondu pro řešení krize. Instituce pak mohou přenést vyšší náklady na zákazníky, a to snížením úrokxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxobně zabrání institucím přenést náklady v celém rozsahu.
Vyšší xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít na HDP kladný dopad.
Návrh byl přezkoumán s cílem ověřit, zda jsou jeho ustanovení v souladu s nezadatelnými ústavními právy, a to zejména s právem nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx LZPS. Omezení těchto základních práv a svobod je přípustné, je-li nezbytné a skutečně slouží cílům obecného zájmu uznaným EU nebo potřebě chránit právx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxvě zakotvené povinnosti finančních institucí přispívat do fondu pro řešení krize. Tyto příspěvky dosahují výše 2 – 3 mld. Kč ročně, tj. v časovém horizoxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx o daních z příjmů a představují tudíž náklady, které se v zákonem předpokládané výši odečtou od základu daně. Další (nepřímé) dopady mohou nastat v přípxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxi nutnosti poskytnout finančních prostředky Fondu pro řešení krize. Je však třeba zdůraznit, že v těchto případech nejde o náklady vyvolané novou právxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xbsahuje podrobnou právní úpravu a striktní podmínky použití veřejných prostředků.
IX. Dopad na životní prostředí, dopad na rovnost mužů a žen a socixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.
XI. Zhodnocení korupčních rizik
Navrxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxenosti dané regulace se v případě ZOPRK sice jedná o rozsáhlou právní úpravu, která však odpovídá složitosti a komplexnosti předmětné problematiky. Lxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x ruce schopnost jejího efektivního vynucení. V tomto ohledu návrh sice posiluje
kompetence
ČNB jako orgánu příslušnému k řešení krize, avšak vzhledex x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje administrativní zátěž nad míru přiměřenou obvyklým poměrům. Omezení možnosti byrokratizace bylo také jedním z motivů, které vedly k zamítnutí altxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocí ČNB, čímž se staví do nové role, a to orgánu pro řešení krizí. I když se jedná o poměrně široké spektrum pravomocí, a lze proto v jistém smyslu spaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxlších devatenácti členských států. ZOPRK prostřednictvím systému čínských zdí garantuje nezávislost provozních útvarů ČNB odpovědných za plnění úxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxdný. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu pravomocí ČNB v oblasti řešení krizí nese stát, který se může vůči ČNB domáhat regresního postihu podle xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedků se užije správního řádu, konkrétně zde především ustanovení o rozkladu, která zaručují dostatečnou ochranu pro adresáty takových rozhodnutí. Pxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xprávy
sui generis
kontrole prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví, která poskytuje ochranu před nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxavomocí rozhodovat. Jedná se zejména o ČNB, v rámci které bude příslušný samostatný útvar působit jako orgán příslušný k řešení krize. Při nejzásadnějxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxli kontrolu výkonu jsou zajištěny zejména odborným aparátem ČNB, jejíž zaměstnanci skýtají svou úzkou specializací a zkušenostmi v této problematicx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxterstvem financí. Vyjednávací síla subjektu plyne zejména z postavení Ministerstva financí jako ústředního orgánu státní správy podle Kompetenčníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtoru, která je z povahy věci s ohledem na důležitost chráněných zájmů a rizik z ní vyplývajících sama komplexní a
restriktivní
, jakož i etické kodexy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu. Otázka zpřístupnění a zveřejnění informací je s ohledem na citlivost řešení krize přizpůsobena zásadám a účelům řešení krize.
XII. Návrxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nejdříve, se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 jednacího řádu Pxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvestičních podniků, je nutné, aby tato transpozice byla ve všech členských státech, včetně České republiky, provedena co nejdříve, a to především s ohxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxá se o poměrně nezvykle rychlý postup, přičemž následujícím krokem ze strany Evropské komise může být rozhodnutí o podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxropská komise možnost navrhnout hned při podání první žaloby paušální částku a/nebo opakované penále. Minimální paušální částka pro Českou republikx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu tisíců EUR za každý den prodlení od vynesení rozsudku do doby dokončení transpozice.
Použité zkratky
BRRD směrnice Evropského parlamentu x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
   xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx  xxěrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013,
   o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad
   úvěrovxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx
   x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa úvěrové instituce a investiční podniky
   a o změně nařízení (EU) č. 648/2012,
ČNB  Česká národní banka,
DGSD směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
   x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx  xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx  xxxxxxxx xxxxx
xxx  xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
   zákon), ve znění pozdějších předpisů,
LZPS usnesení předsednictva České národní xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
   xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
   xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx  xxxxodník s cennými papíry, 
SŘ  zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
SŘS  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
   xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx znění pozdějších předpisů,
ZOK  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
   obchodních korporacích), ve znění pozdějších pxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
   xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxu, ve znění
   pozdějších předpisů,
ZSÚD zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
   opatřeních s tím souvisejících a o doplněnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
   xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
   xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxti první (Úvodní ustanovení)
K § 1 a 2
Ustanovení § 1 vymezuje působnost zákona a předmět úpravy. V § 2 jsou dále vymezeny jednotlivé pojmy za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtálové nástroje, finanční instrumenty (smlouvy) a opatření k řešení krize. Zejména definici opatření k řešení krize je nutno vykládat
largo sensu
, texx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxinici stěžejního pojmu celého zákona, tedy povinných osob. Povinnými osobami se rozumějí instituce, finanční instituce a vymezené holdingové entitxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm přesahem.
K § 4
Definice selhání je transpozicí článku 32 odst. 4 a 5 BRRD. V tomto smyslu § 4 uvádí podmínky, za kterých příslušná osoba selhává, rxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v souladu s požadavkem článku 3 odst. 3 BRRD vymezuje působnost ČNB jako orgánu příslušného k řešení krize. Článek 3 BRRD přitom zakládá diskreci členxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxoto zákona jedná bez omezení, která mohou být kladena jinými právními předpisy. BRRD rovněž stanoví povinnost zajistit, aby orgán k řešení krize dispoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzbytnou pro dosažení účelu řešení krize. Na tento požadavek reaguje odstavec 3, který je jistou obdobou současných zátěžových testů, které provádí ČNxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxích funkcí – je nejen ústřední bankou, ale zároveň také orgánem sjednoceného dohledu nad finančním trhem a institucí odpovědnou za makroobezřetnostnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xokud se členské státy rozhodnou pro tuto variantu, tj. zvolí jako orgán pro řešení krize orgán, který nad uvedenými subjekty vykonává rovněž dohled, muxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxké zákon předpokládá povinnost zajistit provozní nezávislost útvaru pro řešení krize, a to prostřednictvím povinnosti přijmout vnitřní předpis, ktxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
K § 7
Tento paragraf upravuje obecné zásady rozhodování ČNB. Ačkoliv je zde výslovně uvedeno pouze rozhodnutí, v souladu s § 223 odst. 1 se budou tato xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxh pravomocí a přijímat taková rozhodnutí, aby byly co možná nejvíce minimalizovány negativní dopady na ostatní členské státy, ve kterých xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsu a fakt, že ČNB často nebude mít dostatek relevantních informací či nebude mít čas je kvalifikovaně vyhodnotit. Ačkoliv by zřejmě uvedené bylo možné dxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x upravuje pravomoc ČNB požadovat a získat
relevantní
informace pro výkon svěřené činnosti a povinnost jednotlivých osob tyto informace poskytnout. xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo provedení ocenění podle § 52.
V odstavci 5 až 7 je stanovena povinnost bezplatného poskytování uvedených informací orgány veřejné správy, přičemž oxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x včas.
K části druhé (Plánování, způsobilost k řešení krize a vnitroskupinová podpora)
K § 8 až 36
Část druhá obsahuje a upravuje
ex ante
nástroxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
K dílu 1 (Zjednodušené povinnosti některých institucí)
K § 8
Ustanovením je transponován článek 4 BRRD, kterým se členským státům umožňuje, za sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho ozdravného plánu je nicméně vůči některým institucím omezena.
K dílu 2 (Ozdravné plány)
K § 9 až 16
V těchto ustanoveních jsou transponovánx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánů na úrovni skupiny (které vycházejí z individuálně zpracovaných plánů, ale orgánu dohledu jsou předkládány po začlenění do ozdravného plánu skuxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxeré vyplývají z části A přílohy BRRD.
Dalším požadavkem je průběžná aktualizace připravených ozdravných plánů. BRRD v tomto ohledu ponechala na členxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxé či individuální úrovni, byla stanovená roční aktualizace, která se jeví rozumným průnikem mezi potřebami efektivní přípravy na krizové situace a adxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny v činnosti povinné osoby.
Požadavek, aby ozdravný plán byl založen na realistických předpokladech, není výslovně v BRRD uveden, je však dle našxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xkušenosti z arbitráží v minulosti. Podobně je v souladu se záměrem BRRD doplněn požadavek, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdel ozdravného plánování jsou pravidla pro jejich hodnocení příslušným orgánem odhledu. V tomto ohledu je potřebné zmínit, že upřesnění relevantnícx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadů provést.
Struktura týkající se skupinového ozdravného plánu je upravena odlišně od struktury článku 7 BRRD, neboť z hlediska logiky textu je vhodxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx apod. § 12 proto nejdříve upravuje obsah skupinového ozdravného plánu a až následně je v § 13 a 14 upravena tvorba skupinového ozdravného plánu zvlášť prx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a schvalování skupinového ozdravného plánu, jak v situaci, kdy orgány dohledu v rámci kolegia přijmou společné rozhodnutí ohledně schválení plánu, uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxk i v situaci, kdy nebude dosaženo společného rozhodnutí, včetně možnosti vydat samostatné rozhodnutí či požádat EBA o urovnání sporu.
K hlavě II (Pxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx x xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe, která není členem skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě. To je základní kritérium, které plán řešení krize odlišuje od ozdravných xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxranění překážek, které by měly za důsledek případnou nezpůsobilost instituce k řešení krize. Při samotném vypracovávání plánu, který obsahuje popis xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtituce na finanční trhy a finanční systém jako celek. I v případě instituce, u které plán řešení krize přepokládal řešení selhání cestou likvidace nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtuaci na finančních trzích hrozila ztráta důvěry trhů ve stabilitu finančního sektoru České republiky.
Z důvodu ochrany veřejných prostředků, respxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxdů. Plán řešení krize musí být aktualizován, a to minimálně jednou ročně a při každé podstatné změně v činnosti povinné osoby. Plán řešení krize, který vxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plán řešení krize, oznámí to EBA. Zjednodušený plán řešení krize může předpokládat, že selhání instituce bude řešeno bez použití pravomocí k řešení krxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx některým institucím omezena.
K dílu 2 (Skupinový plán řešení krize)
x x xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxré náležitosti skupinového plánu pro řešení krize. Za jeho vypracování je primárně odpovědný orgán příslušný k řešení krize skupiny, to znamená orgán x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxý plán řešení krize nesmí předpokládat použití veřejných prostředků ani poskytnutí likviditní pomoci centrální bankou, vyjma použití prostředků tuxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxny je povinna vypracovat skupinový plán řešení krize a informovat o tom evropskou ovládající osobu. Z postavení ČNB jako orgánu příslušného k řešení krxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho plánu pro řešení krize. Pokud není takové dohody v zákonem stanovené lhůtě dosaženo, ČNB buď vypracuje skupinový plán řešení krize jenom ve vztahu k txx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupinový plán řešení krize až poté, co o sporu rozhodne EBA, respektive po uplynutí zákonné lhůty, pokud takového rozhodnutí absentuje.
ČNB má povinxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx na veřejné rozpočty členského státu, ve kterém tento orgán vykonává pravomoc, respektive pokud se sama domnívá, že by mohl mít dopad na veřejné rozpočtx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xe se ČNB s orgánem příslušným k řešení krize skupiny ohledně skupinového plánu řešení krize v zákonem stanové lhůtě nedohodne, může sama vypracovat pláx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z práva takového postupu, a to pro případ, že jiný člen kolegia požádá o urovnání sporu EBA. Alternativou tohoto postupu je, že ČNB sama před uplynutím lhxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxušnému k řešení krize skupiny za účelem přezkumu skupinového plánu řešení krize. Skupinový plán řešení krize vypracovaný po dohodě s ČNB je pro ČNB závaxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
K § 22
Instituce je způsobilá k řešení krize tehdy, kdy lze řešit její selhání likvidací, postupy podle InsZ a způsoby jeho řešení nebo postupy podxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx instituce skutečně nachází ve stavu způsobilém k řešení krize je tak velmi podstatné pro aplikaci ustanovení tohoto zákona. Posuzování způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx obdobně i pro způsobilost skupiny k řešení krize.
K dílu 2 (Odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize)
K § 23
V případě, že se oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxat plán řešení krize (a disponovat jím v aktuální verzi) a ČNB zahájí řízení za účelem odstranění těchto překážek. Instituce musí sama navrhnout opatřexx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxitu ostatních členských států a EU. Poté rozhodnutím uloží institucí navržená opatření provést nebo uloží instituci uplatnit i jiná opatření, nejsouxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxé finanční skupiny k řešení krize)
K § 24 a 25
V případě, kdy je ČNB příslušná k řešení krize skupiny, posuzuje také způsobilost této skupiny k řešexx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx to oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví, se kterým poté vypracuje analýzu překážek způsobilosti s návrhy na jejich odstranění, a tu poté doručí exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxium znovu projedná.
Úkolem ČNB v rámci kolegia je pak dosáhnout dohody ohledně opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize. Pokud se koxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh států, a to na úrovni evropské ovládající osoby a vůči jiným členům skupiny se sídlem na území České republiky. ČNB však může místo zmíněné možnosti takx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxšení krize na úrovni skupiny)
K § 26
Tato situace se vztahuje na případ, kdy se na území České republiky nachází ovládaná osoba, která je členem skxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnění opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize skupiny. Pokud kolegium k dohodě ohledně společného rozhodnutí o opatřeních k odstraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilosti k řešení krize skupiny vůči členům skupiny se sídlem na území české republiky v souladu s dohodou.
Pokud k dohodě nedojde, pak může sama ČNB přijmxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Alternativou pro tento postup je podání žádosti Evropskému orgánu pro bankovnictví o urovnání sporu.
K hlavě IV (Vnitroskupinová podpora)
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy umožňuje, jsou-li splněny předem definované podmínky, poskytnout jinému členu téže skupiny finanční podporu, aniž by zároveň musely být naplněny sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxu o skupinové podpoře, tak pro samotné poskytnutí podpory, jejichž hlavním cílem je minimalizovat riziko, že poskytnutím skupinové podpory dojde k dexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk. V okamžiku uzavření smlouvy nesmí žádná ze stran splňovat podmínky pro včasný zásah, smlouvu tedy lze uzavřít pouze v době, kdy všechny její strany jsxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xchválena orgánem dohledu na konsolidovaném základě, který je orgánem příslušným pro rozhodnutí o schválení žádosti o uzavření smlouvy o skupinové poxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxo žádosti. V případě nesouhlasu některého z příslušných orgánů dohledu může být podána žádost EBA o urovnání sporu.
Smlouva o skupinové podpoře, kterx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x ochraně konkrétních členů dané skupiny, ale také k zajištění určité míry předvídatelnosti rizik pro ostatní subjekty, zejména věřitele institucí a txx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx či přijímat skupinovou podporu podle smlouvy o skupinové podpoře lze až poté, co s ní vysloví souhlas příslušné orgány dohledu a společníci stran smlouxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxpoře nabýt účinnosti. V čl. 21 BRRD se hovoří o souhlasu „akcionářů“ – tento pojem je definován v čl. 2(1)(62) BRRD jako „akcionáři nebo držitelé jiných nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transpoziční ustanovení o „společnících nebo osobách v obdobném postavení“. BRRD neřeší otázku, zda k vyjádření souhlasu se smlouvou je zapotřebí soxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxrou se jedná – ve vztahu ke kapitálovým společnostem tedy např. § 167 a násl. a § 398 a násl. ZOK.
Ustanovení § 27 odst. 3 zakládá pravidlo, že práva ze smloxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx založen především zákaz smluvního postoupení nebo přechodu práv z takové smlouvy na jiný subjekt. Smyslem tohoto požadavku BRRD dále zřejmě je zajistxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxerého z členů skupiny nebo jeho věřitelé.
Samotnou skupinovou podporu lze na základě předem uzavřené smlouvy o skupinové podpoře poskytnout pouze v sxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxt, že poskytnutí skupinové podpory významně napomůže odstranění finančních obtíží příjemce podpory,
b)
cílem poskytnutí skupinové podpory je uxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxupiny, který ji poskytuje,
c)
na základě informací, které má člen skupiny poskytující skupinovou podporu k dispozici v době rozhodování o jejím poxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxou úvěru, bude tento úvěr příjemcem podpory ve sjednané lhůtě splacen.
Ustanovení dále stanoví obsahové náležitosti smlouvy o skupinové podpoře. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx xrotiplnění za poskytnutí skupinové podpory nedojde dříve než v době přijetí rozhodnutí o poskytnutí skupinové podpory,
c)
při přijímání rozhodnxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xe svém nejlepším zájmu.
V rámci schvalovacího procesu smlouvy o skupinové podpoře musí příslušné orgány dohledu vzájemně spolupracovat a informoxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxti příslušným orgánům dohledu z jiných členských států. Pro rozhodnutí o žádosti o schválení smlouvy o skupinové podpoře se stanoví zákonné lhůty.
Dáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xnstituce. O jejím poskytnutí tak rozhoduje vedoucí orgán toho člena skupiny, který zamýšlí podporu poskytnout. O tomto rozhodnutí musí být zároveň inxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxhody o podpoře naplní tím, že informují veřejnost o
a)
skutečnost, že jsou stranou smlouvy o skupinové podpoře a
b)
obecných podmínkách sjednaxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xe smyslem tohoto ustanovení BRRD je především zajistit, aby této výjimky z obecné povinnosti, xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáva požádat o úvěr jiného člena skupiny) by se také neměli mít možnost dovolávat akcionáři některého z členů skupiny nebo jeho věřitelé. Další možností xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxíklad „každé právnické osobě, kterou mateřská společnost ovládá“. V podmínkách českého právního řádu je toto zřejmě zajištěno i bez výslovného ustanxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxedmětem výkladu Soudního dvora EU, který dovodí jiný smysl či další důsledky. Z daného ustanovení BRRD podle našeho názoru vyplývá také zákaz smluvníhx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxá na regulaci situací, kdy instituce zatím nesplňuje podmínky pro přijetí některého z nástrojů řešení krize, resp. neselhává či její selhání nehrozí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx má v případě zjištění nedostatku v činnosti instituce nebo podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v průběhu následujících 12 měsíců nastaxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxých v ozdravném plánu nebo upravila ozdravný plán podle aktuální situace,
b)
vypracovala analýzu své situace, identifikovala opatření k překonáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce a návrhy stanovené ČNB,
d)
vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo jiné odpovědné fyzickx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady, má ČNB právo svolat valnou hromadu sama.
Podezření ČNB přitom bude založeno zpravidla na aktuálně dostupných informacích, na jejichž záklaxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxtí, že ČNB může svým rozhodnutím stanovit potřebu odlišného postupu od obecného pravidla podle ZOB spočívajícího v tom, že nově jmenovaní členové vedxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxní dočasného správce ČNB. ZOPRK transponuje a stanoví podmínky pro jeho jmenování, přičemž dočasných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávcem může být pouze osoba s dostatečnou kvalifikací, schopnostmi a znalostmi pro výkon svěřených úkolů, u které nedochází ve vztahu k plnění těchto úxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněn pouze s předchozím souhlasem ČNB. Mezi základní úkoly dočasného správce spadá:
a)
zjišťování informací o finanční situaci instituce,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
c)
předchozí schvalování návrhů rozhodnutí vedoucího orgánu instituce a osob ve vrcholném vedení instituce v otázkách souvisejících s jejím řízxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxání, a
e)
výkon funkce vedoucího orgánu instituce nebo jeho jednotlivých pravomocí, výkon funkce členů tohoto orgánu nebo osob ve vrcholném vedenx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxodu způsobenou dočasným správcem nese primárně stát, který má vůči dočasnému správci právo na regresní úhradu, způsobil-li škodu hrubou nedbalostí nxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxadě částečných informací. Rozsah jeho odpovědnosti za škodu je vymezen tak, aby byl přiměřený rozsahu informací, které bude mít k dispozici, časovým mxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xdy je potřeba jmenovat dočasného správce pro skupinu. V těchto případech je kladen důraz mj. na vzájemnou komunikaci příslušných orgánů dohledu za účexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxje základní rámec pro ocenění, které je nezbytným předpokladem pro samotné uplatnění opatření k řešení krize nebo odpis nebo konverzi kapitálových náxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xubsidiarita obecných předpisů, které upravují oblast oceňování, vyloučena. Vyloučení vztahu speciality ve vztahu k obecným předpisům předmětné obxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxem nepřehlednou a z hlediska požadavku na právní jistotu nedostatečnou. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a zákon č. 36/1967, o znalcích, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxrávy v zákoně o bankách. Dnes však již v právním řádu České republiky analogickou úpravu nenalezneme.
K § 52
Ocenění nebo předběžný odhad je dle tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxjů. Jedná se tedy o nezbytnou podmínku každého řešení krize na finančním trhu. Tato formulace je primárním a obecným vyjádřením všech účelů či principů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxechna ocenění. Další dílčí účely či náležitosti budou vymezeny
ad hoc
rozhodnutím ČNB, ovšem vždy tak, aby ocenění splnilo svůj primární účel. V tomto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx“ ocenění je ta, dle které se posuzuje, zda povinná osoba selhává, respektive je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti selže. Poté, co je takto na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na základě „druhé části“ rozhodnuto, jaká je strategie procesu řešení krize. Jde tedy o volbu vhodného opatření či nástroje a rozsah jeho užití. Pro tenxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situace, jaká by byla hodnota majetku instituce, kdyby ČNB uplatnila zvolené opatření. Tato část ocenění tedy směřuje do budoucna na strukturu a hodnoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxí představuje
ex post
ocenění, které je provedeno až po uplatnění opatření k řešení krize, odpisu nebo konverzi kapitálových nástrojů, a které slouží x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxfu nutno odkázat na § 7 odst. 4, ve kterém je zakotvena pravomoc ČNB požadovat od povinných osob držet a aktualizovat soubor podkladů nezbytných pro vyprxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxt. Toto oprávnění zajistí operativní poskytnutí podkladů pro vypracování ocenění, a to zejména s ohledem na fakt, že u povinné osoby, která čelí významxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Odstavec 2 lze zjednodušeně označit jako etický
kodex
oceňovatele. Ocenění tak může provést pouze osoba, která svou kvalifikací prokazuje dostatexxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxu relevantnímu orgánu veřejné moci a povinné osobě. V tomto ohledu však nelze
a xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxího případu a jeho okolností. V tomto odstavci je také upraven způsob stanovení jednotlivých druhů cen, a to obecnou formulací, jejímž podstatným znakxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxh důvodů, zejména vzhledem k různorodosti majetku, kterým může povinná osoba disponovat, a zahrnuje tak možnost stanovení velmi specifických druhů cxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxtivního trhu. Takto obecná úprava na jednu stranu vylučuje možnost libovůle díky nutnosti „obecného uznání“ takového postupu a na druhou stranu umožňxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xejména v rámci tzv. „druhé části“ ocenění, tedy při modelování hypotetické situace nebude možné vždy dodržet zavedené standardy oceňování, s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu ustanovení a odvolání oceňovatele. Rovněž rozvádí a doplňuje „etický kodex“ oceňovatele stanovený v § 52 odst. 2. Jak již bylo v úvodu stanovenxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxm
modifikace
obecného režimu je zejména zajištění operativnosti celého procesu. Další odlišností od obecného režimu je, že ocenění může provádět roxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení takové osoby je její souhlas se jmenováním. Na rozdíl od obecných předpisů zde není zakotvena povinnost prokázat nemožnost provedení ocenění osxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xkruh osob, ze kterého může oceňovatele vybírat. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o krizovou situaci, navíc o postup zcela nový a specifický, a proto by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxelů či akcionářů povinné osoby. V zákoně o znalcích je sice pro orgán veřejné moci zakotvena pravomoc
ex offo
ustanovení, je však dána přednost tomu, axx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxk pouze ve vztahu k osobám a ústavům zapsaným na seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti.
Odstavce 3 až 6 uvedeného paragrafu popisují postup pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dbát na transparentnost takového procesu a striktně vycházet z důvodů uvedených v odstavci třetím. Vzhledem k tomu, že zákon preferuje princip, xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxní účelu ocenění je zde rovněž stanovena povinnost součinnosti povinných osob, zejména formou poskytování podkladů či informací. Povinnost součinnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxitosti obsahu ocenění. To především nesmí předpokládat jakoukoliv mimořádnou kapitálovou pomoc státu, respektive ČNB. Naopak ČNB či Fond pro řešení xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzvaha vycházející z účetních záznamů povinné osoby a její analýza, identifikace osob, které jsou vlastníky neuhrazených dluhů, včetně jejich pořadíx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxní, jelikož předem nelze jasně vymezit, co všechno bude
relevantní
, aby byl zvolen vhodný postup. Konkrétní obsah ocenění bude v souladu s § 52 odst. 1 urxxxxx xxx
xx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxvinné osoby lišit. Na druhou stranu, pokud není možné z důvodu časové tísně naplnit požadavky kladené na obsah ocenění v odstavci 3 a 4, může ČNB provést pxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
K § 55
Tento paragraf upravuje jednak pravomoc ČNB stanovit odměnu oceňovatele a její splatnost, především se pak věnuje úhradě a placení náklaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxe na samotné instituce, koncipováno tak, aby veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s oceněním nesly v prvé řadě, a pokud možno pouze pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí krize. V takovém případě by bylo nespravedlivé po povinné osobě požadovat úhradu nákladů spojených s oceněním.
K § 56
Pokud není možné provést nxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize nebo odpisu a
konverze
kapitálových nástrojů, zajistí ČNB provedení předběžného odhadu. Tento postup se bude rovněž uplatňovat v přípaxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xodržet všechny obsahové náležitosti ocenění. Oceňovatel by však měl i v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší naplnění požadavků kladených na obsxx xxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xůže být míra pravdivosti nižší, je jeho klíčovou součástí oproti ocenění xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xdhadem by byla vyšší než hodnota aktiv zjištěná při následném řádném ocenění.
K § 57
Pokud byl proveden předběžný odhad, musí být bezodkladně proxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxojů, ale vztahuje se k situaci, která existovala před uplatněním opatření k řešení krize odpisem nebo konverzí kapitálových nástrojů.
Je-li výsledkxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxpovat dle odstavce druhého. Tento odstavec stanoví, že přihlásí-li se alespoň jeden vlastník nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitel povinné osxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xebo nástrojů účasti ČNB rozhodne o zvýšení hodnoty pohledávek osobám, které se přihlásily. V případě, že majetek nebo dluhy přešly na překlenovací insxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí. Pokud je při následném ocenění dodatečně zjištěno, že čistá hodnota aktiv povinné osoby je ve skutečnosti nižší, než se předpokládalo, hodnota pohlxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xevyplývá.
Odstavec šestý se vztahuje k situaci, kdy bylo uplatněno opatření přechodu činnosti, překlenovací instituce či osoby pro správu aktiv, texx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxt nepřiměřeně vysoké, a to zejména ve vztahu ke kvalitě a hodnotě předmětu přechodu. Půjde tak o situace analogické k těm uvedeným v § 1885 a 2177 NOZ, tedx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xlastníci či věřitelé domnívají, že nesplňuje zákonem stanovené požadavky či neodpovídá skutečnosti. Jelikož je ocenění či předběžný odhad součástí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxvném prostředku či správní žalobě proti rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, jehož je takové ocenění či předběžný odhad součástí.
K části páté (xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xdepisovatelné kapitálové nástroje a nástroje účasti na povinné osobě.
K hlavě I (Základní ustanovení)
K § 59
V úvodním ustanovení části o odpixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi: přechod činnosti, překlenovací xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo řešení krize spočívá v tom, že v případě odpisu kapitálových nástrojů se nevyžaduje splnění podmínek pro řešení krize; podmínky použití tohoto nástrxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xstanovení odpis nebo
konverze
kapitálových nástrojů měly vždy předcházet použití zvláštních nástrojů pro řešení krize nebo být provedeny alespoň sxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxjí závažnější zásah do fungování povinné osoby než pouhý odpis nebo
konverze
kapitálových nástrojů.
Druhý odstavec tohoto ustanovení stanoví, že jxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daných zvláštních nástrojů i v případě, že povinná osoba nemá odepisovatelné kapitálové nástroje.
K hlavě II (Podmínky pro odpis nebo konverzi kapxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo řešení krize představuje jednu z alternativních situací, nikoli však jedinou, která musí nastat, aby ČNB provedla odpis nebo konverzi kapitálových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxžadující poskytnutí mimořádné veřejné podpory. Na rozdíl od podmínek pro řešení krize nehraje u podmínek pro odpis nebo konverzi kapitálových nástroxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxdmínky odpisu nebo
konverze
kapitálových nástrojů jsou splněny a teprve následně bude vydán správní akt, kterým budou odpis nebo
konverze
provedenxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x České republice orgán pro řešení krize, tedy ČNB, jeví se jako zbytečné rozdělovat proces provedení odpisu nebo
konverze
kapitálových nástrojů do dvxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx konverzi jako otázku předběžnou.
K § 61
Navržené ustanovení upravuje další důvod pro odpis nebo konverzi kapitálových nástrojů, které jsou v ráxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxpisu nebo
konverze
také skutečnost, že skupina jako celek (nikoli tedy jednotlivá povinná osoba) není bez odpisu nebo
konverze
schopna pokračovat v xxxxxxxxx
xx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxnanční skupiny zahrnovány do kapitálu na individuálním nebo do kapitálu na konsolidovaném základě, lze tedy odepsat nejen podle § 61, ale také § 60, jesxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x x xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxnverzi kapitálových nástrojů stanoveno, že povinná osoba nebo skupina, jejímž je povinná osoba členem, není bez odpisu nebo
konverze
schopna pokračxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxná osoba nebo skupina selhává nebo jí hrozí selhání a nelze očekávat, že by jiné opatření než odpis nebo
konverze
kapitálových nástrojů toto selhání nexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Domněnka je nevyvratitelná (arg. „platí“), takže důkaz opaku je vyloučen a při splnění uvedených podmínek lze k odpisu nebo konverzi přistoupit bez zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobnou domněnku ve vztahu k selhání povinné osoby, neboť tento pojem je již definován v jednom z úvodních ustanovení návrhu zákona.
K § 63 a 64
Ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx provedení odpisu nebo
konverze
kapitálových nástrojů na situaci v jiných členských státech. Ustanovení § 63 odst. 2 upravuje zrcadlovou situaci, kdx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xle ČNB se na vydání tohoto rozhodnutí určitým způsobem podílí. I v této situaci je třeba ČNB uložit, aby přihlédla k dopadům v jiných členských státech.
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vůči zahraničním orgánům dohledu a zahraničním orgánům pro řešení krizí.
K hlavě III (Provedení odpisu nebo
konverze
odepisovatelných kapitáloxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx snížením položek kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby. Položky kmenového kapitálu tier 1 tak budou na úhradu ztráty použity před postižením odepisxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xřipouští. V rámci položek kmenového kapitálu tier 1 budou na úhradu ztráty použity například reziduální nároky společníků či fondy tvořené povinnou oxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxložkám.
K § 66
Ustanovení svěřuje ČNB pravomoc požadovat provedení administrativních kroků, které jsou nutné k naplnění snížení položek kmenoxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpírů při odpisu či konverzi.
Norma obsažená v písmenu a) tohoto paragrafu sice nevyjmenovává subjekty, vůči nimž by měla ČNB uplatňovat svou pravomocx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí podle písmene b) jsou standardní rozhodnutí, která ČNB vydává při výkonu své dohledové činnosti.
Písmeno c) stanoví povinnost stažení cenných pxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xejichž jmenovitá hodnota byla změněna.
K § 67
Jsou-li splněny podmínky pro odpis kapitálových nástrojů a ztráta nebyla uhrazena snížením položxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxisem nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, uhradí ČNB ztrátu povinné osoby odpisem nástrojů kapitálu tier 2 povinné osoby.
Došlo-li k úhradě ztráty poxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtálu tier 1 povinné osoby na nástroje kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby nebo její ovládající osoby. Ke konverzi na nástroje osoby ovládající povixxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx navýšení kmenového kapitálu tier 1, konvertuje ČNB v potřebném rozsahu nástroje kapitálu tier 2.
K § 68
ČNB postupuje při snížení položek kmenovxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxkona upravujícího úpadek a způsob jeho řešení a při následném rozdělení likvidačního zůstatku v rámci likvidace právnické osoby. Položky nebo nástroxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxi položek nebo nástrojů, kterým odpovídá právo pozdějšího pořadí. Ustanovení tak naplňuje princip „
ne hůře než v insolvenci
“ podle § 76 písm. e). Nárokxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxní.
Položky kmenového kapitálu tier 1 a odepisovatelné kapitálové nástroje, kterým odpovídají práva stejného pořadí, se sníží, odepíší nebo konverxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnou osobou, která je v postavení ovládané xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho pořadí vydané ovládající osobou této povinné osoby.
K § 69
Ustanovení zavazuje ČNB určit poměr, v němž bude vlastník kompenzován za ztrátu vypxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx jednotlivé skupiny odepisovatelných kapitálových nástrojů mohou být stanoveny různé konverzní poměry, přičemž musí platit, že pro odepisovatelný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxí s odepisovatelným kapitálovým nástrojem, jemuž v tomto rozdělení nebo v tomto řízení odpovídá právo pozdějšího pořadí, stanoven méně výhodný konvexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxí stejnému zacházení.
K § 70
Stanoví se minimální požadavky na obsah výroku opatření obecné povahy při snížení, odpisu nebo konverzi kapitálu. Vxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxepisovatelných kapitálových nástrojů je třeba alespoň určit, které nástroje jsou předmětem odpisu nebo
konverze
a vymezit rozsah odpisu nebo
konvexxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxroje konvertují. Vymezení položek a nástrojů postačuje obecným způsobem.
K § 71
V důsledku odpisu nebo
konverze
kapitálových nástrojů zpravixxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxalování kvalifikovaných účastí.
K hlavě IV (Účinky odpisu nebo
konverze
odepisovatelných kapitálových nástrojů)
K § 72 až 74
Stanoví se účxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxaného nebo konvertovaného kapitálového nástroje. Důsledkem odpisu nebo
konverze
je například snížení jmenovité hodnoty cenného papíru nebo zaknixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajících z odepsaného nebo konvertovaného nástroje. Nezaniká však příslušenství pohledávky, které se vztahuje k období před provedením odpisu nebo
kxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého nebo konvertovaného nástroje na nulu dochází k zániku cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které představují odepsaný nebo konvertxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxoje kmenového kapitálu tier 1 byl odepisovatelný kapitálový nástroj konvertován. Podíl v obchodní korporaci tak představuje určitou náhradu za zánix xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydat a odevzdat vlastníkům cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, které představují podíl v obchodní korporaci nabytý věřitelem v důsledku
konxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xvěřuje ČNB pravomoc požadovat provedení administrativních kroků, které jsou nutné k naplnění odpisu nebo
konverze
odepisovatelných kapitálových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxpisu či konverzi.
Norma obsažená v písmenu a) tohoto paragrafu sice nevyjmenovává subjekty, vůči nimž by měla ČNB uplatňovat svou pravomoc, přesto nexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe písmene b) jsou standardní rozhodnutí, která ČNB vydává při výkonu své dohledové činnosti.
Písmeno c) stanoví povinnost stažení cenných papírů z obxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxenovitá hodnota byla změněna.
K části šesté (Řešení krize povinných osob)
K hlavě I (Základní ustanovení)
K § 75
Předmětné ustanovení uváxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejnou váhu a míru relevance, zároveň je nutné je vyvažovat vzhledem k povaze a okolnostem nastalé situace.
K § 76
Předmětné ustanovení uvádí dexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxbu řešení krizí na finančním trhu – namísto daňových poplatníků ponesou náklady případné krize zejména společníci a věřitelé povinné osoby, a to zejméxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xásledně po vlastnících nástrojů účasti na základě pořadí svých pohledávek podle InsZ. Obecně ČNB dbá, aby k řešení krize byla uplatňována taková opatřxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxdat, že by selhání povinné osoby a následná likvidace nebo postup podle InsZ měly výrazně nepříznivé dopady na finanční systém České republiky, popříxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxní finančních institucí. Tento princip je obsažen v úvodních ustanoveních článku 45 a 46 BRRD a dále v části věnované způsobilosti instituce k řešení krxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xelhání dané osoby.
K § 78 a 79
Předmětné ustanovení upravuje požadavky k uplatnění opatření k řešení krize. BRRD umožňuje jednotlivým členským sxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize (článek 32 odst. 1 a 2 BRRD). S ohledem na skutečnost, že v České republice vykonává obě tyto funkce ČNB, není možnost předvídaná v čl. 32 odst. 2 BRRD
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxdaní usnesení obsahujícího důvody, které ČNB vedly k zastavení řízení, respektive proč k uplatnění opatření k řešení krize nedošlo.
K § 80
Řešenx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxní krize, a to ve vztahu k účelům řešení krize uvedeným v § 75. Současně musí platit, že takového účelu či takových účelů nelze dosáhnout ve stejné míře likxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxení krizí vůči povinným osobám podle § 3 písm. b) a c).
K hlavě II (Opatření k řešení krize)
ZOPRK obsahuje v souladu s požadavky BRRD a stanovisek FSBxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu příslušnému k řešení krize zabezpečit dostatečná oprávnění k efektivnímu způsobu řešení selhání povinné osoby a naplnění účelu řešení krize na finaxxxxx xxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Pravomoc podle písm. a) opravňuje ČNB k odvolání, respektive nahrazení členů vedoucích orgánů a osob ve vrcholovém vedení povinné osoby, což ve svém důxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí účelu řešení krize. Vyžaduje-li si ovšem nastalá situace, aby dosavadní členové nebo osoby na svých pozicích zůstali (např. se může jednat o osoby, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxné osoby je nezbytný její souhlas. Orgán příslušný k řešení krize je rovněž oprávněn zakázat povinné osobě nakládání s jejím majetkem, a to v rozsahu a na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxních akcií a podřízených nebo vyměnitelných dluhopisů nebo dalších dluhových nástrojů.
V neposlední řadě může ČNB požádat soud o přerušení řízení, vx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmuž odpovídá pravomoc státního zástupce nebo soudu, při zvážení všech rozhodných skutečností na odůvodněnou žádost ČNB, takové trestní stíhání protx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx
xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí krize oprávněna pozastavit na omezenou dobu některá práva či závazky tak, aby bylo možné uplatnit jiná opatření k řešení krize, respektive aby je bylo xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxby dle § 83, pozastavit výkon práva věřitelů povinné osoby na uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou dle § 84.
ČNB může rovněž pozastavix xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx může dojít ke splatnosti dluhů či k závěrečnému vyrovnání, respektive práva, v důsledku kterého dojde nebo může dojít ke vzniku, změně, pozastavení nexx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xáže se ke smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti dle § 85.
Tato práva lze pozastavit i před skončením zákonem stanovené lhůty, pokud ČNB příslušnx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdobným k § 226 a násl.
K dílu 2 (Správa pro řešení krize)
Zavedení správy pro řešení krize představuje závažný zásah do postavení a práv povinné osobyx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xílem správy je pak naplnit účel řešení krize ve vztahu k dané osobě.
K § 86
Správa pro řešení krize může být vykonávána přímo ČNB nebo osobou, kterou xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xro účely správy nepovažují za osoby, které jsou schopny rozhodujícím významným způsobem ovlivnit chování povinné osoby (tzv. vlivná osoba podle ZOK)x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xnstitut nového rozhodnutí podle § 101 a § 102 SŘ či obnovu řízení. Dále je možno postupovat v souladu s normami správního soudnictví, ať již žalobou proxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxská práva. Oprávnění k podání výše uvedených opravných prostředků a návrhů náleží těm osobám, které byly oprávněny jednat za povinnou osobu před zavedxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxivní legitimace ani další osoby, pokud jim bylo přiznáno právo jednat v příslušných záležitostech za povinnou osobu. Tyto osoby mají rovněž zaručeno pxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxžit vazbu žádosti na obranu proti zavedení správy pro řešení krize; nebude tedy v principu možné požadovat kopii veškeré dokumentace za posledních někxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xro řešení krize není obsahově nahradit nebo zastoupit jiná opatření k řešení krize. Je-li zamýšleného výsledku možné dosáhnout skrze jiné opatření k řxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takový přístup vzhledem k okolnostem možný, respektive účelný, a dojde-li postupem ČNB nebo zvláštního správce v rámci správy pro řešení krize k naplnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx odpovědnost za škodu způsobenou zvláštním správcem nese primárně stát, který má vůči zvláštnímu správci právo na regresní úhradu, způsobil-li škodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxh termínech a jen na základě částečných informací. Rozsah jeho odpovědnosti za škodu je vymezen tak, aby byl přiměřený rozsahu informací, které bude míx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx principu je snaha poskytnout veřejnoprávní ochranu případným dotčeným subjektům, a to především s ohledem na intenzitu zásahu do práv, který režim spxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx především o vysoké požadavky na odbornost s ohledem na komplexní problematiku související s řešením krize dané osoby. Rovněž se stanovuje, že osoby poxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti. Dále se zakazuje, aby osobou podílející se na výkonu správy pro řešení krize byla osoba se zvláštním vztahem k povinné osobě nebo její obchodní zástxxxxx
x x xx x xx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zápisu je dle § 3 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících povinností rejstříkovéhx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkách. Rozsahem se pak rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxléhá.
K § 91
Zákon předpokládá zavedení správy pro řešení krize za účelem řešení krize daného konsolidačního celku. Má-li ČNB v úmyslu zavést sprxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx správy pro řešení krize prostřednictvím přímé správy přechází funkce nejvyššího a vedoucího orgánu na ČNB, respektive na osoby, které ČNB za tímto účexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx hrazeny z majetku povinné osoby, nedostačuje-li její majetek, platí náklady stát. Pozastavení výkonu pravomocí daných orgánů povinné osoby a jejich xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxumentů či vnitřních předpisů dané osoby. Přímá správa končí rozhodnutím ČNB.
K § 93
Zavedením správy pro řešení krize prostřednictvím jmenovánx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxvedení zvláštní správy. Působnost, která by jinak náležela výše uvedeným orgánům, vykonává osoba zvláštního správce, přičemž ČNB může stanovit okrux xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxláštní správce dále není při výkonu oprávnění v rámci správy vázán povinnostmi, které pro něj vyplývají ze zakládajících dokumentů či vnitřních předpxxx xxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, aby zvláštním správcem byla jmenována i osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců. Správcem může být jmenována osoba vně tohoto seznamu, pokud sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxutími ČNB. Zároveň je povinen na vyžádání informovat ČNB o ekonomické a finanční situaci dané osoby, jakož i vypracovat zprávu o finanční a ekonomické sxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxby vůči zvláštnímu správci. Cílem je odstranit možné překážky, kterým správce může čelit, a umožnit mu řádný výkon jeho funkce. Tato povinnost se vztahxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxí správa končí rozhodnutím ČNB, nejpozději však do 12 měsíců od jejího zavedení. Zvláštní správu lze prodloužit, a to i opakovaně, nejvýše o 12 měsíců. Dxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xunkce nebo opakovaně porušil zákonem stanovenou povinnost.
Účelně vynaložené náklady spojené s výkonem zvláštní správy jsou hrazeny z majetku dané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xž 101
Tato ustanovení přestavují transpozice čl. 38 a 39 BRRD. Účelem je nastavit obecnou úpravu přechodu činnosti povinné osoby na soukromého nabyvxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxbu – nabyvatele. Imperativem je tedy nalézt vhodného - nabyvatele, který zajistí pokračování zásadních činností povinné osoby a rovněž tento přechod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxází vykonatelností rozhodnutí o přechodu.
K přechodu činnosti se nevyžaduje souhlas vlastníků nástrojů účasti, povinné osoby nebo věřitelů a třetíxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmínek pak není vyloučena ani možnost zpětných či opakovaných přechodů.
V ustanovení § 97 se upravují zásady a pravidla, které musí ČNB při přechodu čixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxení krize. V tomto směru ČNB tedy vyhodnocuje proporcionalitu takového postupu, tj. zda by dodržením zásad přechodu činnosti na soukromého nabyvatelx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx průběh daného přechodu.
Ustanovení § 98 upravuje situaci, kdy nabyvatel nedisponuje potřebným povolením k činnosti udělovaným ČNB (např. bankovní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlení ČNB.
K zajištění faktického přechodu činnosti v co nejkratším časovém horizontu se modifikuje ustanovení § 99 v rámci pravidel pro posouzení nabxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či zvýšení kvalifikované účasti na jiné osobě nebo ovládnutí jiné osoby. Je-li k samotné realizaci přechodu činnosti nezbytný souhlas ČNB, je v tomto kxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxsu pozastaven výkon hlasovacích práv spojených s nabytou účastí. Tato hlasovací práva může do vydání rozhodnutí o posouzení vykonávat ČNB. Není-li soxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxsti rozhoduje ČNB, o jejich uložení však nelze rozhodnout dříve, než dojde k vydání rozhodnutí o posouzení nabytí či zvýšení kvalifikované účasti na poxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xystému, platebních a vypořádacích systémech, na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, Garančním fondu obchodníků s cexxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxejných podmínek, za jakých toto členství či účastenství existovalo u povinné osoby před provedením přechodu. Nesplňuje-li nabyvatel podmínky pro taxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxví, a to nejvýše xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxřešly, pozbývají veškerá práva k předmětu daného přechodu.
K dílu 4 (Přechod činnosti na překlenovací instituce)
K § 102 až 112
Těmito ustanoxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxá o relativně nový institut2), avšak svým obsahem natolik významný, že nejen BRRD, ale také (např.) dokumenty FSB zdůrazňují, že se jedná o nezbytný násxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx o nejdůležitější nástroj řízení rizik.4) Ačkoliv byl v českém právním řádu obdobný institut již zakotven, jeho potenciální využití bylo kvůli přílixxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxho měnového fondu, která hovoří o nutnosti rozšířit a konkretizovat rámec nástrojů pro řešení krize.5)
Smysl překlenovací instituce je zřejmý již ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xospodářsky významných funkcí, které původně vykonávala selhávající povinná osoba, a to do doby než nástroje účasti, majetek či dluhy povinné osoby přxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, který upravuje § 96 až 101. Zásadní rozdíl spočívá v existenci tzv. režimu překlenovací instituce, v rámci kterého nástroje účasti, majetek či dluhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvatele platí, že k přechodům na překlenovací instituci není třeba souhlasu vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě ani třetích osob, jejichž práva xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxéně faktické dopady tohoto postupu jsou do značné míry korigovány nezbytností poskytnout přiměřenou náhradu. V tomto smyslu lze konstatovat, že omezxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Při dodržení podmínek stanovených zákonem není vyloučena ani možnost opakovaného přechodu nástrojů účasti nebo majetku a dluhů povinné osoby na přxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nástrojů účasti na povinné osobě.
Okamžikem vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 dochází k zavedení režimu překlenovací instituxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx instituce vykonává funkci nejvyššího orgánu stát prostřednictvím Ministerstva financí, které v tomto ohledu postupuje v souladu s § 75, přičemž změnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxeklenovací instituce, výši odměn, a oprávnění jednotlivých členů, strategii a rizikový profil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx dvou let ode dne posledního přechodu podle § 102, nestanoví-li ČNB svým rozhodnutím jinak. V této souvislosti BRRD stanoví, že se překlenovací instituxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxtví v clearingovém systému, platebních a vypořádacích systémech, na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, Garančním fxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxB stanovit výjimku na dobu, po kterou má překlenovací instituce všechna práva a povinnosti vyplývající z členství či účastenství, a to nejvýše na 24 měsxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxtivně stanovených důvodů, nenastane-li ve stanovené lhůtě žádný z nich, ČNB překlenovací instituci zruší s likvidací. V odůvodněných případech může xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku a dluhů nebo jejich části povinné osoby či překlenovací instituce na osobu pro správu aktiv. Účelem institutu osoby pro správu aktiv je nabytí a xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxetí osoby nebo maximalizaci výnosu v rámci postupu podle InsZ.
Okamžikem vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu vůči obchodní korporaci s majetkovou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxanismech, kdy velkou míru rozhodovacích oprávnění vykonává přímo či nepřímo Ministerstvo financí a ČNB. Přechod na osobu pro správu aktiv nelze uplatxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti na překlenovací instituce nebo odpisu nebo
konverze
odepisovatelných závazků.
V rámci osoby pro správu aktiv vykonává funkci nejvyššího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxrávu aktiv podléhá souhlasu ČNB. ČNB rovněž návrh Ministerstva financí schvaluje změny ve vedoucím orgánu osoby pro správu aktiv, výši odměn a rozsah oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxby či překlenovací instituce na osobu pro správu aktiv lze provést za splnění alternativně alespoň jedné z podmínek podle § 105. Dále je v zákoně upravenx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x x06 jsou důvody, na základě kterých ČNB rozhodne o ukončení režimu osoby pro správu aktiv.
K dílu 6 (Odpis nebo
konverze
odepisovatelných závazků)
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xovinné osoby, a to za předpokladu, že toto opatření ve spojení s jinými opatřeními povede s vysokou pravděpodobností nejen k dosažení účelu řešení krizxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxné odepisovatelné závazky odepsat nebo konvertovat také za účelem poskytnutí kapitálu překlenovací instituci, na kterou mají tyto závazky přejít, nxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
konverze
v těchto situacích, nad rámec obecných zásad řešení krize nejsou žádné konkrétnější podmínky či předpoklady stanoveny a blíže limitován nexx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrmu povinné osoby, a zároveň, jestliže si to provedení odpisu nebo
konverze
vyžaduje, svěřuje ČNB pravomoc uložit povinné osobě povinnost nevyhovujxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx0 odepsat nebo konvertovat. Tzv. odepisovatelné závazky jsou s určitými výjimkami tvořeny dluhy povinné osoby a některými kapitálovými nástroji vydxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo konvertovat je tedy možné pouze dluh, který není zajištěným dluhem ve smyslu tohoto zákona, nebo představuje část zajištěného dluhu převyšující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dluhopisu. Zajištěným dluhem se pro účely tohoto zákona rozumí dluh v případě, že někdo dal věřiteli nebo v jeho prospěch majetkovou jistotu, pro přípaxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a o technikách k jejich obhospodařování, tzv. krytý dluhopis.
Odepisovatelnými závazky nejsou ani dluhy odpovídající pojištěným pohledávkáx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxisů jiných členských států. Nejde-li o jinou výjimku, odepsat nebo konvertovat lze naopak dluh, který nepředstavuje pojištěnou pohledávku z vkladu, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxice odepisovatelných závazků jsou dále vyloučeny dluhy vyplývající z majetku, který byl povinné osobě svěřen nebo který povinná osoba spravuje ve proxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xešení.
Odepsat nebo konvertovat není možné ani dluhy vůči instituci, resp. srovnatelné osobě podle zahraničního práva, jiné než člena skupiny, jejíxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
Z definice odepisovatelných závazků jsou vyloučeny též dluhy vůči zaměstnanci představující pohledávku na výplatu mzdy nebo její náhrady, odměny nexx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xložky odměny, které kolektivní smlouvou upraveny nejsou nebo které náležejí zaměstnancům majícím významný vliv na celkový rizikový profil povinné oxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxří nejsou zaměstnanci (členové vedoucího orgánu a další osoby mimo zákoník práce).
Odepsat nebo konvertovat nelze dále dluhy úzce spjaté se zachovánxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xbchodním prostorám a udržování těchto prostor.
V neposlední řadě jsou potom z odepisovatelných závazků vyloučeny splatné dluhy vyplývající z povinxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou rovněž klasifikovány kapitálové nástroje vydané povinnou osobou, které nesplňují definici kmenového kapitálu tier 1, ani definici odepisovatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxž ji není možné odepsat nebo konvertovat podle části páté tohoto zákona, nicméně v případě, ve kterém neexistuje z hlediska povahy obsažených nástrojů xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxchž je ČNB oprávněna částečným či celkovým vyloučením určitého odepisovatelného závazku nebo skupiny odepisovatelných závazků zúžit množinu odepixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xdpisu nebo
konverze
obtížně realizovatelné, když by tím bylo ohroženo pokračování zásadních funkcí a hlavních druhů obchodní činnosti povinné osobxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxpadě vyloučení příslušného odepisovatelného závazku.
Vedle podmínek pro vyloučení odepisovatelných závazků jsou zde stanovena rovněž kritéria, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxou nejprve vlastnící nástrojů účasti na povinné osobě a až poté jednotliví věřitelé, a to v pořadí svých pohledávek podle zákona upravujícího úpadek a zxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxí řešení krize.
S pravomocí zúžit množinu odepisovatelných závazků je zároveň spjata povinnost ČNB informovat o takovém záměru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxdu pro řešení krizí, může Evropská komise z důvodu ochrany integrity vnitřního trhu návrh ČNB omezit, popř. jej zcela zakázat. Evropská komise však nenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx v souladu se zásadou „
ne hůře než v insolvenci
“ podle § 76 písm. e) svěřuje ČNB pravomoc kompenzovat částečné či celkové vyloučení určitého odepisovatexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xímto způsobem nebylo vyloučení odepisovatelných závazků kompenzováno zcela, lze zbývající část dorovnat poskytnutím příspěvku z Fondu pro řešení kxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xier 1 a dosažení požadovaného poměru kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby.
K § 125 a 126
Ustanovení specifikují jednak podmínky týkající se poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xasiv povinné osoby je zejména spoluúčast vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě, vlastníků odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo věřitexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx resp. ve výši 20% celkového objemu rizikové expozice. Ve stejné výši lze příspěvek povinné osobě poskytnout také tehdy, jestliže prostředky ve Fondu pxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxhrady, a dále za situace, kdy celková výše bilanční sumy povinné osoby na konsolidovaném základě nepřesahuje částku odpovídající 900 000 000 000 EUR. Zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxch není dostatek, také peněžní prostředky získané z trhu.
Nad rámec příspěvku v 5% výši lze z Fondu pro řešení krize poskytnout povinné osobě ještě dalšx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné osoby jiné než zajištěné dluhy nad rámec hodnoty poskytnuté majetkové jistoty (nebo v případě krytých dluhopisů nad rámec hodnoty majetku sloužícíxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxné závazky tvoří, a tudíž mohou (a měly by) být předmětem odpisu nebo
konverze
. Takový příspěvek je možné financovat z peněžních prostředků placených Fxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni přijetí opatření k řešení krize na základě ocenění nebo předběžného odhadu.
K § 127
Ustanovení o minimálním požadavku na
kapitál
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xterý by znemožňoval provedení jejich odpisu nebo
konverze
(např. příliš velkým zastoupením odepisovatelných závazků, které jsou z možnosti odpisu xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxavku. Tato povinnost je uložena diferencovaně: jednak pro instituce, u nichž se uplatní vždy, a jednak pro ostatní povinné osoby, u nichž se uplatní pouxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxzí upustil u mateřské instituce od povinnosti udržovat
kapitál
a odepisovatelné závazky na individuálním základě, jestliže je tato mateřská institxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxazky na individuálním základě, jestliže je v dostatečné výši udržuje její mateřská instituce na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě. Podxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
K § 129
Minimální požadavek představuje požadovaný poměr součtu kapitálu a odepisovatelných závazků k pasivům povinné osoby. Jedná se tedy o čísexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxí ve vztahu ke každé povinné osobě jednotlivě. Orgán pro řešení krizí při tom postupuje způsobem upraveným v § 130 až 132 za použití kritérií uvedených v § xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch pro řešení krizí. Odstavec 1 se týká povinných osob, které jsou institucí, u nichž se minimální požadavek určuje obligatorně, zatímco odstavec 2 se txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finanční skupiny, určuje minimální požadavek ČNB, ovšem v některých případech v součinnosti se zahraničními orgány. Podle unijního práva se jedná o txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxhodě s příslušnými zahraničními orgány.
Ustanovení § 131 odst. 4 upravuje zrcadlovou situaci, kdy je ČNB orgánem k řešení krize dceřiné instituce. V txxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxit povinnost usilovat o dosažení dohody.
Ustanovení § 132 odst. 1 až 3 upravují určení minimálního požadavku dceřiné instituci na individuálním záklxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxadě po dohodě s příslušnými zahraničními orgány včetně skupinového orgánu pro řešení krizí (v terminologii unijního práva tzv. společné rozhodnutí) x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx odst. 4 upravuje zrcadlovou situaci, kdy je ČNB skupinovým orgánem k řešení krize. V takovém případě určí dceřiné instituci minimální požadavek na indxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlečné rozhodnutí) nebo samostatně. ČNB je však třeba i v této situaci stanovit povinnost usilovat o dosažení dohody.
K § 133
Návrh nestanoví přesxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxivním výčtem upravuje kritéria, k nimž orgán pro řešení krizí při určení minimálního požadavku přihlíží. Tato kritéria jsou formulována poměrně obecxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odůvodněno.
K § 134
K určení minimálního požadavku dochází individuálním správním aktem, tj. rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Navrženx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxtí o určení minimálního požadavku pravidelně přezkoumávat a v případě podstatné změny okolností aktualizovat.
K § 135
Ačkoli ustanovení o minixxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxzi, přesto nelze každý odepisovatelný závazek zahrnout do výpočtu plnění minimálního požadavku. Do výpočtu plnění minimálního požadavku lze zahrnoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xby do splatnosti odepisovatelného závazku zbýval alespoň 1 rok, což má zajistit, že v případě budoucí krize bude odepisovatelný závazek ještě existovxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxínky formulovány za použití standardní právní terminologie tak, aby smysl zůstal stejný.
K § 136
Zvláštní povaha oceňování derivátových závazxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm musí respektovat postupy, jež zaručí stanovení správného okamžiku započtení, ke kterému je nutno zjistit adekvátní hodnoty odepisovatelných závaxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxění minimálního požadavku i dluhy vyplývající ze smluvních nástrojů, přestože tyto závazky nesplňují všechny podmínky uvedené v § 135 odst. 1. Podmínxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxu odpovídá pohledávka, která má charakter podřízené pohledávky podle insolvenčního práva.
K § 138
Uvedené ustanovení zakotvuje pravomoc ČNB oxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 ani odpis odepisovatelných kapitálových nástrojů k úhradě ztráty povinné osoby.
Odepisovatelné závazky by měly být odepsány v rozsahu potřebném kx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxu u odepisovatelných kapitálových nástrojů.
Ke konverzi odepisovatelných závazků dojde, jestliže požadovaného poměru kmenového kapitálu tier nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xx
x x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o oddělení majetku a dluhů určí ČNB část odepisovatelných závazků, která má být odepsána nebo konvertována, v rozsahu, který je dostatečný k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxotit částku odpisu a
konverze
s ohledem na společnost pro správu aktiv.
K § 140
ČNB postupuje při odpisu a konverzi v rámci skupiny odepisovatelnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxsoby jeho řešení. Odepisovatelný závazek, kterému odpovídá pohledávka dřívějšího pořadí uspokojení, tak bude odepsán nebo konvertován až po úplném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpisu a
konverze
odepisovatelných závazků, zachovává pořadí nároku věřitelů dané zákonem upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení. Ustanovení txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx kapitálové požadavky nejsou dosaženy konverzí podřízených odepisovatelných závazků, lze konvertovat odepisovatelné závazky vůči nim „seniorní“x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx zavazuje ČNB určit poměr, v němž bude věřitel kompenzován za ztrátu vyplývající z odpisu nebo
konverze
odepisovatelného závazku. Tzv. konverzní pomxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xeho řešení odpovídá pohledávka dřívějšího pořadí, nesmí být ve srovnání s odepisovatelným závazkem, jemuž v tomto řízení odpovídá pohledávka pozdějxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvazky v ní obsažené podléhají stejnému zacházení.
K § 142
Ustanovení upravuje způsob odpisu nebo
konverze
odepisovatelného závazku z derivátxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxrparty credit risk
“). Cena toho samého derivátu tak může být v závislosti na protistraně různá, a proto nelze jednoduše měnit strany derivátové smlouvxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrmou závěrečného vyrovnání (tzv. „
close-out netting
“), kdy se všechny pohledávky z derivátové smlouvy stanou splatnými, vyjádří se v penězích a výslxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxně jako jinou peněžitou pohledávku.
K § 143
Stanovují se minimální požadavky na obsah výroku opatření obecné povahy. Vždy je třeba alespoň určitx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx které nástroje kmenového kapitálu tier 1 a v jakém konverzním poměru se odepisovatelné závazky konvertují. Vymezení odepisovatelných závazků a nástxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxi na povinné osobě bez ohledu na vůli dotčených subjektů. V důsledku toho se stanoví zvláštní režim postupu pro schvalování kvalifikovaných účastí ČNBx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxté hodnoty nástroje, který odpovídá odepsanému nebo konvertovanému odepisovatelnému závazku. Důsledkem odpisu nebo
konverze
je například sníženx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinné osoby.
Odpisem nebo konverzí rovněž dochází k zániku pohledávek odpovídajících odepsanému nebo konvertovanému závazku.
Staví se na jisto, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx představují odepsaný nebo konvertovaný závazek povinné osoby.
Konverzí odepisovatelného závazku dochází ke vzniku vlastnického práva k podílu v oxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxbo konvertovaných odepisovatelných závazků.
V souladu se směrnicí se výslovně stanoví právo ČNB uložit povinné osobě v potřebném rozsahu vydat a odexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxto souvislosti se stanoví povinnost ČNB rozhodnout v případě potřeby o změně zakladatelského jednání povinné osoby.
K § 147
Ustanovení svěřuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx veřejných rejstřících a seznamech nebo provést změny na vlastnických účtech cenných papírů při odpisu či konverzi.
Norma obsažená v písmenu a) tohotx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xNB nařídit relevantním subjektů vrchnostenským aktem, aby daný zápis provedly.
Rozhodnutí podle písmene b) jsou standardní rozhodnutí, která ČNB vxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxst rozhodnutí o odpisu nebo konverzi. Ustanovení má pouze zamezit oběhu cenných papírů, jejich jmenovitá hodnota byla změněna.
K § 148 a 149
Navrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsoby, které odpovídají pohledávce věřitele. Povinná osoba má dále zajistit souhlas věřitele s tím, že bude odpisem nebo konverzí odepisovatelných záxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe ohledně odpisu nebo
konverze
odepisovatelných závazků, které se řídí právem členského státu, což v praxi představuje nejčastější situaci.
Souhlxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxků a převyšují výši náhrady. Souhlas není vyžadován ani u závazků, které odpovídají pohledávkám z vkladů fyzických osob, malých, středních a velmi malxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxovení se vztahuje jen na závazky povinné osoby, které jsou klasifikovány jako odepisovatelné.
Stanovuje se pravomoc ČNB určit opatřením obecné povaxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xmlouvy není vyžadován souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí ČNB.
K § 150
Povinnost vypracovat plán reorganizace obchodní činnosti má povinnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxle odstavce druhého tuto lhůtu prodloužit.
K § 151
Ustanovení vymezuje náležitosti reorganizačního plánu. Nejdříve je třeba analyzovat příčixxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxých závazků. Tato analýza by měla být základem i pro opatření, která by měla zajistit dlouhodobou prosperitu povinné osoby a která by měla být součástí rxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a jejich časový harmonogram by měly být reálné, tedy vycházet ze stavu celého sektoru.
Odstavec třetí stanovuje povinnost uvést reorganizační plán dx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
Ustanovení stanovuje podmínky, za nichž ČNB schválí plán reorganizace obchodní činnosti. Lhůty pro vypracování plánu stanoví § 151. Nejkratší čas, zx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkud opatření v něm obsažená s určitou mírou jistoty povedou k dlouhodobé prosperitě povinné osoby.
K § 153
Ustanovení řeší (i když pouze částečněx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxacovat daný plán. Zajímavá je otázka, zda může nastat situace, kdy by bylo vydáno nesouhlasné stanovisko podle § 152 a ČNB by dospěla k závěru, že plán reoxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe. To by totiž zpochybnilo celý proces odpisu a
konverze
závazků, i když podmínkou pro odpis nebo konverzi není požadavek na dlouhodobou prosperitu poxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlo být přijímáno v úplné izolaci od posouzení budoucích vyhlídek povinné osoby na zachování její činnosti.
K § 154
I když BRRD neupravuje, v jaké lxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxváleného plánu schvalovat ve stejném režimu jako původní plán nebo jako úpravy neschváleného plánu (rozdíl je např. ve lhůtách). Bylo tedy zvoleno řešxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xlánu.
Stanoví se rovněž povinnost, informovat ČNB o skutečnosti, že v důsledku podstatné změny okolností schválený plán reorganizace podnikatelskx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxní plánu reorganizace obchodní činnosti xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xypracování plánu reorganizace na úrovni skupiny v situaci, kdy odpis nebo
konverze
jsou uplatněny vůči alespoň dvěma členům skupiny. V takovém přípaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmi k řešení krize v rámci skupiny, dále musí poslat kopii plánu Evropskému orgánu pro bankovnictví. Obdobné ustanovení jako je § 137 by tedy mělo být součxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxje)
K § 157 až 163
Díl sedmý upravuje postup přípravy a předložení návrhu na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů a jeho schválení. Dále popxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtrojů, kterými jsou veřejná kapitálová podpora a přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát.
K § 158
Nejobecnějším principem, který z § 158 xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxstavce 1 a současně alespoň jedné podmínky podle odstavce 2. To vyplývá jak z požadavků BRRD samotné, tak i z obecně platných evropských norem pro poskytxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxovat evropské normy upravující poskytování veřejné podpory.
K § 159
Odstavec 1 formalizuje postup, kterým dojde k vypracování návrhu na uplatnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrojů, jelikož v těchto případech bude nutné čerpat prostředky ze státního rozpočtu a dále proto, že záchrana povinné osoby pomocí těchto prostředků je xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx papírů ve prospěch státu nutný souhlas vlády. Za takový souhlas se bude považovat i rozhodnutí o schválení návrhu na uplatnění vládních stabilizačnícx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxdnictvím Ministerstva financí upíše nástroje kmenového a vedlejšího kapitálu tier 1 nebo nástroje kapitálu tier 2. Upsání probíhá standardním režimxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, kterou stát vlastní nebo v ní uplatňuje rozhodující vliv. Předmětné rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým dojde k přechodu nástrojů účastxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, jak ji předvídá LZPS. Je vyvlastněno ve veřejném zájmu, na základě zákona, podle důvodů stanovených v zákoně, za náhradu, a pokud nelze dosáhnout slexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxěním. I v případě uplatnění přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na stát se uplatňuje ochrana „ne hůře než v insolvenci“, vzhledem k povaze nástrojx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxt podíl na povinné osobě. Tento podíl nabývá zejména za účelem odvracení hrozící nebo již nastalé systémové krize, ochrany finanční stability a případxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxytně nutné doby a následný prodej tohoto majetku do soukromého sektoru.
K § 163
Na procesu uplatnění vládních stabilizačních nástrojů se podílexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xinancí, které hospodaří s majetkem státu nabytým v rámci uplatnění vládních stabilizačních nástrojů. Zákon stanovuje povinnost spolupráce daných oxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x30.
Jelikož má schválení vládních stabilizačních nástrojů významné důsledky vůči třetím osobám, podléhá stejným povinnostem, které jsou kladeny nx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít pouze současně s uplatněním jiných opatření k řešení krize. Uplatnění těchto pravomocí musí směřovat k naplnění účelu řešení krize a musí být přxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstičního nástroje z evropského regulovaného trhu (§ 55 a násl. ZPKT) a oficiálního trhu (§ 64 a násl. ZPKT), právo uložit povinné osobě a nabyvateli povixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 166 a 167
V České republice je vykonatelné rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu, který rozhodl o přechodu nástrojů xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxoto členského státu. To platí stejně i o rozhodnutí ohledně xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ČNB poskytují zahraničnímu orgánu na jeho žádost potřebnou součinnosti v souvislosti s jeho rozhodnutím, zejména s ohledem na soulad s vnitrostátníx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxB. Půjde zejména o povinnost spolupráce v mezích zákona při zápisech do veřejných seznamů a rejstříků nebo při poskytování informací. ČNB může rovněž rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxení § 167 upravuje účinnost rozhodnutí ČNB mimo území EU. Není totiž vždy zaručeno, že pravomoci ČNB budou účinné i ve vztahu k jiným než členským státům. xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx který se nachází v jiném než členském státě, nebo nástroj účasti, majetek a dluhy, které se řídí právem takového státu. ČNB takové opatření k řešení krizx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré ve vztahu k danému majetku a dluhům pravděpodobně nenabyde účinnosti.
K dílu 10 (Zákaz některých smluvních ujednání)
K § 168 a 169
Smyslem txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxžovala za okolnost zakládající právo na ukončení závazku, či realizaci práva na finanční zajištění (nebo obdobného práva, např. práva na smluvní jistxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinných osob, přičemž „hromadná“ realizace práva na finanční zajištění by mohla tento účel zmařit.
Ustanovení § 169 vymezuje imperativní normy, kterx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x x xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxelem ochrany veřejného pořádku, bez ohledu na právo, kterým se daná smlouva řídí.
K dílu 11 (Společná ustanovení k přechodům a převodům nástrojů účaxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnnost nebo odporovatelnost právních jednání.
K § 171 až 173
Tato ustanovení upravují některé aspekty přechodů a převodů v rámci řešení krize. V § xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxe některé části závazku či vztahu, jejíž jednou ze stran je selhávající povinná osoba. Půjde zejména o závazky v podobě dohod obsahující povinnost poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxmětu zajištění a výnosu z něj, respektive se zakazuje přijetí takového opatření k řešení krize, které by ve vztahu k výše uvedenému závazku mělo za náslexxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxodnout o jejich přechodu či převodu bez současného přechodu práv a povinností, respektive přechodu, změně nebo zániku práv či povinností povinné osobx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení krize tak nesmí
kolidovat
s pravidly platebních a vypořádacích systému. Tato ochrana spočívá zejména v nemožnosti odvolat neodvolatelný plxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a definuje obsah pojmu převod pro účely § 171 a 172.
K hlavě III (Společná ustanovení k uplatnění opatření k řešení krize)
K dílu 1 (Informační povixxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xo v případě, že selhání povinné osoby nelze zabránit opatřeními dohledovými či soukromoprávními nebo odpisem a konverzí odepisovatelných kapitálovxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxně důvěrných informací, musí ČNB vytvořit postupy pro zajištění přiměřené ochrany důvěrných informací. Informování podle tohoto ustanovení není poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xahraniční orgány a osoby byly dostatečně informovány o uplatnění opatření k řešení krize.
K § 176
Tento paragraf je transpozicí článku 84 odst. 4 x x xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxstavec 2 se zabývá situací, kdy uplatnění opatření k řešení krize je v nějaké formě již uveřejněno. To však nezbavuje ČNB povinnosti jasně a srozumitelnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe specifické způsoby uveřejňování, jejichž cílem je, aby se o uplatnění opatření k řešení krize dozvěděly všechny zainteresované osoby.
K dílu 2 (Pxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinné osobě a je naplněním zásady, že věřitelé povinné osoby a vlastnící nástrojů účasti na povinné osobě jsou uspokojeni alespoň v takové míře, v jakx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxo vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě přihlásili pro účely tohoto dorovnání podle § 222 odst. 3. Pokud se nepřihlásí, jejich nárok na dorovnání pxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxisu a
konverze
kapitálových nástrojů. Lhůta pro přihlášení věřitelů povinné osoby a vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě je 6 měsíců od účinnosxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxoje účasti na povinné osobě přihlásí, musí ČNB o dorovnání rozhodnout. Za věřitele povinné osoby, který se přihlašuje, se pro účely tohoto ustanovení pxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxňovatelem. Cílem tohoto ocenění je určit jaký je rozdíl mezi částkou kterou věřitelé povinné osoby a vlastnící nástrojů účasti na povinné osobě obdržexx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxšení krize.
Rozhodla-li ČNB, že přihlášeným věřitelům povinné osoby a vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě přísluší dorovnání, Fond pro řešexx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxnoven jako den zahájení výplat takových plnění. Poslední odstavec, respektive lhůty v něm uvedené přitom nejsou transpozicí BRRD, ale jsou inspirováxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxveno, že ČNB má nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením k řešení krize. V odstavci 2 jsou poté uvedeny entity, po kterých může úhradu nákladů požadoxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pouze povinné osoby. Původním vlastníkům nástrojů účasti na povinné osobě lze náhradu nákladů pouze započítat vůči poskytovanému protiplnění.
K xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xinnost subjektů působících na těchto trzích má zpravidla přeshraniční charakter. Selhání daných osob může ovlivnit finanční stabilitu napříč člensxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu a ohrozit vzájemnou důvěru mezi členskými státy, respektive ohrozit důvěryhodnost trhu v oblasti finančních služeb.
Ustanovení § 179 vypočítává zxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxšení krize jsou povinny spolupracovat a svůj postup konzultovat. Řešení krize přeshraničních skupin by mělo být transparentní, včasné a dostatečně úxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlitu dotčených členských států.
K hlavě II (Kolegia)
K § 180
Kolegium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při řešení krize. Kolegia pro řešení krize jsou fakticky založena na stávajících kolegiích dohledu (srov. s § 26 písm. l) ZOB). Jednání kolegií se účastxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí vkladů či mechanismy financování řešení krize.
Členové kolegia pro řešení krize úzce spolupracují a sdílejí svá stanoviska v otázce způsobilosti k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s řešením krize dané skupiny.
K § 181 a 182
Orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny předsedá a koordinuje činnost kolegia za účelem rychléxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxení krize dané skupiny po projednání s dalšími členy kolegia.
ČNB zřizuje kolegium, je-li orgánem, který je příslušný k řešení krize skupiny. Tomuto zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx oprávněna účastnit se jednání kolegia vždy, když je na programu jednání otázka, která je předmětem společného rozhodování, nebo týká-li se člena skupxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlegium pro řešení krize. Činnost evropského kolegia pak v zásadě odpovídá činnosti kolegia k řešení krize.
K hlavě III (Skupinové řešení krize)
x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xterá by měla být přijata ze strany příslušných orgánů členských států ve vztahu k dotčeným členům evropské finanční skupiny. Těmito opatřeními jsou myxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx opatření, která zohledňují skupinový plán řešení krize, respektive plán řešení krize takové osoby.
Postup pro skupinové řešení krize má zajistit efxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxvé řešen krize a předloží jej kolegiu k řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize, které s předloženým postupem nesouhlasí nebo se rozhodnou přijmoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xrgánům příslušným k řešení krize. Orgán, který se rozhodne odchýlit od postupu řešení krize, musí zvážit potenciální dopad takového rozhodnutí na finxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny při skupinovém řešení krize)
§ 185 až 189
V tomto díle se upravuje postup ČNB jako orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxním členům kolegia, že evropská ovládající osoba se sídlem na území České republiky splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize. Takové oznxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxby.
K § 186 a 187
Příslušná ustanovení upravují situaci, kdy splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize a návrh vhodného opatření k jexxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxávněna posoudit dopady takového návrhu vůči dané skupině. ČNB v tomto smyslu posoudí, zda by uplatněním navrhovaných opatření nedošlo k selhání jinéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx stanovisko příslušnému orgánu, který pak může navržené opatření uplatnit; v opačném případě ČNB navrhne kolegiu postup pro skupinové řešení krize.
x x xxx x xxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 185 a zároveň je naplněna alespoň jedna z taxativně stanovených podmínek. Postup pro skupinové řešení krize se přijímá dohodou ČNB jako orgánu přísluxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxize skupiny může za účelem dosažení dohody požádat EBA o provedení nezávazného zprostředkování. ČNB uplatní daná opatření vůči povinným osobám v soulxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dalšími členy kolegia samostatné opatření, které zohlední plán řešení krize a dopad na finanční stabilitu členských států jednotlivých členů kolegixx
x xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxe postup ČNB jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby, tj. situace, kdy bude na území České republiky sídlit dceřiná společnost, která podxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xkupiny a orgánu dohledu na konsolidovaném základě, spolu s návrhem vhodného opatření k řešení krize, návrhem podání insolvenčního návrhu nebo návrhex xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění opatření k řešení krize u jiného člena skupiny či nemělo nepříznivý dopad na evropskou finanční skupinu, navrhne postup pro skupinové řešenx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxny kolegia, kteří s takovým postupem rovněž souhlasili. ČNB může za účelem dosažení příslušné dohody požádat EBA o provedení nezávazného zprostředkoxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxze skupiny a orgánům příslušným k řešení krize zahrnutých v postupu pro skupinové řešení krize, přičemž tyto orgány musí informovat o uplatněných opatxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx krize a případné účinky opatření na další části skupiny, jakož i plán řešení krize, nelze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že bude jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve stanovené lhůtě od obdržení oznámení podle § 190 nerozhodne, je ČNB oprávněna uplatnit navržená opatření samostatně, tj. mimo společný postup. Důvxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xolegia s cílem dosáhnout koordinovaného postupu k řešení krize ve vztahu ke všem selhávajícím členům evropské finanční skupiny. ČNB je rovněž povinna x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnost dohody na postupu o skupinovém řešení krize v rámci kolegia. V tomto smyslu je ČNB jako orgán k řešení krize ovládané osoby povinna uplatnit opatřenx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xež členskými státy)
K § 194 až 197
Tato část je transpozicí článků 93 až 95 a 97 BRRD a upravuje problematiku vztahů ČNB s orgány jiných než členských sxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxými i jinými než členskými státy.
K dílu 1 (Spolupráce s orgány jiných než členských států)
K § 194
Toto ustanovení upravuje spolupráci ČNB s příxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxí krize na území jiného než členského státu a může být uzavřena prioritně mezi Evropskou unií a jiným než členským státem. V případě, že taková dohoda neexxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxzi ČNB a příslušným orgánem jiného než členského státu upravena výše uvedenými způsoby, a je-li to nezbytné pro zajištění spolupráce, může sama ČNB uzaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxdnou rámcovou dohodou uzavřenou EBA.
K dílu 2 (Uznání a výkon postupů pro řešení krize jiných než členských států)
K § 195
Toto ustanovení upraxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxupů pro řešení krize jiného než členského státu je vůči ČNB závazná, nemá-li ČNB právo odmítnout uznání a výkon postupů pro řešení krize podle odstavce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx možné dopady na zájmy ostatních členských států a případný dopad na ostatní členy skupiny a finanční stabilitu v dotčených členských státech.
K § 1xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí k řešení krize vůči majetku a dluhům instituce nebo ovládající osoby se sídlem na území jiného než členského státu, které jsou umístěny na území České rxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxnského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky.
Druhý možný postup ČNB spočívá v možnosti rozhodnout o přechodu násxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpů pro řešení krize, může ČNB uplatnit pravomoci uvedené v § 83 až 85, ve vztahu k právům a povinnostem ze smlouvy, jejíž stranou je pobočka instituce z jinxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxého než členského státu.
ČNB může, v případě zmíněných institucí, omezit vykonatelnost práva na ukončení závazku ze smlouvy, pokud se uplatnění opatxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxa na ukončení závazku. Toto omezení je však možné pouze v případě, že dotčená osoba nebo pobočka plní podstatné povinnosti ze smlouvy.
K dílu 3 (podmíxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxe se sídlem na území jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí v České republice v případě, že postup pro řešení krize v jiném xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xůže být uplatněno, jen pokud je to ve veřejném zájmu a pokud je splněna jedna ze tří alternativ, které zákon stanoví.
První případ zahrnuje situaci, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxé opatření v přiměřené lhůtě splnění těchto podmínek nezabránilo. Druhou alternativou, kdy může být opatření uplatněno, je v situaci, kdy instituce, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxládat, že vůči ní nebyl či nebude zahájen postup pro řešení krize nebo obdobné řízení ze strany jiného než členského státu.
Posledním případem opravňuxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxvý postup nebo jeho záměr oznámil ČNB.
K části deváté (Financování)
K hlavě I (Garanční systém finančního trhu)
K § 198 až 208
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx který bude existovat vedle stávajícího fondu zabezpečujícího garanční schéma pro depozita (Fond pojištění vkladů). V ustanoveních § 198 až 208 je uprxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxdy bez právní osobnosti - Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krizí, a dále také obecné fungování Garančního systému (zejména jeho vnitřní strukturx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxoně (viz hlava II), naopak pravidla působení Fondu pojištění vkladů zůstávají upravena v zákoně o bankách.
Podrobnosti o fungování Garančního systéxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxch Garančního systému (§ 204 odst. 4).
K § 198
Pro správu finančních prostředků v povinně zřizovaných fondech finančního trhu (tj. systém pojištěxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtem – Garančním systémem. Garanční systém jako právnická osoba je odpovědný za obhospodařování prostředků ve Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x 252).
Jmění Garančního systému tvořené jednotlivými fondy a ostatním jměním Garančního systému je spravováno majetkově i účetně odděleně. Převod pxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Případným výkonem rozhodnutí proti majetku v jednom z fondů nelze postihnout majetek ve fondu druhém nebo majetek Garančního systému. Obdobně nelze vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi InsZ (§ 6 odst. 1 písm. e)).
Subjektem práv a povinností je Garanční systém. Jednotlivé fondy nemají právní osobnost a povinnost uložená zákonem Fondx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xrize je právem Garančního systému (§ 198 odst. 4). Z obsahu právních jednání Garančního systému by mělo být patrné, jedná-li na svůj účet nebo na účet jedxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému a výkonná rada jako jeho statutární orgán. Z povahy věci vyplývá, že výkonná rada disponuje působnosti jednat ve všech věcech, které nenáleží sxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo systému, tak i nárůstem agendy, kterou Garanční systém oproti stávajícímu Fondu pojištění vkladů pokrývá (a to jak v důsledku transpozice BRRD, tak i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xodrobnosti ke způsobu přijímání rozhodnutí správní rady a k jednání výkonné rady stanoví statut Garančního systému.
x x xxx xx x xxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxláváni ministrem financí; odvolání je možné pouze ze zákonem vymezených důvodů (§ 200 odst. 2). Dva členové jsou jmenováni z řad zaměstnanců Ministersxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákoníku práce), dva pak z řad zaměstnanců ČNB. Pátý členů je jmenován na návrh České bankovní asociace. Pro všechny členy platí omezení dle § 199 odst. 2x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx škodu způsobenou při výkonu své funkce vychází z dosavadní úpravy odpovědnosti členů správní rady Fondu pojištění vkladů dle zákona upravujícího činxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxé by jinak podle zákona náležely do působnosti výkonné rady (§ 201 odst. 3). Způsob přijímání rozhodnutí správní rady upraví statut Garančního systémux
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady jsou zaměstnanci Garančního systému, kteří svoji funkci vykonávají v pracovním poměru, obdobně jako např. ředitelé příspěvkových organizací zxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxčenlivosti členů správní rady Fondu pojištění vkladů dle zákona upravujícího činnost bank.
K § 205 až 207
Tyto paragrafy upravují hospodaření Gxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Za vedení účetnictví a vypracování účetní závěrky fondů je odpovědný Garanční systém. Oddělené účetnicxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxestovat majetek ve fondech lze jenom bezpečným způsobem. BRRD vůči rizikovosti investování prostředků ve fondech nestanoví pravidla, DGSD však takoxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přiměřeně a vzhledem k okolnostem vztáhnout i na investování prostředků ve Fondu pro řešení krize.
Ustanovení § 207 upravuje náhradu výdajů Garančníxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxn je však způsob použití majetku Fondu pro řešení krize z vybraných příspěvků taxativně stanoveným výčtem (článek 101 odst. 1 v spojení s článkem 103 odsxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich použití je teda v plné diskreci České republiky.
Pro oddělení majetku, který xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu pro řešení krize do příspěvkového a provozního fondu. Pro majetek v příspěvkovém fondu, tvořený zejména příspěvky subjektů, platí omezení stanovenx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxtí a Garanční systém tak může čerpat prostředky provozního fondu pro úhradu výdajů za správu.
Obdobná úprava způsobu použití majetku ve směrnici DGSD xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxadů). To však nevylučuje, aby případná omezení, z jakých prostředků lze financovat náklady na činnost Fondu pojištění vkladů (tedy i úhradu výdajů Garxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxdu výdajů vzniklých v souvislosti s fondy, a to vč. přiměřených záloh na tyto výdaje. Tyto úhrady či zálohy jsou placeny z Fondu pojištění vkladů a Provozxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxvu jednotlivých fondů, samotné rozdělení spadá do působnosti správní rady Garančního systému (viz § 201 odst. 1).
Pro případ, kdy by ve Fondu pojištěnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx touto zálohou se rozumí návratný převod prostředků.
Podrobnosti a konkrétní pravidla ve vztahu k výdajům na správu Garančního systému se stanoví staxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxnému fungování Garančního systému a zároveň pro kontrolu placení příspěvků.
K hlavě II (Financování řešení krize)
K § 209 až 221
Tato hlava uprxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí krize z jiných členských států a systémů pojištění vkladů do řešení krize na skupinové úrovni a spoluúčast Fondu pojištění vkladů při financování řešxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xystému je vytvořen provozní fond a příspěvkový fond Fondu pro řešení krize. Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize tvoří majetek, který lze použít jenxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxho fondu je tvořen zdroji podle § 210 zákona. Obecně se jedná o „prostou“ sumu příspěvků bez výnosů z něj plynoucích.
Provozní fond lze naopak použít jak x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xprávu. Dodatečné účely lze vymezit zákonem nebo statutem, který schvaluje Ministerstvo financí.
Ustanovení § 212 odst. 3 upravuje situaci, kdy prosxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxých příspěvků předpokládá výběr dodatečného provozního příspěvku pro účely pokrytí administrativních nákladů Jednotného výboru pro řešení krize (
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxh a povinnostech jiných osob, proto o samotném výběru mimořádného provozního příspěvku rozhodne na návrh Garančního systému ČNB. Instituce jsou povixxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxěru případného provozního příspěvku došlo zároveň se stanovením a výběrem pravidelných případně mimořádných příspěvků do Fondu pro řešení krize, a tx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedků určených na provoz Garančního systému) neumožnuje stanovit stejný termín, ČNB může stanovit termín jiný. Ustanovení § 212 odst. 3 nevylučuje vyuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xx
K § 213
Cílová úroveň mechanismu financování řešení krize je v BRRD stanovena jako 1% objemu krytých pohledávek z vkladů (tedy pojištěných vkladx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxobu použití prostředků z vybraných příspěvků (článek 101 odst. 1 v spojení s článkem 103 odst. 5 BRRD) vztahuje pouze k příspěvkovému fondu Fondu pro řešxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxm fondu Fondu pro řešení krize (§ 213 odst. 1).
Dle čl. 102 BRRD musí být cílové úrovně dosaženo do 31. prosince 2024, resp. za splnění dané podmínky do 31. xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě dle odst. 2 došlo k poklesu objemu prostředků v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize pod jeho cílovou úroveň.
K § 214 až § 219
Prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xýpočtu pravidelných příspěvků je podrobně upravena nařízením Komise v přenesené pravomoci o pravidelných příspěvcích9), ustanovení § 214 tak pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx reflektuje potřebu upravit pravidelné příspěvky i těch institucí, které do působnosti nařízení nespadají (odstavec 5).
Pravidelný příspěvek se poxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo členské státy v rámci článku 20 odst. 5 předmětného nařízení.
ČNB je povinna při stanovení roční cílové úrovně příspěvků do Fondu pro řešení krize (texx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxnčního systému možnost stanovit, jakou část pravidelného ročního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebního příslibu povolena vůbec. Horní hranice je dle BRRD stanovena na 30% objemu majetku v příspěvkovém fondu s tím, že je počítána vůči všem dostuxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxily neodvolatelné platební přísliby i vyšší procento než 30% na celkové výši příspěvků stanovených pro daný rok - důležité je pouze dodržení pravidla dxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxí v podobě neodvolatelných platebních příslibů a podmínky samotné platební přísliby stanoví ČNB rozhodnutím.
2. Mimořádné příspěvky (§ 215)
V přípxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh příspěvků a dobu jejich splatnosti stanoví ČNB po projednání s Garančním systémem. Výše mimořádných příspěvků nesmí překročit trojnásobek roční cíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstituce se použití ustanovení § 214 odst. 3 až 5 obdobně.
Za splnění určitých podmínek má ČNB možnost na žádost instituci dočasně snížit výši mimořádnéxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxstarání finančních prostředků na trhu (§ 216)
V případě, že majetek Fondu pro řešení krize k financování nepostačuje k financování řešení krize a zároxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxředků a lhůtu pro jejich obstarání na trhu sdělí Garančnímu systému ČNB, avšak před tímto sdělením oba parametry s Garančním systémem projedná.
4. Úvěx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxcování nepostačují, prostředky ad 2. nelze zajistit v přiměřeném čase nebo dostačující výši a prostředky ad 3. nejsou dostupné za přiměřených podmínex x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Za zahraniční mechanismus financování řešení krize přitom lze považovat i Jednotný fond pro řešení krize zřízený nařízením o zřízení SRM.
Ustanovexx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxst ve smyslu správního práva). Schválí-li Garanční systém takový úvěr, před jeho poskytnutím je povinen získat souhlas Ministerstva financí, a to z důxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtné finanční výpomoci či
dotace
ze státního rozpočtu).
Nesplacenou část úvěru poskytnutého zahraničnímu mechanismu řešení krize lze považovat za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxskytnutí takového úvěru nemělo přímý negativní dopad na instituce v podobě zvýšení (či znovuzavedení) pravidelných ročních příspěvků.
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxm státům, aby zajistily mechanismu financování řešení krize odpovídající zdroje. Z tohoto důvodu zavádí ustanovení § 219 možnost (nikoli povinnost) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdky předchozími čtyřmi způsoby.
K § 220
V případě řešení krize na úrovni skupiny je nutné, aby se do řešení krize zapojily vnitrostátní mechanismx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxho mechanismu financování řešení krize a každého systému pojištění vkladů. Za rozhodování v rámci skupinového řešení krize jsou odpovědné orgány příxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxištění vkladů na financování některých aspektů řešení krize. Fond pojištění vkladů musí odpovídat za spoluúčast v takové míře, která by odpovídala hyxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxištění vkladů je však omezena, a to buď jeho minimální cílovou úrovní stanovenou směrnicí DGSD (0,8% z objemu krytých pohledávek z vkladů), anebo výší dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxesní ustanovení)
V této části je transpozice vybraných článků z Hlavy IV Kapitoly VIII procesní ustanovení a všech článků Kapitoly IX Soudní přezkum x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxcesní pravidla procesu řešení krize, respektive odchylky od běžného správního řízení. ČNB již před přijetím tohoto zákona postupovala dle v situaxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxde mnohdy vyžadovat vydávání rozhodnutí v krátkém čase a bez předchozího řízení tak, aby byl proces efektivní. Proto je také v odstavci 2 umožněno, aby bxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxst je nadto vázána již na okamžik zveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách, přičemž zveřejnění nevyžaduje zveřejnění rozhodnutí na úřední dxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxamžité vykonatelnosti a s tím spojenými účinky je nutné uvedené skutečnosti neprodleně zapsat či zaevidovat do veřejných seznamů a rejstříků. Subjekxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx či evidenci vázány nejsou, a to ani ta, jež mají
konstitutivní
povahu.
Pokud ČNB zasahuje svým rozhodnutím do práv vlastníků nástrojů účasti na povinxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxdnutí o dorovnání. Dle § 177 totiž mají tyto osoby právo na dodatečné protiplnění nebo zvýšení hodnoty pohledávek, a to v případě, kdy dle
ex post
oceněnx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx praktickou realizaci zásady „No
creditor
worse off.“ Uvedená výzva je tak jistou obdobou výzvy k přihlašování věřitelů, které zná české insolvenční xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxrovnání, zvýšení hodnoty pohledávky či protiplnění zaniká, což je projevem zásady
vigilantibus iura
.
K § 223
Vzhledem k mnohosti vlastníků kapxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxu práva a povinnosti založit, změnit nebo zrušit. Snížení, odpis nebo
konverze
tak nebudou moci být v rámci některé skupiny kapitálových nástrojů proxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxt, takže možnost pravomoc realizovat pouze formou individuálního správního aktu by mohl vést ke zmaření celého procesu řešení krize. Zejména pak nutnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxnost rozhodnout formou opatření obecné povahy.
Snížením, odpisem nebo konverzí formou opatření obecné povahy dojde k zásahu do práv v určité věci, ktxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxté nemovitosti a určen s ohledem na správní obvody obcí, ale bude zpravidla vymezen obecně ve vztahu k vlastnictví příslušných kapitálových nástrojů.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xprávní rozhodnutí adresované povinné osobě.
Odstavec 2 dále obsahuje zvláštní procesní úpravu vydávání opatření obecné povahy, jelikož je pro účelx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxřitelů, a proto je vyloučeno zveřejňování návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Stejně jako je tomu v případě vydávání rozhodnutí dle § 222, roxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavec také upravuje dodatečné náležitosti zveřejnění opatření obecné povahy o pozastavení práv xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx je možnost postupu dle § 172 odst. 4 a 5, tedy podávání námitek a připomínek, vyloučena.
Navržená úprava vyloučení užití § 172 odst. 4 a 5 SŘ reflektuje x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxlením a může je použít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy. Cílem je tedy na jednu stranu zajistit operativnost celého pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xroti uvedenému postupu bude zajištovat až soudní přezkum opatření obecné povahy dle § 101a až 101d SŘS.
K § 224
Správní řízení podle toho zákona je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxadě, že sama vydala rozhodnutí již v prvním stupni. Nezávislost rozhodování by měla být v takovém případě zabezpečena účastí rozkladové komise na posuxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxřádně. Jedná se o případy, kdy ČNB vyslovila souhlas s dohodou v rámci kolegií k řešení krize u přeshraničně působících skupin. Vzhledem ke skutečnostix xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xvedenou dohodou vázána. V těchto případech je tedy účastník oprávněn bránit se pouze postupem dle SŘS.
K § 225
Toto ustanovení slouží k limitaci mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxs řešení krize. V tomto ustanovení se proto zakládá vyvratitelná domněnka toho, že přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí ČNB by bylo v rozxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize.
K § 226
Obecně je v § 101b odst. 1 písm. b) SŘS stanovena tříletá lhůta k návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Tato lhůta se nejevxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xčasti na povinné osobě a věřitelů povinných osob do jednoho roku od uplatnění opatření k řešení krize. Stejná lhůta byla zvolena proto, aby došlo nejpozxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrů, respektive ke zjištění, zda a kdo uplatnění opatření k řešení krize napadne.
K § 227
Toto ustanovení zavádí „obrácený“ režim oproti současné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxných zrušeným rozhodnutím. Zákon v tomto ustanovení však preferuje restituci právních vztahů
in integrum
. Pokud tedy soud zruší napadené rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se tento princip uplatní rovněž v případech, kdy bankovní rada ČNB vyhoví rozkladu a zruší své vlastní rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. I pokud bx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xak reaguje na situaci, kdy se ČNB v rámci kolegia zavázala, že vůči subjektům ve své jurisdikci bude postupovat v souladu s dohodou dosaženou na kolegiu. x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxkož ji k tomu váže dohoda kolegia. Soud by následně takové rozhodnutí znovu zrušil, a tak dále. Ustanovení proto ČNB umožnuje takový postup neuplatňovaxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xozhodnutí znovu vydat je případ, kdy bylo napadené rozhodnutí soudem zrušeno nedodržení formálních náležitostí rozhodnutí či opatření obecné povahxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxovat strukturu spolupráce mezi Ministerstvem financí a ČNB v některých specifických případech. ČNB je povinna informovat Ministerstvo financí v příxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx informování je Ministerstvo financí oprávněné seznamovat se s materiály a informacemi, které souvisí s rozhodováním ČNB o uplatnění opatření k řešenx xxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s informacemi, které bere do úvahy ČNB pro volbu prostředků řešení selhání, a se všemi skutečnostmi, které jsou nebo by mohly být důležité pro případné rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje o jeho uplatnění vždy bankovní rada ČNB. V případech jiných než těch, ve kterých se vyžaduje souhlas Ministerstva financí, bankovní rada rozhoduje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný pověřený člen vlády. Souhlas Ministerstva financí s uplatněním opatření se vyžaduje, pokud by vyžadovalo plnění z veřejných rozpočtů nebo význaxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstva financí nahlížet do všech podkladů a seznamovat se s informacemi rozhodnými k uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu a
konverze
kapitálovxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxt k poskytnutí veřejné podpory.
K části jedenácté (Opatření k nápravě a správní delikty)
K § 231 až § 242
Tato část upravuje oblast správního trexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxšení regulatorních požadavků, tj. požadavků stanovených v národní a evropské legislativě, dává zákon ČNB k dispozici soubor opatření k nápravě, kterx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, rozhodnutím orxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxch právních předpisech mají opatření k nápravě podobu odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti, respektive pravomoci uložit, aby ve stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxkým osobám, které nejsou povinnou osobou podle tohoto zákona. Takovou osobou bude typicky člen statutárního či jiného vedoucího orgánu povinné osobyx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxenu vedoucího orgánu či osobě ve vrcholném vedení povinné osoby výkon funkce ve kterékoli povinné osobě.
V odstavci 4 a 5 je uvedeno opatření k nápravě, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Uveřejnění rozhodnutí ve veřejném sdělovacím prostředku na náklady odpovědné osoby může představovat účinné opatření ve smyslu poskytnutí informxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy, představuje-li činnost příslušné osoby riziko či nebezpečí celospolečenského či hospodářského významu. S ohledem na charakter tohoto opatření jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxávaném nedostatku v činnosti v průběhu následujících 12 měsíců.
K § 232
Odstavec 1 stanoví, kdo je pro účely řízení o uložení opatření k nápravě účxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxi 3 je za účelem zajištění účinného fungování opatření k nápravě stanoveno, aby osoba, které ČNB uložila opatření k nápravě, bez zbytečného odkladu ČNB x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpracované ministerstvem vnitra a schválené usnesením vlády č. 162 ze dne 20. února 2002. Toto pojetí stanovilo obecné principy úpravy správního trestxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx správní delikty, jejichž subjektem může být obecně fyzická osoba, právnická osoba či fyzická osoba, která je podnikatelem. Subjektem správních delixxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsob jsou pak představovány přestupky v obecném režimu zákona o přestupcích.
K § 233
V rámci ustanovení § 233 se upravují objektivní stránky skutkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx Za porušení konkrétní povinnosti vtělené do dané skutkové podstaty se stanovuje sankce ve výši, kterou lze ve vztahu k věcné působnosti tohoto zákona oxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx Kč a pokuta do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu je transpozičním ustanovením, její výše odráží velmi společensky škodlivé protiprávní jednxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvce povinné osoby. Za porušení konkrétní povinnosti vtělené do dané skutkové podstaty se stanovuje sankce ve výši, kterou lze ve vztahu k věcné působnoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 235
V rámci ustanovení § 235 se upravují objektivní stránky skutkových podstat správních deliktů ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti vtělené do dané skutkové podstaty se stanovuje sankce ve výši, kterou lze ve vztahu k věcné působnosti tohoto zákona označit za přiměřenou, ostatně pxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xeoprávněného prospěchu, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, respektive pokuta do výše 10% čistého ročního obratu dosaženého odpovědnou osobox xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-li správní delikt ovládaná osoba, je transpozicí článek 111 odst. 2 písm. d) až f) BRRD a její výše odráží společensky škodlivé protiprávní jednání danx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx postupů a řešení krize specifické postavení, tj. upravuje se správní trestání oceňovatele, dočasného a zvláštního správce. Za porušení konkrétní poxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxtatně proporcionální je i v poměru ke stávající úpravě pokut v jiných sektorových právních předpisech.
K § 237
Ustanovení § 237 upravuje v souvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých deliktů vážících se na danou povinnou osobu, respektive instituci nebo osobu začleněnou v konsolidačním celku či skupině. Vzhledem ke komplexní úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxky. S ohledem na předmět právní úpravy související s ozdravnými postupy a řešením krize osob působících na finančním trhu a mimořádně závažným důsledkxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxho by tímto jednáním mohly dosáhnout, je-li možné jej zjistit, jinak její výše dosahuje 10% čistého ročního obratu dosaženého odpovědnou osobou či 10% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávní delikt ovládaná osoba.
K § 238
Ustanovení § 238 upravuje společná ustanovení ke všem správním deliktům v širším smyslu. Koncepce správního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnost řízení a hledání nejlepší cesty nápravy v souladu s mezinárodními standardy pro výkon dohledu nad subjekty působícími na finančním trhu. Navrženx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xřípadech, kdy je předem zřejmé, že se o správní delikt nejedná nebo že by takové řízení bylo neúčelné. ČNB se ukládá, aby před zahájením řízení předběžně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxájení řízení, nebo k odložení věci. Při tom posuzuje, zda se vůbec jedná o správní delikt, tedy zda zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že jsou naplněxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xavržené ustanovení ČNB možnost nezahajovat řízení o správním deliktu nebo přestupku, ačkoli se z hlediska hmotného práva o správní delikt jedná, jestxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxukce, která se uplatňuje i v trestním řízení. Také důvody pro nezahájení řízení z důvodu neúčelnosti jsou po formulačních úpravách převzaty z analogicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a podnikajících fyzických osob (tj. odpovědnost bez zavinění). Tyto osoby se vyviní, pokud prokáží, že vynaložily veškeré možné úsilí, axx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti za protiprávní jednání prokázání zavinění konkrétního pachatele. Toto pravidlo vychází z § 3 přestupkového zákona.
Společná ustanovení obsahuxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxhoduje o konkrétní výši peněžité pokuty, která je závislá na závažnosti správního deliktu. Přihlíží se zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní situaci právnické osoby, významu neoprávněného prospěchu, ztrátě třetích osob způsobené zjištěným nedostatkem v činnosti, součinnosti této práxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxné osoby na finančním trhu) a ke všem potenciálním systémovým důsledkům takového jednání.
Ve vztahu k trestání přestupků nepodnikajících fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůty, jejichž uplynutím zaniká správně trestní odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona. Subjektivní lhůta jednoho roku uplyne, když ČNB nezxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx skutečnost, že ČNB obdržela informaci o jednání subjektu, kterým došlo nebo mohlo dojít k porušení zákonné povinnosti, která podléhá dohledu ČNB. Zda xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtu, podle níž je ČNB povinna zahájit správní řízení nejpozději do 5 let ode dne, kdy byl správní delikt, resp. přestupek spáchán, a to bez ohledu na skutečxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa. Společná ustanovení také obsahují obecné pravidlo, že podle ustanovení o správních deliktech právnických osob se posoudí i správní delikty spáchaxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxkání, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl delikt spáchán fyzickou či právnickou osobou.
K § 241
Výnos z pokut uložených povinným osobám je příjmxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxuje článek 112 a 113 BRRD, který požaduje, aby pravomocná rozhodnutí o uložené pokutě byla uveřejňována, přičemž zároveň stanoví důvody, pro které se nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxěřené, ohrozilo by stabilitu finančního trhu, ohrozilo by probíhající trestní řízení nebo by způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu. BRRD blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxejnění osobních údajů nepřiměřené k zásahu do jejich ochrany. Lze předpokládat, že ČNB bude při posuzování, zda je uveřejnění daných údajů nepřiměřenxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi nebo zda dosud nebylo opatření k nápravě uloženo, okolnosti a následky porušení povinnosti atd. Rozhodnutí musí být uveřejněno nejméně po dobu pěti lxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx informuje EBA o všech opatřeních k nápravě a pokutách uložených za správní delikty podle tohoto zákona, včetně údajů o odvoláních proti rozhodnutím, kxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxf rovněž stanoví obecnou povinnost součinnosti povinných osob, členů jejich vedoucích orgánů a zaměstnanců, a to včetně těch bývalých. Důvodem je možxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx disponovat relevantními informacemi.
K dílu 1: Mlčenlivost
Tento díl upravuje povinnost mlčelivosti příslušných osob; dále se vymezuje okruh xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xRRD.
K § 244 až 246
Tato ustanovení vymezují osoby, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Tyto osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivosx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxých v tomto zákoně. Navíc je zde některým osobám výslovně stanovena povinnost zavést a udržovat interní pravidla, která dodržení této povinnosti zajixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxh pracovního poměru či jiného vztahu, stejně jako po jeho skončení. Uvedenou povinnost mají rovněž auditoři, oceňovatelé a další osoby vykonávající čxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzi pracovníky, členy vedoucích orgánů, osobami ve vrcholném vedení, poradci, auditory a dalšími subjekty vykonávajícími činnost pro tutéž příslušnxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxací dožadujícího se státu srovnatelná, dané informace jsou pro řešení krize v příslušném státě nezbytné a zároveň s tím orgán, který danou informaci poxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí. Podle BRRD se článku 5 odst. 1 BRRD o nabídkách převzetí nepoužije x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x nabídkách převzetí, ve znění pozdějších předpisů, a v tomto smyslu tedy povinnost nabídky převzetí nevzniká osobám, které nabyly rozhodný podíl na hlxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxje do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe postupováno podle ZOK, ale stanovuje se specifický režim jeho změny.
Ke změně výše základního kapitálu dojde vykonatelností rozhodnutí ČNB o odpisxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxříku, která má však pouze
deklaratorní
charakter. Rozhodnutí se zakládá do sbírky listin.
K § 251
Toto ustanovení vyplývá z transpozice článku xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xRRD zasahuje do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Článek 122 Bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxch evropských předpisů je obdobná.
Tento paragraf zavádí specifický režim vůči povinným osobám, vůči kterým je uplatněno opatření k řešení krize, a kxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xěch ustanovení zákona o přeměnách, jejichž účel je v rozporu s principy řešení krize, zejména požadavkem na operativnost daného procesu.
Režim přeměx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxní přeměny dané osoby, především znemožnit napadení či zpochybnění probíhající či již proběhlé přeměny.
Odstavec 3 reaguje na skutečnost, že i když zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xřeměně participují. V praxi se bude jednat pouze o fúzi, jelikož při ostatních formách přeměny vlastně druhá - cizí strana neexistuje. Proto odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxměnu samotnou ČNB. Již v odstavci 2 je uvedeno, že jsou vyloučena ustanovení zákona o přeměnách, která se týkají znaleckého přezkumu přeměny. Tento odsxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxných předpisů o oceňování majetku, a to i subsidiárně.
K hlavě II (Přechodná ustanovení)
K § 252 až 255
Tato hlava souvisí s nově zavedeným Garaxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxiční lhůtu stanovenou v článku 130 BRRD k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k jeho vyhlášení.
Příloha č. 1
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x
x xxxx xříloze je obsažen výčet skutečností, které ČNB zohlední při posuzování způsobilosti k řešení krize.
V Praze dne 1. července 2015
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Texas. Více viz.: General Accounting Office
. Failing Banks: Lessons Learned from Resolving First City Bancorporation of Texas
. 1995. ISBN 0-7881-20xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xěkterých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí.
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR