LIT137838CZ

Vliv nového pojetí společného jmění manželů na exekuční řízení z pohledu manžela povinného

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnické fakulty Univerzity Palackého, asistentka soudce Nejvyššího soudu České republiky
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva se zejménx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx
hysterie a neznalosti nové právní úpravy – jevit jako preventivně rozumné manželství raději ani neuzavírat, a tím tak uchránit alespoň část rodinného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkoník (dále jen „OZ“ či „občanský zákoník“), stal účinným, zrekapitulovat a zhodnotit jeho dopady na exekuční postih „společného jmění manželů“ přexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přichází v úvahu.
Do společného jmění manželů patří vše, co má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů (srov. § 708 OZ), neboli součástí zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxmi (srov. § 709 odst. 1 OZ) – tzn. aktiva, a obdobně jako u předchozí právní úpravy i pasiva (dluhy). Při určení aktiv spadajících do společného jmění manžxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxe s výjimkou otázky zisku. Pravidlo, podle kterého jsou součástí společného jmění manželů i výnosy, užitky a přírůstky věcí bez ohledu na to, zda věc samx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxník toto pravidlo přejal, v podstatné míře jej však modifikoval. Na rozdíl od výnosů, užitků a přírůstků stanovuje, že součástí společného jmění manžxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xednat o nájemné z nemovité věci (bytu) jsoucí ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů nebo o úroky z výlučných peněz jednoho z manželů.3)
Rozdílnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů. Podle dosavadní právní úpravy bylo společné jmění manželů tvořeno závazky (nyní dluhy), které některému z manželů nebo oběma manželům spolexxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Podle ustanovení § 710 OZ jsou nově součástí společného xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxství, nýbrž i o dluhy, které vznikly před uzavřením manželství. Odtud také pramení podstatná část
mediální
hysterie, která však vychází z neúplného pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx následně byly do společného jmění manželů smluvně za trvání manželství převzaty druhým z manželů (například přistoupením k dluhu, smluvním převzetíx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxost jejich vymožení podle ustanovení § 732 OZ, tj. z vypořádacího podílu dlužného manžela (k tomuto více níže).
Převzít lze jen dluhy soukromoprávní, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxčného jmění proto nebudou patřit například (výlučné) dluhy na daních, povinnost platit výživné na dítě, povinnost k náhradě škody apod. Uvedené se týkx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně (srov. § 2915 OZ), apod. Dluhy mohou být za trvání manželství převzaté jedním či oběma manžely. V druhém, z právního hlediska jednodušším přxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxolečně a nerozdílně s tím, že takový dluh lze vymoci po kterémkoliv z nich z jejich výlučného majetku, stejně jako z majetku náležejícího do společného jxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxcké (ve světle níže zmíněného rozhodnutí), že z tohoto dluhu je primárně povinen ten z manželů, který dluh převzal, tzn., že tento dluh, neboť exekuční txxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxisí na povaze tohoto dluhu, nikoliv však z výlučného majetku druhého nedlužného manžela (k tomuto viz níže). Dluhy převzaté za trvání manželství jen jexxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxý přesahuje zisk z tohoto majetku. Jestliže tedy manžel (dlužník) je výlučným vlastníkem určité, například nemovité věci, kterou za trvání manželstvx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xanželství vynaložil částku z úvěru, který uzavřel, součástí společného jmění by měla být jen částka rovnající se výši zisku z pronájmu, pakliže zisk nexxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xení součástí společného jmění a je výlučným dluhem dlužného manžela;
b.
nebyly převzaty jedním z manželů bez souhlasu druhého a současně se nejednxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xterou uzavřel jeden z manželů bez souhlasu druhého, neboť koupi osobního automobilu pravděpodobně nebude možné podřadit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxého z nich, avšak peníze ze zápůjčky by byly se souhlasem manžela vynaloženy na společnou (movitou/nemovitou) věc. Takto vzniklý (převzatý) dluh sám o xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xanželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, proto je nutné na takový dluh hledět jako na společný (nad rámec ustanovení § 710 OZ) minimálně do té dxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxuhlas nemohl projevit dříve, tj. zda věděl o uzavírání zápůjčky v době, kdy k tomuto docházelo, tj. zda svůj souhlas s uzavřením zápůjčky neprojevil konxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx tj. pro určení, jaký majetek lze v konkrétním případě exekučně postihnout.4)
Exekuční postih „společných“ dluhů
Jak už bylo zmíněno výše u dluhů „xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxolečně a nerozdílně s tím, že jej lze vymoci po kterémkoliv z manželů z jejich nejen společného, ale současně i výlučného majetku. Jestliže však k převzexx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxlučného majetku dlužného manžela, nikoliv nedlužného manžela, a současně i ze společného jmění manželů; v jaké míře, závisí na povaze tohoto dluhu. Uvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxích rozhodnutí a stanovisek. Podle tohoto rozhodnutí „splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinného manžela postižením společného jmění manželů tím není dotčeno“.5)
Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu vychází mimo jiné z předpokladu, že opačnx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xnášel by značnou nejistotu do příslušných právních vztahů; zavazoval by, resp. by mohl druhého z manželů zavazovat k povinnosti neznámého obsahu, k jexxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xy tedy k poměrně zásadnímu prolomení autonomie vůle smluvních stran, kterým by byla vnucena (proti jejich vůli) další smluvní strana, nehledě na to, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nežádoucí.6)
Ačkoliv právní závěry v době vydání tohoto rozhodnutí nepochybně měly své opodstatnění, nelze opomenout, že už v době bezprostředně náxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xěly být opětovně zváženy oponentní názory, a to i přesto, že hodnotový základ argumentace citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu není ani novou právnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxuje, že nejen práva, ale výslovně i povinnosti (například povinnost zaplatit společný dluh) spojené se společným jměním nebo jeho součástmi náleží obxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxž není nutné dovozovat z výkladu, neboť vyplývá přímo ze zákona.
Z výkladu podepřeného shora citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu vyplývá, že pokux xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xá možnost jej soudně (v nalézacím řízení) vymáhat pouze po tom manželi, s nímž úvěr sjednal, a jen tento manžel následně figuruje v exekučním titulu. K jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výlučný majetek manžela dlužníka, nikoliv však výlučný majetek manžela povinného. Ten by mohl být použit k vydobytí příslušného závazku pouze tehdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxo odpovědnostní vztah mezi manžely jako vztah založený pouze na vnitřní odpovědnosti. Stávající právní úprava však vykládá společné dluhy restriktixxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxkou dluhů převzatých jedním z manželů bez souhlasu druhého manžela, nejedná-li se o dluhy vzniklé při obstarávání každodenních nebo běžných potřeb roxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxra naznačených opěrných bodů citovaného rozhodnutí spočívající v ochraně druhého manžela. Autorka proto nesouhlasí s tvrzením, dle kterého ustanovxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž je dále usměrňován ustanovením následujícím. V ustanovení se tak hovoří primárně o fázi exekučního vymáhání dluhu, který vznikl jen jednomu z maxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxé nalézacím řízením.
Jestliže stávající právní úprava předvídá solidaritu nejen v právech, ale i v povinnostech a restriktivně vymezuje dluhy patříxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxyž společný majetek (viz výše) na základě exekučního titulu vydaného jen vůči jednomu z manželů postihnout lze. I přes shora uvedené se však domnívám, žx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní k tomu, aby tomu tak nebylo, resp. aby zde došlo k názorovému/výkladovému posunu nebo k jeho opětovnému přehodnocení.10)
Exekuční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx x964 ve znění účinném do 1.8.1998, stanovuje možnost exekučně vymáhat jednak výlučný dluh jednoho z manželů, který vznikl za trvání společného jmění maxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí, avšak v tomto případě jen do výše, kterou by představoval podíl dlužného manžela, kdyby bylo společné jmění manželů zrušeno či vypořádáno podle ustaxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxh jednoho z manželů vzniklý před uzavřením manželství z vypořádacího podílu do českého právního řádu kvituje autorka s povděkem, neboť vyřešilo zdánlxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxný majetek či nedisponoval exekučně postižitelným příjmem, byl od okamžiku uzavření manželství ve vztahu ke svému věřiteli v podstatě nesolventní, nxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xakřka nevymahatelnou. Zavedením ustanovení § 732 s výrazně procesními dopady (k tomuto blíže dále) tak došlo podle názoru autorky článku ke „spravedxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či španělském, kde sice za výlučný dluh (kterým se rozumí i dluh, který některému z manželů vznik před uzavřením manželství) odpovídá dlužný manžel prixxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxlů (nikoliv výlučný majetek nedlužného manžela), o čemž musí být manžel povinného bezprostředně poté informován. Manžel povinného se proti použití mxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx oddělených jmění. Nedochází tak „pouze“ k hypotetickému vypořádání společného jmění manželů za současného dalšího trvání společného jmění manželů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpovědnost za dluhy svého manžela či nikoliv, resp. v jaké míře.13) Tato možnost se na první pohled jeví spravedlivější a praktičtější, zdálo by se rovnxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxuje otázka následné
kompenzace
prostředků vynaložených ze společného jmění manželů na úhradu výlučného dluhu některého z manželů, neboť český právxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxání společného jmění manželů.
O novinku se nejedná ani ve vztahu k „českému“ právnímu řádu. Už ustanovení § 24 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxnit věřitelům třebas jen jednoho z manželů, aby svoje pohledávky mohli uspokojovat ze společného jmění. Osnova nerozlišuje mezi věřiteli, jejichž poxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx16)
Ustanovení § 732, byť to v něm není výslovně uvedeno, vychází z principu subsidiarity (obdobně jako španělská úprava) a proporcionality. Výlučný xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtnictví“ dlužného manžela, i když k jeho uspokojování bude použit vypořádací podíl dlužného manžela. Exekučně postižen by tak primárně měl být výlučnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxmu hypotetickému vypořádání a postižení příslušného vypořádacího podílu (proporcionalita).17) K tomu srovnej zejména ustanovení § 44 odst. 4 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx), věta první, podle kterého je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahovalo generální inhibitorium, může exxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx řád, věta druhá, podle kterého lze exekucí zajistit majetek k jejímu provedení nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávkxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravděpodobných nákladů
exekuce
.
Manžel povinného se minimálně za stávajícího výkladu nemusí obávat, že bude postižen jeho výlučný majetek. Staloxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxn v případě exekučního řízení,
excindační
žalobu, návrh na částečné zastavení
exekuce
anebo návrh na odklad). Této situaci navíc může předcházet roxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxná (na úrovni smluvené
modifikace
) nejen o možnost rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění, o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku mxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xři zániku manželství nedochází k vypořádání společného jmění. Ustanovení § 732 OZ přitom platí i přes nezměněnou konstrukci obsaženou v ustanovenícx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxetek patřící do společného jmění manželů povinného x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxikaci (smluvené či na základě rozhodnutí soudu).
V této souvislosti nelze opomenout existenci veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxdná o modifikaci smluvenou prováděnou veřejnou listinou, je sice
fakultativní
, zápis je však nadán principem publicity.18) Případná
modifikace
txx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xozhodnutí soudu) nastupuje
presumpce
znalosti obsahu (nikoliv souhlasu s obsahem, k tomu srov. ustanovení § 719 odst. 2 OZ) modifikační listiny. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xvobodného a úplného projevu vůle mezi mužem a ženou, jež do tohoto manželství vstupují,19) je na každém z manželů jakou míru obezřetnosti při vstupu do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neměla jít na úkor třetí osoby (věřitele), jejíž právo na uspokojení pohledávky by tímto nemělo být ohroženo, výrazně oslabeno (jako tomu bylo v mnoha sxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxzení (§ 42 odst. 1 ex. řádu) zatím nemá povinnost k existenci
modifikace
zapsané do veřejného seznamu přihlédnout
ex officio
, uvedené však nijak neoslxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu jednoho z manželů, který vznikl za trvání společného jmění manželů
K hypotetickému vypořádání, resp. k postižení vypořádacího podílu dlužného maxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxdě, kdy je vymáhána povinnost plnit výživné či povinnost (dluh) z protiprávního činu jen jednoho z manželů (výlučný dluh tohoto manžela). V jiných přípxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxoti vůli druhého manžela, který svůj (pravděpodobně ryze neformální) nesouhlas projevil bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl. V této soxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přisuzována výši předmětného dluhu ve vztahu k rozhodnutí manžela povinného (nedlužníka), zda svůj souhlas projeví, či nikoliv.20) Posouzení včasxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxatím s vyloučením konstrukce mohl a měl dozvědět). Pokud manžel povinného (nedlužník) o dluhu manžela dlužníka věděl a proti tomuto bez zbytečného odkxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xspěšně ohradit. Otázka informační povinnosti (srov. § 688 OZ) vůči manželu povinného (nedlužníka) je irelevantní, neboť oprávnění vyslovit svůj nesxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xohledávky. Významná by tak měla být jen otázka vědomosti manžela povinného.21)
Modifikace
společného jmění manželů
V základní rovině v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe mnoho významných a výrazných odlišností, z nichž některé mají svůj význam i v následném exekučním postihu „společného jmění manželů“. Otázka, nakolxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xéto části autorka zaměří především na využitelnost ustanovení § 733 OZ, podle něhož „zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxjena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo“. K pochopení použitelnosti tohoto ustanxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxdy, když s ní (jejím uzavřením) vyslovil souhlas (§ 719 odst. 2 o. s. ř., resp. § 727 odst. 2 o. s. ř.). Pokud se však modifikační listina svým obsahem či účelxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vznikl za trvání manželství za existence společného jmění manželů a současně před modifikací společného jmění. Pak je k následné účinnosti
modifikacx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxmost není dostačující).
Nedotýká-li se
modifikace
ani svým obsahem či účelem práv věřitele, tj. souhlas s jejím uzavřením není třeba, avšak došlo k nx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxhranu věřitele. Pro modifikaci společného jmění manželů uskutečněnou před vznikem závazku, nejedná-li se o situaci řešenou materiální publicitou zxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, platí, že bude možné se modifikační listiny ve vztahu k věřiteli (či jiné třetí osobě) dovolat, jen byl-li s existencí této smlouvy a s jejím obsahem (poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxční listinou a jejím obsahem bude obeznámen, nevysloví však s ní svůj výslovný (i neformální) nesouhlas, znamená to, že s modifikací „souhlasí“ (je obexxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxfikace
by se za této situace bez výslovného souhlasu věřitele svým obsahem i účelem dotýkala práv třetí osoby a byla by tak vůči věřiteli neúčinná.22)
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xřesahem. Otázkou proto bylo, na kolik je tento přesah nutné promítnout do příslušné procesní úpravy, neboli nakolik je v souvislosti s hmotněprávní rexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů (dále jen „o. s. ř.“), ve vztahu k výkonu rozhodnutí a příslušná ustanovení ex. řádu ve vztahu k exekučnímu řízení.
Výjimkou nebyly ani obavy, že přísxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do společného jmění manželů než úprava hmotněprávní. Tyto obavy se ukazují být neoprávněné. I nadále tak „platí prvotní zásada, podle níž procesní práxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxocesní právo nemůže přeinterpretovávat hmotné právo do podoby, již nemá.24) Dotčené ustanovení § 262a odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 201x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů; obdobně též ustanovení § 42 odst. 1 ex. řádu ve znění účinném od téhož data umožňuxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxím manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely
exekuce
považuje také majetek, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí § 732 OZ, byť je obsaženo v hmotněprávním předpise, se bez dalšího uplatní právě ve spojení se shora zmiňovanými ustanoveními, jejichž dikce vychází z xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxuje nějaký postižitelný majetek, a blíže xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečného jmění (k tomuto v praxi pravděpodobně bude přistupovat až k návrhu manžela povinného na částečné zastavení
exekuce
, event. k dalším procesním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxedávky budou v souladu s právními předpisy postihovat i tento z
exekuce
„vyloučený“ majetek, což by však z jejich strany nemělo být vnímáno jako kárné pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxu z manželů, jemuž dluh vznikl ještě před uzavřením manželství, což dříve možné nebylo, když postižení majetku ve společném jmění pro dluh vzniklý před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx odst. 2 o. s. ř.) nebyla vypuštěna kontroverzní část o možnosti postihu nařízení výkonu rozhodnutí/ vydání exekučního příkazu srážkami ze mzdy nebo jixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného za situace, kdy jde o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, do čexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxd, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Kontroverznost uvedené části spočívá v narušení koncepce zvýšené ochrany dlužníka (poxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xanželů takto nelze uspokojit), tzv. v podstatě zásadní prolomení závěrů formulovaných v ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, a to nejen v citovaném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxíjem) nedlužného manžela, neboť (opakovaný do budoucna orientovaný) nárok na mzdu za vykonanou práci sám o sobě není součástí společného jmění manželx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxolečného jmění se stává až v okamžiku jejího vyplacení, resp. v okamžiku, kdy s ní může disponovat.26) Pakliže je mzda (příjem) nedlužného manžela vypxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxuce
postihuje – obecně – pohledávku, kterou má majitel účtu na základě smlouvy o účtu vůči peněžnímu ústavu (musí se jednat o právní vztah, z něhož peněžxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxívající v právu nakládat s peněžními prostředky vloženými (přijatými) na účet, přičemž pohledávkou z účtu se nerozumí tyto peněžní prostředky. Je proxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho jmění; společným jměním mohou být jen peněžní prostředky z účtu již vybrané.“27) Je proto pochopitelné, že zvýšení pravděpodobnosti dobytnosti pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxluvám těch dlužníků, kteří díky účtům svých partnerů dokázali peníze před exekutorem ukrýt a ze svých závazků vůči věřitelům se vykroutit. S definitivxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, tedy mzdy a jiné příjmy stejně jako zůstatky na účtu, považovány za příjmy tvořící společné jmění manželů, avšak soud je procesně postihnout dosud nexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxh novely občanského soudního řádu pod senátním č. 337,29) v němž se opětovně navrhuje změnit ustanovení § 262a odst. 1 o. s. ř. tak, že před nařízením vxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní listina. V kladném případě však z jejího obsahu soud bude vycházet jen tehdy, pokud k jejímu zápisu došlo dříve, než vznikl dluh, o jehož vydobytí v danx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxlu zjistit, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, konstruuje se vyvratitelná domněnka (má se za to), že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xa majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn. Připravovaná novela tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxichž úmysly mohou být „nekalé“). Vychází z předpokladu, že zápisem modifikační listiny do tohoto seznamu nabývají změny majetkového režimu účinků vůxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxečně zabrání přehnané hysterii nad údajným koncem institutu manželství v souvislosti s účinností občanského zákoníku, vybídne manžele (snoubence) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxluvní strany (predikovatelnost). Uvedené lze taktéž hodnotit i jako negativní stránku věci, neboť nelze nepoznamenat, že zřejmě velká většina manžexx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx obavy úpravu svých majetkových poměrů takto zveřejnit, event. též ve snaze o zabránění zneužití takto zveřejněných informací před lidmi, jež by je mohxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx. 4 v následujícím znění: „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnuxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxavcem 4 ustanovení § 304b, který by měl znít tak, že „je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4, nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 na čxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, převyšuje-li částku podle odstavce 1“.33)
Důvodová zpráva k předmětnému návrhu se nijak netají tím, že navrhovaná změna je reakcí na kontroverzní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx snahu zajistit rodině i přes zadluženost jednoho z manželů „životaschopnost“, neboť v případě, kdy by byla postižena mzda, účet apod. i druhého nedlužxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní situace (volající po dluhové pasti). Na druhou stranu je zcela v rozporu s výše uvedeným výkladem, proto jej autorka pochopitelně nemůže bez dalšího xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxstánce bezhlavého přejímání cizích právních úprav, s politováním však musí říci, že „by to šlo udělat i lépe“ a s ohledem na stávající vývoj se stále více xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxledek aktivní volby snoubenců.34) „Implicitním režimem by mělo být pokračování režimu, který snoubenci mezi sebou měli ještě před svatbou, a který jx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxuvlastnictví pouze tam, kde se na tom manželé dohodnou“.36)
Seznam literatury:
Knihy
ANDRLÍK, Jan, BLAŽKE, Jaromír, KAFKA, Arnošt. Komentář k zákxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxé právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. 1380 s. ISBN 978-80-7400-503-9.
Články
DVOŘÁKOVÁ-ZÁVODSKÁ, Jana. Manželské majetkové právx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xáležejícího do SJM. Právo a rodina. 2014, roč. 16, č. 7, 1-7. ISSN 1212-866X.
KRBCOVÁ, Veronika. Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řáxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxm z manželů. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 20, s. 747-754. xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. 22, č. 19, s. 649-656. ISSN 1210-6410.
WESTPHALOVÁ, Lenka, SPÁČIL, Ondřej. Nová právní úprava osobních vztahů mezi manžely. Právní rozhledy. 2013, xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx4 [cit. 17. března 2015]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ institut-spolecneho-jmeni-manzelu-po-rekodifikaci-posledni-volanixxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxzna 2015]. Dostupné z: http://www. epravo.cz/top/clanky/spolecne-jmeni-manzelu-jeho-rozsah-a-
exekuce
-od-1-1-2014-94803.html.
Soudní roxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxké republiky pod číslem Rc 42/1974.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2004, sp. zn. 28 Cdo 1875/2004.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2008, sp. zn. 20 Cdo 2175/2007.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. ledna 2015, sp. zn. 21 Co 4936/2014.
Usnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx řád. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 16. března 2015]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie. sqw?o=7&xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxerliches Gesetzbuch (BGB).
Vypracování tohoto článku bylo podpořeno studentským grantovým projektem IGA 2015 Univerzity Palackého v Olomouci.
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx66X.
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxiky pod číslem Rc 42/1974.
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xbčanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. 1380 s. ISBN 978-80-7400-503-9.
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxtupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecne-jmeni- -manzelu-jeho-rozsah-a-
exekuce
-od-1-1-2014-94803.html; MELZER, Filip, TÉGL, Pexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka et al. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. 138x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu České republiky pod číslem Rc 24/2008.
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx-656. ISSN 1210-6410.
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxx4. ISSN 1210-6410.
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx-656. ISSN 1210-6410.
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx9-656. ISSN 1210-6410.
xx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx vzniklé po uzavření manželství jednomu manželovi v důsledku jednání překračujícího řádnou správu a jednání bez potřebného svolení druhého manžela, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxidiárně uspokojit z věcí náležejících společnému jmění až do hodnoty, která odpovídá podílu povinného manžela. Nemají-li přednostní právo, pak mají xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíku. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 19, s. 649-656. ISSN 1210-6410).
xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx španělském Código Civil dochází ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů.
xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řád“), byť autorka textu vyslovila nad tímto ve svých předchozích příspěvcích pochybnost.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx. s. 185. ISBN 978-80-7400-503.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx. 1380 s. ISBN 978-80-7400-503.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx54. ISSN 1210-6410.
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx866X.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdu.
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxtp://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=337.
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxtp://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=337.
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z: http://www.epravo.cz/top/clanky/institut-spolecneho-jmeni- manzelu-po-rekodifikaci-posledni-volani-95890.html.
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx