32002R1606

o uplatňování mezinárodních účetních standardů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxRLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komixx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxodům:
(1) Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 zdůraznila potřebu urychlit dokončení vnitřního trhu s finančními službaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro zlepšení srovnatelnosti finančních výkazů sestavovaných společnostmi s veřejně obchodovanými cennými papíry.
(2) V zájmu lepšího fungování vxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů pro sestavování svých konsolidovaných účetních závěrek. Taktéž je důležité, aby standardy účetního výkaznictví používané společnostmi Společenxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtních standardů, které se v současnosti mezinárodně používají, s konečným cílem dosáhnout jednotného souboru světových účetních standardů.
(3) Smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvaných účetních závěrkách (5), směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvěrkách pojišťoven (7) se vztahují též na společnosti Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry. Požadavky na vykazování, které jsou staxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví s veřejně obchodovanými cennými papíry, což je nezbytnou podmínkou pro vytvoření integrovaného kapitálového trhu, který funguje účinně a hladce x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxinnému fungování kapitálového trhu, které je efektivní z hlediska nákladů. Ochrana investorů a zachování důvěry ve finanční trhy je též důležitým aspxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxžit na stejném základě s ohledem na finanční zdroje, které jsou k dispozici na kapitálových trzích Společenství a na světových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xvropě k sestavování finančních výkazů, s mezinárodními účetními standardy, které se mohou celosvětově využívat pro přeshraniční transakce anebo koxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxa, aby všechny společnosti Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry sestavovaly své konsolidované finanční výkazy v souladu s jednotným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxAS) vypracoval Výbor pro mezinárodní účetní standardy (IASC), jehož cílem je vypracovat jednotný soubor světových účetních standardů. Po restruktuxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xhledem na budoucí mezinárodní účetní standardy přejmenovala IAS na mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS). Tyto standardy by měly povixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxupeň průhlednosti a srovnatelnosti účetního výkaznictví ve Společenství.
(8) Opatření potřebná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v soxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxí Komise v Evropském parlamentu ze dne 5. února 2002 o provádění právních předpisů v oblasti finančních služeb.
(9) Pro schválení mezinárodních účetnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti podniku - tato zásada musí být posouzena s ohledem na uvedené směrnice Rady, aniž by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxadu s evropským veřejným zájmem, a na závěr, aby splňovaly základní kritéria s ohledem na kvalitu informací, které jsou potřebné pro finanční výkazy, axx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxandardů.
(11) Mechanismus přejímání účetních standardů pro navrhované mezinárodní účetní standardy by měl fungovat rychle a měl by se stát též prostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtních standardů, dozorem v oblasti cenných papírů, bankovnictví a pojišťovnictví, centrálními bankami včetně ECB, účetní profesí a uživateli a zpraxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx) V souladu se zásadou proporcionality jsou opatření přijatá tímto nařízením, která požadují, aby byl pro společnosti s veřejně obchodovanými cennýmx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxenství, které je efektivní z hlediska nákladů, a tím napomáhá k dokončení vnitřního trhu.
(13) V souladu se stejnou zásadou je potřebné s ohledem na ročxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem na sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek nebo ročních účetních závěrek.
(14) Pro usnadnění výměny názorů a umožnění koordixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoviscích k důležitým otázkám (point outlines) a zveřejněných návrzích (exposure drafts), které vydá IASB, a o související práci Technického výxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrčitého mezinárodního účetního standardu.
(15) Ve svých úvahách a postojích vypracovaných k dokumentům a materiálům vydaným IASC v rámci vypracováxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které působí na světovém trhu, jakož i v maximálním možném rozsahu názory vyjádřené delegacemi v Regulativním výboru pro účetnictví. Komise bude zasxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxou povinny přijmout na základě článku 10 Smlouvy vhodná opatření pro zabezpečení shody s mezinárodními účetními standardy. Komise zamýšlí ve styku s čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxry (CESR).
(17) Kromě toho je důležité umožnit členským státům odložit uplatňování některých ustanovení do roku 2007 pro ty společnosti, které vydávxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxných standardů jako základ pro své konsolidované účetní závěrky, jakož i pro společnosti, u nichž jsou k obchodování na regulovaném trhu připuštěny poxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxchny společnosti Společenství, které vydávají veřejně obchodované cenné papíry na regulovaném trhu Společenství.
(18) Aby členské státy a společnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx5. Měla by být zavedena vhodná ustanovení pro první použití IAS společnostmi v důsledku vstupu tohoto nařízení v platnost. Tato ustanovení by měla být vxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxhoto nařízení je schválení a využívání mezinárodních účetních standardů ve Společenství, aby se harmonizovaly finanční informace předkládané spolxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálového trhu Společenství a vnitřního trhu.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se „mezinárodními účetními standardy“ rozuměxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Accounting Standards Board (IASB).
Článek 3
Přejímání a uplatňování mezinárodních účetních standardů
1. Postupem podle čl. 6 odst. 2 rozhodxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
— nejsou v rozporu se zásadou stanovenou v čl. 2 odst. 3 směrnice 78/660/EHS a v čl. 16 odst. 3 směrnice 83/349/EHS a odpovídají evropskému veřejnému zxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xsou potřebné pro ekonomické rozhodování a pro posuzování úrovně řízení podniku.
3. Nejpozději do 31. prosince 2002 Komise postupem podle čl. 6 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxzinárodní účetní standardy se zveřejní v plném znění v každém z úředních jazyků Společenství ve formě nařízení Komise v
Úředním věstníku Evropských spxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxá dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxéhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (1).
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxadovat,
a) aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky a
b) společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidovaxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen Regulativní výbor pro účetnictví (dále jen „výbor“).
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí sx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxace
1. Komise udržuje s výborem pravidelný styk s ohledem na stav aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB prx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xamýšlí nenavrhnout přejetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas výbor.
Článek 8
Oznamování
Pokud členské přijmou opatření na záklaxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xtanovit, že požadavky článku 4 se použijí jen pro každé účetní období, které začíná 1. ledna 2007 nebo později, pouze pro společnosti,
a) u nichž jsou přxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xřipuštěny k veřejnému obchodování ve třetí zemi a které s tímto cílem využívaly mezinárodně přijaté standardy od účetního období, které začalo před vyxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto nařízení a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 1. července 2007.
Článek 11
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu dne 19. července 2002.
Za Evropský parlament
předseda
P. COX
Za Radu
předseda
T. PEDERSEN
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 28).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 27).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.