31968R1612

volný pohyb pracovníků uvnitř Společenství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (222)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (52)
... další položky
Články a jiné dokumenty (49)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xa Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 49 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxí musí být zajištěn nejpozději na konci přechodného období; že dosažení tohoto cíle předpokládá odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky člxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxě se pohybovat uvnitř Společenství za účelem výkonu zaměstnání, s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxolečenství, je třeba přijmout předpisy umožňující dosažení cílů v oblasti volného pohybu, stanovených v článcích 48 a 49 Smlouvy, a doplnit opatření pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxEHS ze dne 25. března 1964 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (4);
vzhledem k tomu, že volný pohyb představuje základní právo pracovníků a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxvotních podmínek a usnadnění jejich společenského postavení, a současně přispívat k uspokojování potřeb hospodářství členských států; že je třeba pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxt shodně přiznáno stálým, sezonním a příhraničním pracovníkům nebo těm, kteří vykonávají svou činnost za účelem poskytování služeb;
vzhledem k tomux xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xovnost zacházení ve všech věcech, které se týkají vlastního výkonu zaměstnání a přístupu k bydlení, a rovněž odstraněny překážky mobility pracovníkůx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxmu, že zásada nediskriminace pracovníků ve Společenství znamená, že pro všechny státní příslušníky členských států se uznává stejná přednost pro příxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxováhy mezi nabídkou a poptávkou, zejména rozvojem přímé spolupráce mezi ústředními službami zaměstnanosti a rovněž mezi regionálními službami zaměxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxni o životních a pracovních podmínkách; že je mimo jiné vhodné přijmout opatření pro případ, kdy v členském státě nastanou nebo hrozí nastat poruchy na txxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxlem odradit pracovníky od odchodu do těchto regionů nebo odvětví představuje prostředek, který má být použit nejdříve, ale že by výsledky této výměny ixxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xezi volným pohybem pracovníků, zaměstnaností a odborným vzděláváním existují úzké vztahy, zejména směřuje-li toto vzdělávání k vytvoření možnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xdděleně, ale ve vzájemných vazbách, a rovněž s ohledem na obtíže na regionální úrovni, a že je proto nezbytné směrovat úsilí členských států k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 48 a 49 Smlouvy a působnost předpisů přijatých k jejich provedení na francouzské zámořské departementy,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
ČÁST PRVNÍ
Zxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxo bydliště, na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu v souladu s právními a správními předpisy, které upravují zaměstnáváxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxí státní příslušníci tohoto státu.
Článek 2
Každý státní příslušník členského státu a každý zaměstnavatel vykonávající činnost na území členskéhx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by to mohlo vést k jakékoli diskriminaci.
Článek 3
1. V souladu s tímto nařízením se nepoužijí právní a správní předpisy ani správní postupy člexxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxjí požadavky, které neplatí pro vlastní státní příslušníky, nebo
— které, ačkoli se používají bez ohledu na státní příslušnost, mají za výlučný nebo hxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxky týkající se jazykových znalostí požadovaných z důvodu povahy pracovního místa, které má být obsazeno.
2. Mezi předpisy nebo postupy členského xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtnávání;
b) omezují nabídku zaměstnání nebo ji podmiňují požadavky na zveřejnění v tisku nebo jiným způsobem a které neplatí pro zaměstnavatele vykoxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxtnávání jednotlivých pracovníků, pokud jde o osoby, které nemají bydliště na území tohoto státu.
Článek 4
1. Právní a správní předpisy členských stxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xevztahují na státní příslušníky ostatních členských států.
2. Je-li v některém členském státu poskytnutí jakékoli výhody podnikům podmíněno zaměsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxanovení směrnice Rady ze dne 15. října 1963 (1)
Článek 5
Státnímu příslušníkovi jednoho členského státu, který se uchází o zaměstnání na území jinéhx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxedávání zaměstnání.
Článek 6
1. Zaměstnání a získávání státního příslušníka členského státu na pracovní místo v jiném členském státě nesmí být závxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xe srovnání s kritérii používanými pro státní příslušníky jiného členského státu, kteří chtějí vykonávat stejnou činnost.
2. Státní příslušník, ktexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoušky, pokud to zaměstnavatel výslovně požaduje při předložení nabídky.
HLAVA II
Výkon zaměstnání a rovnost zacházení
Článek 7
1. S pracovníkexx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxemskými pracovníky, jde-li o podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, zejména z oblasti odměňování, propouštění a návratu k povolání nebo opětnéhx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a za stejných podmínek jako tuzemští pracovníci vzdělávání na odborných školách a ve střediscích pro rekvalifikaci.
4. Jakékoli ustanovení v kolektxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxmínek nebo podmínek skončení pracovního poměru, je od počátku neplatné, pokud stanoví nebo povoluje diskriminační podmínky vůči pracovníkům, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní v oblasti členství v odborových organizacích a výkonu práv spojených s odborovou činností, včetně hlasovacího práva; může být vyloučen z účasti ve vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxto ustanoveními nejsou dotčeny právní předpisy, které v některých členských státech přiznávají pracovníkům z ostatních členských států širší právax
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxem jednoho členského státu a je zaměstnán na území jiného členského státu, požívá všech práv a výhod udělovaných vlastním státním příslušníkům v oblasxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpsat v regionu, ve kterém je zaměstnán, na seznam žadatelů o ubytování v místě, kde jsou seznamy vedeny, a požívá z toho plynoucí výhody a přednosti.
Na jxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxemské pracovníky.
HLAVA III
Rodiny pracovníků
Článek 10
1. Právo usadit se společně s pracovníkem, který je státním příslušníkem jednoho člensxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxmci mladší 21 let nebo na něm závislí;
b) příbuzní ve vzestupné linii pracovníka a jeho manžela nebo manželky, kteří jsou na nich závislí.
2. Členské stxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x ním žijí v zemi posledního pobytu ve společné domácnosti.
3. Pro použití odstavců 1 a 2 musí mít pracovník pro svou rodinu ubytování, které se považuje zx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxy z jiných členských států.
Článek 11
Manžel nebo manželka a děti mladší 21 let nebo závislí na státním příslušníkovi členského státu, který vykonávx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxjného státu, a to i pokud nejsou státními občany žádného členského státu.
Článek 12
Děti státního příslušníka členského státu, který je nebo byl zamxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, pokud tyto děti mají bydliště na jeho území.
Členské státy budou podporovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxY MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
HLAVA I
Spolupráce mezi členskými státy a s Komisí
Článek 13
1. Členské státy nebo Komise podnítí nebo společně vypracujx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxdní služby zaměstnanosti členských států úzce spolupracují v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky po zaměstnání ve Společenství a souvisejícího uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a které spolupracují mezi sebou navzájem a s útvary Komise.
Členské státy oznámí Komisi všechny změny v pověření těchto služeb; Komise tato sdělení prx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxho pohybu a zaměstnávání pracovníků a související údaje, jakož i informace o stavu a vývoji zaměstnanosti podle regionů a oborů.
2. Komise určí ve spolxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxe na svých trzích práce používají členské státy jednotná kritéria, která na základě výsledků práce technického výboru, provedené na základě čl. 33 písxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaždého členského státu zvláštním službám ostatních členských států a Evropskému koordinačnímu úřadu informace o životních a pracovních podmínkách x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xlužby ostatních členských států zajistí těmto informacím širokou publicitu, zejména jejich rozšířením v příslušných orgánech práce a pomocí všech vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxtávkou
Článek 15
1. Zvláštní služba každého členského státu předá alespoň jednou měsíčně zvláštním službám ostatních členských států a Evropskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xemohli vyhovět pracovníci na vnitrostátním trhu práce;
b) uchazečů o zaměstnání, kteří prohlásili, že jsou schopni vykonávat zaměstnání v jiné zemix
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxzšiřovány podle jednotného systému, který vypracuje Evropský koordinační úřad ve spolupráci s technickým výborem do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxského státu, které nemohou být uspokojeny na vnitrostátním trhu práce a mohou se stát předmětem vyrovnání nabídky a poptávky na úrovni Společenství na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní.
2. Tyto služby předloží službám prvního členského státu vhodné a přesné žádosti o zaměstnání. Ve lhůtě 18 dnů od obdržení sdělení o volném pracovníx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxím příslušníkům třetích států. V této lhůtě jsou nabídky předloženy třetím státům pouze tehdy, pokud je množství volných pracovníků státních příslušxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
3. Odstavec 1 se nevztahuje na nabídky volných pracovních míst předložené pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích států, pokud:
a) jsxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zaměstnání nebo předchozích profesních vztahů;
ii) rodinných vztazích mezi zaměstnavatelem a požadovaným pracovníkem nebo mezi ním a pracovníkxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvání jednotných skupin sezonních pracovníků, z nichž alespoň jeden člen dostal jmenovitou nabídku;
c) tato volná pracovní místa nabízejí zaměstnavxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxl nabízí volná pracovní místa pracovníkům z třetích zemí z důvodů souvisejících s řádným fungováním podniku a pokud služby zaměstnanosti, které zasáhxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxé zaměstnavatelem jsou odůvodněné.
Článek 17
1. Činnosti vymezené v článku 16 vykonávají zvláštní služby. Avšak v případech, kdy jsou zmocněny ústxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členských států:
i) na základě výkazů uvedených v článku 15, po kterých následují příslušná opatření, přímo přistoupí ke zprostředkování a k vyrovnáxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí předložené buď určené službě zaměstnanosti, nebo zaměstnavateli vykonávajícímu svou činnost v oblasti, pro kterou je místně příslušná tato službax
x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxdostí o zaměstnání, které na jejich úrovni nebyly uspokojeny, a provedou přímo mezi sebou a v souladu se svými vztahy s ostatními službami zaměstnanostx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob mezi sebou naváží přímou spolupráci.
2. Zúčastněné členské státy zašlou Komisi seznam služeb uvedených v odstavci 1, který sestaví po vzájemné dxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí pracovníků, které používají subjekty pro provádění ustavené v dohodách uzavřených mezi dvěma nebo více členskými státy, není povinné.
HLAVA III
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými státy analyzují tyto státy spolu s Komisí:
— výsledky zprostředkování a vyrovnávání nabídky a poptávky po zaměstnání na úrovni Společenstxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xpolečenství.
2. Členské státy spolu s Komisí prozkoumají všechny možnosti pro poskytnutí přednosti státním příslušníkům členských států při obsazxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxná opatření.
Článek 20
1. Pokud v členském státě došlo k poruchám nebo pokud členský stát očekává poruchy na trhu práce, které mohou vyvolat vážné ohrxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xlenské státy a Komise přijmou veškerá opatření k zajištění informovanosti, aby se pracovníci Společenství neucházeli o zaměstnání v dotyčném regionx xxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxhlásila, že k zajištění nápravy situace v dotyčném regionu nebo oboru musí být postupy pro vyrovnání nabídky a poptávky podle článků 15, 16 a 17 částečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxnský stát požádat Radu o zrušení nebo změnu tohoto rozhodnutí. Rada o této žádosti rozhodne ve lhůtě dvou týdnů.
4. Rozhodne-li se o zastavení, nevyhovx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkého státu uvedeného v odstavci 1.
HLAVA IV
Evropský xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxa v tomto nařízení nazývaného „Evropský koordinační úřad“), je podporovat zprostředkování a vyrovnávání nabídky a poptávky po zaměstnání na úrovni Sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci vnitrostátním službám zaměstnanosti.
Provádí syntézu informací uvedených v článcích 14 a 15 a údajů vyplývajících ze studií a výzkumů provádxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštním službám členských států, poradnímu výboru a technickému výboru.
Článek 22
1. Evropský koordinační úřad je zejména pověřen, aby:
a) kooxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vyplývající pohyb pracovníků;
b) přispíval ve spolupráci s technickým výborem k zavedení společných prostředků činnosti na administrativní a techxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx po zaměstnání, jejichž vyrovnání provádějí tyto služby.
2. Předává zvláštním službám nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxdu s podmínkami a podrobnostmi, které určí na základě stanoviska technického výboru, organizovat návštěvy a přidělení úředníků ostatních členských xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxI VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ A JEJICH ZAMĚSTNÁVÁNÍ
HLAVA I
Poradní výbor
Článek 24
Poradní výbor má za úkol být nápomocen Komisi při zkoumání všech oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxek 25
Poradní výbor je pověřen, aby zejména:
a) zkoumal obtíže volného pohybu a zaměstnávání v rámci vnitrostátních politik zaměstnanosti s cílem koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx;
b) obecně studoval důsledky používání tohoto nařízení a případných doplňujících opatření;
c) případně předkládal Komisi odůvodněné návrhy na přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxkými státy, programů nebo opatření k rozvoji poradenství pro volbu povolání a odborného vzdělávání, které mohou vést ke zlepšení možností volného pohxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxbor se skládá ze šesti členů za každý členský stát, z nichž dva zastupují vládu, dva odborové organizace a dva organizace zaměstnavatelů.
2. Každý členxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxenováni opakovaně.
Po uplynutí funkčního období zůstávají členové a jejich náhradníci ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud nejsou znovu jmexxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx bylo ve výboru dosaženo rovnoměrného zastoupení různých dotyčných hospodářských odvětví.
Seznam členů a náhradníků Rada pro informaci zveřejní v Úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxí nejméně dvakrát ročně.
Svolává ho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů. Funkce sekretariátu zajišťují útvary Koxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxst v oblasti zaměstnávání a pohybu pracovníků. Předsedovi mohou být nápomocni techničtí poradci.
Článek 30
1. Poradní výbor se platně usnáší, pokux xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xoznámka, která uvádí názory vyjádřené menšinou, pokud o to požádá.
Článek 31
Poradní výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA II
Technický výbor
Článek 32
Technický výbor má být nápomocen Komisi při přípravě, prosazování a sledování výsledků všech technických pxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch vztahujících se k volnému pohybu pracovníků a jejich zaměstnávání;
b) vypracovával postupy pro organizaci společných činností dotčených správnxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výměnu informací a zkušeností mezi dotyčnými správními orgány;
d) studoval z technického hlediska harmonizaci kritérií, podle nichž členské státy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru jednoho z členů, který ji zastupuje v poradním výboru.
2. Každá vláda jmenuje ze svých dalších zástupců v poradním výboru, členů nebo náhradníkxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxu být nápomocni techničtí poradci.
Funkce sekretariátu zajišťují útvary Komise.
Článek 36
Návrhy podané a stanoviska zaujatá technickým výborex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy technického výboru, pokud o to požádají.
Článek 37
Technický výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v platnost po schválení Rxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
Přechodná ustanovení
Článek 38
Dokud Komise nepřijme jednotný systém uvedený v čl. 15 odst. 2, navrhuje Evropxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxoru a technického výboru, které jsou použitelné v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, zůstávají použitelné i nadále.
Článek 40
Do vstupu v pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxými státy k provedení směrnice Rady ze dne 25. března 1964 (2) k určení doby platnosti a prodloužení povolení pobytu nezbytné pracovní povolení podle čxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, má stejný účinek jako trvalé pracovní povolení.
Článek 41
Jestliže z důvodů zrušení pracovních povxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxat pracovní povolení pro státní příslušníky ostatních členských států, dokud nezavede nové statistické metody a nejpozději do 31. prosince 1969. Praxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxná ustanovení
Článek 42
1. Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která se vztahují na pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xterá se vztahují na přístup ke kvalifikovaným zaměstnáním v oblasti jaderné energie, ani předpisy přijaté k provedení těchto smluv.
Toto nařízení se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxouvami nebo předpisy upraveno.
2. Tímto nařízením nejsou dotčena opatření přijatá v souladu s článkem 51 Smlouvy.
3. Toto nařízení se nedotýká povinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na institucionálních vazbách existujících v době vstupu tohoto nařízení v platnost, nebo
— vyplývajících z dohod s některými neevropskými zeměmi nexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxmí nebo území, kteří v souladu s tímto ustanovením vykonávají zaměstnání na území některého z těchto členských států, se nemohou dovolávat práv z tohotx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxu uzavřou v oblasti zaměstnanosti, mezi dnem jejich podpisu a dnem jejich vstupu v platnost.
Článek 44
Komise přijme prováděcí opatření nezbytná k uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxstranění, za podmínek stanovených Smlouvou, omezení přístupu k zaměstnání pracovníků, kteří jsou státními příslušníky členských států, pokud neexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
Toto nařízení se vztahuje na území členských států a jejich státní příslušníky, aniž jsou dotčeny články 2, 3, 10 a 11.
Článek 48
Nařízení č. 38/64/Exx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxemburku dne 15. října 1968.
Za Radu
předseda
G. SEDATI
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.