Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (10)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky

32010R1231 rozšiřuje působnost nařízení 883/2004/ES a 987/2009/ES

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxřízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti
EVxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xávrh Evropské komise,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
v souladu s řádným legislativním postupem [2],
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členského státu, a to udělením souboru jednotných práv, jež by se co nejvíce podobala těm, která pxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území jejích členských států, a že intenzivnější integrační politika xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx [5] byla rozšířena působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72, která se týkají koordinace zákonných systémů sociálního zabezpexxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, zejména jejím čl. 34 odst. 2.
(5) Nařízxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 1408/71. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/20xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xrušují s účinností ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009.
(6) Nařízením (ES) č. 883/2004 a nařízením (ES) č. 9xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxených institucí je cílem aktualizovaných pravidel koordinace urychlit a usnadnit zpracování údajů týkajících se nároků pojištěných osob na dávky a sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx x xxxxm zamezit, aby zaměstnavatelé nebo vnitrostátní orgány sociálního zabezpečení museli řešit složité právní a administrativní situace týkající se poxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí koordinace kombinujícího nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009.
(9) Proto je třeba nahradit nařízení (ES) č. 859/2003 právním náxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 987/2009.
(10) Uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx něm pobývali, nebo k přístupu na jeho trh práce. Uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by proto nemělo být dotčeno právo čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xlenského státu v souladu s právem Unie.
(11) Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by měla být na základě tohoto nařízení použitelnáx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxování uvedených nařízení.
(12) Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by se neměla uplatňovat na situaci týkající se ve všech ohledexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xtát.
(13) Podmínka oprávněného pobytu na území členského státu by se neměla dotýkat práv vyplývajících z uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kteří dříve splňovali podmínky tohoto nařízení, nebo pozůstalým takového státního příslušníka třetí země, pokud odvozují svá práva od pracovníka a pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčného do evidence uchazečů o zaměstnání u služeb zaměstnanosti každého členského státu, na jehož území vstoupil. Tato ustanovení by se proto měla uplaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvajícího rezidenta, zapsat se jako uchazeč o zaměstnání u služeb zaměstnanosti členského státu, na jehož území xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xtáty, jichž je Unie stranou a které přiznávají nároky v oblasti sociálního zabezpečení.
(16) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být s ohledem na přexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality staxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xařízení pro ně není závazné ani použitelné.
(19) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a kx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xAŘÍZENÍ:
Článek 1
Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, na které se dosud nevztahxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxo státu a jsou v situaci, která se neomezuje ve všech ohledech na jediný členský stát.
Článek 2
Nařízení (ES) č. 859/2003 se zrušuje pro členské státxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxřízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010.
Za Evropskx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x. července 2008 (Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 259), postoj Rady v prvním čtení ze dne 26. července 2010 (Úř. věst. C 253 E, 21.9.2010, s. 1), postoj Evropxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxropské rady v Tampere (Úř. věst. C 154, 5.6.2000, s. 63).
[4] Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. září 1991 k postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xx.10.2009, s. 1.
--------------------------------------------------

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.