Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (81)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (16)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky

32001L0042 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na náxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxoveným v článku 251 Smlouvy (4) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 21. března 2001,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Článek 1xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostředí, ochraně lidského zdraví a k obezřetnému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů, a to na zásadě předběžné opatrnosti. Článek 6 Smlouvy stxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxelného rozvoje.
(2) Pátý akční program pro životní prostředí: Směrem k udržitelnosti — program Evropského společenství pro politiku a akci v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnů a programů na životní prostředí.
(3) Úmluva o biologické rozmanitosti vyžaduje, aby smluvní strany začlenily, pokud je to možné a vhodné, zachovánx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí je důležitým nástrojem pro zahrnutí úvah o životním prostředí do přípravy a přijetí některých plánů a programů, které mohou mít významný vliv nx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxpravy a před jejich přijetím.
(5) Přijetí postupů pro posuzování vlivů na životní prostředí na úrovni plánů a programů by mělo přinést prospěch podnikxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počtu faktorů do rozhodování by mělo přispět k udržitelnějším a účinnějším řešením.
(6) Různé systémy posuzování vlivů na životní prostředí ve člensxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxropské hospodářské komise Organizace spojených národů o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států ze dne 25. února 1991, ktexx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxm zasedání smluvních stran úmluvy v Sofii dne 26. a 27. února 2001 bylo rozhodnuto připravit právně závazný protokol o strategickém posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xonference ministrů nazvané „Životní prostředí pro Evropu“ na mimořádném zasedání smluvních stran úmluvy stanoveném na květen 2003 v Kyjevě na Ukrajixxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xonzultace, jestliže provádění plánu nebo programu připraveného v jednom členském státě může mít významný vliv na životní prostředí jiného členského xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxi státy na základě vzájemnosti a rovnocennosti ve vhodném právním rámci.
(8) v důsledku toho je nutná akce na úrovni Společenství, aby vymezila minimáxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxátům přenechal vymezení podrobností s ohledem na zásadu subsidiarity. Akce Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů stanxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnuty do zvlášť vytvořených postupů. Za účelem vyloučení opakovaného posuzování by členské státy měly vzít případně v úvahu skutečnost, že posuzoxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxré stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některýxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxaně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (2) vyžadují posouzení, mohou mít významný vliv na životní prostředí x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxjí-li menší změny výše uvedených plánů nebo programů, měly by být posuzovány pouze tehdy, pokud členské státy stanoví, že by mohly mít významný vliv na žxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xivotní prostředí a měly by být posuzovány pouze tehdy, pokud členské státy stanoví, že by mohly mít takovýto vliv.
(12) Učiní-li členské státy takovétx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnici nepodléhají.
(14) Je-li touto směrnicí posouzení vyžadováno, měla by být připravena zpráva o vlivech na životní prostředí obsahující přísxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozumná řešení s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu nebo programu. Členské státy by měly oznámit Komisi všechna opatření, kterx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxe poskytované pro posuzování byly úplné a spolehlivé, je třeba stanovit, aby orgány s příslušnou působností v oblasti životního prostředí a veřejnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxv na životní prostředí jiných členských států, mělo by být stanoveno, aby dotyčné členské státy zahájily konzultace a aby příslušné orgány a veřejnost xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraničních konzultací by měly být vzaty v úvahu během přípravy plánu nebo programu a před jeho přijetím nebo předáním k legislativnímu postupu.
(xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxušné údaje.
(19) Vyplývá-li povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí současně z této směrnice a z jiných právních předpisů Společenstxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (4), mohou členské státy za účelem zaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(20) První zprávu o uplatňování a účinnosti této směrnice by měla Komise vypracovat pět let po jejím vstupu v platnost a poté každých sedm let. Za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhy na změny směrnice, zejména s ohledem na možnost rozšíření její oblasti působnosti na jiné oblasti/odvětví a jiné druhy plánů a programů,
PŘIJALY TUxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xřípravy a přijetí plánů a programů s cílem podporovat udržitelný rozvoj stanovením, aby v souladu s touto směrnicí některé plány a programy, které mohox xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx a programy“ rozumějí plány a programy včetně těch, které jsou spolufinancovány Evropským společenstvím, a rovněž jejich veškeré změny:
— které podlxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxijaty parlamentem nebo vládou, a
— které jsou vyžadovány právními a správními předpisy;
b) „posouzením vlivů na životní prostředí“ rozumí příprava xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxací o rozhodnutí v souladu s články 4 až 9;
c) „zprávou o vlivech na životní prostředí“ rozumí část dokumentace plánu nebo programu obsahující údaje staxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxlostmi jejich sdružení, organizace nebo skupiny.
Článek 3
Oblast působnosti
1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v souladu s články 4 až 9 proxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xivotní prostředí provádí u všech plánů a programů,
a) které se připravují v odvětvích zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, průmyslu, doprxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxvalování záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno posouzení podle článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohlxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxamů uvedených v odstavci 2 vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí pouze tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou mít významný vliv na životní pxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xliv na životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány nebo programy uvedené v odstavcích 3 a 4 mohou mít významný vliv na životní prostředí buď přezxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxípadech v úvahu příslušná kritéria stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že se na plány a programy s možným významným vlivem na životní prostředí vztxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy uvedené v čl. 6 odst. 3.
7. Členské státy zajistí, aby závěry přijaté na základě odstavce 5 včetně důvodů pro nevyžadování posouzení vlivů na životní pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxy národní obrany nebo civilní ochrany,
— finanční nebo rozpočtové plány a programy.
9. Tato směrnice se nevztahuje na plány a programy spolufinancovxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxvinnosti
1. Posouzení vlivů na životní prostředí uvedené v článku 3 se provádí během přípravy plánu nebo programu a před jeho přijetím nebo předáním k lxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xačlení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxovaného posuzování v úvahu skutečnost, že posuzování bude v souladu se směrnicí prováděno na různých úrovních hierarchie. Za účelem mimo jiné zamezenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxováno posouzení vlivů na životní prostředí, vypracuje se zpráva o vlivech na životní prostředí, ve které se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnu nebo programu. Informace vyžadované za tímto účelem jsou uvedeny v příloze I.
2. Zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo programu, jeho fázi v procesu rozhodování a k rozsahu, ve kterém lze některé aspekty vhodněji posuzovat na různých úrovních, aby se zabránilo opakovaxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxh rozhodování nebo prostřednictvím jiných právních předpisů Společenství, lze použít k poskytnutí informací uvedených v příloze I.
4. Při rozhodovxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 6
Konzultace
1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o vlivech na životní prostředí vypracované v souladu s článkem 5 je zpřxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxčná příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech na životní prostředí před přxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx z důvodu jejich zvláštní působnosti v oblasti životního prostředí mohou týkat vlivy na životní prostředí vyplývající z provádění plánů a programů.
4x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe nebo zajímající se o toto rozhodování, včetně příslušných nevládních organizací, např. těch, které podporují ochranu životního prostředí, a jinýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Domnívá-li se členský stát, že provedení plánu nebo programu připravovaného pro jeho území může mít významný vliv na životní prostředí jiného členxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, před jeho přijetím xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Obdrží-li členský stát kopii návrhu plánu nebo programu a zprávu o vlivech na životní prostředí podle odstavce 1, sdělí druhému členskému státu, zdx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxské státy konzultace, týkající se možných přeshraničních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provádění plánu nebo z programu, a plánovaná opaxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xrgány uvedené v čl. 6 odst. 3 a veřejnost uvedená v čl. 6 odst. 4 v členském státě, který může být tímto významně dotčen, byly informovány a byla jim dána příxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxltací na přiměřeném časovém rámci pro trvání konzultací.
Článek 8
Rozhodování
Zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle článku 5, vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxo přijetím nebo předáním k legislativnímu procesu.
Článek 9
Informace o rozhodnutí
1. Členské státy zajistí, aby při přijímání plánu nebo programx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
a) přijatý plán nebo program;
b) prohlášení shrnující, jak byly úvahy o životním prostředí začleněny do plánu nebo programu a jak byly v souladu s článkxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxdy pro výběr přijatého plánu nebo programu s ohledem na další projednávaná rozumná řešení a
c) přijatá opatření týkající se monitorování v souladu s člxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlivy plánů a programů na životní prostředí, aby mimo jiné včas zjistily nepředpokládané negativní dopady a aby byly schopny učinit vhodná nápravná opaxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní.
Článek 11
Vztah k ostatním právním předpisům Společenství
1. Posuzováním vlivů na životní prostředí prováděným podle této směrnice nejsou doxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnované a společné postupy, které splňují požadavky příslušných právních předpisů Společenství, aby se mimo jiné zabránilo opakovanému posuzování.
xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxláštními ustanoveními příslušných právních předpisů Společenství.
Článek 12
Informace, zpráva a přezkum
1. Členské státy a Komise si vymění infxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xvalitní, aby vyhověly požadavkům této směrnice, a sdělí Komisi veškerá opatření, která učinily ohledně kvality těchto zpráv.
3. Nejpozději do 21. čexxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu životního prostředí v souladu s článkem 6 Smlouvy a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování této směrnice v členských státecxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxti/odvětví a na jiné druhy plánů a programů.
Nová zpráva se předkládá každých sedm let.
4. Komise včas podá zprávu o vztahu mezi touto směrnicí a nařízexxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledem na tuto směrnici a následná nařízení Společenství.
Článek 13
Provádění směrnice
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
3. Povinnoxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxchž je první formální přípravný akt před tímto dnem a které jsou přijaty nebo předány k legislativnímu procesu více než 24 měsíců poté, podléhají povinnxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt.
4. Do 21. července 2004 sdělí členské státy Komisi kromě opatření uvedených v odstavci 1 zvláštní informace o druzích plánů a programů, které by v souxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu pravidelně aktualizovány.
Článek 14
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společensxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xadu
předseda
B. ROSENGREN
PŘÍLOHA I
Informace uvedené v čl. 5 odst. 1
Informace, které mají být poskytnuty podle čl. 5 odst. 1 s výhradou čl. 5 odst. x x xx xxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu životního prostředí a jejich pravděpodobný vývoj bez provedení plánu nebo programu;

c) charakteristiky životního prostředí oblastí, které by mohxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xblastí se zvláštním významem pro životní prostředí, jako jsou oblasti stanovené podle směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS;

e) cíle ochrany životního proxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x úvahy o životním prostředí vzaty v úvahu během jeho přípravy;

f) možné významné vlivy [1] na životní prostředí, včetně vlivů na otázky jako jsou biologixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxitektonického a archeologického dědictví, krajina a vzájemný vztah mezi výše uvedenými faktory;

g) plánovaná opatření pro předcházení, snížení a poxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxěr projednávaných řešeních a popis, jak bylo posuzování provedeno, včetně případných potíží (jako jsou technické nedostatky nebo nedostatečné knowxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx

xx xxxxxxxxxxx xxxnutí výše uvedených údajů.

[1] Tyto vlivy by měly zahrnovat sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé a přexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x programů, zejména s ohledem na:

- míru, v jaké plán nebo program stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, buď s ohledem na místo, povahu, velikost a provoxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxx xxánu nebo programu pro zahrnutí úvah o životním prostředí, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje;

- problémy životního prostředí souvisejxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxy a programy spojené s nakládáním s odpady nebo ochranou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

- kumulativní povahu vlivů,

- přeshraniční povahu vlivů,

- rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí (např. při nehodách),

- závažnost a prostoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xvůli:

- zvláštním přírodním charakteristikám nebo kulturnímu dědictví,

- překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot,

- intenxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxní úrovni.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx 76), společný postoj Rady ze dne 30. března 2000 (Úř. věst. C 137, 16.5.2000, s. 11) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. září 2000 (Úř. věst. C 135x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Rady (ES) č. 1257/1999.
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.