32010R0067

poskytování finanční pomoci ES v oblasti transevropských sítí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (8)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoci Společenství v oblasti transevropských sítí
(kodifikované znění)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxálního výboru [1],
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Nařxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčenství v oblasti transevropských sítí [3] bylo několikrát podstatně změněno [4]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízexx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdpokládaných v oblasti transevropských sítí a že může podporovat projekty společného zájmu v oblasti transevropských sítí, které jsou podporovány čxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxa by být stanovena obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenstvím v oblasti transevropských sítí, což by umožnilo provádění článku 15xx
xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(5) Pomoc Společenství může mít formu především studií proveditelnosti, záruk za úvěry nebo úrokových příspěvků. Tyto příspěvky a záruky se vztahujx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxně odůvodněných případech lze zvažovat přímé investiční dotace.
(6) Záruky za úvěry by měli poskytovat Evropský investiční fond nebo jiné finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxenství je hlavně určena k překonání finančních překážek, které mohou vzniknout během počáteční fáze projektu.
(8) Pro pomoc Společenství je nezbytxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x prioritních projektů podpořeno dokončení přeshraničních spojení.
(9) Zřízení partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (nebo jiné formy spxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxání soukromého kapitálu. Finanční pomoc poskytovaná Společenstvím na víceletém základě by odstranila nejistoty, které zpomalují rozvoj projektů. xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxenství by měla být poskytnuta na projekty na základě míry jejich přispění k cílům uvedeným v článku 154 Smlouvy a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxí veřejného a soukromého financování a přímé a nepřímé sociálně ekonomické účinky projektů, zejména co se týká zaměstnanosti, a důsledky pro životní pxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro projekty transevropských sítí až do 1 % celkové částky pro období 2000 až 2006 s cílem získat zkušenost s tímto způsobem financování. Tato mez může býx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxo to, aby se vyšlo vstříc očekáváním, pokud jde o projekty nebo skupiny projektů, které mají významné finanční potřeby pro dlouhou dobu, je žádoucí vyprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxla být na dané období přidělena takovým projektům nebo skupinám projektů a která by mohla sloužit jako odkaz na roční rozhodnutí o poskytnutí finanční pxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxhto programech nicméně nepředstavují rozpočtové závazky.
(13) Komise musí pečlivě vyhodnocovat potenciální ekonomickou životaschopnost projexxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovaná na základě čl. 155 odst. 1 prvního pododstavce třetí odrážky Smlouvy musí být v souladu s politikou Společenství, zejména co se týče sítí, oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí.
(15) Je nutné vyjasnit pravomoci a odpovědnost členských států a Komise ohledně finanční kontroly.
(16) Komise musí zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxáním ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky.
(17) Měly by být připraveny účinné mexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xřístupné informace.
(19) S ohledem na význam transevropských sítí je vhodné zahrnout do tohoto nařízení finanční rámec ve smyslu bodu 33 Interinstixxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 4874880000 EUR pro jeho provádění v období 2000 až 2006.
(20) Je vhodné, aby Rada s ohledem na souhrnnou zprávu předloženou Komisí před koncem roku 200x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxjata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6],
PŘIJALY TOTO xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x55 odst. 1 prvního pododstavce třetí odrážky Smlouvy projektům společného zájmu v oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxuktury uvedeným v čl. 20 třetím pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná praxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxkytnutí pomoci
Pomoc Společenství může být poskytnuta pouze projektům společného zájmu (dále jen "projekty") určeným v rámci hlavních směrů uvedexxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xamostatné jednotky.
Článek 3
Formy pomoci
1. Pomoc Společenství projektům smí nabývat jedné nebo více z těchto forem:
a) spolufinancování stxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdií. Obecně nemůže finanční účast Společenství překročit 50 % celkových nákladů na studii. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může z podněxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstiční bankou či jinými veřejnými či soukromými finančními institucemi. Doba vyplácení příspěvku nesmí zpravidla přesáhnout pět let;
c) příspěvkx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxch případech;
e) účast na rizikovém kapitálu pro investiční fondy nebo srovnatelné finanční podniky s přednostním soustředěním na poskytování rizxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxekročit 1 % rozpočtových prostředků podle článku 19. Tato mez může být od roku 2003 zvýšena postupem podle čl. 18 odst. 2 až na 2 % s ohledem na přezkum fungoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiku nebo do vhodného nástroje pro spolufinancování spravovaného týmiž správci fondu. Další podmínky provádění této účasti na rizikovém kapitálu jsox xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxožených rozpočtových zdrojů, které musejí být využity co možná nejhospodárněji.
3. Formy pomoci poskytované Společenstvím uvedené v odstavci 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu soutěž mezi podniky v dotyčném odvětví.
4. Finanční prostředky pro financování projektů dopravní infrastruktury během období uvedeného v článku xx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx podporuje nasazení soukromých finančních zdrojů na projekty financované podle tohoto nařízení tam, kde může být multiplikační efekt finančních násxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxřeby zohlední možnou alternativu financování výhradně z veřejných prostředků. xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnstvím
1. Pomoc Společenství se poskytuje v zásadě pouze tehdy, jestliže se při provádění projektu vyskytnou finanční překážky.
2. Pomoc poskytoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxková částka pomoci poskytované Společenstvím podle tohoto nařízení překročit 10 % celkových investičních nákladů. Celková částka pomoci poskytovaxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxigační systémy ve smyslu článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x rozhodnutí č. 1692/96/ES za předpokladu, že jsou zahájeny před rokem 2010, jejich cílem je odstranění míst s omezenou propustností nebo doplnění chyxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxečenství, podporují bezpečnost, zajišťují interoperabilitu vnitrostátních sítí nebo značně přispívají ke snížení nerovnováhy mezi druhy dopravy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xtáty.
V případě projektů společného zájmu určených v příloze I rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1336/97/ES ze dne 17. června 1997, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dosáhnout 30 % celkových investičních nákladů.
4. Finanční zdroje poskytované podle tohoto nařízení nesmějí být v zásadě přidělovány projektům nexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí právní závazky víceleté a rozpočtové závazky jsou plněny ročními splátkami.
Článek 5
Orientační víceletý program Společenství
1. Aniž je dotxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx víceletý program (dále jen "program"), aby se zlepšila účelnost činnosti Společenství. Program bude založen na žádostech o finanční pomoc podle článxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxečného zájmu nebo soudržných skupin projektů společného zájmu, které byly předtím identifikovány v rámci hlavních směrů uvedených v čl. 155 odst. 1 Smxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxntační částky pro poskytnutí finanční pomoci s výhradou ročního rozhodnutí rozpočtového orgánu. Pro účely orientačních víceletých programů nemůže xxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxje výbor uvedený v čl. 18 odst. 1 o pokroku programů a o veškerých rozhodnutích Komise o přidělení pomoci Společenství na tyto projekty. Průvodní dokumexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxím Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [10].
Prxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xl. 18 odst. 2 a v případě potřeby týmž postupem revidován.
Program také uvede jiné zdroje financování dotyčných projektů, zejména z jiných nástrojů Sxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxleně uvědomí Komisi.
O úpravách orientačních celkových částek stanovených programem pro projekty, které mohou být nezbytné v důsledku těchto změnx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxm stanoveným v článku 154 Smlouvy a k ostatním cílům a prioritám definovaným v hlavních směrech podle čl. 155 odst. 1 Smlouvy.
2. Komise při provádění txxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxených podle čl. 155 odst. 1 Smlouvy, včetně jejich souladu s veškerými požadavky, které mohou být stanoveny v těchto hlavních směrech s ohledem na procexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rentabilita je v době žádosti považována za nedostatečnou.
4. Rozhodnutí poskytnout pomoc Společenství by mělo rovněž brát ohled na
a) zralost prxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxciálně ekonomické účinky, zejména týkající se zaměstnanosti;
e) důsledky pro životní prostředí.
5. Je třeba brát rovněž zřetel, a to zejména v příxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení musí být slučitelné s právem Společenství a politikou Společenství, zejména v oblastech životního prostředí, hospodářské soutěže a zadáváxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxem členského státu nebo členských států veřejné či soukromé podniky nebo subjekty, jichž se to přímo týká.
Komise zaznamená souhlas dotčených člensxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxormace nezbytné k prozkoumání projektu podle článků 4, x x xx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxdaný druh pomoci Společenství;
iii) výsledky analýzy nákladů a přínosů včetně výsledků analýzy potenciální ekonomické životaschopnosti a analýzx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
vi) souhrnný popis vlivů na životní prostředí založený na posouzení provedeném v souladu se směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkromého financování včetně Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky;
viii) finanční plán uvádějící v eurech nebo národní měně vexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxionálních nebo celostátních orgánů veřejné správy, jakož i ze soukromých zdrojů, a již poskytnuté pomoci;
b) jestliže se žádost týká studie, cíle a úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxntrolovat využití požadovaných fondů.
2. Žadatelé poskytnou Komisi veškeré důležité doplňkové informace, které si vyžádá, jako například paramexxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xčetně posudku Evropské investiční banky.
Článek 10
Poskytnutí finanční pomoci
Komise rozhodne v souladu s článkem 274 Smlouvy o poskytnutí finxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxyčném orientačním víceletém programu vypracovaném na základě článku 5 přijme Komise roční rozhodnutí o poskytnutí pomoci v rámci orientačních finanxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxí přímo příjemcům pomoci a členským státům.
Článek 11
Finanční ustanovení
1. Pomoc Společenství může zahrnovat pouze výdaje týkající se projekxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxe obdržela žádost o finanční pomoc.
3. Rozhodnutí poskytnout finanční pomoc přijatá Komisí na základě článku 10 jsou závazná a představují povinnosx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí převyšovat 50 % první roční tranše, je vyplacena, jakmile je žádost o pomoc schválena. Průběžné platby jsou uskutečňovány na základě žádostí o prxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů.
5. Platební podmínky musí brát ohled na skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
6. Komise provede závěrečnou platbu po schválení závěrečné zprávy o projektu či studii předané příjemcem a uvádějící veškeré položky účelně vynaloxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a podpor formou účasti rizikového kapitálu, pokud jde o investiční fondy nebo srovnatelné finanční podniky, s přednostním soustředěním na poskytováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovaných podle tohoto nařízení, přijmou členské státy a Komise, každý z nich ve své oblasti působnosti, nezbytná opatření, aby
a) bylo pravidelně ověxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxány zpět veškeré částky ztracené v důsledku nesrovnalostí, včetně úroků z prodlení, v souladu s pravidly přijatými Komisí. S výjimkou případů, kdy člexxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoprávněně proplacených částek.
2. Členské státy informují Komisi o opatřeních přijatých za tímto účelem, a zejména jí předají popis systému řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxntrole projektů.
4. Aniž jsou dotčena jakákoliv kontrolní opatření uplatňovaná členskými státy v souladu s jejich právními a správními předpisy a axxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxovaných podle tohoto nařízení provádět kontroly na místě, včetně namátkových kontrol, a mohou zkoumat kontrolní systémy a opatření zavedená vnitrosxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtát, aby získala jeho veškerou nezbytnou pomoc. Jestliže Komise provede kontroly na místě bez předběžného oznámení, podléhají tato opatření dohodám xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxmise může po daném členském státě požadovat, aby v zájmu ověření správnosti žádostí o platby provedl kontrolu na místě. Úředníci nebo zástupci Komise sx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xyly vykonávány koordinovaným způsobem, aby se zabránilo opakovaným kontrolám týkajícím se stejného předmětu ve stejném období. Dotyčný členský stáx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxým nebo soukromým podnikům nebo subjektům, kterých se to přímo týká, provádí Komise kontrolní opatření, popřípadě ve spolupráci s členskými státy.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů k danému projektu po dobu pěti let od poslední platby každého projektu.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Komise tento případ řádně prošetří, a zejména požádá členský stát nebo orgány a subjekty jím určené k provedení dané operace o podání připomínek ve staxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstí nesrovnalost nebo nesplnění některé z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci, a zejména došlo-li k jakékoliv změně ovlivňující poxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxplacených částek.
3. Pomoc poskytnutá projektům, které nezačaly do dvou let ode dne jejich očekávaného zahájení uvedeného v rozhodnutí o poskytnutx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx splaceny Komisi.
5. Jestliže do deseti let po udělení finanční pomoci není daná činnost dokončena, může Komise požadovat navrácení vyplacené pomocx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xoudržnost mezi projekty a programy uvedenými v čl. 5 odst. 1 uskutečněnými podle tohoto nařízení a projekty uskutečněnými za pomoci příspěvků z rozpočxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxouzení, sledování a vyhodnocování
1. Členské státy a Komise zajistí, aby provádění projektů podle tohoto nařízení podléhalo účinnému sledování a vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhodnocují Komise a dotyčné členské státy, případně i ve spolupráci s Evropskou investiční bankou nebo jinými příslušnými subjekty, soustavně pokrxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxitérii stanovenými v článcích 4 a 6. V případě potřeby přizve Komise Evropskou investiční banku nebo jiné příslušné subjekty, aby se na tomto posouzení xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, zda může být nebo zda bylo dosaženo původních cílů. Toto hodnocení mimo jiné zahrnuje vliv projektů na životní prostředí, přičemž se bere ohled na platxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxocení projektů nebo skupin projektů podporovaných podle tohoto nařízení nebo jí poskytl informace a pomoc potřebnou k vyhodnocení těchto projektů.
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Musí být uspořádány tak, aby udávaly
a) úroveň rozpracovanosti projektu vzhledem k plánu a původně stanoveným operativním cílům;
b) pokrok dosažxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xtanoveny v rozhodnutích o schválení projektů nebo ve smluvních ustanoveních týkajících se poskytování finanční pomoci.
Článek 16
Informace a zvxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Tato zpráva musí obsahovat vyhodnocení výsledků dosažených na základě pomoci poskytnuté Sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxna zprávu o revizi podle čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce.
2. Příjemci pomoci zajistí, aby pomoc poskytnutá podle tohoto nařízení byla vhodným způsoxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxtečňována.
Článek 17
Provádění
Za provádění tohoto nařízení odpovídá Komise.
Článek 18
Výbor
1. Komisi je nápomocen výbor (dále jen "výbxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
Článek 19
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.
Přidělení finančních prostředků závisí na kvalitativní a kvantitativní úrovní provedení.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxchanismem pro poskytování pomoci Společenství podle tohoto nařízení, zejména s mechanismem a ustanoveními stanovenými v článku 3.
Evropský parlaxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxt zachována nebo pozměněna po skončení období uvedeného v článku 19.
Článek 21
Zrušení
Nařízení (ES) č. 2236/95 se zrušuje.
Odkazy na zrušené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všecx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
[7] Úř. věst. L 162, 22.6.2007, s. 1.
[8] Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1.
[9] Úř. věst. L 183, 11.7.1997, s. 12.
[10x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxmínky provádění podle čl. 3 odst. 1 písm. e)
1. Podmínky pro příspěvek Společenství rizikovému kapitálu
Žádosti o finanční pomoc podle čl. 3 odst. 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxorandum obsahující hlavní ustanovení stanov fondu včetně jeho právní a organizační struktury,
- jeho podrobné investiční pokyny včetně informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu,
- informace o právech investorů domáhat se nápravy v případě, že přísliby dané jim fondem nejsou splněny,
- informace o možnostech vystoupix x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxi se musí zprostředkující investiční fond nebo jiná srovnatelná finanční instituce zavázat investovat do projektů předtím identifikovaných jako prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčenství.
Je-li pomoc Společenství pro investiční fondy nebo srovnatelné finanční podniky poskytnuta formou účasti rizikového kapitálu, zpravidxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy nebo srovnatelné finanční podniky se musí řídit zdravými finančními zásadami.
2. Meze pro zásah a maximální investice
Příspěvky podle čl. 3 odsxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxoc Společenství podle čl. 3 odst. 1 písm. e) nesmí překročit 20 % celkového kapitálu investičního fondu nebo srovnatelného finančního podniku.
3. Spxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxm. e), včetně sledování a kontroly, se stanoví v dohodě o spolupráci mezi Komisí a EIF, přičemž se vezmou v úvahu ustanovení této přílohy.
4. Jiná ustanxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxx včetně ustanovení o podmínkách pro pomoc Společenství, o finanční kontrole a snížení, pozastavení nebo zrušení pomoci. To bude mimo jiné zajištěno odxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které stanoví nutné kontroly na úrovni jednotlivých projektů společného zájmu. Budou přijata vhodná opatření, která umožní Účetnímu dvoru plnění jxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xkončení období investování nebo případně dříve se veškeré zůstatky vzniklé z výnosu investovaného kapitálu nebo rozdělením zisků a zvýšení kapitálu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx 1 písm. e) se předloží výboru uvedenému v čl. 18 odst. 1.
Komise předkládá uvedenému výboru pravidelně zprávy o realizaci účastí rizikového kapitálu xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xpotřebitelnosti, jeho účinků na provádění projektů transevropských sítí a zapojení soukromých investorů do financovaných projektů.
----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 23.9.1995, s. 1) | |
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/1999 (Úř. věst. L 197, 29.7.1999, s. 1) | |
Nařízení Evropského parlamentu a xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx.4.2004, s. 46) | |
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 16) | |
-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxx x xxxxx x x xxxxxx x |
Čl. 4 odst. 1 písm. a) až e) | Čl. 3 odst. 1 písm. a) až e) |
Čl. 4 odst. 1 písm. f) | Čl. 3 odst. 2 |
Čl. 4 odst. 2 | Čl. 3 odst. 3 |
Čl. 4 odst. 3 | Čl. 3 odst. 4 |
xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx xx x xxxxxx x x
xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x
xxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x x
xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x
xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x
xxx x xxxxx x xxxxx xxxážka | Čl. 6 odst. 4 písm. a) |
Čl. 6 odst. 3 druhá odrážka | Čl. 6 odst. 4 písm. b) |
Čl. 6 odst. 3 třetí odrážka | Čl. 6 odst. 4 písm. c) |
Čl. 6 odst. 3 čtvrtá oxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x
xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x
xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxx x xxxxx xxxx x xxx 8 první pododstavec |
Čl. 8 druhá věta | Čl. 8 druhý pododstavec |
Čl. 9 odst. 1 návětí | Čl. 9 odst. 1 návětí |
Čl. 9 odst. 1 písm. a) úvodní slova | Čl. 9 odxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xod ii) |
Čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážka | Čl. 9 odst. 1 písm. a) bod iii) |
Čl. 9 odst. 1 písm. a) čtvrtá odrážka | Čl. 9 odst. 1 písm. a) bod iv) |
Čl. 9 odxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx x
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxrážka | Čl. 9 odst. 1 písm. a) bod vii) |
Čl. 9 odst. 1 písm. a) osmá odrážka | Čl. 9 odst. 1 písm. a) bod viii) |
Čl. 9 odst. 1 písm. b), c) a d) | Čl. 9 odst. 1 písmx xxx xx x xx x
xxx x xxxxx x x x x xxx x xxxxx x x x x
xxxxxx xx x xx x xxxxxx xx x xx x
xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx x
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Čl. 12 odst. 1 písm. a) |
Čl. 12 odst. 1 druhá odrážka | Čl. 12 odst. 1 písm. b) |
Čl. 12 odst. 1 třetí odrážka | Čl. 12 odst. 1 písm. c) |
Čl. 12 odst. 2 až 7 | Člx xx xxxxx x xx x x
xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x x x x
xxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxxxek 14 | Článek 14 |
Čl. 15 odst. 1 až 4 | Čl. 15 odst. 1 až 4 |
Čl. 15 odst. 5 návětí | Čl. 15 odst. 5 návětí |
Čl. 15 odst. 5 první odrážka | Čl. 15 odst. 5 písm. a) x
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x
xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x x x x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx 16 odst. 2 první pododstavec |
Čl. 16 odst. 2 druhá věta | Čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec |
Čl. 17 odst. 1 | Článek 17 |
Čl. 17 odst. 2 první věta | Čl. 18 oxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxxx xxta | Čl. 20 první pododstavec |
Článek 19 druhá věta | Čl. 20 druhý pododstavec |
— | Článek 21 |
Článek 20 | Článek 22 |
Příloha | Příloha I |
— | Příloxx xx x
x x xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.