32010L0041

o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxlečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejménx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x souladu s řádným legislativním postupem [2],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásadx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné nebo přispívající k výkonu takové činnosti. Pokud jde o osoby samostaxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měla být znovu posouzena, protože k diskriminaci na základě pohlaví a k obtěžování dochází také mimo práci za mzdu. V zájmu srozumitelnosti by měla být sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxila, že v zájmu zlepšení řízení v oblasti rovného postavení žen a mužů přezkoumá stávající právní předpisy Unie v oblasti rovného postavení žen a mužů, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm přepracování.
(3) V závěrech ze dnů 5. a 6. prosince 2007 s názvem "Vyvážené úlohy žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, růstu a sociální soudržnosti" vxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlečně činných a jejich spolupracujících manželů či manželek.
(4) Evropský parlament opakovaně vyzýval Komisi, aby směrnici 86/613/EHS přezkoumxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinných..
(5) Evropský parlament již vyjádřil svůj postoj v této oblasti prostřednictvím svého usnesení ze dne 21. února 1997 o situaci manželů a manžxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti, přístup a solidarita v Evropě 21. století" Komise potvrdila potřebu učinit opatření s cílem řešit rozdíl mezi počtem žen a mužů v podnikání a zlepšit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení [5] a směrnice Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxlání [6]. Tato směrnice by se tedy neměla vztahovat na oblasti, které jsou již v působnosti jiných směrnic.
(8) Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxjich vlastních systémů sociální ochrany, spadají mimo jiné rozhodnutí týkající se zavádění, financování a řízení těchto systémů a souvisejících orgxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxě výdělečně činné a na jejich manžele či manželky, nebo - v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem - na jejich životní partnery či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem - životních partnerů a partnerek osob samostatně výdělečně činných by měla být uznávána, aby sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení s muži a ženami, zejména směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxančních služeb.
(11) Aby se zamezilo diskriminaci na základě pohlaví, měla by se tato směrnice vztahovat na přímou i nepřímou diskriminaci. Obtěžovxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxývající z manželství nebo rodinného vztahu, jak je definuje vnitrostátní právo.
(13) Zásada rovného zacházení by se měla vztahovat na vztahy mezi osxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxělečně činnou a jejím manželem či manželkou nebo životním partnerem či partnerkou.
(14) V oblasti samostatné výdělečné činnosti uplatňování zásadx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxu či zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné formy samostatné výdělečné činnosti.
(15) Členské státy mohou podle čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře. Opatření jako pozitivní kroky zaměřené na dosažení praktické rovnosti žen a mužů by v zásadě nexxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xanželi nebo - v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem - mezi životními partnery xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxání vnitrostátním právem - životní partneři a partnerky osob samostatně výdělečně činných, které mají přístup k systému sociální ochrany, by měli mít xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxření k vybudování této sociální ochrany v souladu s vnitrostátním právem. Členské státy by zejména měly rozhodovat, zda by tato sociální ochrana měla bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkání nebo na přispění k němu.
(18) Ekonomická a fyzická znevýhodněnost těhotných samostatně výdělečně činných žen a těhotných manželek a - v míře odpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na pomoc v mateřství. Členským státům je ponechána pravomoc upravit tuto pomoc včetně stanovení výše příspěvků a všech ujednání týkajících se dávek a jxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxn nárok na pomoc v mateřství.
(19) Délka období, po které je samostatně výdělečným ženám, manželkám a - v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřiznaná zaměstnancům, která v současnosti platí na úrovni Unie. Pokud na úrovni Unie dojde k úpravě délky trvání mateřské dovolené u zaměstnanců, měla xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxtatně výdělečně činných žen, manželek a životních partnerek uvedených v článku 2.
(20) Aby byla zohledněna zvláštní povaha samostatné výdělečné čixxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxky osob samostatně výdělečně činných přístup k jakýmkoli stávajícím službám poskytujícím dočasnou náhradu, aby mohly svou pracovní činnost z důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xeněžitým dávkám v mateřství nebo v souběhu s nimi.
(21) Osoby, které byly vystaveny diskriminaci na základě pohlaví, by měly disponovat vhodnými proxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxé právnické osoby, pokud tak členské státy stanoví, za účelem zajištění účinnější ochrany oprávněny účastnit se řízení buď jménem oběti, nebo na její pxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxch uznání vnitrostátním právem - životních partnerů či partnerek osob samostatně výdělečně činných před diskriminací na základě pohlaví by měla být v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xraktické pomoci obětem. Tento orgán nebo orgány mohou být totožné s těmi, které jsou na vnitrostátní úrovni příslušné pro provádění zásady rovného zacxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxož cíle tohoto opatření, totiž zajištění společné vysoké úrovně ochrany před diskriminací ve všech členských xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje taxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na jehož základě má být v členských státech zavedena zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost nebo kxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování se i nadále vztahuje směrnice 2004/113/ES.
Článek 2
Oblast působnostx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx podmínek stanovených vnitrostátním právem;
b) manžele, manželky nebo - v míře odpovídající rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem - životní pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxitrostátním právem obvykle podílejí na činnosti osoby samostatně výdělečně činné a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.
Článek 3
Definxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx se zachází či zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci;
b) "nepřímou diskriminací" situace, kdy by v důsledku zdánlivě nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxanovení, kritérium nebo zvyklost objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné;
c) "obtxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxjící, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;
d) "sexuálním obtěžováním" jakákoli forma nežádoucího chování sexuální povxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.
Článek 4
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xiskriminaci na základě pohlaví, například pokud jde o založení, vybavení nebo rozšíření podniku nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné formy samxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a je tudíž zakázáno. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí dotýkající se dané osxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx opatření
Členské státy mohou zachovat nebo přijmout opatření ve smyslu čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem zajištění plné a skxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxní společnosti
Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro přístup k některým činnostem, které se vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, přijmou člexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxh uznání vnitrostátním právem - životními partnery nebyly přísnější než podmínky pro založení obchodní společnosti mezi jinými osobami.
Článxx x
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxký stát nezbytná opatření k zajištění toho, aby manželé či manželky a životní partneři či partnerky uvedení v čl. 2 písm. b) měli nárok na sociální ochranx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxném základě.
Článek 8
Pomoc v mateřství
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby samostatně výdělečně činné ženy a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xmožnily přerušit z důvodu těhotenství nebo mateřství pracovní činnost na dobu alespoň čtrnácti týdnů.
2. Členské státy mohou rozhodnout, zda se penxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pokud zaručují příjem odpovídající alespoň
a) dávkám, které by dotyčná osoba dostávala v případě přerušení činnosti z důvodů spojených se zdravotnxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm právem v mezích případného stropu stanoveného vnitrostátním právem.
4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby samostatxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxkoli stávajícím vnitrostátním sociálním službám. Členské státy mohou stanovit, že přístup k těmto službám je alternativou nebo součástí dávek uvedexxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí, považují-li to členské státy za vhodné, určená k vymáhání plnění povinností podle této směrnice byla dostupná každému, kdo se domnívá, že utrpěl újmx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxstí, aby se sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátním právem oprávněný zájem na zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí určeného k vymáhání plnění povinností podle této směrnice.
3. Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se lhůt pro podávání žalxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xajištění skutečné a účinné nápravy újmy nebo náhrady škody, podle toho, jak členské státy určí, kterou utrpěla osoba v důsledku diskriminace na základx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxdem stanovenou horní hranicí.
Článek 11
Orgány pro rovné zacházení
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí, že orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení se všemi osobami, na něž se vztahuje tato směrnice, bez diskriminace na základě pohlaví.
2. Členské státy zajistí, aby úkoly orgánů uvedených v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x sdružení, organizací a jiných právnických osob uvedených v čl. 9 odst. 2;
b) provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;
c) zveřejňxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxaci s odpovídajícími evropskými subjekty, jako je Evropský institut pro rovnost žen a mužů.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitik a činností v oblastech uvedených v této směrnici aktivně v úvahu cíl rovnosti mužů a žen.
Článek 13
Šíření informací
Členské státy zajixxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxmi prostředky a na celém území.
Článek 14
Úroveň ochrany
Členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy, které jsou pro ochranu zásadx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxní úrovně ochrany před diskriminací již poskytované členskými státy v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.
Článek 15
Zprávy
1. Člxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxou předloží Evropskému parlamentu a Radě do 5. srpna 2016. Tato zpráva by měla zohlednit veškeré právní úpravy týkající se délky mateřské dovolené zaměxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxk 16
Provádění
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 5. srpna 2012. Jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxch úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Pokud je to odůvodněno zvláštními obtížemi, mohou členské státy pro dosažení soulxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x. srpna 2014.
3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této smxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxzy na tuto směrnici.
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dne 7. července 2010.
Za Evropský parlament
předseda
J. Buzek
Za Radu
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxt. C 123 E, 12.5.2010, s. 5) a postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.