32011L0098

o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v něktxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxto smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],
s ohledem na stanovisko Vxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzpečnosti a práva stanoví Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") opatření, která mají být přijata v oblasti azylu, přistxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxla nutnost harmonizace vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvisxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxých v Tampere byla znovu potvrzena Stockholmským programem přijatým Evropskou radou na jednání konaném ve dnech 10. a 11. prosince 2009.
(3) Ustanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx tak pracovní povolení, by měla přispět ke zjednodušení a harmonizaci pravidel, která se v současnosti používají v členských státech. Toto procesní zjxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xmožnilo snáze kontrolovat oprávněnost jejich pobytu a legálnost jejich zaměstnání.
(4) Aby umožnily první vstup na své území, měly by mít členské stáxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní nebo víza vydávat včas.
(5) Je třeba stanovit procesní pravidla pro postup posuzování žádostí o jednotné povolení. Tento postup by měl být s ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídající právní jistotu.
(6) Ustanoveními této směrnice by neměla být dotčena pravomoc členských států regulovat přijímání státních příslušnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvněně pobývají a legálně pracují v některém členském státě a byli vysláni do jiného členského státu, aby po dobu svého vyslání nadále požívali rovného zxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxce Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb[4].
(8) Tato směrnice by se neměla xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx9/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty[5], jelikož majx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati na území členského státu za účelem výkonu sezónní práce, vzhledem k jejich dočasnému postavení.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxednání požadující zapojení obou těchto stran do příslušného řízení. Členské státy by měly rozhodnout, zda má být žádost o jednotné povolení podána v cíxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zajistit, aby žádost mohl podat zaměstnavatel v cílovém členském státě.
(11) Ustanovení této směrnice o jednotném postupu vyřizování žádostí a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xravomoci ani úloha jiných orgánů a případně sociálních partnerů, pokud jde o posuzování žádosti a rozhodnutí o ní.
(13) Lhůta pro přijetí rozhodnutí o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxitrostátní postupy uznávání diplomů.
(14) Jednotné povolení by mělo být navrženo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe, zejména zda je dotyčné osobě povolen výkon práce. Členský stát by měl uvést, mimo jiné za účelem lepší kontroly migrace, nejenom v jednotném povoleníx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxdpis pobytu, na základě kterého byl státní příslušník třetí země přijat na území členského státu a byl mu poskytnut přístup na trh práce dotčeného člensxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxení a neměla by jimi být dotčena unijní nebo vnitrostátní pravidla pro postupy pro přijímání a postupy pro vydávání těchto povolení.
(16) Ustanovení txxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu v papírové podobě, jenž by umožňoval poskytnutí přesnějších informací o pracovním poměru, neboť pro takové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxí a pro boj proti nelegálnímu zaměstnávání, avšak pro členské státy by mělo být jeho použití dobrovolné, přičemž daný dokument by neměl nahrazovat pracxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtí technických možností podle článku 4 a podle bodu 16 písm. a) přílohy I nařízení (ES) č. 1030/2002.
(17) Podmínky a kritéria, na základě kterých může bxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx a měly by být stanoveny vnitrostátními právními předpisy, a to včetně podmínky dodržovat zásadu upřednostňování pracovníků Unie, jak vyplývá zejménx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxěna.
(18) Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného cestovního dokladu a jednotného povolení vydaného členským státem, který uxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xcquis v plném rozsahu, po dobu nejvýše tří měsíců během jakéhokoli šestiměsíčního období v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx]a článkem 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Fxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy Unie, práva státních příslušníků třetích zemí se liší podle toho, ve kterém členském státě vykonávají práci a jaká je jejich státní příslušnost. S cxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxálně pracují v členském státě, a doplnit stávající acquis v oblasti přistěhovalectví, by měl být stanoven soubor práv, zejména s cílem vymezit oblastix xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí s vlastními státními příslušníky členského státu. Cílem takových ustanovení je zavést minimální rovné podmínky v rámci Unie a uznat, že tito státní pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx bude omezena nekalá soutěž mezi vlastními státními příslušníky členského státu a státními příslušníky třetích zemí v důsledku možného vykořisťovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xstanoveních práva Unie, jako státní příslušník třetí země, který byl přijat na území některého členského státu, oprávněně pobývá na jeho území a je v daxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxšníci třetích zemí, kteří oprávněně pobývají a pracují ve členských státech, by měli bez ohledu na původní účel nebo důvod přijetí požívat přinejmenšíx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxzení v oblastech vymezených touto směrnicí by mělo být přiznáno nejen těm státním příslušníkům xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxh práce tohoto členského státu v souladu s jinými ustanoveními unijního nebo vnitrostátního práva, včetně rodinných příslušníků pracovníků ze třetíxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxníků třetích zemí, kteří byli přijati členským státem v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xteří byli přijati v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa třetí země a přístupem na trh práce v členském státě, které jsou zakotveny v jednotném povolení, jež zahrnuje oprávnění pobývat a vykonávat práci, a v pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxrnovat přinejmenším mzdu a výpověď, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní dobu a dovolenou, a to při zohlednění platnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxůsobem jakou občanů Unie a měl by zohlednit kvalifikace získané ve třetí zemi v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. záxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxvědčení a jiných dokladů o odborné kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy, by neměla být dotčena pravomoc členských států přixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxpečení. Oblasti sociálního zabezpečení jsou vymezeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxt rovněž na pracovníky přijaté do členského státu přímo ze třetí země. Tato směrnice by však neměla přiznávat pracovníkům ze třetích zemí více práv, než xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxeshraničním prvkem. Tato směrnice by dále neměla přiznávat práva týkající se situací, které jsou mimo oblast působnosti práva Unie, například ve vztaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxvníkům ze třetí země, aby pobývali v některém členském státě na základě sloučení rodiny, nebo těm, kteří již v daném členském státě oprávněně pobývají.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxtnání registrováni jako nezaměstnaní. Jakýmkoli omezením rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nexxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpečení. Pokud neexistuje harmonizace na úrovni Unie, každý členský stát stanoví podmínky, za nichž jsou dávky sociálního zabezpečení poskytovány, jxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxzení s pracovníky ze třetích zemí by se nemělo vztahovat na opatření v oblasti odborné přípravy, která jsou financována v rámci systémů sociální pomocix
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(29) Členské státy by měly uvést v účinnost ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálníxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace, zejména v souladu se směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásaxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxí obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání[16].
(30) Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení jednotného postupu vyřizování žádoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxh zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xdále jen "Smlouva o EU"). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xmlouvy o EU.
(32) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení smxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xrotokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného proxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxlu (č. 22) o postavení Dánska, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět
1. Tato směrnice stanoví:
a) jednotný postup pro vyřizování žádostx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxšit postupy pro jejich přijímání a usnadnit kontrolu jejich právního postavení, a
b) společný soubor práv pro pracovníky ze třetích zemí, kteří oprávxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxí důvod jejich přijetí na území tohoto členského státu.
2. Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jde o přijímání státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU;
b) "pracovníkem ze třetí země" státní příslušník třetí země, který byl přijax xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxstátním právem nebo s vnitrostátní praxí;
c) "jednotným povolením" povolení k pobytu vydané orgány členského státu, které umožňuje státnímu přísluxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxladě jediné žádosti o povolení pobývat a vykonávat práci na území členského státu podané státním příslušníkem třetí země nebo jeho zaměstnavatelem vexx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxch zemí, kteří žádají o pobyt v členském státě za účelem výkonu práce;
b) státní příslušníky třetích zemí, kteří byli členským státem přijati v souladu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxladu s nařízením (ES) č. 1030/2002, a
c) státní příslušníky třetích zemí, kteří byli členským státem přijati v souladu s unijním nebo vnitrostátním prxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xteří vykonali nebo vykonávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxých příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států[17];
b) kteří spolu se svými rodinnými příslušníky, a bez ohledu na svou státxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxmi zeměmi;
c) kteří jsou vysláni, a to po dobu, po kterou jsou vysláni;
d) kteří požádali o přijetí nebo byli přijati na území členského státu jako osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx
xx xxerí jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě dočasné ochrany nebo kteří zažádali o povolení k pobytu v tomto členském státě z tohoto důvodu a vyxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxmálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požádat o postavení uprchlíka nebx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnice požádali a o jejichž žádosti nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto;
h) kterým byla přiznána ochrana v souladu s vnitrostátním právem, mezxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu požádali a o jejichž žádosti nebylo s konečnou platností rozhodnuto;
i) kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty v souladu se směrnicí 2003/10xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxátu jako osoby samostatně výdělečně činné;
l) kteří zažádali o přijetí nebo byli přijati jako námořníci za účelem zaměstnání či práce v jakékoli funkcx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxhuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členského státu po dobu nepřesahující šest měsíců nebo kteří byli přijxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx víza.
KAPITOLA II
JEDNOTNÝ POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A JEDNOTNÉ POVOLENÍ
Článek 4
Jednotný postup vyřizování žádostí
1. Žádost o vydánxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí podat státní příslušník třetí země, nebo jeho zaměstnavatel. Členské státy se rovněž mohou rozhodnout přijímat žádosti od obou. Má-li žádost podat sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxěně pobývá.
2. Členské státy žádost posoudí žádost podanou podle odstavce 1 a přijmou rozhodnutí o vydání, změně či obnovení jednotného povolení, pokxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xediný správní akt zahrnující povolení k pobytu i pracovní povolení.
3. Jednotným postupem vyřizování žádostí není dotčen postup pro udělování víz, kxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxích zemí, kteří požádají o přijetí, a již přijatým státním příslušníkům třetích zemí, kteří požádají o obnovení či změnu svých povolení k pobytu poté, cx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstí a vydávání jednotného povolení.
2. Příslušný orgán rozhoduje o celé žádosti co nejdříve, v každém případě nejpozději do čtyř měsíců ode dne jejího xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxd, kdy rozhodnutí není učiněno ve lhůtě stanovené v tomto odstavci, jsou stanoveny právní důsledky vnitrostátními právními předpisy.
3. Příslušný oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx že informace nebo dokumenty připojené k žádosti nejsou podle kritérií stanovených ve vnitrostátním právu úplné, příslušný orgán písemně vyrozumí žaxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxi 2 se pozastaví do doby, než příslušný orgán nebo jiné dotčené orgány obdrží požadované dodatečné informace. Pokud dodatečné informace nebo dokumentx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení použijí jednotný vzor stanovený nařízením (ES) č. 1030/2002 a uvedou informace týkající se pracovního povolení v souladu s písm. a) bodem 7.xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxesu zaměstnavatele, místo výkonu zaměstnání, pracovní náplň, pracovní dobu, odměnu) v papírové podobě nebo tyto údaje uložit v elektronické podobě pxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávají žádná dodatečná povolení za účelem prokázání povolení přístupu na trh práce.
Článek 7
Povolení k pobytu vydaná za jiným účelem, než je výkxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx druh povolení.
Členské státy mohou uvést další informace o pracovním poměru státního příslušníka třetí země (například jméno a adresu zaměstnavatexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxzení (ES) č. 1030/2002 a podle písm. a) bodu 16 přílohy I uvedeného nařízení.
2. Při vydávání povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002 člensxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí o zamítnutí žádosti o vydání, změnu nebo obnovení jednotného povolení nebo rozhodnutí, kterým se jednotné povolení odnímá na základě požadavků staxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx jednotného povolení je možné podat opravný prostředek v dotčeném členském státě v souladu s vnitrostátním právem. V písemném oznámení podle odstavce x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxřípustnou z důvodu stanovení objemu vstupů přijímaných státních příslušníků třetích zemí přicházejících za účelem výkonu zaměstnání, a nemusí být z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxěstnavateli dostatečné informace o dokumentech nezbytných k podání úplné žádosti.
Článek 10
Poplatky
Členské státy případně mohou od žadatxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtnutých služeb v rámci vyřizování žádostí a vydávání povolení.
Článek 11
Práva na základě jednotného povolení
V případě, kdy je podle vnitroxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx který jednotné povolení vydal, pokud držitel splňuje všechny požadavky pro přijetí v souladu s vnitrostátním právem;
b) k volnému přístupu na celé úzxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xe oprávněn podle jednotného povolení v souladu s vnitrostátním právem;
d) k tomu, aby byl poučen o svých právech souvisejících s povolením, která jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) mají právo na rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky členskéxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxžování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité proxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxzpečnosti;
c) vzdělávání a odbornou přípravu;
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných kvalifikací v souladu s příslušnými vnitrostátníxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xovažován za rezidenta příslušného členského státu;
g) přístup ke zboží a službám a dodávky zboží a služeb určených veřejnosti, včetně postupů pro zísxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxby poskytované úřady práce.
2. Členské státy mohou rovné zacházení omezit takto:
a) pokud jde o odst. 1 písm. c):
i) omezením jeho uplatnění na ty pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxů ze třetích zemí, kteří byli na jejich území přijati v souladu se směrnicí 2004/114/ES,
iii) vyloučením grantů a půjček na studium a obživu či jiných grxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxho, jedná-li se o přístup k vysokoškolskému a pomaturitnímu vzdělání a k odborné přípravě bez přímé spojitosti s výkonem konkrétního zaměstnání;
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxí jsou již zaměstnáni nebo kteří byli zaměstnáni po dobu nejméně šesti měsíců a kteří jsou zaregistrováni jako nezaměstnaní.
Členské státy mohou navíc xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxského státu po dobu nejvýše šesti měsíců, státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati za účelem studia, nebo na státní příslušníky třetích zemxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nachází na území dotčeného členského státu;
d) pokud jde o odst. 1 písm. g):
i) omezením jeho uplatnění na ty pracovníky ze třetích zemí, kteří jsou zaxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvolení k pobytu vydané podle této směrnice, povolení k pobytu vydané za jiným účelem, než je výkon práce, nebo jakékoli jiné povolení pracovat v členskéx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x jejichž práva jsou odvozena od dotyčných pracovníků, obdrží v souvislosti se stářím, invaliditou nebo úmrtím zákonný důchod vyplývající z předcházexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxých podmínek a podle stejné výměry jako státní příslušníci dotčených členských států, kteří se odstěhují do třetí země.
KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dvoustranných a mnohostranných dohod mezi Unií nebo Unií a jejími členskými státy na jedné straně a jednou nebo několika třetími zeměmi na straně druhéx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx není dotčeno právo členských států přijmout nebo zachovat ustanovení, která jsou příznivější pro osoby, na něž se vztahuje.
Článek 14
Informoxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí na jeho území za účelem výkonu práce a o podmínkách pobytu na jeho území za tímto účelem.
Článek 15
Podávání zpráv
1. Komise pravidexxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxe za nezbytné.
2. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtích zemí, kterým bylo v předchozím kalendářním roce uděleno jednotné xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x5. prosince 2014. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo muxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 17
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxuvami.
Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.
Za Evropský parlament
předseda
J. Buzek
Za Radu
předseda
M. Szpunar
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.