32001L0017

reorganizace a likvidace pojišťoven

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (75)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s oxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištěnx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (6), doplněná směrnicí 92/96/EHS (7), stanoví jednoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xinnost ve Společenství v rámci práva usazení nebo volného pohybu služeb bez nutnosti dalšího povolení vydaného hostitelským členským státem a za situxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxy vydání jediného povolení v rámci Společenství, neobsahují pravidla o koordinaci v případě likvidace. Pojišťovny stejně jako ostatní finanční instxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxní vnitřního trhu a ochrany věřitelů, aby byla na úrovni Společenství zavedena koordinovaná pravidla pro likvidační řízení týkající se pojišťoven.
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo obnovení zdravé finanční situace pojišťovny a s cílem v co nejširším měřítku předcházet likvidaci byla plně účinná v rámci celého Společenství. Rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření uvedená v článku 20 směrnice 73/239/EHS a v článku 24 směrnice 79/267/EHS by měla spadat do oblasti působnosti této směrnice za předpokladu, že spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxovny ve smyslu směrnic 73/239/EHS a 79/267/EHS, které mají sídlo na území Společenství, a na pobočky pojišťoven nacházející se ve Společenství, přičexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy reorganizačních opatření a likvidačních řízení vůči třetím zemím.
(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na likvidační řízení bez ohledu na to, zda vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xojišťovny a rozdělení výnosů z prodeje těchto aktiv. Do oblasti působnosti této směrnice by měla být také zahrnuta likvidační řízení, která nejsou způxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny, které vznikly na základě pracovních smluv a pracovních poměrů, by mělo být možno převést na vnitrostátní záruční systém mezd; s těmito přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx potřeby vztahovat na různé případy likvidačních řízení.
(6) Přijetí reorganizačních opatření předem nevylučuje zahájení likvidačního řízení. Lixxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xůže skončit vyrovnáním nebo jinými obdobnými opatřeními, zejména reorganizačními opatřeními.
(7) Definice pobočky v souladu s existujícími zásadxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho státu by měly stanovit způsob, jakým by se při likvidaci pojišťovny mělo naložit s aktivy a pasivy v držení nezávislé osoby, která má stálé oprávnění jxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro dozor nad pojišťovnami. Příslušnými orgány mohou být správní nebo soudní orgány podle právních předpisů členského státu. Záměrem této směrnice nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátní právní předpisy týkající se reorganizačních opatření a likvidačních řízení, jejím cílem je však zajištění vzájemného uznání reorganixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xéto směrnici uskutečňuje prostřednictvím zásad jednoty, univerzálnosti, koordinace, zveřejňování, rovného zacházení a ochrany věřitelů z pojištxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdnoty). Tato řízení by měla být účinná po celém Společenství a měly by je uznat všechny členské státy. Do likvidačních řízení by v zásadě měla být zahrnutx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdaci pojišťovny, samotné likvidační řízení a jeho účinky, jak hmotněprávní, tak i procesní, na osoby a příslušné právní vztahy, nestanoví-li tato směxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxy se usnadnilo používání této směrnice, měla by obsahovat nevyčerpávající seznam aspektů, které zejména podléhají obecným pravidlům domovského člexxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní likvidačního řízení (zásada koordinace).
(13) Je nanejvýš důležité, aby pojištěné osoby, pojistníci, oprávněné osoby a všichni poškození, kteřx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxna by se neměla vztahovat na pohledávky, které nevznikly ze závazků vyplývajících z pojistných smluv nebo pojišťovacích operací, ale na základě občanxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo operace nemusí nést odpovědnost. Aby se dosáhlo tohoto cíle, měly by členské státy zajistit zvláštní úpravu pro věřitele z pojištění podle jedné ze dvxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxahu k aktivům tvořícím technické rezervy, nebo přiřadit pohledávkám z pojištění zvláštní pořadí, před kterým mají přednost pouze pohledávky z mezd, sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xlenskému státu, aby zavedl rozlišení pořadí mezi různými třídami pohledávek z pojištění.
(14) Tato směrnice by měla zajistit žádoucí rovnováhu mezi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxzné systémy přednostních věřitelů, které existují v členských státech.
(15) Tyto dvě volitelné metody zacházení s pohledávkami z pojištění se považxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxišťuje pohledávkám z pojištění přednostní umístění v pořadí věřitelů nejenom k uspokojení z aktiv tvořících technické rezervy, nýbrž z veškerých aktxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xe vztahu k aktivům tvořícím technické rezervy, by měly požadovat, aby jejich pojišťovny založily a vedly zvláštní evidenci těchto aktiv. Tato evidencx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxmi z pojištění, měla by tato směrnice členským státům, které uplatňují metodu uvedenou v čl. 10 odst. 1 písm. b), stanovit povinnost požadovat od každé pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxjištění a které jsou evidovány v účetnictví pojišťoven, takovými aktivy, které podle platných pojišťovacích směrnic mohou tvořit technické rezervyx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxému v tomto domovském státě, nemohly pohledávky vzniklé na základě tohoto systému využívat úpravy pohledávek z pojištění podle této směrnice.
(19) Sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xiž dříve.
(20) Rozhodnutí zahájit likvidační řízení, které může mít dopad po celém území Společenství na základě zásady univerzálnosti, by mělo být v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xostupy domovského členského státu a v Úředním věstníku Evropských společenství, a dále i všemi jinými způsoby, o kterých rozhodnou dozorčí orgány ostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxelé se sídlem ve Společenství a tato informace by měla obsahovat přinejmenším skutečnosti blíže určené v této směrnici. Likvidátoři by měli také pravixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xísemná vysvětlení. Pohledávky věřitelů s bydlištěm nebo sídlem v členském státě, který není totožný s domovským členským státem, by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxě (zásada rovného zacházení).
(22) Tato směrnice by se měla vztahovat na reorganizační opatření přijatá příslušným orgánem členského státu podle záxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxmovském členském státě existuje možnost podání opravného prostředku i pro jiné osoby, než je samotná pojišťovna. Pokud reorganizační opatření ovlivxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxné osoby informovány v souladu s odpovídajícími právními předpisy.
(23) Tato směrnice stanoví koordinovaná pravidla s cílem určit právo rozhodné prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého pro určování práva rozhodného pro smlouvy a ostatní právní vztahy. Zejména pak tato směrnice neupravuje, jaké právo má být rozhodné pro existenci sxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxanizační opatření a likvidační řízení právo domovského členského státu, by mělo mít řadu výjimek pro zajištění ochrany důvěry a právní jistoty u něktexxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxích řízení na některé smlouvy a práva, na věcně zajištěná práva třetích osob, na výhrady vlastnictví, na vzájemné započtení pohledávek, na regulované xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxích opatření a likvidačních řízení na některé smlouvy a práva uvedené v článku 19 by se měla omezit na účinky uvedené v tomto článku a neměla by zahrnovat žxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořadí pohledávek v souvislosti s těmito smlouvami a právy, jež by měly upravovat právní předpisy domovského členského státu.
(26) Účinky reorganizxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se majetku nebo práva, jichž byla pojišťovna na základě soudního příkazu zbavena, což představuje výjimku z použití lex concursus. Účinky těchto opatxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, v souladu s obecným pravidlem této směrnice.
(27) Všechny osoby, u nichž se požaduje, aby přijímaly nebo sdělovaly informace v rámci sdělovacích poxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a v článku 15 směrnice 92/96/EHS, s výjimkou soudních orgánů, na které se vztahují zvláštní vnitrostátní právní předpisy.
(28) Výhradně za účelem pouxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny, jejíž sídlo se nachází ve třetí zemi, by měl být domovský stát definován jako členský stát, ve kterém se nachází pobočka, a za dozorčí orgány a příslušxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxom členském státě, měla by být každá pobočka v rámci použití této směrnice posuzována nezávisle. V tom případě by měly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxFINICE
Článek 1
Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na reorganizační opatření a likvidační řízení týkající se pojišťoven.
2. Tato směrxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxven, jejichž sídlo se nachází mimo Společenství.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se:
a) „pojišťovnou“ rozumí podnik, kterému bylo vydáxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovny, která vykonává pojišťovací činnost na území jiného členského státu, než je její domovský členský stát;
c) „reorganizačními opatřeními“ rozumxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x která mají vliv na již existující práva jiných osob, než je samotná pojišťovna, mimo jiné například opatření zahrnující možnost pozastavení plateb, oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe prodej majetku pojišťovny a rozdělení výnosu z prodeje mezi věřitele, akcionáře nebo společníky, což nevyhnutelně zahrnuje určitou intervenci sprxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxdu na to, zda jsou nebo nejsou způsobena platební neschopností či zda jsou dobrovolná nebo povinná;
e) „domovským členským státem“ rozumí členský stáxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxm členským státem“ rozumí členský stát jiný než domovský členský stát, ve kterém má pojišťovna pobočku;
g) „příslušnými orgány“ rozumějí správní nebx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšné orgány ve smyslu čl. 1 písm. k) směrnice 92/49/EHS a čl. 1 písm. l) směrnice 92/96/EHS;
i) „správcem“ rozumí každá osoba nebo orgán jmenovaný přísluxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxrními orgány pojišťovny pro účely řízení likvidačního řízení;
k) „pohledávkami z pojištění“ rozumějí všechny částky, které pojišťovna dluží pojišxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xákladě pojistné smlouvy nebo na základě jakékoli operace uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3 směrnice 79/267/EHS v přímém pojištění, včetně částek odložených stxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčního řízení, se také považuje za pohledávku z pojištění.
HLAVA II
REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Článek 3
Oblast působnosti
Tato hlava se vztahuje na rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkajících se pojišťoven, včetně jejich poboček v jiných členských státech, jsou oprávněny rozhodovat pouze příslušné orgány domovského členského stxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxsy a postupy platnými v domovském členském státě, pokud články 19 až 26 nestanoví jinak.
3. Reorganizační opatření jsou účinná v plném rozsahu v celém Sxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech, a to i v případě, že právní předpisy těchto jiných členských států nestanoví tato reorganizační opatření nebo podmiňují jejich používání podxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxijata.
Článek 5
Informace poskytované dozorčím orgánům
Příslušné orgány domovského členského státu informují neprodleně dozorčí orgány domovxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu neprodleně informují dozorčí orgány všech ostatních členských států o rozhodnutí přijmout reorganizační opatření a o možných praktických dopaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxizačnímu opatření, zveřejní příslušné orgány domovského členského státu, správce nebo oprávněná osoba v domovském členském státě své rozhodnutí o rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxníku Evropských společenství výtah z dokumentu, kterým se stanoví reorganizační opatření. Dozorčí orgány všech ostatních členských států, které byxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa vhodný.
2. V textu zveřejněném podle odstavce 1 se zároveň určí příslušný orgán domovského členského státu, rozhodné právo podle čl. 4 odst. 2 a popříxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxční opatření jsou účinná bez ohledu na ustanovení o zveřejnění, která jsou uvedena v odstavcích x x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxrganizační opatření dotýkají výhradně práva akcionářů, společníků nebo zaměstnanců pojišťovny jako takových, tento článek se nepoužije, pokud rozxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxčené těmito reorganizačními opatřeními v souladu s odpovídajícími právními předpisy.
Článek 7
Informace určené známým věřitelům a právo přihlásxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx reorganizačního opatření věřitelům, kteří mají bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v tomto státě, informují příslušné orgány domovského členxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo sídlo v jiném členském státě.
2. Jestliže právní předpisy domovského členského státu stanoví právo věřitelů, kteří mají bydliště, obvyklé místx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsto pobytu nebo sídlo v jiném členském státě, stejné právo přihlásit pohledávky nebo předložit vysvětlení v souladu s postupy stanovenými v článku 16 a x xxx xx xxxxx xx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkvidační řízení ve vztahu k pojišťovně, včetně jejích poboček v jiných členských státech, jsou oprávněny přijmout pouze příslušné orgány domovského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxhodnutí o zahájení likvidačního řízení pojišťovny, včetně jejích poboček v jiných členských státech, přijaté na základě právních předpisů domovskéxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxském státě, ve kterém je řízení zahájeno.
3. Dozorčí orgány domovského členského státu musí být ihned informovány o rozhodnutí zahájit likvidační říxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxány všech ostatních členských států o rozhodnutí zahájit likvidační řízení a o možných praktických dopadech tohoto řízení.
Článek 9
Rozhodné právx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxém členském státě, pokud články 19 až 26 nestanoví jinak.
2. Právo domovského členského státu určuje zejména:
a) majetkové hodnoty, jež tvoří součásx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxučasné smlouvy, jichž je pojišťovna stranou;
e) účinky likvidačního řízení na soudní řízení vedená jednotlivými věřiteli, s výjimkou probíhajícícx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxé vznikly po zahájení likvidačního řízení;
g) předpisy upravující přihlašování, ověřování a zjišťování pohledávek;
h) předpisy upravující rozděxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvidačního řízení na základě věcného práva nebo prostřednictvím započtení;
i) podmínky pro ukončení likvidačního řízení a důsledky ukončení likvidxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx likvidačního řízení;
l) pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti a odporovatelnosti právních aktů poškozujících všechny věřitele.
Článex xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxým vůči pojišťovně podle jedné nebo obou následujících metod:
a) pohledávky z pojištění ve vztahu k aktivům tvořícím technické rezervy mají absolutnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxými pohledávkami za pojišťovnou, s možnou výjimkou pouze pro
i) pohledávky zaměstnanců vzniklé na základě pracovních smluv a pracovního poměru,
iix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxen odstavec 1, mohou členské státy stanovit, že všechny výdaje nebo jejich část, které vznikly v souvislosti s likvidačním řízením, jak je definují jejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxm. a), vyžadují, aby pojišťovna založila a pravidelně aktualizovala zvláštní evidenci v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze.
Článek 11
Přexxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxní systém založený v uvedeném členském státě, nesmějí pohledávky vyplývající z tohoto systému využívat zvýhodnění uvedené v čl. 10 odst. 1.
Článek 1x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xměrnice, aby každá pojišťovna kdykoli a nezávisle na možné likvidaci kryla pohledávky, které mohou být nadřazeny pohledávkám z pojištění podle čl. 10 xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 13
Odnětí povolení
1. Pokud je rozhodnuto o zahájení likvidačního řízení u pojišťovny, odejme se pojišťovně povolení postupem podle článku 2x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxce 2.
2. Odnětí povolení podle odstavce 1 nebrání likvidátorovi nebo jiné osobě pověřené příslušnými orgány, aby pokračoval ve výkonu některých činnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm a pod dozorem dozorčích orgánů domovského členského státu.
Článek 14
Zveřejnění
1. Příslušný orgán, likvidátor nebo osoba jmenovaná pro tento úxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým státem a zároveň zveřejní výtah z rozhodnutí o likvidaci v Úředním věstníku Evropských společenství. Dozorčí orgány všech ostatních členských stáxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxti způsobem, který považují za vhodný.
2. V textu zveřejněného rozhodnutí o zahájení likvidační řízení uvedeného v odstavci 1 se zároveň uvede přísluxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxského státu, kde se informace zveřejňuje.
Článek 15
Informace určené známým věřitelům
1. Po zahájení likvidačního řízení příslušné orgány domovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřitele, který má bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v jiném členském státě.
2. V oznámení podle odstavce 1 zejména uvedou časové lhůty, postixx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxí přijatá opatření. V oznámení zároveň uvedou, zda věřitelé, jejichž pohledávky jsou přednostní nebo věcně zajištěné, musí své pohledávky přihlásitx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxy ztrácejí svou účinnost, a práva a povinnosti pojištěných osob v souvislosti se smlouvou nebo operací.
Článek 16
Právo přihlásit pohledávky
1. Kaxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xají bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v jiném členském státě, než který je domovským členským státem, včetně výše uvedených orgánů, se nakládá x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxbytu nebo sídlo v domovském členském státě.
3. S výjimkou případů, kdy právo domovského členského státu stanoví jinak, zašle věřitel kopii případnýcx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xteré majetkové hodnoty jsou kryty jeho zajištěním. Přednost udělenou pohledávkám z pojištění podle článku 10 není nutné uvádět.
Článek 17
Jazyky a xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tento účel se používá formulář s nadpisem „Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!“ ve všech úředních jazycích Evropské unie, nebo pokud právo dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xšech úředních jazycích Evropské unie.
Avšak v případech, kdy má známý věřitel pohledávku z pojištění, se uvedou informace v oznámení zmíněném v článkx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx má bydliště, obvyklé místo pobytu nebo sídlo v členském státě, který není totožný s domovským členským státem, může přihlásit svou pohledávku nebo přexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxky, případně vysvětlení k pohledávce, označena nadpisem „Přihláška pohledávky“, případně „Vysvětlení k pohledávce“, a je vyhotovena v úředním jazyxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm způsobem informují věřitele, zejména o průběhu likvidace.
2. Dozorčí orgány členských států mohou požadovat informace o postupu likvidace od dozoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxkteré smlouvy a na některá práva
Odchylně od článků 4 a 9 se účinky přijetí reorganizačních opatření nebo zahájení likvidačního řízení na níže uvedené xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxouvu nebo pracovněprávní vztah;
b) smlouva, jíž se uděluje právo užívat nebo nabývat nemovitého majetku, se řídí výhradně právem členského státu, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v jehož působnosti je tento registr veden.
Článek 20
Věcná práva třetích osob
1. Přijetím reorganizačních opatření nebo zahájením likvidačního řxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotám, tak k souborům neurčených majetkových hodnot, jejichž složení se postupem doby mění — patřícím pojišťovně, který se v okamžiku přijetí těchxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxové hodnoty nebo nechat je zcizit a uspokojit se z výnosu nebo příjmu plynoucího z těchto majetkových hodnot, zejména na základě zástavního práva nebo hxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xajištění;
c) právo požadovat vydání věci od někoho nebo požadovat její vrácení od kohokoli, kdo věc drží nebo užívá proti vůli oprávněné osoby;
d) věcxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx staví naroveň věcnému právu.
4. Odstavec 1 nevylučuje žalobu na neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právního úkonu podle čl. 9 odst. 2 písm. xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xejsou dotčena práva prodávajícího, která vyplývají z výhrady vlastnictví, pokud se v okamžiku přijetí těchto opatření nebo zahájení řízení majetek nxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxhájení likvidačního řízení proti pojišťovně prodávající věc po dodání věci není důvodem pro odstoupení od prodeje nebo pro ukončení prodeje a nebrání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxrém byla tato opatření přijata či řízení zahájeno.
3. Odstavce 1 a 2 nevylučují žalobu na neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právního úkonu xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxeno právo věřitelů požadovat započtení jejich pohledávek proti pohledávkám pojišťovny, pokud toto započtení povoluje právo rozhodné pro dotyčnou pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
Článek 23
Regulované trhy
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xýhradně rozhodným právem uvedeného trhu.
2. Odstavec 1 nevylučuje žalobu na neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost právního úkonu podle čl. 9 xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxící věřitele
Čl. 9 odst. 2 písm. l) se nepoužije v případě, že osoba, která získala výhodu z právního úkonu poškozujícího všechny věřitele, prokáže, že
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxdení tohoto právního úkonu.
Článek 25
Ochrana nabyvatelů-třetích osob
Pokud pojišťovna úkonem ukončeným po přijetí reorganizačního opatření nxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxevoditelné nebo jiné cenné papíry, jejichž existence nebo převod předpokládají zápis do registru nebo na účet stanovený zákonem nebo jež se nacházejí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxtý majetek nachází nebo v jehož působnosti se registr, účet nebo systém vede.
Článek 26
Probíhající soudní řízení
Účinky reorganizačních a opatřexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnského státu, ve kterém toto soudní řízení probíhá.
Článek 27
Správci a likvidátoři
1. Jmenování správce nebo likvidátora se dokládá ověřenou kopxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxeklad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků členského státu, na jehož území správce nebo likvidátor hodlá působit. Nevyžadují se žádná dxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxichž výkonu jsou oprávněni na území domovského členského státu. Osoby, které jsou správcům a likvidátorům nápomocny, případně je zastupují, mohou býx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtelských členských státech, aby jim pomohly překonat všechny obtíže, se kterými se věřitelé v hostitelském členském státě setkají.
3. Při výkonu svýxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xahrnovat používání donucovacích prostředků ani právo rozhodovat právní řízení nebo spory.
Článek 28
Zápis ve veřejném registru
1. Správce, likvxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdační řízení zapsala do pozemkové knihy, obchodního rejstříku nebo do jiného veřejného registru vedeného v ostatních členských státech.
Pokud však xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xohoto zápisu.
2. Náklady na zápis se považují za náklady a výdaje řízení.
Článek 29
Profesní tajemství
Všechny osoby, které mají povinnost přijímxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx směrnice 92/49/EHS a článek 15 směrnice 92/96/EHS, s výjimkou soudních orgánů, na které se vztahují platné vnitrostátní předpisy.
Článek 30
Pobočxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnizačních opatření a likvidačních řízení pobočky pojišťovny, jejíž sídlo se nachází mimo území Společenství, přičemž tato pobočka se nachází na územx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xměrnice 79/267/EHS a
b) „dozorčími orgány“ a „příslušnými orgány“ tyto orgány členského státu, ve kterém byla pobočka povolena.
2. Pokud pojišťovnxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí této směrnice samostatně. Příslušné orgány a dozorčí orgány těchto členských států a správci nebo likvidátoři musí usilovat o koordinaci svých činnxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxpozději do 20. dubna 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxce se vztahují pouze na reorganizační opatření nebo likvidační řízení přijatá nebo zahájená po dni uvedeném v odstavci 1. Reorganizační opatření přijxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkých společenství.
Článek 33
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 19. března 2001.
Za Evropský parlament
předsedkynx
xx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32001L0017:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx 9. října 2000 (Úř. věst. C 344, 1.12.2000, s.23) a Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. února 2001.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xměně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o jiném než životním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxěrnice 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.