Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (29)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky

31969L0169 harmonizace právních a správních předpisů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxvozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu
(69/169/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářskéxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxtranění cel a většiny poplatků s rovnocenným účinkem v obchodě mezi členskými státy, je nezbytné v tomto obchodě zachovat zdaňování při dovozu a vracenx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxských států silněji uvědomilo skutečnost společného trhu, a že by proto měla být přijata opatření pro větší liberalizaci zdaňování při dovozu v rámci cxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v cestovním ruchu představují další krok směrem ke vzájemnému otevírání trhů členských států a vytváření podmínek obdobných podmínkám vnitřního trhxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xteré je dovážejí (země vývozu), takže pokud se země dovozu vzdá ve stanovených mezích vybírání daní z obratu a spotřebních daní při dovozu, zabrání se tíx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro cestovní ruch mezi třetími zeměmi a Společenstvím,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
1. Zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících je osvxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxvahy a úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 25 zúčtovacích jednotek na osobu.
2. Členské státy mohou tuto částku snížit až na 10 zúčtovacích jednotek u cesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvce 2, je od daní do výše této částky osvobozeno zboží, na které by se osvobození od daní vztahovalo, pokud by bylo dováženo odděleně, přičemž hodnotu jedxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxvy, je osvobozeno od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci cestovního ruchu mezi členskými státy, pokud se jedná o dovoz neobchodní povahy a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxo některý členský stát.
2. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxobu přesáhne 75 zúčtovacích jednotek nebo částku stanovenou podle odstavce 2, je od daní do výše této částky osvobozeno zboží, na které by se osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxtu částky osvobození od daní podle článků 1 a 2 se nepřihlíží k hodnotě osobního majetku, který je dočasně dovážen nebo zpětně dovážen po předchozím dočaxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užívání cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo jako dar, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
Článek 4
1. Axxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxstevní omezení pro osvobození níže uvedeného zboží od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu:
a) tabákové výrobky:
200 kusů cigaret
nebo 100 kusx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22o:
jedna standardní láhev (o obsahu 0,70 až 1 litr)
nebo
— destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobexx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxxx xxxxxxx x litry celkem
c) parfémy: 50 gramů
a
toaletní vody: 1/4 litru
d) káva: 500 gramů
nebo kávové extrakty a esence: 200 gramů
e) čaj: 100 gramů
nebo čajoxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxx množstevních omezení uvedených odstavci 1 a s ohledem na omezení v odstavci 2 se k hodnotě zboží vyjmenovaného v odstavci 1 nepřihlíží při stanovení osvxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xxmci příhraničního styku,
— posádkou dopravního prostředku používaného pro mezinárodní cesty,
— příslušníky ozbrojených sil členských států včetxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 písm. a) a d) pro cestující přijíždějící z třetí země, kteří vstupují do členského státu.
Článek 6
Členské státy přijmou vhodná opatření, axx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxm státě a kteří využívají systému uvedeného v této směrnici.
Článek 7
Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národních měnách vyplývající z přepoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1970.
2. Každý členský stát uvědomí Komisi o opatřeních, která přijal pro použití této směrnice.
Komise předx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx THORN

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.