Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (13)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

32002L0039 změna směrnice 97/67/ES

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé soutěže poštovních služeb Společenství
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejmxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Rada v usnesení ze xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxpné řízené liberalizace poštovního trhu do souladu se zaručením trvalého poskytování všeobecné poštovní služby.
(2) Směrnice Evropského parlamenxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxby (6) stanovila zákonný rámec pro poštovní odvětví ve Společenství včetně opatření k zaručení všeobecných poštovních služeb a stanovení maximálníxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxání všeobecné poštovní služby, a časový plán pro přijímání rozhodnutí o dalším otevírání trhu pro hospodářskou soutěž za účelem vytváření jednotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe, jakož i jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti. Dále článek uvádí potřebu zajistit, aby zásady a podmínky pro fungování těchto služxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx x xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách zdůrazňují sociální a hospodářskou důležitost poštovních služeb a potřebu zachovat vysokou kvalitu všeobecné poštovní služby.
(5) Opatřxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xociální ochrany, byly rovněž považovány za cíle.
(6) Poštovní síť na venkově, zejména v horských a ostrovních oblastech, hraje významnou úlohu při zaxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxastech venkova. Kromě toho mohou venkovské poštovní úřady v horských a ostrovních oblastech zajišťovat zásadní infrastrukturní síť umožňující univxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí dvě rozhodnutí vztahující se k poštovním službám, jimiž xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxrategii k odstranění překážek provozování poštovních služeb a za druhé urychlit liberalizaci v oblastech, jako jsou poštovní služby, přičemž stanovxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxího trhu a hospodářství založeného na znalostech byly plně brány v úvahu ustanovení Smlouvy vztahující se k službám v obecném hospodářském zájmu a k podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxém, sociálním a technologickém pokroku v něm a rovněž uskutečnila rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami.
(10) Poštovní odvětví Společenstvx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxmu odvětví umožnit začlenit se do alternativních metod komunikace a umožnit, aby kvalita poskytovaných služeb byla zdokonalována v souladu se stále sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb odpovídající požadavkům kvality definovaným členskými státy v souladu článkem 3 směrnice 97/67/ES lze zabezpečit, jestliže je v této oblasti zachxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci poštovního odvětví jako celku předvídaný pro střednědobý časový horizont by mohl vyrovnat ztrátu tržního podílu, který poskytovatelé všeobexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxtorům, které vyvolávají změnu postihující zaměstnanost v poštovním odvětví, patří technický rozvoj a tlak trhu na zvyšování efektivnosti; samotné oxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvatelů všeobecné poštovní služby v důsledku těchto opatření (nebo v důsledku jejich očekávání) bude patrně vyrovnáno výsledným nárůstem zaměstnanoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxhu listovních zásilek hospodářské soutěži, což poskytne všem poskytovatelům všeobecné poštovní služby čas zavést další opatření k modernizaci a resxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx státy mohly otevřenějšímu prostředí přizpůsobit svou právní úpravu. Pro další otevření trhu je proto vhodné stanovit postupný přístup spočívající v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxín dosažení vnitřního trhu poštovních služeb nebo na základě výsledků přezkumu určí jiný vhodný postup k dosažení tohoto cíle.
(15) Je vhodné zajistixx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxecné poštovní služby.
(16) Všeobecné snížení hmotnostního limitu na 100 gramů v roce 2003 a 50 gramů v roce 2006 u služeb, které lze vyhradit pro poskytoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxtění poskytování všeobecné poštovní služby, představují poměrně jednoduché x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xšeobecné poštovní služby ve Společenství v průměru podílí přibližně 16 %, z čehož 9 % odpovídá obyčejným listovním zásilkám vážícím 100 až 350 gramů. Odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní služby.
(18) Pro služby, které lze vyhradit, jsou stanoveny cenové limity od roku 2003 ve výši trojnásobku a od roku 2006 ve výši dvouapůlnásoxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxamovými a 50gramovými hmotnostními limity.
(19) Adresné reklamní zásilky již představují ve většině členských států dynamický a rostoucí trh s podsxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxch státech je hospodářské soutěži již velmi otevřen. Zlepšení pružnosti služeb a cenové politiky následkem hospodářské soutěže by zlepšilo postavenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xostavení poštovního odvětví jako celek. Nicméně v míře, která je pro poskytování všeobecné poštovní služby nezbytná, je třeba zajistit, aby adresné rxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxilky představují v průměru 3 % z celkových poštovních příjmů. Otevření této části trhu ve všech členských státech, s výjimkami nezbytnými k zajištění pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxsilek.
(21) Otevření příchozích přeshraničních zásilek hospodářské soutěži by umožnilo obcházení limitů 100 gramů v roce 2003 a 50 gramů v roce 2006 pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxk by představovalo dodatečné obtíže při prosazování předpisů. Hmotnostní limity 100 gramů a 50 gramů pro obyčejné příchozí přeshraniční listovní zásxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xomocí popsaného způsobu ani prostřednictvím umělého zvýšení hmotnosti jednotlivých listovních zásilek.
(22) Stanovit nyní časový plán dalších krxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxkračující rozvoj moderních a účinných poštovních služeb.
(23) Je přiměřené nadále členským státům povolit vyhrazení určitých poštovních služeb vlxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxich činností a lidských zdrojů podmínkám větší hospodářské soutěže bez narušení jejich finanční rovnováhy a tím bez ohrožení zabezpečování všeobecnx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadně rok 2009 jako datum dosažení vnitřního trhu poštovních služeb nebo určit jiný vhodný postup k dosažení tohoto cíle na základě výsledků přezkumux
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jakékoliv platby z tohoto fondu mohou zahrnovat pomoc poskytnutou členským státem nebo prostřednictvím státních zdrojů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxtup udělování licencí soutěžitelům v oblasti všeobecné poštovní služby lze vázat na požadavky zavazující nabyvatele licencí přispívat k zajišťovánx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh orgánů právně oddělených od poštovních provozovatelů a provozně na nich nezávislých. S ohledem na dynamiku evropských poštovních trhů má být uznáváxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxenských států, ve kterých nejsou žádné služby vyhrazeny. Článek 9 směrnice 97/67/ES umožňuje členským státům jít dále, než určují cíle této směrnicex
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nenákladné postupy pro projednávání stížností svých zákazníků bez ohledu na to, zda se tyto stížnosti vztahují na služby poskytovatele všeobecné poxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxpy byly k dispozici uživatelům poštovních služeb, ať již jde o všeobecné poštovní služby či nikoliv. Tyto postupy mají zahrnovat postupy pro určování oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxpříklad služby obchodním zákazníkům, sjednocování pošty pro různé zákazníky a odesílatele hromadných zásilek, čímž se umožňuje těmto klientům vstuxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxštovní služby by při tom měli dodržovat zásady průhlednosti a nediskriminace jak ve vztahu k různým třetím osobám, tak mezi třetími osobami a poskytovaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí poštu za srovnatelných podmínek, aby při poskytování služeb nedocházelo k diskriminaci.
(30) V zájmu informovanosti Evropského parlamentu a Rady x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxdloužit použitelnost směrnice 97/67/ES do 31. prosince 2008. Schvalovací postupy stanovené v členských státech v souladu se směrnicí 97/67/ES by txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě týkajících se hospodářské soutěže a volného poskytování služeb, jak je vysvětleno zejména ve sdělení Komise o uplatňování pravidel hospodářxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xlánek 1
Směrnice 97/67/ES se mění takto:
1. Článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7
xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh služeb. Tyto služby jsou omezeny na výběr, třídění, přepravu a dodání vnitrostátních listovních zásilek a příchozích přeshraničních listovních záxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx x. ledna 2006 je hmotnostní limit 50 gramů. Hmotnostní limit stanovený od 1. ledna 2003 se nepoužije, je-li cena stejná nebo vyšší než trojnásobek veřejnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxejná nebo vyšší než dvouapůlnásobek této sazby.
V případě bezplatné poštovní služby pro nevidomé a částečně vidoucí osoby mohou být povoleny výjimky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci stejných hmotnostních a cenových limitů.
V míře nezbytné pro zajištění poskytování všeobecné poštovní služby, například pokud již byly určitx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxzí přeshraniční zásilky nadále vyhrazené v rámci stejných hmotnostních a cenových limitů.
2. Výměnu dokumentů nelze vyhradit.
3. Komise dokončí výxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbu. Na základě závěrů studie předloží Komise do 31. prosince 2006 Evropskému parlamentu a Radě zprávu doprovázenou návrhem na případné potvrzení roku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxvé odrážky, které znějí:
„— kdykoliv poskytovatelé všeobecné poštovní služby použijí zvláštní sazby, například ve službách pro podniky, odesílatexx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxjící podmínky. Tyto sazby zohledňují náklady, kterým se lze vyhnout ve srovnání s obyčejnou službou nabízející celý rozsah činností zahrnujících výbxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxám, tak i mezi třetími osobami a poskytovateli všeobecné poštovní služby poskytujícími rovnocenné služby. Všechny sazby tohoto typu jsou k dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxi z příjmů služeb spadajících do vyhrazené oblasti jsou zakázány, kromě případů, kde je to nezbytné ke splnění specifických povinností všeobecné poštxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxření k tomuto účelu a informují o nich Komisi.“
3. V článku 19 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:
„Členské státy zajistí stanovení transparxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxmami kvality (včetně postupů určování odpovědnosti v případech, na kterých se podílí více než jeden provozovatel).
Členské státy mohou zajistit, abx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nezajišťované poskytovatelem všeobecné poštovní služby.
Členské státy přijmou opatření k zajištění, aby tyto postupy umožňovaly spravedlivé a ryxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat soulad s povinnostmi plynoucími z této směrnice a v případě potřeby zřídit kontroly a specifické posxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxví.“
5. Článek 23 se nahrazuje tímto:
„Článek 23
Aniž je dotčen článek 7, podá Komise každé dva roky, přičemž poprvé nejpozději do 31. prosince 2004, Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích, pracovních a technologických hledisek, jakož i o kvalitě služby. Zprávu v případě potřeby doplní návrhy Evropskému parlamentu a Radě.“
6. Článex xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu s čl. 7 odst. 3. Schvalovací postupy popsané v článku 9 nejsou tímto termínem dotčeny.“
Článek 2
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní pxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xlánek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským stxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxř. věst. C 110 E, 7.5.2002, s. 37) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. března 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze xxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.