Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (43)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (31)
... další položky

32011L0083 o právech spotřebitelů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES
(Text s významem prx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxrh Evropské komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],
s ohledem na stanovisko Výboru regionů[2],
v souladx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxdě smluv uzavřených mimo obchodní prostory[4]a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem zjednodušení a aktualizace platných pravidel a odstranění nesrovnalostí a nežádoucích mezer v pravidlech. Přezkum ukázal, že je vhodné uvedexx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xmluv uzavřených mimo obchodní prostory a upustit od koncepce minimální harmonizace obsažené v původních směrnicích a zároveň umožnit členským státůx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx o fungování EU má Unie přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 Smlouvy o fungováxx xxx
xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxužeb a svoboda usazování. Harmonizace určitých aspektů spotřebitelských smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory je nezbytná pro podpoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxostí podniků při současném zajištění dodržování zásady subsidiarity.
(5) Přeshraniční potenciál prodeje na dálku, který by měl být jedním z hlavnícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxch je růst přeshraničního prodeje na dálku omezený. Obzvlášť výrazný je tento nepoměr u prodeje přes Internet, který má velký potenciál dalšího růstu. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrovnání s růstem domácího přímého prodeje v posledních několika letech, zejména v odvětví služeb, například veřejných služeb, zůstal počet spotřebixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxly malé a střední podniky (včetně jednotlivých obchodníků) nebo zástupci společností zabývajících se přímým prodejem ve větší míře vyhledávat obchoxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory proto přispěje k vysoké míře ochrany spotřebitelů a k lepšímu fungování spxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxly způsobují zvýšení nákladů na zajištění souladu pro obchodníky, kteří se chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji zboží nebo přeshraničnímu poskytoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xspektů by se významným způsobem měla zvýšit právní jistota jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky. Spotřebitelé i obchodníci by měli mít možnost spoxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a spotřebiteli v celé Unii. Výsledkem takové harmonizace by mělo být odstranění překážek vzniklých v důsledku roztříštěnosti pravidel a dotvoření vnxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxi požívat společné vysoké úrovně ochrany v celé Unii.
(8) Regulační aspekty, jež je třeba harmonizovat, by se měly týkat pouze smluv uzavřených mezi obxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxického práva, rodinného práva a práva společností.
(9) Tato směrnice stanoví pravidla týkající se informací, jež mají být poskytovány v případě smlux xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtory. Tato směrnice také upravuje právo odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory a harmonizuje určitá ustanovxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxS) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)[6].
(11) Touto směrnicí by neměly být dotčeny předpisy Unix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxů v přeshraniční zdravotní péči, označování potravin a vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem.
(12) Požadavky na informace stanovené touto směrnicx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxvem Unie měla být i nadále ponechána pravomoc uplatňovat ustanovení této směrnice v oblastech, které do oblasti její působnosti nespadají. Členské stxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení týkajícím se smluv, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy mohou například rozhodnout, že uplatňování pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdní organizace a začínající nebo malé a střední podniky. Členské státy mohou obdobně uplatnit ustanovení této směrnice na smlouvy, které nejsou "smloxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb na dálku. Kromě toho mohou členské státy rovněž ponechat v platnosti nebo zavést vnitrostátní ustanovení týkající se otázek, jimiž se tato směrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí po dobu trvání smlouvy.
(14) Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy v oblasti smluvního práva ve věci těch aspektů smluvxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxírání či platnost smluv (jako je např. absence souhlasu). Stejně tak by touto směrnicí neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy v oblasti obecnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xen, a pravidla týkající se neetických právních úkonů.
(15) Tato směrnice by neměla harmonizovat jazykové požadavky na spotřebitelské smlouvy. Členxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmací a smluvních podmínek.
(16) Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy ohledně právního zastupování, jako jsou napříklax xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xýt i nadále ponechána členským státům. Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny obchodníky, ať veřejného či soukromého charakteru.
(17) Definicx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxadě smluv majících dvojí účel smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účex xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
(18) Touto směrnicí není dotčena svoboda členských států stanovit v souladu s právem Unie, co považují za služby obecného hospodářského zájmu, jakým zxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x19) Digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové programy, aplikace, hry, hudbxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxlního obsahu by měly spadat do oblasti působnosti této směrnice. Pokud je digitální obsah poskytnut na hmotném nosiči, jako jsou disky CD či DVD, měl by xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx objemu nebo v určitém množství, a tepla z dálkového vytápění, neměly by být ani smlouvy týkající se digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxt právo odstoupit od smlouvy, ledaže by souhlasil se zahájením jejího plnění během lhůty pro odstoupení od smlouvy a vzal na vědomí, že následkem toho ztxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxíslušné interoperabilitě digitálního obsahu. Pojem funkčnosti by se měl vztahovat na způsoby, jak lze digitální obsah využívat, jako je například slxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxálních práv či regionální kódování. Pojem příslušná interoperabilita popisuje informace týkající se standardního hardwarového a softwarového proxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxit, zda je v tomto ohledu zapotřebí další harmonizace ustanovení týkajících se digitálního obsahu, a v případě potřeby předložit legislativní návrh, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxitelem v rámci organizovaného systému prodeje či poskytování služeb na dálku s výhradním využitím jednoho nebo několika dálkových komunikačních proxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxé měla zahrnovat situace, kdy spotřebitel navštíví obchodní prostory za účelem pouhého získání informací o zboží či službách a následně sjedná a uzavřx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxlku, by neměla být považována za smlouvu uzavřenou na dálku. Za smlouvu uzavřenou na dálku by neměla být považována ani smlouva, jejíž uzavírání je zaháxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xálku neměl zahrnovat rezervace, které provede spotřebitel s využitím jednoho z prostředků komunikace na dálku s cílem objednat si u odborníka poskytnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na dálku by měl zahrnovat systémy nabízené třetí stranou, kterou není obchodník sám, nýbrž kterou obchodník využívá, jako je například online platforxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xbchodníka.
(21) Jako smlouva uzavřená mimo obchodní prostory by měla být definována smlouva uzavřená za současné fyzické přítomnosti obchodníka a sxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxže být spotřebitel potenciálně vystaven psychologickému nátlaku nebo vůči němu může být využito momentu překvapení, bez ohledu na to, zda si návštěvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxuálně osloven mimo obchodní prostory, avšak smlouva je uzavřena bezprostředně poté v obchodních prostorách obchodníka nebo s využitím jednoho z prosxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxebiteli xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxovém termínu v obchodních prostorách obchodníka nebo použitím prostředku komunikace na dálku na základě odhadu, který obchodník poskytl. V takových xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čas na zvážení odhadu, který mu obchodník poskytl. Za smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory by měly být považovány nákupy učiněné během výjezdové akxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkékoli podobě (například prodejny, stánky nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé či obvyklé místo jeho obchodování. Stánxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxu činnost provozuje na sezónním základě, například během turistické sezóny v lyžařském či přímořském letovisku, by za obchodní prostory považovány bxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nákupní střediska, pláže, sportovní zařízení a veřejná doprava, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně, ani soukromá obydlí nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxodní prostory ve smyslu této směrnice.
(23) Trvalý nosič by měl umožnit spotřebiteli uchovávat informace tak dlouho, jak je to pro něj nutné z hlediska xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo pevné disky počítačů a elektronická pošta.
(24) Veřejná dražba je taková dražba, které se obchodníci a spotřebitelé účastní osobně nebo je jim dána mxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtech zákonem povolen pro prodej zboží nebo služeb v rámci veřejného prodeje. Vydražitel je povinen toto zboží nebo služby zakoupit. Využití platforem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx5) Tato směrnice by se měla vztahovat na smlouvy týkající se dálkového vytápění podobně jako na smlouvy na dodávky vody, plynu nebo elektřiny. Dálkovým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxy do více budov za účelem vytápění.
(26) Smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku nebo práv k němu nebo vzniku či nabývání nemovitého majetku nebx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr pro obytné účely již ve vnitrostátních právních předpisech podléhají řadě zvláštních požadavků. Tyto smlouvy zahrnují například prodej dosud nepoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodstatná přestavba je taková přestavba, která je srovnatelná s výstavbou nové budovy, jako například v případě, je-li zachováno pouze průčelí původnx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxíklad garáž nebo veranda) a oprav a renovace budov v případech, kdy se nejedná o podstatnou přestavbu, jakož i smlouvy týkající se služeb realitního makxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxti této směrnice vyňata, neboť je již předmětem jiných právních předpisů Unie nebo předmětem regulace na vnitrostátní úrovni, jak je tomu v případě veřxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx skrytými náklady by se však měla vztahovat i na smlouvy týkající se přepravy cestujících. Pokud jde o přepravu zboží a pronájem osobních automobilů, paxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx zabránění administrativnímu zatěžování obchodníků se mohou členské státy rozhodnout, že tuto směrnici nebudou uplatňovat v případě, kdy je mimo obcxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx aby vyloučila pouze nákupy poměrně nevýznamné hodnoty. Členské státy by měly mít možnost tuto hodnotu definovat ve svých vnitrostátních právních přexxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxo prahové hodnoty zohledněna celková cena.
(29) Sociální služby mají velice charakteristické rysy, které se odrážejí v příslušných odvětvových přexxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxášť znevýhodněné osoby či osoby s nízkým příjmem a dále služby pro osoby a rodiny, které potřebují pomoc při provádění běžných, každodenních úkolů, a na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx službám patří mimo jiné služby pro děti a mládež, služby na pomoc rodinám, rodičům samoživitelům a starším osobám a služby pro migrující osoby. Sociálnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, domech či jiných formách bydlení s asistenčními službami. Sociální služby nezahrnují pouze ty, které jsou na celostátní, regionální či mxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxané soukromými subjekty. Ustanovení této směrnice nejsou vhodná pro sociální služby, které by tudíž měly být z oblasti její působnosti vyňaty.
(30) Vxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xpravu. Zdravotní péče je ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho stavu nebo jejich uzdravení, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků". Zdravotnický pracoxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xarmaceut ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací[10]nebo jiný odborný pracoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo osoba považovaná za zdravotnického pracovníka podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxla být z oblasti její působnosti vyňata.
(31) Hazardní hry by měly být z oblasti působnosti této směrnice vyňaty. Hazardní hry jsou takové hry, které vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxnější opatření na ochranu spotřebitelů, pokud jde o tyto činnosti.
(32) Stávající právní předpisy Unie týkající se mimo jiné finančních služeb pro spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xěchto důvodů by se tato směrnice na smlouvy týkající se těchto oblastí neměla vztahovat. Pokud jde o finanční služby, členské státy by měly být nabádány x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy Unie v této oblasti, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny spotřebitele a všechny smlouvy týkající se finančních služeb.
(33) Obchodník bx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy, kdy je zablokována určitá částka na kreditní či debetní kartě spotřebitele.
(34) Obchodník by měl spotřebitele jasně a srozumitelně informovat přxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxlouva uzavřená na dálku či mimo obchodní prostory, nebo jinou příslušnou smluvní nabídkou. Při poskytování těchto informací by měl obchodník přihlédxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxi obzvlášť ohroženi způsobem, který může obchodník v rozumné míře předvídat. Přihlížení k těmto specifickým potřebám by však nemělo vést k různé míře oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtrany by však měly mít možnost výslovně se dohodnout na změně obsahu smlouvy, kterou posléze uzavřou, například na zajištění dodávky zboží.
(36) V příxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlad k omezenému počtu znaků na displejích určitých mobilních telefonů nebo k časovému omezení u televizních reklamních šotů. V takových případech by oxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxefonní linku nebo hypertextový odkaz na internetové stránky obchodníka, na kterých jsou příslušné informace přímo a snadno dostupné. Pokud jde o požaxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxe tento požadavek považován za splněný například tehdy, pokud obchodník určí jednoho přepravce (například stejného přepravce, kterého určil pro dodxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrotože nenabídne, že sám vrácení zboží zařídí, měl by poskytnout prohlášení o tom, že tyto náklady budou splatné a že mohou být vysoké, přičemž poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xemá spotřebitel možnost zboží před uzavřením smlouvy vidět, měl by mít právo odstoupit od smlouvy. Spotřebiteli by ze stejného důvodu mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxvřené mimo obchodní prostory, spotřebitel by vzhledem k potenciálnímu prvku překvapení nebo psychologickému nátlaku měl mít právo od smlouvy odstouxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xěly nejpozději na počátku objednávkového procesu jasně a čitelně uvést, zda platí nějaká omezení týkající se dodání zboží a jaké způsoby platby jsou přxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt si hlavní části smlouvy a plně jim porozumět předtím, než podá svou objednávku. Za tímto účelem by mělo být v této směrnici stanoveno, že tyto části smloxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxvých situacích schopen určit okamžik, od kterého přijímá závazek zaplatit obchodníkovi. Pozornost spotřebitele by proto měla být konkrétně zaměřenx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxjí rozdíly v délce lhůt pro odstoupení od smlouvy jednak mezi jednotlivými členskými státy a jednak mezi smlouvami uzavřenými na dálku a smlouvami uzavxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo obchodní prostory by se měla vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení od smlouvy. V případě smluv o poskytnutí služeb by lhůta pro odstoupení od smlouvx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xřetí strana jiná než přepravce, která byla určena spotřebitelem, získá zboží do fyzického držení, přičemž před získáním zboží do fyzického držení by mxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxé však jsou dodány samostatně, by lhůta pro odstoupení od smlouvy měla skončit 14 dní ode dne, kdy spotřebitel získá poslední zboží do fyzického držení. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxického držení poslední část nebo kus.
(41) Za účelem zajištění právní jistoty je vhodné, aby se nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xéto směrnici měly být chápány jako lhůty vyjádřené v kalendářních dnech. Je-li pro stanovení lhůty vyjádřené ve dnech rozhodující okamžik, kdy nastalx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxy.
(42) Ustanoveními týkajícími se práva odstoupit od smlouvy by neměly být dotčeny právní a správní předpisy členských států o ukončení nebo nevymahxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxele před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory náležitě neinformoval, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla být prodloužena. Za účexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxodu rozdílů ve způsobu, jakým je uplatňováno právo odstoupit od smlouvy v jednotlivých členských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxže spotřebitel použít, by mělo zjednodušit proces odstoupení od smlouvy a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by členské státy neměly pro vzorový fxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxžnost odstoupit od smlouvy na základě prohlášení formulovaného vlastními slovy za předpokladu, že je toto prohlášení určené obchodníkovi, v němž spoxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxášení by tomuto požadavku mohly vyhovovat, avšak důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že odstoupil od smlouvy v časové lhůtě stanovené směrnicí, by mxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxlikož zkušenost ukazuje, že mnozí spotřebitelé a obchodníci dávají přednost komunikaci prostřednictvím internetových stránek obchodníka, měli by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx neprodleně, například e-mailem, potvrdit jeho přijetí.
(46) V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy by měl obchodník vrátit veškeré platby, kxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xrostřednictvím poukazu, ledaže by spotřebitel použil poukaz pro výchozí transakci nebo s použitím poukazu výslovně souhlasil. Pokud spotřebitel výxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s nižšími náklady na dodání, měl by spotřebitel nést náklady plynoucí z rozdílu mezi cenami za tyto dva způsoby dodání.
(47) Někteří spotřebitelé uplaxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí zboží. V tomto případě by spotřebitel neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Například oděv by si měl spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by jej nosit. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy by proto spotřebitel měl se zbožím náležxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxa odstoupit od smlouvy.
(48) Spotřebitel by měl mít povinnost odeslat zboží zpět nejpozději do 14 dní poté, co obchodníka informoval o svém rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxkce stanovené vnitrostátními právními předpisy v souladu s touto směrnicí, jakož i ustanovení smluvního práva.
(49) Z uplatňování práva odstoupit ox xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxování práva odstoupit od smlouvy by mohlo být nevhodné například vzhledem k povaze určitého zboží či služeb. To se týká například vína, které bylo dodánx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xd smlouvy by se nemělo vztahovat ani na zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele ani na zboží jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám, jako jsou xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxčitých služeb, u nichž je na základě uzavření smlouvy vyhrazena určitá kapacita, u které by obchodník v případě uplatnění práva odstoupit od smlouvy moxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních nebo sportovních akcí.
(50) Na jedné straně by spotřebitel měl mít možnost využít svého práva odstoupit od smlouvy i v případě, že o poskytnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxně využije, měl mít obchodník jistotu, že za poskytnutou službu dostane řádně zaplaceno. Výpočet přiměřené částky by se měl zakládat na ceně stanovené xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxna, vypočítá na základě tržní hodnoty poskytnuté služby. Tržní hodnota by měla být stanovena srovnáním cen za srovnatelné služby poskytované jinými oxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxo žádost podá výslovně v případě smluv uzavřených na dálku nebo na trvalém nosiči v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Obdobně by obchodnxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. V případě smluv, jejichž předmětem jsou zboží i služby, by se na aspekty týkající se zboží měla vztahovat pravidla o vrácení zboží stanovená touto směrxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxím z hlavních zdrojů sporů s obchodníky jsou otázky týkající se dodání zboží, mimo jiné případy, kdy se zboží během přepravy ztratí nebo poškodí, a přípaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a způsob dodání, jakož i pravidla ohledně stanovení podmínek pro převod vlastnictví zboží a ohledně okamžiku, kdy k převodu vlastnictví zboží dochází xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xouto směrnicí zahrnují možnost, aby spotřebitel umožnil třetí straně, aby jeho jménem zboží získala do fyzického držení nebo pod svou kontrolu. Mělo bx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxastník, nebo pokud může toto zboží dále prodat (například v okamžiku, kdy obdrží klíče nebo převezme doklady o vlastnictví).
(52) Pokud jde o kupní smlxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxl by obchodník dodat zboží co nejdříve, v každém případě nejpozději 30 dní od uzavření smlouvy. V rámci pravidla týkajícího se pozdního dodání by mělo býx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxátu. Proto by v této směrnici mělo být stanoveno pravidlo, které by obchodníkovi za určitých okolností umožnilo dodatečné přiměřené prodloužení dodaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxdal v dodatečné přiměřené lhůtě, a měl by být oprávněn ukončit smlouvu, pokud obchodník zboží nedodá ani v uvedené dodatečně prodloužené lhůtě. Toto prxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xteré je třeba dodat před konáním svatby. Nemělo by platit ani za okolností, kdy spotřebitel informuje obchodníka, že dodání zboží v konkrétní den má zásxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxas, měl by být spotřebitel v těchto konkrétních případech oprávněn smlouvu ukončit okamžitě po uplynutí původně dohodnuté dodací lhůty. Touto směrnixx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxě práva spotřebitele na ukončení smlouvy v případě, že obchodník nesplnil své závazky ohledně dodání zboží podle této směrnice, může spotřebitel v souxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxání, vymáhat dodržení smlouvy, pozdržet platbu a požadovat náhradu škody.
(54) V souladu s čl. 52 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/6xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxci využití efektivních platebních nástrojů měly moci obchodníkům zakázat nebo omezit jejich právo požadovat od spotřebitelů poplatky. Obchodníkům xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xaného způsobu platby, které nese obchodník.
(55) Zasílá-li obchodník zboží spotřebiteli, může se stát v případě ztráty nebo poškození zboží předmětxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxží, k nimž došlo před tím, než zboží získá do fyzického držení. Spotřebitel by měl být chráněn během přepravy, kterou zajistil nebo provedl obchodník, a xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxhovat na smlouvy, u nichž záleží na rozhodnutí spotřebitele, zda dodávané zboží převezme osobně nebo zda o jeho převzetí požádá dopravce. Pokud jde o okxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžované v rámci vnitrostátního práva za ty, které mají oprávněný zájem na ochraně smluvních práv spotřebitelů, by měly mít právo zahájit řízení buď u souxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxy stanovily sankce za porušení této směrnice a zajistily jejich vymáhání. Sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(58) Spotřebitel by neměx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xrčilo, zda má spotřebitel nárok na ochranu poskytovanou touto směrnicí.
(59) Komise by po konzultaci s členskými státy a zainteresovanými stranami mxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxi zavést smluvní prostředek nápravy spočívající v tom, že spotřebitel nemusí poskytnout žádnou úhradu za takové nevyžádané dodání či poskytnutí.
(6xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)[14]již upravuje nevyžádaná sdělení a zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx provedla přezkum této směrnice, pokud budou zjištěny překážky pro vnitřní trh. Komise by ve svém přezkumu měla věnovat zvláštní pozornost možnostem uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxe 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách[15]a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 19xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxný návrh by mohl zahrnovat změny jiných právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele, které odrážejí závazek vyplývající ze strategie spotřxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx/13/EHS a 1999/44/ES by měly být rozšířeny o požadavek, aby členské státy informovaly Komisi o přijetí zvláštních vnitrostátních ustanovení v určixxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně ochrany spotřebitele k řádnému fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe doxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(66) Tato směrnice dodxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxody o zdokonalení tvorby právních předpisů[17]jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
KAPITOLA I
PŘEDMĚT, DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTI
Článek 1
Předmět
Účelem této směrnice je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských států týkajících se smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a obchodníky.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) "spxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xodnikání, řemeslo nebo povolání;
2) "obchodníkem" fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jexxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice;
3) "zbožím" veškeré hmotné movité předměty, s výjimkou předmětxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxřina, které jsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství;
4) "zbožím vyrobeným podle požadavků spotřebitele" zboží, které není prefabrixxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převádí vlastnictví zboží spotřebiteli nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a spotřebitel hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodník poskytuje službu spotřebiteli nebo se zavazuje k jejímu poskytnutí a spotřebitel hradí cenu této služby nebo se zavazuje k její úhradě;
7) "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxeb na dálku bez současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do okaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxřebitelem, která je:
a) uzavřena za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele v místě, které není obchodními prostorami obchodníka;
bx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo s použitím prostředků komunikace na dálku bezprostředně po osobním a individuálním oslovení spotřebitele na místě, které není obchodními prostxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo s účinkem propagace a prodeje zboží či služeb spotřebiteli;
9) "obchodními prostorami":
a) veškeré nemovité maloobchodní prostory, kde obcxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx nosičem" jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxém stavu;
11) "digitálním obsahem" data, která jsou vytvořena a dodána v digitální podobě;
12) "finanční službou" jakákoli služba bankovní, úvěrovxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxřebitelům, kteří se dražby osobně účastní nebo je jim dána možnost se jí osobně účastnit, prostřednictvím průhledného konkurenčního aukčního prodejx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxbce (dále jen "poskytovatel záruky") vůči spotřebiteli přesahující jeho záruční povinnost vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx která se netýká splnění zákonných podmínek, nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;
15) "doplňkovou smlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxhodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkexx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxodníky a spotřebiteli. Vztahuje se také na smlouvy týkající se dodávek vody, plynu, elektřiny nebo tepla z dálkového vytápění, též zajišťovaných veřexxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxvením jiného právního předpisu Unie, který upravuje zvláštní odvětví, ustanovení tohoto jiného právního předpisu Unie se upřednostní a použije se na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxti a podpory rodin a osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci, a to včetně dlouhodobé péče;
b) týkající se zdravotní péče ve smyslu xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xahrnují sázení peněžitých částek, včetně loterií, hazardních her v kasinech a sázkových her;
d) týkající se finančních služeb;
e) týkající se vznikxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxých prostor pro obytné účely;
g) náležející do oblasti působnosti směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, poxxxx x xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtele ve vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx] ;
i) jež jsou podle právních předpisů členských států uzavírány za spoluúčasti státního úředníka, který musí být ze zákona nezávislý a nestranný a mxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxho dosahu;
j) týkající se dodávek potravin, nápojů nebo jiného zboží, které je určeno pro běžnou spotřebu v domácnosti a které obchodník fyzicky doručxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cestujících, s výjimkou čl. 8 odst. 2 a článků 19 a 22;
l) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor;
m) uzavxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xouze jednoho připojení spotřebitele pomocí telefonu, internetu nebo faxu.
4. Členské státy se mohou rozhodnout, že tuto směrnici nepoužijí pro smxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxpovídající vnitrostátní ustanovení v případě těchto smluv. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit nižší hodnotu xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxku smluv, pokud tyto aspekty obecného smluvního práva nejsou upraveny touto směrnicí.
6. Tato směrnice nebrání obchodníkům v tom, aby nabízeli spotřxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxELE V PŘÍPADĚ SMLUV JINÝCH NEŽ SMLUV UZAVŘENÝCH NA DÁLKU ČI SMLUV UZAVŘENÝCH MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
Článek 5
Požadavky na informace o smlouvách jinxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory či odpovídající smluvní nabídkou, poskytne obchodník spotřebiteli jasnxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxpovídajícím danému nosiči a zboží či službám;
b) totožnost obchodníka, například jeho obchodní název, zeměpisnou adresu, na níž je usazen, a jeho telxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové dodatečné poplatky;
d) případně podmínky platby, dodánx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxě připomenutí existence zákonné záruky za soulad zboží se smlouvou i existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk;
f) příxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxnkčnost digitálního obsahu, včetně příslušných technických ochranných opatření;
h) případně informace o jakékoli příslušné interoperabilitě dixxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxlatní také na smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, tepla z dálxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxeré zahrnují běžné transakce a které jsou plněny bezprostředně po okamžiku jejich uzavření.
4. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxELE A PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ SMLUV UZAVŘENÝCH NA DÁLKU A SMLUV UZAVŘENÝCH MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
Článek 6
Požadavky na informace v přxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxuvou uzavřenou mimo obchodní prostory či odpovídající smluvní nabídkou, poskytne obchodník spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem tyto infoxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxodní jméno;
c) zeměpisnou adresu, na níž je obchodník usazen, a jeho telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují, které spotřebitxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx zeměpisnou adresu místa podnikání obchodníka, pokud se liší od adresy poskytnuté v souladu s písmenem c), a případně zeměpisnou adresu obchodníka, v jxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné a jakékoliv další nxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s platností na dobu neurčitou nebo smlouvy obsahující předplatné zahrnuje cena celkové náklady xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe rozumně stanovit předem, musí být určen způsob výpočtu ceny;
f) náklady na prostředky komunikace na dálku použité pro uzavření smlouvy, pokud se lišx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxovy podmínky vyřizování reklamací a stížností;
h) pokud lze využít práva odstoupit od smlouvy, pak podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a v případě smluv uzavřených na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zbxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxosti podle čl. 7 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 8 je spotřebitel povinen uhradit obchodníkovi přiměřené náklady v souladu s čl. 14 odst. 3;
k) pokud v souladu s člxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxolností spotřebitel své právo odstoupit ztrácí;
l) připomenutí existence zákonné záruky za soulad zboží se smlouvou;
m) případně existenci a podmíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu čl. 2 písm. f) směrnice 2005/29/ES a způsob jakým lze obdržet jejich kopii;
o) případně dobu platnosti smlouvy, nebo je-li smlouva uzavřena na dobu nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxy;
q) případně existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, kterx xx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxli příslušné interoperabilitě digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou obchodníkovi známy nebo o nichž lze rozumně očekávat, že by mu měxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xpůsob přístupu k tomuto mechanismu.
2. Odstavec 1 se uplatní také na smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xeřejné dražby mohou být informace uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d) nahrazeny odpovídajícími podrobnostmi pro dražitele.
4. Informace uvedené v odstx x xxxxx xxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtl spotřebiteli toto poučení se správně vyplněnými údaji, splnil informační požadavky uvedené v odst. 1 písm. h), i) a j).
5. Informace uvedené v odstaxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších poplatcích či nákladech podle odst. 1 písm. e), nebo o nákladech spojených s navrácením zboží podle odst. 1 písm. i), spotřebitel tyto dodatečnx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky týkající se smluvních informací s cílem zajistit, aby tyto informace byly pro spotřebitele snadno srozumitelné.
8. Požadavky na informace stanoxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní dodatečných požadavků na informace v souladu s uvedenými směrnicemi.
Aniž je dotčen první pododstavec, pokud je některé ustanovení směrnice 2006/xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnovení této směrnice.
9. Důkazní břemeno ohledně plnění požadavků na informace uvedených v této kapitole nese obchodník.
Článek 7
Formálnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxace stanovené v čl. 6 odst. 1 v papírové podobě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči. Tyto informace musí být čitelné a zformulxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxbě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči, případně včetně potvrzení o předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a o seznámxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v čl. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxchž rámci spotřebitel výslovně požádal obchodníka o poskytnutí služeb za účelem provedení opravy nebo údržby a obchodník i spotřebitel okamžitě plní xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x písm. b) a c) a informace o ceně nebo o způsobu jejího výpočtu společně s odhadem celkové ceny v papírové podobě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxvalém nosiči, pokud s tím spotřebitel výslovně souhlasí;
b) potvrzení o uzavřené smlouvě vydané v souladu s odstavcem 2 tohoto článku obsahuje informxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovaných v této směrnici xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxouvy uzavřené na dálku
1. V případě smluv uzavřených na dálku poskytne obchodník spotřebiteli informace stanovené v čl. 6 odst. 1 nebo mu je zpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči, musí být čitelné.
2. Pokud smlouva uzavíraná na dálku elektronickými prostředky zavazuje spotřebitele k zaplacení, upozorní obchodník spxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x p).
Obchodník zajistí, aby spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí, že si je vědom toho, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Pokxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnávka zavazující k platbě" nebo jinou odpovídající a jednoznačnou formulací, která upozorní na skutečnost, že podáním objednávky vzniká povinnost zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx stránky elektronického obchodu musí nejpozději na počátku objednávkového procesu jasně a čitelně uvést, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a jxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxrmací, obchodník na tomto konkrétním nosiči před uzavřením takové smlouvy uvede přinejmenším předsmluvní informace o hlavních znacích zboží nebo slxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnčení smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), e), h) a o). Ostatní informace podle čl. 6 odst. 1 poskytne obchodník spotřebiteli vhodným způsobem v soulaxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxotřebiteli na začátku hovoru svou totožnost, případně totožnost osoby, v jejímž zastoupení telefonuje, a obchodní účel hovoru.
6. V případě, že se smxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vázán až po jejím podpisu nebo po odeslání svého písemného souhlasu. Dále mohou stanovit, že toto potvrzení musí být doručeno na trvalém nosiči.
7. Obxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne plnění služby. Toto potvrzení zahrnuje:
a) veškeré informace uvedené v čl. 6 odst. 1, pokud obchodník tytx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xouhlasu spotřebitele a o seznámení se s podmínkami v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. m),.
8. Pokud si spotřebitel přeje, aby poskytování služeb nebo dodxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtčena ustanovení o uzavírání elektronických smluv a podávání elektronických objednávek uvedená v článcích 9 a 11 směrnice 2000/31/ES.
10. V souvislxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxé před uzavřením smlouvy.
Článek 9
Právo odstoupit od smlouvy
1. S výhradou výjimek uvedených v článku 16 je spotřebiteli poskytnuta lhůta 14 dxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxré jsou uvedeny v čl. 13 odst. 2 a článku 14.
2. Aniž je dotčen článek 10, lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v odstavci 1 tohoto článku končí po uplynxxx xx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xtrana (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení nebo:
i) v případě, že spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky několik druhů zboží, ktexx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx) v případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxná třetí strana (jiná než dopravce) získá do fyzického držení první zboží;
c) v případě smluv týkajících se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxm nosiči, ode dne, kdy byla uzavřena smlouva.
3. Členské státy nebrání smluvním stranám v plnění jejich smluvních závazků během lhůty pro odstoupenx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které obchodníkovi zabraňují od spotřebitele inkasovat platbu během daného období po uzavření smlouvy.
Článek 10
Opomenutí informací o práxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xhůta pro odstoupení od smlouvy 12 měsíců od uplynutí původní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v souladu s čl. 9 odst. 2.
2. Pokud obchodník poskxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx dne, kdy spotřebitel tyto informace obdrží.
Článek xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxtoupit od smlouvy. K tomuto účelu může spotřebitel buď:
a) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I, nebo
bx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxový formulář pro odstoupení od smlouvy než požadavky stanovené v části B přílohy I.
2. Spotřebitel uplatnil právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v odstavci 1 může obchodník nabídnout spotřebiteli i možnost elektronicky vyplnit a odeslat buď vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený x xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeprodleně zašle spotřebiteli na trvalém nosiči potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Důkazní břemeno ohledně uplatnění prxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxlouvy jsou ukončeny závazky stran, pokud jde o:
a) plnění smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, nebo
b) uzavření smlxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxupení od smlouvy
1. Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, případně včetně nákladů na dodání, bez zbytečné prodlevy, a v kažxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxžije k vrácení plateb uvedených v prvním pododstavci stejný platební prostředek jako spotřebitel při provedení počáteční transakce, s výjimkou přípxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x. Aniž je dotčen odstavec 1, obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady související s dodáním, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný než nejlexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxcením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Článek 14
Závxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx obchodníkovi sdělil v souladu s článkem 11 své rozhodnutí od smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považujx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlasil s jejich převzetím nebo neinformoval spotřebitele o tom, že je nese spotřebitel sám.
V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy zboxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpět poštou.
2. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomux xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxhodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. h).
3. Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy po předloxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxl obchodníka o uplatnění práva odstoupit od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem smlouvy. Úměrná částka, kterou má spotřebitel zaplatit obchoxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xodnoty dodaného zboží nebo poskytnuté služby.
4. Spotřebitel nenese žádné náklady na:
a) poskytování služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx odstoupení od smlouvy, pokud
i) obchodník neposkytl informace podle čl. 6 odst. 1 písm. h) nebo j) nebo
ii) spotřebitel výslovně nepožádal o to, aby slxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxího obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, pokud
i) spotřebitel nedal předchozí výslovný souhlas k zahájení jeho dodávek před uplynutím čtrxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxx xxchodník neposkytl potvrzení podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 7.
5. Není-li v čl. 13 odst. 2 a v tomto článku stanoveno jinak, nenese spotřebitel žxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxových smluv
1. Aniž je dotčen článek 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru[20xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xkončeny bez jakýchkoli jiných nákladů pro spotřebitele, než jsou náklady stanovené v čl. 13 odst. 2 a v článku 14 této směrnice.
2. Členské státy stanovx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxouvy vymezené v článcích 9 až 15 v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, pokud jde o:
a) smlouvy o službách poté, co xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxmile obchodník své závazky ze smlouvy zcela splní, ztratí své právo odstoupit od smlouvy;
b) dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxho podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám;
d) dodání zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřexxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxal;
f) dodání zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
g) dodání alkoholických nápojů, jejichž cxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxré obchodník nemůže ovlivnit;
h) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej navštívil za účelem provedení nezbytné opravx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxíc jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má spotřebitel právo od smlouvy na tyto dodatečné služby nebo zboží odstoupit;
i) dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na dodávání takovýchto publikací;
k) smlouvy uzavřené při veřejné dražbě;
l) poskytování ubytovánx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění;
m) dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy začalo s předchozxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxA SPOTŘEBITELŮ
Článek 17
Oblast působnosti
1. Články 18 a 20 se použijí na kupní smlouvy. Tyto články xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dálkového vytápění nebo na dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči.
2. Články 19, 21 a 22 se použijí na kupní smlouvy, smlouvx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxd se strany nedohodly ohledně doby dodání jinak, obchodník dodá zboží do fyzického držení spotřebitele nebo je převede pod jeho kontrolu bez zbytečnýcx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x době sjednané se spotřebitelem nebo v době stanovené v odstavci 1, spotřebitel jej vyzve k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxodník odmítl zboží dodat nebo u nichž má dodání v dohodnuté dodací lhůtě zásadní význam s ohledem na všechny okolnosti, které uzavření smlouvy provázelxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxam. V těchto případech, tj. pokud obchodník nedodá zboží v termínu dohodnutém se spotřebitelem nebo ve lhůtě stanovené v odstavci 1, je spotřebitel oprxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě smlouvy.
4. Kromě ukončení smlouvy v souladu s odstavcem 2 může spotřebitel využít jiných prostředků nápravy stanovených ve vnitrostátních právnxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxžitím konkrétního způsobu platby poplatky, které převyšují náklady na použití daného způsobu platby nesené obchodníkem.
Článek 20
Přechod rxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získá zboží do fyzického držení. Riziko se však přenáší na spotřebitele při předání zboží doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vůči dopravci.
Článek 21
Komunikace po telefonu
Členské státy zajistí, aby v případě, že obchodník provozuje telefonní linku vyhrazenou prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxčeno právo poskytovatelů telekomunikačních služeb účtovat za tyto xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxas spotřebitele pro každou další platbu kromě dohodnuté úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka. Pokud obchodník tento výslovný souhlas spotřebxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxbitel nárok na vrácení této platby.
KAPITOLA V
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 23
Prosazování
1. Členské státy zajistí, aby existovaly přiměřxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxe jeden nebo několik níže uvedených subjektů určených vnitrostátním právem dát v souladu s vnitrostátními právními předpisy podnět k zahájení soudníxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xeřejné správy nebo jejich zástupci;
b) organizace spotřebitelů s oprávněným zájmem na ochraně spotřebitelů;
c) profesní organizace, které mají opxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxto směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Členskx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx povaha směrnice
Pokud je rozhodné právo pro smlouvu právem členského státu, spotřebitelé se nesmí vzdát práv, která pro ně vyplývají z vnitrostátníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xepřímo platnost nebo jsou omezena, nejsou pro spotřebitele závazné.
Článek 26
Informace
Členské státy přijmou vhodná opatření k informovxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxu ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice 2005/29/ES, aby informovali spotřebitele o svých kodexech chování.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpla z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu či nevyžádaného poskytnutí služeb, které je zakázáno na základě čl. 5 odst. 5 a bodu 29 přílohy I směrnixx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxlas.
Článek 28
Provedení
1. Členské státy do 13. prosince 2013 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s toxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx.
Budou tyto předpisy používat od 13. června 2014.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxrvna 2014.
Článek 29
Oznamovací povinnost
1. Pokud členský stát využije jakoukoliv z možností regulace podle čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 7, čl. 6 oxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx aby údaje uvedené v odstavci 1 byly spotřebitelům a obchodníkům snadno přístupné, mimo jiné na vyhrazených internetových stránkách.
3. Komise předá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Článek 30
Zprávy Komise a revize
Do 13. prosince 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice. V této zpráxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí návrhy s cílem přizpůsobit směrnici vývoji v oblasti práv spotřebitelů.
KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 31
Zrušení
Směrnicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxebitele na trh na dálku[21] a směrnic 2005/29/ES a 2007/64/ES se zrušují xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxánek 32
Změna směrnice 93/13/EHS
Ve směrnici 93/13/EHS se vkládá článek, který zní:
"Článek 8a
1. Pokud členský stát přijme ustanovení v soulxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxduálně sjednané smluvní podmínky nebo na přiměřenost ceny či úhrady, nebo
- obsahují seznam smluvních podmínek považovaných za nepřiměřené.
2. Kxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Komise předá informace uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům a Evropskému parlamentu. Komise konzultuje uvedené informace se zúčastněnýmx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxní informací
1. Pokud některý členský stát přijme v souladu s čl. 8 odst. 2 přísnější ustanovení o ochraně spotřebitele, než jsou ustanovení čl. 5 odst. x xx x x xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxdníkům snadno přístupné, mimo jiné na vyhrazených webových stránkách.
3. Komise předá informace uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům a Evroxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxatnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 35
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasbuxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.