32011R0492

o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (88)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (19)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xýznamem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 46 této smlouvy,
s ohledxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho a sociálního výboru ( 1 ),
v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. říxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xýt uvedené nařízení kodifikováno.
(2) Volný pohyb pracovníků v Unii musí být zajištěn. Dosažení tohoto cíle předpokládá odstranění jakékoli diskrixxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxvo těchto pracovníků volně se pohybovat uvnitř Unie za účelem výkonu zaměstnání, s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx x fungování Evropské unie.
(4) Volný pohyb představuje základní právo pracovníků a jejich rodin. Mobilita pracovníků uvnitř Unie musí být jedním z proxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpívat k uspokojování potřeb hospodářství členských států. Je třeba potvrdit právo všech pracovníků v členských státech vykonávat uvnitř Unie činnosx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xčelem poskytování služeb.
(6) Aby mohlo být právo volného pohybu vykonáváno za objektivních podmínek svobody a důstojnosti, musí být fakticky i právxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty pracovníků, zejména pokud jde o podmínky začlenění rodiny pracovníka do prostředí hostitelské země.
(7) Zásada nediskriminace pracovníků v Unii xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x8) Postupy zprostředkování zaměstnání a dosahování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, zejména cestou přímé spolupráce mezi ústředními službami zxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvníci, kteří se chtějí přemisťovat, by měli být pravidelně informováni x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxje-li toto vzdělávání k vytvoření možnosti pro pracovníky vyhovět nabídkám na zaměstnání z jiných regionů v Unii. Tyto vztahy vyžadují, aby souvisejíxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxenských států ke koordinaci jejich politik zaměstnanosti,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
ZAMĚSTNÁVÁNÍ, ROVNÉ ZACHÁZENÍ A RODINY PRACOVNÍKŮ
xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxo výkon na území jiného členského státu v souladu s právními a správními předpisy, které upravují zaměstnávání státních příslušníků tohoto státu.
2. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxek 2
Každý státní příslušník členského státu a každý zaměstnavatel vykonávající činnost na území členského státu si mohou vyměňovat nabídky volných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx x jakékoli diskriminaci.
Článek 3
1. V souladu s tímto nařízením se nepoužijí právní a správní předpisy ani správní postupy členského státu:
a) kterx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeplatí pro tuzemské státní příslušníky, nebo
b) které, ačkoli se používají bez ohledu na státní příslušnost, mají za výlučný nebo hlavní cíl nebo účel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzykových znalostí požadovaných z důvodu povahy pracovního místa, které má být obsazeno.
2. Mezi předpisy nebo postupy členského státu zmíněné v odstx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxí nabídku zaměstnání nebo ji podmiňují požadavky na zveřejnění v tisku nebo jiným způsobem a které neplatí pro zaměstnavatele vykonávající činnost na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch pracovníků, pokud jde o osoby, které nemají bydliště na území tohoto státu.
Článek 4
1. Právní a správní předpisy členských států, které omezují pxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxálního procenta tuzemských pracovníků, považují se státní příslušníci ostatních členských států za tuzemské pracovníky, s výhradou směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, který se uchází o zaměstnání na území jiného členského státu, se v tomto státě poskytuje stejná pomoc, jakou poskytují služby zaměstnanosti tohotx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa pracovní místo v jiném členském státě nesmí být závislé na kritériích souvisejících se zdravotním stavem či povoláním nebo jiných kritériích, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxkonávat stejnou činnost.
2. Státní příslušník, který má jmenovitou nabídku od zaměstnavatele z jiného členského státu než je stát, jehož je příslušnxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx a rovnost zacházení
Článek 7
1. S pracovníkem, který je státním příslušníkem členského státu, nesmí být na území jiného členského státu zacházeno z dxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skončení pracovního poměru a návratu k povolání nebo opětného zaměstnání, pokud se stal nezaměstnaným.
2. Požívá stejné sociální a daňové výhody jakx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxdiscích pro rekvalifikaci.
4. Jakékoli ustanovení v kolektivní nebo individuální smlouvě nebo v jiném kolektivním ujednání týkající se přístupu k zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxkriminační podmínky vůči pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států.
Článek 8
Pracovník, který je státním příslušníkex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnu práv spojených s odborovou činností, včetně hlasovacího práva a práva přístupu na správní nebo vedoucí místa v odborových organizacích. Může být vyxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy v podnicích.
Prvním pododstavcem nejsou dotčeny právní předpisy, které v některých členských státech přiznávají pracovníkům z ostatních členskýxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxaných tuzemským pracovníkům v oblasti bydlení, včetně vlastnictví bydlení, které potřebuje.
2. Pracovník uvedený v odstavci 1 se může na základě stexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxho plynoucí výhody a přednosti.
Na jeho rodinu, která zůstala v zemi posledního pobytu pracovníka, se pro tento účel hledí, jako kdyby bydlela ve zmíněxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, který je nebo byl zaměstnán na území jiného členského státu, mají přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako státxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdělání za co nejlepších podmínek.
KAPITOLA II
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A DOSAŽENÍ ROVNOVÁHY MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
ODDÍL 1
Spolupráce mezx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, které považují za nezbytné pro volný pohyb pracovníků uvnitř Unie.
Ústřední služby zaměstnanosti členských států úzce spolupracují mezi sebou navxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxí členské státy zvláštní služby, které jsou pověřeny organizováním činnosti v oblastech uvedených v odst. 1 druhém pododstavci a které spolupracují mxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 12
1. Členské státy předají Komisi informace o obtížích týkající se volného pohybu a zaměstnávání pracovníxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného v článku 29 (dále jen „technický výbor“) způsob, kterým se připravují informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. V souladu s postupem stanovxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxských států a Evropskému koordinačnímu úřadu uvedenému v článku 18 informace o životních a pracovních podmínkách a o stavu trhu práce, které mohou pracxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxistí těmto informacím širokou publicitu, zejména jejich rozšířením v příslušných službách zaměstnanosti a pomocí všech vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxánek 13
1. Zvláštní služba každého členského státu pravidelně předává zvláštním službám ostatních členských států a Evropskému koordinačnímu úřadx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxch pracovních míst určené třetím zemím;
c) žádosti o zaměstnání osob, které formálně prohlásily, že chtějí pracovat v jiném členském státě;
d) inforxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxa každého členského státu předá tyto informace co nejdříve příslušným službám a subjektům zaměstnanosti.
2. Nabídky volných pracovních míst a žádosxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxolupráci s technickým výborem.
Bude-li to nezbytné, může být tento systém upraven.
Článek 14
1. Všechny nabídky volných pracovních míst podle čláxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe zpracují.
Tyto služby předloží službám prvního členského státu vhodné a přesné žádosti o zaměstnání.
2. Na žádosti o zaměstnání podle čl. 13 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxsti přiznají pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členských států, stejnou přednost, jaká je udělována tuzemským pracovníkům vůči státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx službami a kdy to uspořádání služeb zaměstnanosti členského státu a používaný způsob zprostředkování umožňují:
a) regionální služby zaměstnanostx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxovnání nabídky a poptávky,
ii) vytvoří přímé vztahy pro dosažení rovnováhy:
— v případě jmenovité nabídky,
— v případě individuální žádosti o zaměsxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxužba,
— v případě, kdy se vyrovnání týká sezonních pracovníků, kteří musí být zaměstnáni co nejdříve;
b) služby místně příslušné pro pohraniční oblaxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxěstnání a poptávky po zaměstnání.
Je-li to nezbytné, vytvoří služby místně příslušné pro pohraniční oblasti rovněž postupy pro spolupráci a služby s xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužbám (zejména veřejným, soukromým nebo veřejně prospěšným) a všem dotyčným institucím soubor koordinovaných opatření v oblasti mobility;
c) úřadx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxsi seznam služeb uvedených v odstavci 1, který sestaví po vzájemné dohodě. Komise tento seznam a jeho změny pro informaci zveřejní v Úředním věstníku Evxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxa nebo více členskými státy, není povinné.
ODDÍL 3
Opatření pro kontrolu rovnováhy na trhu práce
Článek 17
1. Na základě zprávy Komise vypracované x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxi Unie v oblasti nabídky volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání.
2. Členské státy spolu s Komisí prozkoumají všechny možnosti pro poskytnutí pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxkou po zaměstnání uvnitř Unie. K tomuto účelu přijmou nezbytná opatření.
3. Každé dva roky podá Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospoxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxečná zjištění týkající se vývoje trhu práce v Unii.
ODDÍL 4
Evropský koordinační úřad
Článek 18
Obecným úkolem Evropského úřadu pro koordinaci vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxání a vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání na úrovni Unie. Zejména je pověřen všemi technickými úkoly, které jsou v této oblasti na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 12 a 13 a údajů vyplývajících ze studií a výzkumů prováděných na základě článku 11 za účelem zveřejnění užitečných poznatků o pravděpodobném vxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Článek 19
1. Evropský koordinační úřad je zejména pověřen, aby:
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxal z toho vyplývající pohyb pracovníků;
b) přispíval ve spolupráci s technickým výborem k zavedení společných prostředků činnosti na administrativxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxměstnání a poptávky po zaměstnání, jejichž vyrovnání provádějí tyto služby.
2. Předává zvláštním službám nabídky volných pracovních míst a žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxského státu a v souladu s podmínkami a podrobnostmi, které určí na základě stanoviska technického výboru, organizovat návštěvy a přidělení úředníků oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxNSKÝMI STÁTY V OBLASTI VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ A JEJICH ZAMĚSTNÁVÁNÍ
ODDÍL 1
Poradní výbor
Článek 21
Poradní výbor má za úkol být nápomocen Komisx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxhybu pracovníků a jejich zaměstnávání.
Článek 22
Poradní výbor je pověřen, aby zejména:
a) zkoumal obtíže volného pohybu a zaměstnávání v rámci vnxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxí a ke zlepšení rovnováhy na trhu práce;
b) obecně studoval důsledky používání tohoto nařízení a případných doplňujících opatření;
c) případně předxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo zásadním otázkám, zejména v oblasti výměny informací o vývoji trhu práce, pohybu pracovníků mezi členskými státy, programů nebo opatření k rozvoxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxoci pracovníkům a jejich rodinám, včetně sociální pomoci a bydlení pracovníků.
Článek 23
1. Poradní výbor se skládá ze šesti členů za každý členský sxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxných v odstavci 1 jednoho náhradníka.
3. Funkční období členů a jejich náhradníků je dva roky. Mohou být jmenováni opakovaně.
Po uplynutí funkčního oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxoru dosaženo rovnoměrného zastoupení různých dotčených hospodářských odvětví.
Seznam členů a náhradníků Rada pro informaci zveřejní v Úředním věsxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxě. Svolává ho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů.
Funkce sekretariátu zajišťují útvary Komise.
Článek 26
Přexxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxání a pohybu pracovníků. Předsedovi mohou být nápomocni techničtí poradci.
Článek 27
1. Poradní výbor se platně usnáší, pokud jsou přítomny dvě třexxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xázory vyjádřené menšinou, pokud o to požádá.
Článek 28
Poradní výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v platnost po schválení Rxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx výbor
Článek 29
Technický výbor má být nápomocen Komisi při přípravě, prosazování a sledování výsledků všech technických prací a opatření k provedexx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxci mezi dotčenými správními orgány členských států ve všech technických otázkách vztahujících se k volnému pohybu pracovníků a jejich zaměstnávání;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxí nebo vypracovávání studií a výzkumů stanovených v tomto nařízení a podporoval výměnu informací a zkušeností mezi dotčenými správními orgány;
d) stxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xkládá ze zástupců vlád členských států. Každá vláda jmenuje členem technického výboru jednoho z členů, který ji zastupuje v poradním výboru.
2. Každá xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí poradci.
Funkce sekretariátu zajišťují útvary Komise.
Článek 33
Návrhy podané a stanoviska zaujatá technickým výborem jsou předkládány Komisx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkud o to požádají.
Článek 34
Technický výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v platnost po schválení Radou na základě stanovisxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx 35
Jednací řády poradního výboru a technického výboru, které byly použitelné dne 8. listopadu 1968, zůstávají použitelné i nadále.
Článek 36
1. Tíxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxaným zaměstnáním v oblasti jaderné energie, ani předpisy přijaté k provedení této smlouvy.
Toto nařízení se však vztahuje na pracovníky kategorie uvxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxzením nejsou dotčena opatření přijatá v souladu s článkem 48 Smlouvy o fungování Evropské unie.
3. Toto nařízení se nedotýká povinností členských stáxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xazbách existujících dne 8. listopadu 1968 nebo vyplývajících z dohod s některými neevropskými zeměmi nebo územími existujících dne 8. listopadu 1968x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěstnání na území některého z těchto členských států, se nemohou dovolávat práv z tohoto nařízení na území ostatních členských států.
Článek 37
Členxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxm jejich vstupu v platnost.
Článek 38
Komise přijme prováděcí opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení. Za tímto účelem úzce spolupracuje s úsxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxské unie do oddílu, který se týká Komise.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx8 se zrušuje.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
Článek 42
Txxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxlné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 5. dubna 2011.
Za Evropský parlament
předseda
J. BUZEK
Za Radu
předsedkyně
GYŐRI E.
-----xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:CS:PDF
x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxxxx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.