31983L0349

Sedmá směrnice: konsolidované účetní závěrky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 54 odst. 3 písm. g) této smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxledem k tomu, že Rada přijala dne 25. července 1978 směrnici 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností (4), jejímž úkolem jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxk, aby finanční informace o takových skupinách byly poskytnuty společníkům a třetím osobám; že vnitrostátní právní předpisy týkající se konsolidovaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxní podmínek konsolidace je třeba přihlížet nejen k případům, kdy je výkon kontroly založen na většině hlasovacích práv, ale také k případům, kdy je zaloxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě menšinové účasti; že je dále nutno umožnit členským státům, aby zahrnuly případy, kdy podniky mají ve skupinách mezi sebou vztah vzájemné roxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tato ochrana předpokládá zásadu sestavování konsolidované účetní závěrky, pokud taková společnost patří do skupiny podniků, a předpokládá povinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xodnik, který je sám mateřským podnikem, sestavoval konsolidovanou účetní závěrku; že však takový mateřský podnik nicméně může a za určitých podmínek xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdem k tomu, že u skupin podniků, které nepřekračují určitou velikost, lze odůvodnit osvobození od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxmitů je dostačující pro to, aby výjimka nebyla udělena, nebo mohou přijmou limity nižší, než které stanoví tato směrnice;
vzhledem k tomu, že konsolidxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxolidace; že konsolidace by proto v zásadě měla zahrnovat všechny podniky dané skupiny; že taková konsolidace vyžaduje úplné zahrnutí aktiv a pasiv, výxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodniky;
vzhledem k tomu, že je nutno stanovit určité zásady vztahující se k sestavování konsolidovaných účetních závěrek a k oceňování použitému při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxní, ale i pokud jde o účetní období, které je předmětem účetní závěrky;
vzhledem k tomu, že účasti na kapitálu podniků, v nichž mají podniky zahrnuté do kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxidované účetní závěrce musí obsahovat podrobné údaje o podnicích podléhajících konsolidaci;
vzhledem k tomu, že některé odchylky stanovené směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované účetní závěrky
Článek 1
1. Členský stát nařídí každému podniku, který se řídí jeho vnitrostátním právem, aby sestavil konsolidovanxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxném podniku (dceřiném podniku); nebo
b) má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku (dceřinxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnik), jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtát nemusí nařizovat, aby mateřský podnik byl buď akcionářem, nebo společníkem svého dceřiného podniku. Členské státy, jejichž právní předpisy nenaxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
aa) většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku (dceřiného podniku), kteří byxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxně pomocí využití jejích hlasovacích práv, nebo
bb) vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku (dceřinéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxahu takových dohod.
Členské státy předepíší alespoň úpravu uvedenou výše v bodě bb).
Mohou podmínit použití bodu aa) tím, že účast představuje minimxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvedená v písmenech a), b) nebo c).
2. xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm, sestavení konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, pokud takový podnik (mateřský podnik) drží v jiném podniku (dceřiném podnxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxteřským podnikem.
Článek 2
1. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být k hlasovacím právům a jmenovacím a odvolacím právům mateřského podniku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xiného dceřiného podniku.
2. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a d) se od práv uvedených výše v odstavci 1 musí odečíst práva
a) příslušející k akciím nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xáruka, jsou-li tato práva vykonávána v souladu s přijatými pokyny nebo je-li držení těchto akcií nebo podílů pro držící podnik součástí běžné obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx x xxxt. 1 písm. a) a d) musí být od souhrnu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků dceřiného podniku odečtena hlasovací práva příslušející k akciím nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
1. Aniž jsou dotčeny články 13, 14 a 15, podléhají mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky konsolidaci bez ohledu na to, kde je sídlo těchto dceřinxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxřským podnikem je podnik, který stojí v čele těchto podniků podléhajících konsolidaci.
Článek 4
1. Pro účely této směrnice podléhají mateřský poxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xěmecko:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
b) Belgie:
la société anonyme/xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx limitée/de personnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
;
c) Dánsko:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
dx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxrismenes ethinis, i eterorrithmi kata metoches etairia;
f) Irsko:
public company limited by shares or by guarantee, private company limited by sharex xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiété en commandite par actions, la société a responsabité limitée;
i) Nizozemsko:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte axxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxenské státy však mohou povolit osvobození od povinnosti uvedené v čl. 1 odst. 1, pokud nemá mateřský podnik jednu z forem společností uvedených výše v odxxxxxx xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxčností ve smyslu čl. 5 odst. 3 směrnice 78/660/EHS a
a) nezasahoval během účetního období přímo ani nepřímo do řízení dceřiného podniku;
b) nevyužívax xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního, řídícího nebo dozorčího orgánu dceřiného podniku, nebo bylo-li využití hlasovacích práv nutné pro fungování správních, řídících nebo doxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxch, řídících či dozorčích orgánů tohoto podniku ani jeho akcionář nebo společník, který vlastní většinu hlasovacích práv, nebyl členem správních, říxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxřského podniku či některého jeho dceřiného podniku;
c) poskytl půjčky jen podnikům, v nichž drží účast. Byly-li půjčky poskytnuty také jiným osobám, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
a)V případě udělení osvobození finanční holdingové společnosti se při její roční účetní závěrce ode dne stanoveného v čl. 49 odst. 2 nepoužije čl. 43 odxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxjňovat údaje podle čl. 43 odst. 1 bodu 2) směrnice 78/660/EHS, pokud by to mohlo vážně poškodit společnost, její akcionáře či společníky nebo na některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xýjimky musí být uvedeno v komentáři k účetní závěrce.
Článek 6
1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 a článek 5, mohou členské státy stanovit možnost osvobozxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx svých posledních ročních účetních závěrek limity u dvou ze tří kritérií uvedených v článku 27 směrnice 78/660/EHS.
2. Členské státy mohou povolit nebx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxa se použije článek 12 směrnice 78/660/EHS.
4. Tento článek se nepoužije, je-li některý z podniků podléhajících konsolidaci společností, jejíž cennx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x čl. 49 odst. 2 zvyšovat limity u kritérií vyjádřené v ECU až 2,5krát a mohou zvyšovat průměrný počet zaměstnanců během účetního období až na nejvýše 500.
xxxxxx x
xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxždý mateřský podnik, který se řídí jejich vnitrostátním právem a který je zároveň dceřiným podnikem, řídí-li se jeho vlastní mateřský podnik právem člxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxžení členů jejích správních, řídících nebo dozorčích orgánů na základě zákona, stanov nebo společenské smlouvy, se do toho nezahrnují;
b) drží-li maxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Nařizuje-li v tomto případě právo členského státu konsolidaci ke dni přijetí této směrnice, nemusí tento členský stát toto ustanovení uplatňovat po dxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxx xýt osvobozený podnik a všechny jeho dceřiné podniky konsolidovány v účetních závěrkách širší skupiny podniků, jejichž mateřský podnik se řídí právem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxstaveny mateřským podnikem této skupiny a ověřeny podle práva členského státu, kterým se mateřský podnik této skupiny řídí, v souladu s touto směrnicíx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závěrky, a případně dodatky uvedené v článku 9, musí osvobozený podnik zveřejnit způsobem předepsaným právem členského státu, kterým se tento podnik xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxladu byla ověřena;
c) komentář k roční účetní závěrce osvobozeného podniku musí obsahovat
aa) název a sídlo mateřského podniku, který sestavuje konsxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxovanou výroční zprávu.
3. Členské státy však nemusí uplatňovat tento článek na společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty ke kotování na burze cexxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vnitrostátním právem a který je zároveň dceřiným podnikem, jehož vlastní mateřský podnik se řídí právem některého členského státu, od povinnosti staxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podíly představující určitý minimální procentní podíl na upsaném kapitálu tohoto podniku nepožádali nejpozději šest měsíců před koncem účetního obxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnditní společnosti na akcie a na více než 20 % pro podniky mající jinou formu.
2. Členský stát nemůže osvobození vázat na podmínku, aby se mateřský podnixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbození vázat na podmínky týkající se sestavování a ověřování konsolidované účetní závěrky uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a).
Článek 9
1. Členské státx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxěny doplňující informace v souladu s touto směrnicí, jsou-li tyto informace požadovány od podniků řídících se vnitrostátním právem tohoto členského xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xomentáři ke konsolidované účetní závěrce uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) nebo v roční účetní závěrce osvobozeného podniku budou uvedeny veškeré nebo něxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xýše dlouhodobých aktiv,
— čistý obrat,
— zisk nebo ztráta za účetní období a výše vlastního kapitálu,
— průměrný počet zaměstnanců během účetního obxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxlidovaných výročních zpráv, jsou-li tyto dokumenty vyžadovány
— pro informaci určenou zaměstnancům nebo jejich zástupcům nebo
— na žádost správníxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtanovené v čl. 1 odst. 1 každý mateřský podnik, který se řídí jeho vnitrostátním právem a který je zároveň dceřiným podnikem mateřského podniku, který sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxy jeho dceřiné podniky konsolidovány v závěrkách širší skupiny podniků;
b) konsolidovaná účetní závěrka uvedená v písmenu a) a případně konsolidovaxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu vnitrostátním právem, jímž se řídí podnik, který tuto závěrku sestavil.
2. Použije se čl. 7 odst. 2 písm. b) bod bb) a písm. c) a články 8 až 10.
3. Členskx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxnky 1 až 10, mohou členské státy nařídit, aby všechny podniky řídící se jejich vnitrostátním právem sestavovaly konsolidované účetní závěrky a konsolxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxx xxxxotné vedení na základě smlouvy uzavřené s tímto podnikem nebo podle stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy těchto podniků, nebo
b) skládajíxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx převážně ze stejných osob vykonávajících funkci během účetního období a až do sestavení konsolidované účetní závěrky.
2. Pokud se použije odstavec 1x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxn nebo více těchto podniků jednu z forem společností uvedených v článku 4.
3. Článek 3, čl. 4 odst. 2, články 5, 6 a 13 až 28, čl. 29 odst. 1, 3, 4 a 5, články 30 ax xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxik se rozumí tak, že se vztahují na všechny podniky vyjmenované v odstavci 1. Aniž je dotčen čl. 19 odst. 2, jsou ale položky „kapitál“, „emisní ážio“, „foxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxidované účetní závěrky, součtem jednotlivých částek příslušejících každému z podniků vyjmenovaných v odstavci 1.
Článek 13
1. Podnik nemusí být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, musí být přesto zahrnuty do konsolidace, pokud jsou, brány jako celek, významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3.
3. Kromě toho nemusí být poxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxem nebo řízení tohoto podniku, nebo
bb) výkonu jednotného řízení tohoto podniku, kde se jedná o vztahy uvedené v čl. 12 odst. 1;
b) nelze-li informace nxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx jsou-li akcie nebo podíly tohoto podniku drženy výhradně za účelem jejich pozdějšího prodeje.
Článek 14
1. Zabývá-li se jeden nebo více podniků poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxy zahrnuty do konsolidace, aniž je dotčen článek 33 této směrnice.
2. Pouhá skutečnost, že podniky, které mají být začleněny do konsolidace, jsou podnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xůzné výrobky nebo že poskytují různé služby, není důvodem k tomu, aby se použil odstavec 1.
3. Každé použití odstavce 1 musí být uvedeno v komentáři k účexxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxéž členském státě v souladu se směrnicí 68/151/EHS (1), musí být připojeny ke konsolidované účetní závěrce nebo být zpřístupněny veřejnosti. Kopii txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx 3 může členský stát povolit nezahrnutí do konsolidace kteréhokoli mateřského podniku, který neprovozuje žádnou průmyslovou ani obchodní činnost a kxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx závěrka takového mateřského podniku musí být připojena ke konsolidované účetní závěrce.
3. Je-li využita tato výjimka, buď se u roční účetní závěrky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xčetní závěrce.
ODDÍL II
Způsob sestavení konsolidované účetní závěrky
Článek 16
1. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje konsolidovanou rxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxa jasně a v souladu s touto směrnicí.
3. Konsolidovaná účetní závěrka musí podávat pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxu podle odstavce 3, musí být poskytnuty další informace.
5. Pokud by ve výjimečných případech bylo použití článků 17 až 35 a článku 39 v rozporu s povinnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xusí být uvedena v komentáři k účetní závěrce s náležitým odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva, finanční pozici a zisk nebo ztrátu. Člexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxnsolidované účetní závěrce zveřejněny další informace vedle těch, které musí být zveřejněny podle této směrnice.
Článek 17
1. Pokud jde o členění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xx xx xx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonsolidované účetní závěrky ve srovnání s roční účetní závěrkou.
2. Pokud by si zvláštní okolnosti vyžádaly nepřiměřené náklady, mohou členské státx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxvahy zahrnuta v plném rozsahu.
Článek 19
1. Účetní hodnoty akcií nebo podílů na kapitálu podniků zahrnutých do konsolidace jsou kompenzovány odpoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxleněny poprvé do konsolidace. Rozdíly plynoucí z kompenzace jsou v mezích mož ností zahrnuty přímo do položek konsolidované rozvahy,které mají hodnoxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxikovatelných aktiv a pasiv ke dni pořízení akcií, nebo pokud byly pořizovány postupně, ke dni, ke kterému se podnik stal dceřiným podnikem.
c) Rozdíl zxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo položka, použité metody a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období musí být vysvětleny v komentáři k účetní závěrce. Pokud něxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
2. Odstavec 1 se však nepoužije u akcií nebo podílů mateřského podniku, které vlastní on sám nebo jiný podnik zahrnutý do konsolidace. Tyto akcie nebo poxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxhou povolit nebo nařídit, aby účetní hodnota akcií nebo podílů na kapitálu podniku zahrnutého do konsolidace byla kompenzována jen odpovídajícím podxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxty akcií nebo podílů tohoto podniku, s výjimkou akcií, které jsou popsány v čl. 29 odst. 2 písm. a) směrnice 77/91/EHS (5);
b) procentní podíl uvedený v xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxsmenu b) nezahrnuje platby v hotovosti převyšující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty vydaných akcií nexx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nich odečteny.
3. Použití metody popsané v odstavci 1, z toho plynoucí pohyb rezervních fondů a název a sídlo podniků, jichž se to týká, se uvedou v komenxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrnutým do konsolidace, se vykazují v konsolidované rozvaze ve zvláštní položce s odpovídajícím názvem.
Článek 22
Výnosy a náklady podniků zahrnuxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxných podniků zahrnutých do konsolidace, které jsou v držení osob cizích vůči podnikům zahrnutým do konsolidace, se vykazuje v konsolidované výsledovxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx až 28.
Článek 25
1. Metody konsolidace musí být uplatňovány mezi jednotlivými účetními obdobími jednotně.
2. Odchylky od odstavce 1 se připouštěxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa aktiva, pasiva, finanční pozici a zisk nebo ztrátu podniků zahrnutých do konsolidace jako celku.
Článek 26
1. V konsolidované účetní závěrce jsox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxména se pak z konsolidované účetní závěrky vylučují
a) pohledávky a závazky mezi podniky zahrnutými do konsolidace;
b) výnosy a náklady operací prováxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxsolidace a je-li zahrnut do účetní hodnoty aktiv. Až do další koordinace mohou členské státy povolit, aby výše uvedená vyloučení byla provedena v poměrx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxipustit odchylky z odst. 1 písm. c), je-li transakce provedena v souladu s běžnými tržními podmínkami a pokud by vyloučení zisku nebo ztráty mohlo vyvolxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxniků zahrnutých do konsolidace jako celku, musí být uvedeny v komentáři ke konsolidované účetní závěrce.
3. Odchylky od odst. 1 písm. a), b) nebo c) jsox xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxstavuje ke stejnému dni jako roční účetní závěrka mateřského podniku.
2. Členské státy však mohou povolit nebo nařídit, aby se konsolidovaná účetní zxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xromě toho se musí vzít v úvahu nebo uvést důležité události týkající se aktiv, pasiv, finanční pozice nebo zisku nebo ztráty podniku zahrnutého do konsoxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x více než tři měsíce rozvahovému dni konsolidované účetní závěrky, je tento podnik konsolidován na základě mezitímní účetní závěrky sestavené k rozvaxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěny, musí být v konsolidované účetní závěrce zahrnuty informace, které umožní srovnání po sobě následujících konsolidovaných účetních závěrek. Je-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxné výsledovky.
Článek 29
1. Aktiva a pasiva zahrnovaná do konsolidované účetní závěrky se oceňují podle jednotných metod a v souladu s články 31 až 4x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxvování své roční účetní závěrky. Členské státy mohou v konsolidované účetní závěrce nicméně povolit nebo nařídit i jiné oceňovací metody, které jsou v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxežitým odůvodněním.
3. Pokud byla určitá aktiva a pasiva zahrnovaná do konsolidované účetní závěrky oceněna podniky zahrnutými do konsolidace podlx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxoto nového ocenění nebyl významný z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3. Odchylky od této zásady se připouštějí jen ve výjimečných případech. Každá xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxhledné budoucnosti pro jeden z podniků zahrnutých do konsolidace skutečné daňové náklady, zohlední se v konsolidované rozvaze a konsolidované výslexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxnou nebo splatnou za tato účetní období.
5. Jsou-li určitá aktiva zahrnutá do konsolidované účetní závěrky předmětem výjimečné cenové úpravy pro daňxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxy tato aktiva byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky bez vyloučení cenových úprav, je-li jejich výše s náležitým odůvodněním uvedena v komentáxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu, se rozdělí podle pravidel stanovených směrnicí 78/660/EHS pro položku „goodwill“.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxná ve zvláštní položce uvedené v čl. 19 odst. 1 písm. c), která odpovídá zápornému konsolidačnímu rozdílu, může být přenesena do konsolidované výsledoxxx xxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkladům, pokud se toto očekávání potvrdí, nebo
b) odpovídá-li takový rozdíl realizovanému zisku.
Článek 32
1. Řídí-li podnik zahrnutý do konsolixxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xačleněn do konsolidované účetní závěrky v poměru odpovídajícím podílu na jeho kapitálu, který drží podnik zahrnutý do konsolidace.
2. Články 13 až 31 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe, přidruženým podnikem ve smyslu článku 33, článek 33 se nepoužije.
Článek 33
1. Ovlivňuje-li některý podnik zahrnutý do konsolidace významně říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxHS, je tato účast vykázána v konsolidované rozvaze ve zvláštní položce s odpovídajícím názvem. Má se za to, že podnik významně ovlivňuje jiný podnik, máxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxené v odstavci 1 se tato účast vykazuje v konsolidované rozvaze
a) buď v účetní hodnotě vypočtené v souladu s pravidly oceňování stanovenými směrnicí 78xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxolidované rozvaze nebo v komentáři k účetní závěrce. Tento rozdíl se vypočte ke dni, ke kterému je tato metoda poprvé použita;
b) anebo ve výši odpovídaxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xravidly oceňování stanovenými směrnicí 78/660/EHS se vykazuje samostatně v konsolidované rozvaze nebo v komentáři k účetní závěrce. Tento rozdíl sx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa nebo komentář k účetní závěrce musí uvádět, zda bylo použito písmeno a) nebo b).
d) Kromě toho mohou členské státy pro případ použití písmen a) a b) povoxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxal přidruženým podnikem.
3. Byla-li aktiva nebo pasiva přidruženého podniku oceněna jinou metodou než metodou stanovenou pro konsolidaci v souladu x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou toto nové ocenění nařídit.
4. Účetní hodnota uvedená v odst. 2 písm. a) nebo částka odpovídající podílu na vlastním kapitálu přidruženého podnixx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiku, který tato účast představuje; od této částky se odečítají dividendy vztahující se k této účasti.
5. Nelze-li kladný rozdíl uvedený v odst. 2 písm. xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh podniků připadající na tyto účasti se vykazuje v konsolidované výsledovce ve zvláštní položce s odpovídajícím názvem.
7. Vyloučení uvedená v čl. 26 xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxný podnik konsolidovanou účetní závěrku, použijí se na vlastní kapitál vykazovaný v této konsolidované účetní závěrce předcházející odstavce.
9. Ox xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx x4
Vedle informací, které jsou požadované jinými ustanoveními této směrnice, musí komentář k účetní závěrce obsahovat alespoň tyto informace:
1. Mexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo byly původně vyjádřeny v cizí měně, musí být uveden použitý základ přepočtu pro jejich vyjádření v měněx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxutých do konsolidace jinými podniky, než je mateřský podnik, nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto podniků; která z podmínek uvxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xonsolidace provedena na základě čl. 1 odst. 1 písm. a) a jsou-li podíl na kapitálu a podíl držených hlasovacích práv shodné.
b) Stejné informace musí býx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých v článku 13.
3.
a) Název a sídlo podniků přidružených k podniku zahrnutému do konsolidace podle čl. 33 odst. 1 s uvedením podílu na jejich kapitálu, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxružených podnicích uvedených v čl. 33 odst. 9 spolu s odůvodněním použití tohoto ustanovení.
4. Název a sídlo podniků zahrnutých do poměrné konsolidaxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxající vlastním jménem, ale na účet těchto podniků.
5. Název a sídlo podniků neuvedených v odstavcích 2, 3 a 4, v nichž podniky zahrnuté do konsolidace i dx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx x xxedením drženého podílu na kapitálu a rovněž výše vlastního kapitálu a výše zisku nebo ztráty za poslední účetní období dotyčného podniku, pro který bylx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x v čl. 16 odst. 3. Informace o kapitálu a fondech a o zisku nebo ztrátě mohou být rovněž vynechány, nezveřejňuje-li dotyčný podnik svou rozvahu a drží-li vxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xobu splatnosti delší než pět let, a celková částka závazků vykázaná v konsolidované rozvaze, která je kryta věcnými zárukami poskytnutými podniky zahxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto informace užitečné pro posouzení finanční pozice podniků zahrnutých do konsolidace jako celek. Veškeré závazky související s důchody a závazky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx/660/EHS rozčleněný podle činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxstnanců v průběhu účetního období v podnicích zahrnutých do konsolidace rozčleněný podle kategorií a osobní náklady za účetní období, nejsou-li uvedxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxl článek 32.
10. Rozsah, v jakém byl výpočet konsolidovaného zisku nebo ztráty za účetní období ovlivněn oceněním položek, které bylo provedeno odchyxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxžení daňových úlev. Pokud má toto ocenění významný vliv na budoucí daňové náklady podniků zahrnutých do konsolidace jako celku, musí uvedeny podrobnoxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxí vztahujících se k těmto obdobím, pokud je tento rozdíl významný z hlediska budoucích daňových nákladů. Tato částka může být rovněž uvedena v rozvaze jxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánů mateřského podniku z důvodu jejich funkcí v mateřském podniku a jeho dceřiných podnicích a částka všech penzjních závazků vzniklých či sjednanxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxy za výkon funkcí v podnicích, s nimiž existují vztahy uvedené v článcích 32 nebo 33, byly rovněž začleněny do informací uvedených v první větě.
13. Částxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a veškerých dosud splacených částek, jakož i závazků přijatých v jejich prospěch formou záruk všeho druhux xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxrnuty do informací uvedených v první větě.
Článek 35
1. Členské státy mohou povolit, aby údaje požadované v čl. 34 odst. 2, 3, 4 a 5 byly
a) zveřejněny vx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povaha mohla vážně poškodit některý z podniků, jichž se tato ustanovení týkají. Členské státy mohou takovou výjimku podmínit předchozím schválením sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxvněž na informace předepsané v čl. 34 bodě 8.
ODDÍL III
Konsolidovaná výroční zpráva
Článek 36
1. Konsolidovaná výroční zpráva musí přinejmenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xdaje týkající se
a) všech důležitých událostí, k nimž došlo po skončení účetního období;
b) pravděpodobného budoucího vývoje těchto podniků jako celxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxetní hodnoty všech akcií nebo podílů mateřského podniku držených tímto samotným podnikem, dceřinými podniky tohoto podniku nebo držených osobou jedxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm.
ODDÍL IV
Ověřování konsolidované účetní závěrky
Článek 37
1. Podniky sestavující konsolidovanou účetní závěrku ji musí nechat ověřit jedxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxením konsolidované účetní závěrky musí rovněž ověřit, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za dané účetní oxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxoční zprávu spolu se zprávou osoby pověřené ověřením konsolidované účetní závěrky zveřejňuje podnik sestavující konsolidovanou účetní závěrku způxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávy se použije čl. 47 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 78/660/EHS.
xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxní. Cena za tuto kopii nesmí přesahovat správní náklady na její pořízení.“
4. Má-li však podnik sestavující konsolidovanou účetní závěrku jinou formxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxění stejným postupem jako podle článku 3 směrnice 68/151/EHS, musí je alespoň zpřístupnit veřejnosti ve svém sídle. Kopii těchto dokumentů musí být moxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty stanoví přiměřené sankce pro případ, že povinnost zveřejnění podle tohoto článku nebude splněna.
ODDÍL VI
Přechodná a závěrečná ustanovenx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze vztahů uvedených v čl. 1 odst. 1, a to před použitím čl. 49 odst. 1, mohou členské státy povolit nebo nařídit, aby se pro účely čl. 19 odst. 1 vzala v úvahu úxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Odstavec 1 se použije obdobně s ohledem na čl. 33 odst. 2 na oceňování akcií nebo podílů nebo podílu na vlastním kapitálu, který představují, na kapixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxka uvedená v čl. 19 odst. 1 kladnému konsolidačnímu rozdílu, který vznikl přede dnem sestavení první konsolidační účetní závěrky sestavené v souladu s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxe 78/660/EHS ode dne sestavení první konsolidované účetní závěrky sestavené podle této směrnice; a
b) pro účely čl. 30 odst. 2 odečtení od rezervních xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní ve vnitrostátním právu směrnic doplňujících směrnici 78/660/EHS a uvádějících do souladu předpisy týkající se ročních účetních závěrek bank a jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xávěrek, metod oceňování položek těchto účetních závěrek a informací v komentáři k účetní závěrce
a) u každého podniku podléhajícího konsolidaci, ktexx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxišťovnou.
Dále je možné se odchýlit od článku 6, avšak pouze pokud jde o použití limitů a kritérií u výše uvedených podniků.
2. Pokud členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxsolidované účetní závěrky, mohou až do doby, kdy bude ve vnitrostátním právu provedena jedna ze směrnic uvedených v odstavci 1, ale nejdéle do účetního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtečnost musí být uvedena v roční účetní závěrce mateřského podniku a za všechny dceřiné podniky musí být uvedeny informace stanovené v čl. 43 odst. 1 písxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výše uvedených podniků, které jsou dceřinými podniky. Informace o všech takových dceřiných podnicích stanovené v čl. 34 odst. 2 musí být uvedeny v komexxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjich zveřejnění povinné, připojeny ke konsolidované účetní závěrce mateřského podniku, nebo není-li sestavena konsolidovaná účetní závěrka, k ročxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxhovat správní náklady na její pořízení.
Článek 41
1. Podniky, mezi nimiž existují vztahy uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a písm. d) bodě bb), a ostaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxpině.
2. Uloží-li některý členský stát povinnost sestavovat konsolidované účetní závěrky podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nebo písm. d) bodu aa) nebo podle xxx x xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxhy nebo vztahy uvedené v odstavci 1 s některým z výše uvedených podniků, podniky ve skupině ve smyslu odstavce 1.
3. Členský stát může nařídit použití odxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxx. 2 nebo čl. 12 odst. 1.
4. Použije se článek 2 a čl. 3 odst. 2.
5. Uplatňuje-li členský stát čl. 4 odst. 2, může z použití odstavce 1 vyloučit podniky ve skupxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvěrky podle této směrnice, a dále mateřské podniky mající podobnou právní formu.
Článek 42
Článek 56 směrnice 78/660/EHS se nahrazuje tímto:
„Čxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlánku 41 směrnice 83/349/EHS, a povinnost poskytovat informace o těchto podnicích v souladu s čl. 13 odst. 2 a článkem 14 a čl. 43 odst. 1 bodem 7 vstupují v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny podniků začleněné do skupiny podniků uvedené výše v písmenu a), ke které společnost jxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxek 43
Článek 57 směrnice 78/660/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 57
Aniž jsou dotčeny směrnice 68/151/EHS a 77/91/EHS, nemusí členské státy u spolxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe týkající se obsahu, auditu a zveřejňování ročních účetních závěrek, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) mateřský podnik se řídí právem členského státxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxváno pro každé účetní období;
c) mateřský podnik oznámil, že se zaručil za závazky dceřiného podniku;
d) oznámení uvedená v písmenech b) a c) byla dceřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxrnut do konsolidované účetní závěrky sestavené mateřským podnikem v souladu se směrnicí 83/349/ EHS;
f) výše uvedené osvobození bylo uvedeno v komenxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxí zprávu a zprávu osoby pověřené ověřením této účetní závěrky zveřejnil dceřiný podnik způsobem stanoveným právními předpisy členského státu v soulaxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které se řídí jejich vnitrostátním právem a jsou mateřskými podniky ve smyslu směrnice 83/349/EHS, uplatňovat ustanovení této směrnice týkající se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxcí 83/349/EHS a byl zahrnut do konsolidované účetní závěrky;
b) použití uvedeného osvobození bylo uvedeno v komentáři k roční účetní závěrce mateřsxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx mateřského podniku byly vykázány zisk nebo ztráta mateřského podniku vypočítané podle této směrnice.“
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxžené na kapitálu podniků, nad jejichž provozní a finanční politikou je uplatňován rozhodující vliv, byly vykazovány v rozvaze v souladu s následujícíxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v jiném podniku, jestliže v tomto podniku drží 20 nebo více procent hlasovacích práv akcionářů či společníků tohoto podniku. Použije se článek 2 směrnixx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 31 až 42. Rozdíl mezi touto hodnotou a částkou odpovídající podílu na vlastním kapitálu, který tato účast představuje, se vykazuje samostatně v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu na vlastním kapitálu, který tato účast představuje. Rozdíl mezi touto výší a účetní hodnotou vypočtenou podle článků 31 až 42 se vykazuje samostatně v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxí buď písmene a), nebo písmene b). Rozvaha nebo komentář k účetní závěrce musí uvádět, zda bylo použito písmeno a) nebo b).
d) Kromě toho mohou členské stxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxvána postupně, ke dni, ke kterému se akcie nebo podíly staly účastní ve smyslu odstavce 1.
3. Byla-li určitá aktiva nebo pasiva podniku, ve kterém je držxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxzdílu uvedeného v odst. 2 písm. a) nebo b) nově oceněna metodami použitými společností sestavující roční účetní závěrku. Neprovede-li se toto nové ocexxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xástka odpovídající podílu na vlastním kapitálu uvedená v odst. 2 písm. b) se zvyšuje nebo snižuje podle výše změn, k nimž došlo během účetního období na pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxl uvedený v odst. 2 písm. a) nebo b) vztáhnout k nějaké kategorii aktiv či pasiv, nakládá se s ním v souladu s pravidly, které se uplatňují u položky ‚goodwixxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
b)Přesahuje-li tato částka částku již obdržených dividend nebo částek, jejichž platba může být požadována, musí být výše rozdílu vložena do rezervníxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxou v odstavci 1 byl vykazován ve výsledovce jen do výše odpovídající již obdrženým dividendám nebo těm, jejichž platba může být požadována.
7. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxje se čl. 26 odst. 2 a 3 uvedené směrnice.
8. Sestavuje-li podnik, ve kterém je držena účast uvedená v odstavci 1, konsolidovanou účetní závěrku, použijx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxasti uvedené v odstavci 1 významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 2 odst. 3.“
Článek 46
Článek 61 směrnice 78/660/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čl. 43 odst. 1 bod 2 této směrnice týkající se výše vlastního kapitálu a zisků a ztrát dotčených podniků,
a) jsou-li dotčené podniky zahrnuty do konsolixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx49/EHS; nebo
b) pokud mateřský podnik nakládal s účastmi v daných podnicích ve své roční účetní závěrce v souladu s článkem 59 nebo v konsolidované účetxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
a) aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, podporuje harmonizované uplatňování této směrnice pomocí pravidelných jednání týkajících se zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 48
Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členských států požadující, aby konsolidované účetní závěrky podniků, které nespadají do jxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy mohou stanovit, žx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 50
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxh Komise po pěti letech ode dne stanoveného v čl. 49 odst. 2 přezkoumá a případně reviduje čl. 1 odst. 1 písm. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x x xx xxx x xxxxx x x xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx 51
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 13. června 1983.
Za Radu
předseda
H. TIETMEYER
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.