32004L0113

zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxh poskytování
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 13 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xhledem na stanovisko Výboru regionů [3],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) V souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na zásadách svoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh svobod, jejichž signatáři jsou všechny členské státy.
(3) Při zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxadní zásadou Evropské unie. Články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie zakazují jakoukoliv diskriminaci založenou na pohlaví a požadují zajxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze základních poslání Společenství. Obdobně čl. 3 odst. 2 Smlouvy vyžaduje, aby se Společenství při všech svých činnostech usilovalo o odstranění nerxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxci o diskriminaci na základě pohlaví v jiných oblastech, než je trh práce. Tento návrh je plně v souladu s rozhodnutím Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosincx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenství a je zaměřen na podporu rovnosti mužů a žen úpravou těchto politik a prováděním praktických opatření pro zlepšení situace mužů a žen ve společnosxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxn v jiných oblastech, než je zaměstnání a profesionální život, posílila práva související s rovností.
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci.
(9) K diskriminaci na základě pohlaví včetně obtěžování a sexuálního obtěžování dochází rovněž v xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxo a společenského života.
(10) Zvláště patrné jsou problémy v oblasti přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. V této oblasti by se tudíž mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxrvna 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ [5], lze tohoto cíle lépe dosáhnout prostředxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x jejich poskytování. Zbožím by se mělo rozumět zboží ve smyslu ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která týkají volného pohybu zboxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxěrnice vztahovat na přímou i nepřímou diskriminaci. K přímé diskriminaci dochází pouze tehdy, pokud se s nějakou osobou z důvodu pohlaví zachází ve sroxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x tělesných rozdílů nepředstavují srovnatelnou situaci, a proto se nepokládají za diskriminaci.
(13) Zákaz diskriminace by se měl vztahovat na osobx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xbsah sdělovacích prostředků nebo reklamu, ani na veřejné nebo soukromé vzdělávání.
(14) Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xolba takového partnera není založena na jeho pohlaví, neměla by být touto směrnicí dotčena svoboda jednotlivce vybrat si svého smluvního partnera.
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxce na uvedenou oblast neměla vztahovat. Stejné důvody platí i pro oblast samostatně výdělečných činností, pokud se na ně již vztahují stávající právní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx6) Rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem. Legitimním cílem může být například ochrana obětí násilí spojexxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxud nějaká osoba poskytuje ubytování v části svého obydlí), prosazování rovnosti mužů a žen nebo zájmů mužů a žen (například nesmíšené dobrovolné organxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akce). Nicméně podle kritérií odvozených z judikatury Soudního dvora Evropských společenství by jakékoliv omezení mělo být vhodné a nezbytné.
(17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xejsou-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm v pojišťovnictví a ostatních souvisejících finančních službách. Aby se zajistilo rovné zacházení s muži a ženami, nemělo by používaní pohlaví jako pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxo pravidla vztahovat pouze na nové smlouvy uzavřené po dni provedení této směrnice.
(19) Některé kategorie rizik se mohou lišit mezi muži a ženami. V nxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xruhy rizik se členské státy mohou rozhodnout povolit výjimky z pravidla stejné výše pojistného a stejného pojistného plnění pro obě pohlaví, pokud mohxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxejnosti k dispozici. Výjimky jsou povoleny pouze tehdy, pokud vnitrostátní právní předpisy dosud nepoužívají pravidlo stejného přístupu k oběma pohxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxtickým a statistickým údajům a ke zprávě Komise vypracované tři roky po dni provedení této směrnice.
(20) Méně příznivé zacházení se ženami z důvodů txxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxnančních službách zakázáno. Náklady spojené s riziky těhotenství a mateřství by tudíž neměly být spojovány pouze s osobami jednoho pohlaví.
(21) Osxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxny by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se, za podmínek stanovených členskými státy, řízení jménem oběti xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxene by se měla upravit, jedná-li se o zjevný případ diskriminace, a pokud se tato diskriminace prokáže, vyžaduje účinné zavádění zásady rovného zacházxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxováním.
(24) S cílem podpory zásady rovného zacházení by členské státy měly vybízet k dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami, jež v souladu s vnxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x službám a jejich poskytování.
(25) Ochrana proti diskriminaci na základě pohlaví by měla být posílena existencí jednoho nebo několika subjektů v kaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx subjekt nebo subjekty mohou být totožné s těmi, které na vnitrostátní úrovni odpovídají za ochranu lidských práv nebo práv jednotlivců nebo za zaváděnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení. Provádění této směrnice by nemělo odůvodňovat zhoršení stavu existujícího v členských státech.
(27) Členské státy by měly zavést účinné, pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxoké společné úrovně ochrany před xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů [6] se členské státy vybízejí k tomu, aby pro sebe i v zájmu Společenství vyxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel
Účelem této směrnice je stanovit rámec pro boj proti diskrimixxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se:
a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví ménx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxedku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledažx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxné;
c) obtěžováním rozumí, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení dxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxobnosti
1. V rámci pravomocí svěřených Společenství se tato směrnice vztahuje na všechny osoby poskytující veřejně dostupné zboží a služby, bez ohlxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti.
2. Touto směrnicí není dotčena svoboda každého vybrat si smluvního partnera, není-li tatx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxmy xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxstatné výdělečné činnosti, pokud se na ně již vztahují jiné právní akty Společenství.
Článek 4
Zásada rovného zacházení
1. Pro účely tétx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxázení se ženami z důvodu těhotenství a mateřství;
b) nedochází k nepřímé diskriminaci na základě pohlaví.
2. Touto směrnicí nejsou dotčena přízxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxvažována za diskriminaci na základě pohlaví, a proto jsou zakázána. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve smyslu této směrnice.
5. Tato směrnice nevylučuje rozdílné zacházení, je-li výlučné nebo přednostní poskytování zboží a služeb příslušníkům urxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x. Členské státy zajistí, aby ve všech nových smlouvách uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výšx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxistném plnění.
2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy 21. prosince 2007 rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojisxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxtických a statistických údajích. Dotyčné členské státy vyrozumí Komisi a zajistí, aby přesné údaje týkající se použití pohlaví jako určujícího pojisxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xozhodnutí přezkoumají s přihlédnutím ke zprávě Komise uvedené v článku 16 a výsledky přezkumu předají Komisi.
3. Náklady související s těhotenstvíx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení nezbytných pro splnění tohoto odstavce nejdéle na dva roky od 21. prosince 2007. V takovém případě dotyčný členský stát neprodleně vyrozumí Komisix
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení nevýhodám souvisejícím s pohlavím a pro jejich vyrovnání.
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxázení s muži a ženami než ustanovení této směrnice.
2. Provádění této směrnice nesmí být v žádném případě důvodem pro snížení úrovně ochrany proti disxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
Ochrana práv
1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích řízení, určené k vymáhání plnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
2. Členské státy ve svých vnitrostátních právních řádech zavedou nezbytná opatření pro zajištění skutxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxnice, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání nesmějí být omezeny stanovením horní hranice předemx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxími předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly jménem nebo na podporu žalobce a s jeho souhlasem účastnit jakéhokoli soudnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lhůtách pro podávání žalob v případě zásady rovného zacházení.
Článek 9
Důkazní břemeno
1. Členské státy přijmou v souladu se svými vnitroxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo odpůrci prokázat, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxvější.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na trestní řízení.
4. Odstavce 1, 2 a 3 jsou rovněž použitelné na všechna řízení zahájená v souladu s čl. 8 odst. 3.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
Pronásledování
Členské státy zavedou do svých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření pro ochranu osob před jakýmkoli nepříznivým zacházxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxosazování zásady rovného zacházení podporují dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
KAPITOLA III
SUBJEKTY PRO PODPORU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ
Článek 12
1. Členské státy určí jeden nebo několik subjektů pověřených prosazováním, anxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xohou být součástí orgánů pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců nebo za provádění zásady rovného zacházení.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxh právnických osob uvedených v čl. 8 odst. 3, poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskrimxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xouvisející s touto diskriminací.
KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
Soulad
Členské státy přijmou nezbytná opatřenxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxice, a zejména aby
a) byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;
b) byla nebo mohla být prohlášena za od počátku nexxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxného zacházení.
Článek 14
Sankce
Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xýt účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do 21. prosince 2007 a neprodleně oznámí veškeré následné změxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.
Článek 16
Zprávy
1. Členské státy sdělí Komisi veškeré dostuxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcí posouzení stávajících postupů členských států ve vztahu k článku 5, pokud jde o používání pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxice.
2. Zpráva Komise přihlédne k názorům příslušných zúčastněných stran.
Článek 17
Provedení
1. Členské státy přijmou právní a správxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si staxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi této směrnice.
Článek 18
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
Článxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xx xx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.