32003L0009

minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (31)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (19)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xmlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 1 bod 1 písm. b) této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanoviskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x těmto důvodům:
(1) Společná azylová politika včetně společného evropského azylového systému je nedílnou součástí cíle Evropské unie spočívajícíhx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
(2) Evropská rada se na zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 dohodla, že bude pracovat na vytvoření společného evropského azylovéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xrotokolu ze dne 31. ledna 1967, a tedy na zásadě nenavracení.
(3) Podle závěrů z Tampere by měl společný evropský azylový systém v krátké době upravit spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xvropské azylové politiky.
(5) Tato směrnice je založena na úctě k základním lidským právům, a zejména na zásadách uznávaných Listinou základních práx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxcházení s osobami, na které se vztahuje tato směrnice, jsou členské státy vázány závazky vyplývajícími z mezinárodních norem o zákazu diskriminace, kx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxojné úrovně života a srovnatelných životních podmínek ve všech členských státech.
(8) Harmonizace podmínek pro přijímání žadatelů o azyl by měla napxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xělo být zvlášť upraveno tak, aby se řídilo těmito potřebami.
(10) Přijímání zadržených žadatelů by mělo být zvlášť upraveno tak, aby se řídilo potřebaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxskytujících právní pomoc, by měly být poskytovány informace o těchto organizacích a skupinách osob.
(12) Stanovením důvodů pro omezení nebo odnětí dxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxitrostátních přijímacích systémů a spolupráce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a tím i harmonické vztahy mezi místními společenstvími a ubytovacími středisky.
(15) Z povahy minimálních norem přirozeně vyplývá, že členské státy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxát o mezinárodní ochranu.
(16) V tomto duchu jsou členské státy vyzývány, aby uplatňovaly tuto směrnici i v souvislosti s postupy rozhodování o žádostxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxlně vyhodnocovat provádění této směrnice.
(18) Protože cílů navrhované činnosti, totiž stanovení minimálních norem pro přijímání žadatelů o azyl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity ve smyslu článku 5 Smlouvy. V souladu se zásxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxem 1 uvedeného protokolu nepodílí na přijímání této směrnice. V důsledku toho se tato směrnice na Irsko nevztahuje, aniž je však dotčen článek 4 uvedenéxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství, se Dánsko nepodílí na přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
ÚČEL, DEFINICx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „Ženevskou úmluvou“ Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorskxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vykládat jako žádost o poskytnutí mezinárodní ochrany členským státem podle Ženevské úmluvy. Za žádost o azyl se považuje každá žádost o mezinárodní oxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
c) „žadatelem“ nebo „žadatelem o azyl“ státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o azyl, o níž dosud nebylo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxelka žadatele o azyl nebo jeho nesezdaný partner či partnerka, se kterým/kterou žije v trvalém vztahu, pokud se k nesezdaným párům v právních předpisecx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxdě i) nebo žadatele, pokud jsou svobodné a jsou nezaopatřené, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitroxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxem osobě, která je uprchlíkem a jako taková je přijata na území tohoto členského státu;
g) „řízením“ a „opravnými prostředky“ řízení a opravné prostřexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxtů bez doprovodu dospělé osoby, která za ně podle práva nebo zvyklostí odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenacházejí v péči takové osoby; tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx která členské státy v souladu s touto směrnicí přijímají ve prospěch žadatelů o azyl;
j) „materiálními podmínkami přijetí“ takové podmínky přijetí, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxením“ zadržení žadatele o azyl členským státem na určitém místě, kde je žadatel zbaven svobody pohybu;
l) „ubytovacím střediskem“ jakékoliv zařízenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xemí a osoby bez státní příslušnosti, které na hranici nebo na území členského státu podají žádost o azyl, po dobu, po kterou jsou oprávněni zůstat na územx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x. Tato směrnice se nevztahuje na žádosti o diplomatický nebo územní azyl podané u zastupitelských úřadů členských států.
3. Tato směrnice se nevztahuxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto oxxx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxé formy ochrany státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, než jaké vyplývají z Ženevské úmluvy, nejsou-li považováni za uprchxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xumanitárních důvodů, za předpokladu, že je daná úprava slučitelná s touto směrnicí.
KAPITOLA II
OBECNÁ USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘIJETÍ
Článek 5
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přinejmenším o výhodách, jichž mohou požívat, a o povinnostech týkajících se podmínek přijetí, jež jsou povinni dodržovat.
Členské státy zajistí, axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnout informace ohledně podmínek přijetí, které mohou využívat, včetně zdravotní péče.
2. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 bxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xděleny i ústně.
Článek 6
Doklady
1. Členské státy zajistí, aby byl žadateli do tří dnů od podání žádosti u příslušného orgánu vystaveno osvědčení znxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xe jeho žádost vyřizována či posuzována.
Pokud držitel osvědčení není oprávněn volně se pohybovat na území členského státu nebo jeho části, uvede se v oxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xzyl podané na hranici nebo během řízení o právu žadatele na oprávněný vstup na území členského státu. Během posuzování žádosti o azyl mohou členské státx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvat totožnost žadatele o azyl.
4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byl žadateli o azyl poskytnut doklad uvedený v odstavci 1, který bude plxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy vyžadující přítomnost žadatele o azyl v jiném státě, mohou mu členské státy vydat cestovní doklad.
Článek 7
Pobyt a svoboda pohybu
1. Žadatelé o azxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtelnost soukromí a musí poskytovat dostatečný prostor pro zajištění přístupu ke všem výhodám vyplývajícím z této směrnice.
2. Členské státy mohou z dxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxatele o azyl.
3. Je-li to nezbytné, například z právních důvodů nebo z důvodu veřejného pořádku, mohou členské státy v souladu s vnitrostátními předpixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxním místě pobytu určeném členskými státy. Toto rozhodnutí může být obecné povahy, avšak musí být přijato vždy v jednotlivém případě a v souladu s vnitroxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxmezeného území uvedeného v odstavci 1. Tato rozhodnutí musí být přijímána vždy v jednotlivém případě, objektivně a nestranně a u zamítavých rozhodnutx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy uloží žadatelům povinnost ohlásit příslušnému orgánu svou současnou adresu a oznámit mu co nejdříve každou její změnu.
Článek 8
Rodiny
Členské sxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxících se na území těchto členských států. Tato opatření mohou být prováděna pouze se souhlasem dotyčných žadatelů.
Článek 9
Lékařské vyšetření
Člxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Členské státy zaručí nezletilým dětem žadatelů o azyl a nezletilým žadatelům o azyl přístup ke vzdělávacímu systému za podobných podmínek jako stáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxe být poskytováno i v ubytovacích střediscích.
Dotyčný členský stát může stanovit, že přístup ke vzdělávacímu systému je omezen na přístup ke státnímx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxdána nebo ve kterém je posuzována. Členské státy však nesmějí odepřít přístup ke středoškolskému vzdělání z pouhého důvodu, že nezletilá osoba dosáhlx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rodiči. Tato lhůta může být prodloužena až na jeden rok, je-li poskytováno speciální vzdělání zaměřené na usnadnění přístupu ke vzdělávacímu systémux
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xiné formy výuky.
Článek 11
Zaměstnání
1. Členské státy stanoví dobu počínající dnem podání žádosti o azyl, po kterou žadatel nebude mít přístup na txx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxenský stát podmínky, za kterých je žadateli umožněn přístup na trh práce.
3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd není doručeno rozhodnutí o zamítnutí odvolání.
4. V rámci priorit své politiky trhu práce mohou členské státy upřednostňovat občany EU a státní přísxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxm.
Článek 12
Odborné vzdělávání
Členské státy mohou žadatelům o azyl umožnit přístup k odbornému vzdělávání bez ohledu na to, zda mají přístup na trx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xlánek 13
Obecná ustanovení o materiálních podmínkách přijetí a zdravotní péči
1. Členské státy zajistí, aby žadatelům byly dány k dispozici materiáxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxící životní úroveň pro zajištění zdraví a živobytí žadatelů.
Členské státy dbají na to, aby tato odpovídající životní úroveň byla zajištěna i osobám sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání všech nebo některých materiálních podmínek přijetí a zdravotní péče těm žadatelům, kteří nemají dostatečné vlastní prostředky k dosažení odpovíxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xákladů na materiální podmínky přijetí a zdravotní péči ve smyslu této směrnice, mají-li dostatečné prostředky, například pokud po přiměřenou dobu prxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxladní potřeby hrazeny, mohou po něm členské státy požadovat náhradu.
5. Materiální podmínky přijetí mohou být poskytovány ve formě věcného plnění, pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbo poukázek, určí se jejich hodnota v souladu se zásadami tohoto článku.
Článek 14
Další ustanovení o materiálních podmínkách přijetí
1. V případexxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxu posuzování žádosti o azyl podané na hranici státu,
b) ubytovací střediska zaručující přiměřenou životní úroveň,
c) soukromé domy, byty, hotely nexx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx x), byly zaručeny tyto podmínky:
a) ochrana jejich rodinného života,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxými státy.
Členské státy věnují zvláštní pozornost předcházení násilí v prostorách a ubytovacích střediscích uvedených v odst. 1 písm. a) a b).
3. Člxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxslušníkem, který za ně podle práva nebo zvyklostí odpovídá.
4. Členské státy zajistí, aby se žadatelé stěhovali z jednoho bydliště do druhého jen v nezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxředisek musí být vhodně vyškolený a ve vztahu k informacím, které se při své práci dozví, je vázán mlčenlivostí ve smyslu vnitrostátního práva.
6. Členxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx aspektů života v ubytovacím středisku.
7. Právním zástupcům nebo poradcům žadatelů o azyl a zástupcům Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo nevláxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxr k ubytování žadatelů za účelem pomoci těmto žadatelům. Tento přístup může být omezen výhradně z důvodu bezpečnosti ubytovacích středisek a prostor nxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx se použijí po přiměřenou dobu, která musí být co nejkratší, pokud
— je nejdříve nutné zhodnocení zvláštních potřeb žadatele,
— materiální podmínky pxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxl o azyl je zadržen nebo se nachází na hraničním přechodu v prostoru, který nesmí opustit.
I za těchto odchylných podmínek musí být zajištěny základní pxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxná a neodkladná péče.
2. Členské státy poskytují potřebnou lékařskou a jinou pomoc žadatelům se zvláštními potřebami.
KAPITOLA III
OMEZENÍ NEBO Oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxmout dávky plynoucí z podmínek přijetí v těchto případech:
a) pokud žadatel o azyl
— opustí místo pobytu stanovené příslušným orgánem, aniž by jej o tox xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe požadované informace xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo přihlásí-li se dobrovolně příslušnému orgánu, přijme se s přihlédnutím k důvodům, proč místo opustil, řádně odůvodněné rozhodnutí o opětovném pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx požíval materiálních podmínek přijetí.
Ukáže-li se, že žadatel měl dostatečné prostředky na úhradu nákladů na materiální podmínky přijetí a zdravoxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí v případě, že žadatel o azyl neprokáže, že požádal o azyl v nejkratší přiměřené době po svém příchodu do daného členského státu.
3. Členské státy mohou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxk plynoucích z podmínek přijetí a o sankcích ve smyslu odstavců 1, 2 nebo 3 se přijímá vždy v jednotlivém případě, objektivně a nestranně a musí obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxti. Za všech okolností musí členské státy zajistit přístup k nutné zdravotní péči.
5. Členské státy zajistí, aby materiální podmínky přijetí nebyly oxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx xlenské státy zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, například nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, invalidních osob, starých oxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxckého nebo sexuálního násilí, ve vnitrostátních předpisech provádějících ustanovení kapitoly II týkající se materiálních podmínek přijetí a zdravxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Nezletilé osoby
1. Při provádění ustanovení této směrnice týkajících se nezletilých osob se členské státy řídí v první řadě nejlepším zájmem dítětex
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxřisťování, mučení nebo krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trpěly v ozbrojených konfliktech, a zajistí, aby jim v případě potřeby byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxí době opatření k zajištění potřebného zastoupení nezletilých osob bez doprovodu; zastoupení dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxovádějí pravidelná hodnocení situace těchto nezletilých osob.
2. Nezletilé osoby bez doprovodu, které požádají o azyl, se od chvíle, kdy jsou přijatx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxlým příbuzným,
b) do pěstounské rodiny,
c) do ubytovacích středisek se zvláštními zařízeními pro nezletilé osoby,
d) do jiného ubytování vhodného xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx o azyl.
Sourozenci mají pokud možno zůstat spolu, přičemž se přihlíží k nejlepšímu zájmu dotyčné nezletilé osoby, a zejména k jejímu věku a stupni zralxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxnské státy usilují o co nejrychlejší nalezení jejich rodinných příslušníků. Při riziku ohrožení života nebo fyzické integrity nezletilé osoby nebo jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrmací o těchto osobách, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost.
4. Osoby pečující o nezletilé osoby bez doprovodu musí mít vhodné odborné vzdělání nebx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxa.
Článek 20
Oběti mučení a násilí
Členské státy zajistí, aby osobám, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jinému hrubému násilí, byla v přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxnské státy zajistí, aby bylo možné podat opravný prostředek v souladu s postupy vnitrostátního práva proti zamítavým rozhodnutím ohledně přiznání dáxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu k soudu nebo soudního přezkumu rozhodnutí musí být zaručena alespoň v posledním stupni.
2. Vnitrostátní právo stanoví postupy, kterými se řídí přísxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxdelně sdělují Komisi údaje o počtu osob, na které se vztahují podmínky přijetí, rozdělené podle věku a pohlaví, a úplné informace o druhu, názvu a vzoru dxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sledování podmínek příjmu a dozoru nad jejich kvalitou.
Článek 24
Personál a prostředky
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby úřady a jixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxné prostředky na uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.
KAPITOLA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 25
Zprávy
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xředají Komisi do 6. února 2006 veškeré informace nezbytné pro sestavení této zprávy, včetně statistických údajů ve smyslu článku 22.
Po předložení zpxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 6. února 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxnoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxa členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
V Bruselu dne 27. ledna 2003.
Za Radu
předseda
G. PAPANDREOU
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.