32009L0050

o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxujícího vysokou kvalifikaci
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 první pododstavec bod 3 xxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem ( 2 ),
po konzultaci s Výborem regionů ( 3 ),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Za účelem postupného vytváření prostoru svobody, bezpečxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x2) Smlouva stanoví, že Rada přijímá opatření týkající se přistěhovalecké politiky, která souvisejí s podmínkami vstupu a pobytu, pravidla, podle nicxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxníci třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě, pobývat v ostatních členských státech.
(3) Na zasedání Evropské rady v Lisaboxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtech na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu při zvýšení počtu a kvality pracovních míst a větší sociální soudržnosti. Opatření zaměřenx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxmat v širším rámci stanoveném Lisabonskou strategií a sdělením Komise ze dne 11. prosince 2007 o integrovaných hlavních směrech pro růst a zaměstnanosxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xnalostní ekonomiky v Evropě, podporování hospodářského rozvoje, a přispěje tak k provádění Lisabonské strategie. Evropská rada vyzvala Komisi, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx migrující pracovní síly.
(5) Evropská rada schválila ve dnech 14. a 15. prosince 2006 řadu kroků, jež mají být provedeny v roce 2007 a mezi něž patří rozvxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxokojování stávajících i budoucích potřeb v oblasti pracovních sil.
(6) K dosažení cílů Lisabonské strategie je rovněž zapotřebí podpořit mobilitu v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxenské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady upřednostňování pracovníků z členských států Společenství, jak vyplývá zexxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xřijímání a mobilitu státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o pobyt na více než tři měsíce, aby bylo Společenství pro tyto pracovníky z celého světx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxikovaných pracovníků a jejich rodinných příslušníků tím, že se zavede zrychlený postup pro přijetí a v řadě oblastí se jim poskytnou sociální a hospodáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxí kapacity členských států. Touto směrnicí by neměla být dotčena pravomoc členských států ponechat v platnosti povolení k pobytu za účelem jakéhokoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx povolení k pobytu. Kromě toho by touto směrnicí neměla být dotčena možnost držitele modré karty EU požívat dalších práv a výhod, jež mohou být poskytnutx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxem vstupů státních příslušníků třetích zemí vstupujících na jejich území za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. To by se mělo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxeří v tomto členském státě oprávněně pobývají na základě jiných režimů, jako například studenti, kteří právě dokončili svá studia, přijatí podle směrxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby ( 1 ), nebo výzkumní pracovníci přijatí podle směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštníx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxo státu podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů. Kromě toho, pokud jde o objem vstupů, mají členské státy i nadále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxo směrnice je možné při hodnocení, zda dotyčný státní příslušník třetí země má vysokoškolskou kvalifikaci, odkazovat na úrovně 5a a 6 Mezinárodní stanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vychází z objektivních kritérií, jako je minimální výše mzdy srovnatelná s platovou úrovní v členských státech, a z odborné kvalifikace. K zajištění mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxí výši mzdy. Minimální výše mzdy představuje dolní hranici, přičemž členské státy si mohou určit vyšší hodnotu. Členské státy by měly stanovit vlastní xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xe možno stanovit odchylky od hlavního režimu, pokud jde o minimální výši mzdy v případě konkrétních povolání, u nichž dotyčný členský stát usuzuje, že exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(11) Cílem této směrnice je pouze stanovit podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcích s minimální výši mzdy. Jediným účelem uvedené minimální výše mzdy je pomoci stanovit s přihlédnutím ke statistickým údajům zveřejněným Komisí (Exxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xejím cílem není určit výši mezd, a neodchyluje se proto od pravidel či praxe na úrovni členských států ani od kolektivních smluv a nelze ji využít k zavedexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(12) Jakmile členský stát rozhodne o přijetí státního příslušníka třetí země, který požádal o modrou kartu EU a který splňuje příslušná kritéria, měx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxovat postupný přístup na trh práce a práva k pobytu a pohybu. Lhůta pro posouzení žádosti o modrou kartu EU by neměla zahrnovat dobu nezbytnou pro uznání oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušných orgánů podle této směrnice není dotčena úloha a pravomoci jiných vnitrostátních orgánů a případně sociálních partnerů, pokud jde o posuzxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxí jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ( 3 ), a měl by tak členským státům umožnit vyhledat příslušné informace, zejména ixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu a modré karty EU vydané členským státem, který uplatňuje schengenské acquis v plném rozsahu, by měli mít možnost volně vstoupit na území jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xeneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(15) Profesní a geografickx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxení nedostatku kvalifikované pracovní síly a k vyrovnání regionálních rozdílů. Profesní mobilita vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxých států Společenství a aby se zamezilo případnému zneužívání systému.
(16) Tato směrnice plně dodržuje zásadu rovného zacházení se státními příslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxteli modré karty EU nezahrnuje opatření v oblasti odborné přípravy, na něž se vztahují režimy sociální pomoci.
(18) Pokud jde o sociální zabezpečení, xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ( 2 ). Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) čx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxátní příslušnosti ( 3 ), rozšiřuje působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 na státní příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají ve Společenství x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxmo vztahují na osoby vstupující na území členského státu přímo ze třetí země, pokud má dotyčná osoba oprávněný pobyt jakožto držitel platné modré karty xxx x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh dávek sociálního zabezpečení.
Tato směrnice by však neměla držitelům modré karty EU přiznávat více práv, než jak je již stanoveno stávajícími právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato směrnice by rovněž neměla poskytovat práva týkající se situací mimo oblast působnosti práva Společenství, například situace rodinných přísluxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxě jako v případě občanů Unie. Kvalifikace získaná v třetí zemi by měla být zohledněna podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. zxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx
xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxrafická mobilita v rámci Společenství řízená a měla by vycházet z poptávky. Měly by být stanoveny odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxaficky mobilních vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, kteří dosud nezískali právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxníků ze třetích zemí mezi Společenstvím a zeměmi jejich původu. Měly by být stanoveny odchylky od směrnice 2003/109/ES, aby se prodloužila doba možné nxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES. Poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník ze třetí země získal právní postavení dlouhodobě pobývajícího rexxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo osob.
(22) Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxátů ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007-2013), x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxmu usnadnění cirkulační a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by minimalizovala záporné a maximalizovala kladné dopady migrace vysocx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdiny a pro přístup manželů k práci by měly být základním prvkem této směrnice, jejímž cílem je získat vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. K xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xbsažená v čl. 15 odst. 3 této směrnice nebrání členským státům, aby zachovaly či zaváděly integrační podmínky a opatření pro rodinné příslušníky držitxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo směrnice, s ohledem na určení jeho možných dopadů na „odliv mozků“ z rozvojových zemí a případných protiopatření, s cílem zabránit plýtvání kvalifikxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ( 2 ).
(25) Jelikož cílů této směrnice, totiž zavxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxch zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání a pro jejich rodinné příslušníky, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských státxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném čxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxávané zejména článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a obsažené v Listině základních práv Evropské unie.
(27) Podle bodu 34 interinstitucionální dohody mexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx x x xxxxx xpolečenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřexxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závaxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společenství, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxkých států pro státní příslušníky třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, coby držitele modré karty EU, a pro jejixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxských států, než je první členský stát, a pro pobyt v nich.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „státním příslušníkem třetí zeměx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou, která:
— je v daném členském státě chráněna jako zaměstnanec v souladu s vnitrostátním pracovním právem nebo s vnitrostátní praxí, bez ohledu na prxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxž je doložena vyšší odbornou kvalifikací;
c) „modrou kartou EU“ povolení nesoucí označení „Modrá karta EU“, které jejího držitele opravňuje pobývat x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xrvní modrou kartu EU;
e) „druhým členským státem“ členský stát jiný než první členský stát;
f) „rodinnými příslušníky“ státní příslušníci třetí zemx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxximečných případech stanovených vnitrostátními právními předpisy doložená alespoň pěti lety odborné praxe na úrovni srovnatelné s vysokoškolskou kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xiplom, osvědčení nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci vydané příslušným orgánem a potvrzující úspěšné ukončení postsekundárního studijního proxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxkoškolská kvalifikace bere v úvahu, pokud studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky;
i) „odbornou praxí“ skutečný a oprávněný výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxsti
1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxří jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě dočasné ochrany nebo požádali o povolení k pobytu z tohoto důvodu a čekají na rozhodnutí o svém právxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxlňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxi nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto;
c) kterým byla přiznána ochrana v souladu s vnitrostátními právními předpisy, mezinárodními závazkx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxjichž žádosti nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto;
d) kteří žádají o pobyt v členském státě jako výzkumní pracovníci ve smyslu směrnice 2005xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxybu v rámci Společenství v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných přísxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx státě v souladu se směrnicí 2003/109/ES a vykonávají své právo pobývat v jiném členském státě za účelem výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné čxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi;
h) kteří byli přijati na území členského státu jako sezónní pracovníci;
i) jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxe 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ( 1 ), a to po dobu jejich vyslání na území dotyčného členského státu.
Tato směrnice se dále nevztxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxtvím a jeho členskými státy a těmito třetími zeměmi požívají práv volného pohybu, jež jsou rovnocenná právům občanů Unie.
3. Touto směrnicí není dotčexx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxce neměla vztahovat, aby se prostřednictvím ochrany lidských zdrojů v rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami těchto dohod, zajistil eticxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxstnání jiná povolení k pobytu než „modrou kartu EU“. Tato povolení k pobytu nepřiznávají právo pobytu v ostatních členských státech podle této směrnicxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxných či mnohostranných dohod uzavřených mezi Společenstvím či Společenstvím a jeho členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi;
b) dvoustrannxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxenských států přijmout nebo zachovat předpisy příznivější pro osoby, na které se směrnice vztahuje, pokud jde o tato ustanovení této směrnice:
a) čl. x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxánek 5
Kritéria pro přijetí
1. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 1, státní příslušník třetí země žádající o modrou kartu EU podle této směrnice:
a) předloží pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxkaci na dobu nejméně jednoho roku v dotyčném členském státě;
b) předloží doklad o tom, že splňuje podmínky, jež jsou pro občany Unie stanoveny vnitrostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nabídce zaměstnání;
c) v případě neregulovaných povolání předloží doklady o příslušné vyšší odborné kvalifikaci v povolání nebo odvětví uvedeném v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxostátními právními předpisy, v případě potřeby i žádost o vízum nebo vízum a popřípadě i doklad o platném povolení k pobytu nebo národní dlouhodobé vízuxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxravotní pojištění, nebo stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, že požádal o uzavření zdravotního pojištění pro všechna rizika, proti kterým jxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti s pracovní smlouvou ani z této smlouvy nevyplývají;
f) nesmí být pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bexxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxě podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubá roční mzda vyplývající z měsíční nebo roční mzdy uvedené v pracovní smlouvě nebo v závazné nabídce zaxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné hrubé roční mzdy v dotyčném členském státě.
4. Při provádění odstavce 3 mohou členské státy v případě zaměstnání vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxfesních odvětvích.
5. Odchylně od odstavce 3 a v případě povolání, u nichž je zvláště výrazná potřeba pracovníků ze třetích zemí a jež patří do hlavních xxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtyčné členské státy každý rok Komisi seznam povolání, u kterých bylo rozhodnuto o uplatnění odchylky.
6. Tímto článkem nejsou dotčeny platné kolektixxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx
xxxx xměrnice se nedotýká práva členského státu stanovit objem vstupů státních příslušníků třetích zemí vstupujících na jeho území za účelem výkonu zaměstxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi třetí země, který podal žádost a splňuje požadavky stanovené v článku 5 a v jehož prospěch vydaly příslušné orgány kladné rozhodnutí v souladu s článkex xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxezí jednoho roku až čtyř let standardní doby platnosti modré karty EU. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na období kratší než uvedená doba, modrá karta xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu podle jednotného vzoru stanoveného v nařízení (ES) č. 1030/2002. Podle písm. a) bodů 7.5-9 přílohy uvedeného nařízení uvedou členské státy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx „modrá karta EU“.
4. Modrá karta EU po dobu své platnosti opravňuje držitele:
a) ke vstupu, opětovnému vstupu a pobytu na území členského státu, který xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx EU, pokud žadatel nesplňuje podmínky uvedené v článku 5 nebo pokud byly předložené doklady získány podvodem, padělány nebo pozměněny.
2. Členské stáxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xvou let legálního zaměstnání dané osoby jakožto držitele modré karty EU posoudit situaci na svém trhu práce a uplatnit své vnitrostátní postupy týkajíxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxnského státu či ze Společenství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů, nebo dlouhodobě pobývajícími rezidenty ES, kteří chtějí přesídlit do tohoto členského státu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxněž považována za nepřípustnou na základě článku 6.
4. Členské státy mohou zamítnout žádost o modrou kartu EU s cílem zajistit etický nábor pracovníků x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxly na zaměstnavatele v souladu s vnitrostátními právními předpisy uvaleny sankce za řádně nehlášenou práci nebo nelegální zaměstnávání.
Článek 9
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdloužit její platnost, pokud:
a) byla získána podvodným způsobem, byla padělána nebo pozměněna;
b) vyjde najevo, že její držitel nesplňoval nebo jix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxel nedodržel omezení stanovená v čl. 12 odst. 1 a 2 a v článku 13.
2. Neoznámení podle čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 13 odst. 4 se nepokládá za dostxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nezávislého na jeho vůli.
3. Členské státy mohou odejmout modrou kartu EU, která byla vydána podle této směrnice, nebo odmítnout prodloužit její platxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xrostředky pro svou obživu a případně pro obživu svých rodinných příslušníků, aniž by musel využívat systém sociální pomoci dotyčného členského státux xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxž i k počtu rodinných příslušníků dotyčné osoby. K takovému hodnocení nedochází během období nezaměstnanosti podle článku 13.
c) pokud dotyčná osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxě poskytnuty odpovídající informace.
Článek 10
Žádosti o přijetí
1. Členské státy určí, zda mají být žádosti o modrou kartu EU podávány státním příxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xzemí členského státu, v němž žádá o přijetí, nebo v případě, že již na území tohoto členského státu pobývá jako držitel platného povolení k pobytu nebo náxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxho území oprávněně pobývá, avšak není držitelem platného povolení k pobytu.
4. Odchylně od odstavce 2 může členský stát stanovit, že žádost může být přxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušníků třetích zemí, v době přijetí této směrnice již existovalo ve stávajících vnitrostátních právních předpisech.
Článek 11
Procesní záruky
1x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxamování stanovenými vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu, co nejdříve a nejpozději do 90 dnů ode dne podání žádosti.
Důsledkx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo státu.
2. Jsou-li informace nebo dokumenty poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušné orgány žadateli, jaké dodatečné informaxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé informace nebo dokumenty obdrží. Pokud dodatečné informace nebo dokumenty nejsou v této lhůtě poskytnuty, může být žádost zamítnuta.
3. Každé rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtnímu příslušníku třetí země a případně jeho zaměstnavateli, a to v souladu s postupy pro oznamování stanovenými příslušnými vnitrostátními právnímx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xozhodnutí vedly, možné opravné prostředky a lhůty pro jejich podání.
KAPITOLA IV
PRÁVA
Článek 12
Přístup na trh práce
1. Během prvních dvou let lexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxžení podmínek pro přijetí stanovených v článku 5. Pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, mohou členské státy po uplynutí txxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxího zaměstnání držitele modré karty EU v dotyčném členském státě podléhají změny zaměstnavatele předchozímu písemnému schválení příslušnými orgánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxí, vyžadují předchozí oznámení, nebo stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, předchozí schválení.
Po uplynutí těchto prvních dvou let a pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy příslušným orgánům členského státu pobytu změny, které mají dopad na podmínky podle článku 5.
3. Členské státy mohou ponechat v platnosti omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státu a pokud je podle platných vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství výkon těchto činností vyhrazen pro státní přísxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství vyhrazeny pro státní příslušníky, občany Unie nebo občany EHP.
5. Tímto článkxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx3 a z roku 2005, zejména vzhledem k právům státních příslušníků dotyčných členských států, pokud jde o přístup na trh práce.
Článek 13
Dočasná nezaměxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo pokud k ní nedojde více než jednou během doby platnosti modré karty EU.
2. Držitel modré karty EU má v období uvedeném v odstavci 1 možnost hledat a přxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxtnutí nezbytného schválení podle čl. 12 odst. 2. Oznámení podle čl. 12 odst. 2 automaticky ukončí dobu nezaměstnanosti.
4. Držitel modré karty EU oznáxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxházení
1. Držitelé modré karty EU mají právo na rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky členského státu, jenž modrou kartu vydal, pokud jdx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xpolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxornou přípravu;
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné kvalifikaci v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy;
e) ustanovexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxbem se použijí zvláštní ustanovení přílohy nařízení (ES) č. 859/2003;
f) aniž jsou dotčeny stávající dvoustranné dohody, výplatu zákonných starobnxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxů, v případě přesunu do třetí země;
g) přístup ke zboží a službám a k nabídce výrobků a služeb určených pro veřejnost, včetně postupů pro získání bydleníx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovné zacházení, pokud jde o granty a půjčky na studium a obživu či jiné granty a půjčky týkající se středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a odboxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxčitým požadavkům stanoveným vnitrostátními právními předpisy;
b) může dotyčný členský stát omezit rovné zacházení na případy, kdy se bydliště nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxst. 1 písm. g) není dotčena smluvní svoboda v souladu s právem Společenství a vnitrostátním právem.
3. Právo na rovné zacházení podle odstavce 1 se nedoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxty EU v souladu s článkem 18 přestěhuje do jiného členského státu a dosud nebylo přijato kladné rozhodnutí o vydání modré karty EU, mohou členské státy omxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxytne se rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky druhého členského státu ve všech oblastech uvedených v odstavci 1.
Článek 15
Rodinní přxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávisí sloučení rodiny na splnění požadavku týkajícího se odůvodněných předpokladů, že držitel modré karty EU získá právo trvalého pobytu a že pobývá nx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření zmíněné v uvedených ustanoveních použít pouze poté, co bylo dotčeným osobám přiznáno právo na sloučení rodiny.
4. Odchylně od čl. 5 odst. 4 prxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxsíců ode dne podání žádosti.
5. Odchylně od čl. 13 odst. 2 a 3 směrnice 2003/86/ES je doba platnosti povolení k pobytu vydaných rodinným příslušníkům sxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx. 14 odst. 2 druhé věty směrnice 2003/86/ES členské státy neuplatní žádné lhůty, pokud jde o přístup na trh práce.
Tento odstavec se použije ode dne 19. xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxolení k pobytu, sčítat doby pobytu v různých členských státech.
8. Pokud členské státy využijí možnost uvedenou v odstavci xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxstavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES pro držitele modré karty EU
1. Směrnice 2003/109/ES se použije s odchylkami uvedenými v tomto článku.
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xobytu v různých členských státech za účelem dodržení požadavku týkajícího se délky pobytu, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) pět let oprávněného a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxho státu, v němž byla podána žádost o povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, a to po dobu dvou let, které bezprostředně předcházejí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxstavce směrnice 2003/109/ES není běh doby uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku přerušován obdobími nepřítomnosti na území Společenství za předpoxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Tento odstavec se použije rovněž na případy, kdy držitel modré karty EU nevyužil možnosti stanovené v článku 18.
4. Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. c) smxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu s poznámkou podle čl. 17 odst. 2 této směrnice, a jeho rodinní příslušníci, kterým bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezixxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxnku mohou být omezeny na případy, kdy dotyčný státní příslušník třetí země může doložit, že na území Společenství nebyl přítomen z důvodu výkonu zaměstxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx použijí na držitele povolení k dlouhodobému pobytu s poznámkou podle čl. 17 odst. 2 i poté, co se držitel modré karty EU stal dlouhodobě pobývajícím rezixxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě pobývajícího rezidenta ES stanovené v článku 16 této směrnice, se vydá povolení k pobytu podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1030/2002.
2. V poxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxx x xxNÝCH ČLENSKÝCH xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmto článkem dotyčná osoba a její rodinní příslušníci mohou přestěhovat do jiného členského státu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx žádost o modrou kartu EU příslušnému orgánu tohoto členského státu a předloží veškeré doklady o splnění podmínek stanovených v článku 5 pro potřeby druxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx příslušný orgán vydá o žádosti kladné rozhodnutí.
3. Žádost může být příslušným orgánům druhého členského státu předložena ještě během pobytu držitxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxenský stát písemně vyrozumí o svém rozhodnutí:
a) vydat modrou kartu EU a umožnit žadateli pobývat na svém území za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxdré karty EU a v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy, včetně postupů pro navrácení, uložit žadateli a jeho rodinným přísluxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpětně přijme držitele modré karty EU a jeho rodinné příslušníky. Tento postup se použije i v případě, kdy platnost modré karty EU vydané prvním členským xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx EU vydané prvním členským státem skončí během tohoto postupu, mohou členské státy, vyžaduje-li to vnitrostátní právo, vydat vnitrostátní povolení k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxzhodnou.
6. Žadatel nebo jeho zaměstnavatel mohou nést náklady související s návratem a zpětným přijetím držitele modré karty EU a jeho rodinných příxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxe uplatňovat objemy vstupů uvedené v článku 6.
8. Již v druhém případě, kdy držitel modré karty EU a případně jeho rodinní příslušníci využijí možnosti xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxhým členským státem“ členský stát, v němž žádá o pobyt.
Článek 19
Pobyt rodinných příslušníků v druhém členském státě
1. Pokud se držitel modré kartx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohoto držitele doprovázet nebo se k němu připojit.
2. Do jednoho měsíce po vstupu na území druhého členského státu předloží, v souladu s vnitrostátnímx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxdinného příslušníka.
V případě, že platnost povolení k pobytu rodinných příslušníků vydaného prvním členským státem skončí během tohoto postupu nexx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxdě potřeby vydáním vnitrostátního povolení k dočasnému pobytu nebo s ním srovnatelného povolení umožňujícího žadateli nadále oprávněně pobývat na jxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxch rodinných příslušníků požadovat, aby k žádosti o povolení k pobytu přiložili:
a) své povolení k pobytu vydané prvním členským státem a platný cestoxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xrvním členském státě;
c) doklad o tom, že mají zdravotní pojištění, které pokrývá veškerá rizika v druhém členském státě, nebo že se na ně vztahuje zdraxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xbvyklé pro rodinu srovnatelné velikosti ve stejné oblasti, které odpovídá obecným normám týkajícím se zdraví a bezpečnosti platným v daném členském sxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaného členského státu. Členské státy zhodnotí tyto prostředky podle jejich povahy a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a důchodu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již v prvním státě, použije se článek 15.
KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 20
Prováděcí opatření
1. Členské státy sdělí Komisi a ostatním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxisi a ostatním členským státům řádně odůvodněné rozhodnutí s uvedením dotyčných zemí a odvětví.
2. Členské státy každoročně a poprvé nejpozději ke dnx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxzím kalendářním roce vydána modrá karta EU, a je-li to možné, o objemech státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce mxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxající se přijatých rodinných příslušníků, avšak bez informací o jejich povolání. V případě držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přixxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 5 odst. 3 a případně čl. 5 odst. x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xvropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice v členských státech, zejména hodnocení dopadu čl. 3 odst. 4 a článků 5 a 18 a navrhne nezbyxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxe k různorodosti hospodářských, odvětvových a zeměpisných podmínek v rámci členských států.
Článek 22
Kontaktní místa
1. Členské státy určí kontxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí a dokladů podle odstavce 1 odpovídající spolupráci.
Článek 23
Provedení
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné prx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xměrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 25
Určení
Tato směrnice je určena členským státům v sxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.