Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

32010R0583 provádí směrnici 2009/65/ES (klíčové informace pro investory)

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxé informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xnie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice 2009/65/ES stanoví hlavní zásady pro zpracování a poskytování klíčových informací pro investory xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxobů poskytnutí informací. Bylo stanoveno, že podrobnosti k obsahu a formátu budou přijaty formou prováděcích opatření a budou natolik konkrétní, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxže zaručit harmonizaci taxativně vymezeného obsahu klíčových informací pro investory. Sdělení klíčových informací bude navíc lépe plnit svou úlohux xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí by měla být prospěšná všem zúčastněným stranám, neboť zajistí jednotnost a srovnatelnost informací o investičních příležitostech na trhu SKIPCP.
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnek, případně toto sdělení připojit k jinému dokumentu, který se předává potenciálnímu investorovi. Okolnosti, za nichž se sdělení klíčových informxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxční materiály mají pro neprofesionálního investora stejný či větší význam.
(4) V zájmu neprofesionálních investorů je nezbytné zajistit odpovídaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxh informací díky svému formátu, prezentaci a kvalitě a stylu použitého jazyka investory zaujalo a usnadnilo jim srovnání. Cílem tohoto nařízení je zabxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch cílech a investiční politice SKIPCP, aby investoři mohli snadno zjistit, zda bude fond pravděpodobně odpovídat jejich potřebám, či nikoliv. Z tohoxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investiční politiky by mělo být investorovi xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxré mohou mít zásadní dopad na výkonnost SKIPCP, nikoli všechny možné přípustné nástroje.
(6) Toto nařízení stanoví podrobná pravidla prezentace poxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xejsou ukazatelem podchycena, avšak mohou mít zásadní dopad na poměr rizika a výnosů SKIPCP. Při uplatnění pravidel pro syntetický ukazatel je třeba přxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxká společnost by měla případ od případu na základě analýzy jednotlivých charakteristických rysů každého fondu rozhodnout, která konkrétní rizika by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxrozumět. Kromě toho by slovní vysvětlení poměru rizika a výnosů mělo mít omezený rozsah co do prostoru, který je mu ve sdělení klíčových informací věnovxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xysvětlením rizik ve sdělení klíčových informací a vnitřními postupy správcovské společnosti týkajícími se řízení rizik, stanovenými v souladu se smxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností [2]. V zájmu zajištění souladu by napříxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizika a výnosů a vyjádřit se k ní.
(8) Toto nařízení stanoví společný formát pro prezentování a vysvětlení poplatků včetně příslušných upozornění, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxní těchto pravidel je třeba přihlížet k metodice výpočtu jednotlivých poplatků vyvinuté příslušnými orgány spolupracujícími v rámci Evropského výbxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxace ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/Exx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx39/ES o konkrétní požadavky nezbytné za účelem harmonizace informací, aby se usnadnilo porovnávání různých sdělení klíčových informací. Toto naříxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtace sloupcového grafu, včetně omezených situací, kdy je možné používat simulovaná data.
(10) Je třeba připustit, že odkazy na jiné údaje mohou být pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxarakteristické rysy SKIPCP. Pokud se používají odkazy na jiné zdroje xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformací, jehož význam by uvedené odkazy neměly snižovat.
(11) Sdělení klíčových informací by mělo být podle potřeby kontrolováno a upravováno tak xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxS. V rámci osvědčených postupů by správcovské společnosti měly zkontrolovat sdělení klíčových informací před zahájením jakékoli akce, po níž pravděxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xuset být ve zvláštních případech uzpůsobeny. Toto nařízení proto upravuje obecná pravidla vztahující se na všechny SKIPCP tak, aby byl zohledněn zvláxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxurou a SKIPCP strukturovaných, například SKIPCP s kapitálovým krytím nebo srovnatelných SKIPCP.
(13) Pokud jde o SKIPCP s různými druhy akcií, neměxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dvěma či více druhům akcií mohou být sloučeny v jedno sdělení klíčových informací, avšak pouze pokud to nepovede k tomu, že sdělení bude příliš složité a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxentativním druhu vypovídají o zastoupeném druhu pravdivě, jasně a neuvádějí v omyl. Při určení toho, zda reprezentativní druh akcií vypovídá pravdivxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxativ nabízených každému investorovi nebo skupině investorů.
(14) V případě fondu fondů se udržuje správná rovnováha mezi informacemi o SKIPCP, do nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s tím, že investor si nepřeje nebo nepotřebuje být podrobně informován o jednotlivých rysech každého podkladového subjektu kolektivního investovánxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxli a investiční politice fondu fondů, jeho rizikových faktorech a struktuře poplatků, měla by být charakteristika jeho podkladových fondů transparexxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní klíčových informací "master" SKIPCP, tak aby "feeder" SKIPCP mohl údaje z tohoto sdělení kdykoli v případě potřeby převzít. Tyto údaje by však měly bxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xorovnání s "master" SKIPCP, například při používání derivátů; údaje by tedy měly uvádět rizika plynoucí z tohoto doplňkového majetku. Investorům do "xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxklad SKIPCP s kapitálovým krytím nebo jiných srovnatelných SKIPCP, se místo údajů o dosavadní výkonnosti vyžaduje prezentace možných scénářů výkonnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxek. Tyto scénáře by měly být voleny tak, aby účelně zobrazily úplnou škálu možných výsledků podle daného vzorce.
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxánek, jsou zapotřebí dodatečná bezpečnostní opatření za účelem ochrany investorů, kterými bude zajištěno, aby investoři obdrželi informace v podobx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxelnost informací a aby se předešlo zmanipulování informací nebo jejich úpravám ze strany neoprávněných osob. Toto nařízení odkazuje na pravidla pro txxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxe o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice [4], s cílem zajistit rovné zacházení x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdavkům uvedeným v tomto nařízení, mělo by být datum zahájení použitelnosti tohoto nařízení sladěno s provedením směrnice 2009/65/ES.
(19) O technixxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
PŘEDMĚT A OBECNÉ ZÁSADx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxek 2
Obecné zásady
1. Požadavky stanovené tímto nařízením se vztahují na správcovskou společnost s ohledem na každý SKIPCP, který spravuje.
2. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článek 3
Zásady týkající se sdělení klíčových informací
1. Toto nařízení taxativním způsobem vymezuje formu a obsah dokumentu obsahujícího klíxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xádné jiné informace nebo vyjádření.
2. Klíčové informace pro investory jsou pravdivé, jasné a nezavádějící.
3. Sdělení klíčových informací je poxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxvestor pravděpodobně považoval za méně důležité než jiné informace o SKIPCP a jeho rizicích a výhodách.
xxxxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx 4
Název a obsah dokumentu
1. Obsah sdělení klíčových informací je uspořádán v pořadí stanoveném v odstavcích 2 až 13.
2. Název "Klíčové informacx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo znění:
"V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákonx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením."
4. Výrazně je uvedeno označení SKIPCP včetně druhu akcií nebo podfondu SKIPCP. Za názvxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
5. Uvede se jméno správcovské společnosti.
6. Je-li správcovská společnost pro právní nebo administrativní účely nebo účely uvádění na trh součáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých rysů investice ani neomezí jeho schopnost porovnat investiční produkty.
7. Část sdělení klíčových informací s nadpisem "Cíle a investiční polixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 2 tohoto nařízení.
9. Část sdělení klíčových informací s nadpisem "Poplatky" obsahuje informace uvedxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxitole III oddílu 4 tohoto nařízení.
11. Část sdělení klíčových informací s nadpisem "Praktické informace" obsahuje informace uvedené v kapitole IIx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu] a podléhá dohledu [označení příslušného orgánu]."
Spravuje-li SKIPCP správcovská společnost vykonávající práva podle článku 16 směrnice 2009xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxačení příslušného orgánu]."
13. Informace o zveřejnění je uvedena formou tohoto prohlášení:
"Tyto klíčové informace pro investory jsou platné kx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxné velikosti;
b) jasně formulováno a napsáno jazykem, který investorovi usnadňuje pochopení sdělovaných informací, přičemž především:
i) pouxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxdodenní slova;
c) zaměřeno na klíčové informace, které investoři potřebují.
2. Pokud jsou použity barvy, neomezují srozumitelnost informxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo skupiny, jíž je členem, neodvádí pozornost investora ani nezakrývá text.
Článek 6
Délka
Sdělení klíčových informací svým rozsahem při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxika
Článek 7
Konkrétní obsah popisu
1. Popis uvedený v části sdělení klíčových informací s názvem "Cíle a investiční politika" se věnuje těx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky v prospektu, přičemž mezi ně patří:
a) hlavní kategorie přípustných finančních nástrojů, jež jsou předmětem investování;
b) možnost vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxPCP zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu nebo konkrétním druhům majetku;
d) informace o tom, zda SKIxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu, a pokud ano, na jakou;
e) informace o tom, zda se dividendy rozdělují nebo reinvestují.
Pro účely písmene d) se v případě, že se předpokládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.
2. Popis podle odstavce 1 zahrnuje relevantní informace z tohoto seznamu:
a) investuje-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xating, jsou-li stanoveny;
b) je-li SKIPCP strukturovaným fondem, jednoduché vysvětlení všech charakteristik nezbytných ke správnému pochopení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxngování, které jsou uvedeny v prospektu;
c) řídí-li se volba majetku zvláštními kritérii, vysvětlení těchto kritérií, například slovy "růst", "hoxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxging"), cenovou arbitráž nebo pákový efekt, jednoduché vysvětlení faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost SKIPCP;
e) je-li pravděpodoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xbjasnění, že náklady portfoliových obchodů jsou hrazeny z majetku fondu vedle poplatků stanovených v oddílu 3 této kapitoly;
f) je-li v prospektu, nxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxdílových jednotek je základním rysem investiční strategie, prohlášení tohoto znění:
"Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, ktexx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxx rozlišovat mezi obecnými kategoriemi investic uvedenými v odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2 písm. a) a přístupem k těmto investicím, který má správcovská spxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe obsahovat jiné údaje, než jaké jsou uvedeny v odstavci 2, včetně popisu investiční strategie SKIPCP, je-li jejich uvedení nutné k náležitému popisu cxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Část sdělení klíčových informací s názvem "Poměr rizika a výnosů" obsahuje syntetický ukazatel doplněný:
a) slovním vysvětlením ukazatele a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcena.
2. Syntetický ukazatel podle odstavce 1 má podobu souboru kategorií uspořádaných na číselné stupnici, přičemž SKIPCP je přiřazen k jedné z txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe 1, jakož i jeho případné následné revize, jsou náležitě zdokumentovány.
Správcovské společnosti vedou evidenci s těmito výpočty nejméně po dobu pěxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil SKIPCP do budoucna;
b) upozornění, že není garantováno, že udaná rizikově-xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxici bez rizika;
d) stručné vysvětlení důvodů pro zařazení SKIPCP do konkrétní kategorie;
e) údaje o povaze, trvání a rozsahu případného zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxní návratnosti nebo kapitálového krytí.
5. Slovní vysvětlení podle odst. 1 písm. b) obsahuje kategorie rizik, jedná-li se o rizika podstatná:
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxstic umístěn ve finančních nástrojích, jež jsou svou povahou dostatečně likvidní, avšak za určitých okolností může být jejich stupeň likvidity relatxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xřetí strany nebo jeho investiční expozice plyne v podstatné míře z jedné či více smluv s protistranou;
d) provozní rizika a rizika související s opatrxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxfil SKIPCP, jsou-li tyto nástroje používány za účelem získání, zvýšení nebo snížení expozice vůči podkladovým aktivům.
Článek 9
Zásady pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxí a sledování rizik, které správcovská společnost SKIPCP přijala podle směrnice 2010/43/EU. Jestliže správcovská společnost spravuje více než jedex xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxformací s názvem "Poplatky" prezentuje poplatky formou tabulky stanovené v příloze II.
2. Tabulka uvedená v odstavci 1 je vyplněna v souladu s těmixx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx poplatky vybírané od SKIPCP v průběhu roku jsou označeny jako "poplatek za správu" a jsou vyjádřeny jediným číslem, které zahrnuje veškeré roční náklaxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx určitých zvláštních podmínek, základ pro výpočet takového poplatku a údaj o tom, kdy se poplatek vybírá.
Článek 11
Vysvětlení poplatků a oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x vstupního a výstupního poplatku:
i) je jasně uvedeno, že poplatky vždy představují nejvyšší hodnotu, neboť v některých případech může investor plaxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxtributora,
b) u "poplatku za správu" je uvedena informace o tom, že jeho výše vychází z nákladů v předchozím ročním období končícím měsícem [měsícxxxxx x xx xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxné investorem slouží k úhradě nákladů na fungování SKIPCP, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci SKIPCP, a že tyto poplatky snižují potenciálxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhli posoudit kombinovaný dopad poplatků.
2. Je-li pravděpodobné, že náklady portfoliových obchodů budou mít v důsledku strategie, kterou SKIPCP pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxplatky jsou zveřejňovány v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c). Výše výkonnostního poplatku účtovaného během posledního účetního období SKIPCP je vyjádřxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxtky za správu se určí odhadem na základě předpokládaných celkových nákladů.
2. Odstavec 1 se nepoužije v těchto případech:
a) u fondů, jež účtují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxede tato výše, přičemž správcovská společnost se zaváže zveřejněnou výši dodržet a pokrýt jakékoli náklady, kvůli nimž by jinak byla překročena.
xxxxxx xx
xxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtků a způsobu jejich výpočtu.
ODDÍL 4
Dosavadní výkonnost
Článek 15
Prezentace dosavadní výkonnosti
1. Informace o dosavadní výkxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xododstavce umožňuje čitelnost, avšak za žádných okolností nepřesahuje polovinu stránky sdělení klíčových informací.
2. SKIPCP s historií výkonxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxznamu pouze s vyznačením samotného data.
4. SKIPCP, které zatím nemají údaje o výkonnosti ani za jeden úplný kalendářní rok, uvedou vysvětlení, že nexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrnění, která:
a) upozorňují na omezenou použitelnost grafu jako ukazatele budoucí výkonnosti;
b) stručně uvádějí, jaké poplatky byly zahrnuty dx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxost počítána.
Požadavek stanovený v písmenu b) se nevztahuje na SKIPCP, jež nemají vstupní nebo výstupní poplatky.
6. Sdělení klíčových informxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Výpočet hodnot dosavadní výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku SKIPCP a provádí se za předpokladu, že rozdělitelné příjmy fondu byly znovu invxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxo k podstatné změně cílů a investiční politiky SKIPCP, výkonnost SKIPCP před touto podstatnou změnou se nadále zobrazuje.
2. Období před podstatnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxplatí.
Článek 18
Použití referenční hodnoty u hodnot dosavadní výkonnosti
1. Jestliže část sdělení klíčových informací s názvem "Cíle a ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxzující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxPCP neexistoval, nezobrazují.
Článek 19
Použití "simulovaných" hodnot dosavadní výkonnosti
1. Simulované hodnoty výkonnosti za obdxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxem:
a) u nového druhu akcií existujícího SKIPCP nebo podfondu může být výkonnost simulována převzetím výkonnosti jiného druhu akcií, pokud mezi těmxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti svého "master" SKIPCP, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
i) strategie a cíle "feeder" SKIPCP mu nedovolují držet jiný majetek než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxter" SKIPCP.
2. Ve všech případech simulace výkonnosti podle odstavce 1 je u sloupcového grafu výrazně uvedeno, že výkonnost je simulována.
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho státu přiměřeně usoudí, že změna právní formy nemá na výkonnost SKIPCP vliv.
4. V případě fúzí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu i) a iii) směrnicx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdkazy
Článek 20
Obsah části "Praktické informace"
1. Část sdělení klíčových informací s názvem "Praktické informace" obsahuje následujxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxbem lze získat další informace o SKIPCP, výtisky jeho prospektu, poslední výroční zprávy a případné pozdější pololetní zprávy, v jakém jazyce či jazycxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xčetně údaje, kde lze najít aktuální ceny podílových jednotek;
d) upozornění, že na individuální daňovou situaci investora mohou mít vliv daňové přexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu SKIPCP."
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxestorů přecházet mezi podfondy.
3. Kde je to vhodné, obsahuje část sdělení klíčových informací s názvem "Praktické informace" požadované informacx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdkazovat na jiné zdroje informací včetně prospektu a výročních nebo pololetních zpráv, pokud všechny informace nezbytné k tomu, aby investor pochopix xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxcovské společnosti včetně části těchto internetových stránek, na nichž je uveden prospekt a pravidelné zprávy.
2. Odkazy podle odstavce 1 nasměruxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx však omezí na minimum.
ODDÍL 6
Kontrola a revize sdělení klíčových informací
Článek 22
Kontrola klíčových informací pro investory
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxců.
2. Kontrola se provádí před jakoukoli navrženou změnou prospektu, statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti, pokud tytx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxcí ve sdělení klíčových informací, nebo po této změně.
Článek 23
Zveřejnění revidovaného znění
1. Pokud je při kontrole podle článku 22 zjixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí očekávaným důsledkem rozhodnutí správcovské společnosti, včetně změn prospektu, statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xevidovanou prezentací dosavadní výkonnosti SKIPCP je zpřístupněno každý rok nejpozději 35 pracovních dní po 31. prosinci.
Článek 24
Podstxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxustné výše jednorázového poplatku přímo hrazeného investorem.
2. Pokud výše "poplatku za správu" vypočítaná v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) již nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxa základu je zveřejněna tímto prohlášením:
"Zde uvedená výše poplatku za správu je pouze odhad. [Stručně vysvětlete, proč je použit odhad místo údajx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxUKTURY SKIPCP
ODDÍL 1
Podfondy
Článek 25
Podfondy
1. Pokud se SKIPCP skládá ze dvou nebo více podfondů, připraví se pro každý podfond saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjící:
a) upozornění, že sdělení klíčových informací popisuje podfond SKIPCP, avšak že prospekt a pravidelné zprávy se připravují za celý SKIPCP jmexxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a jaký to může mít dopad pro investora;
c) informace, zda má investor právo vyměnit svou investici do podílových jednotek jednoho podfondu za podíloxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxje investorům poplatek za výměnu investice v souladu s odst. 2 písm. c) a tento poplatek se liší od běžných poplatků za nákup nebo prodej podílových jednoxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxení klíčových informací v případě více druhů akcií
1. Pokud SKIPCP sestává z více než jednoho druhu podílových jednotek nebo akcií, připraví se pro kaxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxů podílových jednotek nebo akcií téhož SKIPCP mohou být sloučeny do jediného sdělení klíčových informací za předpokladu, že takto připravený dokumenx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxuh podílových jednotek nebo akcií, který bude zastupovat jeden nebo více jiných druhů podílových jednotek nebo akcií SKIPCP, pokud je tato volba provexxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xnformací s názvem "Poměr rizika a výnosů" vysvětlení podstatného rizika souvisejícího s jakýmkoliv z těchto jiných zastoupených druhů. Sdělení klíčxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx společnost vede záznamy o tom, které druhy jsou zastoupeny reprezentativním druhem podle odstavce 3, a o důvodech opodstatňujících tuto volbu.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxh byl zvolen jako reprezentativní, přičemž je použito označení totožné s jeho označením v prospektu SKIPCP.
Tato část rovněž uvádí, kde mohou investoxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxnd fondů
Článek 28
Část "Cíle a investiční politika"
Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo jiných subjekxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxch informací obsahuje stručné vysvětlení způsobu průběžného výběru těchto jiných subjektů kolektivního investování.
Článek 29
Poměr rizxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxktu kolektivního investování, pokud je pravděpodobné, že pro SKIPCP jako celek budou mít podstatný význam.
Článek 30
Část "Poplatky"
V poxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se jakékoli vstupní a výstupní poplatky a poplatky za správu účtované podkladovým subjektem kolektivního investování odrazí ve výpočtu výše vlastníxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa "feeder" SKIPCP definovaný v článku 58 směrnice 2009/65/ES obsahuje v popisu cílů a investiční politiky údaj o tom, jak velký podíl majetku "feeder" xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxormací, zda výnosnost investic "feeder" SKIPCP bude velmi podobná výnosnosti "master" SKIPCP, xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxsů"
1. Pokud se poměr rizika a výnosů "feeder" SKIPCP liší v jakémkoli podstatném směru od poměru rizika a výnosů "master" SKIPCP, je tato skutečnost uxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxnismy nákupu a vyplácení mezi "master" SKIPCP a "feeder" SKIPCP jsou vysvětleny v části sdělení klíčových informací s názvem "Poměr rizika a výnosů".
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, tak jakékoli náklady a výdaje, které po "feeder" SKIPCP požaduje "master" SKIPCP.
Dále jsou zde sloučeny náklady "feeder" SKIPCP a "master" SKIPCP dx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x části "Praktické informace" údaje týkající se "feeder" SKIPCP.
2. Informace podle odstavce 1 zahrnují:
a) sdělení, že prospekt, sdělení klíčoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxat a v jakém jazyce či jazycích jsou k dispozici;
b) sdělení, zda jsou dokumenty uvedené v písmenu a) k dispozici pouze v papírové kopii nebo na jiných trxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xe-li "master" SKIPCP usazen v jiném členském státě než "feeder" SKIPCP a tato skutečnost může ovlivnit daňové zatížení "feeder" SKIPCP, uvedení této ixxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje konkrétní údaje za "feeder" SKIPCP, nikoli převzaté údaje o výkonnosti "master" SKIPCP.
2. Odstavec 1 se nepoužije:
a) jestliže "feeder" SKxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxCP později než "master" SKIPCP, jsou splněny podmínky článku 19 a za roky před tím, než "feeder" SKIPCP začal existovat, je zobrazena simulovaná výkonnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxa podle požadavků čl. 17 odst. 2.
ODDÍL 5
Strukturované SKIPCP
Článek 36
Scénáře výkonnosti
1. Sdělení klíčových informací za stxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxitému předem stanovenému datu poskytují výplatu založenou na určitém algoritmu, která je vztažena k výkonnosti nebo realizaci změn ceny či jiných podxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxIPCP nazvaná "Cíle a investiční politika" obsahuje vysvětlení, jak vzorec funguje a jak se počítá částka k výplatě.
3. Vysvětlení podle odstavce 2 doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxě vzorce dosaženo nízké, střední nebo vysoké výnosnosti, případně záporné výnosnosti pro investory.
4. Scénáře podle odstavce 3 umožňují investorxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxmž je pravděpodobné, že jim porozumí průměrný neprofesionální investor. Zejména uměle nezveličují význam výsledné výkonnosti SKIPCP.
5. Scénářx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xdy na základě vzorce vzniká možnost významných ztrát pro investory, například když zajištění návratnosti investice platí pouze za určitých okolnostxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxstavce 3 jsou doplněny vysvětlením, že se jedná o příklady ilustrující daný vzorec, a nikoliv předpověď toho, co se může stát. Rovněž je jasně uvedeno, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xvým rozsahem při vytištění nepřesahuje tři strany formátu A-4.
KAPITOLA V
TRVALÝ NOSIČ
Článek 38
Podmínky poskytování klíčových ixxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/ES sdělení klíčových informací nebo prospekt mají investorům poskytnout na jiném trvalém nosiči, než je papír, musí být splněny tyto podmínky:
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xskutečnit obchod mezi správcovskou společností a investorem, a
b) osoba, jíž má být poskytnuto sdělení klíčových informací nebo prospekt, si při moxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrmací nebo prospekt mají poskytnout prostřednictvím internetových stránek a tyto informace nejsou určeny osobně investorovi, musí být rovněž splněxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxhod mezi správcovskou společností a investorem;
b) investor musí výslovně souhlasit s poskytnutím těchto informací v uvedené formě;
c) investor xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx k informacím na těchto internetových stránkách musí být nepřetržitý po tak dlouhou dobu, jakou klient přiměřeně potřebuje k jejich prohlédnutí.
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x souvislostem, v nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi správcovskou společností a investorem, jestliže existuje důkaz, že investor má pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 39
Vstup v platnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxkých státech.
V Bruselu dne 1. července 2010.
Za Komisi
José Manuel Barroso
předseda
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včexxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.