32011L0061

o správcích alternativních investičních fondů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (31)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (20)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem nx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxntrální banky [1],
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
v souladu s řádným legislativním postupem [3],
vzxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktiv v Unii, odpovídají za významné objemy obchodu na trzích finančních nástrojů a mohou vykonávat důležitý vliv na trhy a společnosti, do kterých invxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xést k rozšíření či prohloubení rizik ve finančním systému. Nekoordinované reakce členských států ztěžují účinné řízení těchto rizik. Cílem této směrxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxjícím rizikům a jejich dopadu na investory a trhy v Unii.
(3) Nedávné obtíže na finančních trzích zdůraznily, že mnohé strategie správců jsou zranitexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dohled je nezbytné stanovit rámec, který bude schopen na tato rizika reagovat s ohledem na řadu rozmanitých investičních strategií a postupů používanxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávce by neměl mít právo spravovat SKIPCP ve smyslu směrnice 2009/65/ES na základě povolení podle této směrnice.
(4) Cílem této směrnice je vytvořxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxů se sídlem v některém z členských států (dále jen "unijní správce") i správců se sídlem v třetí zemi (dále jen "mimounijní správce"). Vzhledem k tomu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlternativní investiční fondy jsou nejasné a je obtížné je předem stanovit s ohledem na nedostatek zkušeností v této oblasti, měl by být stanoven mechanxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxmu pasu v platnost, by měl být tento režim uplatňován na mimounijní správce vykonávající činnost správy nebo nabízení v Unii nebo nabízející tyto fondy x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo období tří let souběžně s vnitrostátními režimy členských států za určitých minimálních harmonizovaných podmínek. Po tomto tříletém období souběžxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx uplynutí lhůty pro provedení této směrnice by měla Komise provést přezkum uplatňování a rozsahu působnosti této směrnice s přihlédnutím k jejím cílům x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxady vnitřního trhu a rovných tržních podmínek.
(6) Oblast působnosti této směrnice by měla být omezena na subjekty spravující alternativní investixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xnvestiční politikou, jako svou pravidelnou obchodní činnost bez ohledu na to, jedná-li se o otevřený nebo uzavřený alternativní investiční fond, bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx podniky, jako jsou fondy rodinného majetku (family office vehicles), které investují soukromé bohatství investorů, aniž by získávaly kapitál z vnějxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx této směrnice, nespadají do oblasti její působnosti. Proto by se tato směrnice neměla vztahovat na holdingové společnosti stanovené v této směrnici, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xbchodování na regulovaném trhu, by z oblasti působnosti této směrnice být vyloučeni neměli. Dále by se tato směrnice neměla vztahovat na správu penzijxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní samosprávy a instituce, které spravují fondy sociálního zabezpečení a důchodové systémy, sekuritizační účelové subjekty nebo pojistné smlouvy a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x trzích finančních nástrojů [5] a úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžby, jako je obhospodařování majetku zákazníka ve vztahu k alternativním investičním fondům. Investiční podniky by však měly být oprávněny přímo nebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xyto podílové jednotky nebo akcie mohou být nabízeny v souladu s touto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xby se na investiční podniky usazené ve třetí zemi, které mohou v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy poskytovat investiční služby ve vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxestičním fondům by však nikdy nemělo vést k faktickému obcházení této směrnice tím, že se správce stane subjektem typu "poštovní schránka" bez ohledu nx xxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxly být i nadále regulovány a dohled nad nimi by měl být vykonáván na vnitrostátní úrovni. Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu či složení portfolií axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxým odlišnostem mezi jednotlivými typy alternativních investičních fondů, které správci spravují. Tato směrnice proto nebrání členským státům v přixxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx členský stát může k požadavkům platným v jiných členských státech stanovit dodatečné požadavky na alternativní investiční fondy usazené na jeho územxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxterých alternativních investičních fondů usazených mimo členský stát, který dodatečné požadavky stanovil, a které proto nepodléhají těmto dodatečxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxitých typech fondů odpovědný správce. Jedná se například o fondy, v nichž depozitáře jmenuje alternativní investiční fond nebo jiný subjekt, který jexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxli o samosprávný alternativní investiční fond. Vzhledem k tomu, že tato směrnice nereguluje alternativní investiční fondy, nemůže požadovat po altexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnem splňovaly příslušné požadavky, měly by příslušné orgány vyžadovat, aby správce přijal nezbytná opatření k nápravě situace. Není-li i přes tato opxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní fond, měl by se správce vzdát správy tohoto alternativního investičního fondu. Pokud se správce nevzdá správy alternativního investičního fondu sxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxno. Stejný zákaz by měl platit pro povolené mimounijní správce, kteří nabízejí mimounijní alternativní investiční fondy v Unii.
(12) Není-li stanoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxů alternativního investičního fondu, nikoli jejich individuální zájmy.
(13) Aniž jsou dotčeny výjimky a omezení stanovené touto směrnicí, tato smxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxz ohledu na to, zda jsou nabízeny v Unii, či nikoli, a na mimounijní správce spravující unijní alternativní investiční fondy bez ohledu na to, zda jsou naxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy, za které jsou odpovědní. Pokud jde o mimounijní správce, požadavky se omezují na správu unijních alternativních investičních fondů a dalších altexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správců podle této směrnice se vztahuje na správu unijních alternativních investičních fondů usazených v domovském členské státě správce. S výhradox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvovaných unijními správci profesionálním investorům v Unii a správu unijních alternativních investičních fondů usazených v členském státě, který nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční fondy profesionálním investorům v Unii, a podmínky, za nichž mohou mimounijní správci získat povolení ke správě unijních alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxt přechodné, by měly mít členské státy i také možnost dovolit unijním správcům nabízet mimounijní alternativní investiční fondy pouze na jejich území xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle vnitrostátních předpisů za předpokladu, že jsou splněny určité minimální podmínky podle této směrnice.
(16) Tato směrnice by se neměla použíx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo jiné dceřiné podniky jejich mateřských podniků a jestliže tito investoři sami nejsou alternativními investičními fondy.
(17) Tato směrnice dáxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxce, kteří spravují pouze alternativní investiční fondy, které nevyužívají pákový efekt a které nepřiznávají investorům práva na odkup po období pěti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pravděpodobně v jednotlivých případech významné důsledky pro finanční stabilitu, mohou v souhrnu vyvolat tyto činnosti systémová rizika. Na tyto spxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxé svým příslušným orgánům poskytovat relevantní informace o hlavních nástrojích, s nimiž obchodují, a o hlavních expozicích a nejvýznamnějších koncxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxněno stejné zacházení jako se správci, pokud zvolí postup "opt-in" podle této směrnice. Tato výjimka by neměla omezovat možnost členských států stanoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxernativní investiční fondy profesionálním investorům v Unii, pokud mu k tomu nebylo uděleno povolení v souladu s touto směrnicí. Správce, kterému bylx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xéto směrnice možné, měl by mimounijní správce, který hodlá spravovat nebo nabízet unijní alternativní investiční fondy v Unii s pasem, nebo unijní sprxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správcům nabízet alternativní investiční fondy na jejich území a udělit povolení unijnímu správci k nabízení mimounijních alternativních investičxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxno, aby byly alternativní investiční fondy buď nesamosprávné, nebo samosprávné. Za samosprávný by měl být alternativní investiční fond považován texxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho investičního fondu samosprávu a rozhodne-li se řídící orgán alternativního investičního fondu nejmenovat správce nesamosprávného alternativnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxrávce, a měl by být povolován jako správce. Správce, který je samosprávným alternativním investičním fondem, by však neměl být povolen jako správce jixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xím nebo jeho jménem do funkce správce jmenována externí právnická osoba, která na základě tohoto jmenování odpovídá za správu alternativního investixxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, neměl by být považován za správce poskytujícího správu portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice 2004/39/ES, nýbrž za správce poskytujícxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxb správy investic. Jedinému správci jmenovanému podle této směrnice by nemělo být nikdy povoleno poskytovat správu portfolií, aniž by zároveň poskytxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí a nabízení alternativních investičních fondů nebo ve výkonu činností souvisejících s aktivy alternativních investičních fondů. Správci nesamospxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxní od investorů s prostorem pro vlastní uvážení a individuálně, včetně investičních portfolií ve vlastnictví penzijních fondů a institucí zaměstnanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnzijního pojištění a dohledu nad nimi [7], nebo v poskytování vedlejších služeb v oblasti investičního poradenství, v oblasti úschovy a správy ve vztaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xýt správci nesamosprávného alternativního investičního fondu povolena správa SKIPCP.
(22) Je nezbytné zajistit, aby činnost správců podléhala pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto směrnicí by se neměly dotýkat systémů ani kontrol zavedených podle vnitrostátního práva pro registraci osob zaměstnaných v subjektu správce nebo pxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnativních investičních fondů poskytovaný správci a aby se řešilo možné vystavení správců profesní odpovědnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xožnost zvolit si, zda bude potenciální rizika profesní odpovědnosti řešit pomocí dodatečného kapitálu nebo z pojištění odpovědnosti za škodu způsobxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxlu rizikového chování jednotlivců by měla být pro správce výslovně stanovena povinnost vytvořit a udržovat pro ty kategorie pracovníků, jejichž profxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxladu s řádným a účinným řízením rizik. Tyto kategorie pracovníků by měly zahrnovat přinejmenším vrcholné vedení, zaměstnance odpovědné za činnosti sxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxměňování jako vrcholné vedení a zaměstnance odpovědné za činnosti, s nimiž je spojeno podstupování rizik.
(25) Principy, jimiž se řídí zásady odměňxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičních fondů, své vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti svých činností.
(26) Principy týkající se řádné politiky odměňování uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxce a tyto principy doplňují.
(27) Na podporu sbližování dohledu při hodnocení zásad a postupů odměňování by měl Evropský orgán dohledu (Evropský orgxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xby ve vztahu ke správcům existovaly obecné pokyny pro zásady řádného odměňování. Při vypracovávání těchto obecných pokynů by měl být nápomocen Evropsxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxovnictví").
(28) Ustanoveními o odměňování by nemělo být dotčeno plné uplatňování základních práv, které zaručují Smlouvy, zejména čl. 153 odst. 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxních předpisů týkajících se práv a účasti akcionářů a obecných povinností správních orgánů a orgánů dohledu dotčených institucí, ani případných práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv je zásadní pro ochranu zájmů investora. Správci používají různé metody a systémy pro oceňování aktiv, a to v závislosti na aktivech a trzích, na ktxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxenění aktiv alternativních investičních fondů. Postup oceňování aktiv a výpočtu čisté hodnoty aktiv by měl být funkčně nezávislý na správě portfolia x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Za určitých podmínek by měl mít správce možnost jmenovat externího znalce pro účely provádění oceňování.
(30) Za přísných omezení a požadavků, včetxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdat za řádné plnění takových úkolů a za dodržování této směrnice.
(31) Pověření úkoly investiční správy stanovenými v příloze I by mělo podléhat přísxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxcké úkoly prováděné správcem v rámci jeho správcovské činnosti, by nemělo podléhat konkrétním omezením a požadavkům stanoveným v této směrnici.
(3xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Ačkoli správci spravují alternativní investiční fondy s různými obchodními modely a mechanismy mimo jiné v oblasti úschovy aktiv, je nezbytné, aby byx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xýkající se jmenování a činnosti depozitáře by se měla vztahovat na všechny alternativní investiční fondy, které správce spravuje, na něž se vztahuje txxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xbchodních modelů. Pro některé obchodní modely jsou určité činnosti depozitáře důležitější, než pro jiné, v závislosti na typu aktiv, do kterých alterxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xplatnitelných v prvních pěti letech od počáteční investice, které v souladu se svou hlavní investiční politikou běžně neinvestují do aktiv, která musx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad těmito společnostmi v souladu s touto směrnicí, jako například fondy soukromého kapitálu (private equity funds), fondy rizikového kapitálu (venxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxněním úkolů depozitáře. V tomto případě by plnění úkolů depozitáře mělo být součástí profesní či obchodní činnosti pověřené osoby, v souvislosti s níž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčné finanční a profesní záruky, že je schopna efektivně plnit příslušné úkoly depozitáře a závazky, které z těchto úkolů vyplývají. Tato možnost zohlexxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xůležitost úschovy měla být depozitářem úvěrová instituce, investiční podnik nebo jiný subjekt schválený podle směrnice 2009/65/ES. Pouze v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xubjekty uvedené v tomto bodě odůvodnění za předpokladu, že tato instituce podléhá účinným obezřetnostním pravidlům a dohledu, které jsou rovnocenné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxiční fond. V případě mimounijních alternativních investičních fondů by měl mít depozitář možnost mít své sídlo v příslušné třetí zemi, pouze pokud jsox xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní, v nichž stanoví, že obezřetnostní pravidla a dohled třetí země jsou rovnocenné právním předpisům Unie a jsou účinným způsobem prosazovány. Kromě txxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalších dodatečných podmínek. Alternativně by měl mít depozitář v případě mimounijních alternativních investičních fondů možnost být usazen v domoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xřezkoumala možnost předložení příslušného horizontálního legislativního návrhu vymezujícího úkoly a odpovědnost depozitáře a upravujícího právx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxků alternativního investičního fondu, a zejména zajištění toho, aby peníze investora a peněžní prostředky, které jsou majetkem alternativního invexxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, případně depozitáře, jenž jedná jménem alternativníhx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou být uschovány na účtu finančních nástrojů zřízeném v evidenci depozitáře, a všech finančních nástrojů, které mohou být fyzicky doručeny depozixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu. Při ověřování, zda jsou peníze investora vloženy na peněžní účet, by měl depozitář zohlednit zásady stanovené v článku 16 směrnice Komise 2006/73/xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxvestičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice [11].
(38) Depozitář by měl jednat čestně, spravedlivě, profesionálně, nezávisle x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxt třetí osobu, která by tímto úkolem mohla následně pověřit další osobu. Pověřování a další pověřování by však mělo být objektivně odůvodněno a mělo by pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xež by měl depozitář při volbě, jmenování a kontrole této třetí osoby vynaložit.
(40) Třetí osobě pověřené úschovou aktiv by mělo být umožněno vést spoxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxání obchodů s cennými papíry, jak je stanoveno pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému vypořádání obchodů s cennými papíry ve třetích zemích, nemělo by to být považováno za pověření úschovou aktiv.
(42) Přísná omezení a požadavky, kxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a výkon dohledu. Pověření doprovodnými úkoly, které jsou spojeny s činností depozitáře, jako jsou administrativní a technické úkoly prováděné depozxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využívají v současné době hlavní makléře. Tato směrnice zajišťuje, aby alternativními investičními fondy mohly i nadále využívat hlavních makléřů. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx alternativního investičního fondu případné střety zájmů, neměl by být žádný hlavní makléř jmenován depozitářem, neboť hlavní makléři jednají jako pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxe od depozitáře. Depozitářům by mělo být umožněno pověřit úschovou jednoho nebo více hlavních makléřů nebo jednu nebo více třetích osob. Hlavnímu maklxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověření.
(44) Depozitář by měl nést odpovědnost za ztráty vzniklé správci, alternativnímu investičnímu fondu a investorům. Tato směrnice rozlišxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx měl by být depozitář odpovědný v případě úmyslného nebo nedbalostního jednání. Jestliže depozitář drží aktiva v úschově a tato aktiva jsou ztracena, mxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxchž následkům by nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého přiměřeného úsilí. V tomto ohledu by depozitář neměl mít možnost se odvolávat na některé xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxtí osoba ztratí finanční nástroje držené v úschově, měl by být za ztrátu odpovědný depozitář. Avšak za předpokladu, že depozitáři je výslovně povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxičním fondem, případně správcem, který jedná jménem alternativního investičního fondu, v níž je zproštění odpovědnosti objektivně odůvodněno, a třxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxud může prokázat, že vykonával své povinnosti s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a že jsou splněny konkrétní podmínky pro pověření. Tato směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxo odpovědnou alternativnímu investičnímu fondu nebo investorům alternativního investičního fondu za ztrátu finančních nástrojů držených v úschovxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxné místní subjekty, které splňují všechny požadavky na pověření funkcí depozitáře, měl by mít depozitář možnost zprostit se odpovědnosti za předpoklxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvestoři byli před vložením svých investic řádně informováni o tomto zproštění odpovědnosti a o okolnostech, které toto zproštění odůvodňují; alternxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt; depozitář a alternativní investiční fond nebo správce, který jménem alternativního investičního fondu jedná, uzavřeli písemnou smlouvu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu, uplatňovat nárok vůči třetí osobě v případě ztráty finančních nástrojů nebo umožňuje, aby tento nárok uplatňoval jejich jménem depozitxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxernativní investiční fondy jsou odlišné jak z hlediska svých investičních strategií, tak z hlediska investorů, kterým jsou určeny.
(48) Správce by xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvu za každý účetní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního roku v souladu s touto směrnicí. Touto šestiměsíční lhůtou by nemělo být dotčxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x růstu systémového rizika či rizika chaotických trhů, měly by být stanoveny zvláštní požadavky na správce využívající pákový efekt. Informace nezbytxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxům, aby byly rozpoznány zdroje možných rizik pro stabilitu finančních trhů v Unii. K nápravě této situace je třeba, aby se na správce, kteří ve velké míře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat informace týkající se celkové síly pákové efektu, která byla využita, pákového efektu z půjčky peněžních prostředků nebo cenných papírů a pákového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe získané příslušnými orgány by měly být předány ostatním orgánům v Unii, orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropské radě pro systémová rizika zřízené nařxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [13], aby byla usnadněna kolektivní analýza dopadu pákového efektu u všech alternativních investixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxavovaných jedním správcem mohlo potenciálně představovat významný zdroj rizika selhání protistrany ve vztahu k úvěrové instituci nebo jiné systémoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí rizik vzniklých v důsledku využívání pákového efektu správci s ohledem na alternativní investiční fondy, které spravují, by správce měl prokázat, žx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkud by mohlo dojít k ohrožení stability a integrity finančního systému, mělo by být příslušným orgánům domovského členského státu správce umožněno stxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtých v tomto ohledu by měl být informován orgán pro cenné papíry a trhy a Evropskou radu pro systémová rizika.
(51) Také se považuje za nezbytné dovolit xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxu správců představuje riziko pro stabilitu a integritu finančních systémů, a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xomovského členského státu správce, společnosti, nad nimiž vykonávají alternativní investiční fondy, které správci spravují, kontrolu, a zaměstnaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx situaci.
(53) Pokud správci spravují alternativní investiční fondy, které vykonávají kontrolu nad emitentem, jehož akcie jsou přijaty k obchodovxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtí [14] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xykonávají kontrolu nad nekótovanou společností, by se měly vztahovat zvláštní požadavky. Aby byla zajištěna transparentnost v souvislosti s kontroxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh alternativních investičních fondů měly být doplněny o informace týkající se kontrolované společnosti, nebo by tyto dodatečné informace měly být zaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé zástupce nemají, přímo zaměstnancům a investorům investujícím do příslušných alternativních investičních fondů.
(54) Požadavek na poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxečnostmi v souladu s touto směrnicí. Avšak správci ve většině případů, s výjimkou samosprávných alternativních investičních fondů, nevykonávají žáxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxh mezi akcionáři a zástupci zaměstnanců, nebo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo těmito zaměstnanci. Proto nemůže být podle této směrnicx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, nebo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo zaměstnancům. Pokud jde o požadavek na poskytování informací zástupcům zaměstnanxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cílem zajistit, aby představenstvo dotčené společnosti poskytlo příslušné informace zástupcům zaměstnanců, a pokud zaměstnanci žádné zástupce nexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xveřejňování informací podle této směrnice v případě kontroly nekótovaných společností nebo emitentů bez ohledu na typ investora.
(56) Pokud správxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxkytovat příslušným orgánům svého domovského členského státu informace o financování získání této kontroly. Tuto povinnost poskytnout informace o fxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxu přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
(57) Pokud správce spravuje jeden nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xontroly alternativními investičními fondy nad společností podle této směrnice možnost zaprvé usnadnit, podpořit nebo nařídit rozdělení zisku, sníxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvestičních fondů na zasedáních řídících orgánů společnosti, nesmí v souladu s touto směrnicí hlasovat pro rozdělení zisku, snížení kapitálu, odkup axxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxánění rozdělení zisku, snížení kapitálu, odkupu akcií nebo nabývání vlastních akcí společností. Při provádění této směrnice ve vnitrostátním právu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxijní alternativní investiční fondy při získávání kontroly ve společnostech usazených v Unii.
(58) Na požadavky týkající se oznamování a poskytováxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx obecná výjimka týkající se kontroly nad malými a středními podniky a účelovými společnostmi založenými za účelem koupě, vlastnictví a správy nemovitxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xsou státní investiční fondy (sovereign wealth funds), nebo konkurentům, kteří mohou chtít informace využít ve svůj prospěch s cílem ukončit obchodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkajícími se důvěrných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro infxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtáty by ovšem měly zajistit, aby podle omezení a podmínek stanovených ve vnitrostátním právu zástupcům zaměstnanců a jakýmkoli odborníkům, kteří jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxré jim byly poskytnuty jako výslovně důvěrné. Členské státy by měly mít možnost pověřit zástupce zaměstnanců a odborníky, které jim jsou nápomocni, abx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrávci by neměli vyžadovat, aby představenstvo sdělovalo informace zástupcům zaměstnanců, nebo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo zaměxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx společnost škodlivý vliv. Požadavky týkající se oznamování a zveřejňování informací a konkrétní ochranná opatření proti vyvedení aktiv by se měly upxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxí správci nabízet podílové jednotky a akcie unijních alternativních investičních fondů profesionálním investorům v Unii. Unijním správcům by mělo bxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxsem, aniž je dotčeno nabízení alternativních investičních fondů, které nedosahují hodnot stanovených touto směrnicí, správci. Členské státy by mělx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxé jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu by mohly být kótovány na regulovaném trhu v Unii nebo nabízeny na trhu či umisťovány třetími osxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxt podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v tomto členském státě. Kromě toho se na prodej alternativních investičních fondů ixxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xe dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování [17] a směrnice 2004/39/ES.
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxo uděleno povolení k činnosti, aby spravovali mimounijní alternativní investiční fondy, které nenabízejí v Unii, aniž by se na ně vztahovaly přísné poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnvestorů.
(62) Poté, co vstoupí akt v přenesené pravomoci přijatý za tímto účelem Komisí v platnost, a který by měl být vydán zpravidla s přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xovolení k činnosti a kteří hodlají nabízet mimounijní alternativními investičními fondy profesionálním investorům v jejich domovském členském stáxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xztahovat oznamovací postupy a měly by být splněny podmínky ve vztahu k třetím zemím mimounijních alternativních investičních fondů.
(63) Během přexxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxy poté, co bude zaveden pas pro mimounijní správce, by mělo být unijním správcům, kteří hodlají nabízet mimounijní alternativními investičními fondy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxci s výjimkou požadavků týkajících se depozitáře. Tito unijní správci by však měli zajistit, aby byl jmenován jeden nebo více subjektů, které budou plnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní investiční fondy, by dále měly být uzavřeny dohody o spolupráci pro účely dohledu nad systémovými riziky, které by měly být v souladu s mezxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxle této směrnice. Dohody o spolupráci by neměly být využity ke znemožnění nabízení mimounijních alternativních investičních fondů v členském státě. xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxcovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu.
(64) Poté, co vstoupí akt v přenesené pravomoci přijatý za tímto účelem xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxní této směrnice, by mělo být hlavní zásadou této směrnice to, že mimounijní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxii na základě pasu, pokud dodržuje tuto směrnici. To by mělo zajistit rovné podmínky pro unijní správce a mimounijní správce. Tato směrnice proto stanoxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxost. Za účelem zajištění dodržování této směrnice, by mělo být dodržování této směrnice vymáháno příslušnými orgány členského státu. Pro mimounijní xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxlá mimounijní správce spravovat unijní alternativní investiční fondy nebo nabízet alternativní investiční fondy v Unii s pasem, měl by mít také povinxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxrnice neslučitelné s dodržováním právních předpisů, které se vztahují na mimounijní správce nebo na mimounijní alternativní investiční fondy nabízxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxní možné současně dodržet ustanovení této směrnice a kogentní ustanovení právních předpisů, které se vztahují na mimounijní správce nebo na mimounijxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, stanoví rovnocenná pravidla, která mají stejný regulační účel a poskytují investorům příslušného alternativního investičního fondu stejnox xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxrávci, kteří hodlají spravovat unijní alternativní investiční fondy nebo nabízet alternativní investiční fondy v Unii s pasem, měli být podrobeni spxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxtí země mimounijního alternativního investičního fondu.
(67) Orgán pro cenné papíry a trhy by měl poskytnout radu ohledně určení referenčního členxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy informací mezi příslušnými orgány referenčního členského státu příslušnými orgány hostitelských členského státu správce. Kromě toho by se měly poxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxní referenčního členského státu, uplatňování výjimky v případě neslučitelnosti dodržování této směrnice s dodržováním rovnocenných pravidel třetx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxativního investičního fondu.
(68) Orgán pro cenné papíry a trhy by měl provést jednou ročně srovnávací hodnocení výkonu dohledových činností příslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxnkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010.
(69) Během přechodného období, v němž se zohlední rada poskytnutá orgánem pro cenné papíry a trhy a které zpravidlx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxízet mimounijní alternativní investiční fondy v některých členských státech, avšak bez pasu, příslušnými členskými státy dovoleno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podobná těm, která se použijí na unijní správce spravující unijní alternativní investiční fondy, pokud jde o zveřejňování informací investorům. S cíxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž jsou alternativní investiční fondy nabízeny. Tito správci by proto měli dodržovat požadavky transparentnosti stanovené touto směrnicí a povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx s mezinárodními standardy měly být za účelem dohledu nad systémovým rizikem uzavřeny dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, v nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxedu třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, případně orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, aby se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxpráci by neměly znemožňovat nabízení fondů z třetích zemí v některém členském státě. Třetí země, v níž je mimounijní správce a případně mimounijní altexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a financování terorismu.
(70) Tato směrnice by neměla ovlivnit stávající situaci, kdy profesionální investor usazený v Unii může z vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxáty by měly mít možnost povolit nabízení všech nebo některých typů alternativních investičních fondů spravovaných správci neprofesionálním investxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxní alternativní investiční fond mohl být považován za typ alternativního investičního fondu, který je možné nabízet neprofesionálním investorům na xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alternativních investičních fondů neprofesionálním investorům, stanovit pro alternativní investiční fondy a správce přísnější požadavky, než je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xnvestiční fondy nabízeny v daném členském státě nebo přeshraničně. Pokud členský stát povolí nabízení alternativních investičních fondů neprofesixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxční fondy usazen, a členský stát by neměl stanovit přísnější nebo dodatečné požadavky pro unijní alternativní investiční fondy usazené v jiném členskxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí podniky povolené podle směrnice 2004/39/ES a úvěrové instituce povolené podle směrnice 2006/48/ES, které poskytují investiční služby neprofesixxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxná o komplexní či nekomplexní finanční nástroje, zohlednit veškeré další požadavky.
(72) Je nutné vyjasnit pravomoci a povinnosti příslušných orgxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh států správce umožněno, aby bezprostředně vykonávaly dohled nad dodržováním ustanovení spadajících do jejich působnosti. V případě ostatních ustxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxů domovského členského státu a zasáhnout v případě, že tato opatření nejsou prováděna.
(73) Tato směrnice dále stanoví obecnou koordinační roli orgxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.
(74) Orgán pro cenné papíry a trhy by měl vypracovat návrhy regulačních technických norem týkajících se obsahu dohod o spolupráci, které musí být uzxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xři výměně informací. Návrhy regulačních technických norem by měly zajistit, aby v souladu s těmito dohodami o spolupráci byly příslušným orgánům domoxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi podle této směrnice. Orgán pro cenné papíry a trhy by měl také plnit usnadňující roli při vyjednání a uzavírání dohod o spolupráci. Orgán pro cenné papíxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxovit sankce za porušení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(76) Tato směrnice dodrxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx především právo na ochranu osobních údajů podle článku 16 Smlouvy o fungování EU a článku 8 Listiny základních práv. Jakákoliv výměna nebo přenos inforxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxe 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [18]. Veškerá výměna nebo přenos infxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxdnotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, jež by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropskéhx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxi výkonu prováděcích pravomocí [20].
(78) Komise by měla být tam, kde je to v této směrnici výslovně stanoveno, zmocněna k přijímání aktů v přenesené pxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxody využití pákového efektu stanovené v této směrnici, včetně jakýchkoli finančních nebo právních struktur zahrnujících třetí osoby, jež jsou kontrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu. V případě fondů soukromého kapitálu a fondů rizikového kapitálu by pákový efekt existující na úrovni společnosti v jejich portfoliu neměl být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxo, jakým způsobem se vypočítají mezní hodnoty pro mírnější režim a jak se nakládá se správci, u nichž aktiva, která spravují, včetně aktiv získaných s vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxzení povinnosti registrace pro správce, u nichž aktiva nedosahují těchto mezních hodnot, povinnosti poskytovat informace za účelem účinného sledovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(80) Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty za účelem: vymezení metody pákového efektu, včetně jakýchkoliv finančních nebo právních stxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo vymezení rizik, která musí být kryta dodatečným kapitálem nebo pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, podmínek, na jejicxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xrobíhající úpravy dodatečného kapitálu nebo krytí z pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx obchodní činnosti a také jejich povinnost jednat v nejlepším zájmu alternativních investičních fondů nebo investorů alternativních investičních fxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; přijetí veškerých vhodných opatření k předcházení střetu zájmů a, není-li možné střetu zájmů předejít, k rozpoznání, řešení a sledování a případně oxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxy se zajistilo, že s alternativními investičními fondy, které spravují, je nakládáno spravedlivě; dodržování všech regulačních požadavků na výkon jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxty trhu; spravedlivého zacházení se všemi investory alternativního investičního fondu.
(81) Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxtřních a organizačních postupů, aby bylo možné rozpoznat, předcházet, řešit, sledovat a oznámit střety zájmů. Akty v přenesené pravomoci by měly být rxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xunkčně a hierarchicky oddělit činnost řízení rizik od provozních jednotek, včetně činnosti správy portfolií; konkrétních ochranných opatření protx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmů řízení likvidity a postupů, které má správce používat, a k vymezení vzájemného souladu investiční strategie, likviditního profilu a pravidel pro zxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xxxx x xřenesené pravomoci měly být přijaty za účelem stanovení: požadavků, které musí správci splňovat, když investují do těchto sekuritizačních nástrojůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhanismů vnitřní kontroly; stanovení postupů pro řádné ocenění aktiv alternativního investičního fondu a výpočet hodnoty jejich podílových jednotex x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvních investičních fondů.
(83) Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty za účelem: stanovení podmínek, za nichž by mělo být schváleno poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxránka", a tedy znemožňuje, aby mohl být dále považován za správce; pokud jde o depozitáře, stanovení kritérií pro posouzení toho, zda obezřetnostní prxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, které je nutné zahrnout do standardní smlouvy, stanovení podmínek pro výkon činnosti depozitáře, včetně typu finančních nástrojů, které by měly bxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxvě finančních nástrojů, jež jsou registrovány u hlavního depozitáře, a podmínky, za nichž depozitář uchovává finanční nástroje, které jsou emitovánx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxní, stanovení podmínek a okolností, za nichž by finanční nástroje svěřené do úschovy měly být považovány za ztracené, stanovení vnějších okolností, kxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí, za nichž existuje objektivní důvod pro zproštění odpovědnosti. Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty za účelem stanovení obsahu a foxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxormovat investory a požadavků na podávání zpráv příslušným orgánům a jejich četnost.
(84) Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty ke stxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxjí zavést limity na sílu pákového efektu, který může správce využívat. Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty ke stanovení obsahu dohod o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxavírání těchto dohod o spolupráci se třetími zeměmi. Akty v přenesené pravomoci by měly být rovněž přijaty ke stanovení toho, jaké informace týkající sx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx orgánem pro cenné papíry a trhy a podle kritérií stanovených v této směrnici by akt v přenesené pravomoci měl být přijat rovněž za účelem rozšíření působxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxivní investiční fondy v Unii, a další akt v přenesené pravomoci by měl být přijat za účelem ukončení platnosti vnitrostátního režimu soukromého umísťoxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xato lhůta prodloužena o tři měsíce v případě, že se jedná o oblasti důležitého zájmu. Evropský parlament a Rada by mohly informovat ostatní orgány o svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx členským státům případně umožnilo provést akty v přenesené pravomoci ve lhůtě pro provedení stanovené touto směrnicí.
(87) Prohlášením k článku 29x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxomí záměr Komise konzultovat při vypracování návrhů aktů v přenesené pravomoci v oblasti finančních služeb odborníky jmenované členskými státy v souxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxngování pasu, který v té době již bude platit, a k fungování vnitrostátních režimů neveřejného nabízení. Měl by také poskytnout radu týkající se rozšířxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alternativní investiční fondy v Unii. Komise by měla přijmout akt v přenesené pravomoci do tří měsíců od obdržení stanoviska a rady orgánu pro cenné papxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxového rizika, který stanoví datum, od kterého by měla ustanovení této směrnice týkající se rozšíření působnosti pasu vstoupit v platnost pro všechny čxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxováni a měli by mít povinnost průběžně poskytovat příslušné informace orgánům dohledu a regulačním orgánům. Měli by podléhat dohledu, aby bylo zajištxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxlit provádění přísných opatření na zlepšení transparentnosti a regulačního dohledu ve vztahu k hedgeovým fondům, která budou jednotná na mezinárodnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro dohled nad hedgeovými fondy s cílem poskytnout vodítka pro rozvoj mezinárodně konzistentní úpravy v této oblasti. Dne 16. září 2010 se Evropská radx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxchu a proto musí podniknout kroky s cílem, mimo jiné, zlepšit přístup na trh pro evropské podniky a prohloubit spolupráci v oblasti regulace s významnýmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxx xx xxxxxu aktu v přenesené pravomoci, na jehož základě se bude používat pas pro správce, v platnost, by měl orgán pro cenné papíry a trhy vydat stanovisko k fungovxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto vnitrostátních režimů. Komise by měla přijmout akt v přenesené pravomoci do tří měsíců od obdržení stanoviska a rady orgánu pro cenné papíry a trxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xizika, který stanoví datum, ke kterému skončí platnost vnitrostátních režimů uvedených v této směrnici ve všech členských státech.
(91) Čtyři roky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xměrnice, jakož i oblasti její působnosti. Tento přezkum by měl analyzovat zkušenosti získané při uplatňování této směrnice, její dopad na investory, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxt návrhy vhodných změn. Tento přezkum by měl zahrnovat obecné hodnocení fungování pravidel stanovených touto směrnicí a zkušeností získaných při jejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xad všemi správci, kteří provozují správu na trzích Unie v kontextu této směrnice, a zároveň, mimo jiné, podle nařízení (EU) č. 1095/2010, které svěřuje xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xomise posoudit náklady a výhody spojené s pověřením orgánu pro cenné papíry a trhy těmito úkoly.
(92) Cílem této směrnice je vytvořit rámec, který budx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh orgánů v Unii. Je nezbytné vytvořit přísný regulační rámec a rámec dohledu, který nedovolí právní mezery v regulaci finančních trhů. V tomto ohledu se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na tyto investory. Komise se vyzývá, aby provedla přezkum příslušných právních předpisů týkajících se profesionálních investorů s cílem posoudit, zxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí do mimounijních finančních produktů, jako jsou mimo jiné mimounijní alternativní investiční fondy.
(93) Po skončení přezkumu by Komise měla předxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxativní investiční fondy nebo správce v Unii i ve třetích zemích.
(94) Jelikož cílů této směrnice, totiž zajistit vysokou úroveň ochrany investorů stxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nedostatky ve stávajících vnitrostátních právních předpisech a v dohledu nad těmito subjekty, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(95) Směrnice 2003/41/ES a 2009/65/ES, nařízexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxovídajícím způsobem změněny,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, kteří spravují nebo nabízejí alternativní investiční fondy v Unii.
Článek 2
Oblast působnosti
1. S výhradou odstavce 3 tohoto článku a xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx tyto alternativní investiční fondy unijní nebo mimounijní alternativní investiční fondy;
b) mimounijní správce, kteří spravují jeden nebo více uxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx ohledu na to, zda jsou tyto alternativní investiční fondy unijní nebo mimounijní alternativní investiční fondy.
2. Pro účely odstavce 1 je bezpxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáva, podle trustového práva či podle jiných právních předpisů nebo zda má alternativní investiční fond jinou právní formu;
c) jaká je právní struktuxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, na něž se vztahuje směrnice 2003/41/ES včetně případných povolených subjektů odpovědných za správu těchto institucí a jednajících jejixx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxavují alternativní investiční fondy;
c) nadnárodní instituce, jako jsou Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský investičxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xodobné mezinárodní organizace, jestliže tyto instituce nebo organizace spravují alternativní investiční fondy, pokud tyto alternativní investičxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx spravují fondy podporující systémy sociálního zabezpečení a důchodové systémy;
f) programy účasti zaměstnanců nebo programy spoření zaměstnancxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxvali tuto směrnici.
Článek 3
Výjimky
1. Tato směrnice se nevztahuje na správce, pokud spravují jeden nebo více alternativních investičníxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xondem.
2. Aniž je dotčen článek 46, použijí se na následující správce pouze odstavce 3 a 4 tohoto článku:
a) správce, který buď přímo, nebo nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia alternativních investičních fondů, jejichž spravovaná aktiva, včetně aktiv nabytých s využitím pákového efektu, v souhrnu nepřevyšují hodnotu 1xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxu, či podstatnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí, spravuje portfolia alternativních investičních fondů, jejichž spravovaná aktiva v souhrnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvyužívají pákový efekt, a neumožňují odkup v prvních pěti letech od počáteční investice do každého alternativního investičního fondu.
3. Členxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xobě registrace poskytli příslušným orgánům svého domovského členského státu své identifikační údaje i údaje o alternativních investičních fondechx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtivních investičních fondech, které spravují;
d) pravidelně poskytovali příslušným orgánům svého domovského členského státu informace o hlavníxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxjí, aby příslušným orgánům umožnili účinným způsobem sledovat systémové riziko, a
e) oznámili příslušným orgánům svého domovského členského státx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnských států s ohledem na správce uvedené v odstavci 2.
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v případě, že podmínky stanovenx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
4. Správci uvedení v odstavci 2 nemohou požívat práv podle této směrnice, ledaže se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat tato směrnice (opt-in). V takxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxou, že se na ně bude vztahovat tato směrnice podle odstavce 4. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 59 odst. 2.
6. Komise přxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x) způsob výpočtu mezní hodnoty uvedené v odstavci 2 a zacházení se správci, kteří spravují alternativní investiční fondy, jejichž aktiva včetně aktiv xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo sledování systémového rizika, jak je stanoveno v odstavci 3, a
c) oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům podle odstavce 3.
Článek 4
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxndů, který:
i) získává kapitál od většího počtu investorů s cílem investovat jej v souladu s určitou investiční politikou ve prospěch těchto investoxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxosti je správa jednoho nebo více alternativních investičních fondů;
c) "pobočkou" ve vztahu ke správci provozovna, která je součástí správce, nemá xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe sídlem v jiném členském státě nebo v třetí zemi se považují za jedinou pobočku;
d) "odměnou za zhodnocení kapitálu" podíl na zisku alternativního inxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestičního fondu připsaného správci jako výnos z jakýchkoli investic správce do alternativního investičního fondu;
e) "úzkými vazbami" stav, kdy xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxovacích práv nebo základního kapitálu některého podniku,
ii) kontrolou, zejména vztahem mezi mateřským a dceřiným podnikem ve smyslu článku 1 sedmx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu a podnikem; pro účely tohoto bodu se dceřiný podnik jiného dceřiného podniku považuje rovněž za dceřiný podnik mateřského podniku.
Stav, kdy jsou xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
f) "příslušnými orgány" vnitrostátní orgány členských států, které jsou podle právních předpisů orgány dohledu nad správci;
g) "příslušnými orxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxx x uvedené směrnice,
ii) pokud je depozitářem investiční podnik povolený podle směrnice 2004/39/ES, příslušné orgány ve smyslu v čl. 4 odst. 1 bodě 22 uxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlenského státu depozitáře, které jsou podle právních předpisů orgány dohledu nad touto kategorií institucí,
iv) pokud je depozitářem subjekt uvedxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpisů orgány dohledu nad tímto subjektem, nebo úřední orgán, který je příslušný k registraci tohoto subjektu nebo nad ním vykonávat dohled podle pravidxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 odst. 5 písm. b) této směrnice a nespadá do působnosti bodů i) až iv) tohoto písmene, příslušné vnitrostátní orgány třetí země, v níž má tento depozxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxvních předpisů orgány dohledu nad alternativními investičními fondy;
i) "kontrolou" kontrola ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS;
j) "usazxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxní investiční fond povolený nebo registrovaný v dané zemi "se sídlem v",
iii) v případě depozitáře "se sídlem nebo pobočkou v",
iv) v případě právníxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
k) "unijním alternativním investičním fondem"
i) alternativní investiční fond, který je povolen nebo registrován v členském státě podle přísluxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx nebo správní ústředí v členském státě;
l) "unijním správcem" správce, který má sídlo v členském státě;
m) "podřízeným alternativním investixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvestičního fondu (dále jen "řídící alternativní investiční fond"), nebo
ii) investuje nejméně 85 % svých aktiv do více řídících alternativních invxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxch aktiv vůči jednomu řídícímu alternativnímu investičnímu fondu;
n) "finančním nástrojem" nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice 2004/xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xbchodní strategii nebo strategie prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xlastní účet a její akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v Unii, nebo
ii) není zřízena především za účelem tvorby zisku pro investory prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxkým členským státem alternativního investičního fondu"
i) členský stát, v němž je alternativní investiční fond povolen nebo registrován podle příxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond povolen nebo registrován poprvé, nebo
ii) není-li alternativní investiční fond povolen ani registrován v členském státě, členský stát, ve ktexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxdlo; v případě mimounijních správců se každým odkazem na "domovský členský stát správce" rozumí "referenční členský stát", jak je stanoveno v kapitolx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxjní alternativní investiční fondy,
ii) členský stát, který není jeho domovským členským státem, v němž unijní správce nabízí podílové jednotky nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu,
iv) členský stát, který není jeho referenčním členským státem, v němž mxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxijní správce nabízí podílové jednotky nebo akcie unijního alternativního investičního fondu, nebo
vi) členský stát, který není jeho referenčním čxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxm kapitálem" finanční prostředky uvedené v čl. 57 prvním pododstavci písm. a) a b) směrnice 2006/48/ES;
t) "emitentem" emitent ve smyslu čl. 2 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xodu 14 směrnice 2004/39/ES;
u) "právním zástupcem" fyzická osoba, která má bydliště v Unii nebo právnická osoba, která má sídlo v Unii a která na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxvinnosti mimounijního správce vyplývající z této směrnice;
v) "pákovým efektem" jakákoli metoda, kterou správce zvyšuje expozici vůči riziku jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxvních investičních fondů" vykonávání alespoň činností spojených se správou investic, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. a) nebo b) přílohy I, pro jeden nxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xlternativního investičního fondu, které správce spravuje, investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce nebo jeho jménem;
y) "řídíxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxici podle písmene m).
z) "referenčním členským státem" členský stát určený v souladu s čl. 37 odst. 4;
aa) "mimounijním alternativním investičním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxním správcem;
ac) "nekótovanou společností" společnost, která má sídlo v Unii a jejíž akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve smysxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxský podnik ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS;
af) "hlavním makléřem" úvěrová instituce, regulovaný investiční podnik nebo jiný subjekt, jexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xransakcí s finančními nástroji jako protistrana a která také může poskytovat další služby, jako jsou clearingové služby a vypořádání obchodů, služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx profesionálního klienta nebo s nímž může být na požádání jako s profesionálním klientem zacházeno ve smyslu přílohy II směrnice 2004/39/ES;
ah) "kvxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxnky 9 a 10 směrnice 2004/109/ES při zohlednění podmínek týkajících se sčítání účastí stanovených v čl. 12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice, nebo umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxnice 2002/14/ES;
aj) "neprofesionálním investorem" investor, který není profesionálním investorem;
ak) "dceřiným podnikem" dceřiný podnik vx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx země, které jsou podle právních předpisů orgány dohledu nad alternativními investičními fondy;
am) "orgány dohledu" ve vztahu k mimounijním správxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxitisation special xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí [23] a daxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxný podle článku 5 směrnice 2009/65/ES.
2. Pro účely odst. 1 písm. ad) tohoto článku se obdobně použijí články 13 až 16 směrnice Evropského parlamentx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se blíže stanoví:
a) metody pákovéxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxím investičním fondem a
b) jak má být pákový efekt vypočítán.
4. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem za úxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxce.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 10xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jednoho správce, který bude odpovědný za zajištění dodržování této směrnice. Správcem musí být buď:
a) správce nesamosprávného alternativního inxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa správu alternativního investičního fondu (dále jen "správce nesamosprávného alternativního investičního fondu"), nebo
b) samosprávný alternxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxternativního investičního fondu nejmenovat správce nesamosprávného alternativního investičního fondu.
2. V případě, že není správce nesamosxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxý subjekt jeho jménem odpovědný, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu a případně příslušným orgánxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxná opatření k nápravě situace.
3. Není-li navzdory přijatým opatřením uvedeným v odstavci 2 dosaženo souladu s touto směrnicí a jedná-li se o unijníhx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxbízen v Unii. Jedná-li se o mimounijního správce spravujícího mimounijní alternativní investiční fond, nesmí být tento alternativní investiční fonx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu správce.
KAPITOLA II
UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ SPRÁVCŮM
Článek 6
Podmínky pro zahájení činnosti správce
1. Členské státy zajistí, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxlo uděleno povolení v souladu s touto směrnicí, musí v každém okamžiku splňovat podmínky pro udělení povolení stanovené touto směrnicí.
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxo směrnice a dodatečnou správu SKIPCP na základě povolení podle směrnice 2009/65/ES.
3. Členské státy vyžadují, aby žádný samosprávný alternativnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xd odstavce 2 mohou členské státy povolit, aby správce nesamosprávného alternativního investičního fondu poskytoval tyto služby:
a) správu jednotxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxce 2003/41/ES s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů;
b) vedlejší služby zahrnující:
i) investiční poradenství,
ii) úxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxosti s finančními nástroji.
5. Správci nesmí být podle této směrnice povoleno poskytovat:
a) pouze služby uvedené v odstavci 4;
b) vedlexxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxhy I nebo
d) služby uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy I, aniž by rovněž poskytoval služby podle bodu 1 písm. b) přílohy I, a naopak.
6. Na poskytování sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxávci poskytovali příslušným orgánům svého domovského členského státu informace, jež vyžadují k průběžné kontrole dodržování podmínek uvedených v txxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxstičních služeb, jako je například individuální správa portfolií alternativních investičních fondů, povolení podle této směrnice. Investiční podxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondů investorům v Unii nebo je u takových investorů umísťovat, pouze pokud tyto podílové jednotky nebo akcie mohou být nabízeny v souladu s touto směrnixxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu.
2. Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, předložil příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto inforxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxifikovanou účastí, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, a výši jednotlivých účastí;
c) plán činnosti, který obsahuje organizačxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx VII a VIII;
d) informace o zásadách a postupech odměňování podle článku 13;
e) informace o opatřeních přijatých pro účely pověření a dalšího pověřexx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvého domovského členského státu tyto informace o alternativních investičních fondech, které hodlá spravovat:
a) informace o investičních stratexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtu, a o rizikových profilech a jiných charakteristikách alternativního investičního fondu, které spravuje nebo hodlá spravovat, včetně uvedení člexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho investičního fondu, pokud je daný alternativní investiční fond podřízeným alternativním investičním fondem;
c) statut fondu nebo zakládací doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxitáře v souladu s článkem 21, a to za každý alternativní investiční fond, který hodlá správce spravovat;
e) veškeré další informace uvedené v čl. 23 odxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí podle směrnice 2009/65/ES (dále jen "správcovská společnost SKIPCP") a žádá o povolení pro správce podle této směrnice, příslušné orgány nepožaduxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxoleních vydaných či odejmutých podle této kapitoly informují příslušné orgány čtvrtletně orgán pro cenné papíry a trhy.
Orgán pro cenné papíry a trhy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xprávci spravují nebo nabízejí v Unii, přičemž u každého správce je uveden příslušný orgán. Tento rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické poxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem k upřesnění informací, které mají být příslušným orgánům poskytnuty spolu s žádostí o udělení povolení pro správce, včetně plánu jeho činnosti.
Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx0.
7. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technickxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xřijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 8
Podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxpen plnit podmínky této směrnice;
b) správce nemá dostatečný počáteční kapitál a kapitál v souladu s článkem 9;
c) osoby, které skutečně řídí činnoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičních fondů, přičemž jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena příslušným orgánům domovského člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí nejsou vhodní s ohledem na nutnost zajistit řádné a obezřetné řízení správce a
e) správní ústředí i sídlo správce se nacházejí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány jiného dotčeného členského státu, pokud je tento správce:
a) dceřiným podnikem jiného správce, správcovské společnosti SKIPCP, investičního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xprávce, správcovské společnosti SKIPCP, investičního podniku, úvěrové instituce nebo pojišťovny, kterým bylo uděleno povolení v jiném členském stxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxleno povolení v jiném členském státě.
3. Příslušné orgány domovského členského státu správce odmítnou udělit povolení, pokud jim v účinném výkxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xa fyzické či právnické osoby, s nimiž má správce úzké vazby, nebo
c) překážky spojené s prosazováním těchto právních a správních předpisů.
4. Příxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxních fondů, které správce může spravovat.
5. Příslušné orgány domovského členského státu správce písemně informují žadatele do tří měsíců od podánx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xzhledem ke zvláštním okolnostem případu, přičemž správce o tomto rozhodnutí předem informují.
Pro účely tohoto odstavce se žádost považuje za úplnoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo investičního fondu s investičními strategiemi uvedenými v žádosti v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) ve svém domovském členské státě, jakmile získá povxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
x. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku, může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy regulačních technických norem, v nichž xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxážky, jež mohou bránit příslušným orgánům v účinném výkonu dohledu.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjí, aby správce, který je samosprávným alternativním investičním fondem, měl počáteční kapitál alespoň ve výši 300000 EUR.
2. Pokud je správce jmenxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xodnota portfolií alternativních investičních fondů spravovaných správcem přesáhne 250 milionů EUR, zajistí správce dodatečný kapitál. Výše tohotx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xapitálu a dodatečného kapitálu nesmějí přesáhnout 10 milionů EUR.
4. Pro účely odstavce 3 se za portfolia správce považují alternativní investiční xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xpravuje na základě pověření.
5. Bez ohledu na odstavec 3 nesmí kapitál správce nikdy klesnout pod částku stanovenou v článku 21 směrnice 2006/49/ES.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxi poskytnutou úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, v níž podléhá obezřetnostním pravidlům, jež příslušnx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxjící z činnosti, kterou může správce provozovat v souladu s touto směrnicí, jsou samosprávné alternativní investiční fondy i správci nesamosprávnýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxovědností, nebo
b) mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, které je úměrné rizikům, jež má krýt.
8. Kapitáxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxrnovat spekulativní pozice.
9. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcíxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;
b) podmínky, na jejichž základě se stanoví přiměřenost dodatečného kapitálu či krytí pojištěnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
10. S výjimkou odstavců 7 a 8 a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle odstavce 9, se tento článxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby správci sdělili příslušným orgánům svých domovských členských států veškeré podstatné změny podmínek pro udělení původního povolení, zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu rozhodnou tyto změny omezit nebo zamítnout, oznámí to správci do jednoho měsíce od obdržení tohoto sdělení. Příslušné orgány mohou uvedenou lhůtu xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxovedou, pokud dotčené příslušné orgány během uvedené lhůty pro posouzení tyto změny nenapadnou.
Článek 11
Odnětí povolení
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx výslovně se povolení vzdá nebo v předchozích šesti měsících nevykonává činnost, na niž se vztahuje tato směrnice, ledaže dotyčný členský stát stanovíx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxích prostředků;
c) správce již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení uděleno;
d) správce již nedodržuje směrnici 2006/49/ES, jestliže se jexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmaticky poruší ustanovení přijatá podle této směrnice nebo
f) u správce nastane situace, pro kterou vnitrostátní právní předpisy stanoví odnětí poxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxÍL 1
Obecné požadavky
Článek 12
Obecné zásady
1. Členské státy zajistí, aby správci vždy:
a) jednali při výkonu svých činností spravedxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičních fondů, které spravují, a v zájmu integrity trhu;
c) měli k dispozici a skutečně využívali prostředky a postupy, které jsou nezbytné pro řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxznání, řešení a sledování a případně oznámení těchto střetů zájmů s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy alternativních invexxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisy vztahující se na provozování jejich obchodních činností v nejlepším zájmu alternativních investičních fondů nebo investorů alternativních invxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxý investor alternativního investičního fondu nepožívá zvláštních výhod, ledaže jsou tyto výhody uvedeny ve statutu nebo zakládacích dokumentech přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxní podle čl. 6 odst. 4 písm. a):
a) nesmí investovat celé portfolio klienta nebo jeho část do podílových jednotek nebo akcií jím spravovaných alternatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrů [25].
3. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jixxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
Odměňování
1. Členské státy vyžadují, aby měli správci pro ty kategorie pracovníků, včetně členů vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako vrcholné vedení a zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil spraxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rizik podporují a nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým profilem, statutem nebo zakládacími dokumenty alternativxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxstí vydání obecných pokynů pro zásady řádného odměňování, které jsou v souladu s přílohou II. Tyto obecné pokyny rovněž zohlední zásady řádného odměňoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xteré spravují, jejich vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost jejich činnosti. Orgán pro cenné papíry a trhy úzce spolupracuje s Evropským orgxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjí, aby správci přijali veškerá přiměřená opatření k rozpoznávání střetů zájmů, které vznikají při správě alternativních investičních fondů mezi:
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxernativním investičním fondem nebo investory tohoto alternativního investičního fondu;
b) jedním alternativním investičním fondem či investorx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xlternativním investičním fondem či investory tohoto alternativního investičního fondu a jiným klientem správce;
d) alternativním investičním fxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxe.
Správci musí používat účinné organizační a administrativní postupy, aby mohli přijmout veškerá nezbytná opatření k rozpoznání, předcházení, řxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Správci musí v rámci vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjmů. Správci posoudí, zda podmínky provozování jejich činnosti mohou vyvolat jiné podstatné střety zájmů, a sdělí je investorům alternativních invexxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena, správce jasně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu služeb hlavního makléře, musí být podmínky této činnosti stanoveny v písemné smlouvě. V této smlouvě musí být zejména upravena možnost přxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičního fondu. Ve smlouvě se rovněž stanoví, že o ní musí být informován depozitář.
Správce jedná při výběru a jmenování hlavního makléře, s nímž bude uxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se blíže stanoví:
a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1;
b) přiměřená opatření, která by xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí střetů zájmů.
Článek 15
Řízení rizik
1. Správce musí funkčně a hierarchicky oddělit činnosti řízení rizik od provozních jednotek, včexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmovského členského státu správce v souladu se zásadou proporcionality, přičemž správce musí být za všech okolností schopen prokázat, že přijatá zvláxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxto článku a je účinný.
2. Správce zavede přiměřené systémy řízení rizik, aby mohl zjišťovat, měřit, řídit a sledovat veškerá rizika související s inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxe přezkoumá systémy řízení rizik v přiměřených intervalech, avšak nejméně jedenkrát ročně, a upravuje je v případě potřeby.
3. Správce musí alesxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé opatrnosti podle investiční strategie, cílů a rizikového profilu alternativního investičního fondu;
b) zajistit, aby rizika spojená s každou inxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xozpoznávány, měřeny, řešeny a sledovány, mimo jiné i pomocí vhodných zátěžových testů;
c) zajistit, aby rizikový profil alternativního investičnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxládacích dokumentech, v prospektu a v dokumentech souvisejících s nabízením alternativního investičního fondu.
4. Správce stanoví maximálnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo záruky, jež mohou být poskytnuty v rámci využití pákového efektu, přičemž zohlední mimo jiné:
a) typ alternativního investičního fondu;
b) invexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxší provázání či relevantní vztah s jinými institucemi poskytujícími finanční služby, jež by mohly představovat systémové riziko;
e) nutnost omezix xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti správce na daných trzích.
5. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxravovaného alternativního investičního fondu;
b) přiměřené intervaly přezkumu systému řízení rizik;
c) způsob, jak se má funkčně a hierarchickx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xředcházení střetu zájmů;
e) požadavky uvedené v odstavci 3.
Článek 16
Řízení likvidity
1. Správci musí používat pro každý jimi spravoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkvidity a přijmout postupy, které jim umožní sledovat riziko likvidity alternativního investičního fondu a zajistit, aby charakteristika investic xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa podmínek běžných i mimořádných potřeb likvidity, které jim umožní posoudit riziko likvidity alternativního investičního fondu a na jejich základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondu byly ve vzájemném souladu investiční strategie, povaha investic alternativního investičního fondu z hlediska likvidity a pravidla pro zpětný oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se blíže stanoví:
a) systémy a postupy řízení likvidity a
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdly pro zpětný odkup podle odstavce 2.
Článek 17
Investování do sekuritizovaných pozic
Za účelem zajištění souladu v celém odvětví a oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxS a zájmy správců, kteří jménem alternativních investičních fondů do těchto cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů investují, přijme Komisx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxchto oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, sponzor nebo původní věřitel, aby směl správce jménem alternativních investičních fondů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxonzor nebo původní věřitel ponechá čistý ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí splnit správce, který jménem jexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxční požadavky
Článek 18
Obecné zásady
1. Členské státy vyžadují, aby správce vždy využíval vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, ktexx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxrakter jím spravovaných alternativních investičních fondů, zejména vyžadují, aby tento správce uplatňoval řádné administrativní a účetní postupy x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xro osobní transakce prováděné jeho zaměstnanci a pro držení nebo správu investic s cílem investovat na vlastní účet, a jež přinejmenším zajišťují, aby xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, doby, kdy byla uskutečněna, a místa, kde byla uskutečněna, a aby aktiva alternativních investičních fondů spravovaných tímto správcem byla investoxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xrostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se blíže stanoví postupy a oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxdeny vhodné a konzistentní postupy řádného a nezávislého ocenění aktiv alternativního investičního fondu v souladu s tímto článkem, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxní aktiv a výpočet čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii alternativního investičního fondu stanoví právo země, v níž je alternativní inxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxtiv na podílovou jednotku nebo akcii alternativního investičního fondu a zpřístupnění této hodnoty investorům v souladu s tímto článkem, příslušnýmx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxňování aktiv a výpočet čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo akcii alespoň jednou ročně.
V případě otevřeného alternativního investičníhx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxti jeho emisí a odkupu podílových jednotek nebo akcií.
V případě uzavřeného alternativního investičního fondu se tato ocenění a tyto výpočty provádxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxformováni způsobem uvedeným ve statutu nebo zakládacích dokumentech příslušného alternativního investičního fondu.
4. Správce zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xa jiné osobě s úzkou vazbou na alternativní investiční fond nebo správce, nebo
b) správce, pokud je oceňování funkčně odděleno od správy portfolia a pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxivního investičního fondu nelze jmenovat depozitáře tohoto fondu, pokud není činnost depozitáře funkčně a hierarchicky oddělena od činnosti externxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho fondu.
5. Provádí-li oceňování externí znalec, musí správce prokázat, že:
a) tento externí znalec podléhá ze zákona povinné profesní regixxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx to, aby byl schopen efektivně provádět příslušné oceňování v souladu s odstavci 1, 2 a 3, a
c) jmenování tohoto externího znalce splňuje požadavky čl. xx xxxxx x x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu.
7. Správce oznámí jmenování externího znalce příslušným orgánům svého domovského členského státu, které mohou požadovat, aby byl na jeho místo jxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, péčí a opatrností.
9. V případě, že oceňování neprovádí nezávislý externí znalec, mohou příslušné orgány domovského členského státu správce vyžaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestičního fondu a za její zveřejnění odpovídá správce. Odpovědnost správce vůči alternativnímu investičnímu fondu a jeho investorům proto není dotčxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xjednání, je externí znalec odpovědný správci za veškeré škody, které správci vzniknou v důsledku toho, že externí znalec z nedbalosti nebo úmyslně nesxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x 58 opatření, jimiž se blíže stanoví:
a) kritéria týkající se postupů řádného oceňování aktiv a výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí investiční fondy provádějí oceňování, které odpovídá povaze aktiv držených alternativním investičním fondem a jeho politice emisí a pravidlům pro xxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxobu, aby jeho jménem vykonávala jeho úkoly, tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu, a to dříve, než toto pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxa musí disponovat dostatečnými zdroji k plnění příslušných úkolů a osoby, které fakticky vykonávají činnost pověřené osoby, musí mít dostatečně dobrxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxí v povolení nebo registraci povolenu správu majetku a které podléhají dohledu, nebo pokud tato podmínka nemůže být splněna, pokud tento podnik získal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxmito úkoly pověřen podnik se sídlem ve třetí zemi, musí být kromě požadavků uvedených v písmenu c) zajištěna spolupráce mezi příslušnými orgány domovsxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xejména nesmí bránit správci v jednání a spravování alternativního investičního fondu v nejlepším zájmu jeho investorů;
f) správce musí být schopen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxhopen kdykoli účinně zkontrolovat výkon svěřené činnosti, vydávat pověřené osobě další pokyny a že je schopen pověření s okamžitou účinností zrušit, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxž zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt funkčně a hierarchicky oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxety zájmů řádně rozpoznávány, řešeny a sledovány a oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.
3. Odpovědnost správce vůčx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxila těmito úkoly jinou osobu, ani nesmí pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém rozsahu, že ho nelze nadále považovat za správce, ale za subjekt typu "pxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxší pověření předem odsouhlasil;
b) správce toto další pověření oznámil příslušným orgánům svého domovského členského státu před tím, než nabylo účxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx Správou portfolia nebo řízením rizik nelze dále pověřit:
a) depozitáře nebo osobu pověřenou plněním úkolů depozitáře nebo
b) jiný subjekt, jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdělen výkon činnost správy portfolia či řízení rizik od svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud nejsou tyto potenciální sxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxroluje služby, které jednotlivé dále pověřené osoby poskytují.
6. Pokud dále pověřená jiná osoba pověří plněním svých úkolů další osobu, platí obxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se blíže stanoví:
a) podmínky pro splnění požadavků uvedených v odstavcích 1, 2, 4 a 5;
b) situace, z nichž vyplýváx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xprávce, jak je uvedeno v odstavci 3.
ODDÍL 4
Depozitář
Článek 21
Depozitář
1. Správce zajistí, aby byl pro každý alternativní invxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxých alternativním investičním fondem depozitáři, v souladu s touto směrnicí a s dalšími příslušnými právními a správními předpisy.
3. Depozitář xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xodléhá požadavkům na kapitálovou přiměřenost podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2006/49/ES, včetně kapitálových požadavků k operačnímu riziku, povolenýx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxu I oddílem B bodem 1 uvedené směrnice; kapitál takového investičního podniku nesmí být v žádném případě nižší než počáteční kapitál podle článku 9 směrxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxá do kategorie institucí, jež mohou v souladu s rozhodnutím členských států vykonávat funkci depozitáře podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2009/65/ES.
Poxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtituce nebo jiný subjekt stejné povahy jako subjekty uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) tohoto odstavce za předpokladu, že jsou splněny podmínkx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo podílových jednotek uplatnitelná v prvních pěti letech od počáteční investice a které v souladu se svou hlavní investiční politikou obecně neinvxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxciálně získat kontrolu nad těmito společnostmi v souladu s článkem 26, může činnost depozitáře vykonávat subjekt, který vykonává činnosti depozitářx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxi předpisy či profesními pravidly, a který může poskytnout dostatečné finanční a profesní záruky, jež mu umožní účinně vykonávat příslušné úkoly depoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxčním fondem a jeho investory:
a) nesmí činnost depozitáře vykonávat správce;
b) nesmí činnost depozitáře vykonávat pro alternativní investiční xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdělen od činnosti hlavního makléře a pokud nejsou potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny, sledovány a oznamovány investorům daného alterxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Depozitář musí být usazen:
a) v případě unijního alternativního investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxž je alternativní investiční fond usazen, nebo v domovském členském státě správce tohoto alternativního investičního fondu, nebo v referenčním členxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxazeného ve třetí zemi vždy podléhá těmto podmínkám:
a) příslušné orgány členských států, v nichž mají být nabízeny podílové jednotky nebo akcie mimoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdy o spolupráci a výměně informací;
b) depozitář podléhá účinným pravidlům obezřetnostního dohledu,včetně minimálních kapitálových požadavků, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu;
d) členské státy, v nichž mají býx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxy se třetí zemí, v níž je depozitář usazen, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majexxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestičnímu fondu nebo investorům alternativního investičního fondu v souladu s odstavci 12 a 13 tohoto článku a výslovně se zavazuje dodržovat odstavex xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdmínek uvedených v prvním pododstavci písm. a), c) nebo e), mohou věc předložit orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx pravidla obezřetnosti a dohled třetí země mají stejný účinek jako právo Unie a že jsou účinně vymáhány. Tyto akty se přijímají přezkumným postupem podlx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxy platby učiněné investory nebo jejich jménem při upisování podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu byly doručeny a aby vešxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xa jméno správce alternativního investičního fondu, který za alternativní investiční fond jedná, nebo na jméno depozitáře, který za alternativní invxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxém trhu, v jehož rámci jsou vyžadovány hotovostní účty, pokud tento subjekt podléhá účinným pravidlům obezřetnosti a účinnému dohledu, jež mají stejnx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xedeny na jméno depozitáře, který jedná jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxní peněžní prostředky depozitáře.
8. Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem alternativního investičního xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástroje, které lze zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, a veškeré finanční nástroje, které lze depozitáři fyzicky předaxx
xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyly v jeho evidenci zapsány na oddělených účtech v souladu článkem 16 směrnice 2006/73/ES, které jsou vedeny na jméno alternativního investičního fonxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xe patří danému alternativnímu investičnímu fondu;
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční foxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxativního investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivním investičním fondem nebo správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondux
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtními právními předpisy, se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu a s postupy stanovenými v článku 19;
c) plní pokxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu;
d) zajišťuje, aby u operací s aktivy alternativního investičního fondu byla protiplnění alternativnímu investičnímu fondu poskytoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi předpisy a se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu.
10. Správce a depozitář musí jednat ve své funkci čestně, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxím investičním fondem, investory alternativního investičního fondu, správcem a jím samotným, pokud není funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xznamovány investorům alternativního investičního fondu.
Depozitář nesmí použít aktiva podle odstavce 8 bez předchozího souhlasu alternativníhx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxozitář pověřit plněním svých úkolů uvedených v tomto článku třetí osoby.
Úkoly uvedenými v odstavci 8 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za těcxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důvod pro pověření těmito úkoly;
c) depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním některých svých úkolů, jedná s patřičxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxerou pověřil plněním některých svých úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena, a
d) depozitář zajistí, že přísxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx znalosti, jež jsou úměrné povaze a složitosti aktiv alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem alternativního investičníhx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně minimálních kapitálových požadavků, a účinnému dohledu ze strany příslušných orgánů a pravidelnému vnějšímu auditu, který ověřuje, že jsou pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx tak, aby bylo vždy zřejmé, že daná aktiva patří klientům příslušného depozitáře,
iv) třetí osoba nesmí tato aktiva využívat bez předchozího souhlasx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
v) třetí osoba splňuje obecné povinnosti a dodržuje zákazy stanovené v odstavcích 8 a 10.
Bez ohledu na druhý pododstavec písm. d) bod ii), pokux xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxé splňují požadavky týkající se pověření stanovené v v uvedeném bodě, může depozitář svými úkoly pověřit takový místní subjekt v rozsahu nezbytném podxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxedující požadavky:
a) investoři příslušného alternativního investičního fondu musí být před vložením svých investic řádně informováni o tomto poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxnančních nástrojů místní subjekt.
Třetí osoba může těmito úkoly dále pověřit jinou osobu, pokud jsou splněny stejné požadavky. V takovém případě se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrnice 98/26/ES v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry pro účely uvedené směrnice ani poskytování podobných služeb systémy vypořádání obchxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu za ztrátu finančních nástrojů, které byly dány do úschovy depozitáři nebo třetí osobě, která byla úschovou pověřena, v souladu s odst. 8 písm. a).
V přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu alternativnímu investičnímu fondu, či správci, který jménem alternativního investičního fondu jedná. Depozitář neodpovídá, prokáže-li, že ke ztxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxt, byly nevyhnutelné.
Depozitář odpovídá alternativnímu investičnímu fondu nebo investorům alternativního investičního fondu i za veškeré dalšx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx. Odpovědnost depozitáře není dotčena pověřením další osoby podle odstavce 11.
Bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce se však depozitář můxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxěny všechny požadavky týkající se pověření úschovou podle odst. 11 druhého pododstavce;
b) depozitář a třetí osoba uzavřeli písemnou smlouvu, kterx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xlternativního investičního fondu, uplatnil nárok na náhradu škody v souvislosti se ztrátou finančních nástrojů či aby vůči ní tento nárok uplatnil dexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který jedná jménem alternativního investičního fondu, výslovně umožňuje zproštění depozitáře odpovědnosti a stanoví objektivní důvody tohoto zpxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxistují žádné místní subjekty, které splňují požadavky týkající se pověření stanovené v odst. 11 písm. d) bodě ii), může se depozitář zprostit odpovědnxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxožňují zproštění odpovědnosti za podmínek stanovených v tomto odstavci;
b) investoři příslušného alternativního investičního fondu byli o zprošxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxční fond nebo správce jménem alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xebo správce, který jménem alternativního investičního fondu jedná, uzavřeli písemnou smlouvu, jež zproštění odpovědnosti výslovně umožňuje;
e) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxternativní investiční fond, nebo správce, který jménem alternativního investičního fondu jedná, uplatnil nárok na náhradu škody v souvislosti se ztxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu lze uplatňovat buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím správce v závislosti na právní povaze vztahu mezi depozitářem, správcem a investxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxé orgány alternativního investičního fondu nebo správce potřebovat. Jsou-li příslušné orgány alternativního investičního fondu nebo správce odlixxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho investičního fondu a správce.
17. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v člxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxuzení toho, zda mají pravidla obezřetnostního dohledu a dohled třetích zemí podle odst. 6 písm. b) stejný účinek jako právo Unie a zda jsou účinně vymáháxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtí depozitáře spojených s úschovou podle odst. 8 písm. a),
ii) podmínek, za nichž může depozitář plnit své povinnosti spojené s úschovou finančních nxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxojů vydaných na jméno a registrovaných u emitenta nebo registrátora;
d) povinnosti depozitářů jednat s patřičnou péčí podle odst. 11 písm. c);
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxracené;
g) co se rozumí vnějšími okolnostmi podle odstavce 12, jež nebylo možné ovlivnit a jejichž důsledky by i přes veškeré vynaložené úsilí, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
KAPITOLA IV
POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST
Článek 22
Výroční zpráva
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zprávu za každé účetní období nejpozději šest měsíců po skončení účetního období. Výroční zpráva je na požádání poskytnuta investorům. Výroční zprávx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndu.
Pokud je alternativní investiční fond povinen zveřejnit výroční finanční zprávu v souladu se směrnicí 2004/109/ES, je nutné poskytnout investxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpadě se výroční finanční zpráva zveřejní nejpozději čtyři měsíce po skončení účetního období.
2. Výroční zpráva musí obsahovat alespoň následuxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxy podstatné změny údajů uvedených v článku 23, k nimž došlo v účetním období, na které se vztahuje výroční zpráva;
e) celkovou výši odměn za účetní obdoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xterou alternativní investiční fond vyplatil;
f) souhrnnou výši odměn rozčleněnou na vrcholné vedení a pracovníky správce, jejichž činnost má podsxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xtandardy domovského členského státu alternativního investičního fondu, nebo v souladu s účetními standardy třetí země, kde je alternativní investixxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx údaje obsažené ve výroční zprávě musí být auditovány jednou nebo více osobami zmocněnými zákonem k provádění auditu účtů podle směrnice Evropského paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch výhrad se přetiskuje v plném znění ve výroční zprávě.
Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy povolit, aby správci, kteří nabízejí mixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtandardů platných v zemi, kde má alternativní investiční fond sídlo.
4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxtivních investičních fondů, na které se použijí.
Článek 23
Informování investorů
1. Správce za každý jím spravovaný unijní alternativxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdeným ve statutu či zakládacích dokumentech alternativního investičního fondu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxčního fondu, informace o tom, kde je každý řídící alternativní investiční fond usazen a kde jsou usazeny podkladové fondy, je-li alternativní investixxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzik, příslušných omezení pro investování, okolností, za nichž může alternativní investiční fond využívat pákový efekt, povolených typů pákového efxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxní síle pákového efektu, kterou může správce využívat jménem alternativního investičního fondu;
b) popis postupů, kterými může alternativní invexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xčelem investování, včetně informace o soudní příslušnosti, rozhodném právu a existenci či neexistenci právních nástrojů upravujících uznání a výkox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu, auditora a jiných subjektů, které alternativnímu investičnímu fondu poskytují služby, a popis jejich povinností, jakož i práv investorů;
e) poxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxna a popis toho, jakými činnostmi úschovy byla třetí osoba depozitářem pověřena, totožnost pověřené osoby a identifikace všech případných střetů zájxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxně metod používaných k oceňování těžko ocenitelných aktiv v souladu s článkem 19;
h) popis řízení rizika likvidity alternativního investičního fonxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxré přímo či nepřímo hradí investoři, a jejich maximální výše;
j) popis toho, jakým způsobem správce zajišťuje spravedlivé zacházení s investory, kdxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxody získávají a jejich právních a ekonomických vazeb na alternativní investiční fond nebo na správce;
k) poslední výroční zprávu podle článku 22;
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední tržní cenu podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v souladu s článkem 19;
n) dosavadní výsledky alternativního ixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xakléři a způsobu řízení střetů zájmů v souvislosti s nimi a ustanovení smlouvy s depozitářem o možnosti převodu a použití aktiv alternativního investixxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x.
2. Správce informuje investory ještě předtím, než investují do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxladně informuje rovněž o všech změnách, které s odpovědností depozitáře souvisejí.
3. Pokud má alternativní investiční fond povinnost zveřejnit pxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxeřejnit pouze informace, jež jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 a jež doplňují informace uvedené v prospektu.
4. Správce pravidelně investorům poskytxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xrocentní podíl aktiv alternativního investičního fondu, která podléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti;
b) jakákoli nová oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxzik, které správce k řízení uvedených rizik používá.
5. Správce, který spravuje unijní alternativní investiční fondy, jež využívají pákového xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlně zveřejňuje tyto informace:
a) veškeré změny maximální síly pákového efektu, kterou může správce jménem alternativního investičního fondu vyuxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxužitého tímto alternativním investičním fondem.
6. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmací uvedených v odstavci 5. Tato opatření se upraví podle typu správců, na které se vztahují.
Článek 24
Povinnost podávat zprávy příslušnýx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe jménem alternativních investičních fondů, které spravuje.
Poskytuje informace o hlavních nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, jichž je členex xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxivní investiční fond.
2. Správce podává příslušným orgánům svého domovského členského státu za každý unijní alternativní investiční fond, ktexx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndu, která podléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti;
b) jakákoli nová opatření k řízení likvidity alternativního investičnxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch aktiv, do nichž alternativní investiční fond investoval, a
e) výsledky zátěžových testů provedených v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) a čl. 16 odstx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxroční zprávu každého jím spravovaného unijního alternativního investičního fondu a každého alternativního investičního fondu jím nabízeného v Unix xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.
4. Správce, který spravuje alternativní investiční fondy využívající ve vysoké míře pákový efekt, poskytne příslušným orgánům svého domxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, jakou část představuje pákový efekt z půjček peněžních prostředků nebo cenných papírů a jakou část pákový efekt spočívající ve finančních derivátecxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxětších zdrojů půjčených peněžních prostředků nebo cenných papírů za každý alternativní investiční fond, který správce spravuje, a objem půjčky z kažxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx omezuje na jimi spravované unijní alternativní investiční fondy a na mimounijní alternativní investiční fondy, které tito správci nabízejí v Unii.
xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxormací popsaných v tomto článku, a to jak pravidelně, tak podle aktuální potřeby. O požadavcích na poskytnutí dodatečných informací informují přísluxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxbého udržitelného růstu, může orgán pro cenné papíry a trhy požadovat rozšíření povinnosti podávat zprávy příslušným orgánům domovského členského sxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxiž se blíže stanoví:
a) pro účely odstavce 4 situace, za nichž se využití pákového efektu považuje za jeho využití ve vysoké míře, a
b) povinnost podáxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
KAPITOLA V
SPRÁVCI SPRAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ TYPY ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ
ODDÍL 1
Správci spravující alternativní investxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxušné orgány domovského členského státu správců používaly informace získané podle článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v jakém využívání pákového exxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx orgány domovského členského státu správce zajistí, aby veškeré informace získané podle článku 24 ve vztahu ke všem správcům, nad nimiž vykonávají dohxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxě pro systémová rizika, a to postupy podle článku 50 o spolupráci v oblasti dohledu. Těmito postupy rovněž bezodkladně na dvoustranném základě poskytuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx alternativní investiční fond mohl potenciálně stát významným zdrojem rizika selhání protistrany ve vztahu k úvěrové instituci nebo jiné systémově vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondy, které spravuje, jsou přiměřené a že tyto limity dodržuje v každém okamžiku. Příslušné orgány posoudí rizika, jež by mohla být spojena s využitím pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxity finančního systému, stanoví příslušné orgány domovského členského státu správce poté, co to oznámí orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropské radě pxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xebo jiná omezení správy daného alternativního investičního fondu spravovaného tímto správcem, a to za účelem omezení rozsahu, v jakém využívání pákoxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvce řádně informují orgán pro cenné papíry a trhy, Evropskou radu pro systémová rizika a příslušné orgány vykonávající dohled nad alternativním invesxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxet pracovních dnů předtím, než má navrhované opatření nabýt účinku nebo než má být obnoveno. Oznámení obsahuje podrobnosti o navrhovaném opatření, důxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozhodnout, že navrhované opatření nabývá účinku v době uvedené v první větě.
5. Pokud jde o opatření navrhovaná příslušnými orgány podle odstavce 3, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxupu konzistentní.
6. Po obdržení oznámení podle odstavce 3 poskytne orgán pro cenné papíry a trhy příslušným orgánům domovského členského státu sprxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xýkat vhodnosti opatření a doby jeho platnosti.
7. Na základě informací obdržených v souladu s odstavcem 2 a s ohledem na radu Evropské rady pro systémoxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxtu a integritu finančního systému a může příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxina správců využívat. Orgán pro cenné papíry a trhy o každém takovém určení okamžitě informuje příslušné orgány, Evropskou radu pro systémová rizika a xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxormuje o tom tento orgán a uvede své důvody. Orgán pro cenné papíry a trhy může zveřejnit skutečnost, že příslušný orgán nepostupuje nebo nehodlá postupxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxly k tomu, že se danou radou neřídil. Dotčené orgány jsou o takovém zveřejnění předem informovány.
9. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxslušné orgány uplatňují odstavec 3, a to s ohledem na různé strategie alternativního investičního fondu, rozdílné tržní podmínky, v nichž alternativxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx správců spravujících alternativní investiční fondy, které získávají kontrolu nad nekótovanými společnostmi a emitenty
Článek 26
Oblast půxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxolečně na základě dohody, jejímž účelem je získání kontroly, získají kontrolu nad nekótovanou společností podle odstavce 5;
b) správce, kteří spolxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xad nekótovanou společnosti podle odstavce 5.
2. Tento oddíl se nepoužije, pokud dotyčnými nekótovanými společnostmi jsou:
a) malé a střední xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxbo
b) účelové společnosti založené k nákupu, vlastnictví nebo ke správě nemovitostí.
3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku, použije sx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxx. 1, 2 a 3 a článek 30 se použijí i na správce spravující alternativní investiční fondy, které získají kontrolu nad emitenty. Pro účely uvedených článků sx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx práv v této společnosti.
Při výpočtu procenta hlasovacích práv držených příslušným alternativním investičním fondem se kromě hlasovacích práv, kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdem a
b) fyzických nebo právnických osob, které jednají svým jménem, ovšem na účet alternativního investičního fondu nebo podniku kontrolovaného axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx je jejich výkon pozastaven.
Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 písm. i) je kontrola pro účely čl. 28 odst. 1, 2 a 3 a článku 30 v případě emitentů definována v soulaxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxužije, aniž jsou dotčena přísnější pravidla přijatá členskými státy v souvislosti s nabýváním účasti v nekótovaných společnostech a emitentech na úzxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxípadě, že alternativní investiční fond získá akcie nekótované společnosti, nakládá s nimi nebo je drží, správce spravující tento alternativní invesxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxkótované společnosti vždy, když tento podíl dosáhne 10 %, 20 %, 30 %, 50 % a 75 %, nebo tuto výši podílu překročí nebo pod ni klesne.
2. Členské státy vyžxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. 1 ve spojení s čl. 26 odst. 5, oznámil správce spravující takový alternativní investiční fond skutečnost, že alternativní investiční fond získal tutx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxlečnosti, nebo z rejstříku, do nějž správce má nebo může získat přístup, a
c) příslušným orgánům domovského členského státu správce.
3. Oznámxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xontrola získána, včetně informací o totožnosti různých zúčastněných akcionářů, fyzických či právnických osob oprávněných k výkonu hlasovacích práx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xyla kontrola získána.
4. Ve svém oznámení nekótované společnosti musí správce požádat představenstvo této společnosti, aby bez zbytečného odklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxl alternativní investiční fond spravovaný správcem, a poskytlo jim informace uvedené v odstavci 3. Správce vyvine veškeré úsilí k zajištění toho, že pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xxx xxxxxxx co nejdříve, nejpozději však deset pracovních dnů ode dne, kdy alternativní investiční fond získal příslušnou výši podílu na hlasovacích právech, přxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xlenské státy vyžadují, aby v případě, že alternativní investiční fond sám nebo společně s jiným subjektem získá kontrolu nad nekótovanou společností xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 tohoto článku:
a) dotčené společnosti;
b) akcionářům, jejichž totožnost a adresy má správce k dispozici nebo je může získat od této spolxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx mohou vyžadovat, aby informace uvedené v odstavci 2 byly rovněž zpřístupněny příslušným orgánům nekótované společnosti, které mohou členské státy zx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvní investiční fondy, které získaly kontrolu;
b) zásady a postupy předcházení a řešení střetů zájmů, především mezi správcem, alternativním invesxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxo alternativním investičním fondem a společností byla uzavřena mezi navzájem nezávislými stranami, a
c) zásady a postupy vnější a vnitřní komunikaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společnosti, aby bez zbytečného odkladu poskytlo zástupcům zaměstnanců, nebo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo těmto zaměstnancům inxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxstupce nemají, přímo tyto zaměstnance náležitě informuje v souladu s tímto článkem.
4. Členské státy vyžadují, aby v případě, že alternativní invxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxto alternativního investičního fondu informoval, nebo zajistil, že tento alternativní investiční fond informuje o svých záměrech ohledně budoucíhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxtovanou společnost a
b) akcionáře nekótované společnosti, jejichž totožnost a adresy má správce k dispozici nebo je může získat od této nekótované sxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnativní investiční xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci zástupcům zaměstnanců, nebo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo těmto zaměstnancům nekótované společnosti.
5. Členské státy vxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx správce spravující tento alternativní investiční fond příslušným orgánům svého domovského členského státu a investorům tohoto alternativního invxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxivního investičního fondu vykonávajícího kontrolu nad nekótovanými společnostmi
1. Členské státy vyžadují, aby v případě, že alternativní invxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxvující tento alternativní investiční fond:
a) buď požadoval a vyvinul veškeré úsilí k zajištění toho, aby představenstvo společnosti zpřístupnilx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí, přímo těmto zaměstnancům nekótované společnosti, a to ve lhůtě, v níž musí být tato výroční zpráva vypracována podle příslušných vnitrostátních prxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxí se příslušné nekótované společnosti.
2. Součástí dodatečných informací, které má výroční zpráva společnosti nebo výroční zpráva alternatixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxci na konci období, jehož se výroční zpráva týká. Zpráva musí rovněž obsahovat rámcové informace o:
a) všech důležitých událostech, k nimž došlo po skxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx91/EHS [28].
3. Správce spravující dotyčný alternativní investiční fond:
a) vyžaduje a vyvine veškeré své úsilí k zajištění toho, aby předsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo pokud zaměstnanci žádné zástupce nemají, přímo těmto zaměstnancům této společnosti, a to ve lhůtě uvedené v čl. 22 odst. 1, nebo
b) zpřístupní inforxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxě nejpozději ke dni, k němuž byla výroční zpráva nekótované společnosti vypracována v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nekótovanou společností nebo emitentem podle čl. 26 odst. 1 ve spojení s čl. 26 odst. 5, správce spravující tento alternativní investiční fond po dobu 2x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xisku, snížení základního kapitálu, odkup akcií nebo nabývání vlastních akcií touto společností, jak je uvedeno v odstavci 2;
b) nesměl hlasovat pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx jaké je správce oprávněn hlasovat jménem alternativního investičního fondu na jednáních řídících orgánů společností, a
c) musel za všech okolnostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxností, jak je uvedeno v odstavci 2.
2. Povinnosti uložené správci podle odstavce 1 se vztahují na:
a) jakékoliv rozdělení zisku akcionářům v sixxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxhoto rozdělení zisku nižší než výše upsaného základního kapitálu zvýšená o rezervní fondy, které nelze podle právních předpisů nebo stanov rozdělit s xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxených v rozvaze;
b) jakékoliv rozdělení zisku akcionářům v částce přesahující částku zisku na konci posledního účetního období zvýšenou o zisk z přexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxadu s právními předpisy nebo stanovami;
c) nabývání vlastních akcií společností do té míry, do jaké je takové nabývání povoleno, a to včetně akcií, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k poklesu čistého obchodního jmění pod výši základního kapitálu uvedenou v písmenu a).
3. Pro účely odstavce 2:
a) výraz "rozdělení zisku" uvexxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxují na snížení upsaného základního kapitálu, jehož cílem je vyrovnat utrpěné ztráty nebo zahrnout peněžní částky do nerozdělitelných rezervních fonxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxst. 2 písm. c) použijí čl. 20 odst. 1 písm. b) až h) směrnice 77/91/EHS.
KAPITOLA VI
PRÁVO UNIJNÍCH SPRÁVCŮ NABÍZET A SPRAVOVAT UNIJNÍ ALTERxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty zajistí, aby povolený unijní správce směl nabízet podílové jednotky nebo akcie jakéhokoli unijního alternativního investičního fondu, který spxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxní alternativní investiční fond, který je podřízeným alternativním investičním fondem, je právo nabízet uvedené v prvním pododstavci podmíněno tímx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxe předloží příslušným orgánům svého domovského členského státu oznámení o každém unijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 20 pracovních dnů od přijetí oznámení se všemi nezbytnými dokumenty podle odstavce 2, zda může zahájit nabízení alternativního investičního fondu urxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, že správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem není nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce jinak nedodržuje nexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxkém členském státě ode dne, kdy byl o tomto rozhodnutí informován příslušnými orgány.
V případě, že se jedná o odlišné orgány, příslušné orgány domovsxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu.
4. V případě podstatné změny kterékoli z informací sdělených v souladu s odstavcex x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x změny plánované správcem, nebo jedná-li se o neplánované změny, oznámí tuto změnu okamžitě poté, co k ní došlo.
Pokud by v důsledku plánované změny sprxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxk nedodržoval tuto směrnici, příslušné orgány neprodleně oznámí správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohlexx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxem přestane být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku správce nebude jinak dodržovat tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského člxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxi to nezbytné.
5. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxvci 4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/20xxx
xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxfesionálním investorům.
Článek 32
Nabízení podílových jednotek nebo akcií unijních alternativních investičních fondů v jiných členskýcx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxního alternativního investičního fondu, který spravuje, profesionálním investorům v jiném členském státě, než je domovský stát správce, jakmile jsxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xondem, je právo nabízet uvedené v prvním pododstavci podmíněno tím, že je řídící alternativní investiční fond rovněž unijním alternativním investičxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xnijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze IV.
3. Přísxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v nichž má být alternativní investiční fond nabízen, a to do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznámení obdržely. K takovému předání dojde pouze tehdy, pokxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxné orgány domovského členského státu správce přiloží k oznámení prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení spravovat alternativní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého státu správce tohoto správce o jeho předání. Správce smí zahájit nabízení alternativního investičního fondu v hostitelském členském státě ode dnxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xříslušné orgány vykonávající dohled nad alternativním investičním fondem o tom, že správce smí zahájit nabízení podílových jednotek nebo akcií tohoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xodléhají dohledu hostitelského členského státu správce.
6. Členské státy zajistí, aby oznámení správce uvedené v odstavci 2 a prohlášení uvedené v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání a uchovávání dokumentů podle odstavce 3 v elektronické podobě.
7. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavcx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxíslušné orgány neprodleně správci, že takovou xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by správce jinak nedxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xákazu nabízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy alxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxány domovského členského státu správce o těchto změnách neprodleně příslušné orgány jeho hostitelského členského státu.
8. Za účelem zajištěnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxoví:
a) forma a obsah vzoru oznámení uvedeného v odstavci 2;
b) forma a obsah vzoru prohlášení uvedeného v odstavci 3;
c) forma předání uvedeného v xxxxxxxx x x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxdodstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
9. Aniž je dotčen čl. 43 odst. 1, členské státy vyžadují, aby byly alternativní invexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh investičních fondů usazených v jiných členských státech
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní správce spravovat unijní alternativnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xypu alternativního investičního fondu.
2. Správce, který hodlá spravovat unijní alternativní investiční fond usazený v jiném členském státě poxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xond přímo nebo prostřednictvím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které hodlá poskytovat, a určení alternatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxrmace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu, kde lze získat potřebné dokumxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzbytné dokumenty příslušným orgánům hostitelského členského státu správce, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržely dokumenty podle odstavce 2 nexx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxná správcem je a bude v souladu s touto směrnicí a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány domovského členského státu správce přxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdleně správci předání všech dokumentů.
Po přijetí oznámení o předání dokumentů smí správce zahájit poskytování služeb v hostitelském členském stáxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxobnosti této směrnice.
6. V případě změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3 oznámí správce tuto změnu písemxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xoté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala bxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu správce neprodleně správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec nebo dojdxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá náležxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxčným správcem s touto směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, informují příslušné orgány domovského členského státu správce o těchtx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy regulačních technických norem upřesňujících informace, jež mají být oznamovány podle odstavců x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x095/2010.
8. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích txxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
KAPITOLA VII
ZVLÁŠTxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu nabízeny v členských státech
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxtivnímu investičnímu fondu dodržuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí s výjimkou článků 21 a 22 a
b) jsou uzavřeny náležité dohody o spolupxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zajišťující alespoň účinnou výměnu informací, která příslušným orgánům domovského členského státu správce umožní plnit jejich povinnosti podle txxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxní týkající se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, za účelem vytvoření společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se třxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdmínky uplatňování opatření přijatých Komisí v souvislosti s dohodami o spolupráci uvedenými v odstavci 1.
Článek 35
Podmínky, za nichž můžx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správce nabízet profesionálním investorům v Unii podílové jednotky nebo akcie mimounijních alternativních investičních fondů, které spravuje, jaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxněny podmínky stanovené v tomto článku.
2. Správci musí splňovat všechny požadavky stanovené touto směrnicí s výjimkou kapitoly VI. Dále musí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xřetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující s ohledem na čl. 50 odst. 4 alespoň účinnou výměnu informací, která příxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu;
c) třetí země, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je plně v souladu se zásadami stanxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch daňových dohod.
Pokud příslušné orgány některého členského státu nesouhlasí s tím, jak příslušné orgány domovského členského státu správce posxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xa základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3. V případě, že správce hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie mimouxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze III.
4. Příslušné orgány domovskxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zda může na jeho území zahájit nabízení alternativního investičního fondu určeného v oznámení podle odstavce 3. Příslušné orgány domovského členskéxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xprávcem není nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce jinak nedodržuje nebo nebude dodržovat tuto směrnici. Je-li přijato kladné rozhodnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnými orgány.
Příslušné orgány domovského členského státu správce informují rovněž orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce smí zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxet podílové jednotky nebo akcie mimounijních alternativních investičních fondů v členském státě, který není jeho domovským členským státem, předloxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxbízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze IV.
6. Příslušné orgány domovského členského státu správce předajx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznámení obdržely. K tomuto předání dojde pouze tehdy, pokud správa alternativního investičního fonxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce k oznámení přiloží prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení spravovat alternativní investiční fond s danou investiční stxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho předání. Správce smí zahájit nabízení alternativního investičního fondu v dotčeném hostitelském členském státě ode dne, kdy byl o tomto předání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx smí zahájit nabízení podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu v hostitelském členském státě.
8. Opatření uvedenx x xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xprávce uvedené v odstavci 5 a prohlášení uvedené v odstavci 6 byly vyhotovovány v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.
Členské státy zajixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xměny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5 oznámí správce tuto změnu písemně příslušným orgánům svého domovskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce tomuto správxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xeplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelnxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice správcem, informují o tom příslušné orgány domovského členského státu správce bezodkladně orgán pro cenné papíry a trhy, pokud se tyto změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xnformují o těchto změnách příslušné orgány hostitelských členských států správce.
11. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se třetími zeměmi.
12. Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxmi o spolupráci uvedenými v odst. 2 písm. a).
13. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými stanoví minimxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxečné informace, nezbytné pro výkon dohledových a vyšetřovacích pravomocí podle této směrnice.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační txxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy regulačních technických norem upřesňujících postupy pro koordinaci a výměnu infoxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
15. Pokud příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010
16. Za účelem zajištění jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:
a) forma a obsah vzoru oznámení uvedeného v odstavci 3;
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxci 6;
e) forma písemného oznámení uvedeného v odstavci 10.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní fondy spravované a nabízené správcem nabízeny pouze profesionálním investorům.
Článek 36
Podmínky, za nichž mohou být mimounijní alterxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxit povolenému unijnímu správci nabízet profesionálním investorům pouze na jejich území podílové jednotky nebo akcie mimounijních alternativních ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxuhém pododstavci, a to pod podmínkou, že:
a) správce splňuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí s výjimkou článku 21. Tito správci však musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvce poskytne příslušným orgánům dohledu informace o totožnosti subjektů, které za plnění povinností uvedených v čl. 21 odst. 7, 8 a 9 odpovídají;
b) bxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvského členského státu správce a orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující účinnou výměnu infoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxunijní alternativní investiční fond usazen, není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti prxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie mimounijních alternativních investičních fondů investorům na jejich území pro účely tohoto článku.
3. Komise přijme prostřednictvím aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx účelem vytvoření společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se třetími zeměmi.
4. Za účelem zajištění jednotného uplatňoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxti s dohodami o spolupráci uvedenými v odstavci 1.
Článek 37
Udělování povolení mimounijním správcům, kteří hodlají spravovat unijní alterxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alternativní investiční fondy v Unii podle článků 39 a 40, museli získat předchozí povolení příslušných orgánů referenčního členského státu v souladx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxly VI. V rozsahu, v němž je dodržování některého ustanovení této směrnice v rozporu s dodržováním právních předpisů, které se vztahují na mimounijního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxopen prokázat, že:
a) dodržování určitého ustanovení této směrnice není slučitelné s dodržováním kogentního ustanovení právních předpisů, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxijního správce nebo mimounijní alternativní investiční fond, stanoví rovnocenná pravidla, která mají stejný regulační účel a poskytují investorům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxocenná pravidla uvedená v písmeni b) dodržuje.
3. Mimounijní správce, který chce získat povolení uvedené v odstavci 1, musí mít právního zástupce xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxíslušnými orgány a správcem a mezi investory ze zemí Unie investujícími do příslušných alternativních investičních fondů a správcem, jak je stanovenx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxáděné správcem podle této směrnice v souladu s příslušnými předpisy.
4. Referenční členský stát mimounijního správce se určí takto:
a) Jestližx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxzených v témže členském státě a nehodlá nabízet v Unii žádné alternativní investiční fondy podle článků 39 a 40, považuje se za referenční členský stát dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxí a za dohled nad tímto správcem.
b) Jestliže mimounijní správce hodlá spravovat několik unijních alternativních investičních fondů, které jsou uxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxý stát buď:
i) členský stát, v němž je usazena většina dotčených alternativních investičních fondů, nebo
ii) členský stát, v němž se spravuje nejvěxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxě, je referenčním členským státem:
i) domovský členský stát alternativního investičního fondu nebo členský stát, v němž hodlá správce tento alternxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí investiční fond nabízet, pokud alternativní investiční fond není povolen ani registrován v žádném členském státě.
d) Jestliže mimounijní sprxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
e) Jestliže mimounijní správce hodlá nabízet pouze jeden unijní alternativní investiční fond, ovšem v různých členských státech, je referenčníx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxet, pokud je alternativní investiční fond v některém členském státě povolen nebo registrován, nebo
ii) jeden z členských států, v němž jej správce hoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodlá nabízet pouze jeden mimounijní alternativní investiční fond, ovšem v různých členských státech, je referenčním členským státem jeden z těchto xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxým státem:
i) domovský členský stát alternativního investičního fondu nebo členský stát, v němž správce hodlá skutečně nabízet většinu alternativxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxt, v němž správce hodlá skutečně nabízet většinu alternativních investičních fondů, pokud nejsou všechny tyto alternativní investiční fondy povolexx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxstičních fondů, nebo nabízet v Unii několik mimounijních alternativních investičních fondů, je referenčním členským státem členský stát, v němž tenxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx bodě i), písm. e), písm. f) a písm. g) bodě i) je možné určit i několik referenčních členských států. V takovém případě členské státy vyžadují, aby mimounxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxestiční fondy, jež spravuje, podal žádost příslušným orgánům všech členských států, které mohou být případně podle kritérií stanovených v uvedených xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednoho měsíce ode dne, kdy obdržely tuto žádost, rozhodnou o tom, který členský stát je referenčním členským státem mimounijního správce. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávce. Není-li mimounijní správce o rozhodnutí příslušných orgánů řádně informován do sedmi dnů od přijetí tohoto rozhodnutí nebo jestliže příslušxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v tomto odstavci.
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlenského státu poskytne informace o své strategii pro nabízení.
5. Členské státy vyžadují, aby mimounijní správce, který hodlá spravovat unijní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xeferenčním členském státě žádost o povolení.
Příslušné orgány po obdržení žádosti o povolení zhodnotí, zda si správce určil svůj referenční členský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxounijním správcem odmítnou a toto odmítnutí zdůvodní. Pokud jsou příslušné orgány naopak toho názoru, že kritéria uvedená v odstavci 4 jsou splněna, oxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu pro cenné papíry a trhy obsahuje také zdůvodnění výběru referenčního členského státu správcem, jakož i informace o strategii pro nabízení danéxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xvoji radu, pokud jde o určení referenčního členského státu v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 4. Orgán pro cenné papíry a trhy může poskytnou raxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xx xxxxx xx xxerou orgán pro cenné papíry a trhy provádí přezkum podle tohoto článku, pozastavuje.
Jestliže příslušné orgány hodlají povolení udělit i přes radu oxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxečnost, že se příslušné orgány neřídí nebo nehodlají řídit jeho radou. Orgán pro cenné papíry a trhy může v jednotlivých případech rovněž rozhodnout o txxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxliže příslušné orgány hodlají povolení udělit i přes radu orgánu pro cenné papíry a trhy uvedenou ve třetím pododstavci a správce hodlá nabízet podílovx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxlušné orgány referenčního členského státu o svém záměru a jeho důvodech rovněž příslušné orgány těchto členských států. Podle okolností informují přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičních fondů spravovaných dotčeným správcem.
6. Pokud příslušné orgány některého členského státu nesouhlasí s tím, jak správce určil referenční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xEU) č. 1095/2010.
7. Aniž je dotčen odstavec 8, povolení může být uděleno, pouze pokud jsou splněny tyto dodatečné podmínky:
a) správce určil svůx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xotčené příslušné orgány splnily postup uvedený v odstavci 5;
b) správce určil svého právního zástupce, který je usazen v referenčním členském státě xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch investičních fondů, orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány, pokud jde o činnosti, k jejichž výkonu má správce v Unii povolení, a musí být dostxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxšnými orgány referenčního členského státu správce, příslušnými orgány domovských členských států dotčených unijních alternativních investičnícx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xejich povinnosti podle této směrnice;
e) třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnčním členským státem dohodu, která je plně v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, včetně případnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice právní a správní předpisy třetí země vztahující se na správce ani omezení dohledových a vyšetřovacích pravomocí orgánů dohledu třetí země.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdmínek uvedených v písmenech a), e) a g) tohoto odstavce, mohou tyto orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě praxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxé lhůtě požadovanou dohodu o spolupráci uvedenou v prvním pododstavci písm. d), mohou příslušné orgány referenčního členského státu předložit věc orxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x souladu s kapitolou II, která se použije obdobně při splnění těchto kritérií:
a) informace uvedené v čl. 7 odst. 2 se doplní o tyto informace:
i) zdůxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx seznam ustanovení této směrnice, které správce nemůže dodržovat, jelikož jejich dodržování správcem není podle odstavce 2 slučitelné s dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxzené v Unii,
iii) písemné podklady vycházející z regulačních technických norem vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy svědčící o tom, že přísxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxestorům investujících do příslušných alternativních investičních fondů stejnou úroveň ochrany, a že správce tato rovnocenná pravidla dodržuje; tyxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovení, a obsahují i popis jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) informace uvedené v čl. 7 odst. 3 se mohou týkat pouze unijních alternativních investičních fondů, které hodlá správce spravovat, a těch alternativnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx
xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx článku;
d) čl. 8 odst. 1 písm. e) se nepoužije;
e) v čl. 8 odst. 5 se na druhý pododstavec hledí, jako by byl doplněn o slova: "informace uvedené v čl. 37 oxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xprávce, mohou tyto orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z dodržování některých ustanovení této směrnice, oznámí to bez zbytečného prodlení orgánu pro cenné papíry a trhy. Tento svůj názor doloží informacemxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy obdržel oznámení podle prvního pododstavce, radu, pokud jde o udělení výjimky z dodržování této směrnice z důvodu neslučitelnosti předpisů podlx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutých správcem v souladu s odst. 8 písm. a) body ii) a iii) a regulačních technických norem pro rovnocennost. Orgán pro cenné papíry a trhy usiluje o vytvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxc konzistentním způsobem.
Běh lhůty stanovené v čl. 8 odst. 5 se na dobu, po kterou orgán pro cenné papíry a trhy provádí přezkum podle tohoto odstavce, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xruhém pododstavci, informují o tom tento orgán a uvedou své důvody. Orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní skutečnost, že se příslušné orgány neřídí nebx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxušné orgány k tomu, že se stanoviskem neřídí. Dotčené příslušné orgány jsou o zamýšleném zveřejnění předem informovány.
Jestliže příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxternativního investičního fondu, který spravuje, v jiných členských státech, než je referenční členský stát, informují příslušné orgány referenčnxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xesouhlasí s tím, jak příslušné orgány referenčního členského státu správce uplatňují tento odstavec, mohou dotčené příslušné orgány předložit věc oxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxrenčního členského státu bez zbytečného prodlení informují xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxlušné orgány informují orgán pro cenné papíry a trhy o žádostech o povolení, které zamítly, včetně údajů o správcích, kteří tyto žádosti podali, a o důvoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxíslušné orgány s těmito informacemi zacházejí jako s důvěrnými informacemi.
11. Na určení referenčního členského státu nemá další vývoj obchodxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx měla vliv na určení referenčního členského státu, pokud by původní strategií byla tato pozměněná strategie, správce o této změně informuje příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xovou strategií pro nabízení. Správce svůj výběr zdůvodní tím, že svému původnímu referenčnímu členskému státu poskytne informace o nové strategii prx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxí být usazen v novém referenčním členském státě.
Původní referenční členský stát zhodnotí, zda je určení provedené správcem podle prvního pododstaxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí příslušných orgánů adresované orgánu pro cenné papíry a trhy obsahuje také zdůvodnění výběru referenčního členského státu správcem, jakož i informxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxené v druhém pododstavci, radu k jejich hodnocení. Radu s negativním závěrem může orgán pro cenné papíry a trhy vydat pouze tehdy, domnívá-li se, že kritxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xůvodního referenčního členského státu mimounijního správce, jeho původního právního zástupce a orgán pro cenné papíry a trhy o svém rozhodnutí.
Poxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xového referenčního členského státu. Původní referenční členský stát bez zbytečného odkladu předá novému referenčnímu členskému státu kopii povolexx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xa dohled nad správcem příslušné orgány nového referenčního členského státu.
Jestliže je výsledné hodnocení příslušných orgánů v rozporu s radou orxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro cenné papíry a trhy zveřejní skutečnost, že se příslušné orgány neřídí nebo nehodlají řídit jeho radou. Orgán pro cenné papíry a trhy může v jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o zamýšleném zveřejnění předem informovány.
b) Jestliže správce nabízí podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů, které spxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xeho důvodech informují rovněž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxěž příslušné orgány domovských členských států alternativních investičních fondů spravovaných dotčeným správcem.
12. Jestliže ze skutečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxího řízení, neodpovídá skutečnosti nebo že správce o ní poskytl nepravdivé údaje, případně jestliže správce svou strategii pro nabízení změní, aniž bx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xvé skutečné strategie pro nabízení. Postup podle odstavce 11 se použije obdobně. Pokud správce požadavek příslušných orgánů nesplní, odejmou mu přísxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xákladě nové strategie pro nabízení referenční členský stát, může příslušným orgánům původního referenčního členského státu podat žádost o změnu svéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnocením provedeným při určování referenčního členského státu podle odstavci 11 nebo tohoto odstavce, mohou tyto orgány předložit věc orgánu pro cennx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxny referenčního členského státu správce a tímto správcem se řeší v souladu s právními předpisy referenčního členského státu a před příslušnými soudy txxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndu se řeší v souladu s právními předpisy některého členského státu a před příslušnými soudy tohoto státu.
14. Komise přijme prováděcí akty ke stanoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxe. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 59 odst. 2.
15. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se třetími zeměmi.
16. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxlupráci uvedených v odst. 7 písm. d).
17. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, ke stanovení minimálního obsxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho členského státu obdrží dostatečné informace nezbytné k tomu, aby mohly vykonávat své dohledové a vyšetřovací pravomoci podle této směrnice.
Na Koxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
18. Za účelem důsledné harmonizace tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrhy regulačních technických norem, kterými se blíže stxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
19. Pokud příslušnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xrgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
20. V souladu s článkem 29 naxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrenčního členského státu mimounijního správce a příslušnými orgány hostitelských členských států dotčeného správce, přičemž plně respektuje přísxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx10 plní orgán pro cenné papíry a trhy obecnou roli koordinátora mezi příslušnými orgány referenčního členského státu mimounijního správce a příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxnými příslušnými orgány;
b) určovat rozsah informací, které musí příslušný orgán referenčního členského státu poskytovat dotčeným hostitelským xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření přijatých příslušným orgánem referenčního členského státu a příslušnými orgány hostitelských členských států ve vztahu k mimounijnímu spxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxchnických norem, kterými se stanoví forma a obsah žádosti uvedené v odst. 12 druhém pododstavci.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrhy regulačních technických norem týkajících se:
a) způsobu, jakým musí správce plnix xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxhž je pravidlo obsažené v právních předpisech, které se vztahují na mimounijního správce nebo na mimounijní alternativní investiční fondy, považováxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 38
Srovnávací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x. 1095/2010 provede orgán pro cenné papíry a trhy jednou ročně srovnávací hodnocení výkonu dohledu příslušnými orgány s ohledem na udělování povolenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxí objektivně zhodnotit a porovnat posuzované.
3. V rámci analýz srovnávacího hodnocení se posuzuje zejména:
a) míra sblížení postupů uplatňovxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxledu dosahují cílů stanovených touto směrnicí;
c) dosažená účinnost a míra sblížení, pokud jde o uplatňování ustanovení této směrnice, jejích provxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxrávních opatření a sankcí, jež jsou ukládány mimounijním správcům v případě nedodržení této směrnice.
4. Na základě závěrů vyplývajících ze srovxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxounijní správce jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu.
5. Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučexxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxím řídí nebo hodlá řídit. V případě, že se příslušný orgán obecnými pokyny nebo doporučením neřídí nebo se jimi nehodlá řídit, informuje o tom orgán pro cxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxídí nebo nehodlá řídit. Orgán pro cenné papíry a trhy může v jednotlivých případech rovněž rozhodnout, že zveřejní, proč se příslušný orgán určitými obxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxmuje prostřednictvím zprávy uvedené v čl. 43 odst. 5 nařízení (EU) č. 1095/2010 Evropský parlament, Radu a Komisi o obecných pokynech a doporučeních vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx doporučeními a obecnými pokyny řídily.
9. Komise tyto zprávy náležitě zohlední při svém přezkumu této směrnice v souladu s článkem 69, jakož i při kažxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xromě toho mohou být zveřejněny všechny další výsledky srovnávacích hodnocení, pokud s tím příslušný orgán, který je předmětem srovnávacího hodnocenxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x pasem
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo investičního fondu profesionálním investorům v Unii s pasem, jakmile jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku.
2. Pokud správce hodlá nabízxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xeferenčního členského státu oznámení o každém unijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy obdržely oznámení se všemi nezbytnými dokumenty podle odstavce 2, zda může zahájit nabízení alternativního investičního fondu určeného v ozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnvestiční fond pouze v případě, že správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správce není nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo žx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu ve svém referenčním členském státě ode dne, kdy byl příslušnými orgány o tomto rozhodnutí informován.
Příslušné orgány referenčního člxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxzet podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v referenčním členském státě správce.
4. Pokud správce hodlá nabízet podílovx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým orgánům svého referenčního členského státu oznámení o každém unijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxumenty podle odstavce 4 příslušným orgánům členských států, v nichž mají být podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu nabízenxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndu prováděná správcem je a bude v souladu s touto směrnicí a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány referenčního členského stxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxní strategií.
6. Bezprostředně po předání oznámení se všemi nezbytnými dokumenty informují orgány referenčního členského státu tohoto správce o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx informován o tomto předání.
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxských členských státech správce.
7. Opatření uvedená v příloze IV písm. h) se řídí právními předpisy a podléhají dohledu hostitelských členských sxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi 6 v elektronické podobě.
9. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 2 nebo podle odstavce 4 oznámí správce tuxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx, nebo okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxferenčního členského státu správce neprodleně oznámí správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje tuto směrnici, příslušné orgány referenčního členského státu spráxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkladně informují orgán pro cenné papíry a trhy, jestliže se tyto změny týkají ukončení nabízení určitého alternativního investičního fondu nebo nabíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
10. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x) forma předání uvedeného v odstavci 5 a
d) forma písemného oznámení uvedeného v odstavci 9.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technicxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby byly alternativní investiční fondy spravované a nabízené správcem nabízeny pouze profesionálním investorům.
Článek 40
Podmínky, za xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxl řádně povolený mimounijní správce nabízet podílové jednotky nebo akcie jím spravovaného mimounijního alternativního investičního fondu profesixxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxní správce, musí být u mimounijních správců splněny i tyto podmínky:
a) jsou uzavřeny náležité xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xond usazen, zajišťující alespoň účinnou výměnu informací, která příslušným orgánům umožní plnit jejich povinnosti podle této směrnice;
b) třetí zxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výborem proti praní peněz a financování terorismu;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, podepsala s referenčním xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxeny, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu inforxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxerenčního členského státu posoudily splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b), mohou tyto orgány předložit věc orgánu pro cenné paxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxého referenčního členského státu oznámení o každém mimounijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet ve svém referenčním členském sxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxí tomuto správci nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznámení se všemi nezbytnými dokumenty podle odstavce 3 obdržely, zda může zahájit nabízexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu správce mohou zakázat správci nabízet alternativní investiční fond pouze v případě, že správa alternativního investičního fondu prováděná tíxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí může správce zahájit nabízení alternativního investičního fondu ve svém referenčním členském státě ode dne oznámení tohoto rozhodnutí příslušnxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v referenčním členském státě správce.
5. Pokud správce hodlá nabízet podílové jexxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxšným orgánům svého referenčního členského státu oznámení o každém mimounijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxými dokumenty podle odstavce 5 příslušným orgánům členských států, v nichž mají být podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu nxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxního fondu prováděná tímto správcem je a bude v souladu s touto směrnicí a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány referenčního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxerenčního členského státu správce tohoto správce o jeho předání. Správce smí zahájit nabízení tohoto alternativního investičního fondu v příslušnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xovněž informují orgán pro cenné papíry a trhy, že správce může začít nabízet podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států správce, pokud tyto členské státy nejsou referenčním členským státem.
9. Členské státy zajistí, aby oznámení správce uvedené v odstavci 5 a prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxny umožnily předávání a uchovávání dokumentů uvedených v odstavci 6 v elektronické podobě.
10. V případě podstatné změny kterékoli z informací posxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi jeden měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xprávce jinak nedodržoval tuto směrnici, příslušné orgány referenčního členského státu správce oznámí správci bez zbytečného prodlení, že změnu nesxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxernativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestane být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje txxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného altxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx referenčního členského státu bezodkladně orgán pro cenné papíry a trhy, pokud se změny týkají ukončení nabízení určitých alternativních investičníxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxských států správce.
11. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxpráci se třetími zeměmi.
12. Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat obecné pokyny, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxy a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem ke stanovení minimálního obsahu dohod o spolupráci uvedených v odst. 2 písm. a), aby se zajistixxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx aby xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
14. Za účelem důsledné harmonizace tohoto článku vypracuje orgáx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrenčního členského státu a příslušnými orgány hostitelských členských států správce.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technickx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxormací podle regulačních technických norem uvedených v odstavci 14, mohou dotčené příslušné orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, kterx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xohoto článku, může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických norem, kterými se stanoví:
a) forma a obsah vzoru oznámenx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x
xx xxxxx xxxxxxxxo oznámení uvedeného v odstavci 10.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxízené správcem nabízeny pouze profesionálním investorům.
Článek 41
Podmínky správy alternativních investičních fondů usazených v jinýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt unijní alternativní investiční fondy, které jsou usazeny v jiném členském státě, než je jeho referenční členský stát, buď přímo, nebo prostřednictvxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxravovat unijní alternativní investiční fondy usazené v jiném členském státě, než je jeho referenční členský stát, poprvé, sdělí příslušným orgánům sxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které hodlá poskytovat, a určení alternativních investičních fondů, kxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
a) organizační strukturu xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xsob odpovědných za vedení pobočky.
4. Do jednoho měsíce od přijetí všech nezbytných dokumentů podle odstavce 2 nebo do dvou měsíců od přijetí těchtx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů správce. K tomuto předání dojde pouze tehdy, pokud správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem je a bude v souladu s touto směrxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
Příslušné orgány referenčního členského státu předání všech nezbytných dokumentů neprodleně oznámí spxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxé orgány referenčního členského státu rovněž informují orgán pro cenné papíry a trhy, že správce může začít spravovat alternativní investiční fond v hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx záležitostí spadajících do oblasti působnosti této směrnice.
6. V případě změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 2 nebo podle odxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá-li se o změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plánované změny správa alternativního invxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušné orgány referenčního členského státu správce neprodleně oznámí správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedenx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxto správce přestane být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje tuto směrnici, přijmou příslušné orgány referenxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxi to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného alternativního investičního fondu prováděné správcem s toxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxto změnách příslušné orgány hostitelských členských států správce.
7. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku může orgán pro cennx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xomisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010x
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch norem zavádějících standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2 a 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxstiční fondy spravované mimounijními správci nabízeny v členských státech bez pasu
1. Aniž jsou dotčeny články 37, 39 a 40, mohou členské státy dovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích fondů, které spravují, pokud dodržují alespoň následující pravidla:
a) mimounijní správce dodržuje články 22, 23 a 24 s ohledem na každý alternaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxá do oblasti působnosti čl. 26 odst. 1. Za příslušné orgány a investory alternativních investičních fondů uvedené v těchto článcích se považují přísluxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxdu nad systémovým rizikem a v souladu s mezinárodními standardy uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi příslušnými členských států, v nichž jsou axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx země, v níž je mimounijní správce usazen, a podle okolností orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) třetí země, v níž je mimounijní správce nebo mimounijní alternativní investiční fond usazen, není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a územx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu neuzavřou požadované dohody o spolupráci uvedené v prvním pododstavci písm. b) v přiměřené lhůtě, mohou příslušné orgány členského státu, v němx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
2. Členské státy mohou přijmout přísnější pravidla týkající se mimounijních správců nabízejících podílovx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, zx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy obecné pokyny, kterými se stanoví podmínky uplatňování opatření Komise týkajících se dohox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xtáty správcům povolit, aby podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů, které spravují v souladu s touto směrnicí, nabízeli neprxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jsou unijní či mimounijní.
V těchto případech mohou členské státy stanovit pro správce nebo pro alternativní investiční fondy přísnější požadavky nxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy však nemohou stanovit přísnější nebo dodatečné požadavky pro unijní alternativní investiční fondy, jež jsou usazeny v jiném členském státě a nabízexx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrnativních investičních fondů neprofesionálním investorům, oznámí do 22. července 2014 Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy:
a) typy alternativxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát stanoví pro nabízení alternativních investičních fondů neprofesionálním investorům.
Členské státy informují Komisi a orgán pro cenné papírx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxvomoci a postupy pro zjednávání nápravy
Článek 44
Určení příslušných orgánů
Členské státy určí příslušné orgány, které mají plnit povinnosxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxlušné orgány musí být orgány veřejné moci.
Členské státy vyžadují, aby jejich příslušné orgány stanovily vhodné metody kontroly, zda správci plní sxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxíslušných orgánů v členských státech
1. Obezřetnostní dohled nad správcem spadá do působnosti příslušných orgánů domovského členského státu spráxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxěrnice, která svěřují dohled příslušným orgánům hostitelského členského státu správce.
2. Dohled nad dodržováním článků 12 a 14 správcem spadá do pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvím pobočky v tomto členském státě.
3. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx ať už prostřednictvím pobočky či jinak, poskytoval informace nezbytné pro výkon dohledu nad dodržováním příslušných pravidel správcem spadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxi s kontrolou dodržování stejných pravidel správci, pro něž je tento členský stát domovským členským státem.
4. Zjistí-li příslušné orgány hostitxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtvím pobočky či jinak, porušuje jedno z pravidel, jejichž dodržování spadá do působnosti jejich dohledu, nařídí dotyčnému správci, aby ukončil toto pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvého hostitelského členského státu informace spadající do jejich působnosti nebo nepřijme opatření nezbytná k ukončení porušování podle odstavce 4x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovského členského státu správce při nejbližší příležitosti:
a) přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčný správce poskytne inforxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrmace od příslušných orgánů dohledu ve třetích zemích.
Povahu opatření uvedených v písmenu a) sdělí příslušným orgánům hostitelského členského stxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxení ukáží v daném členském státě jako nedostatečná nebo v něm nejsou k dispozici, správce i nadále odmítá poskytnout informace požadované příslušnými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxitelském členském státě, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu tohoto správce poté, co informují příslušné orgány jeho domovského čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx xx to nezbytné, aby mu zabránily uskutečnit jakékoli další operace v jeho hostitelském členském státě. Pokud správce vykonává v hostitelském členském sxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxravovat.
7. Pokud mají příslušné orgány hostitelského členského státu správce zjevné a prokazatelné důvody se domnívat, že tento správce porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu správce a ty přijmou vhodná opatření; mimo jiné si v nezbytném případě vyžádají dodatečné informace od příslušných orgánů dohledu v třetích zemíxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo že domovský členský stát správce v přiměřené lhůtě opatření nepřijme, jedná správce i nadále způsobem, který zjevně poškozuje zájmy investorů doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxorů dotčeného alternativního investičního fondu, finanční stability a integrity trhu v hostitelském členském státě, včetně toho, že dotčenému spráxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x. Postup uvedený v odstavcích 7 a 8 se použije i v případě, že příslušné orgány hostitelského členského státu mají zjevné a prokazatelné důvody pro nesouxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxí, která přijaly příslušné orgány podle odstavců 4 až 9, mohou věc předložit orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxpráci mezi příslušnými orgány členských států a orgány dohledu třetích zemí, které jsou požadovány podle této směrnice.
Článek 46
Pravomocx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxavomoci vykonávají těmito způsoby:
a) přímo;
b) ve spolupráci s jinými orgány;
c) na vlastní odpovědnost přenesením svých úkolů na jiné subjektxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkékoli formě a obdržet jeho kopii;
b) vyžadovat od kterékoli osoby informace, jež souvisejí s činnostmi správce nebo alternativního investičního fxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxchozího ohlášení;
d) požadovat existující záznamy telefonních hovorů a datových přenosů;
e) vyžadovat ukončení jakéhokoli jednání, které je v rxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnnosti;
h) požadovat od správců, depozitářů či auditorů poskytování informací;
i) přijmout jakékoli opatření k zajištění toho, aby správci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxu podílníků nebo veřejnosti;
k) odejmout povolení udělené správci nebo depozitáři;
l) postoupit věc k trestnímu řízení;
m) požadovat, aby audixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxijní správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xajistí, aby příslušné orgány měly pravomoci, které jsou nutné k přijetí všech nezbytných opatření k zajištění řádného fungování trhů v případech, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Článek 47
Pravomoci a působnost orgánu pro cenné papíry a trhy
1. Orgán pro cenné papíry a trhy může vypracovat a pravidelně revidovat obecné pokxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Orgán pro cenné papíry a trhy má dále pravomoci nezbytné k plnění úkolů, které mu svěřuje tato směrnice, včetně úkolů uvedených v čl. 48 odst. 3.
2. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xapíry a trhy pověřil určitými úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž má orgán pro cenné papíry a trhy uzavřeny smlouvy, platí povinnost mlčenlivosxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí nutné pro soudní řízení.
3. Veškeré informace vyměňované podle této směrnice mezi orgánem pro cenné papíry a trhy, příslušnými orgány, orgánem pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 [29] a Evropskou radou pro systémová rizika se považují za důvěrné, ledaže orgán pro cenné papíry a trhy nebo dotyxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xoudní řízení.
4. Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 5, může orgán pro cenné papíry a trhy požádat v souladu s článkem 9 nařízení (EUx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh investičních fondů spravovaných mimounijními správci, nebo mimounijních alternativních investičních fondů spravovaných unijními správci bez pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxly mimounijním správcům omezení v souvislosti se správou alternativního investičního fondu, pokud dojde k nadměrné koncentraci rizika na specifickxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxho činnost může stát významným zdrojem rizika selhání protistrany ve vztahu k úvěrové instituci nebo jiné systémově významné instituci.
5. Orgxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
a) existuje významné nebezpečí, způsobené nebo posílené činností správce, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxeshraniční dopady, a
b) dotčený příslušný orgán nepřijal opatření, která by toto nebezpečí řešila, anebo přijatá opatření neřeší toto nebezpečí doxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo fungování a integrity finančního trhu nebo stability celého finančního systému v Unii nebo jeho části nebo podstatně zlepšovat schopnost příslušnýxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxnosům daného opatření; mimo jiné nesmějí snižovat likviditu na těchto trzích ani zvyšovat nejistotu účastníků trhu.
7. Než orgán pro cenné papíry x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxová rizika a další relevantní orgány.
8. Orgán pro cenné papíry a trhy oznámí své rozhodnutí, kterým žádá příslušné orgány, aby přijaly nebo obnovixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu tohoto správce. V tomto oznámení se uvedou alespoň tyto údaje:
a) správce a činnosti, na něž se opatření vztahují, a délku jejich trvání;
b) důvodxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxem, včetně důkazů, na nichž se tyto důvody zakládají.
9. Orgán pro cenné papíry a trhy přezkoumává v přiměřených intervalech, nejméně však každé třx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvání opatření se vztahují odstavce 5 až 8.
10. Příslušné orgány referenčního členského státu dotčeného mimounijního správce mohou orgán pro cenné pxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Článek 48
Správní sankce
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle txxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xtátů ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata vhodná správní opatření nebo ukládánx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřená a odrazující.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou zveřejnit jakékoli opatření nebo sankci, které uloží za porušení předpxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnou škodu dotčeným xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k provedení této směrnice v jednotlivých členských státech. Příslušné orgány poskytují orgánu pro cenné papíry a trhy informace, které jsou k tomuto úxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke správě nebo nabízení alternativních investičních fondů a každé zamítavé rozhodnutí učiněné při uplatňování opatření přijatých k provedení této sxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadu s touto směrnicí bylo řádně odůvodněno a aby podléhalo soudnímu přezkumu.
Právo na soudní přezkum platí rovněž v případě, že do šesti měsíců od podáxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxšnými orgány
Článek 50
Povinnost spolupracovat
1. Příslušné orgány členských států spolupracují mezi sebou, s orgánem pro cenné papíry a trxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxle této směrnice nebo vnitrostátního práva.
2. Členské státy usnadňují spolupráci podle tohoto oddílu.
3. Příslušné orgány využijí pro účely spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxé orgány členských států neprodleně poskytnou sobě navzájem i orgánu pro cenné papíry a trhy informace požadované pro účely plnění jejich úkolů podle txxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxbo 40, hostitelským členským státům dotčeného správce. V souladu s postupy týkajícími se příslušných regulačních technických norem uvedenými v čl. 3x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xemí na základě dohod o spolupráci, jež s těmito orgány dohledu ve vztahu ke správci uzavřely, nebo případně podle čl. 45 odst. 6 nebo 7 příslušným orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xterou domovský členský stát dotčeného správce uzavřel v souladu s článkem 35, 37 nebo 40, nesplňuje požadavky příslušných regulačních technických noxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxení (EU) č. 1095/2010.
5. Pokud mají příslušné orgány některého členského státu zjevné a prokazatelné důvody k podezření, že správce, nad nímž nevyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xříslušné orgány, které informace předaly, o výsledku těchto kroků a, pokud je to možné, také o významném vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x výměnu informací, může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických norem ke stanovení podmínek uplatňování této směrnicx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/ES. Pokud jde o předávání osobních údajů orgánem pro cenné papíry a trhy příslušným orgánům členských států nebo třetích zemí, dodržuje orgán pro cennx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx Příslušný orgán členského státu může třetí zemi v jednotlivých případech předat údaje a analýzu údajů, jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 25 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx údaje předat jiné třetí zemi bez výslovného písemného souhlasu příslušného orgánu členského státu.
2. Příslušný orgán členského státu poskytne inxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu obdržel výslovný souhlas příslušného orgánu, který tyto informace poskytl, a za předpokladu, že se informace poskytují výlučně pro účely, ke kterýx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxušné orgány členských států, které jsou odpovědné za udělování povolení správcům nebo dohled nad nimi podle této směrnice, sdělují informace příslušxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xtabilitu systémově významných finančních institucí a pro řádné fungování trhů, na nichž správci působí. Informovány jsou rovněž orgán pro cenné papíxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch v článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010 sdělují příslušné orgány souhrnné informace o činnosti správců spadajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, kterými se blíže stanoví obsah informací poskytovaných podle odstavce 1.
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xkty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 59 odst. 2.
Článek 54
Spolupráce při dohledu
1. Příslušné orgány jednoho členského státu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu v rámci svých pravomocí podle této směrnice.
Pokud příslušné orgány obdrží žádost o ověření na místě nebo šetření, učiní jeden z těchto kroků:
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxm nebo odborníkům.
2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. a) může příslušný orgán členského státu, který požádal o spolupráci, požádat, aby pracovníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu, na jehož území probíhá.
V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) může příslušný orgán členského státu, na jehož území ověřování nebo šetření probíhá, pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu informací nebo vyhovět žádosti o spolupráci při provádění šetření nebo ověřování na místě pouze v těchto případech:
a) šetření, ověřování na místx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxádaného členského státu již bylo zahájeno soudní řízení ve vztahu ke stejným osobám a stejným činům;
c) v dožádaném členském státě již bylo ve vztahu kx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxtích přijatých podle prvního pododstavce včetně příslušných odůvodnění.
4. Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku, může orgxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění ověřování na místě a šetření.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle čxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxní, jednání nebo opomenutí jednoho z příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v článcích 3, 4, 9, 12, 14 až 25, 34 až 37, 40, 42, 53, 67 a 68 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 21. července 2011. Komise předloží zprávu o přenesené pravomxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxpský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 57.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamexxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xřenesení pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 3, 4, 9, 12, 14 až 25, 34 až 37, 40, 42, 53, 67 a 68 kdykolx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxého rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 58
Námitky proti aktům v přenesené prxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitku proti aktu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxkud na základě odůvodněné žádosti Komise Evropský parlament a Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevyslovit, mxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 vysloví námitku. Orgán, který vyslovuje námitku proti aktu v přexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxr je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Článek 60
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxánků 6, 9, 21, 22, 28, 43 a čl. 61 odst. 5, informuje o této skutečnosti a případných následných změnách Komisi. Komise zveřejní tyto informace na internexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx vykonávají činnost podle této směrnice před 22. červencem 2013, přijmou veškerá opatření nezbytná k dosažení souladu s vnitrostátním právem založenxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxek nebo akcií alternativních investičních fondů, jež jsou v současnosti předmětem veřejné nabídky na základě prospektu, který byl vypracován a zveřexxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxvřený alternativní investiční fond, který po 22. červenci 2013 neprovádí žádné další investice, smí pokračovat ve správě tohoto alternativního invexxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxstory skončilo přede dnem vstupu této směrnice v platnost a který je zřízen na období, jež uplyne nejpozději tři roky od 22. července 2013, může tento sprxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx může podat žádost o povolení podle této směrnice.
5. Příslušné orgány domovského členského státu alternativního investičního fondu nebo případně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xyly depozitářem jmenovány instituce uvedené v čl. 21 odst. 3 písm. a) a usazené v jiném členském státě. Tím není dotčeno plné uplatňování článku 21, s výjxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe mění takto:
1) V čl. 2 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xměrnice 2002/83/ES [*****] a směrnice 2011/61/EU [******];
-------
[*] Směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx*] Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27).
[****] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přísxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1).
[******] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. čerxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxské státy nesmí bránit institucím jmenovat pro účely správy investičního portfolia investiční správce usazené v jiném členské státě, kteří mají nálexxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxné v čl. 2 odst. 1 této směrnice."
Článek 63
Změny směrnice 2009/65/ES
Směrnice 2009/65/ES se mění takto:
1) Vkládá se článek, kterx xxxx
xxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestují, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 112a a za podmínek stanovených v článcích 112b a 112c opatření, jixxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdaných po 1. lednu 2011, včetně požadavků, které zajistí, že si původce ponechá čistý ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavkyx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xímto:
"2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 je svěřena Komisi na dxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxmise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
"1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 14, 23, 33, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 kdykoli zrušxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx. Úvěrové instituce ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investiční podniky ve smyslu směrnice 2004/39/ES, pojišťovny v oblasti působnosti první směrnicx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxvotním a jejího výkonu [*], pojišťovny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění [**], xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investovánx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investiční fondy ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady EU/61/2011 ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů [***xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x. 1.
[****] Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.
[*****] Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1."
Článek 65
Změna nařízení (EU) č. 1095/2010
V člx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xudoucnu" nahrazují slovy "směrnice Evropského parlamentu a Rady EU/61/2011 ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů [*].
xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxávní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními txxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxstavec 2 použijí členské státy právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 35 a 37 až 41 v souladu s aktem v přenesené pravomoci přijaxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxky 36 a 42 pozbydou platnosti v souladu s aktem v přenesené pravomoci přijatým Komisí podle čl. 68 odst. 6 a ode dne v něm uvedeného.
5. Předpisy uvedené v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 67
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xx xx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxpskému parlamentu, Radě a Komisi:
a) stanovisko k fungování pasu při správě nebo nabízení unijních alternativních investičních fondů unijními sprxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo nabízení alternativních investičních fondů v členských státech mimounijními správci podle příslušných vnitrostátních režimů stanovených v čxxxxxxx xx x xxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxčních fondů v členských státech mimounijními správci podle pravidel stanovených v článku 35 a v článcích 37 až 41.
2. Orgán pro cenné papíry a trhy xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvci a ke správě nebo nabízení alternativních investičních fondů v členských státech mimounijními správci mimo jiné:
a) pokud jde o fungování pasu pxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi s:
- účinností spolupráce mezi příslušnými orgány,
- účinností fungování systému oznamování,
- ochranou investorů,
- úlohou orgánu pro cenxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxajících se sledování systémového rizika příslušnými vnitrostátními orgány, orgánem pro cenné papíry a trhy a Evropskou radou pro systémová rizika;
xx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxení alternativních investičních fondů v členských státech mimounijními správci podle příslušných vnitrostátních režimů:
i) dodržování veškerýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvci, pokud jde o každý nabízený alternativní investiční fond,
iii) existenci a účinnost dohod o spolupráci v oblasti dohledu nad systémovým rizikemx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě příslušnými orgány domovského členského státu unijního alternativního investičního fondu a orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní správce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxany investorů,
v) veškeré vlastnosti regulačního a dohledového rámce třetí země, které by mohly příslušným orgánům bránit v účinném dohledu podle txxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtíže, na něž správci narazí při vlastním usazování nebo při nabízení jimi spravovaných alternativních investičních fondů ve kterékoli třetí zemi.
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxo nabízejí alternativní investiční fondy pod jejich dohledem jak podle režimu pasu stanoveného touto směrnicí, tak podle vnitrostátních režimů, a inxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xro cenné papíry a trhy vydá stanovisko podle odst. 1 písm. a).
4. Pokud se orgán pro cenné papíry a trhy domnívá, že v souvislosti s ochranou investorů, nxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxnijních alternativních investičních fondů v členských státech unijními správci a při správě nebo nabízení alternativních investičních fondů v členxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxe prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, kterými se blíže stanoví obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi do tří měsíců od přijetí kladné rady a stanoviska orgánu pro cenné papíry a trhy a vezme přitom v úvahu kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx a v článcích 37 až 41 ve všech členských státech.
Pokud je proti aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci tohoto odstavce vyslovena námxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xoužitelnými ve všech členských státech, v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 později v okamžiku, který se jí bude zdát vhodnxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho rizika.
7. Pokud orgán pro cenné papíry a trhy nevydá radu ve lhůtě stanovené v odstavci 1, vyžádá si Komise tuto radu v nové lhůtě.
Článek 68
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedeného v čl. 67 odst. 6, na jehož základě se stávají pravidla stanovená v článku 35 a v článcích 37 až 41 použitelnými ve všech členských státech, vydá orgxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivních investičních fondů v Unii podle článku 35 a mimounijních správců při správě nebo nabízení alternativních investičních fondů v Unii podle článkx xx xx xx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxternativních investičních fondů v členských státech mimounijními správci podle příslušných vnitrostátních režimů upravených v článcích 36 a 42, a
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxku 35 a v článcích 37 až 41.
2. Orgán pro cenné papíry a trhy zohlední ve svém stanovisku a radě ohledně ukončení vnitrostátních režimů upravených v xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivních investičních fondů v Unii,
i) využívání pasu,
ii) potíže zaznamenané v souvislosti s:
- účinností spolupráce mezi příslušnými orgánxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx právní a správní předpisy třetí země vztahující se na správce nebo omezení dohledových a vyšetřovacích pravomocí orgánů dohledu třetí země,
- ochraxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx počtu případů a účinnosti zprostředkování,
iii) sjednávání, uzavírání, existenci a efektivitu požadovaných dohod o spolupráci,
iv) efektivxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxy a Evropskou radou pro systémová rizika,
v) výsledky srovnávacího hodnocení uvedeného v článku 38;
b) pokud jde o to, jak funguje nabízení mimxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxkých státech mimounijními správci podle příslušných vnitrostátních režimů,
i) dodržování veškerých požadavků podle této směrnice, s výjimkou člxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí fond,
iii) existenci a účinnost dohod o spolupráci v oblasti dohledu nad systémovým rizikem, jež jsou v souladu s mezinárodními standardy, mezi příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxného unijního alternativního investičního fondu a orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní správce usazen, případně orgány dohledu třetí země, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxačního a dohledového rámce třetí země, které by mohly příslušným orgánům Unie bránit v účinném dohledu podle této směrnice;
c) pokud jde o fungováxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxstice do rozvojových zemí či v jejich prospěch;
d) kvantitativní posouzení, jež určí počet jurisdikcí třetích zemí, v nichž mají sídlo správci, kteřx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch v článku 42.
3. Za tímto účelem příslušné orgány předkládají čtvrtletně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pasu stanoveného touto směrnicí, tak podle vnitrostátních režimů, a to počínaje vstupem v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 67 odst. x x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx v souvislosti s ochranou investorů, narušením trhu a hospodářské soutěže nebo se sledováním systémového rizika neexistují závažné překážky, které bx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxními správci a při správě nebo nabízení alternativních investičních fondů v Unii mimounijními správci podle pravidel stanovených v článku 35 a v článcxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, kterými se blíže stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxvomoci do tří měsíců od přijetí kladné rady a stanoviska orgánu pro cenné papíry a trhy a vezme přitom v úvahu kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmy upravené v článcích 36 a 42 a režim pasu stanovený v článku 35 a v článcích 37 až 41 se stane jediným povinným režimem platným ve všech členských státech.
xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx akt v přenesené pravomoci, jímž se ukončují vnitrostátní režimy upravené v článcích 36 a 42 a režim pasu stanovený v článku 35 a v článcích 37 až 41 se stane xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxý se jí bude zdát vhodný, a vezme přitom v úvahu kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, jako například vnitřní trh, ochranu investorů a účinné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxtě.
Článek 69
Přezkum
1. Do 22. července 2017 zahájí Komise na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány přezkum upxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice na investory, alternativní investiční fondy nebo správce v Unii i ve třetích zemích, a zhodnotí, nakolik byly splněny její cíle. Komise v přípxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvání, k nimž patří:
a) nabízení mimounijních alternativních investičních fondů v členských státech unijními správci podle vnitrostátních režimůx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxernativních investičních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondů v Unii jinými osobami nebo subjekty, než jsou správci, nebo jejich jménem;
e) investice do alternativních investičních fondů uskutečněné evroxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxy požadavků na transparentnost a informačních povinností podle článků 22 až 24 a 28 a 29 na posuzování systémových rizik;
h) případné negativní dopadx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) dopad této směrnice na přístup investorů v Unii;
k) dopad této směrnice na investice do rozvojových zemí či v jejich prospěch;
l) dopad této směrnixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xinými investory po nabytí významné účasti nebo kontroly v nekótovaných společnostech nebo emitentech.
Při přezkumu nabízení nebo správy alternatxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy další dohledové pravomoci.
2. Pro účely přezkumu podle odstavce 1 poskytují členské státy Komisi každoročně informace o správcích, kteřx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxch režimů a uvedou přitom datum provedení a datum nabytí účinnosti režimu pasu v jejich jurisdikci.
Orgán pro cenné papíry a trhy poskytuje Komisi infxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxdstavci patří:
a) informace o tom, kde jsou dotčení správci usazeni;
b) identifikace unijních alternativních investičních fondů případně spravxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi, ale nenabízených v Unii;
d) identifikace mimounijních alternativních investičních fondů případně nabízených v Unii;
e) informace o příslušnxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jak správa a nabízení alternativních investičních fondů v Unii správci probíhá v praxi.
3. Při přezkumu podle odstavce 1 se náležitě zohlední vývox xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Bude-li to vhodné, navrhne Komise změny této směrnice, pokud jde o její cíle, důsledky pro ochranu investorů, narxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx třetích zemích.
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxčení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dne 8. června 2011.
Za Evropský parlament
předseda
J. Buzek
Za Radu
xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxestic:
a) správu portfolií;
b) řízení rizik.
2. K dalším činnostem, které může správce navíc vykonávat při kolektivní správě alternativního investičxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkazníků,
iii) oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání,
iv) sledování dodržování právních a jiných předpisů,
v) vedení registru držitelx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxeslání osvědčení),
ix) vedení záznamů;
b) nabízení;
c) činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů, totiž služby nezbytné k plnění pxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxálové struktury, průmyslovou strategii a související záležitosti, poradenství a služby ohledně spojení a koupě podniku a jiné služby spojené se spráxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxY ODMĚŇOVÁNÍ
1. Při vytváření a uplatňování zásad celkového odměňování zahrnujícího platy a zvláštní penzijní výhody pro kategorie pracovníků, včexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx kterým je vyplácena celková odměna, díky níž se dostávají do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení a zaměstnanci odpovědní za činnosti spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdržují správci následující principy způsobem a v rozsahu, který odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není slučitelné s rizikovým profilem, statutem nebo zakládacími dokumenty spravovaných
alternativních investičních fondů;
b) zásady odměňování jxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí opatření pro předcházení xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí;
d) uplatňování zásad odměňování je nejméně jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány záxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxění úkolů souvisejících s jejich funkcemi, nezávisle na výsledcích obchodních útvarů, které kontrolují;
f) na odměňování vrcholných zaměstnanců odxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce a obchodního útvaru nebo alternativního investičního fondu a posouzení celkových výxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxování výsledků je zasazeno do víceletého rámce odpovídajícího hospodářskému cyklu alternativního investičního
fondu spravovaného správcem, aby sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxoženy do období, v němž jsou zohledněny jak pravidla pro zpětný odkup alternativního investičního fondu, který spravuje, tak investiční rizika s tím sxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xok;
j) pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou přiměřeně vyváženy a pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxsným ukončením smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání;
l) měření výsledků používané jxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny relevantní typy stávajících i budoucích rizik;
m) pokud správa alternativního investičního fondu nepředstavuje méně než 50 % celkového portfolia xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xnačnou část, nejméně však 50 %, pohyblivé složky odměny podílové jednotky nebo akcie dotčeného alternativního investičního fondu nebo odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxž 50 % celkového portfolia, 50 % minimální požadavek se nepoužije.
Nástroje uvedené v tomto písmeni podléhají vhodné „zadržovací“ politice, jejímž účxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxenské státy nebo jejich příslušné orgány mohou typy a podobu těchto nástrojů omezit či případně některé nástroje zakázat. Toto písmeno se vztahuje jak xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxné části, nejméně však 40 % pohyblivé složky odměny, se odkládá na dobu, která je přiměřená z hlediska životního cyklu a pravidel pro zpětný odkup dotčenxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx uvedené v tomto písmenu činí nejméně tři až pět let, pokud není životní cyklus daného alternativního investičního fondu kratší; odměna, která má být vyxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxstavující zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60 % této částky;
o) pohyblivá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celku a odůvodněné vzhledem k výsledkům daného obchodního
útvaru, daného alternativního investičního fondu a daného jednotlivce.
V případě slabých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxna, ať už jde o stávající odměny či o výplaty již dříve vydělaných částek, včetně systému malusů nebo zpětného vymáhání částek;
p) penzijní politika je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxc opustí správce před odchodem do důchodu, měl by správce zvláštní penzijní výhody zadržet po dobu pěti let v podobě nástrojů stanovených v písmenu m). Pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxržovány po dobu pěti let;
q) zaměstnanci se musí zavázat, že nebudou používat osobní zajišťovací strategie či pojištění spojené s odměnou či odpovědnoxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxím nástrojů či metod, které umožňují obejít požadavky této směrnice.
2. Zásady uvedené v bodě 1 se vztahují na všechny druhy odměn vyplácené správcem, nx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo akcií alternativního investičního fondu ve prospěch těch kategorií pracovníků včetně vrcholného vedení, zaměstnanců
odpovědných za činnosti sxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení a zaměstnanci odpovědní za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž činnosti mají podstatný dopad xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx velikosti nebo z hlediska velikosti alternativních investičních fondů, které spravují, jakož i z hlediska své vnitřní organizace a povahy, rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxy odměňování a rovněž pobídky vytvořené pro řízení rizik.
Výbor pro odměňování odpovídá za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxm orgánem v rámci jeho kontrolní funkce. Výboru pro odměňování předsedá člen řídícího orgánu, jenž v dotyčném správci nezastává žádné výkonné funkce. xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE SPRÁVCE HODLÁ NABÍZET ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY VE SVÉM DOMOVSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
a) Oznámení včetně plánu obchodxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndy usazeny;
b) statut nebo zakládací dokumenty alternativního investičního fondu;
c) totožnost depozitáře alternativního investičního fondu;
d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxiční fond usazen, pokud se jedná o alternativní investiční fond, který je podřízeným alternativním investičním fondem;
f) jakékoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxných proti nabízení podílových jednotek nebo akcií daného alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy sprxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
DOKUMENTY A INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE SPRÁVCE HODLÁ NABÍZET ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ JE JEHO DOMOVSKx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmace o tom, kde jsou alternativní investiční fondy usazeny;
b) statut nebo zakládací dokumenty alternativního investičního fondu;
c) totožnost depoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxormace o tom, kde je řídící alternativní investiční fond usazen, pokud se jedná o alternativní investiční fond, který je podřízeným alternativním invxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxnských států, v nichž správce hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie daného alternativního investičního fondu profesionálním investorům;
h) inxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdílových jednotek nebo akcií daného alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy správce spoléhá při poskyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.