32003L0003

o omezení uvádění na trh a používání "modrého barviva"

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx69/EHS technickému pokroku)
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenstxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/2/ES ze dne 6. ledna 2003 o omezenx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xložený směrnicí Rady 89/678/EHS [3],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Azobarviva specifikovaná ve směrnici 76/769/EHS, ve znění směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxět na trh, pokud nejsou v souladu s požadavky uvedené směrnice.
(2) Rizika "modrého barviva s indexovým číslem 611-070-00-2" pro zdraví a životní proxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxředí u látek oznámených v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS [5]; z posouzení rizika vyplynula nutnost snížení rizik modrého barviva pro životní proxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Z důvodů ochrany životního prostředí má být uvádění na trh a používání modrého barviva pro barvení textilních a kožených výrobků zakázáno. Modrx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxuto směrnicí zohledňuje současný stav znalostí a technologií, pokud jde o vhodné náhrady.
(5) Tato směrnice se uplatní, aniž jsou dotčeny právní přexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxtření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [6] a směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 1999/38/ES [8].
(6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstraxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí txxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxi jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxen
člen Komise
[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.
[2] Úř. věst L 4, 9.1.2003, s. 9.
[3] Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 24.
[4] Úř. věst. L 243, xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx 1.6.1999, s. 66.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA
— V příloze I směrnice 76/769/EHS se bod 43 nahrazuje tímto bxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch v dodatku ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 ppm v hotových výrobcích nebo v jejich obarvených částech, se nesmí podxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsouoděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředkyx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.2.Textilní a kožené výrobky podle uvexxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xextilní výrobky vyrobené z recyklovaných vláken, jestliže se aminy uvolňují z reziduí předchozího barvení těchto vláken a jestliže jsou koncentrace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx barvení textilních a kožených výrobků jako taková nebo jako součást přípravků v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.4.Komise přezkoumá ustxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxx xx x xxxbarviva
Seznam aromatických aminů
| Číslo CAS | Indexové číslo | Číslo ES | Sloučeniny x
x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxx9-2 | | 202-441-6 | 4-chlor-o-toluidin |
4 | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 2-naftylamin |
5 | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 2-methyl-4-xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxoluidin |
7 | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 4-chloranilin |
8 | 615-05-4 | | 210-406-1 | 4-methoxy-m-fenylendiamin |
9 | 101-77-9 | 612-051xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlorbifenyl-4,4'-ylendiamin |
11 | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | 3,3'-dimethoxybenzidin o-dianisidin |
12 | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 20xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x x x04-419-1 | 6-methoxy-m-toluidin p-kresidin |
15 | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin) 2,2'-dichlor-4,4'-xxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x 202-429-0 | o-toluidin 2-methylanilin |
19 | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-methylbenzen-m-fenylendiamin |
20 | 137-17-7 | | 205-282-0 | 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxobenzen |
Seznam azobarviv
| Číslo CAS | Indexové číslo | Číslo ES | Sloučeniny |
1 | Není přiřazeno Složka 1: Č. CAS: 118685-33-9C39H23ClCrN7O12Sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)-1-naftolato) (1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromanu(1-) s trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.