Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (43)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (29)
... další položky
Články a jiné dokumenty (21)
... další položky

31968L0360 odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčenství
(68/360/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxního výboru [2],
vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 [3] stanovilo pravidla pro svobodu pohybu pracovníků uvnitř xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxhlo souladu s právy a možnostmi přiznanými zmíněným nařízením státním příslušníkům všech členských států, kteří se stěhují za účelem výkonu zaměstnáxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxských států a jejich rodinných příslušníků postavení vlastních státních příslušníků;
vzhledem k tomu, že koordinace zvláštních opatření týkajícxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxem směrnice Rady ze dne 25. února 1964 [4], přijaté k provedení čl. 56 odst. 2 Smlouvy,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Členské státy odstraní za poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx nařízení (EHS) č. 1612/68.
Článek 2
1. Členské státy přiznávají státním příslušníkům uvedeným v článku 1 právo vycestovat z jejich území za účelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxovního pasu. Rodinní příslušníci požívají téhož práva jako státní příslušník, na němž jsou závislí.
2. Členské státy v souladu se svými právními přexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xrodlužují dobu jejich platnosti.
3. Cestovní pas musí být platný alespoň pro všechny členské státy a pro země, přes které musí držitel jet při cestě do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx státy nesmějí vyžadovat od státních příslušníků uvedených v článku 1 výjezdní víza ani jiné rovnocenné doklady.
Článek 3
1. Členské státy přijímaxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xstupní víza ani rovnocenné doklady, s výjimkou od rodinných příslušníků, kteří nemají státní občanství žádného členského státu. Členské státy těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxčovaného jako "povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS". Tento doklad musí obsahovat poznámku, že byl vydán na základě nařízenx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx Pro vydání povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS smějí členské státy požadovat předložení pouze těchto dokladů:
- od pracoxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxstnání,
- od rodinných příslušníků pracovníka:
c) dokladu, na základě kterého vstoupili na jejich území;
d) potvrzení vydaného příslušným orgxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx/68 dokladu vydaného příslušným orgánem státu původu nebo státu posledního pobytu osvědčujícího, že jsou na pracovníkovi závislí nebo že s ním v této xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxnž má stejnou platnost jako doklad vydaný pracovníkovi, na němž je závislý.
Článek 5
Vyřizování formalit pro získání povolení k pobytu nesmí bránix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xlenského státu, který je vydal;
b) musí mít dobu platnosti nejméně pět let ode dne vydání, která se automaticky prodlužuje.
2. Přerušení pobytu nepxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxvník zaměstnán u zaměstnavatele hostitelského státu nebo u osoby poskytující služby na dobu delší než tři měsíce, ale kratší než jeden rok, vydá mu hostxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxx 1 písm. c) se povolení k přechodnému pobytu vydává také sezónnímu pracovníkovi zaměstnanému na dobu delší než tři měsíce. Doba zaměstnání musí být uvedxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxboť je buď dočasně neschopen práce v důsledku nemoci nebo úrazu, nebo je nedobrovolně nezaměstnaný, což musí být řádně potvrzeno příslušným úřadem práxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v hostitelském členském státě nedobrovolně nezaměstnaný, ne však na méně než dvanáct měsíců.
Článek 8
1. Bez vydání povolení k pobytu přiznají člexxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxným oprávněním k pobytu; prohlášení zaměstnavatele se však nevyžaduje v případě pracovníků, na které se vztahuje směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxdliště na území členského státu, kam se zpravidla vrací každý den nebo alespoň jednou za týden, je však zaměstnán na území jiného členského státu. Příslxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxužit;
c) sezónnímu pracovníkovi, který uzavřel pracovní smlouvu potvrzenou příslušným orgánem členského státu, na jehož území přicestoval vykonxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxnost na jeho území.
Článek 9
1. Státním příslušníkům členského státu EHS uvedeným v této směrnici se doklady o pobytu vydávají a jejich platnost se pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu.
2. Vízum uvedené v čl. 3 odst. 2 a potvrzení uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) se udělují bezplatně.
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xměrnice pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.
Článek 11
1. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení Smloxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, která se vztahují na přístup ke kvalifikovaným zaměstnáním v oblasti jaderné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxinné příslušníky, pokud jejich právní postavení není zmíněnými smlouvami nebo opatřeními upraveno.
Článek 12
1. Členské státy uvedou v účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
2. Oznámí Komisi změny právních a správních předpisů provedené za účelem zjednodušení formalit a řízení o vydávání dokladů, které jsou nezbytné pro vxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pobytu pracovníků a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství [6] zůstává použitelná, dokud členské státy neprovedou tuto směrnici.
2. Pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxí.
Článek 14
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 15. října 1968.
Za Radu
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx 56, 4.4.1964, s. 850/64.
[5] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 869/64.
[6] Úř. věst. 62, 17.4.1964, s. 981/64.
------------------------------------xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxví (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 a na základě opatření přijatých k provedení směrnice Rady ze dne 15. října 1968.
V souladu s ustanoveními zmíněxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx] Belgickém/belgičtí, francouzském/francouzští, italském/italští, lucemburském/lucemburští, německém/němečtí, nizozemském/nizozemští — pxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/němečtí, nizozemském/nizozemští — podle země, která povolení vydává.
--------------------------------------------------

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.