Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (50)
Vztah
... další položky
... další položky

32010R1092 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni EU

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xx stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
v souladu s řádným legislativním postupem [3],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Finxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxančním dohledu, který nedokázal předvídat nepříznivý makroobezřetnostní vývoj a zabránit akumulaci přílišných rizik ve finančním systému.
(2) Exxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxažná selhání v dohledu Unie nad stále rostoucí integrací finančních trhů (a to v usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení Komise o provádění rámce pro finaxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx7 o politice finančních služeb (2005-2010) - bílá kniha [6], usnesení ze dne 23. září 2008 obsahující doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtruktura dohledu [8] a v postoji ze dne 22. dubna 2009 k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovacx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x10]).
(3) V listopadu 2008 Komise pověřila skupinu na vysoké úrovni vedenou Jacquesem de Larosierem, aby učinila doporučení, jakým způsobem mají býx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxra 2009 (dále jen "de Larosierova zpráva") doporučila skupina odborníků na vysoké úrovni, kromě jiného zřídit orgán na úrovni Unie pověřený dohledem nxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxranně podpořila doporučení de Larosierovy zprávy. Evropská rada se na zasedání konaném ve dnech 19. a 20. března 2009 dohodla, že je nutné zlepšit regulxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxd nad finančním trhem" ze dne 27. května 2009 Komise navrhla řadu reforem stávajícího xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za makroobezřetnostní dohled. Rada dne 9. června 2009 a Evropská rada na svém zasedání konaném ve dnech 18. a 19. června 2009 podpořily stanovisko Komisx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxné k závěru, že Evropská centrální banka (dále jen "ECB") "by měla ESRB poskytovat analytickou, statistickou, správní a logistickou podporu, která se xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxřenými a přidělenými ESRB by neměla být dotčena zásada nezávislosti ECB při plnění úkolů podle Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fuxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxbální úrovni přesvědčivý závazek. ESRB by měla využívat odborných znalostí vědeckého výboru na vysoké úrovni a ujmout se všech globálních úkolů nezbyxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxndem (dále jen "MMF") a Radou pro finanční stabilitu (dále jen "FSB"), od nichž se očekává, že budou poskytovat včasná varování týkající se makroobezřexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xezinárodní platby (dále jen "BIS") určených pro skupinu G-20.
(9) Zpráva IMF, BIS a FSB ze dne 28. října 2009 předložená ministrům financí a guvernérůx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxuzení systémového rizika může být proměnlivé v závislosti na hospodářském prostředí. Je rovněž podmíněno finanční infrastrukturou, opatřeními v obxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxárodní finanční systémy a hospodářství. Ke klíčovým kritériím pro určení systémového významu trhů a institucí patří velikost (objem finančních služxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxytovat stejné služby) a propojenost (vazby s ostatními segmenty systému). Hodnocení založené na těchto třech kritériích by mělo být doplněno údaji o fxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx složitost zvláštních struktur a podnikatelských modelů, stupeň finanční autonomie, intenzita a rozsah dohledu, transparentnost finančních mechaxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxk s cílem snížit riziko, že dojde k selhání systémových segmentů, a zvýšit odolnost finančního systému vůči otřesům. V tomto ohledu by ESRB měla přispívxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxat veškeré příslušné informace.
(11) Současné uspořádání v Unii klade příliš malý důraz na makroobezřetnostní dohled a propojení mezi vývojem v širxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx různých úrovních, bez jakéhokoliv mechanismu k zajištění toho, že makroobezřetnostní rizika budou přiměřeně identifikována a že varování a doporučxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje větší propojenost mezi makroobezřetnostním a mikroobezřetnostním dohledem
(12) Tento nově vytvořený systém makroobezřetnostního dohledu si xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxž k doporučením de Larosierovy zprávy měl předsedou ESRB na první pětileté období po vstupu tohoto nařízení v platnost stát prezident ECB. Kromě toho by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx zpráva rovněž uvádí, že makroobezřetnostní dohled nemá smysl, pokud nemá určitý dopad na dohled na mikroúrovni, přičemž mikroobezřetnostní dohled nxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstém finančního dohledu (dále jen "ESFS") sdružující subjekty dohledu nad finančním trhem na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, který bude fungovax xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxvěry a navzájem se plně respektovat, a to především za účelem zajištění vhodné a spolehlivé vzájemné výměny informací. Na úrovni Unie by tato síť měla zaxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx) č. 1093/2010 [11], Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady (EU) č. 1095/2010 [13] (společně dále jen "evropské orgány dohledu").
(15) Unie potřebuje zvláštní orgán, který by byl odpovědný za makroobezxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před riziky a doporučení pro opatření k řešení těchto rizik. Z těchto důvodů by měla být zřízena ESRB jako nový nezávislý orgán pro všechna finanční odvěxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxt z generální rady, řídícího výboru, sekretariátu, poradního vědeckého výboru a poradního technického výboru. Složení poradního vědeckého výboru bx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí struktury s cílem nedopustit žádné zdvojování.
(17) ESRB by měla vydávat varování a, pokud to považuje za nezbytné, doporučení obecné povahy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxledu, nebo jednomu či více vnitrostátním orgánům dohledu, se stanovenou lhůtou pro příslušnou politickou reakci.
(18) ESRB by měla vypracovat systxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x doporučení by měla být v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti rovněž předávána Radě a Komisi, a pokud jsou určena jednomu či vxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx úlohou vymezenou ve Smlouvě o fungování EU. Za účelem přípravy jednání Rady a poskytování Radě včasných politických rad by ESRB měla Hospodářský a finaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxovat dodržování svých varování a doporučení na základě zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že jsou její varování a doporučení skutečně dodržována. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxětli"). Pokud ESRB shledá, že reakce je nedostatečná, měla by při dodržení přísných pravidel týkajících se zachování důvěrnosti informovat adresátyx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předstihu, aby mohla Rada reagovat, rozhodnout, zda by doporučení mělo zůstat důvěrné nebo zda by mělo být zveřejněno, přičemž si musí být vědoma skutexxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xážným způsobem ohrozit řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Unie nebo jeho části, měla by o této situaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xy poté měla posoudit, zda je nutno přijmout rozhodnutí určené evropským orgánům dohledu, v kterém určí, že nastala mimořádné situace. Při tomto postupx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxzsáhlých finančních problémů častěji. V případě potřeby by Evropský parlament a Rada měly ESRB vyzvat, aby projednala konkrétní otázky související s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stávající odpovědnosti v oblasti finanční stability. Vnitrostátní orgány dohledu by měly být zapojeny tak, že budou poskytovat své specifické odborxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxka je založeno na úplných a přesných informacích o vývoji finančního systému. V souladu s touto skutečností by předsedové evropských orgánů dohledu měxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí rady jako pozorovatel bez hlasovacího práva. V duchu otevřenosti by patnáct nezávislých osob mělo prostřednictvím poradního vědeckého výboru poskxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxco přítomnost předsedy Hospodářského a finančního výboru bude odrážet úlohu ministerstev členských států odpovědných za finance a Rady při ochraně fxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxně a aby zvažovali finanční stabilitu Unie pouze jako celku. V případě, že nelze dosáhnout konsenzu, by nemělo být hlasování o varováních a doporučenícx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xa následek, že sledování a posuzování potenciálních systémových rizik by mělo být založeno na rozsáhlém souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které je způsobeno výrazným oslabením celého finančního systému v Unii nebo jeho části a které může mít závažné negativní dopady na vnitřní trh a reálnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx by proto měla mít přístup ke všem informacím, které jsou nezbytné pro plnění jejích povinností při požadovaném zachování důvěrnosti těchto informacíx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxého statistického systému v oblasti statistiky. Tímto nařízením by proto nemělo být dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 zx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvropskou centrální bankou [15].
(29) Účastníci trhu mohou poskytnout cenný vstup pro pochopení vývoje, který postihuje finanční systém. V případě xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxupin uživatelů v oblasti finančních služeb, které byly zřízené Komisí nebo na základě právních předpisů Unie, a poskytnout jim rovnou příležitost k vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxtémem je nedílnou součástí celkového nového režimu dohledu v Unii, neboť makroobezřetnostní hledisko je úzce spjato s úkoly mikroobezřetnostního doxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxstními a makroobezřetnostními riziky, mohou mít všechny zúčastněné subjekty dostatečnou jistotu při zapojování se do přeshraničních finančních akxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxnančního systému jako celku. Řešením těchto rizik by měla ESRB přímo přispívat k integrované struktuře dohledu Unie nutné pro podporu včasných a jednoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxzsudku ze dne 2. května 2006 ve věci C-217/04 (Spojené království v. Evropský parlament a Rada) konstatoval, že "nic ve znění článku 95 Smlouvy o ES [nyní xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze členským státům. Podle uvážení uvedeného zákonodárce se totiž může ukázat nezbytné stanovit zřízení subjektu Společenství pověřeného přispíxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrovádění a uplatňování aktů založených na uvedeném ustanovení" [16]. ESRB by měla přispět k finanční stabilitě nutné pro další finanční integraci v ráxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxdpisů Unie týkajících se vnitřního trhu s finančními službami. Proto by měla být ESRB zřízena na základě článku 114 Smlouvy o fungování EU.
(32) Jak je xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxlný přezkum ESFS, ESRB a evropských orgánů xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxojivě dosaženo na úrovni členských států z důvodu integrace evropských finančních trhů, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxeném článku, nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxB je součástí Evropského systému finančního dohledu (dále jen "ESFS"), jehož účelem je zajišťovat dohled nad finančním systémem Unie.
3. ESFS tvoxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxpský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením (EU) č. 1094/2010;
d) Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxem 54 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010;
f) příslušné orgány nebo orgány dohledu členských států vymezené v aktech Unxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xdst. 3 Smlouvy o Evropské unii spolupracují subjekty, které tvoří ESFS, na základě důvěry a plného vzájemného respektu, zejména při zajišťování výměnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xfinanční institucí" se rozumí jakýkoli podnik, na který se vztahují právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/201x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému, které může mít závažné negativní dopady na vnitřní trh a reálnou ekonomiku. Všechny typy finančních zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxm systémem v rámci Unie s cílem přispívat k předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii, která jsou důsledkem vývoje v rámci finančníhx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxívá k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistí tím trvalý příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu.
2. Pro účely odstavce 1 plní ESRB txxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxje systémová rizika a stanoví pořadí jejich důležitosti;
c) vydává varování v případě, že se taková systémová rizika považují za významná, a ve vhodnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxspěje-li k závěru, že může nastat mimořádná situace ve smyslu článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010, vydává důvěrxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrgánům dohledu o tom, že nastala mimořádné situace;
f) sleduje reakce na varování a doporučení;
g) úzce spolupracuje se všemi ostatními subjekty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx spolupráci s evropskými orgány dohledu zejména vypracuje soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů (přehled ukazatelů rizik) za účelem idxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxčními institucemi, zejména s Mezinárodním měnovým fondem a Radou pro finanční stabilitu, jakož i s příslušnými orgány ve třetích zemích, pokud se jednx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
KAPITOLA II
ORGANIZACE
Článek 4
Struktura
1. ESRB má generální radu, řídící výbor, sekretariát, poradní vědecký výbor a poradní texxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxí být projednávány, a sledováním postupu probíhajících činností ESRB.
4. Sekretariát odpovídá za běžný provoz ESRB. Poskytuje kvalitní analytickxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá také technické poradenství evropských orgánů dohledu, národních centrálních bank a vnitrostátních orgánů dohledu.
5. Poradní vědecký výbor a poxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxedsedové ESRB
1. Předsedou ESRB je po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost prezident ECB. Na další období je předseda ESRB jmenován postuxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxihlédnutím k potřebě vyváženého zastoupení členských států obecně a členských států, jejichž měnou je euro a členských států jejichž měnou není euro. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxní (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.
4. Předseda a místopředsedové sdělí Evropskému parlamentu na veřejném slyšení, jakým zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxém hierarchickém pořadí řídí zasedání generální rady nebo řídícího výboru v případě, že se předseda nemůže zasedání účastnit.
7. Pokud funkční obdoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jakéhokoliv důvodu vykonávat své povinnosti, je zvolen nový první místopředseda v souladu s odstavcem 2.
8. Předseda zastupuje ESRB navenek.
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxálních bank;
c) člen Komise;
d) předseda Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví);
e) předseda Evropského orgánu dohlexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxé papíry a trhy);
g) předseda a oba místopředsedové poradního vědeckého výboru;
h) předseda poradního technického výboru.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxký stát v souladu s odstavcem 3;
b) předseda Hospodářského a finančního výboru.
3. Pokud jde o zastoupení vnitrostátních orgánů dohledu podle odxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členského státu dohodnou na společném zástupci.
4. Generální rada přijme jednací řád ESRB.
Článek 7
Nestrannost
1. Při účasti na činnosxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxie jako celku. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od členských států, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu.
2. Členové generální xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xubjekt se nesmí snažit ovlivňovat členy ESRB při plnění úkolů stanovených v čl. 3 odst. 2.
Článek 8
Služební tajemství
1. Členové generální xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xědeckého výboru, poradního technického výboru, evropských orgánů dohledu a příslušných vnitrostátních orgánů dohledu členských států), nesmí nikxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxužívat pouze při plnění svých povinností a při plnění úkolů stanovených v čl. 3 odst. 2.
3. Aniž je dotčen článek 16 a příslušná ustanovení trestního prxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxž v souhrnné podobě, aby nebylo možné identifikovat jednotlivé finanční instituce.
4. ESRB spolu s evropskými orgány dohledu vyjedná a zavede konkrxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxci jednotlivých finančních institucí.
Článek 9
Zasedání generální rady
1. Řádná plenární zasedání generální rady svolává předseda ESRB x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxrální rady s hlasovacím právem.
2. Každý člen je na zasedáních generální rady přítomen osobně a nesmí být zastoupen.
3. Odchylně od odstavce 2 smí člxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxě jmenována podle pravidel pro dočasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních organizací vykonávajících činnosti přímo související s úkoly ESRB stanovenými v čl. 3 odst. 2.
5. Účast na činnosti ESRB může být otevřenx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxáště významné. ESRB může stanovit pravidla pro zejména povahu, rozsah a procesní aspekty účasti uvedených zemí na činnosti ESRB. Tato pravidla mohou oxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx země významné, přičemž by měly být vyloučeny veškeré případy, ve kterých může být projednávána situace jednotlivých finančních institucí nebo člensxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxacím právem má jeden hlas.
2. Aniž jsou dotčeny hlasovací postupy uvedené v čl. 18 odst. 1, rozhoduje generální rada prostou většinou hlasů přítomnýcx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xveřejnění varování či doporučení požadována dvoutřetinová většina hlasů.
4. Při jakémkoliv hlasování generální rady je nutné kvorum dvou třetin čxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxé třetiny členů s hlasovacím právem. Jednací řád uvedený v čl. 6 odst. 4 stanoví náležitou formu oznámení, kterou se svolává mimořádné zasedání.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxů generální rady, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB, s ohledem na nutnost zajistit celkově vyvážené zastoupení členských států, jakož i vyvážxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxří jsou rovněž členy Generální rady ECB, na období tří let;
d) člena Komise;
e) předsedy Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnixxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxho orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy);
h) předsedy Hospodářského a finančního výboru;
i) předsedy poradního vědeckého výxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxena generální radou.
2. Zasedání řídícího výboru svolává předseda xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xědecký výbor
1. Poradní vědecký výbor ze skládá z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků reprezentujících široké spektrum dovednostx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxropských orgánů dohledu a musí být vybráni na základě své celkové způsobilosti a podle svých zkušeností z akademické oblasti či z jiných odvětví, zejméxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxího vědeckého výboru jsou jmenováni generální radou na základě návrhu předsedy ESRB a každý z nich by měl mít příslušnou odbornou způsobilost a znalostx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxjního pojištění. V předsednictví poradního vědeckého výboru by se měly střídat tyto tři osoby.
3. Poradní vědecký výbor poskytuje poradenství a pomxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxtní jeho zasedání.
5. Poradní vědecký výbor případně vede otevřeným a transparentním způsobem včasné konzultace se zúčastněnými subjekty, mezi něx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxradnímu vědeckému výboru jsou poskytovány veškeré nezbytné prostředky, aby mohl úspěšně plnit své úkoly.
Článek 13
Poradní technický výbox
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxslušného vnitrostátního orgánu dohledu za každý členský stát v souladu s druhým pododstavcem;
c) zástupce Evropského orgánu dohledu (Evropského oxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx zástupce Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy);
f) dvou zástupců Komise;
g) zástupce Hospodářského a finančního xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vnitrostátních orgánů dohledu podle prvního pododstavce písm. b), příslušní zástupci na vysoké úrovni se střídají v závislosti na projednávaných boxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu je jmenován generální radou na návrh předsedy ESRB.
3. Poradní technický výbor poskytuje poradenství a pomoc uvedené v čl. 4 odst. 5 na žádost předsexx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxboru jsou poskytovány veškeré nezbytné prostředky, aby mohl úspěšně plnit své úkoly.
Článek 14
Jiné poradní zdroje
Při plnění úkolů stanoxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxLY
Článek 15
Shromažďování a výměna informací
1. ESRB poskytuje evropským orgánům dohledu informace o rizicích, které tyto orgány potřebujx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxické úřady úzce spolupracují s ESRB a poskytují jí veškeré informace, které ESRB potřebuje k plnění svých úkolů, v souladu s právními předpisy Unie.
3x x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe zpravidla v souhrnné podobě, tak aby nebylo možné identifikovat jednotlivé finanční instituce.
4. Před vyžádáním informací podle tohoto článku Exxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjí požadované informace k dispozici nebo nejsou k dispozici včas, může ESRB tyto informace požadovat od ESCB, vnitrostátních orgánů dohledu nebo nároxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxoci, které jsou v oblasti statistiky a shromažďování údajů svěřeny Radě, Komisi (Eurostatu), ECB, Eurosystému a ESCB.
6. Žádá-li ESRB o informace, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxležité a nezbytné, s ohledem na převažující situaci na trhu.
7. Před každým podáním žádosti o informace, které nemají souhrnnou podobu, provede ESRB xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxn dohledu nepovažuje žádost za odůvodněnou a přiměřenou, neprodleně zašle žádost zpět ESRB a požádá ji o dodatečné odůvodnění. Poté, co ESRB příslušnéxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxíslušným informacím umožňují.
Článek 16
Varování a doporučení
1. Jsou-li zjištěna významná rizika, pokud jde o dosažení cíle uvedeného v xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx určena především Unii jako celku nebo jednomu či více členským státům nebo jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více vnitrostátníx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát nebo dotčené členské státy. Doporučení obsahují lhůty stanovené pro politickou reakci. Doporučení mohou být také určena Komisi v souvislosti s pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropskxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xRSB v úzké spolupráci s ostatními subjekty, které jsou součástí ESFS, systém jednotné barevné klasifikace rizik odpovídající situacím s různou mírou xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xteré kategorie dané riziko spadá.
Článek 17
Reakce na doporučení ESRB
1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno Komisi, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxRB a Radu o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a v případě nečinnosti poskytnou náležité zdůvodnění. Tam, kde je to vhodné, informuje ESRB o obdxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe jejímu doporučení nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, informuje o tom v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxporučením zveřejněným postupem podle čl. 18 odst. 1, Evropský parlament může vyzvat předsedu ESRB k předložení uvedeného rozhodnutí a adresáti mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x dostatečném předstihu, aby Rada mohla reagovat, v každém jednotlivém případě, zda by varování nebo doporučení měla být zveřejněna. Bez ohledu na čl. 1x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx se generální rada rozhodne zveřejnit varování nebo doporučení, informuje o tom předem adresáty.
3. Adresáti varování a doporučení, která ESRB zveřxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xoporučení nezveřejnit, adresáti a případně Rada a evropské orgány dohledu přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně důvěrné povahy varování nebo dxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxch finančních problémů i častěji, je předseda ESRB zván na každoroční slyšení pořádané v Evropském parlamentu vždy po zveřejnění výroční zprávy ESRB pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtrální banky.
2. Výroční zprávy uvedené v odstavci 1obsahují informace, o nichž v souladu s článkem 18 generální rada rozhodne, že by měly být zveřejnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy.
4. Evropský parlament může požadovat, aby se předseda ESRB zúčastnil slyšení v příslušných výborech Evropského parlamentu.
5. Předseda ESRB vxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxstopředsedové Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu a jež se týkají probíhajících činností ESRB. Evropský parlament a ESRB uzavřou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Článek 20
Přezkum
Na základě zprávy předložené Komisí provede Evropský parlament a Rada přezkum tohoto nařízení do 17. prosince 2013 a po obdržxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xolby předsedy ESRB.
Článek 21
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unixx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxý parlament
předseda
J. Buzek
Za Radu
předseda
O. Chastel
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.