32002L0047

o dohodách o finančním zajištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxémy vypořádání obchodů s cennými papíry. Provádění uvedené směrnice ukázalo, jak důležité je omezit systémové riziko způsobené v takových systémech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxému parlamentu a Radě ze dne 11. května 1999 o finančních službách „Provádění rámce pro finanční trhy: akční plán“ se Komise zavázala, že po konzultaci s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxlasti zajištění nad rámec směrnice 98/26/ES.
(3) Měl by být vytvořen režim Společenství pro poskytování cenných papírů a hotovosti jako zajištění, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxvé účinnosti finančního trhu, jakož i ke stabilitě finančního systému ve Společenství, čímž bude podpořen volný pohyb služeb a kapitálu na jednotném txxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xámci, který tvoří zejména uvedená směrnice 98/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidacx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (8). Tato směrnice je v souladu s obecným vzorem těchto předchozích právních aktů a nxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxterými záležitostmi, jimiž se tyto právní akty již zabývaly.
(5) Za účelem zvýšení právní jistoty v oblasti dohod o finančním zajištění by měly členskx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjištění nebo by zpochybňovala platnost stávajících technik, jakými jsou dvoustranné závěrečné vypořádání (close-out netting) či poskytnutí doplňxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxění a která vznikají jiným způsobem než na základě dohody o finančním zajištění a jinak než na základě ustanovení právního předpisu o zahájení nebo pokrxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti k právním úkonům.
(7) Zásada směrnice 98/26/ES, podle které je rozhodným právem pro zaknihované cenné papíry, které jsou poskytnuty jako zajištěnxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xakových přeshraničně držených cenných papírů, které jsou používány jako finanční zajištění ve smyslu této směrnice.
(8) Pravidlo
lex rei sitae
, podxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxční zajištění nachází, uznávají v současné době všechny členské státy. Aniž by tím bylo ovlivněno používání této směrnice na přímo držené cenné papíryx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtředkovatelů. Pokud má příjemce zajištění platnou a účinnou dohodu o zajištění podle rozhodného práva země, v níž je veden příslušný účet, měla by se plxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx předejde právní nejistotě v důsledku jiných nepředvídaných právních předpisů.
(9) Za účelem omezení administrativního břemene stran, které využíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxtění bylo doručeno, převedeno, drženo, zaregistrováno nebo jinak určeno, aby jej vlastnil nebo kontroloval příjemce zajištění nebo osoba jednající xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxění odebrat.
(10) Z téhož důvodu by nemělo vytvoření, platnost, vymahatelnost či důkazní přípustnost dohody o finančním zajištění nebo poskytnutí fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí formě nebo konkrétním způsobem, podání u úřadu či veřejného orgánu nebo registrace ve veřejném registru, inzerce v novinách nebo časopise, v úředním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či nástroje, výše příslušných finančních závazků nebo jakékoli jiné záležitosti. Tato směrnice musí však zajišťovat rovnováhu mezi efektivitou trhx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxahuje pouze na ty dohody o finančním zajištění, jež stanovují nějakou formu vyvlastnění, tj. poskytnutí finančního zajištění, a kde poskytnutí finanxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx by se za formální akty neměly považovat akty, které jsou podle práva členského státu vyžadovány jakožto podmínky převodu nebo poskytnutí jistoty ve foxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxstrovaných nástrojů.
(11) Mimoto by měla tato směrnice chránit pouze dohody o finančním zajištění, které je možné doložit. Takové doložení je možné pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxení používání finančního zajištění omezením administrativního břemene zvyšuje účinnost přeshraničních operací Evropské centrální banky a národnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí omezené ochrany dohod o finančním zajištění před některými předpisy úpadkového práva navíc podporuje širší aspekt společné měnové politiky, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm.
(13) Cílem této směrnice je chránit platnost dohod o finančním zajištění, které jsou založeny na převodu plného vlastnického práva k finančnímu zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxtav.
(14) Vymahatelnost dvoustranného závěrečného vypořádání by měla být chráněna nejen jako mechanismus pro vymáhání dohod o finačním zajištění s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o finančním zajištění. Řádné postupy řízení rizika, běžně používané na finančním trhu, by měly být chráněny tím, že účastníkům bude umožněno řídit a snxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxadovaných rizik ze všech neuzavřených transakcí s protistranou, se započtením odpovídajících vzájemných položek za účelem stanovení jediné souhrnxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxva na zohledňování pohledávek, povinné započtení nebo smluvní vypořádání, týkajících se například jejich vzájemnosti nebo skutečnosti, že byly uzaxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či reorganizačních opatření ve vztahu k poskytovateli zajištění.
(16) Řádná a regulátory podporovaná tržní praxe, podle níž účastníci finančního txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxket) hodnoty úvěrového rizika a hodnoty finančního zajištění následně vyžadují doplňkové finanční zajištění nebo případně vracejí nadměrné finančxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byla poskytnuta jako finanční zajištění, jinými aktivy téže hodnoty. Záměrem je pouze to, aby poskytnutí doplňkového nebo náhradního finančního zajxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxnční zajištění bylo poskytnuto během stanoveného období. Toto se však nedotýká možnosti zpochybnit podle vnitrostátního práva dohodu o finančním zaxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxd pokud tak bylo učiněno záměrně s úmyslem poškodit ostatní věřitele (to se vztahuje mimo jiné na podvodné jednání nebo podobná pravidla o automatické nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí některé strany dohody o finančním zajištění. Tato směrnice však uvedené cíle vyrovnává s ochranou poskytovatele zajištění a třetích osob tím, že výsxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdy vykonávat v souvislosti s realizací nebo oceněním finančního zajištění a výpočtem příslušných finančních závazků. Tato kontrola by měla soudním oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxkytovat jako zajištění hotovost, a to jak ve formě převedení plného vlastnického práva, tak i ve formě poskytnutí jistoty, které je chráněno v prvním přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxněžní pohledávky (jako jsou vklady na peněžním trhu), čímž jsou výslovně vyloučeny bankovky.
(19) Tato směrnice stanovuje užívací právo v případě doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrů. Toto opětovné použití však nesmí být v rozporu s vnitrostátními právními předpisy o oddělení aktiv a o rovném zacházení s věřiteli.
(20) Tato směrnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxdmínky stanovené při emisi a jakákoliv další práva a závazky jakož i jiné podmínky, které platí ve vztahu mezi emitenty a držiteli takových nástrojů.
(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxce, a to vytvoření minimálního režimu pro použití finančního zajištění, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto z důvodu rozxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, stanovené ve stejném článku, nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dohody o finančním zajištění, které splňují požadavky odstavců 2 a 5, a na finanční zajištění v souladu s podmínkami podle odstavců 4 a 5.
2. Příjemce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdají pod písmena b) až e)), včetně:
i) veřejných subjektů členských států pověřených správou veřejného dluhu nebo zasahujících do této správy a
ii) vexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní rozvojová banka ve smyslu čl. 1 odst. 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxetně:
i) úvěrových institucí ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/12/ES, včetně institucí, které jsou vyjmenovány v čl. 2 odst. 3 uvedené směrnice;
iix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx) finančních institucí ve smyslu čl. 1 odst. 5 směrnice 2000/12/ES;
iv) pojišťoven ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 19xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění (3);
v) subjektů kolekxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrávních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (4);
vi) správcovských spxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xx x x) směrnice 98/26/ES, včetně podobných institucí, které podléhají dohledu podle práva členského státu a působí na trzích s termínovými obchody, opcemx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxé nebo více osob, včetně držitelů dluhopisů nebo držitelů jiných forem dluhových nástrojů nebo instituce vymezené v písmenech a) až d);
e) osoba, jiná xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
x. Členské státy mohou z oblasti působnosti této směrnice vyloučit dohody o finančním zajištění, kde je jednou ze stran osoba uvedená v odst. 2 písm. e).
Pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má být poskytnuto, se musí skládat z hotovosti nebo z finančních nástrojů.
b) Členské státy mohou z oblasti působnosti této směrnice vyloučit finančnx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x3. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách (5) a z akcií podniků, jejichž výhradním předmětem činnosti je vlastnit výrobní prostředky, ktexx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxo poskytnutí, a pokud je jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxo tento účel je dostačující dokázat, že zajištění ve formě zaknihovaných cenných papírů bylo připsáno na příslušný účet nebo tvoří na příslušném účtu kxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xohody o finančním zajištění, které mohou být doloženy písemně nebo z právního hlediska rovnocenným způsobem.
Článek 2
Definice
1. Pro účely txxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxištění s poskytnutím jistoty bez ohledu na to, zda se na ně vztahuje rámcová dohoda nebo všeobecné obchodní podmínky;
b) „dohodou o finančním zajištěnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxančnímu aktivu na příjemce zajištění za účelem zajištění nebo jiného krytí plnění příslušných finančních závazků;
c) „dohodou o finančním zajištěnx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxho aktiva, přičemž plné vlastnické právo k němu zůstává při zřízení jistoty poskytovateli zajištění;
d) „hotovostí“ rozumějí peníze připsané na účex x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxné papíry rovnocenné akciím společností a dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, a všechny oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xe kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích (s výjimkou platebních nástrojů), včetně podílových jednotek subjektů kolektivního investování, nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěny dohodou o finančním zajištění a ze kterých vyplývá právo k vypořádání v penězích nebo k dodání finančních nástrojů.
Příslušné finanční závaxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxzků vyplývajících z rámcové dohody nebo z podobného ujednání);
ii) závazků jiné osoby než poskytovatele zajištění vůči příjemci zajištění nebo
iiix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí, které se skládá z finančních nástrojů, jejichž vlastnické právo se dokládá zápisem v registru nebo záznamem na účtu vedeném zprostředkovatelem nebx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zajištění, registr nebo účet, který může vést příjemce zajištění, v němž jsou zápisy či záznamy prováděny podle toho, jak je zajištění ve formě zaknihoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoje téhož emitenta nebo dlužníka, tvořící část téže emise či třídy, které znějí na tutéž nominální hodnotu a měnu a mají stejný popis, a pokud dohoda o finxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xinanční nástroje ovlivňující, tato jiná aktiva;
j) „likvidačním řízením“ rozumí kolektivní řízení, které zahrnuje realizaci aktiv a rozdělení výnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa vyrovnáním nebo jiným obdobným opatřením, bez ohledu na to, zda je důvodem řízení platební neschopnost nebo zda je dobrovolné či nucené;
k) „reorganxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxní situaci a která mají vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujících možnost pozastavení plateb, odložení opatření souvisxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xohodnutá mezi stranami, při jejímž vzniku je příjemce zajištění oprávněn za podmínek dohody o finančním zajištění nebo ze zákona realizovat nebo přivxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjištění v souladu s podmínkami dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty používat finanční zajištění nebo s ním disponovat jako vlastník;
nx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo pokud takové ustanovení neexistuje, právní předpis, na jejichž základě se při vzniku rozhodné události pro vymáhání postupuje, prostřednictvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxtit částku představující jejich odhadovanou současnou hodnotu nebo se ukončí a nahradí se závazkem zaplatit takovou částku, nebo
ii) zúčtují se vzájxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxm“ finančním zajištěním nebo „poskytnutím“ finančního zajištění se v této směrnici rozumí, že finanční zajištění je doručeno, převedeno, drženo, zaxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtění příjemci zajištění podle této směrnice není dotčeno právo poskytovatele zajištění na nahrazení či odebrání přebytečného finančního zajištěníx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxadavky
1. Členské státy nesmí vyžadovat, aby vytvoření, platnost, vymahatelnost nebo důkazní přípustnost dohody o finančním zajištění nebo poskytxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xe možno dohodu o finančním zajištění doložit písemně nebo způsobem právně rovnocenným.
Článek 4
Vymáhání dohod o finančním zajištění
1. Členxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi finanční zajištění poskytnuté podle dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a v souladu s jejími podmínkami:
a) u finančních nástrojů prxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xapočtením částky proti příslušným finančním závazkům, případně použitím na jejich vyrovnání.
2. Přivlastnění je možné pouze tehdy, pokud:
a) se na xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxy dohodly na ocenění finančních nástrojů.
3. Členské státy, které ke dni 27. června 2002 přivlastnění nepovolují, nejsou povinny je uznávat.
Pokud tuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu odstavce 1 se s výhradou podmínek dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty nevztahují žádné požadavky v tom smyslu, že:
a) musí být předem dxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxu dražbou nebo jiným předepsaným způsobem nebo
d) musí uplynout další lhůta.
5. Členské státy zajistí, aby se dohoda o finančním zajištění mohla stát xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xříjemce zajištění.
6. Tento článek a články 5, 6 a 7 se nedotýkají požadavků vnitrostátního práva na to, aby realizace nebo ocenění finančního zajištěxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxčnímu zajištění podle dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty
1. Členské státy zajistí, aby byl příjemce zajištění, pokud tak stanoví podxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdy o finančním zajištění s poskytnutím jistoty.
2. Pokud příjemce zajištění vykonává užívací právo, bere na sebe závazek převést rovnocenné zajištěxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxištění s poskytnutím jistoty.
Příjemce xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, započítat hodnotu rovnocenného zajištění proti příslušným finančním závazkům, případně ji použít xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xinančním zajištění s poskytnutím jistoty, jejímž předmětem bylo původní finanční zajištění, a považuje se za poskytnuté podle dohody o finančním zajxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštění příjemcem zajištění v souladu s tímto článkem nezpůsobilo neplatnost či nevymahatelnost práv příjemce zajištění podle dohody o finančním zajixxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
5. Pokud nastane rozhodná událost pro vymáhání před splněním závazku podle odst. 2 prvního pododstavce, může být tento závazek předmětem závěrečnéhx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxm zajištění s převedením vlastnického práva mohla stát účinnou v souladu se svými podmínkami.
2. Pokud nastane rozhodná událost pro vymáhání před splxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxvazek předmětem závěrečného vypořádání.
Článek 7
Uznání doložky o závěrečném vypořádání
1. Členské státy zajistí, aby se doložka o závěrečnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxatření u poskytovatele nebo příjemce zajištění, nebo
b) bez ohledu na údajné postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s těmito právy.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxu-li se strany jinak.
Článek 8
Nepoužitelnost některých ustanovení o úpadku
1. Členské státy zajistí, aby dohoda o finančním zajištění, stejxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxho důvodu, že dohoda o finančním zajištění byla uzavřena nebo že finanční zajištění bylo poskytnuto:
a) v den zahájení likvidačního řízení či reorganxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxorganizačních opatření nebo před vydáním uvedeného příkazu nebo rozhodnutí, která se určuje odkazem na takové zahájení nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxení.
2. Členské státy zajistí, aby v případě, že dohoda o finančním zajištění byla uzavřena, nebo příslušný finanční závazek vznikl, nebo finanční zaxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xřetím osobám, pokud může příjemce zajištění prokázat, že o zahájení takového řízení nebo takových opatření nevěděl a ani vědět nemohl.
3. Pokud dohodx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxančního zajištění nebo výše příslušného finančního závazku, nebo
b) právo finanční zajištění odebrat, pokud je formou náhrady nebo výměny poskytnuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo náhradního finančního zajištění na základě takového závazku či práva nebylo považováno za neúčinné či zrušené, ani aby nemohlo být prohlášeno za nexxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxém zahájení, nebo ve stanovené době před zahájením likvidačního řízení či reorganizačních opatření, nebo před vydáním uvedeného příkazu nebo rozhodxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxálosti v průběhu takového řízení nebo takových opatření, nebo
ii) příslušné finanční závazky vznikly přede dnem poskytnutí finančního zajištění, dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xšeobecná ustanovení vnitrostátního úpadkového práva týkající se neplatnosti transakcí, které byly uskutečněny během stanovené lhůty podle odst. 1 xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvislosti se zajištěním ve formě zaknihovaných cenných papírů, se řídí právem země, v níž je příslušný účet veden. Odkazem na právo dané země se rozumx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxsti podle odstavce 1 patří:
a) právní povaha a majetkové účinky zajištění ve formě zaknihovaných cenných papírů;
b) požadavky na bezvadné vyhotovenx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxných papírů na základě takové dohody a obecněji, jaké je třeba vykonat kroky pro to, aby taková dohoda nebo poskytnutí byly považovány za účinné vůči třexxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxím vlastnickým nebo jiným věcným právem, zda je takovému konkurenčnímu právu podřízeno, nebo zda došlo k nabytí v dobré víře;
d) kroky nezbytné pro reaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxince 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání této směrnice, zejména o uplatňování čl. 1 odst. 3, čl. 4 odst. 3 a článku 5, příxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxu s touto směrnicí nejpozději do 27. prosince 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tutx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v
Úředním věstníku Evropských společenství
.
Článek 13
Určení
Tato směrnice je určena členskxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. května 2002.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 27).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x5).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x8).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.