LIT14428CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech (exekuční řád)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxecké skupině návrh zákona o soudních exekutorech se zapracováním připomínek, které byly uplatňovány v průběhu legislativního procesu při projednávxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxměňovacími návrhy a poté již nebyl Sněmovnou schválen.
Vzhledem k tomu, že předchozí sněmovní tisk č. 394 byl Sněmovnou velmi důkladně projednán a nyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxti zákona o veřejných dražbách, navrhují, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxatické společnosti očekávat nezávislé rozhodnutí nejrůznějších právních sporů. Soudy jsou a musí zůstat rozhodující a poslední instancí v demokratxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxuk zákonnosti a právního státu. Každý má právo se u soudu domáhat ochrany svého práva, které bylo ohroženo nebo dokonce porušeno.
Změny ve společenskéx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ale i neefektivnost a zdlouhavost řízení vykonávacího (exekučního). Po vyhraném soudním sporu často dochází k tomu, že v důsledku zdlouhavé a nepružnx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v soudy, ale i v základy právního státu vůbec a ve svém důsledku vede k hledání praktických možností, jak vymoci oprávněnou pohledávku jinou než zákonnox xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxnčí činnost soudu v nalézacím řízení. Činnost soudu tak končí vydáním pravomocného soudního rozhodnutí, v němž je autoritativně rozhodnuto o výši penxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uplynula lhůta k dobrovolnému plnění povinnosti, je možné na návrh oprávněné osoby uskutečnit exekuci. Zákon o soudních exekutorech tedy deleguje čáxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nezávislého a nestranného soudního exekutora, a to při zachování pravomoci soudu, popř. jiných státních orgánů, i pro oblast exekučního řízení (výkoxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
). Právní řád se tedy rozšiřuje o další druh
exekuce
prováděný soudními exekutory podle tohoto zákona, který je koncipován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státními orgány zůstávají zachovány.
Exekutor je státem jmenovaná a zmocněná osoba k výkonu exekuční činnosti. Exekutora jmenuje na návrh Exekutoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxto úřadů tak rozhoduje po vyjádření komory
exekutiva
(ministerstvo).
Komora plní v této koncepci důležité administrativní, kontrolní a dozorové fxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxra je rozděleno mezi komoru, ministra a předsedu okresního soudu jako kárné žalobce a obecný soud, který může přezkoumat rozhodnutí kárného senátu komxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xákladě tohoto zákona k odlivu části agendy, dosud vykonávané výlučně soudy, na nově ustavované soudní exekutory. Soudům se tím umožní soustředit převxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxích
exekuce
dojde nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, a to při důsledném zachování ústavních kautel zákonnosti. Tyto kautely jsox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxe byl institut soudních exekutorů již zaveden, je statisticky evidována vyšší efektivnost vymáhání pohledávek. V průměru se v odborných pramenech uvxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xoudem přisouzených nároků není důvod uchylovat se k nestandardním a v řadě případů i nezákonným řešením. Jako nepřímý důsledek efektivnosti exekučníxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxmosoudního narovnání sporu zejména proto, aby se vyhnuly nákladům jak nalézacího, tak exekučního řízení.
V zemích střední a východní Evropy již insxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlů) se sídlem v Paříži, vznikla z podnětu Francie a Belgie v roce 1952. V současné době jí tvoří 21 států Evropy, Ameriky a Afriky. Jejím posláním je chránix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxou tímto zákonem, neboť se jedná o oblast upravenou právními řády jednotlivých členských států EU. S těmito právními úpravami je pak tato zákonná úpravx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xavrhovaná úprava je v souladu s Ústavou a ústavním pořádkem České republiky. Soulad s právním řádem a začlenění tohoto speciálního zákona do našeho prxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxsortu soudnictví.
Zvláštní část
K § 1:
Exekutor je nestátním orgánem - fyzickou osobou, na kterou stát deleguje část svých mocenských právx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxou povahu - jednak vykonavatele nucených výkonů soudních a jiných rozhodnutí a zároveň osoby oprávněné k další činnosti v rozsahu zákona (viz hlava pátx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxslost (i ekonomická) na státu je základním předpokladem exekutorovy nestrannosti při výkonu exekuční činnosti. Pověření státem k této činnosti dává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy exekutor je vázán pouze právním řádem a rozhodnutími soudů, které patří do soustavy exekučních orgánů. Exekutor při výkonu exekuční činnosti nenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxlosti exekutora jsou dány způsobem jeho jmenování a odvolání, ze zákonných důvodů pro jeho přeložení či disciplinární postih, rovněž i neslučitelnosx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxínek (viz ust. § 30).
Při výkonu své činnosti je exekutor vázaný pouze zákony nejvyšší právní síly - tedy Ústavou a ústavními zákony, běžnými zákony a oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxkučním řízení.
Exekutor je vázán rozhodnutím exekučního soudu, t.j. soudu, který jej pověřil výkonem rozhodnutí - tato vázanost je totožná jako vázaxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xastavení.
Exekutor však není vázán jiným rozhodnutím (soudním či správním) vydaným v jiném než exekučním řízení. Výsledek jiného řízení je pouze vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpř. omezit činnost exekutora předběžným opatřením nebo mu uložit, aby nepokračoval ve výkonu rozhodnutí).
K § 3:
Nezávislost exekutora si vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxbném pracovněprávním vztahu a nebo vykonává jinou výdělečnou činnost s výjimkou taxativně uvedených činností.
K § 4:
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxska trestní odpovědnosti třetích osob a ochrany exekutora podle jednotlivých ustanovení trestního zákona se vyžaduje, aby trestný čin, kterého se dxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxnu exekuční činnosti, při sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu.
K § 5:
Exekutorovi je třeba umožxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K § 6:
Exekutorskou samosprávu představuje Exekutorská komora České republiky (dále jen "komora"). Komora je samosprávnou stavovskou organixxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxt exekutorů.
K § 7:
Podle platné právní úpravy realizace nuceného výkonu soudního rozhodnutí patří do věcné působnosti soudů jako státních oxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxávat státní dohled nad jeho činností. Tento státní dohled přísluší ministerstvu spravedlnosti ČR. Dohled nad veškerou činností exekutora a nad vedenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xřeložení a odvolání exekutorů a určovat počet exekutorských úřadů, přičemž po vyjádření komory musí jejich počet zvýšit. Spolu s tím bude vyhlašovat i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxétního exekutorského úřadu.
Zároveň, za účelem lepšího výkonu dozoru, jmenuje z řad soudců jednu třetinu členů zkušební a kárné komise.
K § 9:
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxjistil veřejný zájem na vysoce kvalifikovaném výkonu exekuční činnosti důvěryhodnými osobami, které svým jednáním a chováním v soukromém a veřejném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxy. Ta bude ve svém návrhu vždy vázána výsledky konkursu (výběrového řízení), který vyhlásí vždy, kdy se uvolní exekutorský úřad. Postup při vyhlašovánx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrsu, na podání návrhu ministrovi na jmenování exekutora a na jmenování exekutora ministrem. Pokud jde o zvýšení počtu exekutorských úřadů nebo o uvolnxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxnky jež musí exekutor splnit, aby mohl vykonávat svůj úřad.
Návrh upravuje text slibu, který skládá exekutor do rukou ministra spravedxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxou nebude ministrem jmenován do úřadu.
K § 13:
Exekutor stojí v čele exekutorského úřadu a všechny úkony jeho zaměstnanců jsou činěny jeho jméxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Sídlem exekutora je místo jeho kanceláře. Rozsáhlost obvodux xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xídlo soudu do jehož obvodu byl jmenován. Jeho sídlo však musí být vždy v obvodu soudu, do jehož obvodu byl jmenován. Sídelní povinnost exekutora je nutná xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxekutor zavést úřední dny i mimo své sídlo.
K § 15:
Zákon explicitně stanoví, v jakých případech, tj. za jakých skutkových okolností, zaniká vxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxavení exekutora a na druhé straně garantovány podmínky pro řádné vykonávání činnosti exekutora osobou schopnou, bezúhonnou a způsobilou. Pro maximáxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlá.
Nemůže-li exekutor z vážných důvodů vykonávat exekuční činnost, ustanoví mu komora zástupce. Děje se tak na návrh exekutora nebo i xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí jménem zastupovaného exekutora a podílí se na odměně exekutora v míře, kterou stanoví svým rozhodnutím komora. K překlenutí období po uvolnění exekuxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnem. Náhradníkem nemůže být - na rozdíl od xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti vystupovat vlastním jménem. Obdobně jako zástupce, vykonává náhradník zejména ty úkony, které nesnesou odkladu.
Návrh stanoví posxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxvinnost ustanovit exekutorovi nového zástupce.
Výkon exekuční činnosti na odborné úrovni vyžaduje všestrannou přípravu exekuxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zapsán v seznamu koncipientů, který vede komora. Exekutorským koncipientem se může stát každý občan ČR, který splňuje podmínky předepsané v §20 odst. xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtorských koncipientů. Pro uplatnění práva na zápis do seznamu exekutorských koncipientů se stanovují dvouměsíční subjektivní a šestiměsíční objekxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktivní
prekluzivní lhůta
.
Exekutorským kandidátem se může stát každý uchazeč, který splňuje předpoklady potřebné pro zápis do sexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh kandidátů, který vede komora a i ochrany proti vyškrtnutí z tohoto seznamu se lze domáhat návrhem na soudu. Lhůty pro uplatnění těchto práv jsou stanovxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xkonům exekutora (s výjimkami stanovenými v §26). Možnost rozsáhlých oprávnění exekutorského kandidáta pramení z toho důvodu, že s ohledem na omezený xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xykonávat odborně náročnější činnost, dokonce zastupovat exekutora.
K § 27:
Exekutor bude mít možnost zaměstnávat další zaměstnance, ktexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdáti a další zaměstnanci exekutora) nejsou upraveny v tomto zákoně; §6 odst.4 odkazuje na pracovněprávní předpisy, kterými se tyto vztahy řídí. Exekuxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdná souvislost mezi příslušností exekučního soudu a příslušností exekutora. K pověření exekutora vybraného oprávněným musí dojít, soud nemá možnosx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xe promítá postavení exekutora jako veřejného činitele.
K § 29:
Cílem právní úpravy je zabezpečit nestrannost exekutora při provádění
exekxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxx zájem na věci, jednak i vztah k účastníkům či jejich zástupcům, s kterými může být v příbuzenském nebo přátelském či nepřátelském poměru. Důvodem však nxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Jeho činnost se do rozhodnutí soudu omezuje na neodkladné úkony.
Účastníci exekučního řízení jsou oprávněni vyjadřovat se k osobě exekutora; pro upxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxěření exekutora provedením
exekuce
. Důvodem uplatnění koncentrační zásady je omezení prostoru pro zneužívání námitky podjatosti k oddálení vlastnx
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xýt podle jejich názoru vyloučen a údaje, kdy se účastník o skutečnosti zakládající námitku dověděl. Aby povinný nesledoval podáním námitek proti osobx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxení nebo zastavení exekučního řízení nebo k námitce odůvodněné stejnými okolnostmi, o nichž již bylo soudem rozhodnuto.
Rozhodnutí o vyloučení exekxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyloučení exekutora z provádění
exekuce
v ní pokračuje ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a který je k provedení této
exekuce
pověřen soudem.
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnně a nezávisle. Je vázán pouze ústavou, zákony a jinými všeobecně závaznými právními předpisy. Proto může odmítnout provést požadovaný úkon jen tehdxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe žadatel o tento úkon nesložil přiměřenou zálohu na náklady
exekuce
.
x x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxstech, které se dozvěděli při provádění exekuční činnosti nebo další činnosti, a to i po zániku výkonu úřadu exekutora. Povinnost mlčenlivosti je zakoxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxi, které se dotýkají výlučně jeho oprávněného zájmu (tedy nikoli zájmu třetí osoby). Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému zaměstnaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx omezena. Této povinnosti se exekutor nemůže dovolat v kárném řízení a mlčenlivostí není exekutor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení s oprávněným nebx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí povinnosti mlčenlivosti zakládá kárnou odpovědnost exekutora a jeho odpovědnost za škodu, která porušením této povinnosti vznikla.
K § 32:
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 11 exekutor může vykonávat svou činnost pouze, pokud uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxrávních a pracovněprávních předpisů tím není dotčena.
Za činnost exekutora, pokud jedná jako veřejný činitel, při sepisování exekutorských zápisů x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
efektivní, je nezbytné stanovit uvedeným třetím osobám povinnost poskytovat exekutorovi jako veřejnému činiteli součinnost při provádění exekučnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxých osob a státu, o kterých pravomocně rozhodl soud. Realizuje vykonatelné rozhodnutí či jiný exekuční titul uvedený v zákoně jen tehdy, když povinný v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxě daní a poplatků) i správce daně, který svým jednáním pomáhá při ochraně majetku státu.
Třetí osoby poskytnou součinnost jen tehdy, proxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxpečena ochrana údajů týkajících se jiné osoby jako povinného. Pokud třetí osoby neposkytnou exekutorovi součinnost bez zbytečného odkladu odpovídaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxně daní a poplatků) speciální povinností mlčenlivosti vůči všem třetím osobám, je nezbytné nově stanovit výjimku z této povinnosti formou novelizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxda, která se vztahuje k zahájení řízení. Exekuční řízení totiž nelze zahájit bez návrhu,
ex offo
, ale pouze na návrh oprávněného. Exekuční řízení je zahxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xozhodnutí. Jde o změnu oproti současnému stavu, podle kterého se návrh na výkon rozhodnutí podává výlučně na soudě.
Zahájení exekučního řízení bránx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení. Při kolizi (střetu) exekucí podle tohoto zákona se soudní nebo správní, daňovou či jinou exekucí, které se týkají téže věci, práva, jiné majetkoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch exekucích nelze pokračovat.
Jestliže podal oprávněný návrh na provedení
exekuce
v téže věci více exekutorům, exekuci provede ten exekutor, kterxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxné a téže věci probíhaly několikerá exekuční řízení.
Z aplikace v exekučním řízení se vylučují instituty přerušení řízení, prominutí zmeškání lhůty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se činnosti exekutora nemůže týkat, neboť exekutor není účastníkem takového řízení. Výrazem této zásady je zákonný zákaz přerušit exekuční řízení.
x x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx aktivní a pasivní legitimací na rozdíl od věcné (materiální) legitimace. Procesně oprávněný je ten, kdo podává návrh na provedení
exekuce
, a procesně xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxgitimace z hlediska exekučního titulu. V pověření k provedení
exekuce
označí i účastníky exekučního řízení, kterými jsou oprávněný x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jde o tyto věci, práva, nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.
Pokud dojde k hmotněprávní sukcesi, lze vést exekuci i proti jinému, nxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx převod práva je třeba kvalifikovaně prokázat; zákon připouští jako důkazní prostředky pouze listiny vydané státními orgány (v mezích jejich pravomoxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převodu či přechodu jednotlivého práva).
Návrh na provedení
exekuce
může podat pouze ten, kdo je v exekučním titulu označen jako opráxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxností soudu nebo jiného orgánu, který vydal exekuční titul, aby zjišťoval, zda-li povinný splnil, co mu bylo uloženo. Proto zůstává na oprávněném, aby xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí či k čemu se dobrovolně zavázal v jiném exekučním titulu, na jehož základě zákon umožňuje provedení
exekuce
.
V tomto ustanovení jsou vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xřípad, že oprávněný podá návrh na exekuci, který nemá zákonem stanovené podstatné náležitosti (viz § 38).
Vzhledem k tomu, že exekuční řízení je zaháxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxranil, může soud buď z vlastní iniciativy nebo na návrh exekutora exekuční řízení zastavit. O těchto následcích musí být oprávněný poučen. Tento procexxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
Ustanovení obsahuje
taxativní
výčet exekučních titulů, které jsou podkladem pro nařízení a provedení
exekuce
podle tohoto zákona.
Pro případ, žx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnosti uložené v rozhodnutí. Dále je určen rozsah
exekuce
, je-li více povinných x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxstavy.
Každý exekuční titul musí být opatřen potvrzením o vykonatelnosti. Stanoví se, který orgán opatří rozhodnutí potvrzením o vykxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xx xx xávrh exekutora vždy oprávněn přezkoumávat správnost potvrzení o vykonatelnosti, aby byl zajištěn základní soudní přezkum návrhu na provedení
exekuxx
x
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxelů, který vznikl za trvání manželství je v exekučním řízení podle tohoto zákona možno postihnout i majetek, který je součástí SJM. V zájmu ochrany věřixxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxekučního řízení. Rozhodující pro právní účinky těchto smluv ve vztahu k exekučnímu řízení je doba jejich uzavření.
Jestliže je to, co ukxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxiny, z níž je patrno, že se splnila podmínka nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit.
K § 44:
Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na nařízení
exekuce
soudu. V případě návrhu, který neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, počíná lhůta běžet až ode dne doručení formálně správnxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxinného - zákaz nakládání se svým majetkem v rozsahu vymezeném v odstavci 7, a to pod sankcí absolutní neplatnosti případných úkonů.
V ustanovení je obxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxení
exekuce
.
Proti usnesení o nařízení
exekuce
je možno podat odvolání, které však nemá odkladný účinek, pokud jde o zákaz nakládání s majetkem povixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxním
exekuce
a jednat dále jako exekuční soud, tedy nařídit exekuci, rozhodovat o návrhu na odklad a zastavení
exekuce
a v dalších věcech stanovených txxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm
exekuce
, se musí postarat o její uskutečnění. Nepokračovat v exekučním řízení může exekutor pouze tehdy, kdy soud exekuci odloží nebo zastaví, nebo txxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxrušení této povinnosti je exekutor kárně odpovědný. Touto právní úpravou se má zabránit upřednostňování jedněch oprávněných při provádění
exekuce
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých případech.
K § 47:
Po doručení usnesení o nařízení
exekuce
je exekutor oprávněn podle vlastní úvahy vydat exekuční příkaz. Exekuční přxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxčním příkazem je pro povinného spojen právní účinek zákazu nakládání s majetkem, jenž je exekučním příkazem postižen.
K § 48:
V ustanovení jsxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx možnost hájit se odvoláním proti nařízení
exekuce
.
K § 49:
V ustanovení jsou stanoveny
obligatorní
náležitosti jednotlivých exekučních xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlášení o majetku před soudem podle občanského soudního řádu.
K § 51:
Ustanovení obsahuje
taxativní
důvody, za kterých
ex lege
zaniká pověxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xízení podle tohoto zákona.
K § 53:
Exekutor má speciální práva jako veřejný činitel ve vztahu k institutu prohlášení o majetku povinného.
x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxtřednictvím i vůči třetím osobám (zejména těm, které jsou na něj odkázány výživou). Vzhledem k tomu zákon zavádí procesní institut odkladu
exekuce
. O pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxt zastavení
exekuce
, i bez návrhu. Soud je povinen odložit provedení
exekuce
v případě, že v řízení o opravném prostředku (např. dovolání) nebo ze zákoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxovat a exekutor nesmí provést jakýkoli exekuční úkon. Z důvodu procesní jistoty je tedy žádoucí provázat odklad vykonatelnosti rozhodnutí s odkladem
xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxce
povolen, je přípustné odvolání, tedy řádný opravný prostředek.
Ustanovení stanoví zásadu, že o zastavení
exekuce
vždy rozhodujx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxuje základní zásadu
exekuce
jako nuceného výkonu rozhodnutí či jiného titulu, který nebyl povinným splněn dobrovolně - a to zákaz obnovení stavu, ktexx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxích osob nabytých v exekučním řízení.
K § 58:
Ustanovení vyjadřuje základní zásadu exekučního řízení - procesní nezávislost exekutora při vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu není exekutor vázán případným návrhem oprávněného a může podle vlastní úvahy zvolit jeden či více způsobů provedení
exekuce
tak, aby dosáhl uspokoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xpůsobu provedení
exekuce
.
K § 59:
V ustanovení jsou vyjmenovány všechny způsoby provedení
exekuce
, které může exekutor zvolit podle tohotx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxm provedení
exekuce
podle občanského soudního řádu. V rámci jednotlivých způsobů se však podle exekučního řádu stanoví v některých případech speciáxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxx
x x xxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xádu je průběh
exekuce
srážkami ze mzdy odkázán na přiměřenou aplikaci občanského soudního řádu.
K § 61:
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx totiž nesmí rozhodovat o rozvrhu, což je typická soudní
agenda
.
Dalším ze způsobů
exekuce
je přikázání pohledávky. V souvislostx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xřetí osobě
c)jiná majetková práva (zejména podíly v obchodních společnostech).
Také v tomto případě je postačující odkaz na způsob výkonu rozhodnuxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxa přímo v textu zákona možnost postihnout exekucí i podíl povinného v obchodní společnosti či postižení jeho členských práv v družstvu.
K § 64:
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxní teorie dostatečně jasno, zda-li je vůbec možné tato práva z duševního vlastnictví exekuovat a také jak.
Speciální právní úprava postižení těchto xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxového vlastnictví, který je tzv. osobou zúčastněnou na exekučním řízení. Jedině systémovým spojením úkonů těchto subjektů při provádění
exekuce
je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch práv vede k tomu, že jejich
exekuce
se provádí prostřednictvím procesních úkonů, které jsou jinak prováděny v exekuci prodejem movitých věcí. Jde o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xe ze zákona zmocněn vykonávat i navenek po celou dobu provádění
exekuce
za povinného všechny úkony, které jinak přísluší povinnému jako majiteli těchxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxedávek, neboť právní povaha práva povinného z poskytnuté licence tomuto způsobu
exekuce
zcela odpovídá.
Publicita xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxést zápis o jejich převodu v příslušném rejstříku.
K § 65:
V tomto ustanovení je upravena
exekuce
na peněžitou pohledávku. Částka vedená na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
.
K § 66:
Upravují se odchylky od provádění
exekuce
jinak než dle přiměřené aplikace ustanovení občanského řádu. Tyto odchylky jsou vedeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použít (oceňování, zveřejňování dražební vyhlášky). Také je dáno zákonní zmocnění pro podání návrhu na exekuci zřízením exekučního zástavního práxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxmy vkladů, směnky, šeky anebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, bylo nutné upravit postup exekutora při nalezení takovýchtx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uspokojení více oprávněných pohledávek se určuje, že exekutor není oprávněn rozhodovat o rozvrhu. Exekutor pouze vykonává činnosti obdobné činnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxitých věcí se postupuje dle zákonného odkazu přiměřeně dle ustanovení občanského soudního řádu upravujícího prodej movitých a nemovitých věcí.
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxný v obchodním zákoníku. Tím se umožňuje, aby bez vážnějšího narušení chodu podniku a snížení jeho ceny došlo ke změně vlastníka podniku i v rámci
exekucx
x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxatňuje vyloučení pro podjatost.
K § 71:
Také při provádění
exekuce
prodejem podniku se odkazuje přiměřeně na ustanovení občanského soudníxx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxud se nedohodl s oprávněným jinak, a cenu za tyto práce vymáhá po povinném některým ze způsobů určených pro vymáhání peněžité částky. Zároveň se stanovíx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xráv na nepeněžité plnění odkazuje na přiměřené použití ustanovení občanského soudního řáduo výkonu rozhodnutí přiznávajícího právo na nepeněžité pxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxněným osobám při vymáhání jejich judikátních pohledávek a pohledávek vyplývajících z jiných exekučních titulů. Pohledávka při jejímž vymáhání exekxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxonatelných pohledávek může tento zákon stanovit i jinou další činnost. Exekutor může tedy kromě provádění exekucí vykonávat i jinou činnost, vždy všax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxskytnutí právní pomoci.
K § 75:
V souvislosti se soudním nebo např. správním, exekučním nebo rozhodčím řízením může exekutor přijímat do úsxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxodné proto, že zjednodušuje exekutorovi postup při jeho činnosti.
K § 76:
Rozšiřuje se rozsah činnosti exekutora v rámci jeho další činnostx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxého toto ustanovení opravňuje pověřit exekutora i jinou činností související s exekučním řízením. Druhý odstavec tohoto ustanovení pak obsahuje oprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xemovitých věcí.
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxilní a jako takový by měl být schopen sepsat zápis o skutečnosti pro případné osvědčení v soudním řízení prakticky kdekoliv a kdykoliv.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxde exekučním titulem k provedení
exekuce
podle tohoto zákona. Toto ustanovení usnadňuje účastníkům smluvních vztahů zřizovat autoritativní zápisx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxkutorský zápis splňovat jinak by byl neplatný.
K § 80:
Upravuje se postup při identifikaci účastníků
exekuce
.
K § 81:
Ustanovení rxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxby nezpůsobilé být svědkem sepsání exekutorského zápisu.
K § 83:
Ustanovení regulující postup při sepisování exekutorského zápisu, je-lx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxla nutná přítomnost svědků nebo důvěrníka, respektive účastník se musel s obsahem exekutorského zápisu seznámit pomocí přístrojů nebo speciálních pxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrského zápisu byl-li tlumočník při zápisu přítomen.
K § 86:
Tato ustanovení upravují nakládání s exekutorskými zápisy po jejich sepsání a odxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxekuční činnosti. Při provádění své činnosti má exekutor postupovat nestranně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxátu času a daň z přidané hodnoty. Tyto náklady hradí povinný. Exekutor stejně jako oprávněný mají nárok na náhradu nutných nákladů na účelné vymáhání náxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvo spravedlnosti ČR stanovit vyhláškou. Proti nákladům
exekuce
může účastník vznést u exekutora námitky. Pokud exekutor námitkám nevyhxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
Tato ustanovení stanoví taxativně jednotlivé složky odměny exekutora, příp. její druhy. Základní odměnou je tarifní (mimosmluvní) oxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxněžité plnění vůči povinnému.
Oprávněný může zároveň s exekutorem sjednat smluvní odměnu; smlouva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Přípxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxiz shora). Není-li smluvní odměna mezi oprávněným a exekutorem sjednána, zůstává právo exekutora na tarifní odměnu nedotčeno.
Při provádění další čxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxkutor nesjednal s žadatelem smluvní odměnu.
V těchto ustanoveních je upraveno nakládání se spisy exekutora. Spisy, které nejsox xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxházejí, musí být uvedené v příslušném spisovém registru. Návrh rovněž upravuje vydávání opisů a potvrzení na žádost k tomu oprávněných osob. V zájmu ocxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxěstnance. O nahlížení do spisu musí být vyhotoven záznam. Oprávněnými nahlížet do spisů v rozsahu své působnosti jsou ministerstvo spravedlnosti, záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxtrální úřady. Těmto orgánům,a také znalcům může exekutor spisy rovněž na písemnou žádost zapůjčit.
Exekutorská komora ČR, která je pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxbu tří let členy prezidia komory, revizní a kárné komise. Stanovují se pravidla pro usnášeníschopnost sněmu, respektive nového sněmu; pravidla pro plxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxšebního řádu a postupu při vyhlašování a organizaci konkursu je přitom zapotřebí souhlasu ministerstva spravedlnosti ČR.
Jelikož do doby ustavení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxá nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona první zasedání sněmu.
Prezidium Komory jako její řídící a výkonný orgán vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxe čestné. Základní podmínky platných voleb stanoví zákon, podrobnější postup pak volební řád.
Prezident Komory je oprávněn v mezidoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxstupuje Komoru navenek.
Hlavním úkolem revizní komise je kontrola hospodaření Komory. Stanoví se počet jejích členů a neslučitelnoxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxžení zkušební komise a zejména účast jednoho soudce v komisi. Podrobnosti stanoví zkušební řád.
Při závažném nebo opětovném porxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxe, tak aby bylo zajištěno uplatnění kárné odpovědnosti exekutora. Kárné řízení provádí tříčlenný senát kárné komise, přičemž jedním ze tří členů je soxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxnásobku minimální mzdy a odvolání exekutora, event. kandidátovi uložit kárné opatření napomenutí a písemné napomenutí a odvolání ze zastupování. Stxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxučení.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxrného řízení obdobně jako v případě kárného řízení soudců.
Zákon stanoví podmínky pro rozhodnutí o zproštění kárného obvinění či odsxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise rozhoduje prezidium komory v řízení, které je postaveno na apelačním principu. Protože se jedná o rozhodnutí samosprávného orgánu, které zasaxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxek pozastavení výkonu exekutorského úřadu, jeho důsledky a možnost odvolání.
K § 123:
Ustanovení zavádí fikci zahlazení kárného opatřeníx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxekutor.
K § 125:
Z důvodu posílení právní jistoty se zavádí centrální evidence exekucí, která zabrání provádění exekucí na tentýž majetek v xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxetku, neboť v případě zveřejnění
exekuce
na centrální adrese nemůže nabyvatel tvrdit, že při převodu věci o exekuci ničeho nevěděl.
K § 126:
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxavující sněm České komory exekutorů.
Pravomoc ke schválení kárného, kancelářského, zkušebního řádu pro exekutorské zkoušky a postxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxštní přechodné ustanovení míří na případy, kdy soud nařídil výkon rozhodnutí před účinností tohoto zákona, avšak pohledávka oprávněného nebyla dosux xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmace k podání návrhu na provedení soudu, která je však z důvodu právní jistoty podmíněna souhlasem soudu provádějícího výkon rozhodnutí.
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxat a přímo aplikovat také na exekuční řízení prováděné podle tohoto zákona.
K § 131:
Z důvodů legislativní přesnosti je zakotveno zákonné zmoxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxění odpovědnosti, postup pro zápis a výmaz v centrální evidenci exekucí a postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení části třetí až osmé záxxxxx
x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxích osob zapisovat do obchodního rejstříku, a to jako tzv. další skutečnosti, o nichž to stanoví obchodní zákoník.
Navazující změny týkající se postxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xbchodního zákoníku.
K části třetí:
V exekučním řízení, jakož i v soudním řízení o výkon rozhodnutí se nově uvádí případy, v nichž je třeba učinit pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo v katastru nebo jej neomezuje (např. návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, zřízení soudcovského či exekučního zástavního právx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xéž do právní úpravy konkursního řízení. Soud na návrh exekutora zastaví exekuci prodejem podniku, jestliže vyjde najevo, že podnik je v úpadku. Exekutxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxravuje součinnost mezi exekutorem, příp. správcem podniku, byl-li ustaven, se správcem konkursní podstaty. Skutečnost, že správcem konkursní podsxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxocesní řády se systémově provázaly, jeví se účelné u některých důležitých institutů obecného předpisu - tedy o.s.ř. - přistoupit k jejich doplnění. Txxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxutí (§ 251) může si oprávněný zvolit mezi dvěma druhy
exekuce
- soudním výkonem rozhodnutí a exekučním řízením podle exekučního řádu. Princip subsidixxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxího řádu.
Pozn. ASPI: Parlament novelizoval § 78a a § 125.
K části šesté:
V souvislosti se zavedením institutu soudního exekutora, který má pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxst státních orgánů a právnických osob poskytnout exekutorovi pověřenému provedením
exekuce
potřebnou součinnost (viz § 35 zákona) se promítá do novxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxu exekutorovi výjimka z dosavadní koncepce zásady mlčenlivosti, kterou je správce daně vázán.
K části osmé:
Soudní exekutor je dalším subjektxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxbornými zkouškami, jejíž složení může ministr spravedlnosti uznat jako předpoklad pro výkon funkce soudce a přísedícího; totéž se týká možnosti být zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrotože zákon mu ukládá povinnost používat např. razítko se státním znakem.
K části patnácté:
Protože úkony exekutora se považují za úkony soudux xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xovinnost vedení centrální evidence nemovitostí, kterou zákon zavádí v § 125.
K části sedmnácté:
Kvůli právní jistotě se výslovně stanoví stexxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx umožněno nahlížet do archivovaných spisů, stejně jako soudům.
K části devatenácté:
Bod 1 sleduje upřesnění ustanovení zákona o veřejných drxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxním k vykonatelnosti. Takto by se mohl dlužník zbavovat svého majetku navrhováním dobrovolných dražeb bez ohledu na probíhající soudní výkon rozhodnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbách.
Bod 2 tohoto ustanovení řeší střet nedobrovolné dražby se soudním výkonem rozhodnutí. Stávající znění umožňuje i výklad, dle něhož má přednost xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xykonatelných rozhodčích nálezů, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, ani výkon rozhodnutí orgánů samosprávy apod. Proto se navrhuje výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR