32010R0268

provádí směrnici 2007/2/ES (prostorové informace)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (1)
Vztah
... další položky
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxtí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek
EVROxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) [1], a zejména na čl. 17 odst. 8 této směrnice,
vzhledem k těmto dxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxových dat v souladu s harmonizovanými podmínkami.
(2) Toto nařízení by mělo určit minimální soubor podmínek, které je třeba dodržovat pro zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje výjimky ze sdílení dat. I v případech, kdy členské státy tyto výjimky uplatní, by měly členské státy mít možnost uvést opatření, jako napříklax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxrových dat.
(4) Veškeré dohody, včetně licenčních dohod, smlouvy a výměny emailových zpráv nebo jakékoli jiné ujednání, které se týkají přístupu orxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxřízením měly používat terminologii vymezenou v článku 3 směrnice 2007/2/ES.
(5) Aby orgány a subjekty Společenství mohly plnit veřejné úkoly a přisxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xady prostorových dat a služby prostorových dat.
(6) Jako obecný požadavek by dohody měly být v souladu s tímto nařízením do osmnácti měsíců od jeho vstxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxu tohoto nařízení v platnost již zavedené, proto musí být uvedeny do souladu s tímto nařízením v den obnovení či ukončení platnosti těchto dohod, nejpozxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 22 směrnice 2007/2/ES,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví harmonizované podmínky přístupu k sadám prostoxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxektu Společenství uvedou důvody pro jakékoli omezení sdílení dat podle čl. 17 odst. 7 směrnice 2007/2/ES.
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé se týkají přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat, musí být plně v souladu s požadavky tohoto nařízení.
2. Definice stanovené v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxžití sad prostorových dat a služeb prostorových dat
1. Orgány nebo subjekty Společenství mohou zpřístupnit sady prostorových dat nebo služby prostxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxavcem 1, orgány a subjekty Společenství vynaloží veškeré úsilí, aby zamezily nepovolenému používání sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvých dat nebo službu prostorových dat zpřístupnit žádné další straně bez písemného souhlasu původního poskytovatele dat nebo služby.
Článek 5
Mexxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxi B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 [2].
Článek 6
Transparentnost
1. Požádá-li orgán či subjekt Společenství o poskytnutí přístupu k xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxžeb prostorových dat, o mechanismech sběru, zpracování, vytváření, kontrole kvality a získání přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorovxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxktů Společenství k sadám prostorových dat a službám prostorových dat obsahují základní poplatky a zohledněné faktory.
Článek 7
Lhůty pro odpověď
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi, není-li dohodnuto jinak v rámci vzájemné dohody mezi členským státem a orgánem či subjektem Společenství.
Článek 8
Přechodná ustanovení
Člexxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxání sad prostorových dat a služeb prostorových dat již zavedena v den vstupu tohoto nařízení v platnost, členské státy zajistí, že tato ujednání budou v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxk 9
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx7, s. 1.
[2] Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.