LIT13277CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxního fondu - stejně jako investiční výstavby vůbec - je řádná funkce dlouhodobých finančních nástrojů na finančním trhu. Poskytování dlouhodobých úvxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxodobé hypoteční úvěry, byl vydán zákon č. 84/1995 Sb., kterým se provádějí některé změny zákona o dluhopisech, zákona o bankách, zákona o konkursu a vyrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dalším předpokladem je posílení likvidity hypotékou zajištěných pohledávek, což vyžaduje vytvořit nástroje k efektivnímu postupu při realizaci záxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxje uspokojení věřitele pouze prodejem nemovitosti v soudním řízení o výkonu rozhodnutí. Uspokojení věřitele zpeněžením nemovitosti dražbou provádxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro vlastníka hypotékou zatížené nemovitosti ekonomicky výhodnější. Dražba mimo soudní exekuci není však zákonem dostatečně upravena. Proto bankoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xestou novelizace dosud platné úpravy dražeb mimo exekuci nelze postupovat, neboť tato je jako celek zastaralá a nevyhovující.
Tyto důvody vyvolaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xěkteré instituty a aby byl pojmově jednoznačný. Upravují se veřejné dražby, a to jak dražby prováděné na návrh věřitele (dražby nedobrovolné), tak draxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxažby v rámci privatizace státního majetku.
Návrh zákona tedy představuje komplexní úpravu dražeb.
V souladu s požadavkem, aby zákon dostatečně pamxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xykonatelný rozhodčí nález nebo vykonatelný notářský zápis; dále se vyžaduje dozor nad průběhem dražby věcí větší hodnoty - povinné osvědčení průběhu xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx a násl. občanského soudního řádu, jímž by soud zakázal nakládat s určitými věcmi nebo právy. Tuto možnost má od obdržení oznámení o podaném návrhu na proxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrovolných dražeb, dobrovolných dražeb nemovitostí a převoditelných práv z duševního vlastnictví vyžaduje zajištění určité standardní kvality fyzxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxse
k provádění nedobrovolných dražeb a dražeb nemovitých věcí a podniku bylo vyžadováno stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xěcných práv váznoucích na nemovitosti.
Navrhovaná úprava má význam především pro banky, které se zabývají hypotečními obchody; prospívá vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxavu lze tedy považovat za jeden ze stimulátorů rozvoje úvěrových vztahů. Možnost realizovat zástavu formou dražby mimo soudní exekuci je příznivá i prx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxladu s ústavním pořádkem České republiky i s mezistátními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Navrhovaný zákon nekoliduje ani s právem ES.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxné řešit v rámci existujících rozpočtových prostředků. Náklady dražby budou hrazeny z jejího výtěžku. Lze důvodně předpokládat, že uplatněním zákonx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxí
Navrhovaný zákon zahrnuje širokou oblast veřejných dražeb. Předkladatel dospěl k závěru, že z působnosti zákona je nutno vyloučit draxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxzace"), dražby prováděné podle občanského soudního řádu a dražby prováděné podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. V těchto předpisech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
S ohledem na specifika dražeb a na pojmy, které jsou sice při dražbě běžně užívány, ale nejsou v žádném právním předpise dostatečně definovxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxtnící svým podáním, dražební jistota, dražebník - zákon umožňuje, aby dražebníkem byl mimo osoby, které k tomu mají příslušné živnostenské oprávněníx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxcitátor a vydražitel.
V návaznosti na výše uvedené byl vymezen i obsah právních úkonů - vyvolání, zahájení dražby, podání, příklepu a zmaření dražbyx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům, pokud nejsou zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, osoby, které jsou omezeny v dispoxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbní jistotu, ti, kteří zmařili předchozí dražbu (pouze předchozí, to znamená, že vydražitel, který zmařil dražbu, koná-li se po opakované dražbě dalšx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx např. subjektem dlužníka ovládajícím).
Vyloučeny z účasti na dražbě jsou i osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby došlo k narxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny podmínky zastoupení při dražbě na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Podnikatele může při dražbě zastupovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na které se vztahuje rozhodnutí soudu, jímž bylo vydáno předběžné opatření omezující nakládání s nimi. Dále pak nelze dražit věci, na nichž vázne zákonxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxjící se dražbami nedobrovolnými upraveno.
Vyloučení cenných papírů odpovídá příslušným ustanovením zvláštního zákona.
Náročnost pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxínka, podle níž k udělení
koncese
(k provádění nedobrovolných dražeb a dobrovolných dražeb nemovitostí) podle živnostenského zákona (
koncese
), buxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xěkteré zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, se navrhuje příslušná změna živnostenského zákona. Pokud budou dražit svůj nemovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxáštní podmínky k provozování činnosti dražebníka.
S ohledem na značnou náročnost dražeb a na odpovědnost dražebníka (obecně stanovenou v občanském xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxě jako advokáti a patentoví zástupci). Pojištění musí trvat po celou dobu platnosti živnostenského oprávnění.
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnském rejstříku.
Pro výkon funkce licitátora xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx licitátora vůči dražebníkovi). Pokud je dražebník fyzickou osobou, může být i licitátorem.
Úloha licitátora při dražbě, tak jak je v zákoně vymezenax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxkovi uložena povinnost archivovat písemnosti. Archivace písemností se řídí zejména zákonem č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
Účelem archivace je mixx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů, účastníkům dražeb u dražeb, jichž se účastnili a správci daně.
Nelze opomenout otázku zasílání písemností a zasílání, resp. skládánx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxstních rukou na doručenku nebo předat je jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny (předat oproti potvrzení nebo zaslax xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě převodem mezi účty nebo jiným bezhotovostním způsobem.
Pokud lze upřesnit označení osoby nebo věci údaji zapsanými v evidenci nebo ve vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsí být označení upřesněno i těmito údaji (obecný zákoník občanský - ABGB z roku 1811 ve znění pozdějších předpisů upravoval v § 370 otázku, jakým způsobex xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xe v některých případech uložena povinnost zasílat písemnosti katastrálnímu úřadu a je stanoveno, že ve stanovených případech musí být vybrané údaje uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xožadované údaje doplnit.
Pro dražby věcí movitých se převážně uplatňuje princip smluvní ceny v místě obvyklé, nikoliv tedy ceny zjištěxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí prohlášených podle zákona o státní památkové péči za kulturní památky se zohledňuje tím, že je stanovena povinnost zjistit jejich cenu posudkem sxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti zohlednit při zjištění ceny i takové závady (zejména právní vady) věci, které nejsou zohledněny v oceňovacím předpise, je nutno cenu zjištěnou upxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ukládá osobám, které mají předmět dražby v držení.
Nejedná-li se o dražbu, u níž nejnižší podání nepřesahuje 100.000,- Kč, může dražebníx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxby stanovena poměrně dlouhá lhůta, která končí až zahájením dražby; vychází se ze zkušeností s prováděním dražeb, kdy téměř polovina účastníků dražby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx maximální výše dražební jistoty, přičemž je odlišná pro případy, kdy nejnižší podání přesahuje 5 mil. Kč; při vyšší ceně by limit 30% dražební jistotu nxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxažebníkovi povinnost umožnit prohlídku předmětu dražby a jsou stanoveny další podmínky pro provedení prohlídky. Jedná se především o nejméně dva terxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxínky jsou stanoveny v zájmu umožnění účasti na dražbě co nejširšímu okruhu účastníků dražeb. Účastí při prohlídce předmětu dražby nelze podmiňovat účxxx xx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo jiná osoba řádnou prohlídku věci, bude provedena v rámci možností (obhlídkou nemovitosti zvenčí apod.).
Účastníkovi dražby, jemuž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxbyla-li dražební jistota uložena na účet, je dražebník povinen vrátit složenou dražební jistotu ihned po skončení dražby; to platí i v případech, bylaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxvky, vráceny ihned po skončení dražby nebo poté, co marně uplyne lhůta pro podání návrhu na provedení opakované dražby.
Část druhá
Je vymxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm hospodařit, je-li ke zcizení majetku vlastníkem výslovně zmocněna). Pro účely dražeb dobrovolných je předmětem dražby i podnik a převoditelná majexxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxny na návrh vlastníka věci, jsou vyloučeny nemovitosti, nakládání s nimiž je omezeno zákonným předkupním právem spoluvlastníků nebo smluvním předkuxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu (pozemky na území přírodních rezervací a předměty prohlášené za kulturní památky), byty a nebytové prostory, vůči nimž svědčí právo na jejich přednxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlných majetkových práv se postupuje způsobem, jenž závisí na tom, s jakými hmotnými statky jsou tato práva spojena.
U dražeb dobrovolnýcx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x dražebníkem; to neplatí, pokud budou dražit svůj nemovitý majetek příslušné orgány samosprávy nebo pokud budou dražit majetek státu k nakládání s ním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předmětu dražby, sjednaná výše odměny nebo způsob jejího určení či ujednání, že dražba bude provedena bezúplatně a je-li licitátor oprávněn snížit nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxírání smluv postupovat podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je stanoveno, co je v případě dražby budoucím peněžitým závazkem.
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxnovení o nemožnosti dodatečného zvýšení sjednané odměny dražebníka má za cíl zamezit možným machinacím, zejména v případech, kdy je navrhovatelem drxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby v případě, že neobsahuje stanovené náležitosti.
Stanovené náležitosti dražební vyhlášky vycházejí z praktických zkušeností zxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxbní vyhlášky jsou uvedeny taxativně.
Dražebníkovi je uložena povinnost uveřejnit dražební vyhlášku způsobem v místě obvyklým, u nemovitostí, podnxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxanoveny termíny, s jakým předstihem tak musí dražebník učinit; v návaznosti na to je stanovena lhůta pro složení dražební jistoty a lhůta, v níž musí být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvzniklo vůči předmětu dražby zákonné zástavní právo; v případě dražby podniku nebo jeho organizační složky je stanovena povinnost zaslat dražební vyxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí vyhlášku i tomu orgánu státu, jenž je zřizovatelem, zakladatelem, společníkem nebo členem.
V souladu se zásadou veřejnosti a s cílem zaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xůvodů, které nemohl dražebník ovlivnit. Takovou změnu je dražebník povinen bez zbytečného prodlení zveřejnit.
Zde jsou stanoveny podxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn nechat věc vydražit, je-li smlouva o provedení dražby neplatná, došlo - li k odstoupení od smlouvy o provedexx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxli dražba přesto provedena, je neplatná). Od dražby je dražebník povinen upustit i v případech, kdy byl předmět dražby zahrnut do konkursní podstaty nexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo příkazu znemožněno vydražení předmětu dražby nebo jsou - li další závažné příčiny, proč nelze dražbu provést.
Je stanovena oznamovací povinnost drxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí dražby.
Bylo nutno vyřešit otázku vstupu účastníků dražby a zaměstnanců kontrolních orgánů do prostorů, v nichž se dražba koná a taxativně stanovix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovat ani vstupné, ani povinnou konzumaci občerstvení nebo zakoupení informačního bulletinu). Na osoby, které budou dražbě pouze přihlížet, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtně uvedení nájemních smluv a závazků z nich vyplývajících - tento požadavek vychází z poznatku, že nevýhodné nájemní smlouvy mohou výrazně snížit hodxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny. Snížit nejnižší podání lze o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Dražba obvykle končí udělením příklepu poté, co ani po dvojí výzvě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xředkupní právo.
Nebylo-li učiněno ani nejnižší podání (ani po jeho snížení), licitátor dražbu ukončí.
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxtele, který ve stanovené lhůtě neuhradí nabídnutou cenu.
Jako v ostatních obdobných případech i zde se ukládá dražebníkovi povinnost informovat o zmxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxjněna dražební vyhláška.
Dražba je absolutně neplatná v případech, kdy byla vydražitelem osoba, která je z účasti na dražbě vyloučena a v případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xtanovena i v případech, kdy se jednalo o dobrovolnou dražbu majetku ve vlastnictví státu nebo obce a navrhovatel nepostupoval při uzavírání smlouvy s dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxdu dovolá) je stanovena pro případy, kdy byla vydražena věc, která nemohla být předmětem dražby, nebyla-li zveřejněna nebo doručena dražební vyhláškx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxli požadováno vstupné nebo byl-li závažným způsobem porušen postup při dražbě.
Opakovaná dražba se koná na základě smlouvy o provedení oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydražitelem. Je nutno postupovat obdobně jako při nové dražbě, dražebník však není povinen vyhotovit dražební vyhlášku a zveřejnit ji; pouze ve stanxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxitých nižší hodnoty, bylo by zbytečné požadovat vyhotovení dražební vyhlášky pro každý předmět zvlášť; vzhledem k tomu, že v těchto případech nelze vyxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxt ve společné dražbě. Dražebník je povinen zveřejnit pořadí, v němž budou předměty dražby draženy.
Proces dražby je v tomto případě modifikován - nezaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlením příklepu nebo ukončením z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání (ani po jeho případném snížení).
Bez zbytečného prodlení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxají průběhu dražby; údaje, které musí dražebník uvést, odpovídají pak údajům obsaženým v dražební vyhlášce.
I v případě, že dražba skončí jiným způsoxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x společné dražby xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxně a umožnit vydražitelům podepsání příslušné části protokolu o dražbě ihned po uhrazení ceny dosažené vydražením.
Protokol o provedené dražbě i prxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxené v protokolu o provedené dražbě na ústřední internetové adrese v případě, že na ní byla uveřejněna dražební vyhláška.
Náklady dražby sx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx V těchto případech je možno sjednat dohodou stran, že náklady dražby nese dražebník; nedošlo-li k takové dohodě, nese náklady dražby nebo jejich zůstaxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xražby, náklady provedené dražby a koná-li se v důsledku zmaření dražby opakovaná dražba, i náklady této dražby (vždy včetně odměny dražebníka); zbývaxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxební jistota složená vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na úhradu jejích nákladů, není tím zbaven povinnosti tyto náklady uhradit. S ohledxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxžbě nedošlo z jiného důvodu než na straně dražebníka, uhradí, pokud nedošlo k jiné dohodě, náklady, které dražebníkovi vznikly, navrhovatel.
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxžiteli nevrací, započítá se mu na cenu dosaženou vydražením (nebyla-li dražební jistota ve formě bankovní záruky); vydražitel pouze uhradí rozdíl mexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxel povinen uhradit plnou cenu oproti vrácení záručních listin.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v případě dobrovolné dražbx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx udělení příklepu bez ohledu na její výši. U ostatních dražeb je stanovena 10 denní lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením. Jde - li o věci značné hodnotyx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xřiměřenou částku - je účelem, aby se dražeb účastnili pouze solventní účastníci dražeb. Zákon připouští, aby byla cena dosažená vydražením uhrazena jxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxm; podmínkou je, aby přípustnost takového způsobu úhrady ceny dosažené vydražením byla uveřejněna v dražební vyhlášce.
Pokud vydražitxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx stanovit, že dojde k přechodu práv a povinností (vyplývajících mj. z pracovněprávních vztahů) na vydražitele. Ustanovení obsažené v návrhu zákona koxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxražitele, ručí navrhovatel.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, musí mu dražebník vydat doklad potvrzující nabytí vlasxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxá, nejedná-li se o dobrovolnou dražbu věci movité, povinnost ověření podpisu dražebníka na tomto dokladu.
S ohledem na specifika spojená s přechodex xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxví. Dražebník současně oznámí katastru nemovitostí, že došlo k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.
Postup směřující k předáxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxěrů nebo z důvodu zvláštních vlastností věci (zbraně, trhaviny, apod.) nemůže mít dražebník při sobě. K předání vydražené věci musí dojít za podmínek sxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdražitele je stanovena povinnost písemného potvrzení převzetí předmětu.
Specifický je postup při předání nemovitosti nebo podniku. O předání je nxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxací protokol podepsat.
S předáním vydražené věci mohou být spojeny značné náklady. Tyto náklady nese vydražitel.
Do předání předmětu dražby vydrxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxažby vzniklo z důvodů na straně vydražitele, nese riziko škod vydražitel.
Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdu nemovitosti - působí vůči vydražiteli.
Výtěžek dražby dobrovolné se po vypořádání nákladů dražby předá bývalému vlastníkovi věci.
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů (jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem podle občanského nebo obchodního zákoníku), věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny omexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmínkou, která musí navrhovateli svědčit (dražebním titulem), je vykonatelné rozhodnutí soudu nebo vykonatelný rozhodčí nález, popřípadě vykonatxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxzen i pojem dlužník.
Vyloučení z účasti na dražbě postihuje i dlužníka, resp. v případě právnické osoby členy statutárního orgánu, členy kontrolního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ovládané a jednající ve shodě.
Věci, na nichž vázne zákonné zástavní právo, lze v dražbě nedobrovolné dražit, pokud z tohoto práva oprávněná osoba je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm územní samosprávy, soudům a rozhodcům s cílem umožnit dražebníkovi získávat informace o předmětu dražby, což zejména v případech "nezastižitelnýcxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zjištěných skutečnostech mlčenlivost.
Pro dražby nedobrovolné bylo nutno, s ohledem na potřebu ochrany oprávněných zájmů dlužníkax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeností.
Základní podmínkou pro provedení dražby je uzavření písemné smlouvy mezi navrhovatelem a dražebníkem. Jsou stanoveny náležitxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxjího určení či ujednání, že dražba bude provedena bezúplatně.
Je-li navrhovatelem dražby stát, obec, nebo jiný subjekt, který je povinen při uzavíráxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxle jsou náležitostmi smlouvy o provedení dražby též uvedení důvodu, pro který je provedení dražby navrženo a ujednání o lhůtě, v níž je dražebník povinex xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnění dlužníka na zamýšlený výkon zástavního práva. V případě, že se jedná o výkon zadržovacího práva, doloží navrhovatel, že má předmět dražby v drženíx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrhovatele je stanoveno i oprávnění odstoupit od smlouvy o provedení dražby v případě průtahů na straně dražebníka. Neplatnost smlouvy je stanovena i v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxedení dražby nedobrovolné dlužníkovi a zástavci je podání informace umožňující dlužníkovi a zástavci, aby se bránili proti případnému neoprávněnémx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxh u soudu). Důsledkem doručení oznámení katastrálnímu úřadu je zápis poznámky o dražbě do katastru nemovitostí.
Jsou stanoveny náležitosti, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xož by mohlo vést k poškození věřitele, je stanovena neplatnost právních úkonů od doručení oznámení o zamýšleném výkonu práva zástavního věřitele, jimxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxjsou nově uzavřené smlouvy o odběru elektrické energie, jsou-li uzavřeny za obvyklých podmínek, apod.).
U nedobrovolných dražeb nemoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbníka zapsána poznámka o návrhu na provedení dražby nemovitosti. Zápis poznámky do katastru nemovitostí má informativní charakter. Dražebníkovi je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxní zápis poznámky zruší .
Navrhovaný zákon musí řešit situaci, kdy bude podáno několik návrhů na provedení dražby shodného předmětu dražxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxrhováno - z těch se přednostně provede dražba na základě nejdříve účinné smlouvy (účinnost některých, byť dříve uzavřených smluv, může být odložena - sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxedena dražba nedobrovolná.
Nebude - li možno v případě současně navržených dražeb nedobrovolných zjistit pořadí, kdy nabyly účinnosti, nelze dražxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch z provádění dobrovolných dražeb a přihlížejí současně ke zkušenostem, které získaly soudy z provádění soudní
exekuce
.
Náležitosti dražební vyhlxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxrální internetové adrese; s ohledem na předmět dražby jsou stanoveny termíny, s jakým předstihem tak musí dražebník učinit; v návaznosti na to je stanoxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxající zkáze lze lhůtu zkrátit.
Taxativně se vymezují osoby, kterým musí být doručena dražební vyhláška; finanční úřad vyhlášku obdrží k zajištění svxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí vyhlášku i tomu orgánu státu, jenž je zřizovatelem, zakladatelem, společníkem nebo členem.
V souladu se zásadou veřejnosti a s cílem zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x důvodů, které nemohl dražebník ovlivnit (mj. jde i o povinnost zveřejnit výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů). Takovou změnu je povinxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxž musí být přihlášení pohledávky učiněno. V případě, že se má za to, že pohledávka byla přihlášena (§ 56), neplatí požadavky shora uvedené.
Pro účastníxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxjichž splnění je dražebník povinen upustit od dražby. Jedná se zejména o případy, kdy byl dlužníkem splněn závazek, kdy zaniklo zástavní právo jiným zpxxxxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxva o provedení dražby neplatná, došlo - li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby, nelze - li dražbu podle sjednaných podmínek provést, byly-li měněxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxnkursní podstaty nebo do vyrovnání, došlo-li ke střetu návrhů na provedení dražby a má být provedena jiná nedobrovolná dražba nebo nelze - li v důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xředmětu dražby, vztahuje-li se na předmět dražby rozhodnutí soudu, jímž bylo vydáno předběžné opatření omezující nakládání s ním nebo jsou - li další zxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osob.
S ohledem na "nezastižitelné" dlužníky není dražebník povinen upustit od nedobrovolné dražby, pokud dlužníkovi, vlastníkovi a zástavci není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxolních orgánů do prostorů, v nichž se dražba koná a taxativně stanovit podmínky, jejichž splnění lze od účastníků dražby a zaměstnanců kontrolních orgxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxačního bulletinu). Na osoby, které budou dražbě pouze přihlížet, se omezení podmínek nevztahuje.
Při stanovení podmínek průběhu dražby se vycházelx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxzí z poznatku, že nevýhodné nájemní smlouvy mohou výrazně snížit hodnotu věci); při vyvolání je zohledněno zvláštní postavení věcí prohlášených za kuxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxažbu, nelze. U opakované dražby nedobrovolné lze snížit nejnižší podání o 30%. Tato omezení byla do návrhu zapracována s ohledem na nutnost chránit oprxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch práv.
U věcí větší hodnoty je nutno osvědčit průběh dražby notářským zápisem. Dražba obvykle končí udělením příklepu poté, co ani po dvojí výzvě učixxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxnut od zahájení dražby (toto omezení bylo vloženo na základě poznatků z dražeb v SRN).
Pokud více účastníků dražeb učinilo stejné podání, jsou zvýhodxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx na nutnost maximálního zajištění uhrazení ceny nabídnuté vydražitelem je zde zaveden institut zmaření dražby s důsledky pro vydražitele, který ve stxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxastněné osoby včetně povinnosti zveřejnit oznámení o neplatnosti dražby na ústřední internetové adrese v případě, že na ní byla uveřejněna dražební vxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxustil od dražby, ač tak byl povinen učinit (tedy i v případě, kdy je smlouva o provedení dražby neplatná) a pokud byla provedena "opakovaná dražba" v přípxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedy pokud se v zákonem stanovené lhůtě dotčená osoba neplatnosti u soudu dovolá) je stanovena pro případy, kdy nebylo doručeno oznámení o dražbě nebo poxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx-li dražební vyhláška obsahově nesprávná nebo byla-li změněna, nebyla-li provedena prohlídka, bylo-li požadováno vstupné nebo byl-li závažným způxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe nutno postupovat obdobně jako při nové dražbě, dražebník však není povinen vyhotovit oznámení o dražbě a zaslat jej dlužníkovi, zástavci, vlastníkoxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxná nebo pokud dražebník upustil od dražby.
Jestliže se nekoná opakovaná nedobrovolná dražba, oznámí to dražebník vlastníkovi a zástavci; jde-li o nxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxí nakládat.
Je stanovena i povinnost zveřejnit oznámení o tom, že předmět nebyl vydražen na ústřední internetové adrese v případě, že na ní byla uveřejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxené dražbě.
Náležitosti protokolu o provedené dražbě odpovídají průběhu dražby; údaje, které musí dražebník uvést, odpovídají pak údajům obsaženýx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvedené dražbě; jeho náležitosti jsou stanoveny přiměřeně.
Protokol o provedené dražbě dražebník odešle osobám, jimž se doručuje dražební vyhláškax
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx uveřejněna dražební vyhláška.
Náklady dražby se zpravidla hradí z jejího výtěžku. Výjimkou jsou případy, kdy předmět dražby nebyl vydrxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxošlo-li k takové dohodě, nese náklady dražby nebo jejich zůstatkovou část navrhovatel.
Jako sankční ustanovení je stanovena povinnost uhradit z draxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i náklady této dražby (vždy včetně odměny dražebníka); zbývající část se vrátí vydražiteli, který zmaření dražby způsobil. Navrhované řešení je nutxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxladů, není tím zbaven povinnosti tyto náklady uhradit.
V případě, že ke dražbě nedošlo z jiného důvodu než na straně dražebníka, uhradí náklady, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdání vydražitele je nutno uhradit v plném rozsahu; není možno ji dodatečně snížit.
Dražební jistota se vydražiteli nevrací, započítá se mu na cenu doxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí jistotou (zvýšenou o příslušenství). Byla-li dražební jistota složena formou bankovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovené 10 denní lhůtě, popřípadě jde - li o věci značné hodnoty, je stanovena lhůta k úhradě ceny 30 dnů.
S ohledem na nebezpečí nahodilého zániku nebo pošxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxon připouští, aby byla cena dosažená vydražením uhrazena jak v hotovosti, tak i platební kartou nebo šekem; podmínkou je, aby přípustnost takového způxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xpětnou platností vlastníkem vydražené věci.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, musí mu dražebník vydat doklad potvrzuxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dokladu se ukládá povinnost ověření podpisu dražebníka na tomto dokladu.
S ohledem na specifika spojená s přechodem vlastnictví k nemovitosti a k podxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.
Postup směřující k předání vydražené věci je stanoven s ohledem na možná specifika předmxxx xxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, apod.) nemůže mít dražebník při sobě. K předání vydražené věci musí dojít za podmínek, stanovených v dražební vyhlášce, přičemž tyto musí být dány mísxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtí předmětu.
Specifický je postup při předání nemovitosti. O předání je nutno sepsat protokol obsahující přesný popis vydražené věci a stavu, v němž jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx náklady. Vzhledem k tomu, že nelze očekávat, že je uhradí dosavadní vlastník, neboť ten je často bez prostředků a vzhledem k tomu, že tyto náklady nelze pxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xředmětu dražby nebo v souvislosti s ním vzniknou, jeho držitel.
Věcná břemena na předmětu dražby váznoucí nejsou vydražením dotčena.
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xpodle zákona o státní památkové péči nebo podle zákona o ochraně přírody a krajiny) nebo o právo nájemce jednotky (podle zákona o vlastnictví bytů) na jexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo v dražbě, zákonné předkupní právo po přechodu vlastnictví i nadále vázne na předmětu. Postavení osoby oprávněné z předkupního práva této osobě pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxé, je příklep udělen osobě oprávněné z předkupního práva.
Je nutno řešit situaci, kdy některá z pohledávek, např. třetí v pořadí, nebude pxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xy po uspokojení nejstarší přihlášené pohledávky bylo možno uspokojovat i další pohledávky, je nutno pamatovat na to, že zástavní právo zajišťující i dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xladší než nejstarší přihlášená pohledávka, se hledí jako na pohledávky přihlášené - pokud však jsou práva tyto pohledávky zajišťující vložena v katasxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv zajistit, aby tato práva byla zapsána, pokud má být uspokojen věřitel z tohoto práva oprávněný.
Je pamatováno i na případy, kdy dojde ke změně v osobě xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch práv pro zajištění pohledávek několika věřitelů; rovněž musí řešit, co se stane se zástavními právy zajišťujícími pohledávky těch zástavních věřixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxmovitostí dva, popřípadě více zástavních věřitelů).
Podle § 52 vlastnictví k vydražené věci přechází na vydražitele udělením příklepu (za předpoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xdst. 2 občanského zákoníku o tom, že převezme-li někdo smluvně věc, na které vázne zástavní právo, působí zástavní právo vůči nabyvateli.
Hmotně práxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjící pohledávky - nejstarším zástavním právem zajišťujícím přihlášenou pohledávku počínaje včetně všech mladších zástavních práv zajišťujících pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xedobrovolné je uspokojení pohledávek z výtěžku dražby.
Lze-li plně uspokojit všechny včas přihlášené pohledávky, předá dražebník příslušné částxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxastníkovi nebo některým dražebním věřitelům xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebních věřitelů, uspokojí se tyto pohledávky v následujícím pořadí :
Pohledávky jsou rozděleny do čtyř tříd - první třídu tvoří pohledávky, které jsox xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxl, jehož pohledávka je zajištěna zadržovacím právem, byl uspokojen přednostně, a to v pořadí předcházejícím zástavním věřitelům).
Druhou třídu tvxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx).
Třetí třídu tvoří ostatní pohledávky zajištěné zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti.
Čtvrtou třídu tvoří pohledávky správců dxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxých do třetí třídy týká, uspokojí se v časové posloupnosti zástavních práv, to jest že nejstarší pohledávky se uspokojí úplně; většinou pak bude jedna pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxlušné částky dražebním věřitelům ve lhůtě 10 dnů od úhrady ceny dosažené vydražením.
Pokud nebude možno některým dražebním věřitelům předat částkyx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkol o uspokojení pohledávek; jeho náležitosti do značné míry korespondují s protokolem o dražbě. Je stanovena lhůta, v níž musí být protokol o rozvrhu oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Internetu, je nutno vymezit postavení osoby, která bude správcem centrální internetové adresy.
Je nutno stanovit zvláštní odpovědnosx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxné.
Je též nutno pamatovat i na situaci, kdy by dražbu provedla k tomu neoprávněná osoba.
Dražby věcí movitých, které byly již zahájeny, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxe řídit odpovědnost. x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Je nutno umožnit osobám oprávněným k provádění dražeb podle dosud platných předpisů, aby ještě po určitou dobu mohly tuto živnost kontinuálně provozoxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxí úpravu dražeb movitých věcí. Je proto třeba současně zrušit dosavadní zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xx
předseda vlády
Jaromír Císař v. r.
ministr pro místní rozvoj
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR