32011L0090

změna přílohy I směrnice 2008/48/ES

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxní směrnice Rady 87/102/EHS[1](směrnice o spotřebitelském úvěru), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Ze zkušxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu dostačující pro výpočet roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem a navíc již přestaly odpovídat obchodní situaci na trhu.
(2) Je nezbytné txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xi opakovaně plně splatných. Je rovněž nezbytné stanovit normy pro stanovení termínů prvního čerpání úvěru a splátek, jež má spotřebitel provést.
(3) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 směrnice 2008/48/ES a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily nesouhlas s těmito opatřeními,
PŘIxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxjmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012. Neprodleně o tom informují Komisi.
Použixx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxi jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx věstníku Evropské unie.
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxst II přílohy I směrnice 2008/48/ES se nahrazuje tímto:
"II. Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů se stanoví takto:
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxva spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xoplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xo:
i) že je úvěr poskytnut na období jednoho roku počínaje datem prvního čerpání a že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek kapitálux xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxrpání. Nicméně v případech, kdy musí být kapitál plně splacen jedinou splátkou v rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxpitálu a v souladu s tím, jak stanoví úvěrová smlouva.
Pro účely tohoto písmene se úvěrovou smlouvou na dobu neurčitou rozumí úvěrová smlouva bez pevně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxšímu čerpání.
f) V případě úvěrových smluv jiných než možnost přečerpání a úvěrových smluv na dobu neurčitou uvedených v písmenech d) a e):
i) jesxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxanovenému v úvěrové smlouvě a za nejnižší částku, kterou úvěrová smlouva stanoví,
ii) jestliže datum uzavření úvěrové smlouvy není známo, předpokláxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx d), e) nebo f), předpokládá se, že je platba provedena v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údaje známy:
i) úrokové saxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxby vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního vyplácení kapitálu a jestliže částka takových plateb není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xeště nebyla dohodnuta horní hranice úvěru, předpokládá se ve výši 1500 EUR.
i) Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokovx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a tx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxní úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžixxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.