32010R1089

provádí směrnici 2007/2/ES (interoperabilita sad prostorových dat)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxroperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxIRE) [1], a zejména na článek 7 odst. 1 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xe jedné nebo několika příloh směrnice 2007/2/ES a příslušné služby prostorových dat v souladu s technickými podmínkami pro interoperabilitu a tam kdx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů, které byly zjišťovány u zúčastněných subjektů na základě průzkumu požadavků uživatelů a analýzy předložených referenčních materiálů a pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxoveditelnost technických podmínek a jejich přiměřenost z hlediska pravděpodobných nákladů a přínosů na základě výsledků testů oznámených zúčastněxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdů a přínosů a důkazů ze studií provedených členskými státy o nákladech a přínosech infrastruktur prostorových dat na regionální úrovni.
(4) Zástupxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxidanou hodnotou nebo jakéhokoli koordinačního orgánu, měli možnost zúčastnit se zpracování technických podmínek prostřednictvím navržených odboxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxity a přínosu vyplývajícího z úsilí společenství uživatelů a výrobců jsou mezinárodní normy v případě potřeby začleněny do pojmů a definic prvků témat xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvých dat, měly by členské státy splnit požadavky na společné datové typy, identifikaci prostorových objektů, metadata pro interoperabilitu, obecný xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxmci jednoho tématu prostorových dat by členské státy měly používat klasifikace a definice prostorových objektů, jejich klíčové atributy a přidruženx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxení začít používat teprve až budou uvedené hodnoty přijaty ve formě právního aktu. Je proto vhodné odložit použitelnost tohoto nařízení.
(9) Opatřexx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxnek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví požadavky na technické podmínky pro interoperabilitu a případně pro harmonizaci sad prostorových dat a služxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se používají tyto definice a definice specifické pro určitá témata, uvedené v příloze II:
1. "abstraktním typem" (abstract type) se rozumí typ, pro kxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, k němuž má typ vztah, podle čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/2/ES,
3. "atributem" (attribute) se rozumí charakteristika typu uvedená v čl. 8 odst. x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh dat v příloze I směrnice 2007/2/ES, ale který bude plně specifikován v tématu prostorových dat v příloze II nebo III směrnice 2007/2/ES, kam tematicky xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx které nemají identitu, v souladu s ISO 19103,
7. "výčtem" (enumeration) se rozumí datový typ, jehož instance tvoří pevný seznam jmenovitě uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtifier) se rozumí jednoznačný identifikátor objektu publikovaný odpovědným orgánem, který lze použít v externích aplikacích pro odkaz na prostorovx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtitu, k níž je přidružena, v souladu s EN ISO 19135,
10. "vytvořením instance" (instantiate) se rozumí vytvoření objektu, který odpovídá definici, axxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace, kterou si lze vyžádat ze serveru jako mapu v souladu s EN ISO 19128,
12. "informacemi o životním cyklu" (life-cycle information) se rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s EN ISO 19115,
14. "skupinou" (package) se rozumí univerzální mechanismus pro uspořádání prvků do skupin,
15. "registrem" (register) se rozumí sxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxektu" (spatial object type) se rozumí klasifikace prostorových objektů,
17. "stylem" (style) se rozumí přiřazení typů prostorových objektů a jejixx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxem prostorového objektu a obecnějším typem, přičemž specifičtější typ je plně v souladu s obecnějším typem a obsahuje další informace převzaté z ISO 19xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxou roli lze hodnotu "void" (zrušená) použít, pokud v sadách prostorových dat udržovaných členskými státy není obsažena žádná odpovídající hodnota, nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxbulky specifikující její zrušitelnost se ponechá prázdná.
Článek 3
Společné typy
Typy, které jsou společné pro několik témat uvedených v xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx x
Typy pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů
1. Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad použijí členské státy typy prxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Typy prostorových objektů a datové typy musí odpovídat definicím a omezením a musí obsahovat atributy a přidružené role stanovené v příloze II.
3x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxnoty stanovené v příloze II. Hodnoty výčtu jsou jazykově neutrální mnemotechnické počítačové kódy.
4. Číselníky používané v atributech nebo přidrxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxx
xx x xxxxx xxxů definovaných v tomto nařízení je jazykově neutrální název pro počítače uveden v závorkách v nadpisu oddílu, který specifikuje požadavky na tento typx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxého typu, zahrnují rovněž všechny atributy a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxorových dat, k nimž tematicky patří. Jedinou přípustnou změnou specifikace předběžného typu v průběhu tohoto zpracování je její rozšíření.
Člxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm registru číselníků a které členské státy nesmějí rozšířit;
b) číselníky, které členské státy mohou rozšířit.
2. V případě, že členský stát čísxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxktu nebo datových typů, které mají typ číselníku, mohou nabývat pouze hodnot platných podle registru, v němž je číselník spravován.
4. Atributy nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xyp výčtu.
Článek 7
Kódování
1. Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí odpovídat normě EN ISO 19118. Musí zejmxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpních dat.
2. Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí být zpřístupněno.
Článek 8
Aktualizace
1. Členské stxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxové sadě, není-li v příloze II pro konkrétní téma prostorových dat stanovena jiná lhůta.
Článek 9
Správa identifikátorů
1. Datový typ Idenxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektu pro jednoznačnou identifikaci prostorových objektů se během životního cyklu prostorového objektu nemění.
Článek 10
Životní cyklxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a localId externího identifikátoru objektu zůstanou stejné pro různé verze prostorového objektu.
3. Pokud se používají atributy beginLifespanVexxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xystém uvedený v bodě 5 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 [2], nejsou-li v příloze II pro konkrétní téma prostorových dat specifikovány xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Článek 12
Jiné požadavky a pravidla
1. Doména hodnot prostorových vlastností definovaná v tomto nařízení je omezena na prostorové schéma Simxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe vyjadřují s použitím jednotek SI, není-li pro konkrétní téma nebo typ prostorových dat stanoveno jinak.
3. Pokud se používají atributy validFrom a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xteré jsou specifické pro dané téma.
Článek 13
Metadata nezbytná pro interoperabilitu
Metadata popisující sadu prostorových dat zahrnujx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsouřadnicových referenčních systémů používaných) v datové sadě.
2. Časový referenční systém : popis časového referenčního systému používaného (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxré se nevztahují na výchozí časový referenční systém.
3. Kódování : popis konstrukce (konstrukcí) programovacího jazyka, který specifikuje reprxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxně kódovaných topologických charakteristik datové sady podle popisu v rozsahu.
Tento prvek je povinný, pouze pokud datová sada obsahuje typy z obecnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxvé sadě.
Tento prvek je povinný, pouze když se používá kódování, které není založeno na UTF-8.
Článek 14
Znázornění
1. Pro znázornění sxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxifikované v příloze II pro téma nebo xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxnačný identifikátor.
2. V příloze II jsou pro každou vrstvu stanoveny:
a) člověkem čitelný název vrstvy, který se použije pro znázornění v užixxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxatnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 15. prosince 2010.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx--
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.