32001L0024

reorganizace a likvidace úvěrových institucí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (96)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohlexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxm v článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) V souladu s cíli Smlouvy je třeba podporovat harmonický a vyvážený rozvoj hospodářských činnxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxhto překážek je třeba vzít v úvahu situaci, která by mohla nastat, pokud by se úvěrová instituce ocitla v potížích, zejména pokud má tato instituce pobočxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu (5) Z uvedené směrnice vyplývá, že po dobu své činnosti tvoří úvěrxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Opustit tuto jednotu instituce a její pobočky by bylo nežádoucí zejména v případě, kdy je nutné přijmout reorganizační opatření nebo zahájit likxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxsadu povinného členství úvěrových institucí v systému pojištění vkladů v jejich domovském členském státě, ještě zřetelněji ukazuje potřebu vzájemnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat o reorganizačních opatřeních stanovených právními předpisy a zvyklostmi daného členského státu a provádět tato opatření. Vzhledem k obtxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým z nich pro obnovení životaschopnosti úvěrové instituce, kterou daný stát povolil.
(7) Je nezbytně nutné zaručit, aby reorganizační opatření přijxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxanizačních opatření, včetně opatření zahrnujících možnost pozastavení plateb, pozastavení výkonu práv nebo krácení pohledávek, a jakákoli jiná opxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxují fungování vnitřní struktury úvěrových institucí nebo práva ředitelů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxva soukromého rozhodným právem právo příslušného domovského státu.
(9) Některá opatření, zejména ta, která jsou spojena s pokračujícím plněním podxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxh přijetím.
(10) Osoby, které se účastní na řízení vnitřních struktur úvěrových institucí, ani členové vedení a akcionáři těchto institucí se pro účexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxh jsou umístěny pobočky, pokud by tato opatření mohla bránit uplatnění některých jejich práv.
(12) Zásada rovného zacházení mezi věřiteli, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xby věřitelé v hostitelském členském státě mohli uplatnit svá práva podniknout uvedené kroky ve stanovené lhůtě.
(13) V případě poboček úvěrových insxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnů při reorganizačních opatřeních a likvidačním řízení.
(14) Pokud neexistují reorganizační opatření nebo pokud tato opatření selžou, musí být proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx5) Významná úloha, kterou hrají příslušné orgány domovského členského státu před zahájením likvidačních řízení, může pokračovat v průběhu procesu lxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxadami jednoty a univerzality, které vyžadují, aby správní nebo soudní orgány domovského členského státu měly výhradní soudní pravomoc a aby jejich roxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxo členského státu, kromě případů, kdy tato směrnice stanoví jinak.
(17) Výjimka týkající se účinků reorganizačních opatření a likvidačních řízení nx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxou například uplatňování, ověřování, uznávání a řazení pohledávek z těchto smluv a práv a pravidla upravující rozdělení výnosu z prodeje majetku, ktexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxní orgány domovského členského státu přesto mohou v nutných případech rozhodnout o reorganizačním opatření nebo o likvidačním řízení i po zahájení doxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxak nemělo bránit tomu, aby určité činnosti instituce pokračovaly, je-li to nutné nebo vhodné pro účely likvidace. Toto pokračování v činnosti však můžx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe nezbytné stejně jako zveřejnění, které jim má v nutných případech umožnit, aby ve stanovených lhůtách uplatnili své pohledávky nebo předložili připxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxůsobem pravidelně informováni.
(21) Výhradně pro účely použití této směrnice pro reorganizační opatření a pro likvidační řízení v případě poboček úxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xsprávní nebo soudní orgány“ měly použít definice členského státu, ve kterém je daná pobočka umístěna.
(22) Má-li úvěrová instituce se sídlem mimo Spoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx správní nebo soudní orgány a příslušné orgány, jakož i správci a likvidátoři usilovat o koordinaci své činnosti.
(23) Ačkoli je důležité dodržet zásaxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, je rovněž nutné mít na paměti, že tyto účinky mohou být v rozporu s předpisy obvykle platnými pro hospodářskou a finanční činnost dané úvěrové institucx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle které má platit právo domovského členského státu.
(24) Tato výjimka je zvláště nutná pro ochranu zaměstnanců, kteří mají pracovní smlouvu s úvěxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxm členského státu, ve kterém jsou finanční nástroje obchodovány.
(25) Transakce prováděné v rámci platebního a zúčtovacího systému upravuje směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s cennými papíry (1).
(26) Přijetí této směrnice nezpochybňuje ustanovení směrnice 98/26/ES, podle kterých není úpadkovým řízením ovlivněna právnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo likvidační řízení zahrnují jmenování osoby, která je má řídit. Uznání této osoby a jejího jmenování a pravomocí ve všech ostatních členských státecx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xsoba může vykonávat své pravomoci mimo domovský členský stát.
(28) Věřitelé, kteří uzavřeli smlouvy s úvěrovou institucí dříve, než bylo přijato reoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, odvolatelnosti nebo právní nevymahatelnosti, pokud oprávněný z transakce prokáže, že právo rozhodné pro tuto transakci neobsahuje žádný dostupný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rejstřících nebo účtech a důvěra kupujících nemovitosti by měla být chráněna i poté, co bylo zahájeno likvidační řízení nebo přijato reorganizační opxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxi příslušný rejstřík nebo účet spadá.
(30) Vliv reorganizačních opatření nebo likvidačního řízení na probíhající soudní řízení upravují právní přexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu s obecnými pravidly, která stanoví tato směrnice.
(31) Je třeba stanovit, že správní nebo soudní orgány v domovském členském státě musí ihned uvědomxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xokud možno před přijetím tohoto opatření nebo zahájením tohoto řízení nebo případně ihned poté.
(32) Profesní tajemství definované v článku 30 směrnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxeré se těchto řízení účastní, zatímco na soudní orgány se v tomto ohledu nadále vztahují příslušné vnitrostátní předpisy,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxenských státech než v těch, ve kterých mají sídla, podle definice v čl. 1 bodech 1 a 3 směrnice 2000/12/ES, za podmínek a výjimek stanovených v čl. 2 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxuce pobočky nejméně ve dvou členských státech Společenství.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se:
— „domovským členským státem“ rozumí dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx 7 směrnice 2000/12/ES,
— „pobočkou“ rozumí pobočka ve smyslu čl. 1 bodu 3 směrnice 2000/12/ES,
— „příslušnými orgány“ rozumějí příslušné orgány ve sxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxrganizační opatření,
— „správními nebo soudními orgány“ se rozumějí správní nebo soudní orgány členských států příslušné pro účely reorganizačnícx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci úvěrové instituce a která mohou mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujících možnost pozastavení plateb, odloxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo soudními orgány, jehož úkolem je řídit likvidační řízení,
— „likvidačním řízením“ se rozumí kolektivní řízení zahájené a sledované správními xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo jiným obdobným opatřením,
— „regulovaným trhem“ se rozumí regulovaný trh ve smyslu čl. 1 bodu 13 směrnice 93/22/EHS,
— „nástroji“ se rozumějí všecxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxek 3
Přijetí reorganizačních opatření — Rozhodné právo
1. K provádění jednoho či více reorganizačních opatření v úvěrové instituci, včetně poboček xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvádějí v souladu s právními předpisy a postupy platnými v domovském členském státě, pokud tato směrnice nestanoví jinak.
Tato opatření jsou účinná v pxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxích členských státech, a to i v případě, že pro ně platné předpisy hostitelského členského státu tato opatření nestanoví nebo podmiňují jejich používáxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxa přijata.
Článek 4
Informace pro příslušné orgány hostitelského členského státu
Správní nebo soudní orgány domovského členského státu bez prodxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxření, včetně praktických dopadů těchto opatření, pokud možno před jeho přijetím nebo ihned poté. Informace sdělují prostřednictvím příslušných orgxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxitelského členského státu považují za nutné provést v rámci své územní působnosti jedno nebo více reorganizačních opatření, informují o tom příslušnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx
1. Je-li pravděpodobné, že provádění reorganizačních opatření, o kterých bylo rozhodnuto dle čl. 3 odst. 1 a 2, postihne práva třetích osob v hostitelxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgány domovského členského státu, správce nebo kterákoli osoba zmocněná k tomuto účelu v domovském členském státě výtah z rozhodnutí v Úředním věstnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx nejdříve nejvhodnější cestou zaslán Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství a dvěma celostátním deníkům v každém hostitelském členském státxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxeřejněn, uvádí v úředním jazyce nebo jazycích dotyčných členských států zejména účel a právní základ přijatého rozhodnutí, lhůty pro podání opravnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxku.
5. Reorganizační opatření jsou účinná bez ohledu na opatření předepsaná v odstavcích 1 až 3 a jsou plně účinná vůči věřitelům, pokud správní nebo soxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxt známé věřitele a právo přihlásit pohledávky
1. Jestliže právní předpisy domovského členského státu vyžadují pro uznání pohledávky její přihlášenx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo soudní orgány domovského členského státu nebo správce v souladu s postupy stanovenými v článku 14 a čl. 17 odst. 1 zároveň i známé věřitele, kteří majx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxlů, kteří mají bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v tomto státě, přihlásit pohledávky nebo předložit připomínky o pohledávkách, mají toto právx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16 a čl. 17 odst. 2.
B. Úvěrové instituce se sídlem mimo Společenství
Článek 8
Pobočky úvěrových institucí ze třetích zemí
1. Správní nebo soudní orxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšné orgány ostatních hostitelských členských států, ve kterých úvěrová instituce zřídila pobočky, které jsou uvedeny v seznamu zmíněném v článku 11 sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxření, včetně možných praktických dopadů tohoto opatření, pokud možno před jeho přijetím nebo ihned poté. Informace sdělují prostřednictvím příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 usilují o koordinaci své činnosti.
HLAVA III
LIKVIDAČNÍ ŘÍZENÍ
A. Úvěrové instituce se sídlem ve Společenství
Článek 9
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxstituci, včetně poboček v jiných členských státech, jsou oprávněny rozhodovat pouze správní nebo soudní orgány domovského členského státu, které za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxích formalit uznáváno na území všech ostatních členských států a nabývá zde účinnosti okamžikem nabytí účinnosti v členském státě, ve kterém je řízení xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxého členského státu o svém rozhodnutí zahájit likvidační řízení a o možných praktických dopadech tohoto řízení pokud možno před jeho zahájením nebo ihxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkviduje v souladu s právními předpisy a postupy platnými v jejím domovském členském státě, pokud tato směrnice nestanoví jinak.
2. Právo domovského čxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní likvidačního řízení,
b) pravomoci úvěrové instituce a likvidátora,
c) podmínky, za nichž lze uplatnit započtení vzájemných pohledávek,
d) účixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi věřiteli, s výjimkou probíhajících soudních řízení ve smyslu článku 32,
f) pohledávky, které musí být přihlášeny za majetkem úvěrové instituce, a nxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
h) předpisy upravující rozdělení výnosu z prodeje majetku, stanovení pořadí pohledávek a práva věřitelů, jejichž pohledávky byly částečně uspokojxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxky ukončení likvidačního řízení, zejména vyrovnáním,
j) práva věřitelů po ukončení likvidačního řízení,
k) určení subjektu, který je povinen hradxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxchny věřitele.
Článek 11
Konzultace s příslušnými orgány před dobrovolnou likvidací
1. Dříve než řídicí orgány úvěrové instituce přijmou rozhodxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce nevylučuje přijetí reorganizačního opatření nebo zahájení likvidačního řízení.
Článek 12
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxexistují nebo selhala, odejme se instituci povolení, zejména v souladu s postupem podle čl. 22 odst. 9 směrnice 2000/12/ES.
2. Odnětí povolení podle oxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxdném pro účely likvidace.
Domovský členský stát může stanovit, že se tyto činnosti vykonávají se souhlasem a pod dohledem příslušných orgánů tohoto čxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxřejněním výtahu z tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropských společenství a nejméně ve dvou celostátních denících v každém hostitelském členskxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu nebo likvidátor neprodleně každého známého věřitele, který má bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v jiném členském státě, kromě případů, kdx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxádí zejména lhůty, sankce spojené s těmito lhůtami, orgán nebo subjekt pověřený přijímat přihlášky pohledávek nebo připomínky o pohledávkách a ostatxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxit.
Článek 15
Splácení závazků
Je-li některý závazek splacen ve prospěch úvěrové instituce, která není právnickou osobou a která se nachází v likvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxliže osoba, která jej splatila, o zahájení řízení nevěděla. Je-li tento závazek splacen před zveřejněním podle článku 13, předpokládá se, že osoba, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxádá se, že osoba, která závazek splatila, o zahájení likvidačního řízení věděla, není-li prokázán opak.
Článek 16
Právo přihlásit pohledávky
1. Kxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxné moci členských států, má právo přihlásit své pohledávky nebo předložit písemné připomínky o svých pohledávkách.
2. S pohledávkami všech věřitelůx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxanoveno stejným způsobem jako u pohledávek obdobné povahy, pokud by je přihlásili věřitelé, kteří mají bydliště, obvyklé místo xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxkách, zašle věřitel kopii případných podkladů, a uvede povahu pohledávky, datum jejího vzniku, její částku, zda se uplatňuje přednostní pořadí, věcnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x 14 se poskytují v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků domovského členského státu. K tomuto účelu se používá formulář s nadpisem „Výzva k přihlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx připomínek o pohledávkách. Dodržte lhůty!“ ve všech úředních jazycích Evropské unie.
2. Každý věřitel, který má bydliště, obvyklé místo pobytu nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxedním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků tohoto jiného členského státu. V tomto případě je však přihláška jeho pohledávky, případně připomínky o jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu. Kromě toho může být věřitel povinen poskytnout překlad přihlášky své pohledávky nebo připomínky o svých pohledávkách do tohoto jazyxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
B. Úvěrové instituce se sídlem mimo Společenství
Článek 19
Pobočky úvěrových institucí ze třetích zemí
1. Správní nebo soudní orgány hostitelskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch hostitelských členských států, ve kterých úvěrová instituce zřídila pobočky, které jsou uvedeny v seznamu zmíněném v článku 11 směrnice 2000/12/Ex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xopadů tohoto řízení, pokud možno před jeho zahájením nebo ihned poté. Informace sdělují prostřednictvím příslušných orgánů prvního výše uvedeného hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxmo Společenství, informují příslušné orgány ostatních hostitelských členských států o tom, že bylo zahájeno likvidační řízení a odňato povolení.
Ixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy uvedené v odstavci 1 usilují o koordinaci své činnosti.
Případní likvidátoři rovněž usilují o koordinaci své činnosti.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zahájení likvidačního řízení na
a) pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy se řídí výhradně právem členského státu rozhodným pro pracovní smlxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxek nachází. Toto právo určuje, zda se jedná o majetek movitý či nemovitý,
c) práva k nemovitému majetku, lodi nebo letadlu, které podléhají registraci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxjetím reorganizačních opatření nebo zahájením likvidačního řízení nejsou dotčena věcná práva věřitelů nebo třetích osob k hmotnému nebo nehmotnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx postupem doby mění — patřícímu úvěrové instituci, který se v okamžiku přijetí těchto opatření nebo zahájení řízení nachází na území jiného členského sxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z tohoto majetku, zejména na základě zástavního práva nebo hypotéky,
b) výhradní právo inkasovat pohledávku, zejména právo zajištěné zástavním práxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xdo majetkovou hodnotu drží nebo užívá proti vůli oprávněné osoby,
d) věcné požívací právo k majetkové hodnotě.
3. Právo zapsané ve veřejném registru x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxloby na neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právního úkonu podle čl. 10 odst. 2 bodu 1.
Článek 22
Výhrada vlastnictví
1. Přijetím reorganxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxý vyplývají z výhrady vlastnictví, pokud se v době přijetí tohoto opatření nebo zahájení tohoto řízení majetková hodnota nachází na území jiného člensxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho řízení vůči úvěrové instituci prodávající majetkovou hodnotu po dodání majetkové hodnoty není důvodem pro odstoupení od prodeje po nebo pro ukončexx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxta nachází na území jiného členského státu, než ve kterém byla tato opatření přijata nebo toto řízení zahájeno.
3. Odstavce 1 a 2 nevylučují žaloby na nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxním likvidačního řízení není dotčeno právo věřitelů požadovat započtení jejich pohledávek proti pohledávkám úvěrové instituce, pokud toto započtexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxost právního úkonu podle čl. 10 odst. 2 bodu 1.
Článek 24
Lex rei sitae
Výkon vlastnického práva nebo jiných práv k nástrojům, jejichž existence nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxdí právem členského státu, ve kterém je veden nebo umístěn daný registr, účet nebo centrální vkladový systém, ve kterém jsou tato práva zapsána.
Článxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxx xxeracích
Aniž je dotčen článek 24, řídí se ujednání o repo operacích výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.
Článek 27
Reguxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxnsakce.
Článek 28
Prokázání jmenování likvidátorů
1. Jmenování správce nebo likvidátora se dokládá ověřenou kopií originálního rozhodnutí o jexx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo do jednoho z úředních jazyků členského státu, na jehož území správce nebo likvidátor hodlá působit. Nevyžadují se úřední ověření ani podobné formxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xomovského členského státu. Mohou rovněž jmenovat osoby, které jim jsou nápomocny nebo je případně zastupují v průběhu reorganizačního opatření nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátě setkají.
3. Při výkonu svých pravomocí správce nebo likvidátor dodržuje právní předpisy členských států, na jejichž území hodlá působit, předevxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xozhodovat právní řízení nebo spory.
Článek xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxzační opatření nebo rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení zapsala do pozemkové knihy, obchodního rejstříku nebo do jiného veřejného registru vexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xododstavci povinen přijmout veškerá opatření nezbytná pro zajištění tohoto zápisu.
2. Náklady spojené se zápisem se považují za náklady a výdaje vznxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxích úkonů, které poškozují všechny věřitele, pokud osoba, v jejíž prospěch byly úkony učiněny, prokáže, že
— se úkon, který poškozuje věřitele jako cexxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxního úkonu.
2. Pokud reorganizační opatření, o kterém rozhodl soudní orgán, stanoví pravidla pro neplatnost, napadnutelnost nebo nevymahatelnostx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 1 tohoto článku.
Článek 31
Ochrana třetích osob
Pokud úvěrová instituce úkonem učiněným po přijetí reorganizačního opatření nebo po zaháxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxhž existence nebo převod předpokládají jejich zápis do registru, na účet nebo do centrálního vkladového systému, který je veden nebo umístěn v některéx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jehož působnosti se registr, účet nebo vkladový systém vede.
Článek 32
Probíhající soudní řízení
Účinky reorganizačních opatření nebo likvidačxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxenského státu, ve kterém soudní řízení probíhá.
Článek 33
Profesní tajemství
Všechny osoby, které mají povinnost přijímat či sdělovat informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxy a podmínkami, které stanoví článek 30 směrnice 2000/12/ES, s výjimkou všech soudních orgánů, na které se vztahují platné vnitrostátní xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xouladu s touto směrnicí nejpozději do 5. května 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Vnitrostátní předpisy přijaté k provedení této směrnice se vzxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxhájená před tímto dnem se řídí právem, jež se na ně vztahovalo v okamžiku jejich přijetí nebo zahájení.
2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 35
Vstup v plxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx01.
Za Evropský parlament
předsedkyně
N. FONTAINE
Za Radu
předseda
B. ROSENGREN
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx993, s. 30), společný postoj Rady ze dne 17. července 2000 (Úř. věst. C 300, 20.10.2000, s. 13) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2001 (dxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.