32003L0109

právní postavení státních příslušníků třetích zemí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (69)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (97)
... další položky
Články a jiné dokumenty (40)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xezidenty
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 a 4 uvedené smlouvy,
s ohledem na náxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxedem na stanovisko Výboru regionů (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Za účelem postupného vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva Smlouva o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícími se kontrol na vnějších hranicích, azylu a přistěhovalectví, jednak přijetí opatření týkajících se azylu a přistěhovalectví a ochrany práx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní státních příslušníků třetích zemí by se mělo sbližovat s právním postavením státních příslušníků členských států a že by osobě, která pobývala opráxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxr jednotných práv, která se co nejvíce přibližují právům přiznávaných občanům Evropské unie.
(3) Tato směrnice ctí základní práva a zachovává zásady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušníků třetích zemí, kteří dlouhodobě pobývají v členských státech, je rozhodující pro podporu hospodářské a sociální soudržnosti, základního cíle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxého nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání nebo světového názoru, politických nebo jiných názorů, příslušnxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxení dlouhodobě pobývajícího rezidenta by měla být délka pobytu na území členského státu. Pobyt by měl být oprávněný a nepřetržitý, aby bylo možno prokáxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxě opustit.
(7) K získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta by měli státní příslušníci třetích zemí prokázat, že mají přiměřené pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlížet k takovým faktorům, jako je přispívání do systému důchodového zabezpečení a plnění daňových povinností.
(8) Kromě toho by státní příslušníci txxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xpáchání závažného trestného činu.
(9) Ekonomické důvody by neměly být důvodem pro nepřiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidentx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta. Tyto postupy by měly být s ohledem na běžné pracovní zatížení správních orgánů členských států účinné a snaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí výkonu práva pobytu.
(11) Získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta by mělo být potvrzeno vydáním povolení k pobytu, které dotxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjména pokud jde o ochranu proti pozměňování a padělání, aby nedocházelo ke zneužívání v členském státě, v němž je právní postavení získáno, a v členskýcx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx které žijí, je důležité, aby s dlouhodobě pobývajícími rezidenty bylo v široké řadě hospodářských a sociálních oblastí zacházeno stejně jako s občany xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzidenty na dávky základní chápat v tom smyslu, že tento pojem zahrnuje alespoň podporu ve formě životního minima, podporu v případě nemoci, těhotenstvxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(14) Členské státy by měly i nadále dodržovat závazek zajištění přístupu nezletilých ke vzdělání za podobných podmínek, jaké jsou stanoveny pro jejicx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtup ke stipendiím může být kromě toho podmíněn skutečností, že osoba, která o stipendium žádá, musí sama splňovat podmínky pro získání právního postavxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxody v zemi původu.
(16) Dlouhodobě pobývajícím rezidentům by měla být přiznána zesílená ochrana proti vyhoštění. Tato ochrana je založena na kritérixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xostupy pro zjednávání soudní nápravy.
(17) Harmonizace podmínek pro získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta podporuje vzájxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxdmínky stanovené touto směrnicí. Smlouva nevylučuje možnost uplatňování výhodnějších vnitrostátních předpisů. Pro účely této směrnice by však mělx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejichž základě mohou státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, získat právo pobytu v jiném členském státě bx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjména na trhu práce Unie.
(19) Mělo by být stanoveno, že xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxí bez výkonu jakékoli hospodářské činnosti.
(20) Také rodinní příslušníci by měli mít možnost usídlit se s dlouhodobě pobývajícím rezidentem v jiném xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx o rodinné příslušníky, kteří mohou mít povolení doprovázet dlouhodobě pobývající rezidenty nebo se k nim připojit, měly by členské státy věnovat zvláxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xlenský stát, v němž dlouhodobě pobývající rezident zamýšlí vykonávat své právo pobytu, by měl být schopen prověřit, zda dotyčná osoba splňuje podmínkx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxného zdraví.
(22) Aby právo pobytu nezůstalo bez účinku, mělo by být dlouhodobě pobývajícím rezidentům přiznáno podle podmínek této směrnice ve druhxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxální podpory je stanoveno, aniž je dotčena možnost členských států zrušit povolení k pobytu, přestane-li dotyčná osoba plnit požadavky stanovené touxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xtátě, do něhož se přestěhovali a v němž se rozhodli usadit, za srovnatelných podmínek, jaké je třeba splnit k získání uvedeného právního postavení v prvxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo rezidenta a souvisejících práv a podmínek pro výkon práva pobytu dlouhodobě pobývajících rezidentů v jiných členských státech, nemůže být uspokojixx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xpolečenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedenéxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na na přijímání této xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxí
a) podmínky, za kterých členský stát přiznává a odnímá právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a související práva státním příslušníkxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxedené právní postavení přiznal.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „státním příslušníkem třetí země“ osoba, která není občaxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní dlouhodobě pobývajícího rezidenta stanovené v článcích 4 až 7;
c) „prvním členským státem“ členský stát, který poprvé přiznal státnímu příslušníxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxal státnímu příslušníkovi třetí země právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a v němž uvedený dlouhodobě pobývající rezident vykonává pxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx6/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (1);
f) „uprchlíkem“ státní příslušník třetí země požívající právní postavení uprchlíka ve smyslx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES“ povolení k pobytu vydané dotyčným členským státem poté, co daná osoba získala právní postavení dloxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí na území členského státu.
2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí,
a) kteří pobývají na území členského státu za účelem stxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx důvodu a vyčkávají rozhodnutí o svém právním postavení;
c) kteří jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě doplňkové formy ochrany v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxzhodnutí o svém právním postavení;
d) kteří jsou uprchlíky nebo zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a jejich žádost nebyla dosud vyřízexxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxelem služeb za účelem přeshraničního poskytování služeb nebo jako přeshraniční poskytovatelé služeb nebo tehdy, byla-li jejich povolení k pobytu foxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxh z roku 1963, Úmluvou z roku 1969 o zvláštních misích nebo Vídeňskou umluvou o zastoupení států v mezinárodních organizacích univerzálního zaměření z xxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxné straně a třetími zeměmi na straně druhé;
b) dvoustranných dohod mezi členským státem a třetí zemí uzavřených před vstupem této směrnice v platnost;
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxské úmluvy o právním postavení migrujících pracovníků ze dne 24. listopadu 1977.
KAPITOLA II
PRÁVNÍ POSTAVENÍ DLOUHODOBĚ POBÝVAJÍCÍHO REZIDENTA x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxích zemí, kteří bezprostředně před podáním příslušné žádosti pobývali oprávněně a nepřetržitě na jejich území po dobu pěti let.
2. Do výpočtu doby uvexxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxtní příslušník třetí země právní nárok na pobyt, jenž mu umožní získat právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, může být pro výpočet doby uxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxenského státu nepřerušují běh doby uvedené v odstavci 1 a budou zahrnuta do jejího výpočtu, nedosahuje-li délka uvedených období nepřítomnosti šesti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsné povahy a v souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou členské státy připustit, že delší období nepřítomnosti, než je uvedeno v prvním pododsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xdstavci 1 v úvahu.
Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy vzít v úvahu pro výpočet celkové doby uvedené v odstavci 1 období nepřítomnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
1. Členské státy požadují od státních příslušníků třetích zemí, aby prokázali, že pro potřeby vlastní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxíslušníků, aniž by využívali systému sociální podpory dotčeného členského státu. Členské státy posoudí tyto příjmy z hlediska jejich povahy a pravidxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxo důchodu;
b) zdravotní pojištění, které kryje všechna rizika běžně krytá státním příslušníkům dotyčného členského státu.
2. Členské státy mohou pxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
Při přijímání takového rozhodnutí členský stát posoudí závažnost nebo druh protiprávního jednání proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xamítnutí uvedené v odstavci 1 se nesmí zakládat na ekonomických důvodech.
Článek 7
Získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxenského státu, ve kterém pobývá. K žádosti jsou přiloženy písemné doklady stanovené vnitrostátními právními předpisy, z nichž vyplývá, že splňuje poxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxady o přiměřeném ubytování.
2. Příslušné vnitrostátní orgány žadateli písemně oznámí rozhodnutí co nejdříve, v každém případě však nejpozději šest xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xostupy podle vnitrostátního práva.
Ve výjimečných případech souvisejících s obtížností posouzení žádosti může být lhůta uvedená v prvním pododstaxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xe rozhodnutí nebylo učiněno ve lhůtě stanovené v tomto ustanovení, musí být určeny vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu.
3x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxslušníkovi třetí země právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
Článek 8
Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxdobě pobývajícího rezidenta - ES dlouhodobě pobývajícím rezidentům. Doba platnosti povolení je minimálně pět let; po uplynutí doby platnosti se autoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxho štítku nebo samostatného dokladu. Vystavení se provádí v souladu s pravidly a se standardním vzorem podle nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES“.
Článek 9
Odnětí nebo ztráta právního postavení
1. Dlouhodobě pobývající xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxího rezidenta bylo získáno podvodem;
b) bylo přijato opatření k vyhoštění za podmínek stanovených v článku 12;
c) se nezdržoval na území Společenstvx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo nepřítomnost ze zvláštních či výjimečných důvodů neznamená odnětí nebo ztrátu právního postavení.
3. Členské státy mohou stanovit, že dlouhodobx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnání, kterých se dopustil, veřejný pořádek, avšak uvedené ohrožení není důvodem k vyhoštění ve smyslu článku 12.
4. Dlouhodobě pobývající rezidentx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxním členském státě, pokud je mu podle článku 23 toto právní postavení přiznáno v jiném členském státě.
V každém případě ztrácí dotyčná osoba, která po dxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxího postavení v uvedeném členském státě.
Odchylně od druhého pododstavce je dotyčný členský stát oprávněn stanovit, že ve zvláštních případech si dlxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx delší šesti let.
5. S ohledem na případy uvedené v odst. 1 písm. c) a v odstavci 4 stanoví členské státy, které přiznaly právní postavení dlouhodobě pobýxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxna případů osob, které pobývaly v druhém členském státě za účelem studia.
Podmínky a postup pro opětovné získání postavení dlouhodobě pobývajícího rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xa následek odnětí nebo ztrátu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
7. Nevede-li odnětí nebo ztráta právního postavení dlouhodobx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxitrostátními právními předpisy a nepředstavuje ohrožení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
Článek 10
Procedurální záruky
1. Každé roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnění. Toto rozhodnutí je oznámeno dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země v souladu s odpovídajícími oznamovacími postupy podle vnitrostátnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo ke zrušení či odnětí právního postavení nebo není-li doba platnosti povolení k pobytu prodloužena, má dxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
a) přístup k zaměstnání a k samostatné výdělečné činnosti za předpokladu, že uvedené činnosti nejsou, byť příležitostně, spojeny s výkonem veřejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xouladu s vnitrostátními právními předpisy;
c) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxístup ke zboží a službám a k nabídce výrobků a služeb určených pro veřejnost a k možnostem získání bydlení;
g) svoboda sdružování a spolčování a členstvx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxh uvedenými organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;
h) volný přístup na celé území dotyčnéhx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxže dotyčný členský stát omezit rovné zacházení na případy, kdy se bydliště nebo obvyklé místo pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo rodinnýcx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxí v těchto případech:
a) členské státy si mohou ponechat omezení přístupu k zaměstnání nebo k samostatné výdělečné činnosti, pokud jsou v souladu se stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnských států, pro občany Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;
b) členské státy mohou požadovat pro poskytnutí přístupu k všeobecnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxínek týkajících se vzdělání.
4. Členské státy mohou omezit rovné zacházení v oblasti sociální podpory a sociální ochrany na základní dávky.
5. Člensxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí rovného zacházení v oblastech, které nejsou v odstavci 1 uvedeny.
Článek 12
Ochrana proti vyhoštění
1. Členské státy mohou učinit rozhodnutí o vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo veřejné bezpečnosti.
2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se nesmí zakládat na ekonomických důvodech.
3. Než učiní rozhodnutí o vyhoštění dlouhodobx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxato rozhodnutí o vyhoštění, má dlouhodobě pobývající rezident v příslušném členském státě právo obrátit se na soud.
5. Dlouhodobě pobývajícím rezidxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého státu.
Článek 13
Výhodnější vnitrostátní právní předpisy
Členské státy mohou vydávat povolení k pobytu s trvalou nebo neomezenou platností zx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je stanoveno v kapitole III.
KAPITOLA III
POBYT V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH
Článek 14
Zásada
1. Dlouhodobě pobývající rezident získá právo poxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx delší tří měsíců za předpokladu splnění podmínek stanovených v této kapitole.
2. Dlouhodobě pobývající rezident může pobývat na území druhého člensxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti uvedené v odst. 2 písm. a) mohou členské státy provést průzkum situace na vlastním trhu práce a uplatnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxu členské státy dávat přednost občanům Unie, státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo Společenství, a také státním příslušníkům třetxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxké státy omezit počet osob, které mají nárok na přiznání práva pobytu, za předpokladu, že uvedená omezení týkající se přijímání státních přísušníků třxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcích rezidentů na území členských států, kteří
a) jsou vysláni poskytovatelem služeb jako zaměstnanci za účelem poskytování přeshraničních služebx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxh dlouhodobě pobývající rezidenti, kteří chtějí odcestovat do druhého členského státu za účelem výkonu hospodářské činnosti jako sezónní pracovnícxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xe použije, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxději tři měsíce po vstupu na území druhého členského státu u příslušných orgánů uvedeného členského státu žádost o povolení k pobytu.
Členské státy moxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xa území prvního členského státu.
2. Členské státy mohou od dotyčných osob požadovat, aby prokázaly, že mají
a) stálé a pravidelné příjmy, které jsou dxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx každou kategorii uvedenou v čl. 14 odst. 2 členské státy posoudí tyto příjmy z hlediska jejich povahy a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimálxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo členského státu.
3. Členské státy mohou požadovat, aby státní příslušníci třetích zemí dodržovali integrační opatření v souladu s vnitrostátním pxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xby získali právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.
Aniž je dotčen druhý pododstavec, může se od dotyčných osob požadovat účast v jazykoxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxvolení k dlouhodobému pobytu a platný cestovní doklad nebo jejich ověřené opisy.
Doklady uvedené v prvním pododstavci mohou zahrnovat také doklady o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
i) jsou-li v zaměstnaneckém poměru, že mají pracovní smlouvu, prohlášení od zaměstnavatele, že si uvedené osoby najímá, nebo návrh pracovní smlouvy zx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxostatně výdělečně činné, že disponují přiměřenými finančními prostředky, které jsou v souladu s požadavky vnitrostátního práva k výkonu uvedené hosxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxn od dotyčných osob požadovat doklady o řádném zápisu v oficiálně uznávaném vzdělávacím zařízení za účelem studia nebo odborného vzdělávání.
Článex xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xlenském státě, jsou rodinní příslušníci, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES, oprávněni doprovázet dlouhodobě pobývaxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxlušníci dlouhodobě pobývajícího rezidenta než ti, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES, oprávněni jej doprovázet nebo sx x xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdovat, aby spolu se žádostí o povolení k pobytu předložili tyto doklady:
a) své povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES nebo povolxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlouhodobě pobývajícího rezidenta;
c) doklad o tom, že mají stálé a pravidelné příjmy, které postačují k zajištění jejich výživy bez využívání systémx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkož i zdravotním pojištěním kryjícím všechna rizika v druhém členském státě. Členské státy posoudí uvedené příjmy z hlediska jejich povahy a pravidelxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 17
Veřejný pořádek a veřejná bezpečnost
1. Členské státy mohou zamítnout žádosti o pobyt podané dlouhodobě pobývajícími rezidenty nebo jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutí členský stát posoudí závažnost nebo druh protiprávního jednání proti veřejnému pořádku nebo veřejné bezpečnosti, kterého se dopustil dlouhodxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xakládat na ekonomických důvodech.
Článek 18
Veřejné zdraví
1. Členské státy mohou zamítnout žádosti o pobyt podané dlouhodobě pobývajícími rezixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxt zamítnutí vstupu nebo pobytu na území druhého členského státu, jsou choroby stanovené v použitelných nástrojích Světové zdravotnické organizace a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtáty nesmějí zavádět žádná nové omezující předpisy nebo opatření.
3. Choroby, které vypukly až poté, co bylo vydáno první povolení k pobytu v druhém člxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xe vztahuje tato směrnice, požadovat lékařské vyšetření, aby se prokázalo, že netrpí žádnou z chorob uvedených v odstavci 2. Tato lékařská vyšetření, kxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxvená v prvním pododstavci může být prodloužena nejvýše o tři měsíce, pokud k žádosti nebyly přiloženy písemné doklady uvedené v článcích 15 a 16, nebo za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxitrostátními orgány.
2. Jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 14, 15 a16, s výhradou ustanovení o veřejném pořádku, veřejné bezpečnosti a vexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Doba platnosti tohoto povolení k pobytu bude po jejím uplynutí na základě žádosti, je-li nezbytná, prodloužena. Druhý členský stát uvědomí o svém rozxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxužení doby platnosti, která mají stejnou dobu platnosti jako povolení vydané dlouhodobě pobývajícímu rezidentovi.
Článek 20
Procedurální zárukx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtí země v souladu s odpovídajícími oznamovacími postupy podle vnitrostátního práva. V oznámení je uvedeno poučení o opravných prostředcích a lhůta k jxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxávními předpisy příslušného členského státu.
2. Je-li žádost o povolení k pobytu zamítnuta, nebo není-li doba platnosti povolení prodloužena nebo jx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx Jakmile dlouhodobě pobývající rezidenti obdrží povolení k pobytu v druhém členském státě podle článku 19, je jim zajištěno v tomto státě rovné zacházexx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, že osoby uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a) mají na dobu nejdéle 12 měsíců za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy omezexx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt podmínky, za kterých mohou mít osoby uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. b) nebo c) přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
3. Jakmile rodixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxená v článku 14 směrnice 2003/86/ES.
Článek 22
Odnětí povolení k pobytu a povinnost zpětného převzetí
1. Dokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrodloužení doby platnosti nebo o odnětí povolení k pobytu a může dotyčnou osobu a její rodinné příslušníky v souladu s postupy stanovenými vnitrostátnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxé bezpečnosti podle článku 17;
b) nejsou-li nadále plněny podmínky stanovené v článcích 14, 15 a 16;
c) nepobývá-li státní příslušník třetí země v dotxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxrmalit dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jeho rodinné příslušníky zpět. Druhý členský stát oznámí své rozhodnutí prvnímu členskému státu.
3. Dokxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, je druhý členský stát oprávněn v souladu s článkem 12 a podle záruk obsažených v tomto článku přijmout rozhodnutí o navrácení státního příslxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtát přijetí uvedeného rozhodnutí první členský stát.
Pokud druhý členský stát rozhodne o navrácení dotyčného státního příslušníka třetí země, učinx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvádění rozhodnutí o navrácení.
4. Rozhodnutí o navrácení nesmějí být v případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) doprovázena trvalým zákazem pobytu.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxníci usadili ve třetím členském státě.
Článek 23
Získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v druhém členském státě
1. S výhraxxx xxxxxx xx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxký stát oznámí své rozhodnutí prvnímu členskému státu.
2. Postup stanovený v článku 7 se použije pro podání a posouzení žádostí o přiznání postavení dlxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxrální záruky stanovené článkem 10.
KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 24
Zpráva a prověrková doložka
Komise pravidelně a poprvé nejpozděxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx návrhy změn se týkají především článků 4, 5, 9, 11 a kapitoly III.
Článek 25
Kontaktní místa
Členské státy určí kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi při výměně informací a dokladů podle prvního pododstavce.
Článek 26
Provedení
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytnx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 27
Vstux x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
V Bruselu dne 25. listopadu 2003.
Za Radu
předseda
G. TREMONTI
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.